Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


4

VYHLÁŠKA

ze dne 2. ledna 2014,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb.:

Čl. I
Změna jednacího řádu státního zastupitelství

Vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb., vyhlášky č. 218/1998 Sb., vyhlášky č. 311/2000 Sb., vyhlášky č. 183/2001 Sb., vyhlášky č. 468/2001 Sb., vyhlášky č. 88/2005 Sb., vyhlášky č. 252/2007 Sb., vyhlášky č. 7/2010 Sb. a vyhlášky č. 462/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 2 se slova „Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1“ nahrazují slovy „krajského státního zastupitelství, jehož příslušnost se určí podle § 12, 14 a 16“.

2. V § 10 odst. 3 se slova „Městského státního zastupitelství v Praze“ nahrazují slovy „vrchního státního zastupitelství“.

3. V § 15 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) K výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení ve věcech trestných činů podílnictví podle § 214 trestního zákoníku, podílnictví z nedbalosti podle § 215 trestního zákoníku, legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 trestního zákoníku a legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti podle § 217 trestního zákoníku je příslušný státní zástupce vrchního státního zastupitelství, v jehož obvodu je nižší státní zastupitelství, které by bylo jinak ve věci příslušné, jestliže zdrojovým trestným činem je některý z trestných činů uvedených v odstavci 1.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

4. V § 15 odst. 3 se slova „v odstavci 1“ nahrazují slovy „v odstavcích 1 a 2“ a slova „a k úkonům před zahájením trestního stíhání“ se zrušují.

5. V § 15 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Dojde-li k vyloučení věci ze společného řízení a u takové věci dále není příslušnost vrchního státního zastupitelství dána podle odstavce 1 nebo 2, může vrchní státní zastupitelství s předchozím souhlasem nejvyššího státního zástupce rozhodnout o tom, že je příslušné k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení i v této věci, jinak je povinno věc neprodleně postoupit věcně a místně příslušnému státnímu zastupitelství.“.

6. V § 15 odst. 4 se slova „v odstavcích 1 a 2“ nahrazují slovy „v odstavcích 1 až 3“.

7. V § 20 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

8. V § 27 odstavec 3 zní:

„(3) Státní zástupce je v rámci pracovní pohotovosti (dosažitelnosti) povinen zabezpečit i plnění úkolů státního zastupitelství v souvislosti s přípravným řízením konaným Generální inspekcí bezpečnostních sborů nebo v souvislosti s vyšetřováním a zkráceným přípravným řízením ve věcech trestných činů příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů, příslušníků Bezpečnostní informační služby, příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace, příslušníků Vojenského zpravodajství, příslušníků Vojenské policie a zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů (§ 10); za tímto účelem jsou státní zástupci zařazení do dosažitelnosti povinni poskytovat si účinnou pomoc. Vykoná-li takový úkon státní zástupce jiného státního zastupitelství než státního zastupitelství příslušného k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení konaném Generální inspekcí bezpečnostních sborů nebo k řízení o trestných činech příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů, příslušníků Bezpečnostní informační služby, příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace, příslušníků Vojenského zpravodajství, příslušníků Vojenské policie a zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů, neprodleně poté postoupí věc věcně i místně příslušnému státnímu zastupitelství k dalšímu řízení. Stejnopis rozhodnutí či návrhu nebo jiného opatření, které v této věci takový státní zástupce učinil, zašle současně na vědomí státnímu zástupci, jenž je příslušný k výkonu dozoru v těchto věcech.“.

9. V § 46 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Státní zastupitelství, které bylo ve věci činné, může z vlastní iniciativy nebo krajské státní zastupitelství může z iniciativy okresního státního zastupitelství přezkoumat trestní věc, ve které vzniknou pochybnosti o zákonnosti pravomocného rozhodnutí soudu nebo státního zástupce nebo řízení mu předcházejícího, a to v rozsahu § 40, bez omezení uvedeného v jeho druhé větě, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.

(2) Vyšší státní zastupitelství mohou provést z vlastní iniciativy přezkumné řízení i ve věcech, v nichž jsou k přezkumnému řízení jinak příslušná nižší státní zastupitelství.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Ve věcech uvedených v § 10 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 23/1994 Sb., ve znění účinném do nabytí účinnosti této vyhlášky, se řízení dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministryně:
Mgr. Benešová v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1371 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

ÚZ č. 1371 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

Sagit, a. s.

S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a ...

Cena: 75 KčKOUPIT

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

JUDr. Jan Lata, Ph.D, Mgr. Jiří Pavlík - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury je fakticky prvním zpracováním rozhodovací činnosti soudů ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců. Autoři jej pojali jako výběr nejdůležitějších rozhodnutí jak tuzemských, tak ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.