Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


474

VYHLÁŠKA

ze dne 23. prosince 2013

o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 132 odst. 5 a § 139 odst. 11 tohoto zákona, podle § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění zákona č. 241/2013 Sb., k provedení § 99 odst. 5 tohoto zákona, podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., k provedení § 70 odst. 8, § 112 odst. 4 a § 148 odst. 4 tohoto zákona, a podle § 352 odst. 4, § 379 odst. 4 a § 565 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech:

§ 1
Předmět a rozsah úpravy

Tato vyhláška upravuje

a)   způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny
   1. likvidátora penzijní společnosti, investiční společnosti a investičního fondu s právní osobností jmenovaného Českou národní bankou nebo jmenovaného soudem na návrh České národní banky,
   2. nuceného správce penzijní společnosti, investiční společnosti, samosprávného fondu kolektivního investování, obchodníka s cennými papíry, který není bankou (dále jen „nebankovní obchodník s cennými papíry“), provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice (dále jen „provozovatel vypořádacího systému“), organizátora regulovaného trhu a centrálního depozitáře,
   3. insolvenčního správce penzijní společnosti, obchodníka s cennými papíry, obhospodařovatele podílového fondu, a toho, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly insolvenčního správce při úpadku obhospodařovatele podílového fondu (dále jen „zahraniční insolvenční správce“), a
b)   způsob určení výše náhrady hotových výdajů a způsob výplaty náhrady hotových výdajů likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce a zahraničního insolvenčního správce uvedených v písmenu a).

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   likvidačním majetkem majetkový zůstatek, který zbude po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace před vypořádáním odměny likvidátora, a
b)   zpeněženým majetkem
   1. v případě podílového fondu a svěřenského fondu hodnota jeho zpeněženého majetku po vypořádání všech závazků a před vyplacením podílů podílníkům, nebo
   2. v případě účastnického fondu hodnota jeho zpeněženého majetku po vypořádání všech závazků a před převodem prostředků účastníka na jinou penzijní společnost, než která účastnický fond obhospodařovala a je v likvidaci nebo úpadku, nebo vyplacením dávek účastníkům, kterým na ně vznikl nárok.

§ 3
Určení výše odměny likvidátora

(1) Základem pro určení výše odměny likvidátora penzijní společnosti, investiční společnosti nebo investičního fondu s právní osobností za provedení likvidace (dále jen „základ“) je hodnota likvidačního majetku.

(2) Obhospodařuje-li penzijní společnost nebo investiční společnost ke dni vstupu do likvidace důchodové fondy, účastnický fond, podílový fond nebo svěřenský fond a tyto fondy se převádějí k obhospodařování na jinou penzijní společnost nebo investiční společnost, zvyšuje se základ o jednu desetinu

a)   fondového vlastního kapitálu všech obhospodařovaných důchodových fondů a účastnických fondů, které likvidátor převedl na jinou penzijní společnost, nebo
b)   fondového kapitálu všech obhospodařovaných podílových fondů nebo svěřenských fondů, které likvidátor převedl na jinou investiční společnost.

(3) Obhospodařuje-li penzijní společnost nebo investiční společnost ke dni vstupu do likvidace alespoň jeden účastnický fond, podílový fond nebo svěřenský fond a tyto fondy se zrušují s likvidací, zvyšuje se základ o zpeněžený majetek ve všech zrušovaných účastnických fondech, podílových fondech nebo svěřenských fondech.

(4) Likvidátorovi náleží odměna ve výši

a)   50 000 Kč zvýšených o 1 % ze základu v případě, že základ činí nejvýše 10 000 000 Kč,
b)   150 000 Kč zvýšených o 0,3 % z rozdílu mezi výší základu a 10 000 000 Kč v případě, že základ činí nejvýše 100 000 000 Kč,
c)   420 000 Kč zvýšených o 0,07 % z rozdílu mezi výší základu a 100 000 000 Kč v případě, že základ činí nejvýše 1 000 000 000 Kč,
d)   1 050 000 Kč zvýšených o 0,01 % z rozdílu mezi výší základu a 1 000 000 000 Kč v případě, že základ činí nejvýše 10 000 000 000 Kč, nebo
e)   1 950 000 Kč zvýšených o 0,001 % z rozdílu mezi výší základu a 10 000 000 000 Kč v případě, že základ činí více než 10 000 000 000 Kč. 

(5) Celková odměna likvidátora podle odstavce 4 činí nejvýše 6 000 000 Kč. Nedostačuje-li likvidační majetek zcela nebo zčásti na odměnu likvidátora penzijní společnosti, investiční společnosti nebo investičního fondu s právní osobností, hradí tuto odměnu likvidátorovi stát v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z likvidačního majetku, nejvýše však ve výši 150 000 Kč za celé období likvidace, za které likvidátor nedostal vzhledem k nedostačujícímu majetku odměnu.

(6) Pro účely určení základu podle odstavce 2 se použije poslední známé hodnoty fondového vlastního kapitálu důchodového fondu a účastnického fondu, fondového kapitálu podílového fondu nebo fondového kapitálu svěřenského fondu před vstupem penzijní společnosti nebo investiční společnosti do likvidace.

(7) Skončí-li likvidace dříve, než je zjištěna hodnota likvidačního majetku, náleží likvidátorovi odměna ve výši 25 000 Kč. V případě, že likvidátor provedl úkony uvedené v odstavci 2 nebo 3, zvyšuje se tato odměna postupem podle odstavců 2 až 6 obdobně.

§ 4
Výplata odměny likvidátora

(1) Odměna náležející likvidátorovi je splatná do 30 dnů ode dne výmazu penzijní společnosti, investiční společnosti nebo investičního fondu s právní osobností z obchodního rejstříku.

(2) Podílelo-li se na likvidaci penzijní společnosti, investiční společnosti nebo investičního fondu s právní osobností postupně více likvidátorů, náleží každému z nich podíl z odměny podle § 3 odpovídající délce doby a náročnosti jejich činnosti, počtu a velikosti převedených fondů a rozsahu a míře zpeněžení majetku realizované příslušným likvidátorem.

(3) Pro účely určení výše odměny předloží likvidátor České národní bance nejpozději 30 dnů před svoláním valné hromady, která má rozhodnout o návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, nebo 30 dnů před podáním návrhu na výmaz z obchodního rejstříku, pokud se valná hromada nemůže uskutečnit,

a)   informaci o výši navrhované odměny likvidátora,
b)   informaci o výši likvidačního majetku,
c)   informaci o převodu obhospodařovaných důchodových fondů, účastnického fondu, podílového fondu nebo svěřenského fondu na jinou penzijní společnost nebo investiční společnosti,
d)   informaci o hodnotě zpeněženého majetku v účastnických fondech, podílových fondech nebo svěřenských fondech,
e)   aktuální informaci o stavu peněžních prostředků penzijní společnosti, investiční společnosti nebo investičního fondu s právní osobností a
f)   aktuální informaci o stavu peněžních prostředků zrušovaných účastnických fondů, podílových fondů nebo svěřenských fondů.

(4) Pro výplatu odměny podle § 3 odst. 7 se obdobně použijí odstavce 2 a 3. Odměna náležející likvidátorovi je splatná do 30 dnů od rozhodnutí o úpadku penzijní společnosti, investiční společnosti nebo investičního fondu s právní osobností, pokud byl zamítnut návrh na prohlášení jejich úpadku pro nedostatek majetku, použije se odstavec 1 obdobně.

§ 5
Určení výše odměny nuceného správce penzijní společnosti, investiční společnosti nebo samosprávného fondu kolektivního investování

(1) Nucenému správci penzijní společnosti, investiční společnosti nebo samosprávného fondu kolektivního investování náleží odměna v měsíční výši

a)   50 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu penzijní společnosti, investiční společnosti nebo fondového kapitálu samosprávného fondu kolektivního investování nedosahuje 10 000 000 Kč,
b)   75 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu penzijní společnosti, investiční společnosti nebo fondového kapitálu samosprávného fondu kolektivního investování dosahuje alespoň 10 000 000‰ Kč, ale nedosahuje 100 000 000 Kč,
c)   100 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu penzijní společnosti, investiční společnosti nebo fondového kapitálu samosprávného fondu kolektivního investování dosahuje alespoň 100 000 000 Kč, ale nedosahuje 1 000 000 000 Kč,
d)   125 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu penzijní společnosti, investiční společnosti nebo fondového kapitálu samosprávného fondu kolektivního investování dosahuje alespoň 1 000 000 000 Kč, ale nedosahuje 10 000 000 000 Kč, nebo
e)   150 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu penzijní společnosti, investiční společnosti nebo fondového kapitálu samosprávného fondu kolektivního investování dosahuje alespoň 10 000 000 000 Kč. 

(2) Obhospodařuje-li penzijní společnost nebo investiční společnost důchodové fondy, účastnický fond nebo investiční fond, zvyšuje se pro účely určení výše odměny podle odstavce 1 hodnota vlastního kapitálu penzijní společnosti nebo investiční společnosti o hodnotu fondového vlastního kapitálu nebo fondového kapitálu všech jí obhospodařovaných důchodových fondů, účastnických fondů nebo investičních fondů.

(3) Nedostačuje-li majetek penzijní společnosti, investiční společnosti nebo samosprávného fondu kolektivního investování zcela nebo zčásti na odměnu nuceného správce penzijní společnosti, investiční společnosti nebo samosprávného fondu kolektivního investování, hradí tuto odměnu nucenému správci stát v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z jejich majetku, nejvýše však ve výši 300 000 Kč za celé období nucené správy, za které nucený správce nedostal vzhledem k nedostačujícímu majetku odměnu.

(4) Pro účely určení výše odměny podle odstavců 1 a 2 se použije poslední známé hodnoty

a)   vlastního kapitálu penzijní společnosti nebo investiční společnosti před tím, než Česká národní banka rozhodla o zavedení jejich nucené správy,
b)   fondového kapitálu samosprávného fondu kolektivního investování před tím, než Česká národní banka rozhodla o zavedení jeho nucené správy, a
c)   fondového vlastního kapitálu obhospodařovaného důchodového fondu a účastnického fondu nebo fondového kapitálu obhospodařovaného investičního fondu před tím, než Česká národní banka rozhodla o zavedení nucené správy penzijní společnosti nebo investiční společnosti.

§ 6
Určení výše odměny nuceného správce nebankovního obchodníka s cennými papíry

(1) Nucenému správci nebankovního obchodníka s cennými papíry náleží odměna v měsíční výši

a)   50 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu nebankovního obchodníka s cennými papíry nedosahuje 10 000 000 Kč,
b)   75 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu nebankovního obchodníka s cennými papíry dosahuje alespoň 10 000 000 Kč, ale nedosahuje 100 000 000 Kč,
c)   100 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu nebankovního obchodníka s cennými papíry dosahuje alespoň 100 000 000 Kč, ale nedosahuje 1 000 000 000 Kč,
d)   125 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu nebankovního obchodníka s cennými papíry dosahuje alespoň 1 000 000 000 Kč, ale nedosahuje 10 000 000 000 Kč, nebo
f)   150 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu nebankovního obchodníka s cennými papíry dosahuje alespoň 10 000 000 000 Kč.

(2) Pro účely určení výše odměny podle odstavce 1 se hodnota vlastního kapitálu nebankovního obchodníka s cennými papíry zvyšuje o hodnotu majetku zákazníka1) vykázaného v účetnictví nebankovního obchodníka s cennými papíry.

(3) Nedostačuje-li majetek nebankovního obchodníka s cennými papíry zcela nebo zčásti na odměnu nuceného správce nebankovního obchodníka s cennými papíry, hradí tuto odměnu nucenému správci stát v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z jejich majetku, nejvýše však ve výši 300 000 Kč za celé období nucené správy, za které nucený správce nedostal vzhledem k nedostačujícímu majetku odměnu.

(4) Pro účely určení výše odměny podle odstavců 1 a 2 se použije poslední známé hodnoty

a)   vlastního kapitálu nebankovního obchodníka s cennými papíry před tím, než Česká národní banka rozhodla o zavedení jeho nucené správy, a
b)   majetku zákazníka vykázaného v účetnictví obchodníka s cennými papíry před tím, než Česká národní banka rozhodla o zavedení jeho nucené správy.

§ 7
Určení výše odměny nuceného správce provozovatele vypořádacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře

(1) Nucenému správci provozovatele vypořádacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře náleží odměna v měsíční výši

a)   75 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu provozovatele vypořádacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře nedosahuje 50 000 000 Kč,
b)   100 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu provozovatele vypořádacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře dosahuje alespoň 50 000 000 Kč, ale nedosahuje 100 000 000 Kč, nebo
b)   125 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu provozovatele vypořádacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře dosahuje alespoň 100 000 000 Kč. 

(2) Nedostačuje-li majetek provozovatele vypořádacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře zcela nebo zčásti na odměnu nuceného správce provozovatele vypořádacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře, hradí tuto odměnu nucenému správci stát v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z jejich majetku, nejvýše však ve výši 300 000 Kč za celé období nucené správy, za které nucený správce nedostal vzhledem k nedostačujícímu majetku odměnu.

(3) Pro účely určení výše odměny podle odstavce 1 se použije poslední známé hodnoty vlastního kapitálu provozovatele vypořádacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře před tím, než Česká národní banka rozhodla o zavedení jejich nucené správy.

§ 8
Výplata odměny nuceného správce

(1) Odměna nuceného správce penzijní společnosti, investiční společnosti, samosprávného fondu kolektivního investování, nebankovního obchodníka s cennými papíry, provozovatele vypořádacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře je splatná zpětně za kalendářní měsíc, a to do konce následujícího kalendářního měsíce.

(2) Pokud nucený správce penzijní společnosti, investiční společnosti, samosprávného fondu kolektivního investování, nebankovního obchodníka s cennými papíry, provozovatele vypořádacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře skončil svou činnost v průběhu kalendářního měsíce, náleží mu za tento měsíc poměrná část odměny odpovídající poměru počtu pracovních dnů, během nichž působil ve funkci, a celkového počtu pracovních dnů kalendářního měsíce, v němž ukončil svoji činnost.

(3) V případech podle § 5 odst. 3, § 6 odst. 3 a § 7 odst. 2 je odměna splatná do konce kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, kdy nucený správce skončil svou činnost.

§ 9
Určení výše odměny insolvenčního správce penzijní společnosti nebo obhospodařovatele podílového fondu nebo zahraničního insolvenčního správce obhospodařovatele podílového fondu

(1) Obhospodařuje-li penzijní společnost nebo obhospodařovatel podílového fondu ke dni prohlášení úpadku důchodové fondy, účastnický fond nebo podílový fond a tyto fondy se převádějí k obhospodařování na jinou penzijní společnost nebo obhospodařovatele, je základem pro určení výše odměny jedna desetina

a)   fondového vlastního kapitálu všech obhospodařovaných důchodových fondů a účastnických fondů, které insolvenční správce převedl na jinou penzijní společnost, nebo
b)   fondového kapitálu všech obhospodařovaných podílových fondů, které insolvenční správce nebo zahraniční insolvenční správce převedl na jiného obhospodařovatele.

(2) Pokud insolvenční správce nebo zahraniční insolvenční správce zpeněží majetek v účastnickém fondu nebo podílovém fondu, je základem pro určení výše odměny náležející insolvenčnímu správci nebo zahraničnímu insolvenčnímu správci zpeněžený majetek tohoto účastnického fondu nebo podílového fondu.

(3) Insolvenčnímu správci nebo zahraničnímu insolvenčnímu správci náleží odměna ve výši

a)   50 000 Kč zvýšených o 1 % ze základu v případě, že základ činí nejvýše 10 000 000 Kč,
b)   150 000 Kč zvýšených o 0,3 % z rozdílu mezi výší základu a 10 000 000 Kč v případě, že základ činí nejvýše 100 000 000 Kč,
c)   420 000 Kč zvýšených o 0,07 % z rozdílu mezi výší základu a 100 000 000 Kč v případě, že základ činí nejvýše 1 000 000 000 Kč,
d)   1 050 000 Kč zvýšených o 0,01 % z rozdílu mezi výší základu a 1 000 000 000 Kč v případě, že základ činí nejvýše 10 000 000 000 Kč, nebo
e)   1 950 000 Kč zvýšených o 0,001 % z rozdílu mezi výší základu a 10 000 000 000 Kč v případě, že základ činí více než 10 000 000 000 Kč. 

(4) Celková odměna insolvenčního správce nebo zahraničního insolvenčního správce podle odstavce 3 činí nejvýše 6 000 000 Kč. Nedostačuje-li majetková podstata penzijní společnosti nebo obhospodařovatele podílového fondu zcela nebo zčásti k úhradě odměny insolvenčního správce penzijní společnosti nebo obhospodařovatele podílového fondu nebo zahraničního insolvenčního správce obhospodařovatele podílového fondu, hradí tuto odměnu insolvenčnímu správci nebo zahraničnímu insolvenčnímu správci stát v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z majetkové podstaty, nejvýše však ve výši 150 000 Kč. 

(5) Pro účely určení výše odměny podle odstavce 1 se použije poslední známé hodnoty fondového vlastního kapitálu důchodového fondu a účastnického fondu nebo fondového kapitálu podílového fondu před prohlášením úpadku penzijní společnosti nebo obhospodařovatele podílového fondu.

(6) Skončí-li insolvenční řízení dříve, než je zjištěna výše zpeněženého majetku účastnického fondu nebo podílového fondu, náleží insolvenčnímu správci nebo zahraničnímu insolvenčnímu správci odměna ve výši 25 000 Kč; odstavec 1 tím není dotčen.

§ 10
Výplata odměny insolvenčnímu správci penzijní společnosti nebo obhospodařovatele podílového fondu nebo zahraničnímu insolvenčnímu správci obhospodařovatele podílového fondu

(1) Odměna náležející insolvenčnímu správci penzijní společnosti nebo obhospodařovatele podílového fondu nebo zahraničnímu insolvenčnímu správci obhospodařovatele podílového fondu je splatná do konce kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, kdy skončila činnost insolvenčního správce nebo zahraničního insolvenčního správce podle zákona o důchodovém spoření, zákona o doplňkovém penzijním spoření nebo zákona o investičních společnostech a investičních fondech2)

(2) Podílelo-li se na činnosti podle zákona o důchodovém spoření, zákona o doplňkovém penzijním spoření, zákona o investičních společnostech a investičních fondech2) postupně více insolvenčních správců nebo zahraničních insolvenčních správců, náleží každému z nich podíl z odměny podle § 9 odpovídající délce doby a náročnosti jejich činnosti, počtu a velikosti převedených fondů a rozsahu a míře zpeněžení majetku realizované příslušným insolvenčním správcem nebo zahraničním insolvenčním správcem.

(3) Pro účely určení výše odměny předloží insolvenční správce nebo zahraniční insolvenční správce České národní bance nejpozději 30 dnů před zahájením vyplacení podílů podílníkům

a)   informaci o výši navrhované odměny insolvenčního správce nebo zahraničního insolvenčního správce,
b)   informaci o výši majetkové podstaty penzijní společnosti nebo obhospodařovatele podílového fondu,
c)   informaci o převodu důchodových fondů, účastnického fondu nebo obhospodařovaného podílového fondu na jinou penzijní společnost nebo obhospodařovatele podílového fondu,
d)   informaci o hodnotě zpeněženého majetku v účastnickém fondu nebo podílovém fondu a
e)   aktuální informaci o stavu peněžních prostředků důchodového fondu, účastnického fondu nebo podílového fondu.

(4) Pro výplatu odměny podle § 9 odst. 6 se obdobně použijí odstavce 1 až 3.

§ 11
Určení výše odměny insolvenčního správce obchodníka s cennými papíry

(1) Odměnu insolvenčního správce obchodníka s cennými papíry tvoří součet odměny určené z hodnoty majetku vydaného zákazníkům a odměny určené podle počtu zákazníků.

(2) Odměna určená z hodnoty majetku vydaného zákazníkům činí

a)   50 000 Kč zvýšených o 1 % z hodnoty majetku vydaného zákazníkům v případě, že hodnota tohoto majetku činí nejvýše 10 000 000 Kč,
b)   150 000 Kč zvýšených o 0,3 % z rozdílu mezi výší hodnoty majetku vydaného zákazníkům a 10 000 000 Kč v případě, že hodnota majetku vydaného zákazníkům činí nejvýše 100 000 000 Kč,
c)   420 000 Kč zvýšených o 0,07 % z rozdílu mezi výší hodnoty majetku vydaného zákazníkům a 100 000 000 Kč v případě, že hodnota majetku vydaného zákazníkům činí nejvýše 1 000 000 000 Kč,
d)   1 050 000 Kč zvýšených o 0,01 % z rozdílu mezi výší hodnoty majetku vydaného zákazníkům a 1 000 000 000 Kč v případě, že hodnota majetku vydaného zákazníkům činí nejvýše 10 000 000 000 Kč, nebo
e)   1 950 000 Kč zvýšených o 0,001 % z rozdílu mezi výší hodnoty majetku vydaného zákazníkům a 10 000 000 000 Kč v případě, že hodnota majetku vydaného zákazníkům činí více než 10 000 000 000 Kč. 

(3) Odměna určená podle počtu zákazníků činí na každého zákazníka částku 500 Kč, nejméně však 25 000 Kč a nejvýše 3 000 000 Kč. 

(4) Celková odměna insolvenčního správce obchodníka s cennými papíry podle odstavců 2 a 3 činí nejvýše 6 000 000 Kč. Nedostačuje-li majetková podstata obchodníka s cennými papíry zcela nebo zčásti k úhradě odměny insolvenčního správce obchodníka s cennými papíry, hradí tuto odměnu tomuto insolvenčnímu správci stát v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z majetkové podstaty, nejvýše však ve výši 150 000 Kč. 

(5) Skončí-li insolvenční řízení dříve, než je zjištěna hodnota majetku vydaného zákazníkům, náleží insolvenčnímu správci odměna ve výši 25 000 Kč. 

§ 12
Výplata odměny insolvenčního správce obchodníka s cennými papíry

(1) Odměna náležející insolvenčnímu správci obchodníka s cennými papíry je splatná do konce kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, kdy skončila činnost insolvenčního správce podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu3).

(2) Podílelo-li se na činnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu3) postupně více insolvenčních správců, náleží každému z nich podíl z odměny podle § 11 odpovídající délce doby a náročnosti jejich činnosti a výši majetku vydaného zákazníkům příslušným insolvenčním správcem a počtu zákazníků, jimž majetek vydal.

(3) Pro účely určení výše odměny předkládá insolvenční správce nebo zahraniční insolvenční správce České národní bance nejpozději 5 dnů po ukončení činnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu3)

a)   informaci o výši navrhované odměny insolvenčního správce,
b)   informaci o objemu majetku vydaného zákazníkům a
c)   informaci o počtu přihlášených pohledávek zákazníků do insolvenčního řízení.

(4) Pro výplatu odměny podle § 11 odst. 5 se obdobně použijí odstavce 1 až 3.

§ 13
Hotové výdaje likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce nebo zahraničního insolvenčního správce

(1) Likvidátorovi, nucenému správci, insolvenčnímu správci nebo zahraničnímu insolvenčnímu správci náleží náhrada hotových výdajů zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie, které byly účelně a důvodně vynaloženy v souvislosti s

a)   likvidací penzijní společnosti, investiční společnosti nebo investičního fondu s právní osobností,
b)   nucenou správou penzijní společnosti, investiční společnosti, samosprávného fondu kolektivního investování, nebankovního obchodníka s cennými papíry, provozovatele vypořádacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře a
c)   činností podle § 99 odst. 5 zákona o důchodovém spoření, § 112 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření, § 379 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, převodem obhospodařovaného podílového fondu na jiného obhospodařovatele nebo činností podle § 132 odst. 1 až 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

(2) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí jiným právním předpisem4).

§ 14
Způsob výplaty náhrady hotových výdajů likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce nebo zahraničního insolvenčního správce

(1) Likvidátor, nucený správce, insolvenční správce nebo zahraniční insolvenční správce zašle České národní bance vyúčtování hotových výdajů za každý měsíc, kdy k jejich vydání došlo. Náhradu hotových výdajů si vyplatí z likvidačního majetku, majetku nebo majetkové podstaty penzijní společnosti, investiční společnosti, investičního fondu s právní osobností, obchodníka s cennými papíry, provozovatele vypořádacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře poté, co s účelností a důvodností vynaložení hotových výdajů Česká národní banka souhlasila.

(2) Nedostačuje-li likvidační majetek, majetek nebo majetková podstata penzijní společnosti, investiční společnosti, investičního fondu s právní osobností, obchodníka s cennými papíry, provozovatele vypořádacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře k náhradě hotových výdajů likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce nebo zahraničního insolvenčního správce, hradí tyto výdaje do výše, v jaké nemohou být uhrazeny z likvidačního majetku, majetku nebo majetkové podstaty, stát, nejvýše však v celkové výši 300 000 Kč za činnost uvedenou v § 13 odst. 1. Náhrada se vyplatí do 30 dnů poté, co s účelností a důvodností vynaložení hotových výdajů Česká národní banka souhlasila, odstavec 1 věta první se použije obdobně.

§ 15
Přechodné a společná ustanovení

(1) Tato vyhláška se použije pouze na stanovení a výplatu odměny a náhrady hotových výdajů likvidátorů, nucených správců nebo insolvenčních správců, kteří byli jmenováni nebo ustanoveni ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; při stanovení a výplatě odměny a náhrady hotových výdajů likvidátorů, nucených správců nebo insolvenčních správců, kteří byli jmenováni nebo ustanoveni přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

(2) V odůvodněných případech může být odměna likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce nebo zahraničního insolvenčního správce zvýšena až o 50 %; tím nejsou dotčeny § 3 odst. 5, § 5 odst. 3, § 6 odst. 3, § 7 odst. 2, § 9 odst. 4 a § 11 odst. 4. Důvodem pro zvýšení odměny likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce nebo zahraničního insolvenčního správce jsou mimořádná složitost, náročnost, délka jejich činnosti nebo mimořádně vysoký počet úkonů, které museli v souvislosti s jejich činnostmi účelně a důvodně vykonat.

(3) Touto vyhláškou není dotčeno stanovení odměny insolvenčního správce penzijní společnosti nebo obhospodařovatele podílového fondu nebo zahraničního insolvenčního správce obhospodařovatele podílového fondu nebo insolvenčního správce obchodníka s cennými papíry podle jiného právního předpisu5).

§ 16
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 414/2004 Sb., o odměně nuceného správce, likvidátora a správce konkursní podstaty některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů, se zrušuje.

§ 17
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.


1)   § 128 odst. 12 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
2)   § 99 odst. 5 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění zákona č. 241/2013 Sb.
§ 112 odst. 4 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 241/2013 Sb.
§ 379 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
3)   § 132 odst. 1 až 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění vyhlášky č. 488/2012 Sb. a vyhlášky č. 398/2013 Sb.

E-shop

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, zejména rozsáhlou novelou zákonem č. 64/2017 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní úpravu s využitím ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Exekuční řád. Komentář

Exekuční řád. Komentář

Karel Svoboda, Lukáš Jícha, Jan Krejsta, David Hozman, Veronika Úšelová (roz. Štviertniová), - C. H. Beck

Tzv. vínový komentář exekučního řádu nabízí alternativu dosud existující komentářové literatuře téhož předpisu. Potrpí si na nové myšlenky. Mezi jeho tvůrci najdete soudce exekučního senátu Nejvyššího soudu, renomované exekutory a další odborníky soustavně se zabývající exekučním ...

Cena: 2 390 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.