Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 468/2013 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2013, částka 180, ze dne 31. 12. 2013

468

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2013,

kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8:

Čl. I

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb., vyhlášky č. 545/2004 Sb., vyhlášky č. 398/2005 Sb., vyhlášky č. 350/2007 Sb., vyhlášky č. 470/2008 Sb., vyhlášky č. 420/2010 Sb. a vyhlášky č. 408/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 úvodní části se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a), b), j) a k) zákona, které jsou:

a)   bankou a pobočkou zahraniční banky podle zákona upravujícího činnost bank,
b)   spořitelním a úvěrním družstvem podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev (dále jen „družstevní záložna“),
c)   obchodníkem s cennými papíry, organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,
d)   investiční společností a investičním fondem nebo pobočkou zahraniční osoby, která je oprávněna obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy podle zákona upravujícího činnost investičních společností a investičních fondů,
e)   smíšenou holdingovou osobou podle zákona upravujícího činnost bank,
f)   finanční holdingovou osobou podle zákona upravujícího činnost bank,
g)   penzijní společností, důchodovým fondem, účastnickým fondem nebo transformovaným fondem podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření nebo důchodovým fondem podle zákona upravujícího důchodové spoření,
h)   institucí elektronických peněz, pobočkou zahraniční instituce elektronických peněz z členského státu podle zákona upravujícího platební styk, nebo
i)   platební institucí, pobočkou zahraniční platební instituce z členského státu podle zákona upravujícího platební styk.“.

Poznámky pod čarou č. 2, 3, 4, 5, 6, 21 a 23 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

3. V § 2 odst. 2 se slova „l) a m)“ nahrazují slovy „h) a i)“ a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova „nebo pobočkami zahraničních osob, které jsou srovnatelné s finančními institucemi podle zákona upravujícího činnost bank.“.

4. V § 2 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 7 a odstavec 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 3 a 4.

5. V § 3 odst. 2 se slova „(bilanci)“ a „(bilance)“ zrušují.

6. V § 3 odst. 4 se slovo „(bilanci)“ zrušuje.

7. V § 3 odst. 5 se za větu první vkládá věta „Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavují účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. b), j) a k) zákona.“.

8. V § 4 odst. 1, 4 a 6 se slovo „(bilanci)“ zrušuje.

9. V § 4 odst. 2 a 3 se slovo „(bilance)“ zrušuje.

10. V části druhé v nadpisu Hlavy II se slovo „(BILANCE)“ zrušuje.

11. V § 7 odst. 1 se slovo „jsou“ nahrazuje slovem „nejsou“.

12. V § 8 odstavec 1 zní:

„(1) Položka „4. Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen“ obsahuje u účetních jednotek, které jsou bankou nebo družstevní záložnou, pohledávky z úvěrů a ostatní pohledávky včetně příslušenství za tuzemskými a zahraničními klienty, členy družstevních záložen nebo osobami, které nejsou bankou nebo družstevní záložnou, a to zejména debetní zůstatek běžného účtu, faktoringové pohledávky, pohledávky vzniklé z finančního leasingu, pohledávky z plateb ze záruk, akreditivů, poskytnuté úvěry v rámci repo obchodů, zálohy na pořízení cenných papírů poskytnuté na dobu delší než třicet kalendářních dnů, pohledávky vzniklé z prodeje cenných papírů s odkladem splatnosti prodejní ceny na dobu delší než třicet kalendářních dnů, pohledávky vzniklé z prodeje cenných papírů nevypořádaných do třiceti dnů po stanoveném dni vypořádání, neobchodovatelné dluhové cenné papíry emitované osobami jinými, než jsou banky, které nejsou pořízeny se záměrem bezprostředního nebo brzkého prodeje a nejsou oceňovány reálnou hodnotou, a opravné položky k těmto pohledávkám.“.

13. V § 8 odst. 2 se slovo „členské“ nahrazuje slovem „družstevní“.

14. V § 8 odst. 2 se slova „v družstevních záložnách“ zrušují.

15. V § 8 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

16. V § 9 odst. 1 se slova „proti účtům nákladů nebo výnosů, realizovatelné“ zrušují a slova „půjčené dluhové cenné papíry“ se nahrazují slovy „poskytnuté dluhové cenné papíry zápůjčkou“.

17. V § 9 odst. 2 se slova „neobchodovatelné dluhové“ a slova „které nejsou pořízeny se záměrem bezprostředního nebo brzkého prodeje a nejsou oceňovány reálnou hodnotou,“ zrušují.

18. V § 10 odstavec 1 zní:

„(1) Položka „6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly“ obsahuje podíly, které nemají charakter účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, podílové listy, ostatní cenné papíry a cenné papíry poskytnuté v rámci repo obchodů nebo zápůjčkou. Položka obsahuje opravnou položku k podílům neoceňovaným reálnou hodnotou.“.

19. V § 11 odst. 1 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.

20. V § 11 odst. 2 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.

21. V § 13 odst. 1 se za slovo „soubory“ vkládá slovo „hmotného“.

22. V § 13 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , ve znění pozdějších předpisů“.

23. V § 15 se slovo „nezaplacenou“ nahrazuje slovem „nesplacenou“.

24. V § 15 se slovo „členské“ nahrazuje slovem „družstevní“.

25. V § 15 se slova „družstevních záložen“ a slova „družstevní záložny“ nahrazují slovem „družstev“ a slovo „člena9)“ se nahrazuje slovem „člena“.

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

26. V § 16 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

27. V § 17 odstavec 1 zní:

„(1) Položka „1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám“ obsahuje u účetních jednotek, které jsou bankou nebo družstevní záložnou, dluhy z úvěrů a ostatní dluhy vůči centrálním bankám, jiným bankám nebo družstevním záložnám včetně příslušenství, zejména přijaté úvěry, přijaté úvěry v rámci repo obchodů, plateb ze záruk, z akreditivů. Tato položka dále obsahuje běžné účty a termínové vklady centrálních bank, jiných bank nebo družstevních záložen. V této položce se nevykazují závazky vyplývající z cenných papírů, které se vykazují v položce „3. Závazky z dluhových cenných papírů“ nebo „4. Ostatní pasiva“.“.

28. V § 18 odst. 1 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

29. § 20 včetně nadpisu zní:

㤠20
Ostatní pasiva

(1) Položka „4. Ostatní pasiva“ obsahuje závazky vůči třetím osobám, zejména přijaté zálohy od příkazců na nákup cenných papírů, dluhy z penzijního připojištění, důchodového spoření nebo doplňkového penzijního spoření, závazky z obchodování s cennými papíry a ostatní dluhy, které mají charakter dluhů z pracovněprávních a dodavatelsko odběratelských vztahů nebo dluhů vůči státnímu rozpočtu, pokud nejsou obsaženy v jiných položkách. Položka dále obsahuje zápornou reálnou hodnotu derivátů včetně vložených derivátů oddělených od hostitelského nástroje podle § 6 odst. 2, závazky z krátkých prodejů jiných než dluhových cenných papírů, odložený daňový dluh, závazky z hodnot k inkasu, ostatní neidentifikované závazky vůči klientům, dohadné položky pasivní a ostatní zůstatky účtů, které nejsou obsaženy v jiných položkách. Tato položka neobsahuje účty časového rozlišení, které jsou vykázány v položce „5. Výnosy a výdaje příštích období“.

(2) Účetní jednotky v položce „4. Ostatní pasiva“ vykazují i neproplacené cenné papíry při jejich zpětném odkupu.“.

30. V § 22 odst. 1 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

31. V § 22 odst. 2 se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“, slova „fondy a penzijní“ se zrušují a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.

32. V § 22 odst. 5 se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“ a slovo „podniku“ se nahrazuje slovy „obchodní korporace nebo její části“.

33. § 24 včetně nadpisu zní:

㤠24
Základní kapitál

(1) Položka „8. Základní kapitál“ obsahuje upsaný základní kapitál. V samostatné podpoložce účetní jednotka uvede splacený základní kapitál. Tato položka dále obsahuje vlastní podíly bez zřetele na účel nabytí, které snižují hodnotu základního kapitálu.

(2) Účetní jednotky, které mají proměnný základní kapitál podle zákona upravujícího činnost investičních společností a investičních fondů, v položce „8. Základní kapitál“ vykazují pouze částky vložené úpisem zakladatelských akcií, které se zapisují do obchodního rejstříku.“.

34. § 25 včetně nadpisu zní:

㤠25
Emisní ážio

(1) Položka „9. Emisní ážio“ obsahuje rozdíl mezi emisním kurzem a vkladem do základního kapitálu. Tato položka obsahuje i rozdíl mezi hodnotou vlastního podílu a jeho pořizovací cenou při snížení základního kapitálu a rozdíl mezi prodejní cenou a pořizovací cenou při prodeji.

(2) Tato položka obsahuje i emisní ážio v případě emise podílových listů nebo investičních akcií a případnou srážku, o kterou je snížena aktuální hodnota podílového listu nebo investiční akcie, při zpětném odkupu.“.

35. V § 28 větě první se za slovo „listů“ vkládají slova „nebo investičních akcií“.

36. V § 28 větě druhé se slovo „jmenovitou“ nahrazuje slovem „aktuální“.

37. V § 28 se na konci textu věty druhé doplňují slova „nebo investičních akcií, hodnotu připsaných penzijních a důchodových jednotek“.

38. V § 29 odst. 2 se slova „Investiční společnosti za jimi obhospodařované podílové fondy, investiční fondy, penzijní fondy a penzijní společnosti za jimi obhospodařované transformované fondy“ nahrazují slovy „Účetní jednotky“.

39. V § 32 písm. a) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

40. V § 32 písm. c) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

41. V § 33 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

42. V § 39 písm. a) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

43. V § 44 odst. 1 se za slovem „nebo“ slovo „jiným“ zrušuje a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.

44. V § 44 odst. 2 se slova „a „6. Akcie, podílové listy a ostatní““ zrušují a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.

45. V § 44 odst. 4 se slovo „závazkům“ nahrazuje slovem „dluhům“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.

46. V § 45 se slova „dividendy z akcií a obdobné výnosy z ostatních podílů“ nahrazují slovy „podíly na zisku“.

47. V § 45 se slova „Dividendy z akcií a podílů“ nahrazují slovy „Podíly na zisku“ a slovo „(protihodnotou)“ se zrušuje.

48. V § 47 odst. 1 se slova „k prodeji“ zrušují.

49. V § 47 odst. 2 se slova „Investiční společnosti za jimi obhospodařované podílové fondy, investiční fondy, penzijní fondy a penzijní společnosti za jimi obhospodařované transformované fondy“ nahrazují slovy „Účetní jednotky“ a slova „oceňovaného reálnou hodnotou až v okamžiku jeho úbytku“ se zrušují.

50. V § 50 odst. 4 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.

51. V § 50 odst. 5 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.

52. V § 51 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.

53. V § 53 se slovo „dividendami“ nahrazuje slovy „podílem na zisku“ a slovo „(protihodnotou)“ se zrušuje.

54. V § 55 odst. 2 se slovo „podnikatelské“ zrušuje.

55. V § 56 písm. a) bodu 9 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

56. V § 56 písm. b) bodu 4 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

57. V § 57 písm. a) bodu 4 se za slovo „na“ vkládají slova „burzovním a“ a slova „nebo na burze“ se zrušují.

58. V § 57 písm. a) bodu 8 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

59. V § 57 písm. b) bodech 3 a 4 se slovo „(bilance)“ zrušuje.

60. V § 59 odst. 2 písm. d) se za slovo „jmenovitou“ vkládají slova „nebo účetní“.

61. V § 59 odst. 2 písm. e) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

62. V § 60 odst. 1 písm. a) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

63. V § 60 odst. 1 písm. d) za slovy „ostatních pohledávkách a“ se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem „dluzích“.

64. V § 60 odst. 1 písm. f) se za slova „v členění“ vkládá slovo „na“.

65. V § 60 odst. 1 písm. j) se slovo „kupovaném“ nahrazuje slovem „pořizovaném“.

66. V § 60 odst. 3 písm. c) bodu 2 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

67. V § 62 úvodní části ustanovení se slova „za jimi obhospodařované podílové fondy“ zrušují.

68. V § 63 písm. c) se slovo „podílu“ nahrazuje slovem „vkladu“.

69. V § 63 písm. d) se slovo „podílů“ nahrazuje slovem „vkladů“.

70. V § 63 písm. e) se slova „zvláštního právního předpisu14)“ nahrazují slovy „zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev“.

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

71. V § 63 písm. g) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

72. V § 64 úvodní části ustanovení se slova „fondy a penzijní“ zrušují.

73. V § 65 se slova „čistých aktiv“ nahrazují slovy „vlastního kapitálu“ a slova „dividend nebo dalších“ se zrušují.

74. V § 68 odst. 3 se slova „společnosti za jimi obhospodařované podílové fondy a investiční“ zrušují a slova „č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování“ se nahrazují slovy „upravujícího činnost investičních společností a investičních fondů“.

75. V § 68a odst. 1 se slova „Investiční společnosti za jimi obhospodařované podílové fondy, investiční fondy, penzijní fondy a penzijní společnosti za jimi obhospodařované transformované fondy“ nahrazují slovy „Účetní jednotky“.

76. V nadpise § 69 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.

77. V § 69 odst. 1 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.

78. V § 69 odst. 2 písm. a) se slovo „dividendy“ nahrazuje slovy „podíly na zisku“.

79. V § 69 odst. 4 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje a slovo „dividendy“ se nahrazuje slovy „podíly na zisku“.

80. V § 70 odst. 1 se slova „kótován na tuzemské nebo zahraniční burze“ nahrazují slovy „přijat k obchodování na regulovaném trhu“.

81. V § 70 odst. 1 se slova „veřejný trh“ nahrazují slovy „regulovaný trh“.

82. V § 71 se za slovem „souboru“ slovo „majetku“ nahrazuje slovy „hmotných nemovitých věcí“.

83. V § 71 se na konci textu doplňují slova „ , ve znění pozdějších předpisů“.

84. V § 74 odst. 2 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.

85. V § 76 odst. 1 a 6 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

86. V § 76 odst. 3 se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

87. V § 76 odst. 10 se slova „fondy a penzijní“ zrušují a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.

88. V § 76 odst. 10 se na konci věty první doplňují slova „v účetnictví transformovaných fondů“.

89. V § 76 odst. 10 se slova „penzijní fond nebo“ zrušují a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.

90. V § 78 odst. 1, 3, 4 a 5 se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.

91. V § 78 odst. 6 se slovo „závazkem“ nahrazuje slovem „dluhem“.

92. V § 79 odst. 6 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.

93. V § 80 odst. 4 písm. b) se slovo „půjčka“ nahrazuje slovem „zápůjčka“ a slova „a výpůjčka cenných papírů zajištěná převodem hotovosti nebo jinou formou úhrady“ se zrušují.

94. V § 80 odst. 5 se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „poskytnutí“.

95. V § 80 odst. 5 se za slova „poskytnutí cenného papíru“ vkládá slovo „zápůjčkou“.

96. V § 80 odst. 5 se slovo „zajištěné“ nahrazuje slovem „zajištěnou“.

97. V § 80 odst. 6 se slovo „výpůjčky“ nahrazuje slovem „přijetí“.

98. V § 80 odst. 6 se za slova „přijetí cenného papíru“ vkládá slovo „zápůjčkou“.

99. V § 80 odst. 6 se slovo „zajištěné“ nahrazuje slovem „zajištěnou“.

100. V § 82 odst. 3 písm. c) se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.

101. V § 82 odst. 4 se slovo „(bilance)“ zrušuje.

102. V § 82 odst. 5 se slovo „(bilance)“ zrušuje.

103. V § 82 odst. 6 se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.

104. V § 82 odst. 9 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“ a slovo „dividendy“ se nahrazuje slovy „podíly na zisku“.

105. V § 84 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „(bilance)“ zrušuje.

106. V § 86 odst. 1 písm. a) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

107. V § 86 odst. 1 písm. c) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

108. V § 86 odst. 1 písm. d) se slova „finančních závazků“ nahrazují slovem „dluhů“ a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.

109. V § 86 odst. 1 písm. e) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

110. V § 86 odst. 1 písm. f) se slovo „(protihodnotou)“ zrušuje.

111. V příloze č. 1 se slovo „(bilance)“ zrušuje.

112. V příloze č. 1 se poznámka pod čarou č. 20, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou zrušuje.

113. V příloze č. 3 se slovo „200X“ nahrazuje slovem „20XX“ a slovo „200Y“ se nahrazuje slovem „20YY“.

114. V příloze č. 3 se slovo „Dividendy“ nahrazuje slovy „Podíly na zisku“.

115. V příloze č. 4 účtové skupině 91 se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

116. Poznámky pod čarou č. 17, 18, 18a a 18e se zrušují.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2014 a později.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Ministr:
Ing. Fischer, CSc., v. r.

E-shop

Sdílená ekonomika a delikty

Sdílená ekonomika a delikty

Jan Pichrt, Radim Boháč, David Elischer, Martin Kopecký, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem příspěvků nejen aktivních účastníků konference Sdílená ekonomika a delikty, ale i dalších zástupců odborné veřejnosti. Konference byla již druhou tematicky zaměřenou konferencí na problematiku sdílené ekonomiky pořádanou na Právnické fakultě UK v rámci vědeckého ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci - Praktický komentář

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci - Praktický komentář

Ivo Krýsa - Wolters Kluwer, a. s.

Představujeme první vydání praktického komentáře vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Kromě odborného výkladu naleznete i relevantní judikaturu. Oblast vedení zdravotnické dokumentace představuje malou výseč v oboru zdravotnického práva, nicméně se dotýká každého, ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Zákon o některých službách informační společnosti. Komentář

Zákon o některých službách informační společnosti. Komentář

Martin Maisner - C. H. Beck

Komentář poskytuje přehledný výklad k zákonu o některých službách informační společnosti. Vychází ze současného stavu právního poznání, odborné literatury, rozhodovací praxe soudů tuzemských i zahraničních a relevantní zahraniční právní úpravy. V otázkách, kde komentovaná ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.