Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


467

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2013,

kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8:

Čl. I

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., vyhlášky č. 397/2005 Sb., vyhlášky č. 349/2007 Sb., vyhlášky č. 469/2008 Sb., vyhlášky č. 419/2010 Sb. a vyhlášky č. 413/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. a) se za slova „sestavování účetní závěrky“ vkládají slova „a vyhotovení výroční zprávy“.

2. V § 1 písm. b) se slova „zvláštního zákona1b)“ nahrazují slovy „zákona upravujícího daně z příjmů“.

Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje.

3. V § 1 písm. c) se za slovo „souboru“ vkládá slovo „hmotných“.

4. V § 1 písm. d) se slova „společnosti nebo družstva (dále jen „společnost“)“ nahrazují slovy „obchodní korporace“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

5. V § 1 písm. e) a h) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

6. V § 1 písm. f) se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu nebo jeho části, zejména organizační složky nebo pobočky (dále jen „obchodní závod“)“.

7. V § 1 písm. g) se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

8. V § 2 odst. 1 se za písmeno „b)“ vkládají slova „ , d) až i) a l)“ a slova „ , a na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) zákona“ se zrušují.

9. V § 3 odst. 2 se slovo „(bilanci)“ a slovo „(bilance)“ zrušuje.

10. V § 3 odst. 4 se slovo „(bilanci)“ zrušuje.

11. V § 3 odst. 6 a 7 se slovo „(bilance)“ zrušuje.

12. V § 4 odst. 1, 4 a 11 se slovo „(bilanci)“ zrušuje.

13. V § 4 odst. 2, 3, 6 a 8 se slovo „(bilance)“ zrušuje.

14. V § 4 odst. 5 se slovo „(bilance)“ a slovo „(bilanci)“ zrušuje.

15. V § 4 odst. 7 větě první se slova „které zahájí svoji podnikatelskou činnost“ nahrazují slovy „kterým vznikne povinnost vést účetnictví“, slovo „(bilanci)“ se zrušuje a slova „zahájení podnikatelské činnosti“ se nahrazují slovy „povinnosti vést účetnictví“.

16. V § 4 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „s výjimkou položek „A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/“ a „A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/““.

17. V § 4 odst. 11 se slova „A.V.“ nahrazují slovy „A.V.1.“.

18. V části druhé nadpise hlavy II a nadpisech § 13 a 19 se slovo „(bilance)“ zrušuje.

19. V § 5 se slovo „upisovateli,“ nahrazuje slovy „upisovateli a“ a slova „a členy družstva“ se nahrazují slovy „obchodní korporace“.

20. V § 6 odstavec 2 úvodní část ustanovení zní:„Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, a to od výše ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku v položce „B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek“ podle odstavce 1 věty první:“.

Poznámka pod čarou č. 2a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

21. V § 6 odst. 3 písm. a) se slova „služby a“ nahrazují slovem „služby,“, za slovo „nájemné“ se vkládají slova „a pachtovné“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

22. V § 6 odst. 3 písmeno d) zní:

„d)   goodwillem pro účely této vyhlášky kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého převodem nebo přechodem za úplatu, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní korporace a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy. Goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do nákladů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje do nákladů od rozhodného dne přeměny. Záporný goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do výnosů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje do výnosů od rozhodného dne přeměny. Účetní jednotka může rozhodnout o době odpisování goodwillu nebo záporného goodwillu delší než 60 měsíců; tuto skutečnost účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce. O případnou následnou změnu kupní ceny obchodního závodu se upraví hodnota goodwillu nebo záporného goodwillu, a to beze změny doby odpisování,“.

23. V § 6 odst. 7 se za slova „dlouhodobé zálohy“ vkládají slova „a závdavky“.

24. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Tato položka neobsahuje součásti pozemku, které jsou odpisovány a vykazují se jako majetek nebo jeho části v položkách „B.II.2. Stavby“, „B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů“ a „B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek“ podle odstavce 6 písmene a).“.

25. V § 7 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   právo stavby, pokud není záměrem účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu stavby, a proto není vykazováno jako součást ocenění stavby podle písmene a) nebo jako součást ocenění v rámci položky „C.I. Zásoby“,“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).

26. V § 7 odst. 2 písm. e) se slova „podle zvláštního právního předpisu.8)“ nahrazují slovy „ ; v případě společných částí nemovité věci použije se odstavec 1 obdobně.“.

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

27. V § 7 odst. 3 se za slovo „Samostatné“ a za slovo „samostatné“ vkládá slovo „hmotné“ a za slovo „soubory“ se vkládá slovo „hmotných“.

28. V § 7 odst. 6 písm. b) se za slovo „obdobné“ vkládá slovo „hmotné“.

29. V § 7 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění položky „B.II.2. Stavby“ nebo jako součást ocenění v rámci položky „C.I. Zásoby“.“.

30. V § 7 odst. 7 úvodní části ustanovení se za slovo „Samostatné“ vkládá slovo „hmotné“, za slovo „soubory“ se vkládá slovo „hmotných“ a za slovo „zhodnocení“ se vkládají slova „ , a to od výše ocenění stanoveného v § 47 odst. 3:“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

31. V § 7 odst. 7 písmeno a) zní:

„a)   majetku uvedeného v § 28 odst. 5 zákona,“.

32. V § 7 odst. 7 písm. b) se slova „od částky technického zhodnocení stanovené zákonem o daních z příjmů“ zrušují.

33. V § 7 odst. 9 se za slova „dlouhodobé zálohy“ vkládají slova „a závdavky“.

34. V § 7 odst. 10 větě první se slova „podniku nebo jeho části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“, slova „zejména koupí“ se nahrazují slovy „převodem nebo přechodem za úplatu“, slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní korporace“ a slova „převzaté závazky“ se nahrazují slovy „převzaté dluhy“.

35. V § 7 odst. 10 větě druhé a třetí se slova „podniku nebo jeho části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

36. V § 7 odst. 10 větě poslední se slova „podniku nebo jeho části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

37. V § 8 odst. 1 se poznámka pod čarou č. 12a zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

38. V § 8 odst. 2 a 3 se slovo „Půjčky“ nahrazuje slovem „Zápůjčky“ a slovo „půjčky“ se nahrazuje slovem „zápůjčky“.

39. V § 8 odst. 4 se za slova „dlouhodobé zálohy“ vkládají slova „a závdavky“.

40. V § 9 odst. 1 písm. g) se za slovo „samostatné“ vkládá slovo „hmotné“, za slovo „soubory“ se vkládá slovo „hmotných“ a za slovo „Samostatné“ se vkládá slovo „hmotné“.

41. V § 9 odst. 5 větě první se slova „včetně zvířat“ nahrazují slovy „a zvířata“ a za slovo „věcmi“ se vkládají slova „a zvířaty“ a větě poslední se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“ a slovo „nemovitostí“ se nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

42. V § 9 odst. 6 se za slova „dlouhodobé zálohy“ vkládají slova „a závdavky“.

43. V § 10 odst. 2 se slova „a cenné papíry předané bance k eskontu“ zrušují.

44. V § 10 odstavec 5 zní:

„(5) Položka „C.II.4. Pohledávky za společníky“ obsahuje zejména pohledávky za společníky obchodní korporace a společníky sdruženými ve společnosti, s výjimkou pohledávek vykazovaných v jiných položkách. Obsahuje zejména pohledávky ve výši předepsané úhrady ztráty a pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti.“.

45. V § 10 odst. 6 se za slova „dlouhodobé zálohy“ vkládají slova „a závdavky“ a za slovo „záloh“ se vkládají slova „a závdavků“.

46. V § 10 odst. 8 se slova „podniku nebo jeho částí“ nahrazují slovy „obchodního závodu“ a slovo „pronájmu“ se nahrazuje slovem „pachtu“.

47. V § 11 odst. 2 se slova „ , členy družstva a za účastníky sdružení“ zrušují.

48. V § 11 odst. 3 a 4 se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.

49. V § 11 odstavec 5 zní:

„(5) Položka „C.III.4. Pohledávky za společníky“ obsahuje kromě titulů uvedených v položce „C.II.4. Pohledávky za společníky“ zejména krátkodobé zápůjčky společníkům obchodní korporace a převod nákladů a výnosů mezi společníky sdruženými ve společnosti.“.

50. V § 11 odst. 7 se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“, slovo „půjček“ se nahrazuje slovem „zápůjček“ a slova „ , členy družstva a za účastníky sdružení“ se zrušují.

51. V § 12 odst. 2 větě první se slova „zejména peněžní“ zrušují, za slovo „zůstatky“ se vkládají slova „peněžních prostředků“, slovo „bankovních“ se zrušuje, za slovo „účtech“ se vkládají slova „zejména v bankách nebo u spořitelních a úvěrních družstev“ a větě druhé se za slovo „banka“ vkládají slova „nebo spořitelní a úvěrní družstvo“, slovo „běžného“ se zrušuje a za slovo účtu se vkládají slova „peněžních prostředků“.

52. V § 13 odst. 4 se slova „za právnickými a fyzickými osobami“ zrušují.

53. V § 14 odst. 1 se slovo „společností“ nahrazuje slovem „korporací“, slova „zapsaný i nezapsaný základní kapitál družstev,“ se zrušují a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.

54. V § 14 odst. 2 se slovo „společnostmi“ nahrazuje slovem „korporacemi“.

55. V § 14a odst. 1 a 3 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních korporací“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

56. V § 14a odst. 2 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních korporací“.

57. Nadpis § 15 zní: „Fondy ze zisku“.

58. V § 15 se slova „Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy“ nahrazují slovem „Fondy“ a slova „podle obchodního zákoníku, popřípadě“ se nahrazují slovy „zejména podle zákona o obchodních korporacích,“.

59. V § 17 odst. 1 a § 18 odst. 1 se slova „obsahuje závazky“ nahrazují slovy „obsahuje dluhy“.

60. V § 17 odst. 1 až 4 a 6, § 18 odst. 5 a § 61a se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“ a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.

61. V § 17 odst. 3 a 4 se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

62. V § 17 odstavec 5 zní:

„(5) Položka „B.II.4. Závazky ke společníkům“ obsahuje zejména dlouhodobé dluhy z titulu poskytnutých zápůjček společníky obchodní korporace a dluhy ke společníkům sdruženým ve společnosti.“.

63. V § 17 odst. 7, § 39 odst. 3, § 60 odst. 2, § 61b odst. 2 a § 67 odst. 2 písm. a) a c) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

64. V § 17 odst. 8 větě první se slova „dlouhodobé závazky“ nahrazují slovy „dlouhodobé dluhy“, slovo „nájmu“ se nahrazuje slovem „pachtu“, slova „podniku nebo jeho části, závazky z koupě podniku nebo jeho části“ se nahrazují slovy „obchodního závodu, dluhy z koupě obchodního závodu“, a větě druhé se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“, slovo „půjček“ se nahrazuje slovem „zápůjček“, slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“ a slova „ , členům družstva a k účastníkům sdružení“ se zrušují.

65. V § 18 odstavec 3 zní:

„(3) Položka „B.III.4. Závazky ke společníkům“ obsahuje obdobné tituly jako položka „B.II.4. Závazky ke společníkům“ a dále zejména dluhy ke společníkům obchodní korporace ve výši jejich podílu na zisku, dluhy ke společníkům ve společnostech s ručením omezeným a komanditistům komanditních společností a členům družstev ze závislé činnosti, dluhy z upsaných nesplacených akcií a vkladů a dluhy ke společníkům sdruženým ve společnosti.“

66. V § 18 odst. 4 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.

67. V § 18 odst. 5 se slova „k příslušným institucím“ zrušují.

68. V § 24 se slova „a členů družstva“ a slova „společnosti a družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“.

69. V § 29 se slovo „dividendy,“ zrušuje.

70. V § 32 se slovo „bankovního“ zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují slova „zejména bank nebo spořitelních a úvěrních družstev“.

71. V § 34 se slova „bankovní výlohy“ nahrazují slovy „poplatky související s vedením účtů zejména u bank nebo spořitelních a úvěrních družstev“.

72. V § 39 odst. 1 větě první se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“ a větě druhé se slova „a příjmení“ zrušují.

73. V § 39 odst. 4 se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

74. V § 39 odst. 5 písm. a) se slovo „(bilanci)“ zrušuje.

75. V § 39 odst. 6 se slovo „(bilanci)“, slovo „(bilance)“ a slovo „bankovních“ zrušuje, slovo „závazku“ se nahrazuje slovem „dluhu“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.

76. V § 39 odst. 7 větě první se slova „pohledávky a závazky“ nahrazují slovy „pohledávky a dluhy“, slovo „pronájem“ se nahrazuje slovy „nájem a pacht“, slova „zástavním právem nebo“ se zrušují, slovo „břemenem“ se nahrazuje slovem „právem“, slovo „(bilanci)“ se zrušuje, slova „najatého podniku nebo jeho části“ se nahrazují slovy „propachtovaného obchodního závodu“ a slova „penzijní závazky“ se nahrazují slovy „penzijní dluhy“.

77. V § 39 odst. 9 úvodní části ustanovení se slovo „(bilanci)“ zrušuje.

78. V § 39 odst. 9 písm. c) úvodní části ustanovení se slova „je právnickou osobou“ nahrazují slovy „není fyzickou osobou“.

79. V § 39 odst. 9 písm. c) bodu 3 se slovo „vztahu“ nahrazuje slovem „poměru“.

80. V § 39 odst. 10 a 13 úvodní části ustanovení se slova „je právnickou osobou“ nahrazují slovy „není fyzickou osobou“.

81. V § 39 odst. 14 větě první se slova „v rámci své běžné podnikatelské činnosti“ zrušují.

82. V § 40 odst. 1 se slovo „běžného“ zrušuje.

83. V § 40 odst. 5 se slovo „(bilanci)“ zrušuje.

84. V § 41 odst. 3 se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

85. V § 43 odst. 1 se slova „dividend nebo“ zrušují.

86. V § 43 odst. 3 se slova „dividendami, popřípadě“ zrušují.

87. V § 43 odst. 4 se slova „dividendami nebo“ zrušují.

88. V § 43 odst. 5 se slova „dividendy nebo“ zrušují.

89. V § 44 odst. 2 se slovo „dividendy“ nahrazuje slovy „podíly na zisku“.

90. V § 47 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „hmotného majetku“ vkládají slova „nebo jeho části“.

91. V § 47 odst. 1 písm. g) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou, za slovo „nájemci“ se vkládají slova „nebo pachtýři“ a slovo „nemovitosti“ se nahrazuje slovy „nemovité věci“.

92. V § 47 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l)   právo stavby, pokud je záměrem účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu stavby a proto není právo stavby vykazováno podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo není součástí ocenění v rámci položky „C.I. Zásoby“.“.

93. V § 47 odst. 2 písm. b) se za slovo „nájemce“ vkládají slova „nebo pachtýře“ a za slovo „najatého“ se vkládají slova „nebo propachtovaného“.

94. V § 47 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j)   v případě pozemku vykazovaného v položce „B.II.1. Pozemky“ náklady spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku podle odstavce 1 vykazovaného v položkách „B.II.2. Stavby“, „B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů“ a „B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek“ podle § 7 odst. 6 písm. a).“.

95. V § 47 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Technickým zhodnocením se rozumí zásahy do majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku v položkách „B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek“ (§ 6 odst. 1 věta první) a „B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“ nebo v případě majetku vykazovaného v položce „B.II.2. Stavby“ dosáhnou vynaložené náklady významné hodnoty ve vztahu k pořizovací ceně nebo reprodukční pořizovací ceně jednotlivé stavby. Pokud je stavba oceněna podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, pak účetní jednotka postupuje při určení hranice významnosti přiměřeně. Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončené zásahy do jednotlivého dlouhodobého majetku za účetní období.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

96. V § 47 odst. 4 se za větu první vkládá věta „V případě nemovité kulturní památky a církevní stavby, která je oceněna podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, se ocenění nezvyšuje o technické zhodnocení; toto technické zhodnocení je odpisováno samostatně.“.

97. V § 47 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 9, které znějí:

„(6) Souvisí-li právo stavby s více stavbami, vstupuje do nákladů souvisejících s pořízením stavby poměrná část hodnoty práva stavby; § 61a odst. 3 a 4 se použijí přiměřeně.

(7) V případě pořízení práva stavby ke stavbě po okamžiku jejího uvedení do užívání podle § 7 odst. 11 jsou náklady související s pořízením práva stavby součástí ocenění technického zhodnocení této stavby podle § 47 odst. 3.

(8) V případě zániku stavby vyhovující právu stavby se právo stavby, které je součástí ocenění této stavby, nevyřazuje; ustanovení o naplnění účetních metod v souvislosti s naplněním § 26 odst. 3 zákona tímto nejsou dotčena.

(9) Zanikne-li právo stavby před dobou, na kterou je právo stavby zřízeno, a současně je zřízeno nové právo stavby ve prospěch stejné účetní jednotky, nedochází k vyřazení zaniklého práva stavby, případně stavby vyhovující právu stavby a § 47 odst. 1 písm. f) se použije obdobně.“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 9 až 12.

98. V nadpise § 48 se poznámka pod čarou č. 15 zrušuje.

99. V § 49 odst. 1 se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

100. V § 49 odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

101. V nadpisech § 54 a 54a se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

102. V § 54 se slovo „společnosti“ a slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“ a slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodních korporací“.

103. V § 54 odst. 6 se slova „k datu“ nahrazují slovy „ke dni“.

104. V § 54a a 54b se slovo „společnosti“ a slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

105. V § 56 odst. 1 větě první se za slovo „majetek“ vkládají slova „nebo jeho části“.

106. V § 56 odst. 2 písm. e) se za slovo „soubor“ a za slova „sestaven z“ vkládá slovo „hmotných“.

107. V § 56 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Pokud je předpokládaná doba užívání stavby vyhovující právu stavby kratší než sjednaná doba, na kterou je právo stavby zřízeno, účetní jednotka v odpisovém plánu zohlední případnou hodnotu práva stavby při vyřazení stavby. Pokud je sjednaná doba, na kterou je právo stavby zřízeno, kratší než předpokládaná doba užívání stavby vyhovující právu stavby, účetní jednotka v odpisovém plánu tuto skutečnost zohlední případnou hodnotou stavby při jejím vyřazení ve zbytkové hodnotě stavby podle odstavce 3.“.

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 5 až 11.

108. V § 56 odst. 6 se slova „v podílovém“ nahrazují slovem „ve“.

109. V § 56 odst. 9 se slovo „nemovitostem“ nahrazuje slovy „nemovitým věcem“ a slova „nabytá nemovitost zaúčtuje dnem“ se nahrazují slovy „o této nemovité věci účtuje ke dni“.

110. V § 56 odst. 10 se slova „nájmu podniku nebo jeho části“ nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu“.

111. V § 56 odst. 11 úvodní části ustanovení se slovo „dále“ zrušuje.

112. V § 56 odst. 11 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   pozemky,“.

Dosavadní písmena a) až g) se označují jako písmena b) až h).

113. V § 56 odst. 11 písm. b) se za slovo „obdobné“ vkládá slovo „hmotné“.

114. V § 57 odst. 1 větě první se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“ a slovo „datum“ se nahrazuje slovem „den“.

115. V § 58 odst. 2 se za slovo „záloh“ vkládají slova „a závdavků“.

116. V § 58 odst. 3 se slova „prostřednictvím rozvahových účtů zaúčtovaný vzájemný zápočet pohledávek a závazků“ nahrazují slovy „účtování o započtení pohledávek“ a slova „a obchodního“ se zrušují.

117. V § 58 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „prostřednictvím rozvahových účtů pohledávek a závazků“.

118. V § 59 se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“ a slovo „závazku“ se nahrazuje slovem „dluhu“.

119. V § 59 odst. 3 se slovo „(bilanci)“ zrušuje.

120. V § 61 odst. 1 písm. a) se za slovo „soubor“ vkládá slovo „hmotných“.

121. V § 61a se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Při poměrném rozúčtování celkové pořizovací ceny nebo reprodukční ceny, podle odstavců 1 a 2 se vychází z ocenění všech složek majetku znalcem nebo kvalifikovaným odhadem.

(4) Odstavce 1 až 3 se použijí obdobně i při nabytí více než jedné části majetku.“.

122. V § 61b odst. 1 se slova „podle zvláštního právního předpisu16b) (dále jen „daňová evidence“)“ včetně poznámky pod čarou č. 16b zrušují, slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“ a slova „pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku“ se nahrazují slovem „leasingu“.

123. V § 61b odst. 3 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“ a slova „pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku“ se nahrazují slovem „leasingu“.

124. V § 63 odst. 8 se slova „a závazky“ zrušují a slovo „dividendy“ se nahrazuje slovy „podíly na zisku“.

125. V § 67 odst. 2 písm. b) se za slovo „záloh“ vkládají slova „a závdavků“ a slovo „půjček“ se nahrazuje slovem „zápůjček“.

126. V § 67 odst. 2 písm. e) se slova „finančních závazků“ nahrazují slovem „dluhů“ a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.

127. V příloze č. 1 v AKTIVA CELKEM a PASIVA CELKEM se v položkách „C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení“, „C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení“ slova „ , členy družstva a za účastníky sdružení“ zrušují a v položkách „B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení“ a „B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení“ se slova „ , členům družstva a k účastníkům sdružení“ zrušují.

128. V příloze č. 1 v AKTIVA CELKEM položka „B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí“ zní: „B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“ a položka „B.III.4. Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv“ zní:   „B.III.4. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv“. 129. V příloze č. 1 v PASIVA CELKEM položka „A.II.1. Emisní ážio“ zní: „A.II.1. Ážio“, položka „A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku“ zní:  „A.III. Fondy ze zisku“a položka „A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond“ zní: „A.III.1. Rezervní fond“.

130. V příloze č. 1 PASIVA CELKEM se v položkách „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností“, „A.II.5. Rozdíly z přeměn společností“ a „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností“ slova „společností“ nahrazují slovy „obchodních korporací“.

131. V příloze č. 1 PASIVA CELKEM se položka „A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/“ nahrazuje položkami, které znějí:

„A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/“

„A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/“.

132. V příloze č. 2 položka „C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva“ zní:

„C.2. Odměny členům orgánů obchodní korporace“.

133. V příloze č. 4 Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy se v účtové skupině „35 - Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva“ slova „ , za účastníky sdružení a za členy družstva“ zrušují a v účtové skupině „36 - Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva“ se slova „ , k účastníkům sdružení a ke členům družstva“ zrušují.

134. V příloze č. 4 Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky účtová skupina „42 – Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření“ zní:
„42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2014 a později, nestanoví-li následující bod jinak.

2. Účetní jednotka, která vykazovala dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a zásoby v položkách stanovených v § 6, 7, 9, 47, 56 a 61a vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, vykazuje tento majetek a účtuje o něm až do jeho vyřazení podle § 6, 7, 9, 47, 56 a 61a vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Ministr:
Ing. Fischer, CSc., v. r.

Nabídka k tématu

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Václav Vybíhal, Jan Přib - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2024

Účetní případy pro praxi 2024

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Jedinečná a pro každého účetního nezbytná publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2024 a sestavováním účetní závěrky za rok 2023. Publikace rovněž nabízí přehled všech nejvýznamnějších změn v účetnictví od 1. 1. 2024 v souvislosti s ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky publikaci, kterou právě držíte v rukou, získáte celkový přehled o účetnictví. Pro skutečnou pomoc úplnému začátečníkovi, ale i studentovi nebo i absolventovi rekvalifikačního kurzu je psána srozumitelně a logicky. Účetním v praxi pak poslouží ke zopakování účetních souvislostí. ... pokračování

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2024

Podvojné účetnictví 2024

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, novou možnost vedení ... pokračování

Cena: 299 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2024

Abeceda mzdové účetní 2024

Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ... pokračování

Cena: 859 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a ... pokračování

Cena: 509 KčKOUPIT

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.