Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 427/2013 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2013, částka 166, ze dne 23. 12. 2013

427

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2013

o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance obchodníky s cennými papíry.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek,
b)   zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě a které splňují tyto požadavky:
1.  jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2.  byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, a
3.  jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat,
c)   cenným papírem i zaknihovaný cenný papír.

§ 3
Členění vykazujících osob

Osobami, které předkládají České národní bance informace podle této vyhlášky, jsou:

a)   obchodník s cennými papíry, který je bankou,
b)   obchodník s cennými papíry, který je pobočkou zahraniční banky,
c)   obchodník s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky,
d)   organizační složka zahraniční osoby, která má povolení orgánu dohledu jiného státu k poskytování investičních služeb a není pobočkou zahraniční banky, a
e)   investiční společnost a zahraniční osoba s povolením podle § 481 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, která není srovnatelná s investičním fondem, pokud obhospodařují majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management)1).

§ 4
Výkazy na individuálním základě

(1) Vykazující osoba podle § 3 sestavuje k poslednímu dni kalendářního měsíce a předkládá do 23 dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

1.  MKT (ČNB) 41-12 „Informace o pokynech“,
2.  MKT (ČNB) 42-12 „Informace o obchodech“,
3.  MKT (ČNB) 43-12 „Informace o nástrojích“ a
4.  MKT (ČNB) 44-12 „Informace o osobách“.

(2) Vykazující osoba sestavuje k poslednímu dni kalendářního měsíce a překládá do 20 dnů v případě vykazujících osob podle § 3 písm. a) a b) a do 21 dnů v případě vykazujících osob podle § 3 písm. c) až e), po skončení sledovaného kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

1.  MKT (ČNB) 51-12 „Přehled o cenných papírech v majetku zákazníků“,
2.  MKT (ČNB) 52-12 „Přehled o ostatních investičních nástrojích v majetku zákazníků“ a
3.  MKT (ČNB) 53-12 „Přehled o peněžních prostředcích v majetku zákazníků“.

(3) Vykazující osoba podle § 3 písm. c) a d) sestavuje k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 30 dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

a)   OCP (ČNB) 10-04 „Rozvaha obchodníka s cennými papíry“,
b)   OCP (ČNB) 11-04 „Doplňkové informace k finančním výkazům OCP“,
c)   OCP (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty obchodníka s CP“,
d)   OCP (ČNB) 48-04 „Organizační struktura a osoby s kvalifikovanou účastí“,
e)   FIS (ČNB) 10-12 „Rozvaha a podrozvaha“,
f)   FIS (ČNB) 20-12 „Výkaz zisku nebo ztráty“ a
g)   FIS (ČNB) 40-12 „Doplňkové informace k rozvaze“.

(4) Vykazující osoba podle § 3 písm. a) až d) předkládá České národní bance výkaz MKT (ČNB) 40-97 „Hlášení obchodů s investičními nástroji – OCP“.

(5) Vykazující osoba podle § 3 písm. c) a e) sestavuje a předkládá na individuálním základě výkazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky2) a předpisů jej provádějících.

§ 5
Výkazy na konsolidovaném základě

(1) Vykazující osoba podle § 3 písm. c), která je podle právního předpisu upravujícího činnost obchodníků s cennými papíry nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky povinna udržovat kapitálový poměr na konsolidovaném základě, sestavuje a předkládá výkazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a předpisů jej provádějících.

(2) Vykazující osoba podle odstavce 1 dále sestavuje k poslednímu dni kalendářního pololetí a předkládá do 30 dnů po skončení sledovaného kalendářního pololetí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

1.  OCP (ČNB) 70-02 „Rozvaha na konsolidovaném základě“ a
2.  OCP (ČNB) 71-02 „Výkaz zisku a ztráty na konsolidovaném základě“.

(3) Vykazující osoba podle § 3 písm. c), která je odpovědnou osobou ve skupině finanční holdingové osoby, odpovědnou osobou ve skupině zahraniční ovládající úvěrové instituce, odpovědnou osobou ve skupině smíšené holdingové osoby nebo odpovědnou osobou ovládanou smíšenou finanční holdingovou osobou, nevztahují-li se na takovouto vykazující osobu pouze příslušná ustanovení zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, každý kalendářní rok sestavuje a předkládá do 31. ledna podle stavu k 1. lednu a dále bez zbytečného odkladu po změně nebo vzniku rozhodné události výkaz OCP (ČNB) 80-01 „Hlášení o struktuře konsolidačního celku“.

(4) Vykazující osoba podle § 3 písm. c), která je odpovědnou osobou ve skupině smíšené holdingové osoby, sestavuje k poslednímu dni kalendářního pololetí a předkládá do 30 dnů po skončení kalendářního pololetí, k němuž se vztahuje, výkaz OCP (ČNB) 72-02 „Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby“.

§ 6
Společná ustanovení k výkazům

(1) Obsah výkazů podle § 4 odst. 1 až 4 a § 5 odst. 1 až 3 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Obsah výkazu OCP (ČNB) 72-02 je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Údaje obsažené ve výkazech vycházejí s přihlédnutím k jejich povaze z právních předpisů upravujících vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky3) nebo z mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie4).

(3) Údaje v cizích měnách se uvedou ve výkazech v české měně, a to v přepočtu podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou a platného pro den sestavení výkazu, nestanoví-li jiný právní předpis upravující účetnictví nebo obezřetnostní požadavky jinak.

§ 7
Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Vykazující osoba předkládá České národní bance výkazy podle § 4 a podle § 5 odst. 1 a 2 v elektronické podobě jako datové zprávy ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím

a)   programové aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)   vlastní programové aplikace obchodníka s cennými papíry umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo
c)   vlastní programové aplikace obchodníka s cennými papíry používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy předkládané prostřednictvím programových aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) podepíše kontaktní osoba uznávaným elektronickým podpisem.

(3) Datové zprávy předkládané prostřednictvím programové aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) označí vykazující osoba zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

(4) Výkazy podle § 5 odst. 3 a 4 se zasílají v elektronické podobě bez použití aplikací uvedených v odstavci 1.

(5) Vykazující osoba není povinna poskytnout informaci podle § 4 odst. 4 České národní bance způsobem uvedeným v odstavci 1, pokud zajistí, aby byla součástí informace o uzavřených obchodech podle právního předpisu upravujícího informační povinnosti organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému5).

§ 8
Opravy chyb ve výkazech

(1) Je-li po předložení výkazu České národní bance zjištěna chyba v údajích uvedených ve výkazu, předloží vykazující osoba České národní bance bez zbytečného odkladu opravený výkaz. Pokud oprava ovlivní údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.

(2) Pokud dojde ve výkazu sestaveném k poslednímu dni kalendářního roku ke změně vykazovaného údaje na základě ověření účetní závěrky auditorem, vykazující osoba předloží výkaz opětovně s opravenými údaji, nejpozději do 30 dnů po auditu účetní závěrky. Pokud oprava ovlivní údaje v jiném výkazu nebo výkazech k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy. Obdobně se postupuje i u konsolidovaných výkazů, dojde-li ke změně údajů na základě ověření účetní závěrky auditory jiných osob zahrnutých do konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků.

(3) Opravený výkaz vykazující osoba předloží ve lhůtě podle odstavce 1 nebo 2 České národní bance způsobem stanoveným v § 7 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.

§ 9
Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů

(1) Vykazující osoba, která předkládá výkazy České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní bance

a)   jména kontaktních osob,
b)   adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty těchto osob a
c)   číslo kvalifikovaného certifikátu, na němž je založen uznávaný elektronický podpis kontaktní osoby, včetně názvu a identifikačního čísla osoby poskytovatele certifikačních služeb, který jej vydal.

(2) Vykazující osoba informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o změnách údajů uvedených v odstavci 1.

§ 10
Forma a způsob zasílání dalších informací

(1) Vykazující osoba podle § 3 písm. a) a c) předkládá České národní bance výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu v elektronické podobě stanovené právním předpisem o digitalizaci obchodního rejstříku6).

(2) K výkazu podle § 5 odst. 3 předkládá vykazující osoba další informace, jejichž obsah je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. Tyto informace zašle vykazující osoba České národní bance v elektronické podobě v termínu shodném s termínem předložení tohoto výkazu.

(3) Informace podle odstavců 1 a 2 se zasílají prostřednictvím datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny České národní banky s jednoznačným označením informační povinnosti. Informace zasílané na elektronickou adresu podatelny České národní banky musí být kontaktní osobou podepsány uznávaným elektronickým podpisem.

(4) Pokud velikost datové zprávy neumožňuje zasílání prostřednictvím datové schránky nebo elektronickou poštou, zašle vykazující osoba výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu podle odstavce 1 v elektronické podobě na technickém nosiči dat na adresu České národní banky.

§ 11
Zvláštní ustanovení

(1) Výkazy podle § 4 odst. 3 písm. a) až c) a § 5 odst. 2 sestaví vykazující osoba naposledy k 30. červnu 2014.

(2) Výkazy podle § 4 odst. 3 písm. e) až g) sestaví vykazující osoba poprvé k 30. září 2014.

§ 12
Přechodné ustanovení

Pro povinnost sestavit a předložit výkazy, které se vztahují k období do 31. prosince 2013, se použije vyhláška č. 276/2010 Sb., o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance.

§ 13
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 276/2010 Sb., o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance, se zrušuje.

§ 14
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 11 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
2)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.
3)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.
5)   § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 236/2008 Sb., o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému.
6)   § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).

E-shop

Fotografie a právo, 2. vydání

Fotografie a právo, 2. vydání

Martin Valoušek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu osobnosti, o fotografování na veřejných prostranstvích a o fotografování soukromých objektů. Poskytuje čtenáři návod, jak se vyhnout právním problémům při fotografování, a zároveň jak se bránit, ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, - Wolters Kluwer, a. s.

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech. Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 3. vydání

Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 3. vydání

Jiří Říha - C. H. Beck

Učební pomůcka ke studiu trestního práva hmotného svým obsahem, strukturou a zpracováním navazuje na texty učebnic obecné části trestního práva hmotného a zachycuje vztahy vykládaných pojmů do tabulek, schémat ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.