Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 424/2013 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2013, částka 165, ze dne 20. 12. 2013

424

VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 389/2007 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a) až f), i) a k) až n) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 165/2004 Sb. a zákona č. 312/2013 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 207/2001 Sb.

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb., vyhlášky č. 352/2006 Sb., vyhlášky č. 389/2007 Sb., vyhlášky č. 419/2008 Sb., vyhlášky č. 445/2008 Sb., vyhlášky č. 485/2009 Sb., vyhlášky č. 315/2010 Sb., vyhlášky č. 417/2011 Sb. a vyhlášky č. 455/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Seznam registrujících matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů obsahuje příloha č. 4.“.

2. V § 2 bodu 14 se slovo „registrovaného“ zrušuje.

3. Na konci textu § 2 se doplňují body 18 až 22, které znějí:

„18. Úvodní list matriční knihy partnerství
19.  List matriční knihy partnerství
20.  Doklad o partnerství
21.  Dotazník k partnerství
22.  Protokol o vstupu do partnerství“.

4. V § 3 odst. 1 větě druhé, v § 3 odst. 3 větě druhé a v § 5 odst. 1 větě první se za slova „uzavření manželství“ vkládají slova „ , vznik partnerství“.

5. V § 3 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Registrující matriční úřad vede jednu knihu pro svůj správní obvod.“.

6. V § 9 odst. 2 větě druhé se za slova „uzavření manželství“ vkládají slova „nebo vzniku partnerství“.

7. V § 15 odst. 2 větě třetí se za slova „uzavření manželství,“ vkládají slova „vzniku partnerství,“.

8. V § 16 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Chybný nebo nesprávný údaj nebo chybně zapsané pořadové číslo v rejstříku se opraví jejich přeškrtnutím a nadepsáním správného údaje nebo správného čísla.“.

9. V § 21 odst. 2 se slova „úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu,“ nahrazují slovy „krajského úřadu“, slovo „zástupcem“ se nahrazuje slovem „zmocněncem“, slova „zákona o rodině“ se nahrazují slovy „občanského zákoníku“ a za slovo „sňatku“ se vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 4.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:


4) § 666 odst. 1 občanského zákoníku.“.

10. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

㤠21a
Zápis partnerství

(1) Zápis partnerství provede matrikář vyplněním příslušného matričního listu v knize partnerství.

(2) V oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“ se zejména uvede údaj o předložení vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství nebo pravomocné rozhodnutí o jeho prominutí.“.

11. Skupinový nadpis nad § 24 zní: „Postup při vydávání rodných listů, oddacích listů, dokladů o partnerství, úmrtních listů, potvrzení a doslovných výpisů z matričních knih“.

12. V § 24 odst. 1 větě první se za slova „oddací list“ vkládají slova „ , doklad o partnerství“.

13. V § 25 odst. 3 větě první se za slova „§ 25 odst. 1 písm. a)“ vkládají slova „nebo § 25a odst. 1 písm. a)“.

14. Skupinový nadpis nad § 29 zní: „Postup při vydávání osvědčení pro uzavření církevního sňatku, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství“.

15. V § 29 se slova „zákona o rodině“ nahrazují slovy „občanského zákoníku“.

16. V § 30 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství vydá matriční úřad na základě písemné žádosti osoby, která chce vstoupit do partnerství, po předložení dokladů k vydání vysvědčení6) a po ověření splnění podmínek ke vstupu do partnerství5).“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

17. V § 33 odst. 1 větě první se za slova „uzavření manželství“ vkládají slova „nebo vznik partnerství“.

18. V § 34 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

19. V § 35 odstavec 1 zní:

„(1) Zaměstnance obce, v hlavním městě Praze zaměstnance městské části nebo zaměstnance Ministerstva obrany zařazeného do matričního úřadu (dále jen „uchazeč“) přihlašuje ke zkoušce podle § 4a odst. 4 zákona jeho zaměstnavatel.“.

20. V § 35 odst. 3 se slova „úřadem s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajským úřadem, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu“ nahrazují slovy „krajským úřadem“.

21. V § 35 odst. 4 větě první se slova „Úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu,“ nahrazují slovy „Krajský úřad“.

22. V § 35 odst. 5 větách první a druhé a v § 36 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu,“ nahrazují slovy „krajský úřad“.

23. V § 36 odstavec 3 zní:

„(3) Zkušební komise krajského úřadu je tříčlenná, předsedou je matrikář krajského úřadu.“.

24. V § 37 odst. 2 písm. c) se slova „úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu“ nahrazují slovy „krajského úřadu“.

25. V příloze č. 1 v části Středočeský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 22 „Říčany“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 2 „Kostelec nad Černými lesy“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ v bodě 2 se slovo „Lesy“ nahrazuje slovem „lesy“.

26. V příloze č. 2 vzor 15 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

27. V příloze č. 2 vzoru 16 se text „Bereme na vědomí, že při uzavření manželství budeme prohlašovat, že nám nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství, že navzájem známe svůj zdravotní stav, a že jsme zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství.“ nahrazuje textem „Bereme na vědomí, že při sňatečném obřadu uvedeme, dříve než učiníme sňatečný projev vůle, že nám nejsou známy překážky, které by nám bránily uzavřít manželství, že navzájem známe svůj zdravotní stav a že jsme zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.“.

28. V příloze č. 2 vzoru 16 se za text „Bereme na vědomí, že při sňatečném obřadu uvedeme, dříve než učiníme sňatečný projev vůle, že nám nejsou známy překážky, které by nám bránily uzavřít manželství, že navzájem známe svůj zdravotní stav a že jsme zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.“ vkládá text, který zní: „Prohlašujeme, že nejsme ve vztahu poručníka a poručence, dítěte a osoby, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstouna a svěřeného dítěte.“.

29. V příloze č. 2 vzoru 17 se text „snoubenci prohlásili, že spolu vstupují do manželství, že jim nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství“ nahrazuje textem „snoubenci projevili vůli, že spolu vstupují do manželství, a prohlásili, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství“.

30. V příloze č. 2 vzoru 17 se slova „nezletilému - osobě s omezenou právní způsobilostí*)“ nahrazují slovy „nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku“.

31. V příloze č. 2 se doplňují vzory 18 až 22, které znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

32. Doplňují se přílohy č. 4, 5 a 6, které znějí:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 207/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 207/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 207/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Matriční tiskopisy vydané podle dosavadních právních předpisů mohou být ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky používány nejdéle do 31. prosince 2015 za předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny uvedené v čl. I bodech 26 až 30 a v bodu 31, vzorech 21 a 22.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 300/2006 Sb.

Čl. III

Vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 389/2007 Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se slova „kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a“ zrušují.

2. V úvodní větě se slova „podle § 40 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“) a“ zrušují.

3. Část první se zrušuje.

4. Přílohy č. 1 a 2 se zrušují.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Ministr:
Ing. Pecina, MBA, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1585 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1585 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Od ledna 2024 dochází k ... pokračování

Cena: 167 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ... pokračování

Cena: 115 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.