Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


344

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU

ze dne 10. října 2013

o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. I

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova „(dále jen „poplatníci“)“ zrušují.

2. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty.“.

3. V § 2 odst. 2 se slovo „ , kteří“ nahrazuje slovy „jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud“ a slova „zdržují, mají“ se nahrazují slovy „zdržují. Daňoví rezidenti České republiky mají“.

4. V § 2 odst. 3 se slova „neuvedení v odstavci 2 nebo ti, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy,“ nahrazují slovy „jsou daňovými nerezidenty, pokud nejsou uvedeni v odstavci 2 nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti“ a za slova „léčení,“ se vkládají slova „jsou daňovými nerezidenty a“.

5. V § 2 odst. 4 se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

6. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „(dále jen „daň“)“ zrušují.

7. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „a funkční požitky“ zrušují.

8. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „z podnikání a z jiné samostatné výdělečné“ nahrazují slovy „ze samostatné“.

9. V § 3 odst. 1 písm. d) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

10. V § 3 odstavec 3 zní:

„(3) Nepeněžní příjem se pro účely daně z příjmů fyzických osob oceňuje

a)   podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku,
b)   jako pětinásobek hodnoty ročního plnění, pokud příjem spočívá v jiném majetkovém prospěchu, jehož obsahem je opakující se plnění na dobu
1.  neurčitou,
2.  života člověka nebo
3.  delší než 5 let.“.

11. V § 3 odst. 4 písmeno a) zní:

„a)   příjmy získané
1.  nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,
2.  vydáním podle právních předpisů upravujících restituci majetku,“.

12. V § 3 odst. 4 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „a půjčky“ nahrazují slovy „nebo zápůjčky“.

13. V § 3 odst. 4 písm. b) bodě 1 se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.

14. V § 3 odst. 4 písm. c) se slova „nebo zúžení společného jmění manželů,1b)“ nahrazují slovy „rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů,“.

Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje.

15. V § 3 odst. 4 písm. f) se slovo „předčasným“ zrušuje a slovo „podnikatele1e)“ se nahrazuje slovy „podnikatele, pokud osoba blízká v činnosti zemědělského podnikatele pokračuje alespoň do konce třetího zdaňovacího období následujícího po ukončení provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele převádějícího tento majetek s výjimkou nepokračování v činnosti z důvodu smrti; při porušení této podmínky jsou tyto příjmy předmětem daně ve zdaňovacím období, kdy k převodu tohoto majetku došlo a má se za to, že poplatník není v prodlení, pokud podá dodatečné daňové přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k dani za zdaňovací období, ve kterém nesplnil tuto podmínku,“.

Poznámka pod čarou č. 1e se zrušuje.

16. V § 3 odst. 4 písm. g) bodě 1 se slova „mezi podílovými spoluvlastníky“ nahrazují slovy „spoluvlastnictví rozdělením věci“.

17. V § 3 odst. 4 písm. g) se bod 2 zrušuje.

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

18. V § 3 odst. 4 písm. g) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „s výjimkou části pozemku, který je stavbou,“.

19. V § 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j)   majetkový prospěch
1.  vydlužitele při bezúročné zápůjčce,
2. vypůjčitele při výpůjčce,
3.  výprosníka při výprose.“.

20. V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Od daně se osvobozuje

a)   příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem; příjem z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, nebo spoluvlastnického podílu, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby; pro osvobození příjmu plynoucího manželům z jejich společného jmění postačí, aby podmínky pro jeho osvobození splnil jen jeden z manželů, pokud majetek, kterého se osvobození týká, není nebo nebyl zařazen do obchodního majetku jednoho z manželů; osvobození se nevztahuje na příjem z
1.  prodeje rodinného domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a to do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku,
2.  budoucího prodeje rodinného domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, nebo spoluvlastnického podílu, a souvisejícího pozemku, uskutečněného v době do 2 let od nabytí vlastnického práva k tomuto domu nebo k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor,
3.  budoucího prodeje rodinného domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, uskutečněného v době do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 2 letech od tohoto nabytí nebo po 2 letech od tohoto vyřazení z obchodního majetku,
b)   příjem z prodeje nemovitých věcí neosvobozený podle písmene a), přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 5 let; doba 5 let se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, nebo o dobu, po kterou prodávající vlastnil pozemek, jenž byl předmětem výměny v rámci pozemkových úprav, v případě prodeje pozemku nabytého výměnou od pozemkového úřadu, tato doba se započítává i do doby, která běží od vyřazení vyměněného pozemku z obchodního majetku; osvobození se nevztahuje na příjem z
1.  prodeje těchto nemovitých věcí, které jsou nebo v období 5 let před prodejem byly zahrnuty do obchodního majetku,
2.  budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do 5 let od nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 5 letech od tohoto nabytí,
3.  budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do 5 let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 5 letech od takového vyřazení,
4.  prodeje práva stavby, není-li zřízena stavba vyhovující právu stavby,
c)   příjem z prodeje hmotné movité věci s výjimkou příjmu z prodeje
1.  cenného papíru,
2.  motorového vozidla, letadla nebo lodě, nepřesahuje-li doba mezi jejich nabytím a prodejem dobu 1 roku,
3.  movité věci, která je nebo v období 5 let před prodejem byla zahrnuta do obchodního majetku,
d)   přijatá náhrada majetkové nebo nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku, plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, plnění z cestovního pojištění; osvobození se nevztahuje na
1.  náhradu za ztrátu příjmu,
2.  náhradu za škodu způsobenou na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, v době vzniku škody,
3.  náhradu za škodu způsobenou na majetku sloužícím v době vzniku škody k nájmu,
4.  plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, poplatníka,
5.  náhradu za škodu způsobenou poplatníkem v souvislosti s nájmem,
e)   výnos z prostředků rezerv uložených na zvláštním vázaném účtu v bance podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů, stane-li se příjmem zvláštního vázaného účtu,
f)   příjem v podobě
1.  ceny z veřejné soutěže a obdobné ceny plynoucí ze zahraničí, pokud je v plné výši darována příjemcem na účely uvedené v § 15 odst. 1,
2.  ocenění v oblasti kultury podle jiných právních předpisů,
3.  ceny z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, pokud se nejedná o spotřebitelskou loterii, ceny ze sportovní soutěže s výjimkou ceny ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní činnost podnikáním, a to v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč,
g)   příjem v podobě
1.  náhrady přijaté v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd,
2.  úplaty za prodej věci vydané v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd podle právních předpisů o restituci majetku; toto osvobození se uplatní i v případě, jestliže v době mezi nabytím a prodejem nemovité věci došlo k vypořádání mezi spoluvlastníky rozdělením věci podle velikosti jejich podílů nebo jestliže v nemovité věci vznikly jednotky; osvobození se neuplatní u věci, která je nebo v období 5 let před prodejem byla zahrnuta do obchodního majetku,
3.  příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů,
4.  úroku ze státního dluhopisu vydaného v souvislosti s rehabilitačním řízením o nápravách křivd,
h)   příjem získaný ve formě dávky nebo služby z nemocenského pojištění, důchodového pojištění podle zákona upravujícího důchodové pojištění, peněžní pomoci obětem trestné činnosti podle zákona upravujícího poskytnutí peněžní pomoci obětem trestné činnosti, sociálního zabezpečení, plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění, plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu; jde-li však o příjem ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, je od daně osvobozena z úhrnu takových příjmů nejvýše částka ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku, za zdaňovací období, do níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů,
i)   dávka pro osobu se zdravotním postižením, dávka pomoci v hmotné nouzi, sociální služba, dávka státní sociální podpory, dávka pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, příspěvek z veřejného rozpočtu a státní dávka nebo příspěvek podle jiných právních předpisů včetně úmrtného a příspěvku na pohřeb podle jiných právních předpisů nebo obdobné plnění poskytované ze zahraničí, příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona upravujícího sociální služby, a to do výše poskytovaného příspěvku, je-li tato péče vykonávána fyzickou osobou, u níž se nevyžaduje registrace podle zákona upravujícího sociální služby; jde-li však o péči o jinou osobu než osobu blízkou, je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku pro osobu se IV. stupněm závislosti podle zákona upravujícího sociální služby,
j)   příjem ve formě náhrady účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s darováním a odběrem krve a jejích složek, tkání, buněk nebo orgánů, pokud se tato náhrada poskytuje podle jiných právních předpisů,
k)   příjem v podobě
1.  stipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, z rozpočtu kraje, z prostředků vysoké školy, veřejné výzkumné instituce nebo právnické osoby, která vykonává činnost střední školy nebo vyšší odborné školy,
2.  podpory nebo příspěvku z prostředků fundace nebo spolku, pokud se nejedná o poplatníka, který je členem nebo zaměstnancem těchto právnických osob, nebo o osobu blízkou tomuto poplatníkovi a jde-li o poplatníka, který je členem nebo zaměstnancem těchto právnických osob, nebo o osobu blízkou tomuto poplatníkovi, příjem v podobě podpory nebo příspěvku poskytnutého výlučně ke kompenzaci zdravotního postižení nebo sociálního vyloučení,
3.  podpory nebo příspěvku z prostředků odborové organizace,
4.  nepeněžního plnění nebo sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb nejbližším pozůstalým nebo sociální výpomoci nejbližším pozůstalým za obdobných podmínek u zaměstnavatele, u kterého se tento fond nezřizuje,
l)   příjem z
1.  penze vyplácené z penzijního připojištění se státním příspěvkem, penze z penzijního pojištění a důchod z pojištění pro případ dožití s výplatou důchodu, a to z pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití a z důchodového pojištění, u kterých není vymezeno období jejich pobírání,
2.  invalidní penze z penzijního připojištění se státním příspěvkem na dobu určitou, invalidní penze na určenou dobu a jednorázové pojistné pro penzi podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
3.  jiná plnění z pojištění osob, s výjimkou jednorázových plnění, odkupného nebo odbytného a penze z penzijního pojištění a z pojištění pro případ dožití, a to z pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití, z důchodového pojištění a z doplňkového penzijního spoření, u kterých je vymezeno období jejich pobírání, a s výjimkou jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy,
m)   plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům v základní (náhradní) službě3a), žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě3), vojákům v záloze povolaným na cvičení a vojákům v aktivní záloze dobrovolné podle zvláštních právních předpisů3a),
n)   kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3), odchodné u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3),
o)   naturální plnění poskytované prezidentu republiky podle jiných právních předpisů a bývalému prezidentu republiky podle zákona upravujícího zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce,
p)   plnění poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby podle zákona upravujícího dobrovolnickou službu,
q)   plnění z vyživovací povinnosti,
r)   příjem z převodu podílu v obchodní korporaci s výjimkou příjmu z převodu cenného papíru, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a převodem dobu 5 let; doba 5 let mezi nabytím a převodem podílu se zkracuje o dobu, po kterou byl poplatník členem této obchodní korporace před přeměnou obchodní korporace; jsou-li splněny podmínky uvedené v § 23b nebo 23c, doba 5 let mezi nabytím a převodem podílu se nepřerušuje při výměně podílů nebo přeměně obchodní korporace; osvobození se nevztahuje na
1.  příjem z převodu podílu v obchodní korporaci, pokud byl pořízen z obchodního majetku poplatníka, a to do 5 let po ukončení jeho činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,
2.  příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího převodu podílu v obchodní korporaci nebo z převodu dalšího podílu v transformovaném družstvu v době do 5 let od nabytí, i když smlouva o převodu bude uzavřena až po 5 letech od nabytí,
3.  příjem z budoucího převodu podílu v obchodní korporaci pořízeného z poplatníkova obchodního majetku, pokud příjem z tohoto převodu plyne v době do 5 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, poplatníka, i když smlouva o převodu bude uzavřena až po 5 letech od nabytí nebo od ukončení této činnosti,
4.  příjem z převodu podílu v obchodní korporaci odpovídající zvýšení podílu člena plněním ve prospěch vlastního kapitálu obchodní korporace nebo nabytím podílu od jiného člena, pokud k převodu došlo do 5 let od plnění nebo nabytí,
s)   příspěvek fyzické osobě poskytovaný podle zákona upravujícího stavební spoření a státní podporu stavebního spoření,
t)   dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, kraje, státního fondu, Národního fondu, regionální rady regionu soudržnosti, podpora z Vinařského fondu, z přiděleného grantu nebo příspěvek ze státního rozpočtu, který je výdajem státního rozpočtu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla anebo dotace, grant a příspěvek z prostředků Evropské unie, na pořízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení nebo na odstranění následků živelní pohromy, s výjimkou dotace a příspěvku, které jsou účtovány do příjmů nebo výnosů podle zákona upravujícího účetnictví,
u)   příjem získaný formou nabytí vlastnictví k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor, jako náhrady za uvolnění jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, a dále náhrada (odstupné) za uvolnění jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, vyplacená uživateli této jednotky za podmínky, že poplatník náhradu (odstupné) použil nebo použije na uspokojení vlastní bytové potřeby nejpozději do 1 roku následujícího po roce, v němž náhradu (odstupné) přijal; tento příjem je osvobozen i v případě, že částku odpovídající náhradě (odstupnému) vynaložil na obstarání bytové potřeby v době 1 roku před jejím obdržením; přijetí náhrady (odstupného) oznámí poplatník správci daně do konce zdaňovacího období, ve kterém k jejímu přijetí došlo; obdobně se postupuje i u příjmů z úplatného převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu, pokud v souvislosti s tímto převodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu, použije-li poplatník získané prostředky na uspokojení bytové potřeby; obdobně se postupuje také u příjmů z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby,
v)   úrokové příjmy daňových nerezidentů, které jim plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou,
w)   příjem z prodeje cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji dobu 3 let, a dále příjem z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu 3 let; doba 3 let mezi nabytím a převodem cenného papíru u téhož poplatníka se nepřerušuje při sloučení nebo splynutí podílových fondů nebo při přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond; osvobození se nevztahuje na příjem z prodeje cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a na příjem z kapitálového majetku; osvobození se nevztahuje na příjem z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, který byl nebo je zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti; při výměně akcie emitentem za jinou akcii o celkové stejné jmenovité hodnotě se doba 3 let mezi nabytím a převodem cenného papíru u téhož poplatníka nepřerušuje; obdobně se postupuje i při výměně podílů, fúzi společností nebo rozdělení společnosti, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 23b nebo § 23c; osvobození se nevztahuje na příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího prodeje cenného papíru, uskutečněného v době do 3 let od nabytí, a z budoucího prodeje cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 3 letech od nabytí nebo po 3 letech od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti; obdobně se postupuje u příjmu plynoucího jako protiplnění menšinovému akcionáři při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů; jedná-li se o kmenový list, činí doba místo 3 let 5 let,
x)   příjem plynoucí z odpisu dluhu při reorganizaci nebo při oddlužení provedeném podle zákona upravujícího insolvenci,
y)   příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně, orgánem sociálního zabezpečení a příjmy z penále z přeplatků pojistného, které příslušná zdravotní pojišťovna vrátila po uplynutí lhůty stanovené pro rozhodnutí o přeplatku pojistného,
z)   příjem plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, jako reklamního předmětu opatřeného jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož hodnota nepřesahuje 500 Kč,
za)   příjmy nabyvatele jednotky nebo spoluvlastnického podílu na jednotce přijaté v souvislosti se vzájemným vypořádáním prostředků z nájemného určených na financování oprav a údržby bytu, domu a jednotky podle zákona upravujícího převod jednotek některých bytových družstev,
zb)   příjmy plynoucí ve formě povinného výtisku na základě zvláštního právního předpisu a ve formě autorské rozmnoženiny, v počtu obvyklém, přijaté v souvislosti s užitím předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským,
zc)   příjem plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu podle jiných právních předpisů a příjem plynoucí jako náhrada za vyvlastnění na základě jiných právních předpisů,
zd)   kursový zisk při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně, nejedná-li se o účet zahrnutý v obchodním majetku, s výjimkou kursového zisku při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně na evropském regulovaném trhu nebo na obdobném zahraničním regulovaném trhu, na kterém se obchody s těmito měnami uskutečňují,
ze)   příjmy plynoucí ve formě bezúplatného plnění poskytnutého pro provoz zoologické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence podle zákona upravujícího zoologické zahrady a bezúplatného plnění poskytnutého fyzickým osobám pro poskytování veřejných kulturních služeb,
zf)   bezúplatný příjem vlastníka jednotky v podobě úhrady nákladů na správu domu a pozemku
1.  vlastníkem jiné jednotky v tomtéž domě,
2.  osobou, která se stane vlastníkem nově vzniklé jednotky v tomtéž domě,
zg)   příjem plynoucí z doplatku na dorovnání při přeměně obchodní společnosti nebo výměně podílů obchodní společnosti, na který vznikl společníkovi nárok v souladu se zákonem upravujícím přeměny obchodních společností a družstev, vztahuje-li se k
1.  akcii, u níž doba mezi nabytím a rozhodným dnem přeměny obchodní společnosti nebo výměny podílů obchodní společnosti přesáhla dobu 3 let; osvobození se nevztahuje k akcii, která je nebo byla zahrnuta do obchodního majetku, a to po dobu 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,
2.  podílu na obchodní společnosti, u něhož doba mezi nabytím a rozhodným dnem přeměny obchodní společnosti nebo výměny podílů obchodní společnosti přesáhla dobu 5 let; osvobození se nevztahuje k podílu, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to po dobu 5 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,
zh)   náhrada pobytových výloh nebo příspěvek na pobytové výlohy poskytované orgány Evropské unie zaměstnanci nebo národnímu expertovi vyslanému k působení do instituce Evropské unie,
zi)   příjem plynoucí ve formě daňového bonusu,
zj)   odměna, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvek, naturální plnění a náhrada výdajů poskytované z rozpočtu Evropské unie poslanci nebo bývalému poslanci Evropského parlamentu, zvolenému na území České republiky, dále zaopatření a náhrada výdajů poskytované z rozpočtu Evropské unie pozůstalému manželovi nebo manželce a nezaopatřeným dětem v případě úmrtí poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,
zk)   příjmy podle § 4a.“.

21. V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Doba mezi nabytím a prodejem podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se nepřerušuje, pokud v době mezi nabytím a prodejem došlo k

a)   vypořádání mezi spoluvlastníky nemovité věci rozdělením podle velikosti jejich podílů,
b)   tomu, že v domě vznikly jednotky,
c)   vypořádání společného jmění manželů nebo
d)   rozdělení pozemku.“.

Poznámka pod čarou č. 4g se zrušuje.

22. V § 4 odstavec 4 zní:

„(4) Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daní z příjmů rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. Dnem vyřazení určité složky majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o této složce majetku naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci.“.

23. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

㤠4a
Osvobození bezúplatných příjmů

Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem

a)   z nabytí dědictví nebo odkazu,
b)   obmyšleného z majetku, který
1.  byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo
2.  zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti,
c)   z nabytí vlastnického práva k movité věci, pokud je zaručena vzájemnost a osoba, od níž se věc nabývá, je
1.  zástupcem cizího státu pověřeným v České republice,
2.  příslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve společně hospodařící domácnosti,
3.  jinou osobou, jíž příslušely diplomatické výsady a imunity a která nebyla občanem České republiky,
d)   z nabytí vlastnického práva k pozemku nebo ze zřízení věcného břemene, pokud k těmto příjmům došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách,
e)   z nabytí vlastnického práva k věci na základě jeho převodu nebo přechodu podle zákona upravujícího převody vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, je-li nabyvatelem oprávněný člen družstva,
f)   ze vzniku služebnosti bytu podle zákona upravujícího převody vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev,
g)   z nabytí vlastnického práva k rodinnému domu nebo jednotce, která zahrnuje družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li nabyvatelem fyzická osoba, která je členem bytového družstva, který je nájemcem tohoto rodinného domu nebo jednotky ve vlastnictví družstva a který se sám nebo jeho právní předchůdce podílel na jeho pořízení členským vkladem,
h)   z nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, je-li ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami, a fyzická osoba, která vlastnické právo k jednotce nabývá,
1.  je nájemcem této jednotky,
2.  je členem této právnické osoby a
3.  podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami,
i)   poplatníka s bydlištěm v členském státě Evropské unie, Norsku nebo Islandu provozujícím zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, je-li bezúplatný příjem použit k provozu tohoto zařízení,
j)   poplatníka, který jej prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky,
k)   na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky,
l)   z nabytí majetku prokazatelně použitého na financování volební kampaně kandidáta na funkci prezidenta republiky podle zákona upravujícího volbu prezidenta republiky, který se zúčastní prvního kola volby.“.

24. V § 5 odst. 1 se slova „ , za které se pro účely daně z příjmů fyzických osob považuje kalendářní rok,“ zrušují.

25. V § 5 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

26. V § 5 odst. 4 se slova „a funkční požitky (§ 6)“ zrušují.

27. V § 5 odst. 4 se slova „sražené zálohy z těchto příjmů plátcem daně podle § 38h“ nahrazují slovy „zálohy sražené z těchto příjmů plátcem daně“.

28. V § 5 odst. 4 se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

29. V § 5 odst. 6 se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

30. V § 5 odst. 6 větě poslední se slova „se sníží“ nahrazují slovy „lze snížit“.

31. V § 5 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Příjem za daný kalendářní měsíc však může být snížen pouze do výše, ve které byl poplatníkovi zúčtován.“.

32. V § 5 odst. 7 se slova „ , nebo k zásobám získaným z dědictví po zůstaviteli, který měl příjmy podle § 7 nebo § 9, pokud bude dědic pokračovat v činnosti zůstavitele nejpozději do šesti měsíců po jeho smrti“ zrušují.

33. V § 5 odst. 9 se slova „děděním nebo darem cena zjištěná“ nahrazují slovy „bezúplatně cena určená“.

34. V § 5 odst. 10 písmeno a) zní:

„a)   výši dluhu, kromě dluhu ze smluvní pokuty, úroku z prodlení a jiných obdobných sankcí, který zanikl jinak než
1.  splněním,
2.  započtením,
3.  splynutím práva s povinností u jedné osoby,
4.  narovnáním,
5.  dohodou, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým stejné hodnoty,“.

Poznámka pod čarou č. 88 se zrušuje.

35. V § 5 odst. 10 písm. b) se slova „nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.

36. V § 5 odst. 10 písm. b) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

37. V § 5 odst. 10 písm. d) se slova „společností společníkovi nebo družstvem členovi družstva“ nahrazují slovy „korporací jejímu členovi“.

38. V § 5 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   částku ve výši rozdílu mezi dosavadním dluhem a dluhem novým nižší hodnoty vzniklou na základě dohody, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým.“.

39. V § 5 odst. 11 se slova „nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.

40. V § 5 odst. 11 se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.

41. V nadpise § 6 se slova „a funkční požitky“ zrušují.

42. V § 6 odst. 1 písmena a) až c) znějí:

„a)   plnění v podobě
1.  příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce,
2.  funkčního požitku,
b)   příjmy za práci
1.  člena družstva,
2.  společníka společnosti s ručením omezeným,
3.  komanditisty komanditní společnosti,
c)   odměny
1.  člena orgánu právnické osoby,
2.  orgánu právnické osoby,
3.  likvidátora,“.

43. V § 6 odst. 1 písm. d) se slova „závislé činnosti podle písmen a) až c) nebo funkce“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plynou příjmy podle písmen a) až c),“.

44. V § 6 odst. 1 písm. d) se slova „závislou činnost nebo funkci,“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti,“ a slova „závislou činnost nebo funkci“ se nahrazují slovy „tuto činnost“.

45. V § 6 odst. 2 se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

46. V § 6 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „poskytnutá práva, služby nebo věci, kromě bytu“ nahrazují slovy „poskytnuté plnění, kromě jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, bytu nebo rodinného domu“.

47. V § 6 odst. 3 písm. a) se slovo „zjištěná“ nahrazuje slovem „určená“.

48. V § 6 odst. 4 se slova „písm. a) a d) a podle odstavce 10“ nahrazují slovy „plynoucí na základě dohody o provedení práce“ a číslo „5 000“ se nahrazuje číslem „10 000“.

49. V § 6 odst. 7 písm. a) se slovo „závislé“ zrušuje a za slovo „činnosti“ se vkládají slova „ , ze které plyne příjem ze závislé činnosti,“.

50. V § 6 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   povinná plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce stanovená právním předpisem.“.

51. V § 6 odst. 9 písmeno f) zní:

„f)   příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, pokud časové období související s výkonem této činnosti nepřesáhne 183 dnů v jakémkoliv období 12 měsíců po sobě jdoucích, a to s výjimkou příjmů z
1.  osobně a veřejně vykonávané činnosti umělce, sportovce, artisty nebo spoluúčinkující osoby a
2.  činnosti vykonávané ve stálé provozovně,“.

52. V § 6 odst. 9 písm. g) se slova „nepeněžních darů poskytovaných“ nahrazují slovy „nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného“.

53. V § 6 odst. 9 písm. h) se slovo „úhrada“ nahrazuje slovem „náhrada“.

54. V § 6 odst. 9 písmeno l) zní:

„l)   příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy,“.

55. V § 6 odst. 9 písm. p) bodě 1 se slova „u penzijního fondu9a) nebo“ zrušují.

56. V § 6 odst. 10 písm. b) bodě 3 se slovo „občanských“ nahrazuje slovem „spolcích“.

57. V § 6 se odstavec 12 zrušuje.

Dosavadní odstavce 13 až 17 se označují jako odstavce 12 až 16.

58. V § 6 odst. 12 se slova „nebo funkční požitky“ a slova „nebo funkčnímu požitku“ zrušují.

59. V § 6 odst. 13 se slova „nebo za výkon funkce“ zrušují.

60. V § 6 odst. 13 se slova „závislá činnost nebo funkce“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti,“.

61. V § 6 odst. 13 se číslo „13“ nahrazuje číslem „12“.

62. V § 6 odst. 14 se slova „nebo o funkční požitek“ zrušují.

63. V § 6 odst. 14 se číslo „13“ nahrazuje číslem „12“.

64. V § 6 odst. 15 se slova „a nebo funkční požitky“ zrušují.

65. V nadpisu § 7 se slova „z podnikání a z jiné samostatné výdělečné“ nahrazují slovy „ze samostatné“.

66. V § 7 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je

a)   příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
b)   příjem ze živnostenského podnikání,
c)   příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b),
d)   podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.

(2) Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je dále

a)   příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,
b)   příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
c)   příjem z výkonu nezávislého povolání.“.

Poznámky pod čarou č. 8 a 9 se zrušují.

67. V § 7 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

68. V § 7 odstavce 4 až 6 znějí:

„(4) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je součástí základu daně (dílčího základu daně) poměrná část základu daně nebo daňové ztráty veřejné obchodní společnosti. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se společník podílí na zisku veřejné obchodní společnosti.

(5) U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je součástí základu daně (dílčího základu daně) poměrná část základu daně nebo daňové ztráty komanditní společnosti. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se komplementář podílí na zisku komanditní společnosti.

(6) Příjmy autorů uvedené v odstavci 2 písm. a) plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč. Na žádost poplatníka je plátce daně povinen do 10 dnů od podání žádosti vystavit doklad o vyplacených příjmech a sražené dani za období, za které byl poplatníkovi vyplacen příjem podle věty první.“.

69. V § 7 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „11 nebo“ zrušují.

70. V § 7 odst. 7 písm. a) se slova „podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 1 písm. b) z příjmů ze živností řemeslných“ nahrazují slovy „ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného“.

71. V § 7 odst. 7 písm. b) se slova „podle odstavce 1 písm. b)“ nahrazují slovy „z živnostenského podnikání“ a slova „živností řemeslných“ se nahrazují slovy „živnostenského podnikání řemeslného“.

72. V § 7 odst. 7 písm. c) se slova „podle odstavce 1 písm. c)“ nahrazují slovy „z jiného podnikání než ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a než z živnostenského podnikání“ a slova „podle odstavce 2 písm. b) až d)“ se nahrazují slovy „z jiné samostatné činnosti“.

73. V § 7 odst. 7 písm. d) se slova „podle odstavce 2 písm. e)“ nahrazují slovy „z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku“.

74. V § 7 odst. 8 se slova „z podnikání a z jiné samostatné výdělečné“ nahrazují slovy „ze samostatné“, slova „podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou“ se zrušují a za slovo „činností“ se vkládají slova „ , ze které plyne příjem ze samostatné činnosti“.

75. V § 7 odst. 9 se slova „nemovitost nebo movitou“ zrušují.

76. V § 7 odst. 9 se slova „v bezpodílovém spoluvlastnictví“ nahrazují slovy „ve společném jmění“.

77. V § 7 odst. 9 se slova „podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost (odstavce 1 a 2)“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

78. V § 7 odst. 9 se slova „nemovitostí nebo movitou“ a slova „nemovitosti nebo movité“ zrušují.

79. V § 7 odst. 9 se slova „podnikatelskou činnost nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“ a slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ se nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

80. V § 7 odst. 11 se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

81. V § 7 odst. 11 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

82. V § 7 odst. 12 se věty pátá a šestá zrušují.

83. V § 7 odst. 13 se slova „z účastníků sdružení, které není právnickou osobou“ nahrazují slovy „ze společníků společnosti“.

84. V § 7a odst. 1 se slovo „běžném“ zrušuje a slova „banky určen k podnikání“ se nahrazují slovy „toho, kdo účet vede, určen k podnikání“.

85. V § 7a odst. 1 se slova „účastníkem sdružení, které není právnickou osobou“ nahrazují slovy „společníkem společnosti“.

86. V § 7a odst. 5 se slova „nebo práva, které byly zahrnuty“ nahrazují slovy „ , která byla zahrnuta“.

87. V § 7a odst. 5 se číslo „6 000“ nahrazuje číslem „15 000“.

88. V § 7b odstavec 1 zní:

„(1) Daňovou evidencí se pro účely daní z příjmů rozumí evidence pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů. Tato evidence obsahuje údaje o

a)   příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,
b)   majetku a dluzích.“.

89. V § 7b odst. 3 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

90. V § 7b odst. 3 se slovo „zjištěnou“ nahrazuje slovem „určenou“.

91. V § 7b odst. 3 se slova „děděním nebo darem“ nahrazují slovem „bezúplatně“.

92. V § 7b odst. 3 se slovo „Závazky“ nahrazuje slovem „Dluhy“.

93. V § 7b odst. 3 se za slova „(§ 26)“ vkládají slova „ , bez stavby na něm zřízené“.

94. V § 7b odst. 3 se slova „pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nahrazují slovem „leasingu“ a slovo „nájemcem“ se nahrazuje slovem „uživatelem“.

95. V § 7b odst. 3 se slova „nemovitých a movitých věcí, majetkových práv, pohledávek“ nahrazují slovem „majetku“, slova „nebo části uvedeného majetku a dluhů“ se zrušují a slova „ , nebo části tohoto majetku a dluhů,“ se zrušují.

96. V § 7b odst. 3 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

97. V § 7b odst. 4 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

98. V § 7b odst. 5 se slova „neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.28b)“ nahrazují slovy „neuplynula lhůta pro stanovení daně.“.

99. V § 8 odst. 1 písm. a) se slovo „(dividendy)“ zrušuje.

100. V § 8 odst. 1 písm. b) se slova „pokud se nepoužijí k doplnění vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše,“ zrušují.

101. V § 8 odst. 1 písm. c) se slova „vkladovém účtu, s výjimkou úroků a jiných výnosů z vkladů přijímaných zaměstnavatelem od jeho zaměstnanců, není-li zaměstnavatel k přijímání vkladů od veřejnosti nebo od zaměstnanců oprávněn podle zvláštního právního předpisu,9f)“ nahrazují slovy „účtu, který není podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání,“.

Poznámka pod čarou č. 9f se zrušuje.

102. V § 8 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   výnos z jednorázového vkladu a z vkladu jemu na roveň postaveného,“.

103. V § 8 odst. 1 písm. g) se slova „a půjček“ nahrazují slovy „nebo zápůjček“.

104. V § 8 odst. 1 písm. g) se slova „na běžných účtech“ nahrazují slovy „na účtech neuvedených v písmeni c)“.

105. V § 8 odst. 1 písm. g) se slova „společníků obchodních společností. Úroky z vkladů na účtech neuvedených v písmenu c), které podle podmínek banky nejsou určeny k podnikání (sporožirové účty, devizové účty apod.), se posuzují podle písmene c)“ nahrazují slovy „členů obchodních korporací“.

106. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   plnění ze zisku svěřenského fondu po zdanění.“.

107. V § 8 odstavec 2 zní:

„(2) Za příjem z kapitálového majetku se dále považuje rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu včetně vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň postaveného a emisním kursem při jejich vydání; v případě předčasného zpětného odkupu se použije místo jmenovité hodnoty cena zpětného odkupu.“.

108. V § 8 odst. 3 se za slovo „f)“ vkládají slo va „a i)“ a slova „2 písm. a)“ se nahrazují číslem „2“.

109. V § 8 odst. 4 se slova „2 písm. a)“ nahrazují číslem „2“.

110. V § 8 odst. 5 se věta druhá a třetí zrušují.

111. V § 8 odst. 6 se slova „penzijnímu fondu nebo“ zrušují.

112. V nadpisu § 9 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

113. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

114. V § 9 odst. 1 písm. a) se slova „pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí)“ nahrazují slovy „nájmu nemovitých věcí nebo bytů“.

115. V § 9 odst. 1 písm. b) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

116. V § 9 odst. 2 se slova „z bezpodílového spoluvlastnictví“ nahrazují slovy „ze společného jmění manželů“.

117. V § 9 odst. 3 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

118. V § 9 odst. 3 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

119. V § 9 odst. 5 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“ a slovo „pronájmem“ se nahrazuje slovem „nájmem“.

120. V § 9 odst. 6 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

121. V § 9 odst. 6 se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem „dluzích“.

122. V § 9 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „nájmu podniku podle zvláštního právního předpisu70) je příjmem pronajímatele“ nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu je příjmem propachtovatele“.

123. V § 9 odst. 7 písm. a) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

124. V § 9 odst. 7 písm. a) se slovo „nájemce“ nahrazuje slovem „pachtýře“.

125. V § 9 odst. 7 písm. b) se slova „nemovitostí a věcí movitých“ nahrazují slovem „věcí“.

126. V § 9 odst. 7 písm. b) se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodním závodu“.

127. V § 9 odst. 7 písm. b) se slovo „nájmu“ nahrazuje slovem „pachtu“ a slovo „nájemce“ se nahrazuje slovem „pachtýře“.

128. V § 10 odst. 1 písm. a) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“ a slova „ , která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem)“ se nahrazují slovy „a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem“.

129. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   příjmy z převodu věci a příjmy plynoucí jako protiplnění menšinovým akcionářům při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů,“.

Poznámka pod čarou č. 13d se zrušuje.

130. V § 10 odst. 1 písm. c) se slova „členských práv a povinností k družstvu a majetkových podílů na transformovaném družstvu13) s výjimkou uvedenou v § 4“ nahrazují slovy „družstevního podílu“.

131. V § 10 odst. 1 písm. e) se slova „s výjimkou uvedenou v § 4“ zrušují.

132. V § 10 odst. 1 písmeno f) zní:

„f)   podíl
1.  člena obchodní korporace s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na likvidačním zůstatku, nebo
2.  majitele podílového listu z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu s výjimkou splynutí nebo sloučení podílového fondu,“.

133. V § 10 odst. 1 písmeno g) zní:

„g)   vypořádací podíl při zániku účasti člena v obchodní korporaci, s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, nebo další podíl na majetku transformovaného družstva,“.

134. V § 10 odst. 1 písm. h) se slova „s výjimkou uvedenou v odstavci 3 písm. b) a v § 4“ zrušují.

135. V § 10 odst. 1 písm. ch) se slova „ , s výjimkou uvedenou v § 4“ zrušují.

136. V § 10 odst. 1 písmeno k) zní:

„k)   příjem z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání mezi poškozeným a pojistitelem.“.

Poznámka pod čarou č. 73 se zrušuje.

137. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až n), která znějí:

„l)   příjem z výměnku,
m)   příjem obmyšleného ze svěřenského fondu,
n)   bezúplatný příjem.“.

138. V § 10 odst. 2 se slova „ke lhůtě“ nahrazují slovy „k době“.

139. V § 10 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   bezúplatné příjmy
1.  od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
2.  od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
3.  obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2,
4.  nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje 15 000 Kč.“.

140. V § 10 odst. 4 se za slovo „výroby,“ vkládají slova „lesního a vodního hospodářství,“.

141. V § 10 odst. 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

142. V § 10 odst. 5 se slovo „(právo)“ zrušuje.

143. V § 10 odst. 5 se slova „zděděnou nebo darovanou“ nahrazují slovy „nabytou bezúplatně“.

144. V § 10 odst. 5 se slovo „zjištěná“ nahrazuje slovem „určená“.

145. V § 10 odst. 5 se slova „postoupením, darem nebo děděním“ nahrazují slovy „úplatně nebo bezúplatně“.

146. V § 10 odst. 5 se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

147. V § 10 odst. 5 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

148. V § 10 odst. 5 se slova „movitých, cenných papírů, nemovitosti“ zrušují.

149. V § 10 odst. 5 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

150. V § 10 odst. 5 se slova „s výjimkou uvedenou v § 4“ zrušují.

151. V § 10 odst. 5 se věty desátá a jedenáctá nahrazují větami „U příjmů z prodeje věci je výdajem daň z nabytí nemovitých věcí zaplacená poplatníkem, a to i v případě zaplacení ručitelem. V případě prodeje věci ve společném jmění manželů je výdajem daň z nabytí nemovitých věcí zaplacená kterýmkoliv z nich.“.

152. V § 10 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „U příjmu plynoucího z odvolání daru je výdajem úhrada za zhodnocení daru.“.

153. V § 10 odst. 6 se za slova „Výdajem není“ vkládají slova „hodnota vkladu spočívající v provedení nebo provádění prací nebo v poskytnutí nebo poskytování služby ani“.

154. V § 10 odst. 6 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

155. V § 10 odst. 8 se slova „společnosti nebo družstva v souladu se zvláštním právním předpisem,20) při zániku účasti společníka v obchodní společnosti nebo členství v družstvu“ nahrazují slovy „korporace při zániku členství v obchodní korporaci“ a slova „společníkovi nebo členovi družstva při zániku jeho účasti v obchodní společnosti nebo družstvu“ se nahrazují slovy „členovi obchodní korporace při zániku jeho účasti v ní“.

156. V § 10 odst. 8 se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.

157. V § 10 odst. 8 se slova „společnosti nebo družstvu“ nahrazují slovem „korporaci“.

158. V § 10 odst. 8 se slova „částku závazku“ nahrazují slovy „výši dluhu“.

159. V § 10 odst. 8 se slova „podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností“ nahrazují slovy „činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti“.

160. § 11 se zrušuje.

161. § 12 včetně nadpisu zní:

㤠12
Společné příjmy a výdaje

(1) Pokud nejsou společné výdaje související se společnými příjmy ze společnosti, z provozu rodinného závodu nebo ze společenství jmění rozděleny mezi poplatníky stejně jako společné příjmy, mohou poplatníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši.

(2) Pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů, mohou spoluvlastníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši.

(3) Příjmy a výdaje plynoucí poplatníkovi ze společenství jmění s výjimkou společenství jmění dědiců za dobu jeho trvání se zahrnují do zdaňovacího období, ve kterém společenství jmění zaniklo.“.

162. V § 13 se slova „podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti [§ 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2]“ nahrazují slovy „samostatné činnosti s výjimkou podílů společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku“, slova „v domácnosti“ se nahrazují slovy „ve společně hospodařící domácnosti“ a slova „podnikání nebo jiné samostatné výdělečné“ se nahrazují slovem „samostatné“.

163. V § 13 se slova „podle § 35c a 35d“ zrušují.

164. V § 15 odst. 1 se slova „darů poskytnutých“ nahrazují slovy „bezúplatného plnění poskytnutého“.

165. V § 15 odst. 1 se slova „rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise115)“ nahrazují slovy „zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením“.

166. V § 15 odst. 1 se slova „na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat“ nahrazují slovy „pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů“.

167. V § 15 odst. 1 se slovo „darů“ nahrazuje slovy „bezúplatných plnění“.

168. V § 15 odst. 1 se slova „České republiky nebo“ zrušují.

169. V § 15 odst. 1 se slovo „dar“ nahrazuje slovy „bezúplatné plnění“.

170. V § 15 odst. 1 se slovo „dary“ nahrazuje slovy „bezúplatné plnění“.

171. V § 15 odst. 1 se slova „jiného členského státu Evropské unie,“ nahrazují slovy „jiného členského státu Evropské unie než České republiky a dále na území“.

172. V § 15 odst. 1 se slovo „daru“ nahrazuje slovy „bezúplatného plnění“.

173. V § 15 odst. 2 se slovo „Dary“ nahrazuje slovy „Bezúplatné plnění“ a slova „posuzují jako dary“ se nahrazují slovy „posuzuje jako bezúplatné plnění“.

174. V § 15 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „bankou109) nebo pobočkou zahraniční banky109) anebo zahraniční bankou“ nahrazují slovem „bankou“ a slova „nebo pobočkou zahraniční banky“ se zrušují.

175. V § 15 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu60)“ nahrazují slovy „jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor,“.

176. V § 15 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

177. V § 15 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

178. V § 15 odst. 3 písm. a) se slova „bytu podle zvláštního právního předpisu60)“ nahrazují slovy „jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor,“.

179. V § 15 odst. 3 písmeno c) zní:

„c)   koupě
1.  bytového domu,
2.  rodinného domu,
3.  rozestavěné stavby bytového domu nebo rodinného domu,
4.  jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor,“.

180. V § 15 odst. 3 písm. d) se slova „členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem“ nahrazují slovy „vkladu právnické osobě jejím členem“.

181. V § 15 odst. 3 písm. e) se slova „nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu a bytů v nájmu nebo v užívání“ nahrazují slovy „ , bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor“.

182. V § 15 odst. 3 písm. f) se slova „bezpodílového spoluvlastnictví“ nahrazují slovy „společného jmění“.

183. V § 15 odst. 3 písm. f) se slovo „bytu“ nahrazuje slovy „jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor“.

184. V § 15 odst. 3 písm. g) se slova „členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní společnosti“ nahrazují slovy „podílu v obchodní korporaci jejím členem“.

185. V § 15 odst. 3 písm. h) se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.

186. V § 15 odst. 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ , pokud jsou splněny podmínky pro tyto bytové potřeby“.

187. V § 15 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

188. V § 15 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

189. V § 15 odst. 4 se za slovo „byt“ vkládají slova „v nájmu nebo v užívání, jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor“.

190. V § 15 odst. 4 se za slovo „téže“ vkládají slova „společně hospodařící“.

191. V § 15 odst. 5 písm. a) se slova „penzijním fondem nebo“ zrušují.

192. V § 15 odst. 9 se za slovo „období,“ vkládají slova „pouze pokud se jedná o poplatníka, který je rezidentem členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu a“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Výši příjmů ze zdrojů v zahraničí prokazuje poplatník potvrzením zahraničního správce daně na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí.“.

193. Za § 16a se vkládá nový § 16b, který včetně nadpisu zní:

㤠16b
Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím daně z příjmů fyzických osob je kalendářní rok.“.

194. V § 17 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je

a)   právnická osoba,
b)   organizační složka státu,
c)   podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
d)   podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
e)   fond penzijní společnosti, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí fond obhospodařovaný penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
f)   svěřenský fond podle občanského zákoníku,
g)   jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo zřízena, poplatníkem.

(2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty.“.

195. V § 17 odst. 3 se slovo „ , kteří“ nahrazuje slovy „jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud“ a slova „(dále jen „sídlo“), mají“ se nahrazují slovy „(dále jen „sídlo“). Daňoví rezidenti České republiky mají“.

196. V § 17 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Pokud je poplatník, který není právnickou osobou, založen nebo zřízen podle právních předpisů České republiky, má se za to, že má na území České republiky sídlo.“.

197. V § 17 odst. 4 se slovo „ , kteří“ nahrazuje slovy „jsou daňovými nerezidenty, pokud“ a slovo „ , mají“ se nahrazuje slovy „nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti mají“.

198. § 17a včetně nadpisu zní:

㤠17a
Veřejně prospěšný poplatník

(1) Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.

(2) Veřejně prospěšným poplatníkem není

a)   obchodní korporace,
b)   Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář,
c)   profesní komora nebo poplatník založený za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně, s výjimkou organizace zaměstnavatelů,
d)   zdravotní pojišťovna,
e)   společenství vlastníků jednotek a
f)   nadace,
1.  která dle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře osob blízkých zakladateli nebo
2.  jejíž činnost směřuje k podpoře osob blízkých zakladateli.“.

199. Nadpis § 18 zní: „Obecná ustanovení o předmětu daně“.

200. V § 18 odst. 1 se slovo „(výnosy)“ a slova „(dále jen „příjmy“)“ zrušují.

201. V § 18 odst. 2 písm. a) se slova „zvláštního zákona1) zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů“ nahrazují slovy „zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby“.

202. V § 18 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až h), která znějí:

„e)   příjmy svěřenského fondu z vyčlenění majetku do svěřenského fondu a ze zvýšení majetku svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti,
f)   majetkový prospěch
1.  vydlužitele při bezúročné zápůjčce,
2.  vypůjčitele při výpůjčce,
3.  výprosníka při výprose,
g)   příjmy zdravotní pojišťovny plynoucí ve formě
1.  pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
2.  pokuty uložené pojištěnci nebo plátci pojistného,
3.  penále uloženého plátci pojistného,
4.  přirážky k pojistnému vyměřené zaměstnavateli,
5.  náhrady nákladů na hrazené zdravotní služby, které zdravotní pojišťovna vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání třetí osoby vůči pojištěnci,
6.  úhrady plateb za výkony pracovně-lékařských služeb a specifické zdravotní péče od zaměstnavatele,
7.  kauce podle právního předpisu upravujícího resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny,
8.  návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu na uhrazení nákladů poskytnutých hrazených služeb po vyčerpání prostředků rezervního fondu v případě platební neschopnosti Všeobecné zdravotní pojišťovny,
9.  účelové dotace ze státního rozpočtu,
10.  pohledávky za uhrazené zdravotní služby poskytnuté v České republice cizím pojištěncům, kterými jsou fyzické osoby, za které byly zdravotní služby uhrazeny v souladu s vyhlášenými mezinárodními smlouvami o sociálním zabezpečení, s nimiž vyslovil souhlas Parlament a jimiž je Česká republika vázána, nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,
h)   příjmy společenství vlastníků jednotek z
1.  dotací,
2.  příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,
3.  úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor.“.

203. V § 18 se odstavce 3 až 14 včetně poznámek pod čarou č. 17, 17a, 17c, 17d, 17d*, 17f, 17g, 17h, 17ch, 17i, 17j, 17k, 17l, 17m, 17n a 17o zrušují.

204. Za § 18 se vkládají nové § 18a a 18b, které včetně nadpisů znějí:

㤠18a
Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků

(1) U veřejně prospěšného poplatníka nejsou předmětem daně

a)   příjmy z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší,
b)   dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů,
c)   podpora od Vinařského fondu,
d)   výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, které plynou obci nebo kraji,
e)   úplata, která je příjmem státního rozpočtu za
1.  převod nebo užívání státního majetku mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi,
2.  nájem a prodej státního majetku,
f)   příjmy z bezúplatného nabytí věci podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

(2) U veřejně prospěšného poplatníka je předmětem daně vždy příjem

a)   z reklamy,
b)   z členského příspěvku,
c)   v podobě úroku,
d)   z nájemného s výjimkou nájmu státního majetku.

(3) U veřejně prospěšného poplatníka se splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) posuzuje za celé zdaňovací období podle jednotlivých druhů činností. Pokud jednotlivá činnost v rámci téhož druhu činnosti je prováděna jak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou nižší nebo rovny než související výdaje (náklady) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, tak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou vyšší než související výdaje (náklady) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, jsou předmětem daně příjmy z těch jednotlivých činností, které jsou vykonávány za ceny, kdy příjmy převyšují související výdaje.

(4) Veřejně prospěšný poplatník je povinen vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem daně, od příjmů, které předmětem daně nejsou, nebo předmětem daně jsou, ale jsou od daně osvobozeny. Obdobně to platí i pro vedení výdajů (nákladů). Pokud tato povinnost nemůže být splněna organizační složkou státu nebo obcí u jejich jednorázových rozpočtových příjmů, učiní se tak mimoúčetně v daňovém přiznání.

(5) S výjimkou příjmů z investičních dotací jsou předmětem daně všechny příjmy u veřejně prospěšného poplatníka, který je

a)   veřejnou vysokou školou,
b)   veřejnou výzkumnou institucí,
c)   poskytovatelem zdravotních služeb,
d)   obecně prospěšnou společností,
e)   ústavem.

§ 18b
Zvláštní ustanovení o předmětu daně osobních obchodních společností a jejich společníků

(1) U veřejné obchodní společnosti jsou předmětem daně pouze příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně; to neplatí pro účely stanovení základu daně z příjmů fyzických nebo právnických osob společníka veřejné obchodní společnosti.

(2) U společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti jsou předmětem daně také příjmy veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti.“.

205. V § 19 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „občanským sdružením, které“ nahrazují slovy „spolkem, který“.

206. V § 19 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   příjem z nájemného družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru a z úhrady za plnění poskytované s užíváním tohoto bytu nebo nebytového prostoru plynoucí na základě nájemní smlouvy mezi bytovým družstvem a jeho členem; obdobně to platí pro společnost s ručením omezeným a jejího společníka a pro spolek a jeho člena,“.

207. V § 19 odst. 1 písm. d) se bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 1 a 2.

208. V § 19 odst. 1 se na začátek písmene f) vkládají slova „příjem České národní banky a“.

209. V § 19 odst. 1 písm. h) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

210. V § 19 odst. 1 písmeno m) zní:

„m) příjem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry,“.

211. V § 19 odst. 1 písmeno o) zní:

„o)   příjem Zajišťovacího fondu,“.

212. V § 19 odst. 1 písmeno r) zní:

„r)   výnos nadace, která je veřejně prospěšným poplatníkem, z majetku vloženého do nadační jistiny a příjem z jeho prodeje, pokud tento příjem slouží jen k účelu, ke kterému byla nadace zřízena, a pokud se nejedná o příjem, který byl nadací použit v rozporu se zákonem,“.

Poznámky pod čarou č. 13b a 57 se zrušují.

213. V § 19 odst. 1 písm. ze) bodě 1 se slova „dividend a jiných podílů“ nahrazují slovem „podílu“.

214. V § 19 odst. 1 písm. ze) bodě 2 se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.

215. V § 19 odst. 1 písm. zi) se slova „dividend a jiných podílů“ nahrazují slovem „podílu“.

216. V § 19 odst. 1 písm. zi) se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.

217. V § 19 odst. 1 písmeno zj) zní:

„zj) 

licenční poplatky plynoucí obchodní korporaci, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky,

1. *obchodní korporace, která je daňovým rezidentem České republiky, nebo

2. *stálé provozovny obchodní korporace, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, na území České republiky,“.

od

218. V § 19 odst. 1 písmeno zk) zní:

„zk)  úrok z úvěrového finančního nástroje plynoucí obchodní korporaci, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, od obchodní korporace, která je daňovým rezidentem České republiky, nebo od stálé provozovny obchodní korporace, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, umístěné na území České republiky; úvěrovým finančním nástrojem se pro účely tohoto zákona rozumí závazkový právní vztah, jehož předmětem je vrácení přenechaných nebo poskytnutých peněžních prostředků; úvěrovým finančním nástrojem je vždy
1.  úvěr,
2.  zápůjčka,
3.  dluhopis,
4.  vkladní list, vkladový certifikát a vklad jim na roveň postavený a
5.  směnka, jejímž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky.“.

219. V § 19 odst. 1 písmeno zo) zní:

„zo)  bezúplatný příjem vlastníka jednotky v podobě úhrady nákladů na správu domu a pozemku vlastníkem jiné jednotky v tomtéž domě nebo osobou, která se stane vlastníkem nově vzniklé jednotky v tomtéž domě.“.

220. V § 19 odst. 2 písm. a) se slova „dividendy a jiné“ zrušují.

221. V § 19 odst. 2 písm. a) se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.

222. V § 19 odst. 3 písm. a) úvodní části ustanovení se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.

223. V § 19 odst. 3 písm. a) úvodní části ustanovení se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

224. V § 19 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slova „ . Za společnost“ nahrazují slovy „ ; za obchodní korporaci“ a za slovem „nepovažuje“ se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

225. V § 19 odst. 3 písm. b) se slova „společnost nebo družstvo“ nahrazují slovem „korporace“ a za slovem „jiné“ se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

226. V § 19 odst. 3 písm. b) se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.

227. V § 19 odst. 3 písm. c) se slova „společnost nebo družstvo“ nahrazují slovem „korporace“ a slova „nebo společnost“ se nahrazují slovy „ , nebo obchodní korporace“.

228. V § 19 odst. 3 písm. c) se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.

229. V § 19 odst. 5 bodě 1 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

230. V § 19 odst. 5 bodě 2 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

231. V § 19 odst. 5 bodě 3 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

232. V § 19 odst. 5 bodě 4 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

233. V § 19 odst. 6 se slova „dividend a jiných podílů“ nahrazují slovem „podílu“.

234. V § 19 odst. 6 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

235. V § 19 odst. 7 se slovo „pronájem“ nahrazuje slovem „nájem“.

236. V § 19 odst. 8 se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.

237. V § 19 odst. 8 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodní korporací“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní korporaci“.

238. V § 19 odst. 9 úvodní části ustanovení se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.

239. V § 19 odst. 9 úvodní části ustanovení se slova „dividend a jiných podílů na zisku vyplácených“ nahrazují slovy „podílu na zisku vypláceného“.

240. V § 19 odst. 9 úvodní části ustanovení se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodní korporací“, slova „ve společnosti“ se nahrazují slovy „v obchodní korporaci“ a slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

241. V § 19 odst. 9 bodě 3 se slova „dividend a jiných podílů“ nahrazují slovem „podílu“.

242. V § 19 odst. 9 bodě 3 se slova „ve společnosti“ nahrazují slovy „v obchodní korporaci“.

243. V § 19 odst. 9 bodě 4 se slova „dividend a jiných podílů“ nahrazují slovem „podílu“.

244. V § 19 odst. 9 bodě 4 se slova „ve společnosti“ nahrazují slovy „v obchodní korporaci“, slova „u společnosti“ se nahrazují slovy „u obchodní korporace“ a slova „předchůdce. Za společnost podléhající takové dani se nepovažuje společnost“ se nahrazují slovy „předchůdce; za obchodní korporaci podléhající takové dani se nepovažuje obchodní korporace“.

245. V § 19 odst. 9 závěrečné části ustanovení se slova „ve společnosti“ nahrazují slovy „v obchodní korporaci“.

246. V § 19 odst. 9 závěrečné části ustanovení se slova „dividend a jiných podílů“ nahrazují slovem „podílu“.

247. V § 19 odst. 9 závěrečné části ustanovení se slova „podniku nebo části podniku“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

248. V § 19 odst. 10 se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní korporaci“.

249. V § 19 odst. 10 se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.

250. Za § 19a se vkládá nový § 19b, který včetně nadpisu zní:

㤠19b
Osvobození bezúplatných příjmů

(1) Od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje bezúplatný

a)   příjem z nabytí dědictví nebo odkazu,
b)   příjem, pokud k němu došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách, v podobě
1.  nabytí vlastnického práva k pozemku,
2.  zřízení věcného břemene.

(2) Od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje bezúplatný příjem

a)   obmyšleného z majetku, který
1.  byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo
2.  zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti,
b)   poplatníka, který je
1.  veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území České republiky, pokud je nebo bude využit pro účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 nebo jeho kapitálové dovybavení; osvobození se nepoužije u obcí a krajů,
2.  veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území Norska, Islandu nebo jiného členského státu Evropské unie než České republiky, je-li jeho právní forma, předmět činnosti a způsob využití předmětu bezúplatného nabytí obdobný právní formě, předmětu činnosti a způsobu využití těch poplatníků, jejichž příjmy jsou osvobozeny podle bodu 1,
c)   plynoucí do veřejné sbírky, na humanitární nebo charitativní účel,
d)   přijatý z veřejné sbírky,
e)   členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu.

(3) Osvobození bezúplatných příjmů uvedených v odstavci 2 písm. b) se nepoužije, pokud ho poplatník neuplatní. Rozhodnutí poplatníka o uplatnění nebo neuplatnění osvobození bezúplatných příjmů nelze zpětně měnit.“.

251. V § 20 odstavce 5 až 7 znějí:

„(5) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je součástí základu daně poměrná část základu daně nebo daňové ztráty veřejné obchodní společnosti. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se společník podílí na zisku veřejné obchodní společnosti.

(6) U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je součástí základu daně poměrná část základu daně nebo daňové ztráty komanditní společnosti. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se komplementář podílí na zisku komanditní společnosti.

(7) Veřejně prospěšný poplatník s výjimkou obce, kraje, poskytovatele zdravotních služeb a profesní komory a poplatníka založeného za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, kteří nejsou organizací zaměstnavatelů, může základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. Obecně prospěšná společnost a ústav musí prostředky získané touto úsporou použít v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností. V případě, že 30 % snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně. Veřejná vysoká škola, obecně prospěšná společnost nebo ústav, které jsou soukromou vysokou školou podle zákona upravujícího vysoké školy, a veřejná výzkumná instituce mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 3 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti a v případě, že 30% snížení činí méně než 1 000 000 Kč, mohou odečíst částku ve výši 1 000 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.“.

252. V § 20 odst. 8 se slova „darů poskytnutých“ nahrazují slovy „bezúplatného plnění poskytnutého“.

253. V § 20 odst. 8 se slova „rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise115)“ nahrazují slovy „zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením“.

254. V § 20 odst. 8 se slovo „daru“ nahrazuje slovy „bezúplatného plnění“, slovo „darů“ se nahrazuje slovy „bezúplatného plnění“ a slovo „darovaného“ se nahrazuje slovy „hmotného nebo nehmotného“.

255. V § 20 odst. 8 se slova „České republiky nebo jiného“ zrušují.

256. V § 20 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Od základu daně nelze odečíst hodnotu bezúplatného plnění, na základě kterého plyne poskytovateli bezúplatného plnění nebo osobě s ním spojené prospěch bez poskytnutí odpovídajícího protiplnění.“.

257. V § 20 odst. 9 se slovo „darů“ nahrazuje slovy „bezúplatného plnění“ a slovo „poskytnutých“ se nahrazuje slovem „poskytnutého“.

258. V § 20 odst. 10 se slova „darů poskytnutých“ nahrazují slovy „bezúplatného plnění poskytnutého“ a slova „hodnoty darů“ se nahrazují slovy „hodnoty bezúplatného plnění“.

259. V § 20 odst. 12 se slovo „dary“ nahrazuje slovy „bezúplatné plnění“, slovo „unie,“ se nahrazuje slovy „unie než České republiky, a dále na území“ a slovo „daru“ se nahrazuje slovy „bezúplatného plnění“.

260. V § 20b odst. 1 se slovo „dividend,“ zrušuje.

261. V § 20b odst. 1 se slova „společnosti nebo družstvu“ nahrazují slovem „korporaci“.

262. V § 20b odst. 1 se slova „penzijní fondy a“ zrušují.

263. Za § 20b se vkládá nový § 20c, který včetně nadpisu zní:

㤠20c
Obchodní majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob

Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů právnických osob se pro účely daní z příjmů rozumí veškerý majetek, který

a)   mu patří, pokud jde o poplatníka právnickou osobu,
b)   k němu patří, pokud jde o poplatníka, který není právnickou osobou.“.

264. V § 21 odst. 3 se slova „penzijního fondu,“ zrušují.

265. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

㤠21a
Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím daně z příjmů právnických osob je

a)   kalendářní rok,
b)   hospodářský rok,
c)   období od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace nebo převodu jmění na člena právnické osoby do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém se přeměna nebo převod jmění staly účinnými, nebo
d)   účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců.“.

266. Za nadpis části třetí se vkládají nové § 21b až 21e, které včetně nadpisů znějí:

㤠21b
Obecná společná ustanovení o věcech

(1) Za věc, a to za věc hmotnou a movitou, se pro účely daní z příjmů považuje také

a)   živé zvíře,
b)   část lidského těla a
c)   ovladatelná přírodní síla, se kterou se obchoduje.

(2) Ustanovení o obchodním závodu se pro účely daní z příjmů použijí i na část obchodního závodu tvořící samostatnou organizační složku.

(3) Ustanovení tohoto zákona upravující cenné papíry se pro účely daní z příjmů obdobně použijí i pro zaknihované cenné papíry.

(4) Ustanovení tohoto zákona o jednotce a o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.

(5) Ustanovení upravující zálohu se pro účely daní z příjmů obdobně použijí i na závdavek.

§ 21c
Obecná společná ustanovení o majetkových právech

(1) Pro účely daní z příjmů platí, že při plnění ze svěřenského fondu se nejdříve plní ze zisku fondu a až poté z ostatního majetku fondu.

(2) Bylo-li ujednáno, že i dárce bude navzájem obdarován, jedná se pro účely daní z příjmů o koupi nebo směnu, a to i vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany.

(3) Ustanovení tohoto zákona upravující nájem se použijí i pro pacht.

§ 21d
Obecná společná ustanovení o finančním leasingu

(1) Finančním leasingem se pro účely daní z příjmů rozumí přenechání věci s výjimkou věci, která je nehmotným majetkem, vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy

a)   ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci,
b)   ujednáno právo uživatele na převod podle písmene a).

(2) Na finanční leasing se nevztahují ustanovení tohoto zákona o nájmu.

(3) Finanční leasing se pro účely daní z příjmů považuje od okamžiku uzavření smlouvy o finančním leasingu za nájem, pokud

a)   je finanční leasing předčasně ukončen,
b)   po uplynutí sjednané doby nedojde k převodu vlastnického práva na uživatele.

(4) Přenechá-li uživatel užívající předmět finančního leasingu tento předmět k užívání jiné osobě za úplatu na základě smlouvy, považuje se tato smlouva pro účely daní z příjmů za smlouvu o nájmu.

§ 21e
Obecná společná ustanovení o osobách

(1) Bankou se pro účely daní z příjmů rozumí banka, včetně zahraniční banky.

(2) Za stát se pro účely daní z příjmů považuje také samostatná jurisdikce, která není státem.

(3) Manželem (manželkou) se pro účely daní z příjmů rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství.

(4) Společně hospodařící domácností se pro účely daní z příjmů rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“.

267. V § 22 odst. 1 písm. d) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

268. V § 22 odst. 1 písm. e) se slova „nemovitostí (jejich částí) včetně bytů (jejich částí)“ nahrazují slovy „nemovitých věcí nebo bytů“.

269. V § 22 odst. 1 písm. g) bodě 3 se slova „společností a družstev“ nahrazují slovem „korporací“.

270. V § 22 odst. 1 písm. g) bodě 3 se slovo „zm)“ nahrazuje slovem „zl)“.

271. V § 22 odst. 1 písm. g) bodě 3 se slovo „unie,“ nahrazuje slovy „unie než České republiky nebo daňovému rezidentovi“.

272. V § 22 odst. 1 písm. g) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „ ; podílem na zisku je i plnění ze zisku svěřenského fondu“.

273. V § 22 odst. 1 písm. g) bodě 4 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrových finančních nástrojů“.

274. V § 22 odst. 1 písm. g) bodě 7 se za slova „kapitálovém trhu71)“ vkládají slova „ , neuvedených pod písmenem h),“.

275. V § 22 odst. 1 písm. g) se doplňují body 13 a 14, které znějí:

„13.  příjmy ze svěřenského fondu,
14.  bezúplatné příjmy,“.

276. V § 22 odst. 1 písm. h) se slova „společnostech nebo družstvech“ nahrazují slovem „korporacích“.

277. V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   příjmy z prodeje obchodního závodu umístěného na území České republiky.“.

278. V § 22 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Příjem společníka veřejné obchodní společnosti, komplementáře komanditní společnosti nebo společníka společnosti, který je daňovým nerezidentem, plynoucí z účasti v této obchodní korporaci nebo společnosti a z úvěrového finančního nástroje poskytnutého této obchodní korporaci nebo společnosti se považuje za příjem dosahovaný prostřednictvím stálé provozovny.“.

Poznámka pod čarou č. 19g se zrušuje.

279. V § 23 odst. 1 se slova „upravený podle následujících odstavců“ nahrazují slovy „s tím, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito výdaji jeho náklady; rozdíl se upraví podle tohoto zákona“.

280. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slova „jako výdaj“ nahrazují slovy „jako osvobozený bezúplatný příjem veřejně prospěšného poplatníka nebo výdaj“.

281. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 3 se za slovo „jejich“ vkládají slova „osvobození nebo“.

282. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 6 se slova „pohledávky a závazku podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovem „pohledávek“.

283. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 8 se slova „společností společníkovi nebo družstvem členovi družstva94)“ nahrazují slovy „korporací jejímu členovi“.

284. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 8 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

285. V § 23 odst. 3 písm. a) bod 9 zní:

„9.  částku, o kterou byl snížen základ daně podle § 20 odst. 7, a to ve výši, která odpovídá poměru nevyčerpané úspory na dani, a to v tom zdaňovacím období, nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém došlo k porušení podmínek pro použití úspory na dani nebo k ukončení činnosti,“.

286. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 10 se slova „závazky a“ zrušují.

287. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 10 se slova „společností nebo družstev“ nahrazují slovem „korporací“.

288. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 10 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“.

289. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 10 se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

290. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 10 se slova „a závazky“ zrušují.

291. V § 23 odst. 3 písm. a) bod 11 zní:

„11.  kladný rozdíl mezi oceněním, a to podle právních předpisů upravujících oceňování majetku, vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku vyplácených v nepeněžní formě poplatníkovi, který je členem obchodní korporace, a výší jeho hodnoty zachycené v účetnictví obchodní korporace podle právních předpisů upravujících účetnictví; jestliže poplatníkovi, kterému je vypořádací podíl vyplácen, vznikne dluh vůči obchodní korporaci, sníží se vypočtený kladný rozdíl o hodnotu tohoto dluhu,“.

292. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 12 se slovo „částku“ nahrazuje slovem „výši“, slovo „závazku“ se nahrazuje slovem „dluhu“ a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.

293. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 12 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

294. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 12 se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

295. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 12 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

296. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 12 se slova „nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.

297. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 14 se slova „částku závazku“ nahrazují slovy „výši dluhu“ a slovo „jeho“ se zrušuje.

298. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 14 se slova „dohodou mezi věřitelem a dlužníkem, že se dosavadní závazek nahrazuje závazkem novým“ nahrazují slovy „dohodou, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým stejné hodnoty,“.

299. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 14 se slova „na závazek“ nahrazují slovy „na dluh“.

300. V § 23 odst. 3 se na konci písmene a) doplňují body 16 a 17, které znějí:

„16.  hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve výnosech a nejedná se o příjem osvobozený od daně nebo příjem, který není předmětem daně, nebo o příjem ve formě daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku,
17.  částku ve výši rozdílu mezi dosavadním dluhem a dluhem novým nižší hodnoty vzniklou na základě dohody, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým,“.

301. V § 23 odst. 3 se na konci písmene a) doplňuje bod 18, který zní:

„18.  částku uplatněnou v předchozích zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, jako odpočet na podporu odborného vzdělávání, pokud následně došlo k porušení podmínek pro jeho uplatnění, a to ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém k porušení došlo,“.

302. V § 23 odst. 3 písm. b) bodě 4 se slova „obchodního podílu“ nahrazují slovy „podílu v obchodní společnosti“.

303. V § 23 odst. 3 písm. b) bodě 5 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

304. V § 23 odst. 3 písm. c) bodě 5 se slova „podniku nebo části podniku tvořící samostatnou organizační složku“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

305. V § 23 odst. 3 písm. c) bodě 5 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

306. V § 23 odst. 3 písm. c) bodě 6 se slova „závazku nebo část závazku“ nahrazují slovem „dluhu“, slova „závazek nebo jeho část“ se nahrazují slovem „dluh“ a slova „závazku nebo jeho část“ se nahrazují slovem „dluhu“.

307. V § 23 odst. 3 písm. c) se na konci bodu 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 7 a 8, které znějí:

„7.  hodnotu odvolaného daru, a to u hmotného majetku nejvýše o zůstatkovou cenu, u ostatního majetku o částku zachycenou v účetnictví, pokud o ní není účtováno v nákladech (výdajích); základ daně lze snížit, pokud příjem obdarovaného z daru nebyl od daně osvobozen,
8.  hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 3 písm. a) bodu 16 tohoto ustanovení, pokud je tento bezúplatný příjem využit k dosažení, zajištění a udržení příjmů a nebylo o něm účtováno v nákladech.“.

308. V § 23 odst. 4 písm. h) se slova „společníkovi obchodní společnosti nebo členovi družstva z titulu účasti v obchodní společnosti nebo družstvu“ nahrazují slovy „členovi obchodní korporace z účasti v ní“.

309. V § 23 odst. 4 písm. i) se slova „společnosti nebo v družstvu“ nahrazují slovem „korporaci“.

310. V § 23 odst. 4 písm. j) se slova „společností společníkovi nebo družstvem členovi družstva,94)“ nahrazují slovy „korporací jejímu členovi,“.

311. V § 23 odst. 7 se věty první a druhá nahrazují větami „Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložitelný, upraví se základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl; to platí i v případě, kdy je cena mezi poplatníky daně z příjmů právnických osob rovna nule. Nelze-li určit cenu, která by byla sjednávána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, použije se cena určená podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku. Ustanovení věty první a druhé se nepoužije v případě uzavření smlouvy o výprose nebo o výpůjčce a v případě, kdy sjednaná výše úroků z úvěrového finančního nástroje mezi spojenými osobami je nula nebo nižší, než by byla cena sjednaná mezi nespojenými osobami, a věřitelem je daňový nerezident, člen obchodní korporace, který je daňovým rezidentem České republiky, nebo poplatníkem daně z příjmů fyzických osob.“.

312. V § 23 odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, pronájmu“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, ukončení nájmu“.

313. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 1 se za slovo „záloh“ vkládají slova „ , které by byly zúčtovány prostřednictvím účtů nákladů a výnosů, pokud o částkách z daného titulu nebylo zároveň účtováno prostřednictvím dohadných účtů“.

314. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 1 se slova „včetně nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují slovy „a úplata u finančního leasingu“.

315. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 1 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

316. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 2 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

317. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 2 se slova „nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nahrazují slovy „úplata z finančního leasingu“.

318. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 2 se slova „podnikatelské činnosti nebo jiné samostatné výdělečné“ zrušují a za slovo „činnosti“ se vkládají slova „ , ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

319. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 2 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

320. V § 23 odst. 8 závěrečné části ustanovení se slova „podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost“ nahrazují slovy „činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti,“.

321. V § 23 odst. 8 závěrečné části ustanovení se slovo „pronájem“ nahrazuje slovem „nájem“.

322. V § 23 odst. 8 závěrečné části ustanovení se slova „podnikatelská nebo jiná samostatná výdělečná činnost“ nahrazují slovy „činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti,“.

323. V § 23 odst. 8 závěrečné části ustanovení se na konci textu věty druhé doplňují slova „nebo zahájení vedení záznamů o příjmech a výdajích“.

324. V § 23 odst. 8 závěrečné části ustanovení se za větu druhou vkládá věta „Stejným způsobem postupuje osoba spravující pozůstalost při skončení řízení o pozůstalosti.“.

325. V § 23 odst. 9 písm. a) se za slovo „směnek“ vkládají slova „ , kmenových listů“.

326. V § 23 odst. 9 písm. b) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

327. V § 23 odst. 9 písm. c) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „povinnosti“.

328. V § 23 odst. 13 se slova „U poplatníků, kteří nevedou účetnictví při vložení pohledávky do obchodní společnosti nebo družstva a při postoupení pohledávky,“ nahrazují slovy „Při vložení pohledávky, o které nebylo účtováno a nebyl o ni snížen základ daně, do obchodní korporace a při postoupení pohledávky, o které nebylo účtováno a nebyl o ni snížen základ daně,“.

329. V § 23 se na konci odstavce 13 doplňuje věta „Toto ustanovení se nevztahuje na pohledávku vzniklou z titulu příjmu, který není předmětem daně, nebo je od daně osvobozen.“.

330. V § 23 odst. 14 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

331. V § 23 odst. 15 se slova „podniku nebo části podniku, tvořící samostatnou organizační složku,70)“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

332. V § 23 odst. 15 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

333. V § 23 odst. 15 se slova „podniku nebo části podniku“ nahrazují slovy „obchodního závodu“ a slova „podnik nebo část podniku“ se nahrazují slovy „obchodní závod“.

334. V § 23 odst. 15 se věta šestá nahrazuje větou „Při pachtu obchodního závodu, jehož propachtovatel odpisoval oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu, může pachtýř na základě písemné smlouvy s propachtovatelem pokračovat v zahrnování tohoto oceňovacího rozdílu do základu daně obdobně po dobu trvání pachtu.“.

335. V § 23 odst. 15 se slova „společnosti nebo družstva70)“ nahrazují slovem „korporace“, slova „společnost nebo družstvo“ se nahrazují slovem „korporace“ a slova „společnosti nebo družstva“ se nahrazují slovem „korporace“.

336. V § 23 odst. 16 se slova „podniku nebo jeho části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

337. V § 23 odst. 16 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

338. V § 23 odst. 17 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

339. V § 23 odst. 17 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

340. V § 23 odst. 17 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních korporací“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

341. V § 23 odst. 17 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

342. V § 23 odst. 17 se slovo „závazkům“ nahrazuje slovem „dluhům“.

343. V nadpise nad § 23a se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

344. V nadpise § 23a se slova „podniku nebo jeho samostatné části na společnost“ nahrazují slovy „obchodního závodu na obchodní společnost“.

345. V § 23a odst. 1 se slova „podniku nebo jeho samostatné části na společnost (dále jen „převod podniku nebo jeho samostatné části“)“ nahrazují slovy „obchodního závodu na obchodní společnost“.

346. V § 23a odst. 1 se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“.

347. V § 23a odst. 1 se slova „podnik nebo jeho část, která představuje samostatný organizační a funkční celek sloužící k provozování jednoho nebo více předmětů podnikání (dále jen „podnik nebo jeho samostatná část“)“ nahrazují slovy „obchodní závod“ a slova „podnik nebo jeho samostatnou část“ se nahrazují slovy „obchodní závod“.

348. V § 23a odst. 1 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

349. V § 23a odst. 2 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

350. V § 23a odst. 2 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

351. V § 23a odst. 2 se slovo „zjištěná“ nahrazuje slovem „určená“.

352. V § 23a odst. 3 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

353. V § 23a odst. 3 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

354. V § 23a odst. 3 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

355. V § 23a odst. 4 se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“, slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodní společností“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

356. V § 23a odst. 5 úvodní části ustanovení se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“.

357. V § 23a odst. 5 písm. a) se slova „podnikem nebo s jeho samostatnou částí“ nahrazují slovy „obchodním závodem“.

358. V § 23a odst. 5 písm. a) se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodní společností“ a slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní společnost“.

359. V § 23a odst. 5 písm. a) se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

360. V § 23a odst. 5 písm. a) se za slova „lze převzít“ vkládá slovo „zahraniční“.

361. V § 23a odst. 5 písm. a) se slovo „podnikem“ nahrazuje slovy „obchodním závodem“.

362. V § 23a odst. 5 písm. b) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

363. V § 23a odst. 5 písm. b) se slova „podnikem nebo jeho samostatnou částí“ nahrazují slovy „obchodním závodem“.

364. V § 23a odst. 5 písm. b) se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodní společností“.

365. V § 23a odst. 5 písm. b) se slova „podniku nebo k jeho samostatné části“ nahrazují slovy „obchodnímu závodu“.

366. V § 23a odst. 5 písm. b) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

367. V § 23a odst. 5 písm. b) se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

368. V § 23a odst. 5 písm. b) se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“.

369. V § 23a odst. 5 písm. c) se slova „převedenému podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „převedenému obchodnímu závodu“.

370. V § 23a odst. 5 písm. c) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“, slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodní společností“ a slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní společnost“.

371. V § 23a odst. 5 písm. c) se slova „převod podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „převod obchodního závodu“.

372. V § 23a odst. 5 písm. c) se za slovo „pouze“ vkládá slovo „zahraniční“ a slova „podle tohoto zákona“ se nahrazují slovy „od základu daně“.

373. V § 23a odst. 6 písm. a) se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“.

374. V § 23a odst. 6 písm. b) se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“ a slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodní společností“.

375. V § 23a odst. 6 písm. b) se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.

376. V § 23a odst. 6 písm. c) se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“, slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodní společností“ a za slovo „unie“ se vkládají slova „než České republiky“.

377. V § 23a odst. 6 písm. c) se za slovem „přijímající“ slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

378. V § 23a odst. 6 písm. c) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

379. V § 23b odst. 1 se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“, slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“ a slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodní společností“.

380. V § 23b odst. 2 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

381. V § 23b odst. 3 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

382. V § 23b odst. 4 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

383. V § 23b odst. 5 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

384. V § 23b odst. 6 úvodní části ustanovení se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“, slovo „společnostmi“ se nahrazuje slovy „obchodními společnostmi“ a za slovo „unie“ se vkládají slova „než České republiky“.

385. V § 23b odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „nabyté společnosti“ nahrazují slovy „nabyté obchodní společnosti“.

386. V § 23b odst. 6 písm. b) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

387. V nadpise § 23c se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních společností“.

388. V § 23c odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních společností“.

389. V § 23c odst. 1 písm. a) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

390. V § 23c odst. 1 písm. a) se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních společností“, slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní společnost“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

391. V § 23c odst. 1 písm. b) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

392. V § 23c odst. 1 písm. b) se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních společností“, slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní společnost“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

393. V § 23c odst. 1 písm. c) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

394. V § 23c odst. 1 písm. c) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“ a slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní společnost“.

395. V § 23c odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

396. V § 23c odst. 2 písm. a) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

397. V § 23c odst. 2 písm. a) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“, slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodních společností“ a slovo „společnostech“ se nahrazuje slovy „obchodních společnostech“.

398. V § 23c odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   vyčleněná část jmění obchodní společnosti, která nezaniká (dále jen „rozdělovaná obchodní společnost“), přechází na jednu nebo více nástupnických obchodních společností při rozdělení, přičemž společníci rozdělované obchodní společnosti zpravidla nabudou podíl v nástupnické obchodní společnosti při rozdělení nebo nástupnických obchodních společnostech při rozdělení s případným doplatkem na dorovnání.“.

399. V § 23c odst. 3 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních společností“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

400. V § 23c odst. 4 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

401. V § 23c odst. 4 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

402. V § 23c odst. 4 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních společností“.

403. V § 23c odst. 5 úvodní část ustanovení zní: „Příjmy (výnosy) společníka zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti vzniklé z důvodu přecenění majetku a dluhů pro účely fúze obchodních společností nebo rozdělení obchodní společnosti se nezahrnují do základu daně. Toto se nevztahuje na doplatek na dorovnání. Ustanovení tohoto odstavce se použije, pokud zanikající nebo rozdělovaná obchodní společnost i nástupnická existující obchodní společnost, nástupnická založená obchodní společnost, nástupnická obchodní společnost, která je jediným společníkem, nebo nástupnická obchodní společnost při rozdělení jsou daňovými rezidenty České republiky, kteří mají formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo evropské družstevní společnosti, nebo jsou obchodními společnostmi, které jsou daňovými rezidenty jiného členského státu Evropské unie než České republiky, a společník zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti“.

404. V § 23c odst. 5 písm. b) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

405. V § 23c odst. 6 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“ , slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodních společností“ a slovo „společnostech“ se nahrazuje slovy „obchodních společnostech“.

406. V § 23c odst. 7 se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“, slova „rozdělovanou společností“ se nahrazují slovy „rozdělovanou obchodní společností“, slova „fúze společností“ se nahrazují slovy „fúze obchodních společností“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

407. V § 23c odst. 8 úvodní části ustanovení se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“.

408. V § 23c odst. 8 písm. a) se slova „rozdělovanou společností“ nahrazují slovy „rozdělovanou obchodní společností“, slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní společnost“, slova „fúze společností“ se nahrazují slovy „fúze obchodních společností“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

409. V § 23c odst. 8 písm. a) se za slova „lze převzít“ vkládá slovo „zahraniční“.

410. V § 23c odst. 8 písm. a) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

411. V § 23c odst. 8 písm. b) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“, slova „rozdělované společností“ se nahrazují slovy „rozdělovanou obchodní společností“ a slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní společnost“.

412. V § 23c odst. 8 písm. c) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“, slova „rozdělovanou společností“ se nahrazují slovy „rozdělovanou obchodní společností“, slovo „společnost“ se nahrazuje slovy „obchodní společnost“ a slova „fúze společností“ se nahrazují slovy „fúze obchodních společností“.

413. V § 23c odst. 8 písm. c) se slova „položky obdobného charakteru jako položky odčitatelné podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „zahraniční položky obdobného charakteru jako položky odčitatelné od základu daně“.

414. V § 23c odst. 9 písm. a) se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“.

415. V § 23c odst. 9 písm. b) se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“ a slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodní společností“.

416. V § 23c odst. 9 písm. b) se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.

417. V § 23c odst. 9 písmeno c) zní:

„c)   zanikající obchodní společnost nebo rozdělovaná obchodní společnost je daňovým rezidentem České republiky a má formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo evropské družstevní společnosti nebo je obchodní společností, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, a nástupnická existující obchodní společnost, nástupnická založená obchodní společnost, nástupnická obchodní společnost, která je jediným společníkem, nebo nástupnická obchodní společnost při rozdělení je obchodní společností, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, a pokud majetek a dluhy, jež přešly ze zanikající obchodní společnosti nebo rozdělované obchodní společnosti na nástupnickou založenou obchodní společnost, nástupnickou obchodní společnost, která je jediným společníkem, nebo nástupnickou obchodní společnost při rozdělení v důsledku fúze obchodních společností nebo rozdělení obchodní společnosti, jsou součástí stálé provozovny nástupnické existující obchodní společnosti, nástupnické založené obchodní společnosti, nástupnické obchodní společnosti, která je jediným společníkem, nebo nástupnické obchodní společnosti při rozdělení umístěné na území České republiky.“.

418. V § 23d odst. 1 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

419. V § 23d odst. 1 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních společností“.

420. V § 23d odst. 2 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

421. V § 23d odst. 2 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních společností“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

422. V § 23d odstavec 3 zní:

„(3) Je-li při převodu obchodního závodu přijímající obchodní společností nebo při fúzi obchodních společností nebo rozdělení obchodní společnosti zanikající obchodní společností nebo rozdělovanou obchodní společností, nástupnickou existující obchodní společností, nástupnickou založenou obchodní společností, nástupnickou obchodní společností, která je jediným společníkem, nebo nástupnickou obchodní společností při rozdělení obchodní společnost, která po dobu delší než 12 měsíců předcházejících převodu obchodního závodu nebo rozhodnému dni fúze nebo rozdělení ve skutečnosti nevykonávala činnost, má se za to, že neexistují řádné ekonomické důvody pro operaci, neprokáže-li některý z dotčených poplatníků opak.“.

423. V § 23d odst. 4 se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

424. V § 23d odst. 4 se slova „podnik nebo jeho samostatnou část“ nahrazují slovy „obchodní závod“.

425. V § 23d odst. 4 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

426. V § 23d odst. 5 se slovo „společnost“ nahrazuje slovy „obchodní společnost“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

427. V § 24 odst. 2 písm. f) se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“.

428. V § 24 odst. 2 písm. h) úvodní části ustanovení se slova „nájemné, a to“ nahrazují slovy „plnění v podobě“.

429. V § 24 odst. 2 písm. h) bod 1 zní:

„1.  nájemného podle právních předpisů upravujících účetnictví, s výjimkou nájemného uvedeného v § 25 odst. 1 písm. za); u pachtu obchodního závodu je výdajem pouze část pachtovného, která převyšuje účetní odpisy,“.

430. V § 24 odst. 2 písm. h) bodě 2 se slova „nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.

431. V § 24 odst. 2 písm. h) bodě 2 se slova „je nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku“ se nahrazují slovy „je tato úplata“.

432. V § 24 odst. 2 písm. h) bodě 3 se slova „nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.

433. V § 24 odst. 2 písm. h) závěrečné části ustanovení se slovo „Nájemným“ nahrazuje slovem „Úplatou“, slova „nájemným, které bylo postupitelem zaplaceno“ se nahrazují slovy „úplatou u finančního leasingu, která byla postupitelem zaplacena“ a slova „nájemným, které“ se nahrazují slovy „úplatou u finančního leasingu, která“.

434. V § 24 odst. 2 písm. h) závěrečné části ustanovení se slova „pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují slovem „leasingu“.

435. V § 24 odst. 2 písm. ch) se slova „daň z převodu nemovitostí, a to i v případě zaplacení ručitelem za původního vlastníka,26ch) a daň z nemovitostí, jen pokud byly zaplaceny“ nahrazují slovy „daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí, pokud byly zaplaceny, a to i v případě zaplacení ručitelem“.

Poznámka pod čarou č. 26ch se zrušuje.

436. V § 24 odst. 2 písm. ch) se za slova „z příjmů“ vkládají slova „a daň darovací“.

437. V § 24 odst. 2 písm. k) bodě 2 se slova „místo podnikání, uvedené v živnostenském nebo jiném obdobném povolení k podnikání“ nahrazují slovy „sídlo podnikatele nebo místo výkonu jiné činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti“.

438. V § 24 odst. 2 písm. k) bodě 3 se slova „pronájmu s následnou koupí najaté věci a nájemné (jeho část)“ nahrazují slovy „leasingu a úplatu u finančního leasingu“.

439. V § 24 odst. 2 písm. k) bodě 3 se slovo „vypůjčeného23e)“ nahrazuje slovy „užívaného na základě smlouvy o výpůjčce nebo smlouvy o výprose“.

440. V § 24 odst. 2 písm. s) se na konci bodu 2 čárka nahrazuje tečkou a bod 3 se zrušuje.

441. V § 24 odst. 2 písm. s) závěrečné části ustanovení se slovo „lhůtou“ nahrazuje slovem „dobou“, slovo „lhůty“ se nahrazuje slovem „doby“ a slovo „lhůtě“ se nahrazuje slovem „době“.

442. V § 24 odst. 2 písmeno t) zní:

„t)   do výše příjmů z prodeje jednotlivého majetku
1.  vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování,
2.  vstupní cena hmotného majetku evidovaného u veřejně prospěšného poplatníka, pokud tento hmotný majetek byl využíván k činnostem, z nichž dosahované příjmy nejsou předmětem daně z příjmů,
3.  pořizovací cena, vlastní náklady nebo reprodukční pořizovací cena nehmotného majetku určená podle právního předpisu upravujícího účetnictví, jehož účetní odpisy nejsou výdajem (nákladem) podle písmene v),
4.  část hodnoty vyvolané investice při jejím prodeji, která není součástí vstupní ceny hmotného majetku,
5.  pořizovací cena pozemku u poplatníka fyzické osoby,“.

443. V § 24 odst. 2 se za písmeno t) vkládají nová písmena ta) a tb), která znějí:

„ta)  u obchodní korporace cena pozemku nabytého vkladem člena, který je fyzickou osobou, který neměl pozemek zahrnut v obchodním majetku a vklad uskutečnil do 5 let od nabytí pozemku; touto cenou pozemku se rozumí
1.  pořizovací cena, která byla zjištěna u člena obchodní korporace, pokud jej nabyl úplatně,
2.  cena podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku ke dni nabytí pozemku členem obchodní korporace, pokud jej nabyl bezúplatně,
tb)   zůstatková cena technického zhodnocení odpisovaného nájemcem při ukončení nájmu nebo při zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním do výše náhrady výdajů (nákladů) vynaložených na toto technické zhodnocení,“.

444. V § 24 odst. 2 písm. u) se slova „podnikatelskou a jinou samostatnou výdělečnou činnost“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

445. V § 24 odst. 2 písm. u) se slova „a daň z převodu nemovitostí zaplacená druhým z manželů při prodeji nemovitosti, která byla v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů“ zrušují.

446. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 1 se slova „společníka nebo člena družstva“ nahrazují slovy „člena obchodní korporace“.

447. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 1 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

448. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 2 se slova „ , zděděním či darováním“ nahrazují slovy „nebo bezúplatně“.

449. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 2 se slova „společníka nebo člena družstva“ nahrazují slovy „člena obchodní korporace“.

450. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 2 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

451. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 2 se slova „podniku nebo části podniku, tvořící samostatnou organizační složku,70)“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

452. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 2 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

453. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 2 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních korporací“.

454. V § 24 odst. 2 písm. v) bodě 2 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

455. V § 24 odst. 2 písm. y) úvodní části ustanovení se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“ a za slovo „měsíců“ se vkládají slova „a u pohledávek nabytých postoupením i v případě, že se jedná o pohledávku se jmenovitou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než 200 000 Kč, ohledně které nebylo zahájeno rozhodčí řízení, soudní řízení nebo správní řízení“.

456. V § 24 odst. 2 písmeno za) zní:

„za)  náhrada za uvolnění bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, poskytnutá jejím vlastníkem, pokud začne být vlastníkem do 2 let od uvolnění využívána pro činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, nebo nájem a bude takto využívána nejméně po dobu 2 let; za porušení podmínek se nepovažuje prodej jednotky,“.

457. V § 24 odst. 2 písm. zi) se slova „z půjček“ nahrazují slovy „ze zápůjček“.

458. V § 24 odst. 2 písm. zl) se slovo „nájemcem“ nahrazuje slovy „uživatelem hmotného majetku“ a slova „pronajatého formou finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku“ se nahrazují slovy „ , který je předmětem finančního leasingu“.

459. V § 24 odst. 2 písm. zp) se slova „České republiky nebo jiného“ zrušují.

460. V § 24 odst. 2 písm. zr) se slova „u poplatníků uvedených v § 18 odst. 3“ nahrazují slovy „u veřejně prospěšných poplatníků“.

461. V § 24 odst. 2 písm. zt) se slova „poplatníci uvedení v § 18 odst. 3 s výjimkou poplatníků uvedených v § 18 odst. 5, 12 až 14“ nahrazují slovy „veřejně prospěšní poplatníci s výjimkou poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí, poskytovatelem zdravotních služeb, obecně prospěšnou společností nebo ústavem“.

462. V § 24 odst. 2 písm. zu) se slova „2 000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy do výše 5 000“ nahrazují slovy „5 000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy do výše 10 000“.

463. V § 24 odst. 2 písm. zv) bodě 1 se slova „na základě smlouvy o úvěru podle ustanovení obchodního zákoníku nebo podle obdobného právního předpisu, podle kterého se sjednává poskytování úvěrů“ zrušují.

464. V § 24 odst. 2 písm. zv) bodě 2 se slova „na základě záruční listiny podle ustanovení obchodního zákoníku nebo podle obdobného právního předpisu, podle kterého se sjednává poskytování bankovních záruk“ zrušují.

465. V § 24 odst. 3 se slova „činnosti a u poplatníků uvedených v § 18 odst. 3,“ nahrazují slovy „činnosti, a u veřejně prospěšných poplatníků“.

466. V § 24 odst. 4 úvodní části ustanovení se slovo „Nájemné“ nahrazuje slovem „Úplata“ a slova „pronájmu s následnou koupí najatého“ se nahrazují slovem „leasingu“.

467. V § 24 odst. 4 písm. a) se slovo „nájmu“ nahrazuje slovy „finančního leasingu“, slovo „nemovitostí“ se nahrazuje slovy „nemovitých věcí“ a slovo „nájemci“ se nahrazuje slovem „uživateli“.

468. V § 24 odst. 4 písm. b) se slova „doby nájmu podle písmene a) následuje bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem; přitom kupní cena najatého hmotného majetku není“ nahrazují slovy „finančního leasingu není kupní cena“, slovo „nájmu“ se nahrazuje slovy „finančního leasingu“ a slovo „prodeje“ se nahrazuje slovy „převodu vlastnického práva“.

469. V § 24 odst. 4 písm. c) se slova „pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují slovem „leasingu“ a slovo „odkoupený“ se nahrazuje slovem „převedený“.

470. V § 24 odst. 4 závěrečné části ustanovení se slova „koupě najatá“ nahrazují slovy „převodu vlastnického práva užívaná“, slova „pronájmu s následnou koupí najatého“ se nahrazují slovem „leasingu“, slovo „nájmu“ se nahrazuje slovy „finančního leasingu“, slovo „nájemné“ se nahrazuje slovem „úplata“ a slovo „nájemce“ se nahrazuje slovem „uživatele“.

471. V § 24 odst. 5 úvodní část ustanovení zní: „Prodává-li se majetek, který byl předmětem nájmu nebo finančního leasingu a který nesplňuje podmínky podle odstavce 4, po jejich ukončení nájemci nebo uživateli, uznává se nájemné nebo úplata do výdajů (nákladů) pouze za podmínky, že kupní cena“.

472. V § 24 odst. 5 písm. b) se slovo „zjištěná“ nahrazuje slovem „určená“.

473. V § 24 odst. 5 písm. b) se slova „pronájmu s následnou koupí“ nahrazují slovem „leasingu“.

474. V § 24 odst. 5 písm. c) se slovo „zjištěná“ nahrazuje slovem „určená“.

475. V § 24 odst. 5 se závěrečná část ustanovení zrušuje.

476. V § 24 odstavec 6 zní:

„(6) Je-li předčasně ukončen finanční leasing, je výdajem k dosažení, zajištění a udržení příjmů pouze poměrná část úplaty, která je výdajem (nákladem) podle odstavce 4 nebo 15, připadající ze sjednané doby finančního leasingu na skutečnou dobu finančního leasingu nebo skutečně zaplacená úplata, je-li nižší než poměrná část úplaty, která je výdajem (nákladem) podle odstavce 4, připadající na skutečnou dobu finančního leasingu.“.

477. V § 24 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „podílu na obchodní společnosti nebo družstvu se“ nahrazují slovy „se v případě podílů v obchodní korporaci“.

478. V § 24 odst. 7 písm. a) se slova „společníka nebo člena družstva“ nahrazují slovy „člena obchodní korporace“.

479. V § 24 odst. 7 písm. b) se slova „společníka nebo člena družstva“ nahrazují slovy „člena obchodní korporace“.

480. V § 24 odst. 7 písm. b) bodě 1 se slovo „zjištěnou“ nahrazuje slovem „určenou“.

481. V § 24 odst. 7 písm. b) bodě 1 se slova „děděním nebo darem“ nahrazují slovem „bezúplatně“.

482. V § 24 odst. 7 písm. b) bodě 1 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

483. V § 24 odst. 7 písm. b) bodě 1 se slova „zděděním nebo darováním“ nahrazují slovem „bezúplatně“.

484. V § 24 odst. 7 písm. b) bodě 1 se slova „stanovenou pro účely daně dědické nebo darovací;26b) přitom u nemovitostí“ nahrazují slovy „určenou podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku; přitom u nemovitých věcí“.

485. V § 24 odst. 7 písm. c) se slovo „stanovená“ nahrazuje slovem „určená“.

486. V § 24 odst. 7 písm. c) se slova „zděděním nebo darováním“ nahrazují slovem „bezúplatně“.

487. V § 24 odst. 7 závěrečné části ustanovení se slova „společnosti nebo družstvu“ nahrazují slovem „korporaci“ a slova „společnosti nebo družstva“ se nahrazují slovem „korporace“.

488. V § 24 odst. 7 závěrečné části ustanovení se slova „společníka nebo člena družstva“ nahrazují slovy „člena obchodní korporace“.

489. V § 24 odst. 7 závěrečné části ustanovení se slova „společnost nebo družstvo“ nahrazují slovem „korporace“.

490. V § 24 odst. 7 závěrečné části ustanovení se slova „obchodní společností společníkovi nebo družstvem členovi družstva94)“ nahrazují slovy „obchodní korporací jejímu členu“.

491. V § 24 odst. 7 závěrečné části ustanovení se slova „společníkovi nebo členovi“ nahrazují slovy „členovi obchodní korporace“.

492. V § 24 odst. 8 se slova „podniku nebo části podniku tvořící samostatnou organizační složku98)“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

Poznámka pod čarou č. 98 se zrušuje.

493. V § 24 odst. 9 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“, slova „společnost v“ nahrazují slovy „obchodní korporace v“ a slova „společnost nebo družstvo“ nahrazují slovem „korporace“.

494. V § 24 odst. 11 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

495. V § 24 odst. 11 se za slovo „fúzi“ vkládá slovo „obchodních“ a za slovo „rozdělení“ se vkládá slovo „obchodní“.

496. V § 24 odst. 11 se slova „společnosti nebo u družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“.

497. V § 24 odst. 12 úvodní části ustanovení se slova „podniku nebo jeho části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

498. V § 24 odst. 12 písm. h) se slova „částka nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku zaplaceného nájemcem“ nahrazují slovy „úplata u finančního leasingu hmotného majetku zaplacená uživatelem“.

499. V § 24 odst. 12 písm. h) se slova „nájemného uznaného“ nahrazují slovy „úplaty uznané“ a slova „nájemní smlouva“ se nahrazují slovy „smlouva o finančním leasingu“.

500. V § 24 odst. 12 písm. i) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

501. V § 24 odst. 13 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

502. V § 24 odst. 15 úvodní části ustanovení se slova „Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují slovy „Úplata u finančního leasingu“.

503. V § 24 odst. 15 písm. a) se slovo „nájmu“ nahrazuje slovy „finančního leasingu“, slovo „(pronajímatelem)“ se zrušuje a slovo „nájemci“ se nahrazuje slovem „uživateli“.

504. V § 24 odst. 15 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

505. V § 24 odst. 15 písm. b) se slova „pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují slovem „leasingu“.

506. V § 24 odst. 15 písm. b) se slovo „odkoupený“ nahrazuje slovem „převedený“.

507. V § 24 odst. 16 úvodní části ustanovení se slova „Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují slovy „Úplata u finančního leasingu“.

508. V § 24 odst. 16 písm. a) se slovo „nájmu“ nahrazuje slovy „finančního leasingu“, slovo „(pronajímatelem)“ se zrušuje a slovo „nájemci“ se nahrazuje slovem „uživateli“.

509. V § 24 odst. 16 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

510. V § 24 odst. 16 písm. b) se slova „pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují slovem „leasingu“.

511. V § 24 odst. 16 písm. b) se slovo „odkoupený“ nahrazuje slovem „převedený“.

512. V § 24a odst. 2 písm. a) se slovo „ , příjmení“ zrušuje.

513. V § 24a odst. 2 písm. a) se slova „místo podnikání“ nahrazují slovy „sídlo podnikatele“.

514. V § 24a odst. 2 písm. b) se slova „poplatníků uvedených v § 18 odst. 3 i výši příjmů (výnosů) dosažených v jednotlivých druzích činností v rámci činností vyplývajících z jejich poslání“ nahrazují slovy „veřejně prospěšných poplatníků i výši příjmů (výnosů) dosažených v jednotlivých druzích činností, které nejsou podnikáním“.

515. V nadpisu § 24b se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

516. V nadpisu § 24b se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

517. V nadpisu § 24b se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

518. V § 24b odst. 1 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitou věc“.

519. V § 24b odst. 1 se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

520. V § 24b odst. 1 se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

521. V § 24b odst. 1 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

522. V § 24b odst. 2 písm. a) se slovo „ , příjmení“ zrušuje.

523. V § 24b odst. 2 písm. a) se slova „místo podnikání“ nahrazují slovy „sídlo podnikatele“.

524. V § 24b odst. 2 písm. b) se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitá věc“.

525. V § 24b odst. 2 písm. b) se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

526. V § 24b odst. 2 písm. b) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

527. V § 24b odst. 2 písm. c) se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

528. V § 24b odst. 2 písm. c) se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

529. V § 24b odst. 2 písm. c) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

530. V § 24b odst. 2 písm. d) se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

531. V § 24b odst. 2 písm. d) se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

532. V § 24b odst. 2 písm. d) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

533. V § 24b odst. 2 písm. e) se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

534. V § 24b odst. 2 písm. e) se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

535. V § 24b odst. 2 písm. e) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

536. V § 25 odst. 1 písm. a) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

537. V § 25 odst. 1 písm. b) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

538. V § 25 odst. 1 písm. f) se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“.

539. V § 25 odst. 1 písm. g) se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“.

540. V § 25 odst. 1 písm. g) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

541. V § 25 odst. 1 písm. g) se slova „z podnikání a jiné samostatné výdělečné“ nahrazují slovy „ze samostatné“.

542. V § 25 odst. 1 písm. g) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

543. V § 25 odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova „ ; obdobně to platí pro výdaje (náklady) hrazené z prostředků, jejichž zdrojem byl u poplatníka daně z příjmů právnických osob bezúplatný příjem od daně osvobozený nebo příjem, který nebyl předmětem daně; toto ustanovení se u veřejně prospěšných poplatníků nepoužije pro výdaje vynaložené na úrokové příjmy, které podléhají zvláštní sazbě daně; obdobně to platí pro použití prostředků z kapitálového dovybavení“.

544. V § 25 odst. 1 písm. s) se slova „daň dědickou, darovací,“ zrušují.

545. V § 25 odst. 1 písm. t) se slova „dary. Za dar“ nahrazují slovy „bezúplatná plnění; za bezúplatné plnění“.

546. V § 25 odst. 1 písm. t) se slova „obchodní firmou“ nahrazují slovem „jménem“.

547. V § 25 odst. 1 písm. u) se slova „podnikání nebo jiné samostatné výdělečné“ zrušují a slovo „(§ 7)“ se nahrazuje slovy „ , ze které plyne příjem ze samostatné činnosti“.

548. V § 25 odst. 1 písm. w) se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrových finančních nástrojů“.

549. V § 25 odst. 1 písm. w) se slova „úvěru a půjčky“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“ a slova „úvěru nebo půjčky“ se nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

550. V § 25 odst. 1 písm. w) se slovo „ , půjčky“ nahrazuje slovem „ , zápůjčky“.

551. V § 25 odst. 1 písm. w) se slova „úvěru nebo půjčce“ nahrazují slovy „úvěrovému finančnímu nástroji“.

552. V § 25 odst. 1 písm. zc) se slova „společností nebo družstvem“ nahrazují slovem „korporací“.

553. V § 25 odst. 1 písm. zd) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

554. V § 25 odst. 1 písm. ze) se slovo „nájemce“ nahrazuje slovem „uživatele“, slova „pronájmu s následnou koupí najatého“ se nahrazují slovem „leasingu“, slova „nájemného připadajícího“ se nahrazují slovy „úplaty připadající“ a slova „nájmu sníženou o nájemné jím hrazené pronajímateli“ se nahrazují slovy „finančního leasingu sníženou o úplatu jím hrazenou vlastníkovi užívaného majetku“.

555. V § 25 odst. 1 písm. zi) se slova „podniku nebo části podniku tvořící samostatnou organizační složku“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

556. V § 25 odst. 1 písm. zi) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

557. V § 25 odst. 1 písm. zk) se slova „úvěrů a půjček přijatých“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje přijatého“ a slova „úvěr nebo půjčku“ se nahrazují slovy „úvěrový finanční nástroj“.

558. V § 25 odst. 1 písm. zk) se slova „úvěr nebo půjčka“ nahrazují slovy „úvěrový finanční nástroj“.

559. V § 25 odst. 1 písm. zk) se slova „dividend a jiných“ zrušují.

560. V § 25 odst. 1 písm. zl) se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

561. V § 25 odst. 1 písm. zn) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

562. V § 25 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena zp) a zq), která znějí:

„zp)  účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle právních předpisů upravujících účetnictví, který byl nabyt bezúplatně, a tento bezúplatný příjem byl od daně z příjmů osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu; obdobně to platí pro zůstatkovou cenu v případě prodeje nebo likvidace tohoto majetku,
zq)  hodnotu majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle právních předpisů upravujících účetnictví, který byl nabyt bezúplatně, a tento bezúplatný příjem byl od daně osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu.“.

563. V § 25 odst. 3 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrových finančních nástrojů“ a slova „úvěry a půjčky nebo jejich část“ se nahrazují slovy „úvěrové finanční nástroje“.

564. V § 25 odst. 3 se slova „úvěry a půjčky“ nahrazují slovy „úvěrové finanční nástroje“.

565. V § 25 odst. 3 se slova „poplatníky uvedené v § 18 odst. 3“ nahrazují slovy „veřejně prospěšné poplatníky“.

566. V § 26 odst. 2 písm. b) se slova „byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním předpisem,28d)“ nahrazují slovy „jednotky nezahrnující pozemek“.

Poznámka pod čarou č. 28d se zrušuje.

567. V § 26 odst. 3 písm. c) se slovo „nájemcem“ nahrazuje slovem „uživatelem“ a slova „pronajatého formou finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku“ se nahrazují slovy „ , který je předmětem finančního leasingu,“.

568. V § 26 odst. 7 písm. a) bodě 3 se slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo“ nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, nebo“, slovo „pronájmu“ se nahrazuje slovem „nájmu“ a slova „podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti,“ se nahrazují slovy „činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

569. V § 26 odst. 7 písm. a) bodě 3 se slova „společnosti nebo družstva,131)“ nahrazují slovem „korporace“.

570. V § 26 odst. 7 písm. a) bodě 3 se slova „podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,“.

571. V § 26 odst. 7 písm. a) bodě 3 se slovo „pronájem“ nahrazuje slovem „nájem“.

572. V § 26 odst. 7 písm. b) se slovo „vlastníkem“ nahrazuje slovem „odpisovatelem“.

573. V § 26 odst. 7 písm. b) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

574. V § 26 odst. 7 písm. d) se slovo „17a“ nahrazuje slovem „21a“.

575. V § 26 odst. 7 závěrečné části ustanovení se slova „společnost nebo družstvo“ nahrazují slovem „korporaci“.

576. V § 27 písm. a) se slova „pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nahrazují slovem „leasingu“.

577. V § 27 písm. h) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

578. V § 27 písm. h) se slovo „vlastník“ nahrazuje slovem „odpisovatel“.

579. V § 27 se písmeno ch) zrušuje.

580. V § 27 písmeno i) zní:

„i)   hmotný majetek, u něhož odpisy nebo zahraniční položky obdobného charakteru jako odpisy uplatňuje jiná osoba než odpisovatel podle tohoto zákona, jde-li o
1.  pronajatý hmotný majetek,
2.  hmotný majetek, který je předmětem finančního leasingu,“.

581. V § 27 se doplňuje písmeno j), které zní:

„j)   hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně, s výjimkou hmotného majetku fyzické osoby nabytého
1.  dědictvím,
2.  odkazem,
3.  obmyšleným, pokud se jedná o hmotný majetek, který byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo
4.  obmyšleným, pokud se jedná o hmotný majetek, který zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti“.

582. V § 28 odstavec 1 zní:

„(1) Hmotný majetek odpisuje odpisovatel. Hmotný majetek je oprávněn odpisovat vždy pouze jeden poplatník. Odpisovatelem je

a)   poplatník, který má k hmotnému majetku vlastnické právo,
b)   organizační složka státu příslušná hospodařit s majetkem státu,
c)   státní příspěvková organizace, státní podnik nebo jiná státní organizace příslušná hospodařit s majetkem státu,
d)   podílový fond, jehož součástí je hmotný majetek,
e)   svěřenský fond, jehož součástí je hmotný majetek,
f)   nástupnická obchodní korporace zanikající nebo rozdělované obchodní korporace při přeměně; to platí pro
1.  hmotný majetek ve vlastnictví zanikající nebo rozdělované obchodní korporace k rozhodnému dni fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní korporace a převáděný na nástupnickou obchodní korporaci a
2.  hmotný majetek, nabytý zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací od rozhodného dne do dne zápisu fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní korporace do obchodního rejstříku a převáděný na nástupnickou obchodní korporaci.“.

583. V § 28 odst. 2 se slovo „vlastníkem“ nahrazuje slovem „odpisovatelem“.

584. V § 28 odst. 3 se slovo „vlastníka“ nahrazuje slovem „odpisovatele“.

585. V § 28 odst. 4 se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

586. V § 28 odst. 4 se slovo „vlastník“ nahrazuje slovem „odpisovatel“.

587. V § 28 odst. 5 se slovo „vlastníka“ nahrazuje slovem „odpisovatele“.

588. V § 29 odst. 1 písm. a) se slova „pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku“ nahrazují slovem „leasingu“, slova „uhrazené nájemcem do data ukončení smlouvy, které nebylo“ se nahrazují slovy „a úplatu u finančního leasingu, které byly uhrazeny do data ukončení smlouvy a nebyly“ a za slova „zálohy na nájemné“ se vkládají slova „nebo zálohy na úplatu u finančního leasingu“.

589. V § 29 odst. 1 písm. a) se slova „zahájením pronájmu“ nahrazují slovy „zahájením nájmu“.

590. V § 29 odst. 1 písm. a) se slova „pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nahrazují slovem „leasingu“.

591. V § 29 odst. 1 písm. b) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

592. V § 29 odst. 1 písm. b) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

593. V § 29 odst. 1 písm. d) se slovo „zjištěná“ nahrazuje slovem „určená“.

594. V § 29 odst. 1 písm. d) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

595. V § 29 odst. 1 písm. e) se slova „zděděním nebo darováním“ nahrazují slovem „bezúplatně“.

596. V § 29 odst. 1 písm. e) se slovo „stanovená“ nahrazuje slovem „určená“.

597. V § 29 odst. 1 písm. e) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

598. V § 29 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slovo „vlastník“ nahrazuje slovem „odpisovatel“.

599. V § 29 odst. 1 závěrečné části ustanovení se za slovo „činností“ vkládají slova „a rovněž v případě přijatého bezúplatného příjmu ve formě účelového daru na pořízení hmotného majetku“.

600. V § 29 odst. 4 se slova „pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nahrazují slovem „leasingu“.

601. V § 29 odst. 6 úvodní části ustanovení se slovo „vlastníka“ nahrazuje slovem „odpisovatele“.

602. V § 29 odst. 6 úvodní části ustanovení se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

603. V § 29 odst. 6 závěrečné části ustanovení se slovo „vlastníka“ nahrazuje slovem „odpisovatele“ a slovo „vlastník“ se nahrazuje slovem „odpisovatel“.

604. V § 29 odst. 8 se slova „společnosti nebo do družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

605. V § 29 odst. 8 se slova „zděděním nebo darováním“ nahrazují slovem „bezúplatně“.

606. V § 29 odst. 8 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

607. V § 29 odst. 8 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

608. V § 29 odst. 9 písm. a) se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“.

609. V § 29 odst. 9 písm. c) se slova „byty nebo nebytové prostory jako jednotky podle zvláštního právního předpisu.60)“ nahrazují slovem „jednotky.“.

610. V § 30 odst. 1 se slova „Standardní klasifikace produkce“ nahrazují slovy „klasifikace produkce CZ-CPA“.

611. V § 30 odst. 2 se slovo „vlastník“ nahrazuje slovem „odpisovatel“.

612. V § 30 odst. 5 se slova „(ve Standardní klasifikaci produkce označených kódem 28.62.50, 29.56.24 a 29.52.40)“ nahrazují slovy „v klasifikaci produkce CZ-CPA označených kódem 25.73.50 a kódem 25.73.60“.

613. V § 30 odst. 10 úvodní části ustanovení se slovo „vlastník“ nahrazuje slovem „odpisovatel“ a slovo „vlastníkem“ se nahrazuje slovem „odpisovatelem“.

614. V § 30 odst. 10 písm. a) se slova „společnost nebo družstvo,131)“ nahrazují slovy „obchodní korporace,“.

615. V § 30 odst. 10 písmeno b) zní:

„b)   obchodní společnost, podílový fond, svěřenský fond nebo družstvo u hmotného majetku nabytého

1. 

vkladem společníka, podílníka nebo člena družstva s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, který byl zároveň u fyzické osoby zahrnut v obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku,

2. 

vkladem obce nebo kraje, pokud byl tento majetek ve vlastnictví obce nebo kraje a byl zahrnut v jejich majetku,

3. 

přeměnou,

4. 

vyčleněním majetku do svěřenského fondu, pokud byl u fyzické osoby zahrnut v obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku,“.

616. V § 30 odst. 10 písm. f) se slova „pronájmu (§ 9)“ nahrazují slovem „nájmu“.

617. V § 30 odst. 10 písm. g) se slova „pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nahrazují slovem „leasingu“, slovo „nájemného“ se nahrazuje slovem „úplaty“, slovo „pronájmu“ se nahrazuje slovem „leasingu“ a slovo „najatá“ se nahrazuje slovem „užívaná“.

618. V § 30 odst. 10 písm. h) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

619. V § 30 odst. 10 písm. i) se slovo „půjčce.20d)“ nahrazuje slovem „zápůjčce.“.

620. V § 30 odst. 10 písm. l) se slova „účastník sdružení bez právní subjektivity“ nahrazují slovy „společník společnosti“.

621. V § 30 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:

„m)  svěřenský fond,
n)   obmyšlený.“.

622. V § 30 odst. 10 závěrečné části ustanovení se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

623. V § 30 odst. 10 závěrečné části ustanovení se slova „při rozpuštění sdružení bez právní subjektivity nebo při ukončení činnosti ve sdružení bez právní subjektivity“ nahrazují slovy „při zániku společnosti nebo zániku členství ve společnosti“ a slova „tohoto sdružení vnesen“ se nahrazují slovy „této společnosti vložen“.

624. V § 30b odst. 1 se slova „označený ve Standardní klasifikaci produkce kódem skupiny 31.10, 31.20 nebo 32.10“ nahrazují slovy „v klasifikaci produkce CZ-CPA označený kódem skupiny 27.11, 27.12 a dále v subkategorii CZ-CPA 26.11.22“.

625. V § 31 odst. 2 se slovo „vlastníkem“ nahrazuje slovem „odpisovatelem“.

626. V § 31 odst. 2 se slova „označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.3“ nahrazují slovy „v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem 28.3“.

627. V § 31 odst. 3 se slovo „vlastníkem“ nahrazuje slovem „odpisovatelem“.

628. V § 31 odst. 3 se slova „označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.24.1“ nahrazují slovy „v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem 28.29.12“, slova „29 Standardní klasifikace produkce“ se nahrazují číslem „28“ a slova „ve skupinách 37.10 a 37.20 Standardní klasifikace produkce“ se nahrazují slovy „specifikované ve třídě CZ-CPA 38.32“.

629. V § 31 odst. 4 se slovo „vlastníkem“ nahrazuje slovem „odpisovatelem“.

630. V § 31 odst. 5 se slova „označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.7 (přístroje pro domácnost, jinde neuvedené) a 35.12 (rekreační a sportovní čluny)“ nahrazují slovy „v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem 27.5 (spotřebiče převážně pro domácnost) a kódem 30.12 (rekreační a sportovní čluny)“.

631. V § 31 odst. 6 se slovo „vlastníka“ nahrazuje slovem „odpisovatele“.

632. V § 32 odst. 2 písm. a) úvodní části ustanovení se slovo „vlastníkem“ nahrazuje slovem „odpisovatelem“.

633. V § 32 odst. 2 písm. a) bodě 1 se slova „označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.3“ nahrazují slovy „v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem 28.3“.

634. V § 32 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.24.1“ nahrazují slovy „v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem 28.29.12“, slova „29 Standardní klasifikace produkce“ se nahrazují číslem „28“ a slova „ve skupinách 37.10 a 37.20 Standardní klasifikace produkce“ se nahrazují slovy „specifikované ve třídě CZ-CPA 38.32“.

635. V § 32 odst. 4 se slovo „17a“ nahrazuje slovem „21a“.

636. V § 32a odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „společníka nebo tichého společníka nebo člena družstva, přeměnou,131)“ nahrazují slovy „člena obchodní korporace, tichého společníka, přeměnou,“.

637. V § 32a odst. 2 se slova „podniku nebo části podniku, tvořící samostatnou organizační složku,70)“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

638. V § 32a odst. 2 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

639. V § 32a odst. 2 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních korporací“.

640. V § 32a odst. 2 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

641. V § 32a odst. 3 se slovo „vlastníka“ nahrazuje slovem „odpisovatele“.

642. V § 32a odst. 4 se slovo „vlastníkem“ nahrazuje slovem „odpisovatelem“.

643. V § 32a odst. 4 se slova „společností nebo družstvem“ nahrazují slovem „korporací“.

644. § 32b včetně nadpisu zní:

㤠32b
Pacht obchodního závodu

(1) Pachtýř obchodního závodu, který má písemný souhlas propachtovatele k odpisování, postupuje při uplatňování odpisů hmotného majetku a nehmotného majetku obdobně podle ustanovení o odpisování při zajištění dluhu převodem práva.

(2) Při pachtu obchodního závodu se zvyšuje výsledek hospodaření u

a)   pachtýře o
1.  rozdíl mezi odpisy podle právního předpisu upravujícího účetnictví a pachtovným,
2.  výši pohledávky, která na něj přechází na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu, a to ve výši, v jaké ji neuhradil propachtovateli,
b)   propachtovatele o částku ve výši dluhu zachyceného na rozvahových účtech, který přechází na pachtýře na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu, a to ve výši, v jaké ho neuhradil pachtýři.

(3) Zvyšování výsledku hospodaření podle odstavce 2 se netýká

a)   částky, která byla zaúčtována ve prospěch příjmů,
b)   dluhu ze smluvní pokuty,
c)   dluhu z úroku z prodlení,
d)   dluhu z jiné sankce ze závazkového vztahu,
e)   dluhu, na jehož základě vznikl výdaj, pokud jde o výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, který byl zaplacen.

(4) Při výpočtu rozdílu mezi odpisy podle právního předpisu upravujícího účetnictví a pachtovným se pachtovné sníží o část určenou k úhradě jiného dluhu vůči propachtovateli; za úhradu jiného dluhu se nepovažuje účtování pachtovného na vrub příslušného účtu dlouhodobého závazku.“.

645. V § 32c odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „společnost nebo družstvo“ nahrazují slovem „korporace“.

646. V § 32c odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „odčitatelné“ nahrazuje slovem „zahraniční“ a slova „v zahraničí“ se zrušují.

647. V § 32c odst. 2 se slovo „odčitatelnými“ nahrazuje slovem „zahraničními“ a slova „ , uplatněnými vkladatelem v zahraničí v souladu s platnými právními předpisy příslušného státu“ se zrušují.

648. V § 32c odst. 4 se slova „v zahraničí nebylo možné u vkladatele odpisy nebo odčitatelné položky obdobného charakteru“ nahrazují slovy „zahraniční položky obdobného charakteru jako odpisy nebylo možné u vkladatele“.

649. V § 33a odst. 2 písm. a) se slovo „ , příjmení“ zrušuje.

650. V § 33a odst. 2 písm. a) se slova „místo podnikání“ nahrazují slovy „sídlo podnikatele“.

651. V § 33a odst. 3 písm. b) se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

652. V § 34 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání“.

653. V § 34 odstavec 5 zní:

„(5) Pokud není možné odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání odečíst z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty, lze je odečíst nejpozději ve třetím období následujícím po období, ve kterém vznikly.“.

654. V § 34b odst. 1 písm. a) bod 5 zní:

„5.  výrobu funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části související s realizací projektu výzkumu a vývoje,“.

655. V § 34b odst. 1 písm. a) se bod 6 zrušuje.

656. V § 34b odst. 2 písm. b) se bod 2 zrušuje.

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

657. V § 34b odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova „nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného movitého majetku, které“ nahrazují slovy „úplatu u finančního leasingu hmotného movitého majetku, která“.

658. V § 34c odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „popřípadě jména, a příjmení,“ zrušují.

659. V § 34c odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „místa podnikání“ nahrazují slovy „sídla podnikatele“.

660. V § 34c odst. 1 písm. e) se slova „jméno, popřípadě jména, a příjmení“ nahrazují slovem „jména“.

661. V § 34c odst. 1 písm. h) se slova „ , popřípadě jména, příjmení“ zrušují.

662. § 34d včetně nadpisu zní:

㤠34d
Odpočet na podporu výzkumu a vývoje u společníků osobních obchodních společností

(1) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, lze odpočet na podporu výzkumu a vývoje zvýšit o poměrnou část odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se společník podílí na zisku veřejné obchodní společnosti.

(2) U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, lze odpočet na podporu výzkumu a vývoje zvýšit o poměrnou část odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se komplementář podílí na zisku komanditní společnosti.“.

663. Za § 34e se vkládají nové § 34f až 34h, které včetně nadpisů znějí:

㤠34f
Obecné ustanovení o odpočtu na podporu odborného vzdělávání

(1) Odpočet na podporu odborného vzdělávání činí součet odpočtu na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání a odpočtu na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání.

(2) Odborným vzděláváním se pro účely odpočtu na podporu odborného vzdělávání rozumí vzdělávací činnost v rámci

a)   praktického vyučování ve středním vzdělávání podle školského zákona nebo odborné praxe ve vyšším odborném vzdělávání podle školského zákona uskutečňovaná na pracovišti osoby, která má oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřela s právnickou osobou vykonávající činnost střední školy nebo vyšší odborné školy smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe a o podmínkách pro jejich konání,
b)   části akreditovaného studijního programu vysoké školy podle zákona upravujícího vysoké školy uskutečňovaná na pracovišti osoby, která má oprávnění k činnosti související s daným studijním programem a uzavřela s vysokou školou smlouvu o obsahu a rozsahu této vzdělávací činnosti a o podmínkách pro její konání.

(3) Pro účely prokázání doby provozu majetku a počtu uskutečněných hodin praktického vyučování, odborné praxe a vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy je poplatník povinen vést třídní knihu nebo obdobnou evidenci obsahující průkazné údaje o poskytované vzdělávací činnosti a jejím průběhu.

(4) Obdobím se pro účely odpočtu na podporu odborného vzdělávání rozumí

a)   zdaňovací období, nebo
b)   období, za které se podává daňové přiznání.

(5) Odpočet na podporu odborného vzdělávání se u poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, uplatní obdobně jako odpočet na podporu výzkumu a vývoje.

§ 34g
Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání

(1) Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání činí součet

a)   110 % vstupní ceny majetku,
1.  jehož je poplatník prvním vlastníkem,
2.  který je pořízen pro účely odborného vzdělávání a
3.  který je použit pro odborné vzdělávání více než 50 % doby jeho provozu ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích,
b)   50 % vstupní ceny majetku,
1.  jehož je poplatník prvním vlastníkem,
2.  který je pořízen pro účely odborného vzdělávání a
3.  který je použit pro odborné vzdělávání v rozsahu 30 % až 50 % doby jeho provozu ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích,
c)   110 % vstupní ceny majetku u původního vlastníka, který je jeho prvním vlastníkem, pokud je majetek
1.  předmětem finančního leasingu a úplata z tohoto finančního leasingu je výdajem k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle tohoto zákona,
2.  pořizován pro účely odborného vzdělávání a
3.  použit pro odborné vzdělávání více než 50 % doby jeho provozu ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích a
d)   50 % vstupní ceny majetku u původního vlastníka, který je jeho prvním vlastníkem, pokud je majetek
1.  předmětem finančního leasingu a úplata z tohoto finančního leasingu je výdajem k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle tohoto zákona,
2.  pořizován pro účely odborného vzdělávání a
3.  použit pro odborné vzdělávání v rozsahu 30 % až 50 % doby jeho provozu ve třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.

(2) Odpočet podle odstavce 1 lze odečíst od základu daně v období pořízení majetku podle odstavce 1 písm. a) a b) nebo přenechání majetku podle odstavce 1 písm. c) a d) uživateli do užívání.

(3) Odpočet podle odstavce 1 může činit nejvýše částku ve výši součinu 5 000 Kč a počtu hodin praktického vyučování, odborné praxe a vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy uskutečněných na pracovišti poplatníka v období pořízení majetku podle odstavce 1 písm. a) a b) nebo přenechání majetku podle odstavce 1 písm. c) a d) uživateli do užívání.

(4) Majetkem pořízeným nebo pořizovaným pro účely odpočtu podle odstavce 1 se rozumí majetek,

a)   který je vymezen ve smlouvě uzavřené mezi poplatníkem a právnickou osobou vykonávající činnost střední školy, vyšší odborné školy nebo vysoké školy o obsahu a rozsahu praktického vyučování, odborné praxe nebo vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy a o podmínkách pro jejich konání jako majetek, který bude využíván při
1.  praktickém vyučování,
2.  odborné praxi nebo
3.  vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy na pracovišti poplatníka a
b)   u kterého je vstupní cenou pořizovací cena nebo vlastní náklady,
c)   na jehož pořízení nebo pořizování nebyla ani z části poskytnuta podpora z veřejných zdrojů.

(5) Majetkem pořízeným nebo pořizovaným pro účely odpočtu podle odstavce 1 je pouze

a)   hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1, 2 nebo 3 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo
b)   software, který je nehmotným majetkem, se vstupní cenou vyšší než 60 000 Kč. 

§ 34h
Odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta

Odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání činí součin

a)   200 Kč a
b)   počtu hodin uskutečněných v období na pracovišti poplatníka v rámci
1.  praktického vyučování,
2.  odborné praxe,
3.  vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy.“.

664. V § 35a odst. 1 se slova „zaregistroval se podle zvláštního právního předpisu41)“ nahrazují slovy „je registrován“ a za slovo „poplatník“ se vkládají slova „k dani z příjmů“.

665. V § 35a odst. 2 písm. b) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

666. V § 35a odst. 2 písm. c) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

667. V § 35a odst. 6 se za větu první vkládá věta „Pokud poplatník podá dodatečné daňové přiznání na základě rozhodnutí o závazném posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi spojenými osobami, vydaného v souvislosti s aplikací mezinárodní smlouvy, nárok na slevu podle věty první nezaniká.“.

668. V § 35b odst. 7 se za větu první vkládá věta „Pokud poplatník podá dodatečné daňové přiznání na základě rozhodnutí o závazném posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi spojenými osobami, vydaného v souvislosti s aplikací mezinárodní smlouvy, nárok na slevu podle věty první nezaniká.“.

669. V § 35ba odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „částku“ zrušuje.

670. V § 35ba odst. 1 písm. a) se na začátek písmene a) vkládají slova „základní slevu ve výši“.

671. V § 35ba odst. 1 písm. b) se na začátek písmene b) vkládají slova „slevu na manžela ve výši“.

672. V § 35ba odst. 1 písm. b) se slova „v domácnosti“ nahrazují slovy „ve společně hospodařící domácnosti“.

673. V § 35ba odst. 1 písm. c) se na začátek písmene c) vkládají slova „základní slevu na invaliditu ve výši“.

674. V § 35ba odst. 1 písm. d) se na začátek písmene d) vkládají slova „rozšířenou slevu na invaliditu ve výši“.

675. V § 35ba odst. 1 písm. e) se na začátek písmene e) vkládají slova „slevu na držitele průkazu ZTP/P ve výši“.

676. V § 35ba odst. 1 písm. f) se na začátek písmene f) vkládají slova „slevu na studenta ve výši“.

677. V § 35ba se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) V daňovém přiznání ke společným příjmům a výdajům ve společenství jmění poplatník může uplatnit slevu na dani za období trvání společenství jmění, na kterou měl nárok a která nebyla uplatněna.“.

678. V § 35c odst. 1 se slova „v domácnosti“ nahrazují slovy „ve společně hospodařící domácnosti“.

679. V § 35c odst. 1 se slova „České republiky nebo“ zrušují.

680. V § 35c odst. 1 se slova „nebo § 35bb“ zrušují.

681. V § 35c odst. 6 se slovo „osvojené“ nahrazuje slovem „osvojenec“.

682. V § 35c odst. 6 se slova „dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka)“ nahrazují slovy „vnuk a dítě nebo vnuk druhého z manželů“.

683. V § 35c odst. 7 se za slovo „mimo“ vkládají slova „společně hospodařící“.

684. V § 35c odst. 8 se slova „v domácnosti“ nahrazují slovy „ve společně hospodařící domácnosti“.

685. V § 35c odst. 8 se za slova „Nemá-li manžel (manželka)“ vkládá slovo „dostatečné“.

686. V § 35c odst. 9 se za slovo „jedné“ vkládají slova „společně hospodařící“.

687. V § 35d odst. 4 se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

688. V § 35d odst. 6 se slova „a o zaměstnaneckou slevu“ a slova „a funkčních požitků“ zrušují.

689. V § 35d odst. 7 se slova „vypočte zaměstnaneckou slevu a zaměstnanecký bonus. Daň sníženou o slevu na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob poté sníží o zaměstnaneckou slevu a až“ a slova „a o zaměstnaneckou slevu“ zrušují.

690. V § 35d odst. 8 se slova „ , zaměstnanecký bonus“ zrušují.

691. V § 35d odst. 9 se slova „a vyplacení zaměstnaneckého bonusu“ zrušují.

692. V § 36 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „plynoucích ze zdrojů na území České republiky“ zrušují a za slova „(§ 22 odst. 2 a 3)“ se vkládají slova „a s výjimkou ustanovení odstavce 9“.

693. V § 36 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „6 a 12“ nahrazují slovy „6, 12 až 14“.

694. V § 36 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „společnosti nebo družstvu“ nahrazují slovem „korporaci“.

695. V § 36 odst. 1 písm. b) bodě 3 se slova „podle zvláštního právního předpisu70)“ zrušují.

696. V § 36 odst. 1 písm. b) bodě 3 se slova „společnosti nebo“ nahrazují slovy „obchodní společnosti nebo“.

697. V § 36 odst. 1 písm. b) závěrečné části ustanovení se slova „podle zvláštního právního předpisu70)“ zrušují.

698. V § 36 odst. 1 písm. b) závěrečné části ustanovení se slova „zisk společnosti“ nahrazují slovy „zisk obchodní společnosti“.

699. V § 36 odst. 1 písm. d) se slova „nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.

700. V § 36 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „plynoucích ze zdrojů na území České republiky“ zrušují a za číslo „1“ se vkládají slova „nebo 9“.

701. V § 36 odst. 2 písm. a) se slova „účasti v akciové společnosti a z podílu na zisku z podílového listu (dále jen „dividendový příjem“),“ nahrazují slovy „podílu na zisku z účasti na obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, a z plnění ze zisku svěřenského fondu;“.

702. V § 36 odst. 2 písm. e) se slova „společnosti nebo družstvu“ nahrazují slovem „korporaci“.

703. V § 36 odst. 2 písm. f) se slova „společnosti nebo družstvu“ nahrazují slovem „korporaci“.

704. V § 36 odst. 2 písm. i) se slova „podle zvláštního právního předpisu70)“ zrušují.

705. V § 36 odst. 2 písm. i) se slova „společnosti nebo“ nahrazují slovy „obchodní společnosti nebo“.

706. V § 36 odst. 2 písm. m) se slova „z úroků z peněžních prostředků na vkladových účtech,“ zrušují, slova „vztahu35c)“ se nahrazují slovy „vztahu podle občanského zákoníku“ a slova „běžných účtech, které podle podmínek banky nejsou“ se nahrazují slovy „účtech, které nejsou podle podmínek toho, kdo účet vede,“.

Poznámka pod čarou č. 35c se zrušuje.

707. V § 36 odst. 2 písmeno r) zní:

„r)   z příjmu z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání mezi poškozeným a pojistitelem,“.

708. V § 36 odst. 2 písm. t) se slova „za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize“ zrušují.

709. V § 36 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „dividendové příjmy nebo“ a slova „podle zvláštního právního předpisu70)“ zrušují.

710. V § 36 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „zisk společnosti“ nahrazují slovy „zisk obchodní společnosti“.

711. V § 36 odst. 3 se slova „dividendového příjmu,“ nahrazují slovy „příjmu plynoucího z podílu na zisku z účasti v obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem,“.

712. V § 36 odst. 3 se slova „vkladového účtu, běžného“ zrušují a slovo „banky“ se nahrazuje slovy „toho, kdo účet vede,“.

713. V § 36 odst. 3 se slova „dividendového příjmu“ nahrazují slovy „příjmu plynoucího z podílu na zisku z účasti v obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem,“, slovo „dividendových“ se zrušuje a slovo „akciové“ se nahrazuje slovem „obchodní“.

714. V § 36 odstavec 4 zní:

„(4) U příjmů plynoucích z podílu na zisku z účasti v investičním fondu je základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně příjem snížený o poměrnou část příjmů podléhajících dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo sazbě daně podle § 21 odst. 4 připadající na tento základ daně, které byly zúčtovány ve prospěch výnosů investičního fondu ve zdaňovacím období, s nímž tyto příjmy souvisí. Pokud byly výše uvedené příjmy zúčtovány ve prospěch výnosů včetně daně, základ daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně se snižuje pouze o částku sníženou o daň. Poměrná část připadající na tento základ daně se stanoví ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk určený k výplatě příjmů mezi akcionáře nebo majitele podílových listů. Obdobně se postupuje i u příjmu z podílu na likvidačním zůstatku investičního fondu nebo z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným nebo komanditisty v komanditní společnosti, které jsou investičním fondem.“.

715. V § 36 odst. 5 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

716. V § 36 odst. 7 se za číslo „4“ vkládají slova „nebo § 7 odst. 6“.

717. V § 36 odst. 8 se slova „6 nebo 12“ nahrazují slovy „6, 12 až 14“.

718. V § 36 odstavec 9 zní:

„(9) Zvláštní sazba daně z příjmů činí 19 % u poplatníků daně z příjmů právnických osob pro úrokový příjem z účtu u

a)   veřejně prospěšného poplatníka, který není obcí, krajem, nebo poplatníkem uvedeným v § 18a odst. 5,
b)   společenství vlastníků jednotek.“.

719. V § 37a odst. 3 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrových finančních nástrojů“.

720. V § 37b se slova „zapsaného sídla evropské společnosti35f) nebo evropské družstevní společnosti35g)“ nahrazují slovy „sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti zapsaného v obchodním rejstříku“.

721. Za § 37d se vkládá nový § 37e, který včetně nadpisu zní:

㤠37e
Přeměny jiných poplatníků než obchodních korporací

(1) Daňové povinnosti, které se váží k přeměnám poplatníků, kteří nejsou obchodními korporacemi, jakož i práva a povinnosti s nimi související se řídí obdobnými ustanoveními, kterými se řídí přeměny obchodních korporací.

(2) Při přeměnách poplatníků podle odstavce 1 se nepoužijí ustanovení § 23a až 23d.“.

722. V § 38 odst. 2 se slova „vkladového účtu, běžného“ zrušují a slovo „banky“ se nahrazuje slovy „toho, kdo účet vede,“.

723. V § 38 odst. 3 se slova „vkladového účtu, běžného“ zrušují a slovo „banky“ se nahrazuje slovy „toho, kdo účet vede,“.

724. V § 38 odst. 4 se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

725. V § 38a odst. 10 se slova „§ 17a písm. c)“ nahrazují slovy „§ 21a písm. c)“.

726. V § 38d odst. 1 se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

727. V § 38d odst. 1 se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

728. V § 38d odst. 2 se slova „dividendových příjmů plynoucích z účasti v akciové společnosti, s výjimkou dividendových příjmů plynoucích ze zaknihovaných akcií, a u podílů na zisku uvedených v § 36“ nahrazují slovy „příjmů plynoucích z podílů na zisku uvedených v § 36, s výjimkou příjmů plynoucích ze zaknihovaných cenných papírů“ a slova „dividendových příjmů plynoucích ze zaknihovaných akcií“ se nahrazují slovy „příjmů z podílů na zisku plynoucích ze zaknihovaných cenných papírů“.

729. V § 38d odst. 2 větě druhé se slova „nebo členská schůze“ zrušují.

730. V § 38d odst. 2 větě čtvrté se slovo „dividendových“ zrušuje.

731. V § 38d odst. 2 se slova „rozhodla investiční společnost“ nahrazují slovy „rozhodl obhospodařovatel“ a slova „provedena výplata dividendových příjmů“ se nahrazují slovy „výplata příjmů plynoucích z podílu na zisku provedena“.

732. V § 38d odst. 3 se slova „podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu28b)“ zrušují.

733. V § 38d odst. 8 se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

734. V § 38e odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

735. V § 38e odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „podle § 38h“ nahrazují slovy „z příjmů ze závislé činnosti“.

736. V § 38e odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

737. V § 38f odst. 11 se slova „zvláštního právního předpisu.39a)“ nahrazují slovy „daňového řádu.“.

Poznámka pod čarou č. 39a se zrušuje.

738. V § 38f se doplňuje odstavec 13, který zní:

„(13) V případě bezúplatných příjmů nabytých darem, které byly předmětem smlouvy o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovací, se mezinárodní dvojí zdanění pro účely daní z příjmů v České republice vylučuje v souladu s metodou uvedenou v této smlouvě.“.

739. V § 38fa odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

740. V § 38fa odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „běžných účtů a vkladových“ zrušují.

741. V § 38fa odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

742. V § 38fa odst. 1 závěrečné části ustanovení se slovo „subjektivity“ nahrazuje slovem „osobnosti“.

743. V § 38fa se na konci závěrečné části odstavce 1 doplňuje věta „Platebním zprostředkovatelem je i svěřenský správce.“.

744. V § 38fa odst. 2 se za slovo „unie“ vkládají slova „než České republiky“.

745. V § 38fa odst. 3 písm. b) bodě 2 se slovo „subjektivity“ nahrazuje slovem „osobnosti“.

746. V § 38fa odst. 3 písm. b) bodě 2 se slova „obchodní název (firmu)“ nahrazují slovem „jméno“.

747. V § 38fa odst. 4 se slovo „subjektivity“ nahrazuje slovem „osobnosti“.

748. V § 38fa odst. 6 písm. a) se slovo „ , příjmení“ zrušuje.

749. V § 38fa odst. 6 písm. b) se slovo „ , příjmení“ zrušuje.

750. V § 38g odst. 2 se slova „a funkční požitky“, slova „a nebo funkční požitky“ a slova „a nebo s funkčními požitky“ zrušují.

751. V § 38g odst. 2 se slova „darů poskytnutých“ nahrazují slovy „bezúplatného plnění poskytnutého“.

752. V § 38g odst. 3 se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

753. V § 38g odst. 4 se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

754. § 38ga včetně nadpisu zní:

㤠38ga
Daňové přiznání podávané osobou spravující pozůstalost

Podává-li osoba spravující pozůstalost daňové tvrzení týkající se daňové povinnosti zůstavitele vzniklé ode dne jeho smrti do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti, neuplatní

a)   nezdanitelnou část základu daně,
b)   položku odčitatelnou od základu daně,
c)   slevu na dani,
d)   daňové zvýhodnění.“.

755. V § 38gb odst. 1 se slova „a § 35bb“ zrušují.

756. V nadpise § 38h se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

757. V § 38h odst. 1 se slova „a z funkčních požitků“ a slova „ , které se spravují jako daň podle daňového řádu“ zrušují.

758. V § 38h odst. 4 se slova „a funkční požitky“ zrušují.

759. V § 38h odst. 6 se věta poslední zrušuje.

760. V § 38h odst. 7 se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

761. V § 38h odst. 10 se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

762. V § 38h odst. 15 se slova „a z funkčních požitků“ a slova „anebo z funkčních požitků“ zrušují.

763. V nadpise § 38ch se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

764. V § 38ch odst. 1 se slova „závislou činnost nebo funkci“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti,“.

765. V § 38ch odst. 4 se slova „závislou činnost nebo funkci“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti“.

766. V § 38ch odst. 5 se slova „a o zaměstnaneckou slevu a současně vyplatí zaměstnanecký bonus“, slova „a zaměstnaneckého bonusu“ a slova „a rovněž o vyplacený zaměstnanecký bonus“ zrušují.

767. V nadpise § 38i se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

768. V § 38i odst. 2 se slova „zaměstnanecký bonus nebo“ zrušují.

769. V § 38i odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „na zaměstnaneckém bonusu nebo“ zrušují.

770. V § 38i odst. 4 písm. a) se slova „na zaměstnaneckém bonusu nebo“ zrušují.

771. V § 38i odst. 4 písm. b) se slova „na zaměstnaneckém bonusu nebo“ zrušují.

772. V § 38i odst. 5 se slova „na zaměstnaneckém bonusu nebo“ zrušují.

773. V § 38i odst. 6 se slova „na zaměstnaneckém bonusu nebo“ zrušují.

774. V nadpise § 38j se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

775. V § 38j odst. 2 písm. a) se slova „a příjmení“ zrušují a slovo „ , též“ se nahrazuje slovem „i“.

776. V § 38j odst. 2 písm. d) se slovo „ , příjmení“ zrušuje.

777. V § 38j odst. 4 se slova „nebo funkční požitky“ a slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

778. V § 38j odst. 6 se slova „nebo funkční požitky“ zrušují.

779. V § 38j odst. 10 se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“ a slova „a funkčních požitků“ se zrušují.

780. V nadpise § 38k se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

781. V § 38k odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „a k zaměstnaneckému zvýhodnění“ zrušují.

782. V § 38k odst. 5 písm. a) se slova „závislou činnost nebo funkci“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti“.

783. V § 38k odst. 5 písm. b) se slova „závislou činnost nebo funkci“ nahrazují slovy „činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti“.

784. V § 38k odst. 5 písm. b) se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

785. V § 38k odst. 5 písm. c) se slova „v domácnosti“ nahrazují slovy „ve společně hospodařící domácnosti“.

786. V § 38k odst. 5 písm. d) se slova „dar (dary)“ nahrazují slovy „bezúplatné plnění“.

787. V § 38k odst. 5 písm. e) se slova „ , bankou, nebo pobočkou zahraniční banky, anebo zahraniční bankou“ nahrazují slovy „nebo bankou“.

788. V § 38k odst. 5 písm. e) bodě 3 se slova „v jeho“ nahrazují slovy „s poplatníkem ve společně hospodařící“.

789. V § 38k odst. 7 se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

790. V nadpise § 38l se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

791. V § 38l odst. 1 písm. a) se slovo „daru“ nahrazuje slovy „bezúplatného plnění“.

792. V § 38l odst. 1 písm. b) se slova „ , zahraniční banky či její pobočky“ zrušují.

793. V § 38l odst. 1 písm. e) se slova „nebo byt“ nahrazují slovy „nebo jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor,“, slova „podle zákona upravujícího vlastnictví bytů“ se zrušují a za slova „jde-li o byt“ se vkládají slova „nebo o jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor,“.

794. V § 38l odst. 1 písm. g) se slovo „byt“ nahrazuje slovy „jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor“ a slova „podle zákona upravujícího vlastnictví bytů“ se zrušují.

795. V § 38l odst. 1 písm. h) se slova „penzijního fondu,“ zrušují.

796. V § 38l se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:

„j)   potvrzením odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku v uplynulém zdaňovacím období,
k)   potvrzením o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání; jedná-li se o osobu s těžším zdravotním postižením, potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, že byla uznána invalidní ve třetím stupni, a jedná-li se o osobu se zdravotním postižením, potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, že byla uznána invalidní v prvním nebo ve druhém stupni nebo rozhodnutím Úřadu práce České republiky, že byla uznána zdravotně znevýhodněnou.“.

797. V § 38l odst. 3 písm. a) se slovo „osvojeného,“ nahrazuje slovy „osvojence nebo“.

798. V § 38l odst. 3 písm. d) se slovo „v“ nahrazuje slovy „ve společně hospodařící“.

799. V § 38l odst. 3 písm. e) se slovo „v“ nahrazuje slovy „ve společně hospodařící“.

800. § 38m včetně nadpisu zní:

㤠38m
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období

(1) Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.

(2) Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se daňové přiznání ve lhůtě a za podmínek pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců.“.

801. Za § 38m se vkládají nové § 38ma až § 38mc, které včetně nadpisů znějí:

㤠38ma
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za období, za které se podává daňové přiznání

(1) Poplatník je povinen daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob také podat za období

a)   předcházející rozhodnému dni fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno, není-li tento rozhodný den prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku,
b)   předcházející dni zápisu změny právní formy komanditní společnosti na jinou obchodní korporaci a změny právní formy akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo družstva na veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno,
c)   předcházející změně zdaňovacího období z kalendářního roku na hospodářský rok nebo naopak, anebo předcházející změně ve vymezení hospodářského roku, nebylo-li dosud za toto období daňové přiznání podáno,
d)   předcházející dni přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti zapsaného v obchodním rejstříku z území České republiky,
e)   od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku za zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporaci nebo za její část, u které je právním nástupcem poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým nerezidentem a který nemá ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku stálou provozovnu na území České republiky,
f)   předcházející dni zápisu přeměny obchodní společnosti do obchodního rejstříku přejímajícím společníkem za zanikajícího poplatníka, který je obchodní společností, jedná-li se o převod jmění obchodní společnosti na společníka, který je fyzickou osobou, a nebylo-li dosud za toto období daňové přiznání podáno.

(2) Daňové přiznání podle odstavce 1 se podává nejpozději do 3 měsíců od konce měsíce, do kterého spadá

a)   u obchodní korporace den rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní korporace o fúzi, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní korporace, pokud je tento den dnem pozdějším rozhodnému dni fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení, není-li rozhodný den fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku,
b)   den, který je posledním dnem období, za které se daňové přiznání podává, pokud není podle písmene a) stanoven jiný den.

(3) Podáním daňového přiznání za období podle odstavce 2 písm. a) není splněna povinnost podat daňové přiznání za zdaňovací období, pokud nedojde k zapsání přeměny obchodní korporace do obchodního rejstříku.

§ 38mb
Výjimky z povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Daňové přiznání není povinen podat

a)   veřejně prospěšný poplatník, pokud
1.  má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a
2.  nemá povinnost uplatnit postup podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 9,
b)   společenství vlastníků jednotek, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
c)   veřejná obchodní společnost,
d)   zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace za období od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku, pokud není stanoveno jinak.

§ 38mc
Výjimka z oznamovací povinnosti

Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek, kterým nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, nejsou povinni sdělit tuto skutečnost správci daně.“.

802. V § 38na odst. 1 se slova „společníků nebo členů družstva“ nahrazují slovy „členů obchodní korporace“ a slova „společník nebo člen družstva“ se nahrazují slovy „člen obchodní korporace“.

803. V § 38na odst. 4 se slova „společnost při“ nahrazují slovy „obchodní společnost při“ a slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodní společností“.

804. V § 38na odst. 5 se slova „společnost nebo družstvo, které“ nahrazují slovy „korporace, která“ a slova „společnost nebo družstvo při“ se nahrazují slovy „obchodní korporaci při“.

805. V § 38na odst. 6 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

806. V § 38na odst. 6 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní společnosti“.

807. V § 38na odst. 6 se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodní společností“.

808. V § 38na odst. 8 se slova „podle zvláštního právního předpisu41d) nebo podle tohoto zákona“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 41d se zrušuje.

809. V nadpisu § 38nb se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

810. V § 38nb odst. 1 se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

811. V § 38nb odst. 2 písm. a) se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

812. V § 38nb odst. 2 písm. b) se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

813. V § 38nb odst. 2 písm. c) se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

814. V § 38nb odst. 2 písm. d) se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

815. V § 38nb odst. 2 písm. e) se slova „úvěrů a půjček“ nahrazují slovy „úvěrového finančního nástroje“.

816. V § 38nc odst. 2 písm. a) se slova „ , příjmení nebo názvy“ zrušují.

817. V § 38nc odst. 2 písm. a) se slova „místa podnikání“ nahrazují slovy „sídla podnikatele“.

818. V § 38nc odst. 3 se slova „vyššího stupně nejblíže nadřízený těmto správcům daně“ nahrazují slovy „nejblíže nadřízený nejblíže nadřízenému správci daně těchto správců daně“.

819. V § 38r odst. 1 se slova „vyměření39c) jak pro“ nahrazují slovy „stanovení daně za“ a slovo „vyměření“ se nahrazuje slovy „stanovení daně“.

820. V § 38r odst. 2 se slova „vyměření39c) jak pro“ nahrazují slovy „stanovení daně za“ a slovo „vyměření“ se nahrazuje slovy „stanovení daně“.

821. V § 38r odst. 2 se slova „podniku nebo jeho samostatné části“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

822. V § 38r odst. 2 se slova „společností nebo rozdělení“ nahrazují slovy „obchodních společností nebo rozdělení obchodní“.

823. V § 38r odst. 3 se slova „doměření daně39c)“ nahrazují slovy „stanovení daně“.

824. V § 38r odst. 3 se slova „nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.

825. V § 38s se slova „podle § 38d nebo 38h“ nahrazují slovy „u daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo u daně srážené plátcem daně poplatníkovi z příjmů ze závislé činnosti“.

826. V § 38t se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Oznamovací povinnost ke správci daně mají orgány Celní správy České republiky, jde-li o darování movitého majetku z ciziny nebo do ciziny.“.

827. Za § 38t se vkládá nový § 38u, který zní:

㤠38u

(1) Dodatečné daňové tvrzení na daňovou povinnost nižší z důvodu odvolání daru pro nouzi se podává do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl dar vydán zpět, nebo byla zaplacena jeho obvyklá cena.

(2) Daň lze stanovit do konce roku následujícího po roce, ve kterém bylo dodatečné daňové tvrzení podáno, bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení daně.“.

828. V § 39 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

„a)   započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo
b)   přijal příjem ze samostatné činnosti.“.

829. V § 39a odst. 4 se slova „Poplatník, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání, je povinen“ nahrazují slovy „Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek jsou povinni“ a slovo „začne“ se nahrazuje slovem „začnou“.

830. V § 39a odst. 5 se slova „a poplatník, který není založený nebo zřízený za účelem podnikání, není povinen“ nahrazují slovy „ , veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek nejsou povinni“ a slovo „přijímá“ se nahrazuje slovem „přijímají“.

831. V § 39p písm. b) se bod 2 zrušuje.

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

832. V § 40 odst. 3 se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

833. Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb. zní:

„Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

834. V příloze č. 2 bodě 1 úvodní části ustanovení se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

835. V příloze č. 2 bodě 1 písm. a) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

836. V příloze č. 2 bodě 3 se slova „nájemného při finančním pronájmu s následnou koupí najatého“ nahrazují slovy „úplaty u finančního leasingu“.

837. V příloze č. 2 se doplňuje bod 4, který zní:

„4.  Obdobně se postupuje při přechodu z vedení účetnictví na evidenci příjmů a výdajů na straně poplatníků s příjmy z nájmu podle § 9.“.

838. V příloze č. 3 bodě 2 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

839. V příloze č. 3 se za bod 2 doplňuje bod 3, který zní:

„3.  Obdobně se postupuje při přechodu z evidence příjmů a výdajů na vedení účetnictví na straně poplatníků s příjmy z nájmu podle § 9.“.

840. V příloze č. 3 závěrečné části ustanovení se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

841. Poznámky pod čarou č. 1d, 4, 4d, 13a, 13c, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f, 27, 28, 34a, 35d, 64a, 74, 75, 76, 77, 97, 100, 115, 118, 119 a 123 se zrušují.

842. Poznámky pod čarou č. 1, 2b, 5a, 6f, 9b, 9c, 9e, 10, 11, 15a, 17b, 19c, 19d, 20c, 22, 22d, 23a, 23d, 23e, 25, 26, 26f, 26g, 28b, 28e, 29, 29c, 30, 30b, 31a, 31b, 31d, 31e, 32, 34, 34c, 34d, 35b, 35e, 36a, 37, 38a, 39c, 39d, 39e, 39i, 41, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 70, 71, 72, 83, 84, 89, 94 a 125a se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

843. V poznámce pod čarou č. 137 se slova „Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, ve znění směrnice Rady 2003/123/ES a směrnice Rady 2006/98/ES“ nahrazují slovy „Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

2. Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

3. Bezúplatný příjem z nabytí vlastnického práva na základě převodu uvedeného v ustanovení § 3 zákona upravujícího převody vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev a s ním podle zákona upravujícího vlastnictví bytů spojených bezúplatných převodů a přechodů je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob.

4. Ustanovení § 4 odst. 1 písm. r) bodu 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se nepoužije v případě zvýšení podílu v obchodní korporaci, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

5. U osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nabytých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu se postupuje podle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

6. Na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. za) se použije znění zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, pokud právo na převod jednotky do vlastnictví vzniklo přede dnem nabytí účinnosti zákona o převodu jednotek některých bytových družstev na základě včas podané výzvy převádějícímu bytovému družstvu, které vzniklo přede dnem 1. ledna 1992, nebo bytovému družstvu, které je právním nástupcem tohoto družstva podle zákona upravujícího vlastnictví bytů nebo z rozhodnutí převádějícího družstva v případech, kdy nebyla tato výzva včas podána.

7. U osvobození příjmu z doplatku na dorovnání u akcií nabytých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu se postupuje podle § 4 odst. 1 písm. zh) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

8. Pro zdaňovací období let 2013 až 2015 se nepoužije ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb. v účinném znění.

9. Ustanovení § 10 odst. 5 a § 24 odst. 2 písm. ch) a u) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se pro daň z převodu nemovitostí použije i pro zdaňovací období započatá po dni nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

10. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se pro daň z nemovitostí na zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu použije i pro zdaňovací období započatá po dni nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

11. Výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, není daň dědická a daň darovací hrazená poplatníkem ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

12. Na výdaje v podobě daně dědické, darovací a daně obdobné těmto daním přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

13. U pohledávky nabyté bezúplatně, která byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu předmětem daně darovací, se při jejím postoupení postupuje podle § 24 odst. 2 písm. s) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

14. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se použije poprvé pro pohledávky vzniklé ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu. Pro pohledávky vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu se použije ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

15. U majetku nabytého zděděním přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu se postupuje podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

16. U hmotného majetku, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo v době nabytí od daně darovací osvobozeno, se použije zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu. Obdobně se postupuje u hmotného majetku nabytého vkladem po nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, a to v případě, že tento majetek vkladatel před jeho vložením nabyl bezúplatně a toto bezúplatné nabytí bylo v době nabytí od daně darovací osvobozeno.

17. Na hmotný majetek zaevidovaný u podílového fondu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu hledí, jako by byl před tímto dnem od okamžiku jeho zaevidování odpisován bez přerušení a odpisy byly stanovovány v maximální výši.

18. Ustanovení § 34g odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se nepoužije na majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

19. Ustanovení § 34g odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se nepoužije na majetek, který je předmětem smlouvy o finančním leasingu, uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

20. Ustanovení § 38mb písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se nevztahuje na společenství vlastníků jednotek, pokud nesplní podmínku pro snížení základu daně podle ustanovení § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

21. Pro daňové povinnosti u daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se použije zákon č. 357/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Čl. III

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

2. V § 2 odst. 2 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

3. V § 2 odst. 4 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“ a slova „a závazků“ se zrušují.

4. V § 2 odst. 5 se slovo „úkonem“ nahrazuje slovem „jednáním“.

5. V § 2 odst. 5 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

6. V § 3 odst. 1 se slova „vymezené v zákoně o daních z příjmů,1c)“ nahrazují slovy „daně z příjmů právnických osob,“.

7. V § 3 odst. 1 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

8. V § 4 odst. 1 se slova „nájmu podniku nebo části podniku tvořící samostatnou organizační složku podle zvláštního zákona21) (dále jen „nájem podniku“)“ nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu“, slova „nájmu podniku, pokud tato činnost nebo nájem podniku“ se nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu, pokud tato činnost nebo pacht obchodního závodu“ a slova „nájemní smlouvy v případě nájmu podniku,21)“ se nahrazují slovy „smlouvy o pachtu v případě pachtu obchodního závodu,“.

9. V § 4 odst. 1 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“, slova „nástupnická společnost“ se nahrazují slovy „nástupnická obchodní korporace“, slovo „společností“ se nahrazuje slovy „obchodní korporací“, slova „rozdělovanou společnost“ se nahrazují slovy „rozdělovanou obchodní korporaci“, slova „nástupnickou společnost“ se nahrazují slovy „nástupnickou obchodní korporaci“.

10. V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo pojištěna“.

11. V § 5 odst. 3 se slova „obchodního zákoníku21)“ nahrazují slovy „občanského zákoníku“.

12. V § 5 odst. 4 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

13. V § 5 odst. 6 písm. b) se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

14. V § 5a odst. 1 písm. c) se slova „dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým6c) a dohody o narovnání.6d)“ nahrazují slovy „novace nebo narovnání.“.

15. V § 5a odst. 3 písm. d) se slova „dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým a dohody o narovnání,6d)“ nahrazují slovy „novace nebo narovnání,“.

16. V § 5a odst. 5 písm. b) se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

17. V § 7 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   mají k hmotnému majetku právo vlastnické, jsou organizační složkou státu příslušnou hospodařit s majetkem státu12a), jsou státní organizací příslušnou hospodařit s majetkem státu12a), jsou podílovým fondem, jehož součástí hmotný majetek je, nebo jsou svěřenským fondem, jehož součástí hmotný majetek je, pokud tuto rezervu nevytváří pachtýř podle písmene b),“.

18. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „nájemci hmotného majetku na základě smlouvy o nájmu podniku“ nahrazují slovy „pachtýři hmotného majetku na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu“.

19. V § 8 odst. 1 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

20. V § 8a odst. 1 se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

21. V § 8a odst. 3 písm. a) se slova „společníky, akcionáři, členy družstev“ nahrazují slovy „členy obchodní korporace“.

22. V § 8c písm. c) se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

23. Poznámky pod čarou č. 13a, 13f, 13h a 16 se zrušují.

24. Poznámky pod čarou č. 1c, 3, 3a, 6c, 6d, 6e, 13g, 20, 21, 24 a 27 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

Čl. IV
Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

2. Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

3. Ustanovení § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se použije poprvé pro pohledávky vzniklé ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu. Pro pohledávky vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu se použije ustanovení § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o dani z nemovitostí

Čl. V

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 212/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

2. V § 1 úvodní části ustanovení se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

3. V § 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a jednotek“.

4. V § 2 odst. 1 se slovo „vedené“ nahrazuje slovem „evidované“.

5. V § 2 odst. 2 písm. a) se slova „stavbami uvedenými v § 7 odst. 1 nebo 2“ nahrazují slovy „zdanitelnými stavbami“.

6. V § 2 odst. 2 písm. a) se slovo „půdorysu“ nahrazuje slovy „zastavěné plochy“.

7. V § 2 odst. 2 se na začátek písmene c) vkládají slova „pozemky, které jsou“ a slovo „plochy1)“ se nahrazuje slovem „plochou“.

8. V § 2 odst. 2 písm. d) se slovo „státu“ nahrazuje slovy „České republiky“.

9. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   pozemky, které jsou součástí jednotky, a pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami.“.

10. V § 3 odstavce 1 až 3 znějí:

„(1) Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku.

(2) Poplatníkem daně z pozemků je, jde-li o pozemek

a)   ve vlastnictví České republiky,
1.  organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo hospodařit s majetkem státu,
2.  právnická osoba, která má právo užívat tento pozemek na základě výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího některé užívací vztahy k majetku České republiky,
b)   ve svěřenském fondu, tento fond,
c)   v podílovém fondu, tento fond,
d)   ve fondu obhospodařovaném penzijní společností, tento fond,
e)   zatížený právem stavby, stavebník.

(3) Poplatníkem daně z pozemků je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, je-li

a)   evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,
b)   s ním příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo
c)   převedený na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.“.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

11. V § 3 odst. 4 se za slovo „daně“ vkládají slova „z pozemků“.

12. V § 3 se odstavce 5 a 6 zrušují.

13. V § 4 odst. 1 písm. a) se slovo „státu“ nahrazuje slovy „České republiky“.

14. V § 4 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou veřejně přístupného památkového objektu prohlášeného za kulturní památku, který je
1.  ve vlastnictví České republiky, nebo
2.  přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem kultury a vlastníkem,“.

15. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „se stavbou nebo její částí“ nahrazují slovy „s budovou nebo jednotkou“.

16. V § 4 odst. 1 písm. e) se za slovo „obřadů“ vkládá slovo „registrovaných“, za slova „registrovaných církví a“ se vkládá slovo „registrovaných“ a slova „státem uznaných,8)“ se nahrazují slovy „podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti,“.

17. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „se stavbou“ nahrazují slovy „s budovou nebo jednotkou“.

18. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „sdružení občanů9) a“ zrušují a na konci textu písmene f) se doplňují slova „ , spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných organizací“.

19. V § 4 odst. 1 písmena g) a h) znějí:

„g)   pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou sloužící
1.  škole nebo školskému zařízení zapsanému ve školském rejstříku,
2.  poskytování péče o děti do 3 let věku na základě oprávnění provozovat živnostenské podnikání,
3.  muzeu nebo galerii, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury,
4.  knihovně vedené v evidenci knihoven,
5.  veřejnému archivu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu,
6.  zdravotnickému zařízení uvedenému v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
7.  zařízení sociálních služeb,
8.  fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,
h)   pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou sloužící výlučně
1.  k úpravě odpadů pro jejich další využití podle právních předpisů upravujících odpady,
2.  k asanaci a rekultivaci skládek odpadů podle právních předpisů upravujících odpady,
3.  k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod a objektů,
4.  pro třídění a sběr odpadů,
5.  pro tepelné, biologické, chemické nebo fyzikální zneškodňování odpadů,
6.  pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky podle právních předpisů upravujících odpady,
7.  provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW,
8.  provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,
9.  provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je získaná energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům,
10.  pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které dodávají teplo spotřebitelům,
11.  pro čistírny odpadních vod,
12.  rozvodnému tepelnému zařízení podle energetického zákona,“.

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

20. V § 4 odst. 1 písm. i) se slova „zřízeny hřbitovy,1)“ nahrazují slovy „zřízena veřejná a neveřejná pohřebiště podle zákona upravujícího pohřebnictví,“.

21. V § 4 odst. 1 písm. k) se slova „pásma hygienické ochrany vod I. stupně12)“ nahrazují slovy „ochranného pásma vodního zdroje I. stupně“.

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

22. V § 4 odst. 1 písmeno n) zní:

„n)   v rozsahu zastavěné plochy uvedených staveb pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona
1.  upravující vodní tok,
2.  přehrady,
3.  sloužící ochraně před povodněmi,
4.  sloužící k závlaze a odvodňování pozemků,
5.  vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody,
6.  kanalizačních stok, kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož i určenou k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, nebo
7.  přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona,“.

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

23. V § 4 odst. 1 písm. o) se slova „určené pro veřejnou dopravu“ nahrazují slovy „zastavěné stavbou podle stavebního zákona, která je dálnicí, silnicí, místní komunikací, veřejnou účelovou komunikací, stavbou drah a na dráze, leteckou, vodních cest a přístavů, pokud jsou v souladu s rozhodnutím speciálního stavebního úřadu užívány k veřejné dopravě, a to v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb, a jiné pozemky určené pro veřejnou dopravu“.

24. V § 4 odst. 1 písm. p) se slova „jsou zřízeny měřické značky, signály a jiná zařízení geodetických bodů,15)“ nahrazují slovy „je zřízena měřická značka bodu bodového pole včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole,“.

Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.

25. V § 4 odst. 1 písm. p) se slovo „topných“ zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

26. V § 4 odst. 1 písmeno s) zní:

„s)   pozemky určené k plnění funkcí lesa, na nichž se nacházejí lesy hospodářské pod vlivem imisí, zařazené do dvou nejvyšších pásem ohrožení,“.

27. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které zní:

„w)  pozemky tvořící funkční celek s veřejnou monitorovací sítí zajišťující informace o stavu jednotlivých složek životního prostředí financované z veřejných rozpočtů.“.

28. V § 4 odst. 2 se slovo „stavbou“ nahrazuje slovy „zdanitelnou stavbou nebo jednotkou“ a slovo „stavby“ nahrazuje slovy „této zdanitelné stavby nebo jednotky“.

29. V § 4 odst. 3 se slova „podnikatelské činnosti nebo“ nahrazují slovem „podnikání,“.

30. V § 4 odst. 3 se za slovo „pronajímány“ vkládají slova „nebo propachtovány“ a za slovo „pronajaty“ se vkládají slova „nebo propachtovány“.

31. V § 4 odst. 3 se slova „podnikatelské činnosti“ nahrazují slovem „podnikání“.

32. V § 4 odst. 3 se slovo „e)“ nahrazuje slovem „d)“.

33. V § 4 odst. 4 se slova „písm. e)“ nahrazují slovy „písm. d)“, slovo „n),“ se zrušuje a slova „a v)“ se nahrazují slovy „až w)“.

34. V § 4 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 16a zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

35. V § 6 odst. 2 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „ , užívaných k podnikatelské činnosti“ nahrazují slovy „užívaných k podnikání“ a slovo „ní“ se nahrazuje slovem „ním“.

36. V § 6 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „podnikatelskou činnost“ nahrazují slovy „druhy podnikání“.

37. V § 6 odst. 3 se za slovo „zastavění“ vkládá slovo „zdanitelnou“.

38. V § 6 odst. 3 se slova „16d), a která se po dokončení stane předmětem daně ze staveb“ zrušují.

39. V § 6 odst. 3 se slovo „půdorysu“ nahrazuje slovy „zastavěné ploše“.

40. V § 6 odst. 3 se za slovo „části“ vkládá slovo „zdanitelné“.

41. V § 6 odst. 3 se slova „stavba, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo která se provádí na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, stane předmětem daně ze staveb“ nahrazují slovy „zdanitelná stavba nebo jednotka stane předmětem daně ze staveb a jednotek,“.

42. V § 6 odst. 3 se slova „podle § 117 stavebního zákona“ zrušují.

43. V § 6 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo vlečkou“.

44. V § 6 odst. 6 se slova „podnikatelským činnostem“ nahrazují slovy „druhům podnikání“ a slovo „činnostem“ se nahrazuje slovy „druhům podnikání“.

45. Na konci textu nadpisu části druhé se doplňují slova „A JEDNOTEK“.

46. § 7 a 8 včetně nadpisů znějí:

㤠7
Předmět daně

(1) Předmětem daně ze staveb a jednotek je, nachází-li se na území České republiky,

a)   zdanitelná stavba, a to
1.  budova, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí budova podle katastrálního zákona,
2.  inženýrská stavba uvedená v příloze k tomuto zákonu,
b)   jednotka.

(2) Předmětem daně ze staveb a jednotek není budova, v níž jsou jednotky.

(3) Na zdanitelnou stavbu, která není samostatnou nemovitou věcí, se pro účely daně z nemovitých věcí hledí jako na nemovitou věc, jejímž vlastníkem je ten, kdo vlastní věc, jejíž je tato stavba součástí.

§ 8
Poplatníci daně

(1) Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vlastník zdanitelné stavby nebo jednotky.

(2) Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je, jde-li o zdanitelnou stavbu nebo jednotku, která je

a)   ve vlastnictví České republiky,
1.  organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná státní organizace, které jsou příslušné hospodařit nebo mají právo hospodařit s majetkem státu,
2.  právnická osoba, která má právo užívat tuto zdanitelnou stavbu nebo jednotku na základě výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího některé užívací vztahy k majetku České republiky,
b)   ve svěřenském fondu, tento fond,
c)   v podílovém fondu, tento fond,
d)   ve fondu obhospodařovaném penzijní společností, tento fond.

(3) Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajaté nebo propachtované jednotky, která zahrnuje nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru, nebo zdanitelné stavby, s výjimkou budovy obytného domu, jsou-li

a)   s nimi příslušné hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo
b)   převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.“.

Poznámka pod čarou č. 17a se zrušuje.

47. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „staveb“ vkládají slova „a jednotek“.

48. V § 9 odst. 1 písm. a) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo jednotky“.

49. V § 9 odst. 1 písm. a) se slovo „státu“ nahrazuje slovy „České republiky“.

50. V § 9 odst. 1 písm. b) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo jednotky“.

51. V § 9 odst. 1 písm. c) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo jednotky“.

52. V § 9 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) zdanitelné stavby veřejně přístupného památkového objektu prohlášeného za kulturní památku, který je
1.  ve vlastnictví České republiky, nebo
2.  přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem kultury a vlastníkem; ve smlouvě musí být uveden časový a prostorový rozsah zpřístupnění a stanoven jeho režim v souladu s památkovou hodnotou a dalšími způsoby využití objektu,“.

53. V § 9 odst. 1 písm. e) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „budovy nebo jednotky“.

54. V § 9 odst. 1 písm. e) se za slovo „vlastnictví“ vkládá slovo „registrovaných“, za slova „registrovaných církví a“ se vkládá slovo „registrovaných“ a slova „státem uznaných,8)“ se nahrazují slovy „podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti“.

55. V § 9 odst. 1 písm. f) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „budovy nebo jednotky“.

56. V § 9 odst. 1 písm. f) se slova „sdružení občanů9) a“ zrušují a na konci textu písmene f) se doplňují slova „ , spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných organizací“.

57. V § 9 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.

58. V § 9 odst. 1 písmena i) a j) znějí:

„i)   zdanitelné stavby
1.  vodárenských objektů včetně úpraven vody,
2.  kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož i zdanitelné stavby určené k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,
3.  k závlaze a odvodňování pozemků,
4.  přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona,
j)   zdanitelné stavby na dráze, letecké, vodních cest a přístavů, pokud jsou v souladu s rozhodnutím speciálního stavebního úřadu užívány k veřejné dopravě,“.

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

59. V § 9 odst. 1 písm. k) úvodní části ustanovení se slova „stavby památkových veřejně přístupných objektů stanovených vyhláškou Ministerstva financí České republiky a Ministerstva kultury České republiky, a dále stavby“ nahrazují slovy „zdanitelné stavby nebo jednotky“.

60. V § 9 odst. 1 písm. k) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „zapsaným ve školském rejstříku“.

61. V § 9 odst. 1 písm. k) bodě 2 se slova „živnostenského oprávnění“ nahrazují slovy „oprávnění provozovat živnostenské podnikání“.

62. V § 9 odst. 1 písm. k) bodě 3 se slova „budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním právním předpisem“ nahrazují slovy „které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury“.

63. V § 9 odst. 1 písm. k) bod 4 zní:

„4. knihovnám vedeným v evidenci knihoven,“.

64. V § 9 odst. 1 písm. k) se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:

„5. veřejným archivům podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu,“.

Dosavadní body 5 až 7 se označují jako body 6 až 8.

65. V § 9 odst. 1 písm. k) bodě 7 se slova „sociální péče“ nahrazují slovy „sociálních služeb“.

66. V § 9 odst. 1 písm. k) bod 8 zní:

„8. fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,“.

67. V § 9 odst. 1 se na konci písmene k) doplňuje nový bod 9, který zní:

„9. spolkům zdravotně postižených občanů.“.

68. V § 9 odst. 1 písm. l) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo jednotky“.

69. V § 9 odst. 1 písmena m) až o) znějí:

„m) zdanitelné stavby nebo jednotky sloužící výlučně
1.  k úpravě odpadů pro jejich další využití podle právních předpisů upravujících odpady,
2.  k asanaci a rekultivaci skládek odpadů podle právních předpisů upravujících odpady,
3.  k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod a objektů,
4.  pro třídění a sběr odpadů,
5.  pro tepelné, biologické, chemické a fyzikální zneškodňování odpadů,
6.  pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky podle právních předpisů upravujících odpady,
7.  provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW,
8.  provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,
9.  provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je získaná energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům,
10.  pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které dodávají teplo spotřebitelům, nebo
11.  jako zdroje energie z biomasy,
n)   budovy obytných domů nebo jednotky ve vlastnictví držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, který je příjemcem příspěvku na živobytí nebo je osobou společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení,
o)   budovy pro rodinnou rekreaci ve vlastnictví
1.  držitele průkazu ZTP, který je buď příjemcem příspěvku na živobytí nebo osobou společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, nebo
2.  držitele průkazu ZTP/P,“.

Poznámka pod čarou č. 18b se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

70. V § 9 odst. 1 písm. p) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo jednotky“.

71. V § 9 odst. 1 písm. r) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo jednotky“.

72. V § 9 odst. 1 písm. t) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo jednotky“.

73. V § 9 odst. 1 písm. u) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo jednotky“.

74. V § 9 odst. 1 písm. v) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby nebo jednotky“.

75. V § 9 odst. 2 se slova „část stavby“ nahrazují slovy „část zdanitelné stavby nebo jednotky“, slova „části stavby“ se nahrazují slovy „části zdanitelné stavby nebo podlahová plocha jednotky“ a slova „částí stavby“ se nahrazují slovy „částí zdanitelné stavby nebo podlahové ploše jednotky“.

76. V § 9 odstavec 3 zní:

„(3) V případě zdanitelných staveb podle odstavce 1 písm. i) a j) podléhá osvobození podle odstavce 1 vždy celá zdanitelná stavba.“.

77. V § 9 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

78. V § 9 odst. 4 se slova „Stavby, s výjimkou staveb“ nahrazují slovy „Zdanitelné stavby, s výjimkou budov“ a slova „a samostatné nebytové prostory“ se nahrazují slovy „a jednotky, které zahrnují nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru,“.

79. V § 9 odst. 4 se za slovo „staveb“ vkládají slova „a jednotek“.

80. V § 9 odst. 4 se slova „podnikatelské činnosti nebo“ nahrazují slovem „podnikání,“.

81. V § 9 odst. 4 se za slovo „pronajímány“ vkládají slova „nebo propachtovány“ a za slovo „pronajaty“ se vkládají slova „nebo propachtovány“.

82. V § 9 odst. 4 se slova „podnikatelské činnosti“ nahrazují slovem „podnikání“.

83. V § 9 odst. 4 se slova „Stavby, byty nebo samostatné nebytové prostory“ nahrazují slovy „Zdanitelné stavby nebo jednotky“.

84. V § 9 odst. 4 se věta třetí zrušuje.

85. V § 9 odst. 5 se za slovo „staveb“ vkládají slova „a jednotek“.

86. V § 9 odst. 5 se slova „e) až“ nahrazují slovy „d) až f),“.

87. § 10 včetně nadpisu zní:

㤠10
Základ daně

(1) Základem daně ze staveb a jednotek u zdanitelné stavby je výměra zastavěné plochy v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období.

(2) Zastavěnou plochou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí zastavěná plocha stavby podle stavebního zákona odpovídající nadzemní části zdanitelné stavby.

(3) Základem daně ze staveb a jednotek u jednotky je upravená podlahová plocha, kterou je výměra podlahové plochy jednotky v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená

a)   koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu nebo je-li s jednotkou užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě,
b)   koeficientem 1,20 v ostatních případech.

(4) Podlahová plocha jednotky pro účely daně z nemovitých věcí nezahrnuje podlahovou plochu společných částí domu v rozsahu podílu na nich, který je zahrnut v jednotce.“.

88. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „u obytných domů18e)“ nahrazují slovy „u budovy obytného domu“, slova „ostatních staveb tvořících“ se nahrazují slovy „ostatní budovy tvořící“ a slova „obytným domům“ se nahrazují slovy „budově obytného domu“.

89. V § 11 odst. 1 písm. b) se slovo „staveb“ nahrazuje slovem „budovy“, slova „rodinných domů18e) využívaných“ se nahrazují slovy „budovy rodinného domu využívané“, slovo „které“ se nahrazuje slovem „která“, slovo „stavbám“ se nahrazuje slovem „budovám“ a slovo „garáží“ se nahrazuje slovem „garáže“.

90. V § 11 odst. 1 písm. c) se slova „garáží vystavěných odděleně od“ nahrazují slovy „garáže vystavěné odděleně od budov“.

91. V § 11 odst. 1 písm. c) se slova „samostatných nebytových prostorů užívaných17) jako garáže“ nahrazují slovy „jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž,“.

92. V § 11 odst. 1 písm. d) úvodní části ustanovení se slova „staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných17) pro podnikatelskou činnost,“ nahrazují slovy „zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy jednotky je užívána k“.

93. V § 11 odst. 1 písm. d) bodě 1 se slova „sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní“ nahrazují slovy „podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním“.

94. V § 11 odst. 1 písm. d) bodě 2 se slova „sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu“ nahrazují slovy „podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě“.

95. V § 11 odst. 1 písm. d) bodě 3 se slova „sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost“ nahrazují slovy „ostatním druhům podnikání“.

96. V § 11 odst. 1 písm. e) se slova „ostatních staveb“ nahrazuje slovy „ostatní zdanitelné stavby“.

97. V § 11 odst. 1 písm. f) se slova „bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů“ nahrazují slovy „ostatní jednotky“.

98. V § 11 odst. 2 se za slova „sazby daně za 1 m2 zastavěné plochy“ vkládá slovo „zdanitelné“.

99. V § 11 odst. 2 se slova „staveb pro podnikatelskou činnost“ nahrazují slovy „zdanitelné stavby k podnikání“.

100. V § 11 odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy“.

101. V § 11 odst. 3 písm. a) se slovo „staveb“ nahrazuje slovy „zdanitelné stavby“.

102. V § 11 odst. 3 písm. b) se za slovo „druhů“ vkládá slovo „zdanitelných“.

103. V § 11 odst. 3 písm. b) se slova „samostatných nebytových prostorů“ nahrazují slovem „jednotek“.

104. V § 11 odst. 4 se slovo „staveb“ nahrazuje slovem „budovy“, slova „rodinných domů18e) užívaných“ se nahrazují slovy „budovy rodinného domu užívané“, slovo „které“ se nahrazuje slovem „která“, slovo „stavbám“ se nahrazuje slovem „budovám“, slovo „garáží“ se nahrazuje slovem „garáže“ a slovo „stavby“ se nahrazuje slovem „budovy“.

105. V § 11 odst. 4 se slova „vyhlášených podle zvláštního právního předpisu“ zrušují.

106. V § 11 odstavec 5 zní:

„(5) Při stejném poměru podlahových ploch užívaných k různým účelům se u jednotky použije nejvyšší příslušná sazba. U zdanitelné stavby, jejíž podlahová plocha nadzemní části je užívána ve stejném poměru k různým druhům podnikání, se použije nejvyšší příslušná sazba.“.

107. V § 11 odstavec 6 zní:

„(6) U zdanitelné stavby uvedené v § 11 odst. 1 písm. a), b), c) nebo e), jejíž převažující část podlahové plochy nadzemní části je užívána k podnikání, se použije sazba podle § 11 odst. 1 písm. d).“.

108. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

㤠11a
Zvýšení daně

(1) Daň ze staveb a jednotek se za budovu obytného domu s nebytovým prostorem užívaným k podnikání, s výjimkou nebytového prostoru, který je osvobozenou částí budovy nebo který je užíván k podnikání v zemědělské prvovýrobě, zvyšuje o součin

a)   výměry podlahové plochy tohoto nebytového prostoru v m2 a
b)   2 Kč. 

(2) Daň ze staveb a jednotek se za jednotku, která zahrnuje i nebytový prostor užívaný k podnikání s výjimkou nebytového prostoru, který je osvobozenou částí jednotky, nebo je užíván k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství, zvyšuje o součin

a)   upravené podlahové plochy tohoto nebytového prostoru a
b)   kladného rozdílu mezi
1.  sazbou daně příslušnou pro jednotku, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána pro podnikání, a
2.  sazbou daně příslušnou pro tuto jednotku.“.

109. V § 12 se slova „staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty“ nahrazují slovy „zdanitelných staveb nebo jednotek“.

110. Za § 12 se vkládají nové § 12a až 12c, které včetně nadpisů znějí:

㤠12a
Zaokrouhlování

(1) Základ daně z pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů a základ daně z pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.

(2) Základ daně z pozemků u ostatních pozemků se zaokrouhluje na celé m2 nahoru.

(3) Základ daně ze staveb a jednotek se zaokrouhluje na celé m2 nahoru.

(4) Daň z pozemků za jednotlivé druhy pozemků a daň ze staveb a jednotek za jednotlivé zdanitelné stavby nebo souhrn zdanitelných staveb, za jednotlivé jednotky nebo souhrn jednotek se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. Obdobně se postupuje při zaokrouhlování daně odpovídající spoluvlastnickému podílu na pozemku, zdanitelné stavbě nebo jednotce.

§ 12b
Jednotky

Ustanovení tohoto zákona o jednotce a o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.

§ 12c
Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Ke změnám skutečností rozhodných pro daň, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží.“.

111. Nad § 13 se vkládá označení části čtvrté, které včetně nadpisu zní:

„ČÁST ČTVRTÁ
SPRÁVA DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ“.

Dosavadní části čtvrtá a pátá se označují jako části pátá a šestá.

112. § 13 včetně nadpisu zní:

㤠13
Solidární daňová povinnost

(1) Poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo u nichž nelze určit podíl na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně.

(2) Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost.“.

113. V § 13a odst. 1 se slova „v některém“ nahrazují slovy „na některé“.

114. V § 13a odstavec 3 zní:

„(3) Zemřel-li poplatník v průběhu lhůty pro podání daňového přiznání, aniž by splnil povinnost ho podat, prodlužuje se tato lhůta o 2 měsíce. Bylo-li skončeno řízení o pozůstalosti v průběhu lhůty pro podání daňového přiznání, aniž by osoba spravující pozůstalost splnila povinnost ho podat, prodlužuje se tato lhůta o 2 měsíce.“.

Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.

115. V § 13a odst. 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“ a slova „není-li dále stanoveno jinak“ se nahrazují slovy „nejde-li o případ podle odstavce 5“.

116. V § 13a odst. 5 se slova „ze spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl na pozemku, (dále jen „podíl na pozemku“), nebo za spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém prostoru (dále jen „podíl na stavbě“)“ nahrazují slovy „z poplatníků, kteří jsou spoluvlastníky, za jeho spoluvlastnický podíl na nemovité věci“.

117. V § 13a odst. 5 se slova „pozemku nebo za svůj podíl na stavbě“ nahrazují slovy „nemovité věci“, slova „pozemku nebo na stavbě“ se nahrazují slovy „nemovité věci“ a slova „pozemku nebo stavby“ se nahrazují slovy „nemovité věci“.

118. V § 13a odst. 5 se věta poslední zrušuje.

119. V § 13a odst. 6 se slova „pozemku, stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru,“ nahrazují slovy „nemovité věci“.

Poznámka pod čarou č. 19a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

120. V § 13a se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

„(8) Nepodá-li daňové přiznání žádný z poplatníků majících vlastnická nebo jiná práva k téže nemovité věci a nezvolí-li si společného zmocněnce ani na výzvu správce daně, správce daně jim vyměří daň z moci úřední ve výši odpovídající jejich podílu na nemovité věci bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání.“.

Dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako odstavce 9 až 12.

121. V § 13a odst. 9 se slova „Přestane-li být fyzická nebo právnická osoba poplatníkem daně z nemovitostí“ nahrazují slovy „Ztratil-li ten, kdo byl poplatníkem daně z nemovitých věcí, postavení poplatníka“.

122. V § 13a odst. 9 se slovo „nemovitostem“ nahrazuje slovy „nemovitým věcem“, slovo „nemovitostí“ se nahrazuje slovy „nemovitých věcí“ a slovo „nemovitosti“ se nahrazuje slovy „nemovité věci“.

123. V § 13a odst. 11 se za slova „návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí“ vkládají slova „ , kterým toto právo vzniká,“.

124. V § 13a odst. 11 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitou věc“.

125. V § 13a se odstavec 12 zrušuje.

126. V § 13b odst. 1 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

127. V § 13b odst. 2 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

128. § 14 se včetně nadpisu zrušuje.

129. V § 15 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

130. V § 15 odst. 2 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

131. V § 15 odst. 3 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

132. V § 15 odst. 4 se slovo „pozemku“ nahrazuje slovem „pozemků“ a na konci textu odstavce 4 se doplňují slova „a jednotek“.

133. V § 15 odst. 4 se za slova „mu je“ vkládají slova „podle § 13a odst. 5 nebo 8“.

134. V § 15 odst. 5 se slova „10, je daň z nemovitostí za nemovitost, která byla předmětem vkladu práva vlastnického, připadající na již uplynulé termíny splatnosti, splatná nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí“ nahrazují slovy „11 nebo je-li prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání, je daň z nemovitých věcí nebo její splátka, jejichž splatnost nastala před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání, splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání“.

135. V § 15 se odstavec 6 zrušuje.

136. § 16 včetně nadpisu zní:

㤠16
Zvláštní ustanovení o splatnosti daně

Přesáhne-li po doměření daně roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč a vyměřená daň nepřesáhla tuto částku, část daně odpovídající vyměřené dani je splatná ve lhůtě splatnosti první splátky daně a doměřený rozdíl je splatný do 30. listopadu běžného zdaňovacího období.“.

137. V § 17a odst. 1 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“ a slovo „nemovitosti“ se nahrazuje slovy „nemovité věci“.

138. Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

139. Poznámky pod čarou č. 1, 4a, 4b, 5a, 8, 9, 12, 16b, 17, 17aa, 18b a 18e se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

140. Doplňuje se příloha k zákonu, která zní:

„Příloha k zákonu č. 338/1992 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Je-li před číselným kódem Klasifikace stavebních děl CZ-CC uvedeno „ex“, vztahuje se příloha na inženýrské stavby označené současně číselným kódem CZ-CC a výslovně uvedeným slovním popisem k tomuto kódu v části přílohy.“.

Čl. VI
Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti u daně z nemovitostí na zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

2. Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

3. Zemřel-li zůstavitel přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, postupuje se podle ustanovení § 13a odst. 11 a § 15 odst. 6 zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

4. Odkazují-li nebo vycházejí-li obecně závazné vyhlášky obcí z ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, která se tímto zákonným opatřením Senátu mění nebo ruší, vstupují na jejich místo ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, která jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

5. Dojde-li ke změně výše daně z nemovitých věcí pouze v důsledku použití § 2 odst. 2 písm. e) a § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, poplatník daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání nepodává a správce daně vyměří daň z moci úřední.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o dani silniční

Čl. VII

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 246/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen „vozidla“)

a)   registrovaná v České republice,
b)   provozovaná v České republice a
c)   používaná
1.  poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo
2.  poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.“.

Poznámky pod čarou č. 1a a 1b se zrušují.

2. V § 2 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Pro účely daně silniční

a)   je Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a zdravotní pojišťovna veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob,
b)   se příjmy České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře, které nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob, určují, jako by tito poplatníci byli veřejně prospěšnými poplatníky daně z příjmů právnických osob.

(3) Předmětem daně silniční jsou vždy vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

3. V § 3 písm. d) se slova „vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, s výjimkou vozidel uvedených v § 4 odst. 2 písm. b),“ zrušují.

4. V § 3 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

„g)   vozidla požární ochrany používaná jednotkou hasičského záchranného sboru podniku podle zákona upravujícího požární ochranu vybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu vozidla,
h)   vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, pokud nejsou používána k podnikání.“.

5. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „fyzická nebo právnická osoba, která“ nahrazují slovy „ten, kdo“.

6. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána“ nahrazují slovy „jako provozovatel vozidla zapsán“ a za slovo „průkazu“ se vkládá slovo „vozidla“.

7. V § 4 odst. 2 písm. b) se slova „k účelům uvedeným v § 2 odst. 1“ zrušují.

8. V § 4 odst. 2 písm. c) se slova „stálá provozovna nebo jiná“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 3b se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

9. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Stálá provozovna podle právních předpisů upravujících daně z příjmů osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí se považuje za organizační složku podle odstavce 2 písm. c).“.

10. V § 6 odst. 5 se slova „uvedených v § 2 odst. 1“ zrušují.

11. V § 6 odst. 5 se slova „podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena“ nahrazují slovem „používána“.

12. V § 6 odst. 5 se slova „Standardní klasifikace produkce ČSÚ, kód 01.41.11 Práce výrobní povahy v rostlinné výrobě“ nahrazují slovy „klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu“.

13. V § 6 odstavec 9 zní:

„(9) Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně podle odstavce 2 snižuje o 100 % u nákladních automobilů včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud

a)   jsou tato vozidla používána veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob pouze k činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů,
b)   jsou tato vozidla používána fyzickou osobou pouze k činnosti, ze které nebo v přímé souvislosti se kterou neplynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, nebo
c)   se jedná o výcviková vozidla podle právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nejsou používána k činnosti, z níž
1.  plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, nebo
2.  plynou příjmy ze samostatné činnosti.“.

Poznámka pod čarou č. 3e se zrušuje.

14. V § 8 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „a 2“.

15. V § 8 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „a 2“.

16. V § 15 odst. 1 větě druhé se slova „odst. 1“ zrušují.

17. V § 16 odst. 4 se slova „má vůči správci daně4c) registrační povinnost7)“ nahrazují slovy „je povinen podat přihlášku k registraci k dani silniční“.

18. Poznámky pod čarou č. 1, 3c, 4c, 7 a 7a se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

Čl. VIII
Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 16/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

2. Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. IX

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „(dále jen „daň“)“ a věta druhá zrušují.

2. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „ , převod nemovitosti nebo přechod nemovitosti (dále jen „převod nemovitosti“)“ zrušují.

3. V § 3 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   jiným členským státem členský stát s výjimkou České republiky,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

4. V § 3 odst. 1 písm. d) a e) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

5. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 3 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „tato území Evropského společenství“ nahrazují slovy „tato území Evropské unie“.

6. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   úplatou částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně,“.

7. V § 4 odst. 1 písm. b) se slovo „měrnou“ zrušuje.

8. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova „anebo nemovitost“ zrušují.

9. V § 4 odst. 1 písmena d) a e) znějí:

„d)   vlastní daní daň odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a odpočtem daně za zdaňovací období v případě, že daň na výstupu je vyšší nebo rovna odpočtu daně,
e)   nadměrným odpočtem daň odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a odpočtem daně za zdaňovací období v případě, že daň na výstupu je nižší než odpočet daně,“.

10. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost přiznat daň“.

11. V § 4 odst. 1 písm. g) se slova „v jiném členském státě“ zrušují.

12. V § 4 odst. 1 písm. h) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

13. V § 4 odst. 1 písm. k) se slova „ , převod nemovitosti“ zrušují.

14. V § 4 odst. 1 písm. m) se slova „vymezených v zákoně upravujícím spotřební daně24) nebo“ nahrazují slovem „ , předmětem“, slova „daně ze“ se nahrazují slovy „předmětem daně ze“ a slova „vymezených v zákoně upravujícím daň z pevných paliv a daň ze zemního plynu a některých dalších plynů72)“ se zrušují.

Poznámka pod čarou č. 72 se zrušuje.

15. V § 4 odst. 1 písm. m) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

16. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Zbožím se pro účely tohoto zákona rozumí

a)   hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů,
b)   právo stavby,
c)   živé zvíře,
d)   lidské tělo a část lidského těla,
e)   plyn, elektřina, teplo a chlad.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

17. V § 4 odst. 3 úvodní části ustanovení se věty první a druhá zrušují.

18. V § 4 odst. 3 písm. c) se slova „v listinné podobě“ zrušují.

19. V § 4 odst. 4 písm. a) se slovo „věcí“ nahrazuje slovem „zboží“.

20. V § 4 odst. 4 písmena g) a h) znějí:

„g)   nájmem také podnájem, pacht a podpacht,
h)   přepravou zboží také přeprava peněz a cenných papírů.“.

21. V § 4 odst. 4 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena i) a j).

22. V § 4 odst. 4 písm. j) bodě 1 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

23. V § 4a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „ , převod nemovitosti“ zrušují.

24. V § 4a odstavec 3 zní:

„(3) Do obratu osoby povinné k dani, která je společníkem společnosti, v jejímž rámci se uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně, se zahrnuje obrat dosahovaný

a)   touto osobou samostatně mimo společnost a
b)   celou společností.“.

25. Za § 4a se vkládá nový § 4b, který včetně nadpisu zní:

㤠4b
Zvláštní ustanovení

(1) Pro účely tohoto zákona se ustanovení o obchodním závodu použijí i na část obchodního závodu tvořící samostatnou organizační složku.

(2) Pro účely tohoto zákona se na svěřenský fond a organizační složku státu, která je účetní jednotkou, hledí jako na právnickou osobu.

(3) Jednotka pro účely tohoto zákona vždy zahrnuje podíl na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i podíl na tomto pozemku.“.

26. V § 5 odstavec 4 zní:

„(4) Za samostatnou osobu povinnou k dani se považuje hlavní město Praha a každá jeho městská část.“.

27. V § 5a odst. 1 se slova „účastníkem sdružení na základě smlouvy o sdružení10) nebo jiné obdobné smlouvy“ nahrazují slovy „společníkem společnosti“.

28. § 6a zní:

㤠6a

Osoba povinná k dani, která

a)   je společníkem společnosti, v jejímž rámci se uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně, je plátcem ode dne, kdy se stal plátcem kterýkoli z ostatních společníků, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve,
b)   se stane společníkem společnosti, v jejímž rámci uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně společně s plátcem, je plátcem ode dne, kdy se stala společníkem.“.

29. V § 6b odst. 1 písm. b) se slova „na základě smlouvy o prodeji podniku nebo vkladem podniku“ nahrazují slovy „nabytím obchodního závodu“.

30. V § 6b odst. 2 se slova „obchodní společnosti nebo družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“ a slova „společnosti nebo družstva, které byly“ se nahrazují slovy „obchodní korporace, která byla“.

31. V § 6c odst. 2 a v § 6d se slova „ , převod nemovitosti“ zrušují.

32. V § 6e odstavec 1 zní:

„(1) Dědic, který majetek nabyl po zemřelém plátci a který pokračuje v uskutečňování ekonomických činností, je plátcem ode dne přechodu daňové povinnosti zůstavitele.“.

33. V § 6e se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

34. V § 6g se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

35. V nadpisu § 7 se slova „a převodu nemovitosti“ zrušují.

36. V § 7 odst. 2 se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost přiznat nebo zaplatit daň“.

37. V § 7 odst. 4 a 5 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

38. V § 7 odstavec 6 zní:

„(6) Místem plnění při dodání nemovité věci je místo, kde se nemovitá věc nachází; v případě práva stavby je tímto místem místo, kde se nachází pozemek zatížený právem stavby.“.

39. V § 7a odst. 2 se slova „podle odstavce 1 je“ nahrazují slovy „se pro účely odstavce 1 rozumí“.

40. V § 8 odst. 4 písm. a) úvodní části ustanovení a v § 8 odst. 5 se slova „jiného než“ nahrazují slovy „odlišného od“.

41. V nadpisu § 10 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

42. V § 10 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“ a slovo „nemovitost“ se nahrazuje slovy „nemovitá věc“.

43. V § 10 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k právu stavby je místo, kde se nachází pozemek zatížený právem stavby.“.

44. V § 10c odst. 2 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

45. V § 10c odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „účely“ vkládají slova „stanovení místa plnění při poskytnutí stravovací služby podle“.

46. V § 10c odst. 3 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

47. V § 10d odst. 1 se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku“.

48. V § 10f odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „stanovení místa plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani“.

49. V nadpisu § 10g a v § 10g písm. b) se za slovo „movité“ vkládá slovo „hmotné“.

50. V § 10h odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena d) až j).

51. V § 10h odst. 1 písm. g) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

52. V § 10h se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k)   zavázání se k povinnosti zdržet se zcela nebo zčásti uskutečňování ekonomické činnosti nebo práva uvedených v písmenech a) až j).“.

53. V § 11 odst. 2 se slova „jiném členském státě, než“ nahrazují slovy „členském státě odlišném od členského státu,“.

54. V § 12 odst. 1 a 2 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

55. V nadpisu § 13 se slova „a převod nemovitosti“ zrušují.

56. V § 13 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

57. V § 13 odst. 2 se slova „je dodání“ nahrazují slovy „se pro účely tohoto zákona rozumí dodání“.

58. V § 13 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „nebo převod nemovitosti“ zrušují.

59. V § 13 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „se“ doplňují slova „pro účely tohoto zákona“.

60. V § 13 odst. 3 písmeno d) zní:

„d)   přenechání zboží vlastníkem k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastník užívaného zboží převede vlastnické právo k němu na jeho uživatele.“.

61. V § 13 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „nebo převod nemovitosti“ zrušují.

62. V § 13 odst. 4 písm. c) se slova „podílu8) nebo podílu na likvidačním zůstatku9)“ nahrazují slovy „podílu na obchodní korporaci nebo podílu na likvidačním zůstatku“.

Poznámky pod čarou č. 8 a 9 se zrušují.

63. V § 13 odst. 4 písmeno d) zní:

„d)   při zániku společnosti nebo zániku členství společníka ve společnosti bezúplatné přenechání
1.  zboží, které je ve vlastnictví daného společníka, do vlastnictví jiného společníka nebo do společného majetku,
2.  toho, co by společník získal při zániku společnosti nebo při zániku členství v nepeněžité podobě ve hmotném majetku, do vlastnictví jiného společníka nebo do společného majetku,“.

64. V § 13 odst. 4 písmeno e) zní:

„e)   vložení nepeněžitého vkladu do obchodní korporace ve hmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí majetku uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně, s výjimkou vložení hmotného majetku, který je součástí vkladu obchodního závodu; vkladatel i nabyvatel v takovém případě odpovídají za splnění povinnosti přiznat daň společně a nerozdílně,“.

65. V § 13 odst. 4 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

66. V § 13 odst. 6 větách první a třetí a v § 13 odst. 7 úvodní části ustanovení se za slovo „se“ doplňují slova „pro účely tohoto zákona“.

67. V § 13 odst. 8 úvodní část ustanovení zní: „Za dodání zboží se však pro účely tohoto zákona nepovažuje“.

68. V § 13 odst. 8 písmeno a) zní:

„a)   pozbytí obchodního závodu, pokud se jedná o hmotný majetek,“.

69. V § 14 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nebo převodem nemovitosti“ zrušují.

70. V § 14 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „se rozumí“ nahrazují slovy „se pro účely tohoto zákona rozumí“.

71. V § 14 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

„a)   pozbytí nehmotné věci,
b)   přenechání zboží k užití jinému,“.

72. V § 14 odst. 1 písm. d) se slova „přijetí závazku“ nahrazují slovy „zavázání se k povinnosti“.

73. V § 14 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 14 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely tohoto zákona“.

74. V § 14 odst. 3 písm. b) se za slova „vypořádacího podílu“ vkládají slova „na obchodní korporaci“.

75. V § 14 odst. 3 písmeno c) zní:

„c)   při zániku společnosti nebo zániku členství společníka ve společnosti bezúplatné přenechání
1.  nehmotného majetku, který je ve vlastnictví daného společníka, do vlastnictví jiného společníka nebo do společného majetku,
2.  toho, co by společník získal při zániku společnosti nebo při zániku členství v nepeněžité podobě v nehmotném majetku, do vlastnictví jiného společníka nebo do společného majetku,“.

76. V § 14 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

77. V § 14 odst. 3 písmeno d) zní:

„d)   vložení nepeněžitého vkladu do obchodní korporace v nehmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí majetku uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně, s výjimkou vkladu obchodního závodu; vkladatel i nabyvatel v takovém případě odpovídají za splnění povinnosti přiznat daň společně a nerozdílně.“.

78. V § 14 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo „však“ vkládají slova „pro účely tohoto zákona“.

79. V § 14 odst. 5 písmeno a) zní:

„a)   pozbytí obchodního závodu,“.

80. V § 16 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „tuzemska nebo do jiného členského státu“ nahrazují slovy „členského státu od něj odlišného“.

81. V § 16 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely tohoto zákona“.

82. V § 16 odst. 3 se slova „jiného členského státu, než ve kterém je ukončeno odeslání nebo přeprava“ nahrazují slovy „členského státu odlišného od členského státu ukončení odeslání nebo přepravy“.

83. V § 16 odst. 3 větě první, § 16 odst. 4 a v § 16 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely tohoto zákona“.

84. V nadpisu § 17 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

85. V § 17 odstavec 2 zní:

„(2) Prodávajícím se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná k dani v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží, která není osvobozenou osobou.“.

86. V § 17 odst. 3 se slovo „je“ nahrazuje slovy „se pro účely třístranného obchodu rozumí“ a slovo „a“ se zrušuje.

87. V § 17 odstavec 4 zní:

„(4) Prostřední osobou se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná k dani v členském státě odlišném od členského státu prodávajícího a členského státu kupujícího, která

a)   není osvobozenou osobou a
b)   pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem následného dodání zboží kupujícímu v tomto členském státě.“.

88. V § 17 odst. 5 se slova „ukončení odeslání nebo přepravy zboží a uplatní“ nahrazují slovy „kupujícího a uplatnit“.

89. V § 17 odst. 7 úvodní části ustanovení se slovo „registrovaná“ nahrazuje slovy „osobou registrovanou“.

90. V nadpisu § 19 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

91. V § 19 odst. 4 větě první se slovo „registrovaná“ nahrazuje slovy „osobou registrovanou“.

92. V § 19 odst. 4 větě druhé se slova „registrovaná k dani“ nahrazují slovy „osobou registrovanou k dani v jiném členském státě“.

93. V § 19 odst. 4 větě třetí se slovo „registrovaná“ nahrazuje slovy „osobou registrovanou“.

94. V § 20 odst. 1 se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely tohoto zákona“.

95. V § 20 odst. 1 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

96. V § 20 odst. 2 se za slovo „považuje“ vkládá slovo „také“.

97. V § 20 odst. 3 se slovo „považuje“ nahrazuje slovy „pro účely tohoto zákona považuje také“.

98. V § 20 odst. 3 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

99. Nadpis dílu 4 zní: „Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit“.

100. V nadpisu § 21 se slova „ , poskytnutí služby a převodu nemovitosti“ nahrazují slovy „a poskytnutí služby“.

101. V § 21 odst. 1 se slova „na výstupu“ zrušují.

102. Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

103. V § 21 odst. 2 písm. d) se slova „vzniku práva užívat zboží nájemcem při dodání zboží“ nahrazují slovy „přenechání zboží k užívání“.

104. V § 21 odstavec 3 zní:

„(3) Při dodání nemovité věci se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve. Při přenechání nemovité věci k užívání podle § 13 odst. 3 písm. d) se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem přenechání nemovité věci k užívání.“.

105. V § 21 odst. 4 písm. b) se slova „převodu práva nebo k poskytnutí práva k využití“ nahrazují slovy „pozbytí nehmotné věci nebo přenechání zboží k užití jinému“.

106. V § 21 odst. 5 písm. a) se slova „a předání“ zrušují.

107. V § 21 odst. 5 písmeno e) zní:

„e)   dnem, ke kterému dochází k pozbytí vlastnického práva k nepeněžitému vkladu, popřípadě jiných práv k tomuto vkladu, při vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě, s výjimkou nemovité věci, kdy se postupuje podle odstavce 3,“.

108. V § 21 odst. 5 písm. f) se slova „přechází vlastnické právo, popřípadě jiná práva“ nahrazují slovy „dochází k pozbytí vlastnického práva, popřípadě jiných práv“.

109. V § 21 odst. 5 písm. f) se za slova „vypořádacího podílu“ vkládají slova „na obchodní korporaci“.

110. V § 21 odst. 5 písm. f) se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

111. V § 21 odst. 7 se slovo „g)“ nahrazuje slovem „f)“.

112. V § 21 odst. 10 se slova „nájmů pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor osvobozených“ nahrazují slovy „nájmu nemovité věci osvobozeného“.

113. V nadpisu § 23 se za slovo „přiznat“ vkládají slova „nebo zaplatit“.

114. V § 23 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost přiznat nebo zaplatit daň“.

115. V § 23 odst. 2 se slova „Daňová povinnost“ nahrazují slovy „Povinnost zaplatit daň“.

116. V § 25 odst. 1 se slova „k datu“ nahrazují slovy „ke dni“.

117. V § 27 odst. 1 se slova „ , převodu nemovitosti“ zrušují.

118. V § 27 odst. 2 písm. a) se slovo „jiném, než“ nahrazuje slovy „odlišném od členského státu,“.

119. V § 28 odst. 1 písm. a) se slova „ , převodu nemovitosti“ zrušují.

120. V § 28 odst. 1 písm. e) se slova „až e)“ nahrazují slovy „a d)“.

121. V § 29 odst. 4 písm. a) se slova „a příjmení, popřípadě název“ zrušují.

122. V § 29 odst. 4 písm. b) se slova „a příjmení nebo názvu“ zrušují.

123. V § 31 písm. b) se slova „nebo smlouvy o nájmu podniku“ zrušují.

124. V § 32 odst. 1 se slova „f) a g)“ nahrazují slovy „e) a f)“.

125. V § 33 odst. 1 písm. a) se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost přiznat nebo zaplatit daň“.

126. V § 33a písm. a) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

127. V § 34 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

128. V § 36 odst. 3 písm. a) se slova „cla, dávky nebo poplatky“ nahrazují slovy „poplatky nebo jiná obdobná peněžitá plnění“.

129. V § 36 odst. 3 se písmena b) a c) zrušují.

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena b) až e).

130. V § 36 odst. 4 se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely základu daně“.

131. V § 36 odst. 5 se slova „k datu“ nahrazují slovy „ke dni“.

132. V § 36 odst. 6 písm. a) se slovo „f)“ nahrazuje slovem „e)“.

133. V § 36 odst. 6 písm. a) se slova „nebo nemovitosti“, slova „nebo obdobné nemovitosti“ a slova „nebo nemovitost“ zrušují.

134. V § 36 odst. 6 písm. a) se slova „nebo převod nemovitosti“ zrušují.

135. V § 36 odst. 7 se slova „ , převod nemovitosti“ zrušují.

136. V § 36 odst. 7 se slova „zjištěných podle zvláštního právního předpisu25)“ nahrazují slovy „určených podle právních předpisů upravujících oceňování majetku“ a slovo „zjištěných“ se nahrazuje slovem „určených“.

137. V § 36 odst. 10 se slovo „g)“ nahrazuje slovem „f)“.

138. V § 36 odst. 10 se slova „zjištěná podle zvláštního právního předpisu26) o“ nahrazují slovy „určená podle právních předpisů upravujících“.

Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje.

139. V § 36a odst. 1 a 2 se slova „zjištěná k datu“ nahrazují slovy „určená ke dni“.

140. V § 36a odst. 3 písmeno d) zní:

„d)   společníci téže společnosti, jsou-li plátci.“.

141. V nadpisu § 37 se slova „ , převodu nemovitosti“ zrušují.

142. V § 38 odst. 1 písm. b) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

143. V § 38 odst. 2 větě první se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely odstavce 1“.

144. V § 38 odst. 3 písm. b) až d) se slova „zjištěné podle zvláštního právního předpisu25)“ nahrazují slovy „určené podle právních předpisů upravujících oceňování majetku“.

145. V § 41 odst. 1 se slova „podle zvláštního právního předpisu24)“ zrušují.

146. V § 42 odst. 1 písm. d) se slova „nebo převodu nemovitosti“ zrušují.

147. V § 42 odst. 3 písm. a) a b) se slova „nebo svoji daňovou povinnost“ zrušují.

148. V § 42 odst. 3 písm. b) se slova „ , která není založena nebo zřízena za účelem podnikání“ nahrazují slovy „nepovinná k dani“.

149. V § 42 odst. 6 se slova „nebo převodu nemovitosti“ zrušují.

150. V § 42 odst. 6 se slovo „data“ nahrazuje slovem „dne“.

151. V § 42 odst. 6 se slova „nabytí zboží nebo nemovitosti nájemcem“ nahrazují slovy „převedení vlastnického práva na uživatele“.

152. V § 43 odst. 1 se slova „uplatnila a“ zrušují.

153. V § 43 odst. 1 se slova „nebo svoji daňovou povinnost“ zrušují.

154. V § 44 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a zaplatit“ zrušují.

155. V § 44 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „tohoto plnění“ vkládá čárka.

156. § 44 odst. 1 písm. c) bod 3 zní:

„3. společníky téže společnosti, jsou-li plátci,“.

157. V § 44 odst. 6 se slova „a zaplatit“ zrušují a slovo „zaplacené“ se nahrazuje slovem „přiznané“.

158. V § 44 odst. 7 a 8 se slovo „zaplacenou“ nahrazuje slovem „přiznanou“ a slovo „zaplacené“ se nahrazuje slovem „přiznané“.

159. V § 44 odst. 9 se slova „devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni uskutečnění původního“ nahrazují slovy „uplatněný u původního zdanitelného“.

160. V § 45 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   označení osoby, která uskutečňuje plnění,“.

161. V § 45 odst. 1 písm. b) se slova „plátce, který“ nahrazují slovy „osoby, která“.

162. V § 45 odst. 1 písmena c) a d) znějí:

„c)   označení osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
d)   daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,“.

163. V § 46 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   označení věřitele,“.

164. V § 46 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   označení dlužníka,“.

165. V § 46 odst. 1 písm. h) a i) se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.

166. V § 46 odst. 1 písmeno k) zní:

„k)   výši opravené daně,“.

167. V § 46 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   označení věřitele,“.

168. V § 46 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   označení dlužníka,“.

169. V § 46 odst. 2 písm. g) a h) se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.

170. V § 46 odst. 2 písmeno j) zní:

„j)   výši daně z přijaté úplaty.“.

171. V § 47 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 5 až 8.

172. § 47a včetně nadpisu zní:

㤠47a
Předmět závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění

Předmětem závazného posouzení je určení, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby daně správně zařazeno do základní nebo snížené sazby daně podle § 47 odst. 1.“.

173. Za § 47a se vkládá nový § 47b, který včetně nadpisu zní:

㤠47b
Žádost o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění

(1) Generální finanční ředitelství vydá na žádost osoby rozhodnutí o závazném posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění.

(2) V žádosti o vydání rozhodnutí podle odstavce 1 osoba uvede

a)   popis zboží nebo služby, jichž se žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení týká; v žádosti lze uvést jednu položku zboží nebo služby,
b)   návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení.“.

174. V § 48a se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

175. V § 48a odst. 2 se slova „a jejich příslušenství“ zrušují.

176. V § 48a odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely tohoto zákona“.

177. V § 48a odst. 3 písmeno a) zní:

„a)   jednotka, která je bytem pro sociální bydlení, nebo která zahrnuje byt pro sociální bydlení,“.

178. V § 48a odst. 4 se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely tohoto zákona“.

179. V § 48a odst. 4 se věta třetí zrušuje.

180. V § 48a odst. 5 větě první a v § 48a odst. 6 a 7 se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely tohoto zákona“.

181. V § 51 odst. 1 písmeno f) zní:

„f)   dodání vybraných nemovitých věcí (§ 56),“.

182. V § 51 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g)   nájem vybraných nemovitých věcí (§ 56a),“.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena h) až j).

183. V § 54 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   převod cenných papírů včetně zaknihovaných cenných papírů, podílů v obchodních korporacích,“.

184. V § 54 odst. 1 písm. c) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

185. V § 54 odst. 1 písm. g) se slova „podle zvláštního právního předpisu34)“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 34 se zrušuje.

186. V § 54 odst. 1 písm. h) se slova „podle zvláštního právního předpisu35)“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 35 se zrušuje.

187. V § 54 odst. 1 písm. k) se za slovo „bank“ vkládají slova „ , včetně zahraničních bank,“.

188. V § 54 odst. 1 písm. x) se slovo „(zabezpečení)“ zrušuje.

189. V § 54 odst. 2 se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“ a slovo „půjčku“ se nahrazuje slovem „zápůjčku“.

190. § 56 včetně nadpisu zní:

㤠56
Dodání vybraných nemovitých věcí

(1) Dodáním vybrané nemovité věci se pro účely osvobození od daně rozumí dodání

a)   pozemku,
b)   práva stavby,
c)   stavby,
d)   podzemní stavby se samostatným účelovým určením,
e)   inženýrské sítě,
f)   jednotky.

(2) Od daně je osvobozeno dodání vybrané nemovité věci, která

a)   je pozemkem, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, a
b)   není pozemkem, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba.

(3) Dodání vybrané nemovité věci jiné než v odstavci 2 je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby39), a to k tomu dni, který nastane dříve.

(4) Plátce se může rozhodnout, že i po uplynutí lhůty podle odstavce 3 uplatní daň. Pokud plátce přijal před uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně podle § 36.“.

Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje.

191. Za § 56 se vkládá nový § 56a, který včetně nadpisu zní:

㤠56a
Nájem vybraných nemovitých věcí

(1) Nájmem vybrané nemovité věci se pro účely osvobození od daně rozumí nájem nemovité věci s výjimkou

a)   krátkodobého nájmu nemovité věci,
b)   nájmu prostor a míst k parkování vozidel,
c)   nájmu bezpečnostních schránek,
d)   nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení.

(2) Krátkodobým nájmem vybrané nemovité věci se pro účely odstavce 1 písm. a) rozumí nájem nemovité věci, s výjimkou pozemku, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, popřípadě i nájem vnitřního movitého vybavení či dodání plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin.

(3) Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu vybrané nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň.“.

192. V § 61 písm. a) se slova „občanských sdružení“ nahrazují slovem „spolků“.

193. V § 64 odst. 3 se slovo „registrovaná“ nahrazuje slovy „osobou registrovanou“ a slova „zvláštního právního předpisu24)“ se nahrazují slovy „zákona upravujícího spotřební daně“.

194. V § 66 odst. 1 se slova „z území Evropského společenství“ nahrazují slovy „z území Evropské unie“.

195. V § 66 odst. 4 a 6 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

196. V § 68 odst. 6 se slovo „pronájem“ nahrazuje slovem „nájem“.

197. V § 68 odst. 12 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

198. V § 69 odst. 1 se slova „daňová povinnost nebo“ zrušují.

199. V § 71 odst. 2 písm. c) se za slovo „vybavení“ vkládá slovo „obývaných“.

200. V § 71 odst. 2 písm. d) se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

201. V § 71 odst. 3 písm. b) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

202. V § 71 odst. 4 písm. d) se slova „ostatních členských států Organizace Severoatlantické smlouvy“ nahrazují slovy „států, které jsou členy Organizace Severoatlantické smlouvy, jiných než České republiky“.

203. V § 71a odst. 3 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

204. V § 71g odst. 1 se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost přiznat daň“.

205. V § 71g odst. 4 se slova „daňová povinnost a plátce je povinen“ nahrazují slovem „povinnost“.

206. V § 72 odst. 1 písm. a) se slova „ , převodu nemovitosti“ zrušují.

207. V § 72 odst. 2 písm. a) se slova „nemovitost, která mu byla nebo má být převedena, anebo“ nahrazují slovem „nebo“.

208. V § 73 odstavec 7 zní:

„(7) U plátců, kteří uskutečňují zdanitelná plnění jako společníci společnosti, uplatňuje nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých k činnosti společnosti určený společník, který vede evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za společnost. Společníci společnosti, kteří jsou plátci, mohou uplatnit nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých pro činnost společnosti jednotlivě, pokud uskutečňují zdanitelná plnění, ke kterým tato přijatá zdanitelná plnění použijí, a pokud tato uskutečněná zdanitelná plnění uvedou ve svých daňových přiznáních. Je-li uplatňován nárok na odpočet daně jednotlivými společníky společnosti, musí být těmito společníky uplatněna daň na výstupu ve vztahu k určenému společníkovi společnosti, který přiznává daň na výstupu za činnost celé společnosti.“.

209. V § 76 odst. 4 písm. b) se slova „a převod nebo nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor“ nahrazují slovy „ , dodání nemovité věci a nájem nemovité věci“.

210. V § 77 odst. 3 se slova „ , bytů a nebytových prostor“ nahrazují slovy „a jednotek“.

211. V § 78 odst. 3 se slova „bytů, nebytových prostor“ nahrazují slovem „jednotek“.

212. V § 78a odst. 1 se slova „bytů, nebytových prostor“ nahrazují slovem „jednotek“.

213. V § 78c odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   majetku nabytého při nabytí obchodního závodu,“.

214. V § 78c odst. 1 písm. c) se slova „převedeného při přeměně společnosti nebo družstva“ nahrazují slovy „přecházejícího při přeměně obchodní korporace“.

215. V § 78c odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

216. V § 78c odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   majetku, který plátce nabyl jako dědic pokračující v uskutečňování ekonomických činností.“.

217. V § 78d odst. 1 se slova „ , převodu nemovitosti“ zrušují.

218. V § 78d odst. 4 se slova „ , převod nemovitosti“ zrušují.

219. V § 79a odst. 3 písmeno b) zní:

„b)   majetku nabytého při nabytí obchodního závodu,“.

220. V § 79a odst. 3 písm. c) se slova „převedeného při přeměně společnosti nebo družstva“ nahrazují slovy „přecházejícího při přeměně obchodní korporace“.

221. V § 79a odst. 3 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

222. V § 79a odst. 3 písmeno d) zní:

„d)   majetku, který plátce nabyl jako dědic pokračující v uskutečňování ekonomických činností.“.

223. § 79b zní:

㤠79b

Dědic, který nepokračuje v uskutečňování ekonomických činností po zemřelém plátci, je povinen ke dni předcházejícímu dni přechodu daňové povinnosti zůstavitele snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, který byl k tomuto dni obchodním majetkem plátce a u kterého tento plátce uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část.“.

224. V § 79c písm. a) se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

225. V § 80 odst. 1 písm. f) se slova „rodinný příslušník“ nahrazují slovy „člen rodiny“.

226. V § 80 odst. 1 písm. f) se slovo „společné“ nahrazuje slovy „společně hospodařící“ a na konci textu písmene f) se doplňují slova „ ; společně hospodařící domácností se pro účely tohoto zákona rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby“.

227. V § 80 odst. 2 písm. a) se slova „jejím rodinným příslušníkům“ nahrazují slovy „členům její rodiny“.

228. V § 80 odst. 2 písm. b) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

229. V § 80 odst. 2 písm. b) se slova „jeho rodinným příslušníkům“ nahrazují slovy „členům jeho rodiny“.

230. V § 80 odst. 2 písm. e) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

231. V § 80 odst. 2 písm. f) se slova „jejím rodinným příslušníkům“ nahrazují slovy „členům její rodiny“.

232. V § 80 odst. 6 písm. a) se slova „a příjmení, popřípadě název“ a slova „příjmení nebo názvu,“ zrušují.

233. V § 80 odst. 6 písm. c) se slova „název, popřípadě jméno a příjmení“ nahrazují slovem „jméno“.

234. V § 80 odst. 6 písm. f) se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.

235. V § 80 odst. 10 písm. b) se slova „jejich rodinných příslušníků“ nahrazují slovy „členů jejich rodiny“.

236. V § 80 odst. 10 písm. e) se slova „jeho rodinných příslušníků“ nahrazují slovy „členů jeho rodiny“.

237. V § 80 odst. 13 a v § 80 odst. 14 úvodní části ustanovení se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

238. V § 80 odst. 14 písm. b) bodech 1 a 2 se slova „rodinným příslušníkem“ nahrazují slovy „členem rodiny“.

239. V § 80 odst. 14 písm. d) bodě 2 se slova „ve lhůtě“ nahrazují slovy „po dobu“.

240. V § 80 odst. 14 písm. f) a g) se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

241. V § 81 odst. 3 a v § 81 odst. 5 písm. a) se slova „a příjmení, popřípadě název“ a slova „příjmení nebo názvu,“ zrušují.

242. V § 81 odst. 5 písm. c) se slova „příjmení, popřípadě název,“ zrušují.

243. V § 81 odst. 5 písm. f) se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.

244. V § 82a odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „registrovaná“ nahrazuje slovy „ , která je osobou registrovanou“.

245. V § 82a odst. 1 písm. b) se slova „ , převod nemovitosti“ zrušují.

246. V § 82a odst. 5 písm. b) a c) se slova „a příjmení“ zrušují.

247. V § 82a odst. 5 písm. i) bodě 2 se slova „a příjmení, popřípadě název“ a slova „příjmení nebo názvu,“ zrušují.

248. V § 82a odst. 5 písm. i) bodě 4 se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.

249. V § 82b odst. 4 se slovo „datu“ nahrazuje slovem „dni“.

250. V § 82b odst. 5 a 6 se slova „od data“ nahrazují slovy „ode dne“.

251. V § 83 odst. 1 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

252. V § 84 odst. 1 písm. a) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

253. V § 84 odst. 3 písm. a) se slova „a příjmení, popřípadě název“ a slova „příjmení nebo názvu,“ zrušují.

254. V § 84 odst. 3 písm. e) se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.

255. V § 84 odst. 3 písm. i) se slova „a příjmení“ zrušují.

256. V § 84 odst. 5 písm. b) a v § 84 odst. 6 písm. a) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

257. V § 85 odst. 5 se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

258. V § 85 odst. 9 písm. a) se slova „a příjmení“ zrušují.

259. V § 85 odst. 10 písm. a) se slova „a příjmení, popřípadě název“ a slova „příjmení nebo názvu,“ zrušují.

260. V § 85 odst. 10 písm. c) se slovo „příjmení,“ zrušuje.

261. V § 85 odst. 10 písm. f) se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.

262. V § 86 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „ , služeb a staveb“ nahrazují slovy „nebo služeb“.

263. V § 86 odst. 1 písm. a) se slova „členským státem Organizace Severoatlantické smlouvy nebo Organizace Severoatlantické smlouvy“ nahrazují slovy „členem Organizace Severoatlantické smlouvy, jiným než Českou republikou“.

264. V § 86 odst. 1 písm. a) se slova „ , služeb a stavby“ nahrazují slovy „nebo služeb“.

265. V § 86 odst. 1 písm. b) se slova „ , služeb a staveb“ nahrazují slovy „nebo služeb“.

266. V § 86 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „ , služeb a stavbami“ nahrazují slovy „nebo služeb“.

267. V § 86 odst. 3 písm. b) se slova „ , služby nebo stavby“ nahrazují slovy „nebo služby“ a slova „včetně vybavení těchto staveb a služeb souvisejících“ se nahrazují slovy „vybavení staveb v rámci tohoto projektu a služby související“.

268. V § 86 odst. 8 písm. a) se slova „a příjmení, popřípadě název“ a slova „příjmení nebo názvu,“ zrušují.

269. V § 86 odst. 8 písm. f) se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.

270. V § 87 odst. 1 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

271. V § 87 odst. 6 písmeno a) zní:

„a)   obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo nebo datum narození navrhovatele,“.

272. V § 87 odst. 13 písm. b) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.

273. V § 88 odst. 1 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

274. V § 88 odst. 6 písmeno d) zní:

„d)   prohlášení, že není
1.  osobou registrovanou k dani a
2.  osobou, která je evidována pro účely zvláštního režimu pro poskytnutí elektronicky poskytovaných služeb v jiném členském státě, a“.

275. V § 88 odst. 9 písm. d) a v § 89 odst. 7 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

276. V § 89 odst. 11 se slova „zjištěné podle zvláštního právního předpisu25)“ nahrazují slovy „určené podle právních předpisů upravujících oceňování majetku“.

277. V § 89 odst. 13 se slova „daňové povinnosti“ nahrazují slovy „daně na výstupu“.

278. V § 89 odst. 15 a v § 90 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

279. V § 91 se slova „daňové povinnosti“ nahrazují slovem „daně“.

280. V § 92a odst. 3 a 4 se slovo „datum“ nahrazuje slovem „den“.

281. V nadpisu § 95 se slova „účastníka sdružení“ nahrazují slovy „společníka společnosti“.

282. V § 95 se slova „účastníkem sdružení“ nahrazují slovy „společníkem společnosti“ a slova „účastníky sdružení“ se nahrazují slovem „společníky“.

283. V § 98 písm. b) se slova „příjmení, popřípadě název“ a slova „a příjmení nebo názvu,“ zrušují.

284. V § 99a odst. 5 písm. a) a v § 99a odst. 5 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „společností nebo družstev“ nahrazují slovem „korporací“.

285. V § 99a odst. 5 písm. b) bodech 1 a 2 se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“ a slova „společnost nebo družstvo“ se nahrazují slovem „korporaci“.

286. V § 99a odst. 5 písm. c) se za slova „na společníka“ vkládají slova „obchodní společnosti“.

287. V § 100 odstavec 4 zní:

„(4) Plátci, kteří jsou společníky téže společnosti, jsou povinni vést evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za činnost, pro kterou se sdružili, odděleně. Tuto evidenci vede za společnost určený společník, který za společnost plní všechny povinnosti a uplatňuje práva vyplývající z tohoto zákona pro ostatní společníky.“.

288. V § 100a odst. 1 se za slovo „jednotlivých“ vkládá slovo „jiných“.

289. V § 100a odst. 2 úvodní části ustanovení se za číslo „44“ vkládají slova „ , který obsahuje“.

290. V § 100a odst. 2 písm. a) se slova „a příjmení“ zrušují.

291. V § 100a odst. 3 se za slovo „jednotlivých“ vkládá slovo „jiných“.

292. V § 101 odst. 1 se slova „Vlastní daňová povinnost“ nahrazují slovy „Vlastní daň“.

293. V § 101 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 3 až 7.

294. V § 101 odstavec 4 zní:

„(4) Plátce, který jako určený společník vede evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za společnost, je povinen uvést ve svém daňovém přiznání zdanitelná plnění a daň ze své činnosti a zdanitelná plnění a daň z činnosti celé společnosti. Ostatní společníci v daňovém přiznání uvádějí pouze zdanitelná plnění a daň ze své vlastní činnosti.“.

295. V § 101 odst. 5 větě první se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost přiznat daň“.

296. V § 101 odst. 5 větě druhé se slova „Daňová povinnost“ nahrazují slovem „Daň“.

297. V § 101 odst. 6 větě první se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost přiznat daň“.

298. V § 101 odst. 6 větě druhé se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovem „daň“.

299. V § 101 odst. 7 se slova „Daňová povinnost“ nahrazují slovem „Daň“.

300. V § 102 odst. 1 písm. c) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

301. V § 102 odstavec 4 zní:

„(4) Souhrnné hlášení za společnost podává určený společník, který podává daňové přiznání za společnost.“.

302. V § 102 odst. 8 se slova „od data“ nahrazují slovy „ode dne“.

303. V § 102 odst. 9 se slova „daňové povinnosti“ nahrazují slovem „daně“.

304. V nadpisu § 104 se slova „daňové povinnosti“ nahrazují slovem „daně“.

305. V § 104 odst. 1 a 2 se slova „daňové povinnosti“ nahrazují slovem „daně“ a slova „daňovou povinnost“ se nahrazují slovem „daň“.

306. V § 104 odst. 3 se slova „daňové povinnosti“ nahrazují slovem „daně“.

307. V § 105 odst. 1 se slovo „přeplatek,“ nahrazuje slovy „přeplatek vyšší než 100 Kč,“.

308. V § 105 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „To neplatí, pokud vznikne vratitelný přeplatek změnou stanovené daně na základě dodatečného vyměření.“.

309. V § 105 se odstavec 4 zrušuje.

310. V § 106 odstavec 6 zní:

„(6) Plátce přestává být plátcem dnem

a)   nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace,
b)   předcházejícím dni přechodu daňové povinnosti zůstavitele.“.

311. § 106c včetně nadpisu zní:

㤠106c
Zrušení registrace společníka společnosti na žádost

(1) O zrušení registrace může plátce, který je společníkem společnosti, požádat pouze v těchto případech:

a)   zaniklo-li jeho členství ve společnosti, nebo
b)   při zániku společnosti po vypořádání majetku.

(2) Obrat společníka společnosti se pro účely zrušení registrace stanoví jako součet obratu

a)   tohoto společníka dosahovaný mimo společnost a
b)   dosahovaného společně všemi společníky společnosti připadajícího na tohoto společníka; obrat připadající na každého společníka společnosti je stejný, neurčí-li společenská smlouva jiný poměr.“.

312. V § 107a odst. 4 se za slovo „dnem“ vkládají slova „následujícím po dni“.

313. V § 108 odst. 1 písm. a) se slova „ , poskytnutí služby nebo převod nemovitosti“ nahrazují slovy „nebo poskytnutí služby“.

314. V § 108 odst. 1 písm. d) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

315. V § 108 odst. 1 písm. e) se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost přiznat daň“.

316. V § 108 odst. 2 písm. a) a b) se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovy „povinnost zaplatit daň“.

317. Poznámky pod čarou č. 10, 24, 25, 26a a 36 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

Čl. X
Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

2. Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o spotřebních daních

Čl. XI

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb. a zákona č. 308/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS.
Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků.
Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů.
Směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů. Směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení plynových olejů a petroleje.
Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, ve znění směrnice Rady 2004/74/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost některých členských států uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění, a směrnice Rady 2004/75/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost Kypru uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění.“.

3. V § 1 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „(dále jen „daň“)“ zrušují.

4. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

5. V § 2 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   jiným členským státem členský stát s výjimkou České republiky,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

6. V § 2 odst. 1 písm. e) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

7. V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) Pro účely tohoto zákona se

a)   území Monackého knížectví považuje za území Francouzské republiky,
b)   území Jungholzu a Mittelbergu (KleinesWalsertal) považuje za území Spolkové republiky Německo,
c)   území ostrova Man považuje za území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska,
d)   území San Marina považuje za území Italské republiky a
e)   výsostná území Spojeného království Akrotiri a Dhekelia považují za území Kypru.“.

8. V § 2 odst. 5 a 6 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

9. V § 3 písm. b) a d) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

10. V § 3 písmeno n) zní:

„n)   klasifikací NACE klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění,“.

11. V § 3 písm. p) se slova „fyzické osoby“ zrušují a slovo „fyzická“ se nahrazuje slovem „tato“.

12. V § 3 písm. s) se slova „ztrátou nebo znehodnocením v důsledku prokazatelně nepředvídatelné a neodvratitelné události“ nahrazují slovy „nepředvídatelnou ztrátou nebo znehodnocením“.

13. V § 3 se písmeno t) zrušuje.

Dosavadní písmena u) a v) se označují jako písmena t) a u).

14. V § 3 písmeno u) zní:

„u)   společně hospodařící domácností společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“.

15. V § 4 odst. 1 písm. g) se slova „přechodu nebo převodu“ nahrazují slovem „pozbytí“.

16. V § 4 se odstavec 7 zrušuje.

17. V § 5 odst. 2 písmena a) a b) znějí:

„a)   obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo plátce,
b)   obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nabyvatele,“.

18. V § 5 odst. 3 písmena a) a b) znějí:

„a)   obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,
b)   obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, kupujícího,“.

19. V § 5 odst. 4 písmeno a) zní:

„a)   obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, odesilatele,“.

20. V § 6 odst. 2 písmena a) a b) znějí:

„a)   obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, odesílajícího plátce, popřípadě uživatele,
b)   obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, přijímajícího uživatele,“.

21. V § 6 se odstavec 5 zrušuje.

22. § 7 a 8 včetně nadpisů znějí:

㤠7
Předmět daně

Předmětem daně jsou vybrané výrobky na daňovém území Evropské unie vyrobené nebo na daňové území Evropské unie dovezené.

§ 8
Vznik daňové povinnosti

Daňová povinnost vzniká výrobou vybraných výrobků na daňovém území Evropské unie nebo dovozem vybraných výrobků na daňové území Evropské unie.“.

23. V § 9 odst. 3 písm. a) a d) se slova „ , pokud se nejedná o ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „s výjimkou nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení“.

24. V § 9 odstavec 4 zní:

„(4) Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká také dnem pozbytí nebo dnem propachtování obchodního závodu nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, ke kterým náleží nezdaněné vybrané výrobky nacházející se mimo režim podmíněného osvobození od daně.“.

Poznámky pod čarou č. 14 až 17 se zrušují.

25. V § 9 se odstavec 5 zrušuje.

26. V § 10 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

27. V § 11 odst. 1 písm. d) se slova „členských států Organizace Severoatlantické smlouvy“ nahrazují slovy „států, které jsou členy Organizace Severoatlantické smlouvy,“.

28. V § 11 odst. 1 písm. d) a e) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

29. V § 11 se odstavec 4 zrušuje.

30. V § 13 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum narození navrhovatele,“.

31. V § 13 odst. 2 písmeno e) zní:

„e)   obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo dodavatele, a místo vydání vybraných výrobků,“.

32. V § 13 odst. 22 písm. c) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.

33. V § 13 se odstavec 25 zrušuje.

34. V § 14 odst. 1 písm. a) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

35. V § 14 odst. 2 písm. d) bodě 2 se slova „ , pokud se nejedná o ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „s výjimkou nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení“.

36. V § 14 odst. 3 se slova „ , s výjimkou ztráty nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s),“ nahrazují slovy „s výjimkou nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení“.

37. V § 14 odst. 4 se slova „ke ztrátě nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „k nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení“.

38. V § 15 odst. 1 písm. d) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

39. V § 15 odst. 1 písm. g) se slova „rodinný příslušník“ nahrazují slovy „člen rodiny“.

40. V § 15 odst. 1 písm. g) se slovo „společné“ nahrazuje slovy „společně hospodařící“.

41. V § 15 odst. 2 písm. a) se slova „jeho rodinných příslušníků“ nahrazují slovy „členů jeho rodiny“.

42. V § 15 odst. 2 písm. b) se slova „jeho rodinným příslušníkům“ nahrazují slovy „členům jeho rodiny“.

43. V § 15 odst. 2 písm. g) se slova „jejích rodinných příslušníků“ nahrazují slovy „členů její rodiny“.

44. V § 15 odst. 8 písmena a) a b) znějí:

„a)   obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,
b)   jméno kupujícího,“.

45. V § 15 odst. 12 písm. b) se slova „jeho rodinných příslušníků“ nahrazují slovy „členů jeho rodiny“.

46. V § 15 odst. 12 písm. d) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

47. V § 15 odst. 12 písm. e) se slova „jeho rodinných příslušníků“ nahrazují slovy „členů jeho rodiny“.

48. V § 15 odst. 12 písm. g) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

49. V § 15 odst. 12 písm. h) se slova „rodinné příslušníky“ nahrazují slovy „členy rodiny“.

50. V § 18 se odstavec 9 zrušuje.

51. V § 19 se odstavec 8 zrušuje.

52. V § 20 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo plátce,“.

53. V § 20 odst. 18 písm. b) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.

54. V § 20 se odstavec 23 zrušuje.

55. V § 21 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   finanční zárukou, kterou přijal správce daně, nebo“.

56. V § 21 odst. 5 se slova „ručitelského závazku“ nahrazují slovy „jeho ručitelské povinnosti“.

57. V § 21 odst. 6 se slova „závazky k placení spotřební daně“ nahrazují slovy „nedoplatky na spotřební dani“.

58. V § 21 odst. 12 se slova „finančním závazkům“ nahrazují slovy „peněžním dluhům“ a slovo „závazkům“ se nahrazuje slovy „peněžním dluhům“.

59. V § 21a odst. 2 písm. c) se slovo „příslušník“ nahrazuje slovem „člen“.

60. V § 21a odst. 6 a 10 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „povinnosti“.

61. V § 22 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo plátce,“.

62. V § 22 odst. 18 písm. b) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.

63. V § 22 se odstavec 24 zrušuje.

64. V § 23 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo plátce,“.

65. V § 23 odst. 1 písm. c) se slova „obchodní firmu nebo název, sídlo a údaje o registraci k dani v jiném členském státě dodavatele z jiného členského státu, je-li právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a údaje o registraci k dani v jiném členském státě dodavatele z jiného členského státu, je-li fyzickou osobou“ nahrazují slovy „obchodní firmu nebo jméno, sídlo a údaje o registraci k dani v jiném členském státě dodavatele z jiného členského státu“.

66. V § 23 se odstavec 7 zrušuje.

67. V § 27 odst. 3 písm. b) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

68. V § 27a odst. 1 a 2 se slova „ztrát nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s),“ nahrazují slovy „nepředvídatelných ztrát nebo znehodnocení,“.

69. V § 27b odst. 1 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

70. V § 27b odst. 1 se slova „ztrát nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s),“ nahrazují slovy „nepředvídatelných ztrát nebo znehodnocení,“.

71. V § 27b odst. 2 a 3 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

72. V § 27b odst. 3 se slova „ztrát nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s),“ nahrazují slovy „nepředvídatelných ztrát nebo znehodnocení,“.

73. V § 27e odst. 1 a 2 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

74. V § 28 odst. 2 se slova „ztráty nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení“.

75. V § 28 odst. 7 písm. b) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

76. V § 28 odst. 7 písm. c) se slova „ztráty nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení“.

77. V § 28 odst. 8 písm. b) se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

78. V § 28 odst. 8 písm. c) se slova „ztráty nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení“.

79. V § 28 odst. 10 se za slovo „tomto“ vkládá slovo „jiném“.

80. V § 29 odst. 6 a 8 se slova „ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení“.

81. V § 29 odst. 10 se slova „ztrátě nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení“.

82. V § 30 odst. 5 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

83. V § 31 odst. 6 se slova „ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení“.

84. V § 31 odst. 8 se slova „ztrátě nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení“.

85. V § 33 odst. 2 se slova „[§ 3 písm. t)]“ zrušují.

86. V § 33 odst. 4 písm. b) se slovo „ , příjmení“ zrušuje.

87. V § 33 odst. 12 písm. c) se slova „ke ztrátě nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „k nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení“.

88. V § 33 odst. 15 se slova „ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení“.

89. V § 33 odst. 17 se slova „ztrátě nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení“.

90. V § 33a odst. 2 písmena a) a b) znějí:

„a)   obchodní firmu nebo jméno, sídlo a údaje o registraci k dani v jiném členském státě osoby odesílající vybrané výrobky z jiného členského státu; tyto údaje budou potvrzeny příslušným správcem daně,
b)   obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo osoby, která má být ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků,“.

91. V § 33a odst. 10 se slova „nebo místa pobytu“ zrušují.

92. V § 33a odst. 12 písm. b) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.

93. V § 36 odst. 1 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

94. V § 36 odst. 5 písmeno a) zní:

„a)   obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum narození navrhovatele,“.

95. V § 36 odst. 13 písm. b) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.

96. V § 37 odst. 2 písm. c) se za slova „členů jeho“ vkládají slova „společně hospodařící“ a za slovo „jejich“ se vkládají slova „společně hospodařících“.

97. V § 41 odst. 3 písmeno a) zní:

„a)   obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo daňového subjektu,“.

98. V § 43 se slova „§ 23 odst. 4, § 29 odst. 2 a“ zrušují.

99. V § 49 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Mineralogickými postupy se pro účely tohoto zákona rozumí technologické procesy uvedené v klasifikaci NACE pod kódem C 23 „výroba ostatních nekovových minerálních výrobků“.

(4) Metalurgickými procesy se pro účely tohoto zákona rozumí tepelné zpracování rud a jejich koncentrátů jako výstupního produktu z této činnosti a výroba kovů uvedená v klasifikaci NACE pod kódem C 24 „výroba základních kovů“.“.

100. V § 55 odst. 7 písmena a) a b) znějí:

„a)   obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum narození prodávajícího,
b)   obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo kupujícího,“.

101. V § 55 odst. 8 písmeno a) zní:

„a)   obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo výrobce,“.

102. V § 56 odst. 8 písmena a) a b) znějí:

„a)   obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,
b)   obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum narození kupujícího,“.

103. V § 56 odst. 9 písmeno a) zní:

„a)   obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo výrobce,“.

104. V § 56a odst. 6 písmena a) a b) znějí:

„a)   obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,
b)   obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum narození kupujícího,“.

105. V § 56a odst. 7 písmeno a) zní:

„a)   obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo výrobce,“.

106. V § 60a odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum narození navrhovatele,“.

107. V § 60a odst. 2 písmeno e) zní:

„e)   obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo dodavatele, a místo vydání vybraných výrobků,“.

108. V § 60a odst. 17 písm. c) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.

109. V § 64 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

110. V § 72 odstavec 2 zní:

„(2) Uživatel je rovněž povinen uplatnit písemně osvobození lihu od daně u původního vlastníka v případech, na které se vztahuje osvobození od daně podle odstavce 1, před nabytím vlastnického práva k nezdaněnému lihu tvořícímu majetek původního vlastníka, před

a)   uzavřením smlouvy o pachtu obchodního závodu nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku původního vlastníka nebo
b)   pozbytím obchodního závodu nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku původního vlastníka.“.

111. V § 72 odst. 3 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

112. V § 79a odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo osoby, která hodlá prodávat lihoviny,“.

113. V § 79a odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena b) až g).

114. V § 79a odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo osoby, od které byly lihoviny nakoupeny,“.

115. V § 79a odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

116. V § 80 odst. 1 se za slovo „ní“ vkládají slova „společně hospodařící“ a za slovo „její“ se vkládají slova „společně hospodařící“.

117. V § 82 odst. 2 písm. a) se slovo „obchodním“ zrušuje.

118. V § 86 odst. 3 se za slovo „tvořících“ vkládají slova „společně hospodařící“.

119. V § 103 odst. 2 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

120. V § 103 odst. 6 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

121. V § 108 odst. 2 se slova „název a sídlo, je-li právnickou osobou, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu a místo pobytu, je-li fyzickou osobou“ nahrazují slovy „jméno a sídlo“.

122. V § 118 odst. 3 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

123. V § 119 odst. 4 písmeno a) zní:

„a)   finanční zárukou vystavenou ve prospěch pověřeného správce daně, kterou tento správce daně přijal,“.

124. V § 119 odst. 5 písm. b) se slova „ztráty nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“ nahrazují slovy „nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení“.

125. V § 134e odst. 3 se slova „nebo místo pobytu“ zrušují.

126. V § 134g odst. 3 písmeno a) zní:

„a)   obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo navrhovatele,“.

127. V § 134j odst. 1 písm. c) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.

128. V § 134p odst. 3 se slova „nebo místo pobytu“ zrušují.

129. V § 134r odst. 3 písmeno a) zní:

„a)   obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo navrhovatele,“.

130. V § 134u odst. 1 písm. c) se slovo „úmrtím“ nahrazuje slovem „smrtí“.

131. V § 135zs odst. 3 a v § 135zx odst. 3 se slova „nebo místem pobytu“ zrušují.

132. Poznámky pod čarou č. 6, 33, 36a a 63 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

Čl. XII
Přechodné ustanovení

Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o povinném značení lihu

Čl. XIII

Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění zákona č. 308/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 2 se na začátek písmene b) vkládá slovo „fyzická“.

2. V § 18 odst. 2 písm. b) se za slovo „orgánu“ vkládají slova „ , anebo zástupcem právnické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu“.

3. V § 35 odst. 1 písm. b) se slova „nebo místě podnikání“ zrušují.

4. V § 36 odst. 4 se slova „nebo místě podnikání“ zrušují.

5. V § 40 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   obchodní firmu nebo jméno držitele, který kontrolní pásky převzal, jeho sídlo a jeho daňové identifikační číslo,“.

6. V § 46 odst. 2 se na začátek písmene b) vkládá slovo „fyzická“.

7. V § 46 odst. 2 písm. b) se za slovo „orgánu“ vkládají slova „ , anebo zástupcem právnické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu“.

8. V § 57 odst. 2 písm. a) se slova „a příjmení“ zrušují.

9. V § 57 odst. 2 písm. b) se slova „nebo místo podnikání“ zrušují.

10. V § 57 odst. 2 písm. c) se slova „organizační složky podniku“ nahrazují slovy „pobočky nebo jiné organizační složky obchodního závodu“.

11. V § 62 odst. 1 písm. i) se slova „nebo místě podnikání“ zrušují.

Čl. XIV
Přechodné ustanovení

Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 307/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů

Čl. XV

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb. a zákona č. 313/2013 Sb., se mění takto:

1. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 1 odst. 1 se slova „(dále jen „daň“)“ zrušují.

3. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 1 odst. 2 se slova „celní orgány“ nahrazují slovy „orgány Celní správy České republiky“.

4. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 2 odst. 1 písmeno e) zní:

„e)   klasifikací NACE klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění,“.

5. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 2 odst. 1 písm. f) se slova „DJ 27 „výroba základních kovů a hutních výrobků““ nahrazují slovy „C 24 „výroba základních kovů““.

6. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 2 odst. 1 písm. g) se slova „DI 26“ nahrazují slovy „C 23“.

7. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 2 odst. 1 písmeno i) zní:

„i)   identifikačními údaji
1.  obchodní firma nebo jméno,
2.  sídlo nebo místo pobytu,
3.  daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.“.

8. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 3 odst. 2 se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „správce daně“.

9. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 8 odst. 5 se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

10. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 9 odst. 1 a v § 10 odst. 1 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“.

11. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

12. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 10 odst. 2 písm. c) se slova „nebo v konkurzním řízení“ zrušují.

13. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 11 odst. 1 se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

14. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 11 odst. 2 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“.

15. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 11 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

16. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“.

17. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 14 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

18. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 14 odst. 2 písm. c) se slova „nebo v konkurzním řízení“ zrušují.

19. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 15 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

20. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 22 odst. 1 písm. d) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

21. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 22 odst. 1 písm. g) se slova „rodinný příslušník“ nahrazují slovy „člen rodiny“.

22. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 22 odst. 1 písm. g) se slovo „společné“ nahrazuje slovy „společně hospodařící“.

23. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 22 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Společně hospodařící domácností se pro účely této části rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

24. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 23 odst. 3 a v § 24 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

25. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 23 odst. 3 se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

26. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 26 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

27. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 28 odst. 4 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správní orgán, který je správcem daně“.

28. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 29 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad je povinen uveřejnit na své úřední desce a“ nahrazují slovy „Správce daně zveřejní“.

29. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 29 písmeno c) zní:

„c)   správce daně příslušného osobě uvedené v tomto seznamu,“.

30. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

31. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 1 odst. 1 se slova „(dále jen „daň“)“ zrušují.

32. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 1 odst. 2 se slova „celní orgány“ nahrazují slovy „orgány Celní správy České republiky“.

33. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 2 odst. 1 písmeno e) zní:

„e)   klasifikací NACE klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění,“.

34. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 2 odst. 1 písm. f) se slova „DJ 27 „výroba základních kovů a hutních výrobků““ nahrazují slovy „C 24 „výroba základních kovů““.

35. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 2 odst. 1 písm. g) se slova „DI 26“ nahrazují slovy „C 23“.

36. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 2 odst. 1 písmeno i) zní:

„i)   identifikačními údaji
1.  obchodní firma nebo jméno,
2.  sídlo nebo místo pobytu,
3.  daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.“.

37. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 3 odst. 2 se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „správce daně“.

38. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 8 odst. 3 se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

39. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 9 odst. 1 a v § 10 odst. 1 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“.

40. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

41. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 10 odst. 2 písm. c) se slova „nebo v konkurzním řízení“ zrušují.

42. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 11 odst. 1 se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

43. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 11 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

44. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 13 odst. 1 a v § 14 odst. 1 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“.

45. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 14 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

46. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 14 odst. 2 písm. c) se slova „nebo v konkurzním řízení“ zrušují.

47. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 15 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

48. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 21 odst. 1 písm. d) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

49. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 21 odst. 1 písm. g) se slova „rodinný příslušník“ nahrazují slovy „člen rodiny“.

50. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 21 odst. 1 písm. g) se slovo „společné“ nahrazuje slovy „společně hospodařící“.

51. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 21 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Společně hospodařící domácností se pro účely této části rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

52. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 22 odst. 3 a v § 23 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

53. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 22 odst. 3 se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

54. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 25 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

55. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 27 odst. 4 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správní orgán, který je správcem daně“.

56. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 28 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad je povinen uveřejnit na své úřední desce a“ nahrazují slovy „Správce daně zveřejní“.

57. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 28 písmeno b) zní:

„b)   správce daně příslušného osobě uvedené v tomto seznamu,“.

58. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

59. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 1 odst. 1 se slova „(dále jen „daň“)“ zrušují.

60. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 1 odst. 2 se slova „celní orgány“ nahrazují slovy „orgány Celní správy České republiky“.

61. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 2 odst. 1 písmeno e) zní:

„e)   klasifikací NACE klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění,“.

62. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 2 odst. 1 písm. f) se slova „DJ 27 „výroba základních kovů a hutních výrobků““ nahrazují slovy „C 24 „výroba základních kovů““.

63. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 2 odst. 1 písm. g) se slova „DI 26“ nahrazují slovy „C 23“.

64. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 2 odst. 1 písmeno i) zní:

„i)   identifikačními údaji
1.  obchodní firma nebo jméno,
2.  sídlo nebo místo pobytu,
3.  daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.“.

65. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 3 odst. 2 se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „správce daně“.

66. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 9 odst. 1 a v § 10 odst. 1 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“.

67. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

68. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 10 odst. 2 písm. c) se slova „nebo v konkurzním řízení“ zrušují.

69. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 11 odst. 1 se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

70. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 11 odst. 2 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“.

71. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 11 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

72. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 13 odst. 1 a v § 14 odst. 1 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“.

73. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 14 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

74. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 14 odst. 2 písm. c) se slova „nebo v konkurzním řízení“ zrušují.

75. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV v § 15 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce daně“.

76. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 22 odst. 1 písm. d) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

77. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 22 odst. 1 písm. g) se slova „rodinný příslušník“ nahrazují slovy „člen rodiny“.

78. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 22 odst. 1 písm. g) se slovo „společné“ nahrazuje slovy „společně hospodařící“.

79. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 22 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Společně hospodařící domácností se pro účely této části rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

80. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 23 odst. 3 a v § 24 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

81. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 23 odst. 3 se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

82. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 26 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

83. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 28 odst. 4 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správní orgán, který je správcem daně“.

84. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 29 úvodní části ustanovení se slova „Celní úřad je povinen uveřejnit na své úřední desce a“ nahrazují slovy „Správce daně zveřejní“.

85. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 29 písmeno c) zní:

„c)   správce daně příslušného osobě uvedené v tomto seznamu,“.

Čl. XVI
Přechodné ustanovení

Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení částí čtyřicáté páté až čtyřicáté sedmé zákona č. 261/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XVII

V příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb. a zákona č. 313/2013 Sb., se slova „(např. daň z nemovitostí)“ zrušují.

ČÁST DESÁTÁ
Změna celního zákona

Čl. XVIII

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 187/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 136/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 104/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 308/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 104 odst. 1 písm. h) se slovo „ , příjmení“ zrušuje a slova „zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb22), je-li rozhodnutí vydáno úřední osobou elektronicky, nebo elektronickou značkou22)“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým podpisem, je-li rozhodnutí vydáno úřední osobou elektronicky, nebo uznávanou elektronickou značkou“.

2. Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje.

3. V § 104 odst. 2 písm. d) se za slovo „banky“ vkládají slova „ , včetně zahraniční banky“.

4. V § 237c odst. 1 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

5. Poznámka pod čarou č. 9b se zrušuje.

6. V § 260f odst. 1 se slovo „právních“ zrušuje.

7. V § 298 odstavec 5 zní:

„(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává celní úřad, v jehož územním obvodu má osoba podezřelá ze spáchání správního deliktu sídlo. Nenachází-li se sídlo osoby na území České republiky, projedná správní delikt celní úřad, v jehož územním obvodu byl správní delikt spáchán; nelze-li místo spáchání správního deliktu spolehlivě zjistit, projedná jej celní úřad, v jehož územním obvodu bylo spáchání správního deliktu zjištěno.“.

Čl. XIX
Přechodné ustanovení

Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 13/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o pojistném na důchodové spoření

Čl. XX

V § 2 odst. 1 a 2, § 16 odst. 1 a 2, § 17 odst. 2 a v § 19 odst. 4 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna daňového řádu

Čl. XXI

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 3 se slovo „úkonu“ nahrazuje slovem „jednání“.

2. V § 12 odst. 4 se slovo „příjmení,“ zrušuje.

3. V § 13 odst. 2 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitá věc“.

4. V § 20 odst. 3 se slova „správce dědictví“ nahrazují slovy „osoba spravující pozůstalost, svěřenský správce“.

5. V § 24 odst. 1 se slova „má způsobilost k právním úkonům“ nahrazují slovy „je svéprávná“.

6. V § 24 odst. 6 se slova „organizační složky podniku“ nahrazují slovy „pobočky nebo jiné organizační složky obchodního závodu“.

7. V § 25 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „fyzické osoby nebo opatrovník“.

8. V § 26 odst. 1 písm. a) se slova „nemůže-li ji zákonný zástupce“ nahrazují slovy „opatrovníka nebo nemohou-li ji“.

9. V § 26 odst. 4 se slova „je zbaven způsobilosti k právním úkonům, je jeho způsobilost k právním úkonům omezena“ nahrazují slovy „přestane být plně svéprávným“.

10. V § 35 odst. 1 písm. c) se slova „ , která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem4)“ zrušují.

11. V § 44 odst. 2 se slova „s tím, že se jim doručuje na adresu jejich místa podnikání nebo sídla“ zrušují.

12. V § 44 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Není-li fyzická osoba jako podnikatel zapsána ve veřejném rejstříku, doručuje se jí na adresu jejího místa pobytu.“.

13. V § 45 odst. 1 se slova „organizační složky jejího podniku zřízené v České republice, týká-li se písemnost činnosti této organizační složky podniku“ nahrazují slovy „pobočky nebo jiné organizační složky jejího obchodního závodu zřízené v České republice, týká-li se písemnost činnosti této pobočky nebo jiné organizační složky“.

14. V § 51 odst. 2 písm. h) a i) se slovo „ , příjmení“ a slova „a příjmení“ zrušují.

15. V § 53 odst. 1 písm. i) se slova „k disciplinárnímu“ nahrazují slovy „ke kárnému“.

16. V § 57 odst. 3 se slova „pobočky zahraniční banky a“ nahrazují slovy „včetně zahraničních bank,“.

17. V § 63 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; to neplatí, je-li úřední záznam vyhotoven úřední osobou elektronicky způsobem umožňujícím její identifikaci a zjištění změny obsahu úředního záznamu“.

18. V § 67 odst. 2 se slova „Správní orgán“ nahrazují slovy „Správce daně“.

19. § 69 včetně nadpisu zní:

㤠69
Daňová informační schránka

(1) Správce daně, který je k tomu technicky vybaven, poskytuje daňovému subjektu informace shromažďované ve spisu a na osobním daňovém účtu tohoto daňového subjektu rovněž prostřednictvím dálkového přístupu v rozsahu a členění, v jakém jsou tyto informace soustředěny v daňové informační schránce daňového subjektu, která je zřízena na technickém zařízení správce daně.

(2) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup

a)   skutečnost, že je technicky vybaven pro zřízení daňové informační schránky,
b)   rozsah a členění informací soustřeďovaných v daňové informační schránce a četnost jejich aktualizace,
c)   podmínky a postup pro nahlížení do daňové informační schránky,
d)   označení správců daně, kteří shromažďují informace na témže technickém zařízení správce daně.

(3) Pro výkon působnosti ve věci týkající se daňové informační schránky je místně příslušný správce daně podle § 13 odst. 1.“.

20. Za § 69 se vkládají nové § 69a a 69b, které včetně nadpisů znějí:

㤠69a
Zřízení a zrušení daňové informační schránky

(1) Správce daně zřídí nebo zruší daňovou informační schránku do 15 dnů od obdržení žádosti daňového subjektu.

(2) Správce daně zřídí z moci úřední daňovou informační schránku daňovému subjektu, jemuž byla zpřístupněna datová schránka a kterému dosud nebyla zřízena daňová informační schránka, a to bezodkladně po zpřístupnění datové schránky.

§ 69b
Nahlížení do daňové informační schránky

(1) Právo nahlížet do daňové informační schránky má

a)   daňový subjekt,
b)   zástupce daňového subjektu, a to za podmínky, že je
1.  oprávněn zastupovat daňový subjekt při správě daní v neomezeném rozsahu u všech správců daně, kteří shromažďují informace na témže technickém zařízení správce daně, nebo
2.  zmocněn k přístupu do daňové informační schránky.

(2) Zmocnění k zastupování podle odstavce 1 písm. b) je nutné uplatnit u příslušného správce daně; § 29 odst. 1 se nepoužije.

(3) Nahlížet do daňové informační schránky lze na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně

a)   podepsané uznávaným elektronickým podpisem, nebo
b)   s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.“.

21. V § 71 odstavec 1 zní:

„(1) Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou

a)   podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
b)   odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
c)   s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.“.

22. V § 71 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jaká podání lze učinit způsobem podle odstavce 1 písm. c).“.

23. V § 92 odst. 5 písm. d) se slovo „úkonu“ nahrazuje slovem „jednání“.

24. V § 102 odst. 1 písm. g) se slovo „ , příjmení“ zrušuje.

25. V § 106 odst. 1 písm. c) se slova „nebo zemřel bez dědice,“ zrušují.

26. Nadpis nad § 125 se zrušuje.

27. V § 127 odst. 3 písmeno c) zní:

„c)   smlouvu o koupi obchodního závodu nebo jeho části, a to 15 dnů od jejího uzavření.“.

28. V § 148 odst. 4 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

29. V § 148 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   ode dne odeslání žádosti o mezinárodní spolupráci při správě daní až do dne obdržení odpovědi na tuto žádost nebo do dne odeslání oznámení o ukončení mezinárodní spolupráce při správě daní v dané věci.“.

30. V § 155 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ ; § 254 odst. 3 a 6 se použije obdobně“.

31. V § 170 odst. 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

32. V § 170 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Je-li zástavní právo zřízeno rozhodnutím správce daně, hledí se na toto právo tak, jako by se vlastník zástavy zavázal, že

a)   zástavním právem zapsaným ve výhodnějším pořadí nezajistí nový dluh; tato skutečnost se zapíše do příslušného veřejného registru, nebo
b)   neumožní zápis nového zástavního práva namísto starého zástavního práva zapsaného ve výhodnějším pořadí než zástavní právo zřízené rozhodnutím správce daně; tato skutečnost se zapíše do příslušného veřejného registru.“.

33. Za § 170 se vkládá nový § 170a, který včetně nadpisu zní:

㤠170a
Výkon zástavního práva

(1) Správce daně může vykonat zástavní právo podle občanského zákoníku.

(2) Při výkonu zástavního práva se přiměřeně použije ustanovení o provádění daňové exekuce.“.

34. V nadpisu § 173 se slovo „bankovní“ nahrazuje slovem „finanční“.

35. V § 173 odstavec 2 zní:

„(2)  Správce daně může rozhodnout o přijetí finanční záruky k zajištění dosud neuhrazené daně, a to na základě předloženého písemného prohlášení výstavce v záruční listině o tom, že na výzvu správce daně uhradí zajištěnou částku. Nejde-li o bankovní záruku, musí být záruční listina opatřena úředně ověřeným podpisem.“.

36. V § 175 odst. 1 se slova „soudu nebo“ zrušují.

37. V § 176 odst. 2 písm. e) se slovo „ , příjmení“ zrušuje.

38. V § 178 odst. 4 se slova „lze se proti němu odvolat do 15 dnů ode dne doručení“ nahrazují slovy „nelze proti němu uplatnit opravné prostředky“.

39. V § 178 odst. 5 písm. f) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

40. V § 180 odst. 2 se slova „ , která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo je odeslána prostřednictvím datové schránky“ nahrazují slovy „podle § 71 odst. 1“.

41. V § 180 odst. 3 písm. e) se za slovo „papírech,“ vkládají slova „včetně zaknihovaných a imobilizovaných,“.

42. V § 180 odst. 3 písm. f) se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

43. V § 180 odst. 3 písm. g) se slova „přesné označení podniku nebo jeho části“ nahrazují slovy „obchodní závody“.

44. V § 180 odst. 6 se slovo „úkony“ nahrazuje slovem „jednání“ a slova „úkonů spočívajících“ se nahrazují slovy „právního jednání spočívajícího“.

45. V § 185 odst. 1 se za slovo „manželů“ vkládají slova „nebo majetku manžela dlužníka“.

46. V § 185 odst. 3 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

47. V § 185 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Daňovou exekucí lze postihnout rovněž majetkové právo, movitou věc nebo nemovitou věc dlužníka, které mají přejít na svěřenského nástupce jako následného dědice a se kterými dlužník nemůže volně nakládat.

(5) Stanoví-li tento zákon dlužníkovi povinnost oznámit správci daně údaje, nevztahuje se tato povinnost na údaje, které je správce daně schopen prostřednictvím dálkového a nepřetržitého přístupu zjistit z veřejného registru; to neplatí pro prohlášení o majetku.“.

48. V § 190 odst. 1 se slova „běžného, vkladového nebo jiného“ zrušují.

49. V nadpisu oddílu třetího hlavy páté se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

50. V § 194 odst. 1 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

51. V § 194 odst. 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

52. V § 194 se odstavec 6 zrušuje.

53. Za § 194 se vkládá nový § 194a, který zní:

㤠194a

(1) Správce daně provádí dražbu elektronicky, pokud je k tomu technicky vybaven.

(2) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup

a)   skutečnost, že je technicky vybaven pro provádění elektronické dražby,
b)   podmínky a postup pro provádění elektronické dražby.

(3) Pro elektronickou dražbu se přiměřeně použijí ustanovení o dražbě.“.

54. V § 195 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   datum a čas zahájení dražby, popřípadě datum a čas ukončení dražby, pokud je dražba prováděna elektronicky,“.

55. V § 195 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   místo konání dražby; to neplatí, pokud je dražba prováděna elektronicky,“.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i).

56. V § 195 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Pokud je prováděna elektronická dražba, obsahuje dražební vyhláška rovněž:

a)   adresu internetové stránky, na které se bude elektronická dražba provádět,
b)   adresu internetové stránky, na které jsou zveřejněny podmínky a postup pro provádění elektronické dražby.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

57. V § 195 odstavec 5 zní:

„(5) Dražební vyhláška se neodůvodňuje. Rozhodne-li správce daně o zrušení konání dražby, doručuje se toto rozhodnutí jako dražební vyhláška. Proti těmto rozhodnutím nelze uplatnit opravné prostředky.“.

58. V § 196 odst. 1 písm. c) se slova „nebo nájemní právo“ nahrazují slovy „ , nájemní nebo pachtovní právo, výměnek nebo výhradu zpětné koupě“.

59. V § 196 odst. 2 písm. a) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

60. V § 196 odstavec 3 zní:

„(3) Dražební vyhlášku na dožádání příslušného správce daně zveřejní způsobem obvyklým též obecní úřad, v jehož obvodu se nachází nemovitá věc, která je předmětem dražby.“.

61. V § 197 odstavec 1 zní:

„(1) Každý, kdo uplatňuje vůči předmětu dražby předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, je povinen prokázat toto právo správci daně ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou. Správce daně ještě před zahájením dražby rozhodne, zda jsou předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě prokázány; proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky. Jsou-li tato práva prokázána, může je osoba, které svědčí, uplatnit jen v dražbě jako dražitel; přechodem vlastnictví předmětu dražby na vydražitele tato práva zanikají, nejde-li o zákonné předkupní právo.“.

62. V § 198 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo výhrada zpětné koupě“.

63. V § 198 odst. 2 písm. d) se slova „na základě odvolání a v důsledku uplatnění dalších práv a závad“ zrušují.

64. V § 199 odst. 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

65. V § 199 odstavec 6 zní:

„(6) Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší dražební podání, udělí se příklep tomu, kterému svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě; pokud stejné nejvyšší dražební podání učinilo více dražitelů s předkupním právem nebo s výhradou zpětné koupě, udělí se příklep tomu z nich, který učinil dražební podání jako první. Není-li takto příklep udělen, udělí se příklep dražiteli, který učinil podání jako první. Nelze-li určit, který dražitel učinil dražební podání jako první, určí licitátor vydražitele losem.“.

66. V § 203 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Daňovou exekucí prodejem movitých věcí mohou být postiženy movité věci s výjimkou věcí, které mohou být předmětem daňové exekuce postižením majetkových práv.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

67. V § 203 odst. 3 se slova „nebo místa podnikání“ zrušují.

68. V § 204 odst. 2 se slovo „úkon“ nahrazuje slovem „jednání“ a slovo „neplatný“ se nahrazuje slovem „neplatné“.

69. V § 206 odst. 3 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

70. V § 206 odstavec 5 zní:

„(5) Sepsány mohou být i věci dlužníka, které má v držení jiná osoba. Tato osoba je povinna odevzdat tyto věci daňovému exekutorovi.“.

71. V § 211 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Pokud je prováděna elektronická dražba, je vydražitel povinen uhradit nejvyšší dražební podání ve lhůtě stanovené v dražební vyhlášce. Tato lhůta nesmí být delší než 10 dnů od udělení příklepu.“.

72. V § 211 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; pokud si vydražitel nepřevezme vydraženou věc, přiměřeně se použije § 84“.

73. V § 211 odst. 5 se slova „nebo nájemní“ nahrazují slovy „ , nájemní nebo pachtovní“ a slovo „nemovitosti“ se nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

74. V § 213 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Výši nejnižšího dražebního podání stanoví správce daně nejméně ve výši ceny zjištěné, a to i při opakované dražbě.“.

75. V § 216 odst. 3 se za slovo „papírů“ vkládají slova „ , včetně zaknihovaných a imobilizovaných,“.

76. V nadpisu nad § 218 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

77. V § 218 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“, slovo „nemovitost“ se nahrazuje slovy „nemovitou věc“ a slovo „nemovitosti“ se nahrazuje slovy „nemovité věci“.

78. V § 219 odst. 1 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitou věc“, slovo „úkon“ se nahrazuje slovem „jednání“ a slovo „neplatný“ se nahrazuje slovem „neplatné“.

79. V § 219 odst. 2 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“ a slovo „nemovitostí“ se nahrazuje slovy „nemovitou věcí“.

80. V § 221 odst. 1 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitá věc“.

81. V § 221 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „s výjimkou práv a závad podle § 231 odst. 1 písm. c)“.

82. V § 221 odst. 1 a 2, § 221 odst. 3 písm. a) a v § 221 odst. 4 a 5 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

83. V § 221 odst. 3 písm. b) a v § 221 odst. 4 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitou věcí“.

84. V § 221 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „s výjimkou práv a závad podle § 231 odst. 1 písm. c)“.

85. V § 222 odst. 1, 4 a 5 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

86. V § 225 odst. 2 a 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

87. V § 225 odst. 3 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitá věc“.

88. V § 228 odst. 2 se slovo „závady“ nahrazuje slovy „věcná břemena, výměnek nebo nájemní nebo pachtovní práva“, za slovo „břemene“ se vkládá slovo „ , výměnku“ a za slovo „nájemního“ se vkládají slova „nebo pachtovního“.

89. V § 229 odst. 2 písm. e) se za slovo „nájemní“ vkládají slova „nebo pachtovní“ a za slovo „nájemního“ se vkládají slova „nebo pachtovního“.

90. V § 229 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   u náhrad za výměnek den vzniku výměnku.“.

91. V § 230 odst. 1 se slova „nebo nájemních práv“ nahrazují slovy „ , nájemních nebo pachtovních práv nebo jiných práv a závad“.

92. V § 230 odst. 3 se slova „nebo nájemní“ nahrazují slovy „ , výměnek nebo nájemní nebo pachtovní“.

93. V § 231 odst. 1 písm. b) se slova „a nájemní“ nahrazují slovy „ , výměnky a nájemní a pachtovní“ a slova „a nájemních“ se nahrazují slovy „ , výměnků a nájemních a pachtovních“.

94. V § 231 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   další práva a závady spojené s předmětem dražby.“.

95. V § 231 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Zemědělský pacht, za nějž nebyla poskytnuta vydražiteli náhrada, zaniká koncem pachtovního roku, ve kterém se dražba uskutečnila.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

96. V § 234 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.

97. Nad § 238 se vkládá označení dílu 1, které včetně nadpisu zní:

„Díl 1
Právní nástupnictví“.

98. V § 238 odst. 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

99. Nadpis nad § 239 se zrušuje.

100. § 239 včetně nadpisu zní:

㤠239
Přechod daňové povinnosti

Přechodem daňové povinnosti se pro účely tohoto zákona rozumí přechod práv a povinností daňového subjektu.“.

101. Za § 239 se vkládají nové § 239a až 239d, které včetně nadpisů znějí:

㤠239a
Přechod daňové povinnosti u fyzických osob

(1) Pro účely správy daní se na právní skutečnosti hledí tak, jako by zůstavitel žil do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti.

(2) Daňovou povinností zůstavitele se pro účely správy daní rozumí daňová povinnost vzniklá zůstaviteli do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti.

(3) Daňová povinnost zůstavitele přechází na jeho dědice rozhodnutím soudu o dědictví; dědic tak získává postavení daňového subjektu namísto zůstavitele.

(4) Pro daňovou pohledávku, která vzniká v důsledku daňové povinnosti zůstavitele, neběží lhůta pro placení daně ode dne smrti zůstavitele do dne skončení řízení o pozůstalosti.

§ 239b
Plnění daňové povinnosti osobou spravující pozůstalost

(1) Osoba spravující pozůstalost plní daňovou povinnost zůstavitele, a to vlastním jménem na účet pozůstalosti.

(2) Pokud je daňovou povinnost zůstavitele povinno plnit více osob spravujících pozůstalost, plní ji tyto osoby společně a nerozdílně.

(3) Daňovou povinnost zůstavitele spravuje správce daně, který byl příslušný ke správě této povinnosti v den smrti zůstavitele.

(4) Osoba spravující pozůstalost je povinna podat řádné daňové tvrzení do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti; tuto lhůtu nelze prodloužit.

(5) Osoba spravující pozůstalost je povinna podat řádné daňové tvrzení do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti.

§ 239c
Plnění daňové povinnosti likvidačním správcem

Je-li soudem nařízena likvidace pozůstalosti, je likvidační správce povinen podat řádné daňové tvrzení do 15 dnů ode dne předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty nebo jeho části soudu, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem předložení této zprávy, a přiznanou daň zahrnout do této zprávy.

§ 239d
Přechod daňové povinnosti na stát

Připadne-li dědictví státu, vypořádá daňovou povinnost zůstavitele správce daně.“.

102. Pod označení § 240 se vkládá nadpis „Přechod daňové povinnosti u právnických osob“.

103. V § 240 odstavec 2 zní:

„(2) Právním nástupcem se pro účely správy daní rozumí v případě

a)   pobočky nebo jiné organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby tato zahraniční osoba,
b)   stálé provozovny zahraniční osoby tato zahraniční osoba,
c)   plátcovy pokladny plátce daně, který ji zřídil,
d)   zrušení právnické osoby bez likvidace a současné neexistence jiného právního nástupce zřizovatel nebo zakladatel právnické osoby.“.

104. V § 240 se odstavce 3 až 7 zrušují.

105. Za § 240 se vkládají nové § 240a až 240d, které včetně nadpisů znějí:

㤠240a
Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby bez likvidace

Dojde-li ke zrušení právnické osoby bez likvidace, je právní nástupce této právnické osoby povinen podat řádné daňové tvrzení týkající se její daňové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího zániku, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jejího zániku.

§ 240b
Přechod daňové povinnosti při přeměně rozdělením

(1) Dojde-li k přeměně právnické osoby rozdělením, aniž by bylo dostatečně zřejmé, v jakém rozsahu přechází daňová povinnost na její právní nástupce, určí právní nástupnictví ohledně daňových povinností správce daně; včas podané odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek.

(2) Každý právní nástupce ručí za splnění platební povinnosti, která přešla na jiného právního nástupce v souvislosti s přeměnou právnické osoby rozdělením.

(3) Daňovou povinnost, která přešla na právního nástupce při přeměně právnické osoby rozdělením, spravuje dosud příslušný správce daně.

§ 240c
Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby s likvidací

(1) Dojde-li ke zrušení právnické osoby s likvidací, trvá povinnost podávat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení až do dne zániku právnické osoby.

(2) Právnická osoba je povinna podat řádné daňové tvrzení do 30 dnů ode dne jejího vstupu do likvidace, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jejího vstupu do likvidace.

(3) Právnická osoba je povinna podat řádné daňové tvrzení do 15 dnů ode dne zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem zpracování tohoto návrhu; tuto lhůtu nelze prodloužit.

(4) Vznikne-li po dni zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku právnické osobě daňová povinnost, považuje se tato povinnost za daňovou povinnost vzniklou do dne zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku a právnická osoba je povinna podat dodatečné daňové tvrzení.

§ 240d
Řádné daňové tvrzení při převodu privatizovaného majetku

Dojde-li k převodu poslední části privatizovaného majetku státního podniku na orgán, jemuž přísluší s tímto privatizovaným majetkem hospodařit, je státní podnik povinen podat řádné daňové tvrzení do 30 dnů ode dne tohoto převodu, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem převodu; tuto lhůtu nelze prodloužit.“.

106. Pod označení § 241 se vkládá nadpis „Zákaz přenosu daňové povinnosti“.

107. Nadpis nad § 242 se zrušuje.

108. Nad § 242 se vkládá označení dílu 2, které včetně nadpisu zní:

„Díl 2
Vztah k insolvenčnímu řízení“.

109. Pod označení § 242 se vkládá nadpis „Pohledávky za majetkovou podstatou a majetek dlužníka“.

110. Pod označení § 243 se vkládá nadpis „Účinky insolvenčního řízení na daňové řízení“.

111. Pod označení § 244 se vkládá nadpis „Daňové tvrzení při insolvenčním řízení“.

112. V § 244 odst. 3 se slova „ , ke dni podání návrhu na zrušení konkursu, ke dni zrušení konkursu a ke dni splnění jiného způsobu řešení úpadku,“ zrušují.

113. V § 244 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

114. V § 244 odst. 4 se slova „odstavců 3 a 4“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

115. V § 245 se slova „§ 239 odst. 3, § 240 odst. 4 až 6 a § 244 odst. 1 a 5“ nahrazují slovy „§ 239b odst. 4 a 5, § 239c, § 240a, § 240c odst. 2 a 3, § 240d a § 244 odst. 1 a 4“.

116. V § 250 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Výše pokuty za opožděné tvrzení daně je poloviční, pokud

a)   daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání a
b)   v daném kalendářním roce nebylo správcem daně u daňového subjektu v době vydání platebního výměru zjištěno jiné prodlení při podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení.“.

117. V § 253 odstavec 2 zní:

„(2) Ode dne smrti zůstavitele do dne skončení řízení o pozůstalosti nevzniká úrok z prodlení u nedoplatku vzniklého v důsledku porušení daňové povinnosti zůstavitele.“.

Čl. XXII
Přechodná ustanovení

1. Řízení nebo jiné postupy při správě daní, které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se dokončí podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

2. Správce daně zřídí z moci úřední daňovou informační schránku daňovému subjektu, který má ke dni nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu zpřístupněnu datovou schránku, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

3. V případě, že dojde ke smrti zůstavitele přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, použijí se na přechod jeho daňové povinnosti ustanovení § 239 a § 245 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

4. V případě, že dojde k zániku právnické osoby přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, použijí se na přechod její daňové povinnosti ustanovení § 240 a § 245 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

5. Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

Čl. XXIII

Zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, se mění takto:

1. V § 11 odst. 5 písm. a) se slova „zahraniční banky působící na území České republiky prostřednictvím své pobočky“ nahrazují slovy „včetně zahraniční banky“.

2. V § 13 odst. 4 písm. a) se slova „ , popřípadě jména, a příjmení“ zrušují.

3. V § 14 odst. 2 písm. a) se slova „ , popřípadě jména, příjmení“ zrušují.

4. V § 20 odst. 3 písm. a) se slova „ , popřípadě jména, příjmení“ zrušují.

Čl. XXIV
Přechodné ustanovení

Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 471/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

Čl. XXV

Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, se mění takto:

1. V § 1 odst. 4 písm. c) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

2. V § 1 odst. 4 se písmena d) a e) zrušují.

Dosavadní písmena f) až j) se označují jako písmena d) až h).

3. V § 1 odst. 4 písm. d) se slova „převodu nemovitostí“ nahrazují slovy „nabytí nemovitých věcí“.

4. V § 1 odst. 4 písm. g) se slovo „h)“ nahrazuje slovem „f)“.

5. V § 18 odst. 3 písm. a) se slova „ , popřípadě jména, a příjmení“ zrušují.

6. V § 20 odst. 2 se slova „ , popřípadě jména, příjmení“ zrušují.

7. V § 21 odst. 2 písm. a) se za slovo „banka“ vkládají slova „ , včetně zahraniční banky,“.

8. V § 25 odst. 2 písm. a) se slova „ , popřípadě jména, příjmení“ zrušují.

9. V § 25 odst. 3 se slova „ , popřípadě jména, příjmení“ zrušují.

Čl. XXVI
Přechodná ustanovení

1. Ustanovení § 1 odst. 4 písm. c) zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se použije i na daň z nemovitostí na zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

2. Ustanovení § 1 odst. 4 písm. d) až f) zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se použije na daň darovací, daň dědickou a daň z převodu nemovitostí, pokud daňová povinnost k těmto daním nastala přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

3. Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o Finanční správě České republiky

Čl. XXVII

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   banka, včetně zahraniční banky,“.

2. V § 11 odst. 8 se slova „nemovitostí, daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí“ nahrazují slovy „nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí“.

3. V nadpisu § 14 se slovo „úkony“ nahrazuje slovem „jednání“.

4. V § 14 odst. 1 se slova „Právní úkony“ nahrazují slovy „Právně jedná“, slovo „je“ a slova „oprávněn činit“ se zrušují.

5. V § 14 odst. 2 se slova „činit právní úkony“ nahrazují slovy „právně jednat“.

Čl. XXVIII
Přechodná ustanovení

1. Ustanovení § 11 odst. 8 zákona č. 456/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se použije pro správu daně z nemovitostí na zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

2. Ustanovení § 11 odst. 8 zákona č. 456/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se pro správu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí použije i na daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí, pokud daňová povinnost k těmto daním nastala přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

3. Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 456/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o Celní správě České republiky

Čl. XXIX

Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb. a zákona č. 308/2013 Sb., se mění takto:

1. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

㤠11a
Zvláštní ustanovení o poskytování informací

Pověřený celní orgán určený generálním ředitelem může pro účely trestního řízení nebo pro účely zahájení trestního řízení žádat od správce daně informace získané při správě daní, je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu v oblasti boje proti trestné činnosti v případech, kdy jsou celní orgány orgány činnými v trestním řízení. Poskytnutí informací podle tohoto ustanovení není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.“.

2. V nadpisu § 16 se slovo „úkony“ nahrazuje slovem „jednání“.

3. V § 16 odst. 1 se slova „Právní úkony“ nahrazují slovy „Právně jedná“, slovo „je“ a slova „oprávněn činit“ se zrušují.

4. V § 16 odst. 2 se slova „činit právní úkony“ nahrazují slovy „právně jednat“.

5. V § 29 odst. 1 se slova „popřípadě jmen, příjmení,“ zrušují.

6. V § 75 odst. 5 písmeno a) zní:

„a)   jméno, dřívější příjmení a pseudonym nebo přezdívka,“.

7. V § 75 odst. 7 písmeno a) zní:

„a)   jméno, dřívější příjmení a pseudonym nebo přezdívka,“.

8. V § 77 odst. 3 písmeno a) zní:

„a)   jméno, dřívější příjmení a pseudonym nebo přezdívka,“.

Čl. XXX
Přechodné ustanovení

Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 17/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

Čl. XXXI

Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., se mění takto:

1. V části první čl. I se bod 31 zrušuje.

2. V části první čl. I se bod 34 zrušuje.

3. V části první čl. I se body 82 a 83 zrušují.

4. V části první čl. I se bod 97 zrušuje.

5. V části první čl. I se bod 112 zrušuje.

6. V části první čl. II bodě 5 se slova „po 31. lednu 2015“ nahrazují slovy „po 31. lednu kalendářního roku nabytí účinnosti tohoto zákona“.

7. V části první čl. II bodě 8 se slova „do 31. prosince 2014“ nahrazují slovy „do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona“.

8. V části osmé čl. XVI bod 1 zní:

„1.  Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti této části a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

9. V části šedesáté čtvrté čl. LXXXIV se bod 4 zrušuje.

10. Část sedmdesátá první se včetně nadpisu zrušuje.

11. V části sedmdesáté čtvrté článku XCV se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ustanovení čl. I bodů 2, 5 až 8, 13, 18, 19, 21 až 24, 27, 29, 35 až 39, 44, 46, 54, 56, 64, 65, 67, 68, 70 až 73, 75, 77, 79 a 80, 84, 86 až 94, 98 až 101,103 až 111, 113, 116, 118 až 120, 123, 125 až 127, 130, 133 až 141, 145, 146, 149 až 152, 156, čl. II bodů 2, 5, 8, 10, čl. III bodů 1, 3, 4, 6, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 27, 34 až 36, 38 až 47, 51 až 53, článků XV a XVI, čl. XIX bodu 10, čl. XXV bodů 1, 4, 55, čl. XXIX bodů 1, 8 a 9, čl. XXX bodů 1 a 2, čl. XXXVII bodů 1 až 3, článku XLVI, čl. LII bodů 2 a 3, článků LVIII, LXVIII a LXIX, čl. LXXII bodu 1, čl. LXXVII bodu 1, článku LXXX a čl. LXXXIV bodů 2 až 4 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.“.

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o rozpočtovém určení daní

Čl. XXXII

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 295/2012 Sb. a zákona č. 500/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

2. V § 3 odst. 1 písm. c) a v § 4 odst. 1 písm. c) se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

3. V § 4 odst. 1 písm. a) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

4. V § 4 odst. 1 písm. g) se slova „a z funkčních požitků7)“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

5. V § 4 odst. 1 písm. i) se slova „a z funkčních požitků“ zrušují.

6. V § 4 odst. 11 písm. c) se slova „a z funkčních požitků podle zákona o daních z příjmů9a)“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje.

Čl. XXXIII
Přechodné ustanovení

Ustanovení § 1 a § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se použijí na daň z nemovitostí na zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o účetnictví

Čl. XXXIV

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „účetní jednotky, kterými jsou“.

2. V § 1 odst. 2 písm. b) se slovo „osoby“ nahrazuje slovy „právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví“.

3. V § 1 odst. 2 písm. c) se slova „podle zvláštního právního předpisu“ zrušují.

4. V § 1 odst. 2 písmeno g) zní:

„g)   ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h) až l),“.

Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje.

5. V § 1 odst. 2 se za písmeno h) doplňují nová písmena i) až l), která znějí:

„i)   svěřenské fondy podle občanského zákoníku,
j)   fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
k)   investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, nebo
l)   ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis nebo které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu.“.

6. V § 1 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „(dále jen „účetní jednotky“).“ zrušují.

7. V § 1 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Tento zákon se vztahuje také na osoby odpovědné za vedení účetnictví podle § 4a.“.

8. V § 2 se za slovo „závazků“ vkládají slova „včetně dluhů“.

9. V § 3 odst. 3 se slova „společností nebo družstev“ nahrazují slovy „obchodních korporací“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

10. V § 3 odst. 4 písm. e) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

11. V § 3 odst. 6 písm. b) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

12. V § 4 odst. 1 se slova „a c)“ nahrazují slovy „ , c) a i) až l)“.

13. V § 4 odst. 5 písm. a) se slova „účastníky sdružení“ nahrazují slovy „společníky sdruženými ve společnosti“.

14. V § 4 odst. 5 písm. b) se slova „z účastníků sdružení“ nahrazují slovy „ze společníků sdružených ve společnosti“.

15. V § 4 odst. 5 závěrečné části ustanovení se slova „účastníky sdružení“ nahrazují slovy „společníky sdruženými ve společnosti“.

16. V § 4 odst. 8 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a vyhotovení výroční zprávy“.

17. V § 4 odst. 8 písm. v) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

18. V § 4 odst. 12 se za slova „společnostech,2)“ vkládají slova „práv z“ a za slova „papírů3)“ se vkládají slova „a zaknihovaných cenných papírů (dále jen „cenný papír“)“.

19. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

㤠4a

(1) Za vedení účetnictví svěřenských fondů, včetně sestavení účetní závěrky a naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídá správce; je-li několik správců pověřených společnou správou, odpovídají společně a nerozdílně. Za vedení účetnictví svěřenských fondů, které jsou investičním fondem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, včetně sestavení účetní závěrky a naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídají správce a obhospodařovatel společně a nerozdílně.

(2) Za vedení účetnictví ostatních investičních fondů bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, včetně sestavení účetní závěrky a naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídají administrátor a obhospodařovatel společně a nerozdílně.

(3) Za vedení účetnictví dalších účetních jednotek bez právní osobnosti, včetně sestavení účetní závěrky a naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídají osoba, které je uloženo sestavit účetní závěrku, a osoba, která jedná jménem účetní jednotky, případně jiná osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, a to společně a nerozdílně.“.

20. V § 9 odst. 3 písm. a) se slovo „subjektivitu“ nahrazuje slovem „osobnost“.

21. V § 9 odst. 4 se slovo „h)“ nahrazuje slovem „l)“.

22. V § 17 odst. 2 písm. d) se slova „společností nebo družstev“ nahrazují slovy „obchodních korporací“.

23. V § 17 odst. 3 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

24. V § 17 odst. 4 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

25. V § 17 odst. 5 se slova „společností, družstvem“ nahrazují slovy „obchodní korporací“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

26. V § 17 odst. 6 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

27. V § 17 odst. 7 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

28. V § 18 odst. 2 písm. a) se za slova „a) až c)“ vkládají slova „a i) až l)“.

29. V § 18 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou, za slovo „h)“ se vkládají slova „nebo podpisový záznam osob stanovených v § 4a účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. i) až l)“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

30. V § 20 odst. 1 písm. b) se slova „společnosti a družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

31. V § 20 odst. 1 písm. d) se za slovo „h)“ vkládají slova „a l)“.

32. V § 20 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. i) za podmínek podle písmene a) a“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

33. V § 24 odst. 3 písm. a) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

34. V § 27 odst. 3 se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

35. V § 28 odst. 1 se slova „Pozemky a jiný majetek“ nahrazují slovy „Majetek nebo jeho části“.

36. V § 31 odst. 4 se slovo „h)“ nahrazuje slovem „l)“.

37. V § 37a odst. 1 úvodní části ustanovení se za číslo „37“ vkládají slova „nebo osoba odpovědná za vedení účetnictví podle tohoto zákona“.

38. V § 38a se slovo „subjektivitu“ nahrazuje slovem „osobnost“.

Čl. XXXV
Přechodná ustanovení

1. Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se použijí poprvé v účetním období započatém ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

2. V případě změny právního institutu včetně změny jeho obsahu, která nastane dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) do dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se použije ustanovení § 3029 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s tím, že případnou změnu postupu účtování, která má dopad na změnu výsledku hospodaření, může účetní jednotka v této souvislosti provést pouze tehdy, že by neprovedením takovéto změny došlo k významnému zkreslení informací obsažených v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce.

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. XXXVI

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 11/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 3 se slova „ , za kterou jsou jím odměňováni“ zrušují.

2. V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 14 se slova „za kterou jsou touto společností odměňováni,“ zrušují.

3. V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 15 se slova „pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,“ zrušují.

4. V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 16 se slova „jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů“ nahrazují slovy „nejsou uvedeni v bodech 1 až 3, 5 až 8, 13, 18 a 19“.

5. V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 17 se slova „pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,“ zrušují.

6. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 19 a 20, které znějí:

„19. osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení,
20.  fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 19, s výjimkou členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří nevykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,“.

7. V § 3 odst. 1 se doplňuje závěrečná část ustanovení, která zní: „v době zaměstnání podle zákona upravujícího nemocenské pojištění, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu podle zákona upravujícího daně z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny.“.

8. V § 5b odst. 1 se slova „z podnikání a z jiné samostatné výdělečné“ nahrazují slovy „ze samostatné“.

9. V § 5b se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

10. V § 5b odst. 3 větě druhé se slova „a vyšší než měsíční vyměřovací základ stanovený podle § 14“ zrušují a věta třetí se nahrazuje větami „Maximální měsíční základ však nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který z vyměřovacího základu určeného nebo vypočteného podle § 5b odst. 1 za kalendářní rok na naposledy podaném přehledu podle § 15 připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž aspoň po část tohoto měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost; věta druhá platí i zde. Maximální měsíční základ stanovený podle věty první platí od měsíce, ve kterém byl podán přehled podle § 15 odst. 1 za předchozí rok. K přehledu podle § 15 podanému za kalendářní rok před více než 3 roky před kalendářním rokem, v němž se pojistné na nemocenské pojištění platí, se nepřihlíží. Nelze-li maximální měsíční základ stanovit podle věty třetí, činí maximální měsíční základ polovinu průměrné mzdy za kalendářní měsíce kalendářního roku, v němž osoba samostatně výdělečně činná zahájila výkon samostatné výdělečné činnosti, a v následujícím kalendářním roce za kalendářní měsíce končící kalendářním měsícem, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl podán přehled podle § 15 odst. 1. Pokud v kalendářním roce, v němž osoba samostatně výdělečně činná zahájila samostatnou výdělečnou činnost, ji nevykonávala aspoň ve 4 kalendářních měsících, určuje si v následujícím kalendářním roce měsíční základ tak, jako by v tomto roce samostatnou výdělečnou činnost zahájila; takto se postupuje ještě v kalendářním roce následujícím po kalendářním roce uvedeném v části věty před středníkem, a to až do kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž osoba samostatně výdělečně činná podala přehled podle § 15 odst. 1.“.

11. V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 1 se slova „až 3“ nahrazují slovy „a 2“.

12. V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „až 3“ nahrazují slovy „a 2“.

13. V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 3 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

14. V § 15a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Zaměstnavatel je povinen v tomto potvrzení uvést, zda je zaměstnanec účasten v kalendářním roce důchodového spoření.“.

Čl. XXXVII
Přechodná ustanovení

1. Pojistné na nemocenské pojištění u osob samostatně výdělečně činných se za prosinec 2013 stanoví a platí podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

2. Pro stanovení vyměřovacího základu, popřípadě dílčího vyměřovacího základu, z hlavní samostatné výdělečné činnosti osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za rok 2013, která byla aspoň po část tohoto roku účastna nemocenského pojištění, se použije též ustanovení § 5b odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

3. Zaměstnavatel je povinen v potvrzení podle § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb. za kalendářní rok 2013 uvést též úhrn vyměřovacích základů za období před kalendářním měsícem, v němž se stal zaměstnanec účastníkem důchodového spoření, a za období od kalendářního měsíce, v němž se stal účastníkem důchodového spoření.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. XXXVIII

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 313/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a v oblasti pojistného na sociální zabezpečení“.

2. V § 6 odst. 4 písm. a) bodech 12 a 13, § 48 odst. 1 písm. e) a v § 48 odst. 5 se slovo „péči“ nahrazuje slovem „pomoci“.

3. V § 6 odst. 4 písm. r) se za slova „příspěvku na státní politiku zaměstnanosti“ vkládají slova „včetně pohledávek v těchto věcech na základě mezinárodních smluv“.

4. V § 7 písm. g) se za slovo „péči“ vkládají slova „nebo pomoci“.

5. V poznámce pod čarou č. 33b se slova „§ 6 písm. a) vyhlášky č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.“ zrušují.

6. V § 16 odst. 6 se slova „ ; seznam těchto zařízení a bližší úpravu postupu při uznávání nemocí z povolání stanoví vyhláškou Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí“ zrušují.

7. V § 16c odst. 2 se na konci textu písmene q) doplňují slova „a dobu důchodového spoření“.

8. V § 36 se na konci písmene zh) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena zi) a zj), která znějí:

„zi)  osob pověřených obchodním vedením na základě smluvního zastoupení, jestliže vykonávají tuto činnost za odměnu, ten, kdo těmto osobám vyplácí tuto odměnu,
zj)  osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. t) zákona o důchodovém pojištění ten, kdo plní u těchto osob povinnosti zaměstnavatele podle § 92 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění.“.

9. V § 37 odst. 1 písm. a) se za slova „místo narození,“ doplňuje slovo „pohlaví,“.

10. V § 37 odst. 1 písm. h) se za slova „obchodní společnost“ vkládají slova „za období před rokem 2014“.

11. V § 38 odst. 1 a v § 83a se slovo „zh)“ nahrazuje slovem „zj)“.

12. V § 40a odst. 2 se slova „ , c) až q) a u) až x) a § 5 odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „a c) až t), a odst. 2 písm. g) a odst. 4“.

13. V § 45 větě první se slova „a orgány Hasičského záchranného sboru České republiky“ zrušují.

14. V § 52 odst. 2 se část věty první za středníkem nahrazuje slovy „účast na důchodovém pojištění zaniká ke dni podání odhlášky z účasti na důchodovém pojištění nebo ke dni v budoucnu, pokud je tento den v odhlášce uveden; pokud občan nezaplatil pojistné na důchodové pojištění za období přede dnem podání odhlášky, může se odhlásit i zpětně za toto období nebo jeho část“.

15. V § 52 odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; pokud tento občan nepodá v této lhůtě odhlášku z účasti na důchodovém pojištění, považuje se za osobu účastnou důchodového pojištění osob dobrovolně účastných důchodového pojištění podle § 6 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění, pokud již neuplynula lhůta uvedená v tomto ustanovení“.

16. V § 52 odst. 2 větě poslední se slovo „Odhlášky“ nahrazuje slovem „Odhláška“.

17. V § 52 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Občan účastný důchodového spoření je povinen při podání přihlášky k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění uvést, že je účasten důchodového spoření podle zákona upravujícího důchodové spoření; stane-li se účastníkem důchodového spoření až po podání této přihlášky, sdělí uvedenou skutečnost ve lhůtě podle odstavce 3.“.

18. V § 88 odst. 5 se za slovo „podle“ vkládají slova „§ 116 odst. 2 věty druhé,“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „a § 64 odst. 2 a 5 zákona o důchodovém pojištění“.

19. V § 118 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; v odůvodněných případech může být zvláštním příjemcem ustanovena právnická osoba“.

20. V § 118a odst. 3 větě druhé se za slova „řízení o“ vkládá slovo „námitkách,“.

21. V § 123e odstavec 1 zní:

„(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, lze podání nebo jiný úkon podle tohoto zákona nebo ve věcech pojistného podle zvláštního zákona32) učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou

a)   podepsanou uznávaným elektronickým podpisem68a),
b)   odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
c)   s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, pokud tuto možnost orgán sociálního zabezpečení zajistil.“.

22. V § 123e se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   podání a jiné úkony, které lze učinit způsobem podle odstavce 1 písm. c).“.

23. V § 123e odst. 5 se slova „zdravotnická zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb“.

24. V § 123f se slova „obce s rozšířenou působností“ zrušují.

Čl. XXXIX
Přechodné ustanovení

Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění se může odhlásit z účasti na důchodovém pojištění za dobu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu podle zákona č. 582/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. XL

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 274/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „za kterou jsou jím odměňováni,“ zrušují.

2. V § 5 odst. 1 písm. d) se slova „v odstavci 2 písm. c)“ nahrazují slovy „o) až s)“.

3. V § 5 odst. 1 se písmena m) až u) zrušují.

Dosavadní písmena v) až y) se označují jako písmena m) až p).

4. V § 5 odst. 1 písm. n) se slova „za kterou jsou touto společností odměňováni,“ zrušují.

5. V § 5 odst. 1 písm. o) se slova „pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,“ zrušují.

6. V § 5 odst. 1 písmeno p) zní:

„p)   osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení.“.

7. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až t), která včetně závěrečné části ustanovení znějí:

„q)   členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou uvedeni v písmenech a) až c), f) až i), p) a s),
r)    likvidátoři,
s)    vedoucí organizačních složek právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka zapsána v obchodním rejstříku a místo výkonu práce těchto vedoucích je trvale v České republice,
t)    fyzické osoby neuvedené v písmenech a) až d) a f) až s), s výjimkou členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří nevykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,

v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního předpisu a nejsou od této daně osvobozeny; to neplatí, jde-li o osoby uvedené v písmeni e).“.

8. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále

a)   osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky – krajské pobočky, popřípadě pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše 3 let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku, a nezapočítává se do ní jiná náhradní doba pojištění nebo doba pojištění, které se kryjí s dobou, po kterou je osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání; za dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom považuje též doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné,
b)   osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,
c)   osoby konající vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejsou vojáky z povolání,
d)   osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let,
e)   osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu,
f)   poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně [§ 39 odst. 2 písm. c)] z českého pojištění, a to do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32; za poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se pro účely účasti na pojištění považují též osoby, které nepobírají tento důchod, avšak splňují podmínky nároku na tento důchod a pobírají výsluhový příspěvek podle zvláštních zákonů,
g)   osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního předpisu, po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti, kterou si nepřivodily úmyslně, pokud tato dočasná pracovní neschopnost vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu, po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu, po dobu trvání podpůrčí doby u ošetřovného a po dobu trvání podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství v období před porodem,
h)   osoby, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona upravujícího zvláštní ochranu svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, pokud podle vyjádření orgánu příslušného k poskytování zvláštní ochrany a pomoci nemohou vykonávat výdělečnou činnost.“.

9. V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Zaměstnáním se pro účely tohoto zákona rozumí činnost osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až d) a f) až t) pro zaměstnavatele, ze které jim plynou nebo by mohly plynout od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního předpisu a nejsou od této daně osvobozeny. Dobou zaměstnání se pro účely tohoto zákona rozumí období od počátku výkonu činnosti osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) a f) až t) pro zaměstnavatele do konce období, v němž tato činnost měla nebo mohla být vykonávána.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

10. V § 5 odst. 5 se slova „odstavců 1 a 2 se nevztahují“ nahrazují slovy „odstavce 1 se nevztahuje“.

11. V § 6 odst. 1 písm. e) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

12. V § 6 odst. 2 se slovo „deseti“ nahrazuje číslem „15“.

13. V § 8 odst. 1 se slova „l) a v) až x), odst. 2 a odst. 3“ nahrazují slovy „t) a v § 5 odst. 4“.

14. V § 8 odst. 2 se slova „ , f) až l), v) až x) a v § 5 odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „a f) až t) a v § 5 odst. 4“.

15. V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Vykonává-li člen zastupitelstva územního samosprávného celku, zastupitelstva městské části nebo městského obvodu územně členěných statutárních měst nebo hlavního města Prahy souběžně více funkcí pro tentýž územní samosprávný celek, za které je odměňován, je z nich účasten pojištění jen jednou; to platí obdobně pro osobu, která je členem více kolektivních orgánů územního samosprávného celku nebo orgánů zřízených jeho orgány.“.

16. V § 9 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova „z podnikání a z jiné samostatné výdělečné“ nahrazují slovy „ze samostatné“.

17. V § 9 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „ , která není účastna nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných,“ zrušují.

18. V § 9 odst. 6 písm. c), § 9 odst. 8, § 12 odst. 1 větě třetí a v § 50 odst. 2 písm. b) a c) se slovo „péči“ nahrazuje slovem „pomoci“.

19. V § 9 odst. 7 se věta první nahrazuje větou „Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v těch kalendářních měsících, v nichž aspoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost, a v této době výkonu samostatné výdělečné činnosti aspoň po část této doby trvaly skutečnosti uvedené v odstavci 6.“.

20. V § 9 odst. 8 větě první se slova „a jde-li o osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x), účast na důchodovém pojištění“ zrušují.

21. V § 9 odst. 9 se věta druhá zrušuje.

22. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „písm. a) až l), v) až x) a v § 5 odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „a v § 5 odst. 4“.

23. V § 11 odst. 2 větě první se slova „l) a v) až x) a v § 5 odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „t) a v § 5 odst. 4“ a slova „pro stanovení pojistného podle zvláštního zákona17)“ se nahrazují slovem „pojištěnce“.

24. V § 11 odst. 2 větě druhé se slovo „právním“ zrušuje.

25. V § 11 odst. 2 se věty třetí až pátá zrušují.

26. V § 11 odst. 2 větě třetí se slova „v) až x) a v § 5 odst. 3“ nahrazují slovy „t) a odst. 4“ a slova „ , přičemž ustanovení věty třetí až páté tím není dotčeno“ se zrušují.

27. V § 12 odst. 1 větě první se slova „1 písm. m) až u) a y)“ nahrazují číslem „2“ a slova „1 písm. y)“ se nahrazují slovy „2 písm. h)“.

28. V § 12 odst. 1 větě druhé se slova „1 písm. n) až p) a r) až u)“ nahrazují číslem „2“.

29. V § 12 odst. 1 větě třetí se slova „1 písm. s)“ nahrazují slovy „2 písm. e)“.

30. V § 14 odst. 2 se slova „1 písm. r)“ nahrazují slovy „2 písm. d)“ a slova „1 písm. s)“ se nahrazují slovy „2 písm. e)“.

31. V § 16 odst. 3 větě druhé se slova „ , a jde-li o dobu po 30. červnu 2002, též věty třetí a čtvrté,“ zrušují.

32. V § 16 odst. 3 větě třetí se slovo „šesté“ nahrazuje slovem „třetí“.

33. V § 16 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; tento koeficient se stanoví s přesností na čtyři platná desetinná místa“.

34. V § 16 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „výdělku,“ vkládají slova „doby, v nichž byl pojištěnec účasten důchodového pojištění nebo zabezpečení podle předpisů platných před tímto dnem, nelze-li zjistit výši vyměřovacích základů za dobu zaměstnání před tímto dnem,“.

35. V § 16 odst. 4 písm. e) se slova „1 písm. r) a s)“ nahrazují slovy „2 písm. d) a e)“.

36. V § 16 odst. 4 písm. g) se slova „1 písm. n) a y)“ nahrazují slovy „2 písm. a) a h)“.

37. V § 16 odst. 4 písm. j) se slovo „šesté“ nahrazuje slovem „třetí“.

38. V § 19a odst. 1 se slova „1 písm. s)“ nahrazují slovy „2 písm. e)“.

39. V § 21 odst. 1 písm. a) se za slovo „středních“ vkládají slova „nebo vyšších odborných školách (dále jen „střední škola“)“.

40. V § 27 se slova „písm. a) až l), v) až x) a v § 5 odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „a v § 5 odst. 4“.

41. V § 29 odst. 6 a v § 34 odst. 1 se slova „1 písm. p), r) a s)“ nahrazují slovy „2 písm. c), d) a e)“.

42. V § 34 odst. 4 se za slova „odstavce 1 se“ vkládají slova „na žádost“.

43. V § 34 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

44. V § 40 odst. 3 se slova „1 písm. n)“ nahrazují slovy „2 písm. a)“.

45. V § 55 odst. 2 se slovo „šestá“ nahrazuje slovem „třetí“.

46. V § 102 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:

„(2) Do 30. listopadu 1999 jsou účastni pojištění vojáci v další službě; pro hodnocení účasti na pojištění vojáků v další službě jako doby pojištění platí § 11 obdobně.

(3) Do 31. prosince 2004 jsou účastny pojištění osoby konající civilní službu. Doba účasti na pojištění podle věty první se považuje za náhradní dobu pojištění.

(4) Do 31. prosince 2009 jsou účastny pojištění osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let. Doba účasti na pojištění podle věty první se považuje za náhradní dobu pojištění.“.

47. V § 104 odst. 1 se slova „1 písm. r)“ nahrazují slovy „2 písm. d)“.

48. Nadpis § 105a zní: „Převod důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie“.

49. V § 105a odst. 1 se slova „Evropských společenství nebo jejich institucí“ nahrazují slovy „Evropské unie nebo jejích institucí“ a slova „Evropských společenství“ se nahrazují slovy „Evropské unie“.

50. V § 105a odst. 2 se slova „Evropských společenstvích nebo jejich institucích“ nahrazují slovy „Evropské unii nebo jejích institucích“ a slova „Evropských společenství“ se nahrazují slovy „Evropské unie“.

51. V § 105a odst. 4 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

52. V § 105b se slova „1 písm. u)“ nahrazují slovy „2 písm. g)“.

Čl. XLI
Přechodná ustanovení

1. Osoba, která byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu dobrovolně účastna důchodového pojištění v nejdelším možném rozsahu uvedeném v § 6 odst. 2 větě druhé zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, je oprávněna přihlásit se k další takové účasti na důchodovém pojištění v období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, a to za podmínky uvedené v § 6 odst. 2 větě druhé zákona o důchodovém pojištění v části věty za středníkem.

2. Doba důchodového pojištění uvedená v § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se před 1. lednem 2014 u osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a), f), w) a x) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, hodnotí za podmínek stanovených v § 11 odst. 2 větách třetí až páté zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu. Dlužné pojistné na důchodové pojištění uvedené v § 11 odst. 2 větách čtvrté a páté zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, lze za dobu před 1. lednem 2014 zaplatit podle těchto ustanovení nejdéle do 31. prosince 2016.

3. Pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu podle § 34 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se započítává i doba výdělečné činnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, za kterou nebylo toto zvýšení přiznáno.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. XLII

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písmeno g) zní:

„g)   zaměstnáním činnost zaměstnance pro zaměstnavatele, ze které mu plynou nebo by mohly plynout od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů podle právního předpisu upravujícího daně z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny,“.

2. V § 3 písm. n) se slova „uvedení v § 5 písm. a) bodech 1, 4 až 6 a 15“ zrušují.

3. V § 3 se na konci písmene v) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena w) a x), která znějí:

„w)  prací práce, pracovní nebo obdobná činnost, funkce nebo služba,
x)   dobou zaměstnání období od počátku výkonu činnosti zaměstnance pro zaměstnavatele do konce období, v němž tato činnost měla nebo mohla být vykonávána.“.

4. V § 5 písm. a) bodě 4 se slova „za kterou jsou jím odměňováni,“ zrušují.

5. V § 5 písm. a) bodě 16 se slova „za kterou jsou touto společností odměňováni,“ zrušují.

6. V § 5 písm. a) bodě 17 se slova „pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,“ zrušují.

7. V § 5 písm. a) bodě 18 se slova „jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů“ nahrazují slovy „nejsou uvedeni v bodech 1 až 10, 20 a 21“.

8. V § 5 písm. a) bodě 19 se slova „pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,“ zrušují.

9. V § 5 se na konci písmene a) doplňují body 21 a 22, které znějí:

„21. osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení,
22.  fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 21, s výjimkou členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří nevykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,“.

10. V § 5 písm. a) se doplňuje závěrečná část ustanovení, která zní: „v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního předpisu75) a nejsou od této daně osvobozeny,“.

11. V § 6 odst. 1 písm. a) bodě 2 se za slova „Evropské unie,“ vkládá slovo „a“.

12. V § 6 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

13. V § 6 se odstavce 2 až 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 2 až 4.

14. V § 6 odst. 4 se číslo „6“ nahrazuje číslem „3“.

15. V § 7 odst. 1 se slova „jsou splněny podmínky uvedené v § 6, s výjimkou podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. c), neboť sjednaná částka započitatelného příjmu“ nahrazují slovy „není splněna podmínka uvedená v § 6 odst. 1 písm. b), neboť sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání“.

16. V § 7 odst. 2 se za slova „započitatelného příjmu“ vkládají slova „z tohoto zaměstnání“.

17. V § 7 odst. 3 se slova „až po skončení“ nahrazují slovy „zaměstnavatelem až po skončení doby“ a slova „toto zaměstnání skončilo“ se nahrazují slovy „tato doba zaměstnání skončila“.

18. V § 7 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Zaměstnanci jsou účastni pojištění též, pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku rozhodného příjmu; zaměstnanci jsou účastni pojištění nejvýše po dobu trvání takových zaměstnání v tomto kalendářním měsíci. Za téhož zaměstnavatele se přitom považuje též právní nástupce zaměstnavatele.“.

19. V § 7a odst. 2 se za slovo „zúčtován“ vkládá slovo „zaměstnavatelem“ a věta druhá se zrušuje.

20. Na konci § 8 se doplňuje věta „Vykonává-li člen zastupitelstva územního samosprávného celku, zastupitelstva městské části nebo městského obvodu územně členěných statutárních měst nebo hlavního města Prahy souběžně více funkcí pro tentýž územní samosprávný celek, za které je odměňován, je z nich pojištěn jen jednou; to platí obdobně pro osobu, která je členem více kolektivních orgánů územního samosprávného celku nebo orgánů zřízených jeho orgány.“.

21. V § 10 odstavec 1 zní:

„(1) Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro zaměstnavatele, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání, pokud se nestanoví jinak v odstavcích 2 a 3.“.

22. V § 10 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) U zaměstnance v pracovním poměru se za den, ve kterém tento zaměstnanec začal vykonávat práci, považuje též den přede dnem započetí výkonu práce, za který příslušela náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí.

(3) Pojištění vzniká u

a)   smluvního zaměstnance dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro smluvního zaměstnavatele, a zaniká dnem skončení výkonu práce pro smluvního zaměstnavatele,
b)   soudce dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skončení výkonu funkce soudce,
c)   členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy dnem, od něhož náleží odměna za výkon funkce, a zaniká dnem skončení této funkce nebo zánikem mandátu člena zastupitelstva; plní-li dosavadní starosta, místostarosta, primátor, náměstek primátora nebo člen rady územního samosprávného celku, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy svěřené pravomoci po uplynutí volebního období do zvolení nového starosty, místostarosty, primátora, náměstka primátora nebo rady územního samosprávného celku, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy a je mu vyplácena odměna za výkon funkce, trvá mu účast na pojištění ještě po dobu, po kterou mu náleží tato odměna; to platí obdobně pro hejtmana kraje, náměstka hejtmana kraje, primátora hlavního města Prahy a náměstka primátora hlavního města Prahy,
d)   poslance Poslanecké sněmovny a senátora Senátu Parlamentu České republiky dnem zvolení a zaniká dnem zániku mandátu,
e)   osoby pečující a osoby v evidenci dnem, od něhož náleží odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí13), a zaniká dnem, od něhož tato odměna nenáleží z jiných důvodů, než je dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa,
f)   odsouzeného dnem zařazení do práce a zaniká dnem odvolání z výkonu práce,
g)   společníka společnosti s ručením omezeným a komanditisty komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonává pro ni práci, dnem, ve kterém začal konat práci pro společnost, a zaniká dnem ukončení výkonu této práce,
h)   osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení dnem uvedeným v pověření k obchodnímu vedení a zaniká dnem zrušení tohoto pověření,
i)   likvidátora dnem jmenování a zaniká dnem ukončení výkonu funkce.“.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 4 až 10.

23. V § 10 odst. 4 písm. b) se číslo „5“ nahrazuje číslem „2“.

24. V § 10 odst. 6 větě první se slova „uvedený v § 5 písm. a) bodě 1“ zrušují.

25. V § 10 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větami „Ustanovení věty první platí obdobně pro ostatní pojištěnce, pokud jejich další zaměstnání je zaměstnáním stejného druhu jako předchozí zaměstnání. Ustanovení věty první a druhé však neplatí, je-li alespoň jedním ze zaměstnání zaměstnání malého rozsahu nebo dohoda o provedení práce.“.

26. V § 10 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.

27. V § 10 odst. 7 se věty první a druhá zrušují.

28. V § 10 odst. 7 se slovo „třetí“ nahrazuje slovem „první“.

29. V § 10 odst. 8 se slova „skončení zaměstnání“ nahrazují slovy „skončení doby zaměstnání“.

30. V § 18 odst. 5 se slova „zaměstnání skončilo“ nahrazují slovy „doba zaměstnání skončila“.

31. V § 19 odst. 6 větě druhé se za slovo „rozsahu“ vkládají slova „nebo o zaměstnání na základě dohody o provedení práce“.

32. V § 19 odst. 8 se za slova „zaměstnání malého rozsahu“ vkládají slova „nebo na základě dohody o provedení práce“.

33. V § 28 odst. 1 větě první se slova „skončilo zaměstnání“ nahrazují slovy „skončila doba zaměstnání“.

34. V § 28 odst. 3 se slova „toto zaměstnání mělo skončit“ nahrazují slovy „měla skončit doba tohoto zaměstnání“.

35. V § 30 se slovo „odváděcí“ zrušuje.

36. V § 40 odst. 3 se za slovo „končí“ vkládá slovo „doba“.

37. V § 54 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Ošetřujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí poskytovatel zdravotních služeb, který svými lékaři poskytuje pojištěnci nebo jiné posuzované osobě ambulantní, lůžkovou nebo lázeňskou léčebně rehabilitační péči, s výjimkou poskytovatele zdravotnické záchranné služby a lékařské pohotovostní služby, a poskytovatel pracovnělékařských služeb při ošetřování pojištěnce v rámci první pomoci, pokud získal oprávnění k poskytování zdravotních služeb.“.

38. V § 56 odst. 6 větě první se slova „léčebný režim“ nahrazují slovy „individuální léčebný postup“.

39. V § 57 odst. 1 písm. b) se za slovo „poskytnuta“ vkládá slovo „komplexní“.

40. V § 57 odst. 1 písm. c) se slova „přijatého do“ nahrazují slovy „přijatého k poskytnutí“.

41. V § 57 odst. 4, § 59 odst. 3, § 68 odst. 5 větě první a v § 73 odst. 2 se slova „předpis38) o poskytování zdravotních služeb“ nahrazují slovy „předpis76) o poskytování specifických zdravotních služeb“.

Poznámka pod čarou č. 76 zní:


76)  § 49 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.“.

42. V § 59 odst. 1 písm. c) se za slovo „nebo“ vkládá slovo „komplexní“.

43. V § 61 písm. b) se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb“.

44. V § 61 písm. k) se slovo „lázeňská“ nahrazuje slovy „komplexní lázeňská“ a slovo „lázeňské“ se nahrazuje slovy „komplexní lázeňské“.

45. V § 61 písm. v) se slova „zařízením závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovatelem pracovnělékařských služeb“.

46. V § 61 písm. z) se slova „v zařízení závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „u poskytovatele pracovnělékařských služeb“.

47. V § 62 odst. 1 se slova „zařízením závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovatelem pracovnělékařských služeb“ a slova „zařízení závodní preventivní péče“ se nahrazují slovy „poskytovatele pracovnělékařských služeb“.

48. V § 64 odst. 1 písm. g) se za slovo „nebo“ vkládá slovo „komplexní“.

49. V § 64 odst. 1 písm. q) se slova „nebo zařízení závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb“, slova „závodní preventivní péči“ se nahrazují slovy „pracovnělékařské služby“ a slova „zařízení závodní preventivní péče“ se nahrazují slovy „poskytovateli pracovnělékařských služeb“.

50. V § 82 odst. 1 písm. a) se číslo „20“ nahrazuje číslem „22“.

51. V § 84 odst. 2 se písmeno p) zrušuje.

Dosavadní písmena q) až u) se označují jako písmena p) až t).

52. V § 92 odst. 2 písm. c) se slova „za kterou jsou jím odměňováni,“ zrušují.

53. V § 92 odst. 2 písm. g) se slova „kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,“ zrušují.

54. V § 92 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které zní:

„z)   osob uvedených v § 5 písm. a) bodě 21 právnická osoba, která tyto osoby pověřila obchodním vedením na základě smluvního zastoupení podle občanského zákoníku.“.

55. V § 92 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Úkoly zaměstnavatelů uvedených v odstavci 1 písm. a) plní u zaměstnanců uvedených v § 5 písm. a) bodě 22 ten, kdo zaměstnává tyto zaměstnance.“.

56. V § 94 odst. 1 větě první se za slovo „skončení“ vkládá slovo „doby“.

57. V § 94 odst. 1 větě druhé se slova „ , a to i když výkon této práce nezakládá účast na pojištění,“ zrušují.

58. V § 94 odst. 1 větě třetí se slova „uvedeného v § 6 odst. 3“ nahrazují slovy „činného na základě dohody o provedení práce“ a slovo „konce“ se nahrazuje slovy „20. kalendářního dne“.

59. V § 94 odst. 1 se věta čtvrtá nahrazuje větou „Jestliže by lhůta pro oznámení skončení doby zaměstnání uplynula dříve, než lhůta pro oznámení dne nástupu zaměstnance do zaměstnání, oznamuje zaměstnavatel den skončení doby zaměstnání těchto zaměstnanců ve lhůtě stanovené pro oznámení dne nástupu těchto zaměstnanců do zaměstnání.“.

60. V § 95 odst. 1 písm. a) se slova „skončení zaměstnání“ nahrazují slovy „skončení doby zaměstnání“ a slova „a údaj o povinné účasti smluvního zaměstnance na důchodovém pojištění ve státě, v němž má sídlo jeho zahraniční zaměstnavatel“ se zrušují.

61. V § 101 odst. 1 písm. i) se slova „p) a q)“ nahrazují slovy „a p)“.

62. V § 103 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

63. V § 103 odst. 3 se část věty druhé za středníkem včetně středníku zrušuje.

64. V § 104 odst. 3 se za slovo „skončení“ vkládá slovo „doby“.

65. V § 110 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Tato lhůta neběží po dobu, po kterou nejsou splněny podmínky pro výplatu dávky podle § 109 odst. 1.“.

66. V § 122 odst. 3 písm. h) se za slovem „rozsahu“ čárka nahrazuje slovem „a“, slova „a zaměstnání, které nezaložilo účast na pojištění z důvodu nesplnění podmínky stanovené v § 6 odst. 1 písm. b),“ se zrušují a slova „skončení zaměstnání“ se nahrazují slovy „skončení doby zaměstnání“.

67. V § 126 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

68. V § 128 odst. 2 písm. e) se slova „ústavní péče nebo komplexní lázeňské péče“ nahrazují slovy „poskytování lůžkové nebo komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče“.

69. V § 131 odst. 1 písm. f) a v § 136 odst. 1 písm. f) se za slovo „skončení“ vkládá slovo „doby“.

70. V § 131 odst. 1 na konci textu písmene j) a v § 136 odst. 1 na konci textu písmene j) se doplňují slova „nebo šesté“.

71. V § 131 odst. 1 písm. r) a v § 136 odst. 1 písm. r) se slova „zařízení závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovateli pracovnělékařských služeb“.

72. V § 138a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Zdravotnické zařízení uvedené“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotnických služeb uvedený“.

73. V § 138a odst. 1 písm. a) a b) se slovo „zjistilo“ nahrazuje slovem „zjistil“.

74. V § 138a odst. 1 písm. k) se slova „zařízení závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „poskytovateli pracovnělékařských služeb“.

75. V § 138a odst. 1 písm. t) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

76. V § 142 odst. 5 se slova „a 139“ nahrazují slovy „až 139“.

77. V § 149 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , jde-li o zaměstnavatele pojištěnce, kterému byla v důsledku sociální události vyplacena dávka“.

78. V § 162 odstavec 1 zní:

„(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, lze podání nebo jiný úkon podle tohoto zákona učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou

a)   podepsanou uznávaným elektronickým podpisem67),
b)   odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
c)   s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, pokud tuto možnost orgán nemocenského pojištění zajistil.“.

79. V § 162 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   podání a jiné úkony, které lze učinit způsobem podle odstavce 1 písm. c).“.

80. V § 162 odst. 5 se slova „zdravotnická zařízení“ nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb“.

81. V § 165 se slova „jde-li o částku nepřesahující 10 000 Kč,“ zrušují.

Čl. XLIII
Přechodná ustanovení

1. Jestliže činnost osob uvedených v § 5 písm. a) bodech 21 a 22 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, byla vykonávána ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu a je nadále vykonávána po tomto dni, považuje se den nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu za den nástupu těchto osob do zaměstnání a ten, kdo plní u těchto osob povinnosti zaměstnavatele, je povinen oznámit podle § 94 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu nástup těchto osob do zaměstnání, pokud činnost těchto osob zakládá ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu účast na nemocenském pojištění podle § 6 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, a nejedná se o zaměstnání malého rozsahu. Zaměstnavatel, který zaměstnává pouze zaměstnance uvedené ve větě první, je povinen přihlásit se do registru zaměstnavatelů podle § 93 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

2. U osob uvedených v § 5 písm. a) bodech 21 a 22 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které svou činnost vykonávaly ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu a tuto činnost nadále vykonávají po tomto dni, se pro účely stanovení rozhodného období považuje den nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu za den vzniku nemocenského pojištění.

3. U zaměstnance, který nastoupil před 1. lednem 2014 do zaměstnání, které nemělo trvat a ani netrvalo déle než 14 dnů, a toto zaměstnání trvá i po 31. prosinci 2013, se posuzuje účast na nemocenském pojištění podle předpisů platných do 31. prosince 2013.

4. Pokud smluvní zaměstnanec, který nebyl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu účasten nemocenského pojištění pouze proto, že byl povinně účasten důchodového pojištění ve státě, kde má sídlo jeho zaměstnavatel, a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu neuplynula doba 270 kalendářních dnů trvání zaměstnání na území České republiky, vykonával činnost u smluvního zaměstnavatele ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu a tuto činnost nadále vykonává po tomto dni, považuje se den nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu za den nástupu těchto osob do zaměstnání.

5. U smluvního zaměstnance, jemuž dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu vznikla účast na nemocenském pojištění v důsledku toho, že od tohoto dne splňuje podmínky účasti na nemocenském pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se pro účely stanovení rozhodného období považuje den nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu za den vzniku nemocenského pojištění.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Čl. XLIV

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

2. V § 3 odst. 11 se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“.

3. V § 3a odst. 1 se slova „z podnikání a z jiné samostatné výdělečné“ nahrazují slovy „ze samostatné“.

4. V § 5 odst. 3 se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“.

5. V § 20 odst. 1 se slovo „všeobecného“ nahrazuje slovem „veřejného“.

6. V § 24 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Podání podle odstavce 2 lze učinit rovněž datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky; příslušná zdravotní pojišťovna zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jaká podání lze učinit tímto způsobem.“.

7. V § 27 odst. 1 se slovo „všeobecného“ nahrazuje slovem „veřejného“.

8. V § 27a odst. 1 se slovo „všeobecného“ nahrazuje slovem „veřejného“.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o požární ochraně

Čl. XLV

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 29 odst. 1 písm. f) se slova „z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné“ nahrazují slovy „ze samostatné“.

2. V § 30 písm. d) se slova „z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné“ nahrazují slovy „ze samostatné“.

3. V § 97 se za slova „jejich akceschopnosti“ vkládají slova „ , nebo o obdobnou činnost podle zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky“.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

Čl. XLVI

V § 17 odst. 4 písm. e) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 322/1996 Sb. a zákona č. 340/2000 Sb., se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. XLVII

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 367/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 449/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 461/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 414/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 408/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 306/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „a funkční požitky“ zrušují.

2. V § 5 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „z podnikání a z jiné samostatné výdělečné“ nahrazují slovy „ze samostatné“.

3. V § 5 odst. 1 písm. a) bodě 3 se slova „pronájmu uvedené v § 9 zákona o daních z příjmů“ nahrazují slovy „nájmu podle zákona upravujícího daně z příjmů“.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna lesního zákona

Čl. XLVIII

V § 10 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o lihu

Čl. XLIX

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 75/2006 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 308/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 6 se slova „domácnost.4)“ nahrazují slovy „společně hospodařící domácnost.“.

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

2. V § 4 odst. 6 se za větu první vkládá věta „Společně hospodařící domácností se pro účely pěstitelského pálení rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“.

3. V § 5 odst. 6 a 7 se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „správce spotřební daně z lihu“.

4. V § 6 odst. 2 a 3 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce spotřební daně z lihu“.

5. V § 6 odst. 4 se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci spotřební daně z lihu“.

6. V § 6 odst. 4 se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce spotřební daně z lihu“.

7. V § 6 odst. 5 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce spotřební daně z lihu“.

8. V § 6 odst. 6 se slova „zaměstnance celního úřadu“ nahrazují slovy „úřední osoby správce spotřební daně z lihu“.

9. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „celním úřadem“ nahrazují slovy „správcem spotřební daně z lihu“.

10. V § 7 odst. 2 a 3 se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce spotřební daně z lihu“.

11. V § 7 odst. 3 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce spotřební daně z lihu“.

12. V § 8 odst. 1 se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „správce spotřební daně z lihu“.

13. V § 8 odst. 2 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce spotřební daně z lihu“.

14. V § 8 odst. 3 se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „správce spotřební daně z lihu“.

15. V § 9 odst. 1 se slova „Pověřený zaměstnanec celního úřadu“ nahrazují slovy „Pověřená úřední osoba správce spotřební daně z lihu“.

16. V § 9 odst. 2 se slova „zaměstnance celního úřadu“ nahrazují slovy „úřední osoby správce spotřební daně z lihu“.

17. V § 9 odst. 2 se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Správce spotřební daně z lihu“.

18. V § 9 odst. 3 závěrečné části ustanovení a v § 9 odst. 4 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce spotřební daně z lihu“.

19. V § 12 odst. 1 a v § 13 odst. 4 se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „správce spotřební daně z lihu“.

20. V § 15 odst. 1 se slova „Celní úřady zjišťují“ nahrazují slovy „Správce spotřební daně z lihu zjišťuje“.

21. V § 15 odst. 2 písm. b), § 16 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 16 odst. 2 se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci spotřební daně z lihu“.

22. V § 17 odst. 1 písm. i) a v § 17a odst. 3 písm. h) se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „správce spotřební daně z lihu“.

23. V § 17a odst. 4 písm. b) se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci spotřební daně z lihu“.

24. V § 17b odst. 5 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správní orgán, který je správcem spotřební daně z lihu“.

25. V § 20 odstavec 2 zní:

„(2) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona postupuje správce spotřební daně z lihu podle daňového řádu s výjimkou řízení o správních deliktech.“.

ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví

Čl. L

Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 255/2004 Sb., zákona č. 173/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 308/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 4 se slovo „úkony“ nahrazuje slovem „jednání“ a slovo „neplatné“ se nahrazuje slovem „neplatná“.

2. V § 11 se slova „ , popřípadě jména, příjmení“ zrušují.

3. V § 13 odst. 2 se slova „bankovní zárukou15)“ nahrazují slovy „finanční zárukou“.

4. Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.

Čl. LI
Přechodné ustanovení

Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 191/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Čl. LII

V § 71 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 103/2013 Sb., se slova „z podnikání“ nahrazují slovy „ze samostatné činnosti“.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna rozpočtových pravidel

Čl. LIII

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 písm. a) se poznámka pod čarou č. 5 včetně odkazu na ni zrušuje.

2. V § 6 odst. 1 písm. i) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o integrovaném záchranném systému

Čl. LIV

V § 29 odst. 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se slova „z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné“ nahrazují slovy „ze samostatné“.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o odpadech

Čl. LV

V § 37d odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 326/2009 Sb., se slova „z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné“ nahrazují slovy „ze samostatné“.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o myslivosti

Čl. LVI

V § 27 odst. 2 písm. b) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovem „nájmu“.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu

Čl. LVII

Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 187/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 308/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 2 se slova „projednává-li dědictví“ nahrazují slovy „vede-li řízení o pozůstalosti“ a slovo „úkonů“ se nahrazuje slovem „jednání“.

2. V § 27 odst. 2 písm. a) se slova „a příjmení“ zrušují.

3. V § 27 odst. 3 písm. a) se slova „a příjmení“ zrušují.

4. V § 27 odst. 3 písm. e) se slova „místo podnikání,“ zrušují a slova „organizační složku podniku“ se nahrazují slovy „pobočku anebo jinou organizační složku obchodního závodu“.

5. V § 27 odst. 3 písm. f) se slova „organizační složky podniku“ nahrazují slovy „pobočky nebo jiné organizační složky obchodního závodu“.

6. V § 27 odst. 4 písm. c) se slova „organizační složku podniku“ nahrazují slovy „pobočku anebo jinou organizační složku obchodního závodu“.

7. V § 31 odst. 1 písm. a) se slovo „ , příjmení“ zrušuje.

Čl. LVIII
Přechodná ustanovení

Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 440/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna školského zákona

Čl. LIX

V § 103 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 370/2012 Sb., se za slovo „praxe“ vkládají slova „a náležitosti smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách odborné praxe“.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o podpoře výstavby družstevních bytů

Čl. LX

V § 11 písm. b) zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů), se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o životním a existenčním minimu

Čl. LXI

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 85/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 409/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 se písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 13 zrušuje.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

2. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „z podnikání a z jiné samostatné výdělečné“ nahrazují slovy „ze samostatné“.

3. V § 7 odst. 1 písm. d) se slova „pronájmu uvedené v zákoně“ nahrazují slovy „nájmu podle zákona“.

4. V § 7 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“.

5. V § 7 odst. 2 písm. h) bodě 1 se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

6. V § 7 odst. 2 písm. h) bodě 3 se za slova „pojištění majetku,“ vkládají slova „úmrtného a příspěvku na pohřeb podle zvláštních právních předpisů,“.

7. V § 7 odst. 2 písm. h) bodě 6 se slova „nadací a občanských sdružení“ nahrazují slovy „fundace a spolku,“.

8. V § 7 odst. 5 se za slova „pomůcku27)“ vkládají slova „ , příjem z prodeje nemovité věci a z odstupného za uvolnění bytu použitý k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby“.

9. V nadpise § 8 se slova „z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné“ nahrazují slovy „ze samostatné“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

Čl. LXII

V § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se slova „a z funkčních požitků uvedených v zákoně o daních z příjmů14), a to po odpočtu daně z příjmů“ nahrazují slovy „podle zákona upravujícího daně z příjmů, a to po odpočtu daně z příjmů fyzických osob“.

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. LXIII

V § 109 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 502/2012 Sb., se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně“.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Zrušovací ustanovení

Čl. LXIV

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 12/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí.
2.  Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.
3.  Zákon č. 18/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.
4.  Zákon č. 322/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993  Sb.
5.  V části druhé § 48 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
6.  Část desátá zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).
7.  Čl. IV zákona č. 85/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992  Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č.  35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č.  302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., zákon č. 357/1992  Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 72/1994  Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č.  157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.
8.  Zákon č. 113/1994 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993  Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.
9.  Část pátá zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
10.  Zákon č. 96/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
11.  Část šestá zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
12.  Zákon č. 203/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
13.  Část pátá zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).
14.  Zákon č. 169/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
15.  Část třetí zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991  Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
16.  Část čtvrtá zákona č. 27/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách.
17.  Část šestá zákona č. 103/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č.  89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
18.  Část padesátá čtvrtá zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze.
19.  Část třetí zákona č. 340/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
20.  Část čtvrtá zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů.
21.  Část třetí zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).
22.  Část šestnáctá zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
23.  Část šestá zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě).
24.  Část třináctá zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
25.  Část první zákona č. 420/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony.
26.  Část šestá zákona č. 669/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
27.  Část čtrnáctá zákona č. 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky.
28.  Část šestá zákona č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích.
29.  Část třicátá sedmá zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.
30.  Část osmá zákona č. 230/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
31.  Část šestá zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.
32.  Část pátá zákona č. 270/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
33.  Část dvacátá třetí zákona č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č.  182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.
34.  Zákon č. 476/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
35.  Část čtvrtá zákona č. 215/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č.  40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
36.  Část sedmnáctá zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.
37.  Část osmá zákona č. 199/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
38.  Část druhá zákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
39.  Část pátá zákona č. 30/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony.
40.  Část třetí zákona č. 351/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
41.  Část dvanáctá zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě.
42.  Část osmá zákona č. 428/2011 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření.
43.  Část sedmá zákona č. 457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky.
44.  Část šestá zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.
45.  Část třetí zákona č. 466/2011 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony.
46.  Část třetí zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).
47.  Část osmá zákona č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
48.  Část desátá zákona č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření.
49.  Část druhá zákona č. 405/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.
50.  Část čtvrtá a část devátá zákona č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů.
51.  Část jedenáctá zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.
52.  Vyhláška ministerstva financí č. 207/1993 Sb., o osvobození od daně z převodu nemovitostí při převodech některých nemovitostí na obce a na okresní úřady.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Účinnost

Čl. LXV

Toto zákonné opatření Senátu nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, s výjimkou části čtyřicáté první, která nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Štěch v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Od ledna 2024 došlo ke změnám všech zákonů – tyto změny jsou v textu zapracovány ... pokračování

Cena: 219 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.