Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


341

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU

ze dne 10. října 2013,

kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o veřejných zakázkách

Čl. I

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 179/2010 Sb., zákona č. 423/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 258/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 55/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

1. § 12 zní:

㤠12

(1) Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota podle § 13 bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb. Tento prováděcí právní předpis stanoví rovněž seznam zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a výši tohoto limitu.

(2) Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu podle odstavce 1.

(3) Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.“.

2. V § 17 se písmeno v) zrušuje.

Dosavadní písmena w) a x) se označují jako písmena v) a w).

3. V § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „odst. 9“ nahrazují slovy „odst. 8“.

4. V § 30 odst. 5 větě druhé se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

5. V § 44 se odstavec 12 včetně poznámky pod čarou č. 60a zrušuje.

6. V § 48 odst. 1 se za slova „ve zjednodušeném podlimitním řízení“ vkládají slova „nebo ode dne odeslání výzvy k podání nabídek v užším řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním“.

7. V § 59 odst. 2 větě druhé se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

8. V § 59 odst. 4 větě třetí se slova „musejí nastat ve“ nahrazují slovy „mohou nastat v případě postupu podle tohoto odstavce po“.

9. V § 69 odst. 5 větě třetí se slova „odst. 6 nebo 7“ nahrazují slovy „odst. 5 nebo 6“.

10. V § 71 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 5 až 11.

11. V § 71 odstavec 6 zní:

„(6) Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá; o této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče. To neplatí, pokud zadavatel

a)   postupuje podle § 22 odst. 3 a 4 nebo § 23 odst. 4 až 8 a 10,
b)   zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému, nebo
c)   postupoval tak, že

1. 

zrušil předchozí zadávací řízení s obdobným předmětem podle § 84 odst. 1 písm. e),

2. 

v oznámení o zahájení nového zadávacího řízení identifikoval předchozí zadávací řízení a

3. 

v oznámení o zahájení nového zadávacího řízení označil změny zadávacích podmínek.“.

12. V § 71 odst. 9 a v § 71 odst. 10 větě první se slova „odstavce 9“ nahrazují slovy „odstavce 8“.

13. V § 71 odst. 11 se slova „odstavce 9 až 11“ nahrazují slovy „odstavce 8 až 10“.

14. V § 72 odst. 3 se slova „odst. 10“ nahrazují slovy „odst. 9“.

15. V § 72 odst. 4 větě první se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 7“.

16. V § 72 odst. 5 se slova „odst. 9“ nahrazují slovy „odst. 8“.

17. V § 72 odst. 6 se slova „odst. 6, 7, 10 až 12“ nahrazují slovy „odst. 5, 6 a 9 až 11“.

18. V § 73 odst. 1 větě druhé se slova „odst. 10“ nahrazují slovy „odst. 9“.

19. V § 74 odstavce 5 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 85 znějí:

„(5) Členem hodnotící komise musí být u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik85).

(6) U významných veřejných zakázek zadávaných veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) musí mít hodnotící komise alespoň 9 členů. Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí mít nejméně dvě třetiny členů hodnotící komise příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Hodnotící komisi ustanoví vláda, a to na návrh

a)   ministra nebo jiné osoby, která jedná navenek jménem veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a)54), nebo
b)   ministra nadřízeného veřejnému zadavateli podle § 2 odst. 2 písm. b).

85) Zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

20. V § 74 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Do hodnotící komise podle odstavce 6 navrhne ministerstvo 2 členy a 2 náhradníky ze seznamu hodnotitelů veřejných zakázek (dále jen „seznam hodnotitelů“). Zadavatel z navržených osob vylosuje člena a náhradníka.“.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.

21. V § 74a odst. 1 větě první se slova „veřejných zakázek (dále jen „seznam hodnotitelů“)“ zrušují.

22. V § 74a odst. 6 se slova „vedení seznamu hodnotitelů“ nahrazují slovy „zapisování do seznamu hodnotitelů a jeho vedení“.

23. V § 76 odst. 2 větě první se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“ a ve větě druhé se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

24. V § 80 odst. 3 se slova „předmětem hodnocení“ nahrazují slovy „předmětem posouzení“.

25. V § 81 odst. 6 větě druhé se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavce 5“.

26. V § 84 odst. 1 písm. e) se slova „odst. 7 větě druhé“ nahrazují slovy „odst. 6 písm. a) až c)“.

27. V § 86 odst. 3 písm. d) se slova „odst. 1 písm. e)“ zrušují.

28. V § 96 se odstavec 5 zrušuje.

29. V § 97 odst. 1 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

30. V § 114 odst. 6 větě první se slova „do 7 dnů“ nahrazují slovy „do 10 kalendářních dnů“ a ve větě druhé se slova „dokumentaci veřejné zakázky nebo soutěže o návrh“ nahrazují slovy „dokumentaci o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh“.

31. V § 114 odst. 7 se za slovo „vyjádření“ vkládají slova „a dokumentace o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh, popřípadě kopie smlouvy na veřejnou zakázku“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Lhůta pro vydání rozhodnutí však nezačne běžet dříve, než současně dojde k odstranění nedostatků návrhu, složení kauce podle § 115 a poskytnutí jistoty, pokud tato povinnost vznikla podle § 67 odst. 4.“.

32. V § 114 se doplňují odstavce 8 a 9, které včetně poznámek pod čarou č. 86 a 87 znějí:

„(8) Vyjádření k obdrženému návrhu, zadávací podmínky vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, popřípadě dodatečné informace k zadávacím podmínkám, které zadavatel poskytl podle § 49, je zadavatel povinen zaslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky86) nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem87).

(9) Části dokumentace o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh neuvedené v odstavci 8 a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel povinen zaslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky86) nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem87).


86) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
87) § 2 písm. b) a d) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

33. Za § 117a se vkládá nový § 117b, který včetně nadpisu zní:

㤠117b
Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu

Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny nabídky dodavatelů. Je-li nabídka dodavatele nebo její část podkladem pro vydání rozhodnutí, provede se jako důkaz podle správního řádu.“.

34. V § 120 odst. 1 se na konci písmene f) slovo „nebo“ zrušuje.

35. V § 120 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   nesplní některou z povinností podle § 114 odst. 6, 8 nebo 9.“.

36. V § 120 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h).“.

37. V § 147a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   smlouvy na plnění veřejných zakázek zadané na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.“.

38. V § 151 odst. 1 větě druhé se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

39. § 151a se včetně nadpisu zrušuje.

40. V § 156 odstavec 3 zní:

„(3) Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) předloží odůvodnění veřejné zakázky podle odstavce 1 u významné veřejné zakázky společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky ke schválení vládě. Schválení vládou je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení.“.

41. V § 156 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Podmínkou projednání odůvodnění veřejné zakázky uvedeného v odstavci 3 vládou je předložení oponentního odborného vyjádření. Vypracování vyjádření zajišťuje ministerstvo.“.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.

42. V § 156 odst. 7 úvodní části ustanovení se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

43. V § 156 odst. 8 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

44. V § 159 odst. 3 se slova „písm. x)“ nahrazují slovy „písm. w)“ a slova „§ 96 odst. 5,“ se zrušují.

45. V § 159 odst. 3 se slova „§ 156 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 156 odst. 9“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu a do tohoto dne neskončené, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

2. V řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele, která byla zahájena ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu a do tohoto dne neskončená a která na zadávání veřejných zakázek nebo soutěž o návrh podle bodu 1 navazují, se postupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 55/2012 Sb.

Čl. III

Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V čl. I se body 9, 61, 113 a 185, pokud jde o § 156 odst. 3, zrušují.

2. V čl. III se slova „ , s výjimkou ustanovení čl. I bodů 9, 61, 113 a 185, pokud jde o § 156 odst. 3 větu druhou a třetí, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. IV

Toto zákonné opatření Senátu nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 4, 7, 20, 21, 23, 29, 38, 41, 42, 43 a 45, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Štěch v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé vydání rozsáhlé monografie Stavební smluvní právo nově zahrnuje především aktualizovanou judikaturu, významné změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich vliv na smluvní vztahy a informace o nových smluvních standardech. V 16 kapitolách autor vysvětluje specifika ... pokračování

Cena: 999 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.