Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


307

ZÁKON

ze dne 12. září 2013

o povinném značení lihu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

Hlava I
Úvodní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon stanoví

a)   povinné značení lihu ve spotřebitelském balení pro účely správy spotřební daně z lihu,
b)   podmínky nakládání s lihem a
c)   působnost správních orgánů v souvislosti se značením lihu a s nakládáním s lihem.

§ 2
Výkon působnosti

(1) Působnost podle tohoto zákona vykonává správce spotřební daně z lihu (dále jen „správce daně“).

(2) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona se postupuje podle daňového řádu s výjimkou řízení o správních deliktech.

Hlava II
Vymezení některých pojmů

§ 3
Daňové území

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   daňovým územím České republiky území České republiky,
b)   členským státem členský stát Evropské unie a území, které se podle zákona o spotřebních daních považuje za území členského státu Evropské unie,
c)   třetí zemí třetí země a třetí území podle zákona o spotřebních daních.

§ 4
Líh

Lihem se pro účely tohoto zákona rozumí nedenaturovaný líh podle zákona o lihu včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený ve výrobcích uvedených pod kódy kombinované nomenklatury 2207 a 2208 podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění platném k 1. lednu 2002, pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí nejméně 15 % objemových lihu.

§ 5
Spotřebitelské balení a jeho druh

(1) Spotřebitelským balením se pro účely tohoto zákona rozumí nádoba nebo jiný obal o objemu

a)   do 1 litru, nebo
b)   nad 1 litr a současně do 3 litrů, pokud se jedná o nádobu vyrobenou ze skla.

(2) Druhem spotřebitelského balení se pro účely tohoto zákona rozumí spotřebitelské balení rozlišené podle jeho názvu a výrobce.

§ 6
Nakládání s lihem

Nakládáním s lihem se pro účely tohoto zákona rozumí výroba, zpracování, prodej nebo jiný převod, přeprava, doprava, skladování, převzetí, užití, držení, dovoz nebo vývoz lihu.

§ 7
Výroba a přepracování lihu

(1) Výrobou lihu se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající ve výrobě lihu na daňovém území České republiky.

(2) Zpracováním lihu se pro účely tohoto zákona rozumí zpracování lihu podle zákona o spotřebních daních.

§ 8
Konečný prodej lihu

Konečným prodejem lihu se pro účely tohoto zákona rozumí činnost podnikatele v souvislosti s jeho podnikatelskou činností na území České republiky spočívající v prodeji nebo jiném převodu lihu fyzické osobě pro její osobní potřebu nebo právnické osobě anebo podnikající fyzické osobě pro její vlastní vnitřní potřebu.

§ 9
Dovoz a vývoz lihu

(1) Dovozem lihu se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající v

a)   dovozu lihu ze třetích zemí na daňové území České republiky,
b)   vrácení lihu ze svobodného pásma nebo svobodného skladu,
c)   dodání lihu pořízeného, vyrobeného nebo umístěného v členském státě na daňové území České republiky v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně nebo ve volném daňovém oběhu, nebo
d)   zaslání lihu na daňové území České republiky pro osobní potřebu fyzické osoby nebo pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby anebo podnikající fyzické osoby.

(2) Vývozem lihu se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající

a)   ve vývozu lihu z daňového území České republiky do třetích zemí,
b)   v umístění lihu do svobodného pásma nebo svobodného skladu za účelem vývozu lihu z daňového území České republiky do třetích zemí,
c)   v dodání lihu pořízeného, vyrobeného nebo umístěného na daňovém území České republiky do členského státu v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně nebo ve volném daňovém oběhu, nebo
d)   v zaslání lihu z daňového území České republiky pro osobní potřebu fyzické osoby nebo pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby anebo podnikající fyzické osoby.

(3) Zahraničním dodavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která smluvně dodává líh dovozci lihu za účelem dovozu lihu.

(4) Lihem dováženým nebo vyváženým pro osobní potřebu fyzické osoby nebo pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby anebo podnikající fyzické osoby se pro účely tohoto zákona rozumí líh dovážený nebo vyvážený pro osobní potřebu fyzické osoby nebo pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby anebo podnikající fyzické osoby obsažený ve výrobcích, jejichž celkový objem nepřesahuje 10 litrů.

ČÁST DRUHÁ
POVINNÉ ZNAČENÍ LIHU

Hlava I
Značení lihu a kontrolní páska

§ 10
Povinnost značit líh

(1) Vyrobený nebo dovezený líh ve spotřebitelském balení musí být nejpozději v okamžiku jeho uvedení do volného daňového oběhu označen kontrolní páskou.

(2) Osobou povinnou značit líh je osoba, která uvádí líh do volného daňového oběhu a je

a)   výrobcem lihu,
b)   dovozcem lihu, nebo
c)   provozovatelem daňového skladu podle zákona o spotřebních daních, který nabyl líh v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně.

(3) Líh lze značit pouze na místě, které je

a)   uvedeno v rozhodnutí o registraci osoby povinné značit líh jako místo značení lihu,
b)   vybaveno sledovacím zařízením v rozsahu a způsobem uvedeným v rozhodnutí o registraci osoby povinné značit líh.

(4) Volným daňovým oběhem se pro účely tohoto zákona rozumí volný daňový oběh podle zákona o spotřebních daních.

§ 11
Výjimky z povinnosti značit líh

Povinnost značit líh se nevztahuje na líh, který je

a)   ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru,
b)   osvobozen od spotřební daně nebo který je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně,
c)   umístěn před jeho značením v daňovém skladu podle zákona o spotřebních daních nebo v jiných prostorách, které jsou v rozhodnutí o registraci uvedeny jako místo značení lihu,
d)   dovezen na daňové území České republiky ze třetích zemí pod celním dohledem a následně umístěn v celním skladu, ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu, anebo dočasně uskladněn na místě, které je v rozhodnutí o registraci uvedeno jako místo značení lihu,
e)   výsledkem pěstitelského pálení ovoce podle zákona o lihu, nebo
f)   dovážen pro osobní potřebu fyzické osoby.

§ 12
Zákaz značit líh

(1) Značen nesmí být líh ve spotřebitelském balení, který

a)   byl celním úřadem propuštěn k vývozu podle § 9 odst. 2 písm. a),
b)   je dopravován do členského státu jiného než Česká republika v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně nebo ve volném daňovém oběhu,
c)   je dopravován mezi daňovými sklady podle zákona o spotřebních daních na daňovém území České republiky v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně.

(2) Jde-li o líh ve spotřebitelském balení, který nesmí být značen, je vývozce lihu povinen tuto skutečnost uvést v

a)   jednotném správním dokladu,
b)   elektronickém průvodním dokladu nebo v záložním průvodním dokladu pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, nebo
c)   písemném oznámení před zahájením dopravy a ve zjednodušeném průvodním dokladu podle zákona o spotřebních daních.

(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v případech

a)   konečného prodeje lihu umístěného v tranzitním prostoru mezinárodních letišť podle zákona o spotřebních daních a určeného k vývozu,
b)   konečného prodeje lihu na palubách letadel podle zákona o spotřebních daních,
c)   vývozu lihu pro osobní potřebu fyzické osoby nebo pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby anebo podnikající fyzické osoby.

§ 13
Kontrolní páska

(1) Kontrolní pásku vydává Generální ředitelství cel.

(2) Kontrolní páska je tištěna na ceninovém papíře s ochrannými prvky.

(3) Příjem z prodeje kontrolní pásky je příjmem státního rozpočtu.

(4) Nakládáním s kontrolní páskou nebo jejím padělkem se pro účely tohoto zákona rozumí výroba, prodej nebo jiný převod, přeprava, doprava, skladování, převzetí, užití, držení, dovoz nebo vývoz kontrolní pásky nebo jejího padělku.

§ 14
Způsob značení lihu

Kontrolní páska musí být umístěna na spotřebitelském balení lihu tak, aby při jeho otevření došlo k porušení kontrolní pásky.

§ 15
Neznačený líh

(1) Je zakázáno nakládat s neznačeným lihem.

(2) Neznačeným lihem se pro účely tohoto zákona rozumí líh,

a)   na nějž se vztahuje povinnost značit líh a který je
1.  neznačený kontrolní páskou,
2.  značený porušenou kontrolní páskou, která zpochybňuje neporušenost obsahu spotřebitelského balení,
3.  značený nesprávně umístěnou kontrolní páskou, která zpochybňuje neporušenost obsahu spotřebitelského balení,
4.  značený kontrolní páskou, která nemá náležitosti stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem,
5.  značený kontrolní páskou zaevidovanou na jinou osobu, než která líh označila,
6.  značený kontrolní páskou určenou pro jiné spotřebitelské balení lihu, nebo
7.  značený kontrolní páskou, kterou lze bez jejího porušení snadno odstranit,
b)   na nějž se vztahuje povinnost značit líh a který se nachází v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou, pokud se jedná o líh ve spotřebitelském balení podle
1.  § 5 odst. 1 písm. a), které není vyrobené ze skla, nebo
2.  § 5 odst. 1 písm. b),
c)   který není ve spotřebitelském balení s výjimkou lihu, který je
1.  osvobozen od spotřební daně nebo podmíněně osvobozen od spotřební daně,
2.  umístěn před jeho značením v daňovém skladu podle zákona o spotřebních daních nebo v jiných prostorách povolených nebo určených správcem daně,
3.  dovezen na daňové území České republiky ze třetích zemí pod celním dohledem a následně umístěn v celním skladu, ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu, anebo dočasně uskladněn na místě povoleném nebo určeném celním úřadem,
4.  výsledkem pěstitelského pálení ovoce podle zákona o lihu, nebo
5.  dovážen fyzickou osobou pro její osobní potřebu,
d)   který nesmí být značen, pokud u něho nejsou splněny povinnosti podle § 12 odst. 2, nebo
e)   který byl prodán nebo jinak převeden v rozporu s § 42.

(3) Líh podle odstavce 2 písm. a) bodu 2 se nepovažuje za neznačený, pokud se jedná o líh,

a)   který se nachází v počtu nejvýše 1 spotřebitelského balení jednoho druhu na jednotlivém výdejním nebo prodejním místě v prostoru, ve kterém se v souladu s právními předpisy prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou,
b)   který se nachází v počtu nejvýše 3 spotřebitelských balení jednoho druhu opatřených jednocestným uzávěrem na jednotlivém výdejním nebo prodejním místě v prostoru, ve kterém se v souladu s právními předpisy prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou, nebo
c)   s nímž fyzická osoba nakládá pro svou osobní potřebu nebo s nímž právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba nakládá pro svou vlastní vnitřní potřebu; to neplatí v případě, že se tento líh nachází v prostoru, ve kterém dochází ke konečnému prodeji lihu.

Hlava II
Registrace osoby povinné značit líh

§ 16
Registrační řízení

Osoba povinná značit líh je povinna se registrovat.

§ 17
Přihláška k registraci

(1) Přihláška k registraci se podává elektronicky.

(2) V přihlášce k registraci osoba povinná značit líh uvede také

a)   údaje o povolení nebo oprávnění k nakládání s lihem podle zákona o spotřebních daních,
b)   místo značení lihu a
c)   rozsah a způsob vybavenosti sledovacím zařízením.

§ 18
Podmínky registrace

(1) Podmínkami registrace jsou

a)   spolehlivost,
b)   bezdlužnost,
c)   oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti osoby povinné značit líh,
d)   skutečnost, že nebyl osobě povinné značit líh vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon její činnosti,
e)   skutečnost, že osoba povinná značit líh není v likvidaci nebo v úpadku,
f)   poskytnutí kauce,
g)   vhodnost místa značení lihu a
h)   vybavenost sledovacím zařízením.

(2) Podmínky registrace podle odstavce 1 písm. a), b) a d) musí splňovat

a)   osoba povinná značit líh,
b)   osoba, která je v právnické osobě, která je osobou povinnou značit líh, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, a
c)   odpovědný zástupce.

(3) Podmínkou registrace je také skutečnost, že odpovědný zástupce osoby povinné značit líh nevykonává funkci odpovědného zástupce pro jinou osobu povinnou značit líh.

(4) Podmínkou registrace je v případě dovozce lihu, který dodává líh pořízený, vyrobený nebo umístěný v členském státě na daňové území České republiky, také skutečnost, že je současně provozovatelem daňového skladu nebo oprávněným příjemcem podle zákona o spotřebních daních.

(5) Podmínky registrace musí být splněny po celou dobu registrace.

§ 19
Kauce

(1) Osoba povinná značit líh je povinna poskytnout kauci, a to ve výši

a)   500 000 Kč, opravňující k převzetí nejvýše 25 000 kusů kontrolních pásek v jednom kalendářním roce,
b)   5 000 000 Kč, opravňující k převzetí 25 001 a více kusů kontrolních pásek v jednom kalendářním roce.

(2) Kauce se poskytuje

a)   složením částky na zvláštní účet správce daně s tím, že kauce musí být na tomto účtu po celou dobu registrace osoby povinné značit líh, nebo
b)   bankovní zárukou, kterou přijal správce daně, k zajištění nedoplatků, které jsou evidovány u správce daně nebo u jiných orgánů veřejné moci k devadesátému dni ode dne
1.  zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh, anebo
2.  snížení kauce.

(3) Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, která nesmí být kratší než 2 roky.

(4) Kauce se sníží k prvnímu dni druhého kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém osoba povinná značit líh oznámila správci daně novou výši kauce podle odstavce 1, pokud osoba povinná značit líh nevzala oznámení zpět. Dodatek ke stávající bankovní záruce, kterým je snižována výše bankovní záruky k zajištění nedoplatků, může správce daně přijmout nejdříve po uplynutí 5 měsíců ode dne snížení kauce.

(5) V kalendářním roce následujícím po roce, ve kterém došlo k oznámení podle odstavce 4, je osoba povinná značit líh oprávněna převzít kontrolní pásky nejvýše v počtu odpovídajícím nové výši kauce, pokud osoba povinná značit líh nevzala oznámení podle odstavce 4 zpět.

§ 20
Použití kauce

(1) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zániku registrace osoby povinné značit líh, stává se složená částka přeplatkem osoby povinné značit líh. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej správce daně osobě povinné značit líh do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh.

(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy je správcem daně nebo jiným orgánem veřejné moci vedeno řízení,

a)   jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění a
b)   které bylo zahájeno do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh.

(3) Dojde-li ke zrušení nebo k zániku registrace osoby povinné značit líh, vyzve správce daně výstavce bankovní záruky k uhrazení nedoplatku evidovaného k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh u

a)   správce daně, nebo
b)   jiného orgánu veřejné moci, který o jeho uhrazení správce daně požádal.

(4) Správce daně vyzve výstavce bankovní záruky nejdříve po 90 dnech, nejpozději však do 5 měsíců ode dne zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh.

(5) Výstavce bankovní záruky je povinen částku uhradit do 15 dnů ode dne doručení výzvy.

§ 21
Vhodnost místa značení lihu

Místo značení lihu se považuje za vhodné, pokud charakter tohoto místa

a)   umožňuje plnění povinností při značení lihu a
b)   závažným způsobem neztěžuje prověřování plnění těchto povinností, jedná-li se o místo na daňovém území České republiky.

§ 22
Vybavenost sledovacím zařízením

Vybaveností sledovacím zařízením se rozumí vybavení kamerovým systémem, který umožňuje správci daně sledovat dálkovým a nepřetržitým přístupem, že osoba povinná značit líh stáčí nebo značí líh v souladu s právními předpisy, a to ve všech prostorech, které jsou

a)   místem značení lihu na daňovém území České republiky uvedeným v rozhodnutí o registraci, nebo
b)   daňovým skladem podle zákona o spotřebních daních.

§ 23
Rozhodnutí o registraci

(1) Splní-li osoba povinná značit líh podmínky registrace, správce daně ji zaregistruje.

(2) V rozhodnutí o registraci správce daně

a)   přidělí osobě povinné značit líh registrační odběrné číslo,
b)   uvede místo značení lihu,
c)   uvede rozsah a způsob vybavenosti sledovacím zařízením,
d)   stanoví další podmínky, za nichž bude značení lihu prováděno.

(3) Osoba povinná značit líh je registrována pátým dnem následujícím po účinnosti rozhodnutí o registraci až do účinnosti rozhodnutí o zrušení registrace; správce daně zveřejní den registrace v registru osob povinných značit líh a distributorů lihu nejpozději ke dni registrace.

§ 24
Změna místa značení lihu, rozsahu a způsobu vybavenosti sledovacím zařízením a dalších podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci

Správce daně na návrh registrované osoby povinné značit líh rozhodne o změně místa značení lihu, o změně rozsahu nebo způsobu vybavenosti sledovacím zařízením nebo o změně dalších podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci, budou-li i nadále splňovány podmínky registrace.

§ 25
Zrušení registrace na návrh

Správce daně zruší registraci na návrh registrované osoby povinné značit líh.

§ 26
Zrušení registrace z moci úřední

(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny podmínky registrace, vyzve registrovanou osobu povinnou značit líh k jejich splnění v jím stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.

(2) Správce daně zruší registraci, pokud

a)   osoba povinná značit líh na výzvu správce daně nezajistí ve stanovené lhůtě splnění podmínek registrace,
b)   nejsou splněny podmínky registrace, k jejichž splnění správce daně osobu povinnou značit líh nevyzývá,
c)   osoba povinná značit líh po dobu 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezdůvodně
1.  neoznačila žádné spotřebitelské balení lihu, nebo
2.  nedovezla žádné spotřebitelské balení lihu,
d)   osobě povinné značit líh bylo zrušeno nebo zaniklo
1.  povolení k provozování daňového skladu podle zákona o spotřebních daních, nebo
2.  povolení jednorázově nebo opakovaně přijímat vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, nebo
e)   insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku osoby povinné značit líh.

(3) Pokud byla zrušena registrace z moci úřední, může osoba povinná značit líh podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 3 let od zrušení registrace.

§ 27
Zánik registrace

(1) Registrace osoby povinné značit líh zaniká 5 měsíců přede dnem uplynutí doby, na kterou byla poskytnuta bankovní záruka, která je kaucí.

(2) Registrace podle odstavce 1 nezanikne, pokud je

a)   doba, na kterou byla bankovní záruka poskytnuta, prodloužena nejméně o 2 roky,
b)   poskytnuta nová bankovní záruka, která bezprostředně navazuje na předchozí bankovní záruku a kterou přijal správce daně, nebo
c)   složena částka ve výši kauce na zvláštní účet správce daně.

§ 28
Informační povinnost správce daně

Správce daně vyrozumí výstavce bankovní záruky o zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh.

Hlava III
Nakládání s kontrolními páskami

§ 29
Zvláštní ustanovení o místní příslušnosti

Pro výkon působnosti související s nakládáním s kontrolními páskami je místně příslušný správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nachází místo značení lihu; to neplatí, pokud se místo značení lihu nenachází na daňovém území České republiky.

§ 30
Objednávání a prodej kontrolních pásek

(1) Objednávku kontrolních pásek může podat správci daně pouze registrovaná osoba povinná značit líh.

(2) V objednávce osoba povinná značit líh navrhne den převzetí kontrolních pásek. Objednávka musí být podána nejméně 15 dnů před navrženým dnem.

(3) Správce daně potvrdí objednávku včetně navrženého dne převzetí kontrolních pásek nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení objednávky, popřípadě stanoví jiný vhodný den.

(4) Neodpovídá-li objednané množství kontrolních pásek dosavadnímu objemu výroby nebo dovozu lihu osobou povinnou značit líh, správce daně objednávku nepotvrdí a vyzve osobu povinnou značit líh, aby prokázala, že požadované množství kontrolních pásek odpovídá důvodně předpokládanému objemu výroby nebo dovozu lihu v 6 kalendářních měsících následujících po dni podání objednávky. Pokud osoba povinná značit líh tuto skutečnost neprokáže, správce daně objednávku rozhodnutím zamítne.

(5) Osoba povinná značit líh je povinna správci daně uhradit prodejní cenu objednaných kontrolních pásek nejpozději při jejich převzetí.

§ 31
Nepřevzetí kontrolních pásek

(1) V případě, že osoba povinná značit líh nepřevezme kontrolní pásky ve dni potvrzeném nebo stanoveném správcem daně, správce daně stanoví jiný vhodný náhradní den jejich převzetí.

(2) Osobě povinné značit líh, která v náhradním dni převezme kontrolní pásky, uloží správce daně povinnost uhradit náklady, které mu vznikly v souvislosti se skladováním těchto kontrolních pásek.

(3) Kontrolní pásky, které nebyly osobou povinnou značit líh převzaty v náhradním dni, správce daně zničí.

(4) Osobě povinné značit líh uloží správce daně povinnost uhradit prodejní cenu zničených kontrolních pásek a náklady, které tomuto správci daně vznikly v souvislosti se skladováním a zničením kontrolních pásek.

§ 32
Zákaz předání kontrolních pásek a zákaz neoprávněného nakládání s kontrolními páskami

(1) Osoba povinná značit líh, která převzala kontrolní pásky (dále jen „držitel“), nesmí kontrolní pásky předat jiné osobě; to neplatí, pokud předá kontrolní pásky zahraničnímu dodavateli za účelem značení lihu nebo kontrolní pásky vrátí správci daně.

(2) Každému se zakazuje nakládat s neporušenými kontrolními páskami, pokud není

a)   jejich držitelem,
b)   tím, komu byly kontrolní pásky předány podle tohoto zákona, nebo
c)   tím, kdo plní povinnost vrátit kontrolní pásky správci daně podle tohoto zákona.

§ 33
Povinnost zajistit dovoz lihu označeného zahraničním dodavatelem

(1) Držitel je povinen zajistit, aby líh, který byl označen zahraničním dodavatelem, byl dovezen nejpozději do 9 měsíců ode dne, kdy byla držitelem převzata od správce daně kontrolní páska, kterou byl tento líh označen.

(2) Držitel je povinen zaznamenat evidenční označení kontrolních pásek, kterými byl označen líh zahraničním dodavatelem, a který je dovážen,

a)   v celním prohlášení při dovozu,
b)   v elektronickém průvodním dokladu nebo záložním průvodním dokladu pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, nebo
c)   ve zjednodušeném průvodním dokladu.

§ 34
Povinnosti při přepravě kontrolních pásek a při jejich předání zahraničnímu dodavateli

(1) Držitel je povinen před započetím přepravy zaznamenat evidenční označení kontrolních pásek, které jsou přepravovány za účelem jejich předání zahraničnímu dodavateli nebo na místo značení lihu na území České republiky, do

a)   celního prohlášení na propuštění do režimu vývozu,
b)   dokladu o přepravě kontrolních pásek do jiného členského státu, nebo
c)   dokladu o přepravě kontrolních pásek na území České republiky.

(2) Držitel je povinen předložit správci daně nebo jinému příslušnému orgánu příslušný dokument podle odstavce 1 kdykoliv během přepravy kontrolních pásek.

(3) Držitel je při předání kontrolních pásek zahraničnímu dodavateli povinen zajistit, aby doklad o přepravě kontrolních pásek do jiného členského státu obsahoval

a)   místo značení lihu, kde bude líh předanými kontrolními páskami označen,
b)   den a místo převzetí kontrolních pásek,
c)   podpis, jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která kontrolní pásky převzala.

§ 35
Zajištění ochrany kontrolních pásek

(1) Držitel je povinen

a)   zajistit ochranu kontrolních pásek proti jejich poškození, zničení, ztrátě, zneužití nebo odcizení,
b)   skladovat kontrolní pásky pouze na místě značení lihu, anebo v sídle nebo místě podnikání držitele,
c)   skladovat kontrolní pásky v místnostech nebo prostorách zabezpečených proti neoprávněnému vniknutí cizí osoby.

(2) Držitel je povinen oznámit správci daně zničení, ztrátu nebo odcizení kontrolních pásek s uvedením důvodů zničení, ztráty nebo odcizení, a to nejpozději následující den po zjištění takové skutečnosti.

(3) Oznámení podle odstavce 2 se podává elektronicky.

(4) Kontrolní páska se považuje za zničenou, pokud neobsahuje celé evidenční označení nebo toto označení není čitelné.

§ 36
Záznamní povinnost

(1) Držitel je povinen vést průběžně evidenci kontrolních pásek.

(2) Držitel je povinen uchovávat zápis v evidenci kontrolních pásek po dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl vystaven doklad, na jehož základě byl zápis v evidenci kontrolních pásek proveden, nejdéle však po dobu 10 let od provedení zápisu v evidenci kontrolních pásek.

(3) Evidence kontrolních pásek se musí nacházet na místě značení lihu; to neplatí, pokud se na místě značení lihu nenachází z důvodu plnění povinností stanovených jiným právním předpisem.

(4) Pokud se místo značení lihu nenachází na daňovém území České republiky, musí se evidence kontrolních pásek nacházet v sídle nebo místě podnikání držitele.

§ 37
Inventura kontrolních pásek

(1) Držitel je povinen provádět inventuru kontrolních pásek

a)   vždy k 31. prosinci kalendářního roku a
b)   k jinému dni, nařídí-li ji správce daně.

(2) Držitel vyhotoví záznam o výsledku inventury, jehož stejnopis předá správci daně nejpozději do 30 dnů ode dne, k němuž měla být inventura provedena.

(3) Držitel je povinen uchovávat záznam o výsledku inventury a doklady, na jejichž základě byla inventura provedena, po dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla inventura provedena.

§ 38
Oznamovací povinnost držitele

(1) Držitel je povinen oznámit správci daně

a)   počet kontrolních pásek, jimiž byl označen líh uvedený držitelem do volného daňového oběhu,
b)   objem a druh spotřebitelského balení, ve kterém je obsažen líh, který byl označen kontrolními páskami podle písmene a),
c)   objemové procento lihu ve spotřebitelském balení podle písmene b),
d)   evropský zbožový kód (EAN), kterým je opatřeno spotřebitelské balení podle písmene b),
e)   identifikaci osoby, které byl líh podle písmene a) prodán nebo jinak převeden.

(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává v den, kdy došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu, a to elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 39
Vracení kontrolních pásek

(1) Držitel je povinen vrátit správci daně poškozenou nebo znečištěnou kontrolní pásku, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po zjištění, že kontrolní páska byla poškozena nebo znečištěna. Tato povinnost se vztahuje také na kontrolní pásku, která byla předána zahraničnímu dodavateli.

(2) Držitel je povinen nepoužitou kontrolní pásku vrátit správci daně nejpozději do 9 měsíců ode dne jejího převzetí.

(3) Držitel je povinen bezodkladně vrátit správci daně nepoužité kontrolní pásky v případě, že přestane být osobou povinnou značit líh.

(4) Každý je povinen bezodkladně vrátit kterémukoliv správci daně

a)   kontrolní pásku sejmutou bez jejího porušení ze spotřebitelského balení lihu,
b)   nepoužitou kontrolní pásku, a to v případě, že není jejím držitelem.

(5) Ustanovení odstavce 4 písm. a) se nepoužije, jedná-li se o kontrolní pásku sejmutou na místě značení lihu, která je bezodkladně znovu použita k označení lihu.

(6) O vrácení kontrolní pásky vydá správce daně písemné potvrzení. Vrácené kontrolní pásky správce daně zničí. O zničení vrácených kontrolních pásek správce daně sepíše protokol.

§ 40
Registr kontrolních pásek

(1) Generální ředitelství cel vede registr kontrolních pásek, ve kterém shromažďuje údaje potřebné pro výkon působnosti správce daně podle tohoto zákona.

(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje z registru kontrolních pásek:

a)   evidenční označení kontrolních pásek, které byly převzaty držitelem,
b)   obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název držitele, který kontrolní pásky převzal, jeho sídlo nebo místo podnikání a jeho daňové identifikační číslo,
c)   skutečnost, že kontrolní páska převzatá držitelem byla vrácena, zničena, ztracena nebo odcizena.

(3) Generální ředitelství cel údaje podle odstavce 2 zveřejní nejpozději následující pracovní den po dni, ve kterém držitel převzal kontrolní pásky.

ČÁST TŘETÍ
DISTRIBUCE LIHU A NÁKUP LIHU ZA ÚČELEM KONEČNÉHO PRODEJE

Hlava I
Obecná ustanovení o distribuci lihu a nákupu lihu za účelem konečného prodeje

§ 41
Distribuce lihu

(1) Distribucí lihu je činnost spočívající v prodeji nebo jiném převodu lihu uvedeného do volného daňového oběhu podnikatelem v souvislosti s jeho podnikatelskou činností na území České republiky.

(2) Distribucí lihu není

a)   prodej nebo jiný převod lihu osobou povinnou značit líh bezprostředně následující po uvedení tohoto lihu do volného daňového oběhu,
b)   konečný prodej lihu.

§ 42
Povinnosti při prodeji a nákupu lihu

(1) Osoba povinná značit líh a distributor lihu jsou povinni prodávat nebo jinak převádět líh ve spotřebitelském balení pouze

a)   registrované osobě povinné značit líh,
b)   registrovanému distributorovi lihu, nebo
c)   konečnému prodejci lihu.

(2) Osoba povinná značit líh, distributor lihu a konečný prodejce lihu jsou povinni nakupovat nebo nechat sobě jinak převést líh ve spotřebitelském balení pouze

a)   registrovanou osobou povinnou značit líh, nebo
b)   registrovaným distributorem lihu.

(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v případě, že osoba povinná značit líh nebo distributor lihu prodá nebo jinak převede líh ve spotřebitelském balení jako konečný prodejce lihu.

§ 43
Oznamovací povinnost distributora lihu

(1) Distributor lihu je povinen oznámit správci daně

a)   počet kontrolních pásek, jimiž byl označen líh prodaný nebo jinak převedený distributorem lihu,
b)   objem a druh spotřebitelského balení, ve kterém je obsažen líh, který byl označen kontrolními páskami podle písmene a),
c)   objemové procento lihu ve spotřebitelském balení podle písmene b),
d)   evropský zbožový kód (EAN), kterým je opatřeno spotřebitelské balení podle písmene b),
e)   identifikaci osoby, které byl líh podle písmene a) prodán nebo jinak převeden.

(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává v den, kdy došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu, a to elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Hlava II
Registrace distributora lihu

§ 44
Registrační řízení

Distributor lihu je povinen se před zahájením své činnosti registrovat.

§ 45
Přihláška k registraci

(1) Přihláška k registraci se podává elektronicky.

(2) V přihlášce k registraci distributor lihu uvede také údaje o skladovacích prostorech, které užívá k výkonu činnosti distributora lihu.

§ 46
Podmínky registrace

(1) Podmínkami registrace jsou

a)   spolehlivost,
b)   bezdlužnost,
c)   oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti distributora lihu,
d)   skutečnost, že nebyl distributorovi lihu vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon jeho činnosti,
e)   skutečnost, že distributor lihu není v likvidaci nebo v úpadku, a
f)   poskytnutí kauce.

(2) Podmínky registrace podle odstavce 1 písm. a), b) a d) musí splňovat

a)   distributor lihu,
b)   osoba, která je v právnické osobě, která je distributorem lihu, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, a
c)   odpovědný zástupce.

(3) Podmínkou registrace je také skutečnost, že odpovědný zástupce distributora lihu nevykonává funkci odpovědného zástupce pro jiného distributora lihu.

(4) Podmínky registrace musí být splněny po celou dobu registrace.

§ 47
Kauce

(1) Distributor lihu je povinen poskytnout kauci, a to

a)   složením částky ve výši 5 000 000 Kč na zvláštní účet správce daně s tím, že kauce v této výši musí být na tomto účtu po celou dobu registrace distributora lihu, nebo
b)   bankovní zárukou, kterou přijal správce daně, k zajištění nedoplatků v celkové výši do 5 000 000 Kč, které jsou evidovány u správce daně nebo u jiných orgánů veřejné moci k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora lihu.

(2) Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, která nesmí být kratší než 2 roky.

§ 48
Použití kauce

(1) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zániku registrace distributora lihu, stává se složená částka přeplatkem distributora lihu. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej správce daně distributorovi lihu do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace distributora lihu.

(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy je správcem daně nebo jiným orgánem veřejné moci vedeno řízení,

a)   jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění a
b)   které bylo zahájeno do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace distributora lihu.

(3) Dojde-li ke zrušení nebo k zániku registrace distributora lihu, vyzve správce daně výstavce bankovní záruky k uhrazení nedoplatku evidovaného k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora lihu u

a)   správce daně, nebo
b)   jiného orgánu veřejné moci, který o jeho uhrazení správce daně požádal.

(4) Správce daně vyzve výstavce bankovní záruky nejdříve po 90 dnech, nejpozději však do 5 měsíců ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora lihu.

(5) Výstavce bankovní záruky je povinen částku uhradit do 15 dnů ode dne doručení výzvy.

§ 49
Rozhodnutí o registraci

(1) Splní-li distributor lihu podmínky registrace, správce daně jej zaregistruje.

(2) V rozhodnutí o registraci správce daně přidělí distributorovi lihu registrační distribuční číslo.

(3) Distributor lihu je registrován pátým dnem následujícím po účinnosti rozhodnutí o registraci až do účinnosti rozhodnutí o zrušení registrace; správce daně zveřejní den registrace v registru osob povinných značit líh a distributorů lihu nejpozději ke dni registrace.

§ 50
Zrušení registrace na návrh

Správce daně zruší registraci na návrh registrovaného distributora lihu.

§ 51
Zrušení registrace z moci úřední

(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny podmínky registrace, vyzve registrovaného distributora lihu k jejich splnění v jím stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.

(2) Správce daně zruší registraci, pokud

a)   distributor lihu na výzvu správce daně nezajistí ve stanovené lhůtě splnění podmínek registrace,
b)   nejsou splněny podmínky registrace, k jejichž splnění správce daně nevyzývá,
c)   distributor lihu po dobu 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezdůvodně neprodal nebo jinak nepřevedl líh ve spotřebitelském balení,
d)   insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku distributora lihu.

(3) Pokud byla zrušena registrace z moci úřední, může distributor lihu podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 3 let od zrušení registrace.

§ 52
Zánik registrace

(1) Registrace distributora lihu zaniká 5 měsíců přede dnem uplynutí doby, na kterou byla poskytnuta bankovní záruka, která je kaucí.

(2) Registrace podle odstavce 1 nezanikne, pokud je

a)   doba, na kterou byla bankovní záruka poskytnuta, prodloužena nejméně o 2 roky,
b)   poskytnuta nová bankovní záruka, která bezprostředně navazuje na předchozí bankovní záruku a kterou přijal správce daně, nebo
c)   složena částka ve výši kauce na zvláštní účet správce daně.

§ 53
Informační povinnost správce daně

Správce daně vyrozumí výstavce bankovní záruky o zrušení nebo zániku registrace distributora lihu.

ČÁST ČTVRTÁ
NĚKTERÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O REGISTRACI

§ 54
Spolehlivost

(1) Za spolehlivou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která

a)   je bezúhonná a
b)   v posledních 3 letech neporušila závažným způsobem daňové nebo celní předpisy, tento zákon nebo právní předpisy upravující nakládání s lihem.

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku nebo pro trestný čin hospodářský, nebo se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena.

(3) Pokud právnická osoba závažným způsobem poruší daňové nebo celní předpisy, tento zákon nebo právní předpisy upravující nakládání s lihem, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto porušení v této právnické osobě statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jako by je také porušila.

(4) Pokud osoba závažným způsobem poruší tento zákon nebo právní předpisy upravující nakládání s lihem, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto porušení odpovědným zástupcem této osoby, jako by je také porušila.

§ 55
Prokazování bezúhonnosti

(1) Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku spolehlivosti, cizincem, nebo právnickou osobou, která nemá sídlo na území České republiky, připojí se k přihlášce k registraci také výpis z evidence trestů nebo rovnocenná písemnost vydaná státem,

a)   jehož je tato osoba státním příslušníkem, nebo ve kterém sídlí a
b)   ve kterém se v posledních 3 letech tato osoba zdržovala, nebo sídlila nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce.

(2) Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku spolehlivosti, státním příslušníkem České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce na území jiného státu, připojí se k přihlášce k registraci také výpis z evidence trestů nebo rovnocenná písemnost vydaná tímto státem.

(3) Osoba, která je nebo byla státním příslušníkem jiného členského státu než České republiky, nebo osoba, která má nebo měla bydliště v jiném členském státě než v České republice, může místo písemností podle odstavce 1 nebo 2 k přihlášce k registraci připojit jinou písemnost prokazující její bezúhonnost.

(4) Nevydává-li stát písemnost podle odstavců 1 až 3, lze tuto písemnost nahradit čestným prohlášením učiněným před notářem nebo orgánem tohoto státu, které není starší než 3 měsíce.

(5) Registrovaná osoba povinná značit líh a registrovaný distributor lihu musí na výzvu správce daně předložit písemnost podle odstavců 1 až 3 ve lhůtě stanovené správcem daně.

§ 56
Bezdlužnost

(1) Za bezdlužnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,

a)   u orgánů Finanční správy České republiky,
b)   u orgánů Celní správy České republiky,
c)   na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění a
d)   na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

(2) Bezdlužnost podle odstavce 1 písm. c) a d) se prokazuje potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů přede dnem podání přihlášky k registraci.

§ 57
Registr osob povinných značit líh a distributorů lihu

(1) Generální ředitelství cel vede registr osob povinných značit líh a distributorů lihu, ve kterém shromažďuje údaje potřebné pro výkon působnosti správce daně podle tohoto zákona.

(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje z registru osob povinných značit líh a distributorů lihu:

a)   obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název,
b)   sídlo nebo místo podnikání,
c)   umístění organizační složky podniku zahraniční osoby v České republice, je-li zřízena,
d)   daňové identifikační číslo,
e)   registrační odběrné číslo nebo registrační distribuční číslo,
f)   místo značení lihu uvedené v registraci,
g)   den registrace,
h)   den zrušení registrace,
i)   údaj o tom, zda byla registrace zrušena na návrh nebo z moci úřední,
j)   změnu zveřejňovaných údajů z registru osob povinných značit líh a distributorů lihu a den této změny.

(3) Registr osob povinných značit líh a distributorů lihu obsahuje údaje podle odstavce 1 i v případě, že registrace byla zrušena; údaje podle odstavce 2 se zveřejňují po dobu 5 let ode dne zrušení registrace.

ČÁST PÁTÁ
PROVĚŘOVÁNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ PŘI ZNAČENÍ LIHU A PŘI NAKLÁDÁNÍ S LIHEM

§ 58
Působnost správních orgánů při značení lihu a při nakládání s lihem

(1) Zjistí-li správce daně, že byla porušena povinnost při značení lihu nebo při nakládání s lihem, sdělí tuto skutečnost bezodkladně jiným orgánům příslušným k prověřování plnění povinností při značení lihu nebo při nakládání s lihem.

(2) Zjistí-li orgán Finanční správy České republiky nebo orgán Celní správy České republiky, že byla porušena povinnost při značení lihu nebo při nakládání s lihem, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně a obecnímu živnostenskému úřadu.

(3) Správce daně nebo jiný orgán příslušný k prověřování plnění povinností při značení lihu nebo při nakládání s lihem zajistí

a)   neznačený líh,
b)   kontrolní pásku, s níž bylo nakládáno v rozporu s právními předpisy, a
c)   padělek kontrolní pásky.

(4) Rozhodnutí o zajištění podle odstavce 3 správce daně nebo jiný příslušný orgán bez zbytečného odkladu předá dotčené osobě. Nelze-li rozhodnutí o zajištění takto doručit, zakládá se toto rozhodnutí jako nedoručitelné do spisu.

(5) Věci podle odstavce 3 písm. a) až c) zajištěné jiným orgánem než správcem daně, předá tento orgán správci daně.

(6) Zjistí-li Policie České republiky při výkonu své působnosti podle jiného zákona věc podle odstavce 3 písm. a) až c), na náklady dotčené osoby tuto věc zajistí a předá správci daně a současně sdělí tuto skutečnost bezodkladně obecnímu živnostenskému úřadu; to neplatí po dobu, po kterou by tím došlo k ohrožení plnění úkolů Policie České republiky nebo k ohrožení účelu trestního řízení.

ČÁST ŠESTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY

Hlava I
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

§ 59
Správní delikty na úseku nakládání s lihem

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 15 odst. 1 nakládá s neznačeným lihem, nebo
b)   v rozporu s § 12 odst. 1 označí líh ve spotřebitelském balení, který nesmí být značen.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

a)   do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), nebo
b)   od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený v rozporu s § 12 odst. 1, do desetinásobku této částky, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b).

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

§ 60
Správní delikty na úseku nakládání s kontrolními páskami

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nakládá s kontrolními páskami v rozporu s § 32 odst. 2,
b)   nakládá s padělky kontrolních pásek, nebo
c)   v rozporu s § 39 odst. 4 nevrátí kontrolní pásky.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

a)   do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), nebo
b)   od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený kontrolní páskou,
1.  s níž v rozporu s § 32 odst. 2 nakládala, do desetinásobku této částky, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), nebo
2.  kterou v rozporu s § 39 odst. 4 nevrátila, do desetinásobku této částky, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

§ 61
Správní delikty na úseku značení lihu a prvotního prodeje nebo jiného převodu lihu

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba povinná značit líh dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 10 odst. 1 neoznačí líh ve spotřebitelském balení kontrolní páskou,
b)   v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,
c)   nepodá oznámení o změně registračních údajů,
d)   v rozporu s § 10 odst. 3 značí líh
1.  na jiném místě, než které je uvedeno v rozhodnutí o registraci, nebo
2.  na místě, které není vybaveno sledovacím zařízením v rozsahu a způsobem uvedeným v rozhodnutí o registraci,
e)   značí líh v rozporu s podmínkou, která je uvedena v rozhodnutí o registraci, nebo
f)   v rozporu s § 42 líh
1.  prodá nebo jinak převede, nebo
2.  nakoupí nebo sobě nechá jinak převést.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

a)   od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh neoznačený v rozporu s § 10 odst. 1, do desetinásobku této částky, nejméně však do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),
b)   do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f),
c)   do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d) nebo e), nebo
d)   do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d) nebo f) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

§ 62
Správní delikty na úseku držení kontrolních pásek

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel dopustí správního deliktu tím, že

a)   umístí kontrolní pásku na spotřebitelské balení v rozporu s § 14,
b)   v rozporu s § 32 odst. 1 předá kontrolní pásky jiné osobě,
c)   v rozporu s § 33 odst. 1 nezajistí, aby bylo dovezeno spotřebitelské balení lihu označené zahraničním dodavatelem,
d)   v rozporu s § 33 odst. 2 nezaznamená evidenční označení kontrolních pásek,
e)   nesplní některou z povinností při přepravě kontrolních pásek nebo při jejich předání zahraničnímu dodavateli podle § 34,
f)   v rozporu s § 36 odst. 1
1.  nevede evidenci kontrolních pásek, nebo
2.  ji vede v neúplném rozsahu,
g)   v rozporu s § 36 odst. 2 neuchovává zápis v evidenci kontrolních pásek nebo jej neuchovává po stanovenou dobu,
h)   v rozporu s § 36 odst. 3 nezajistí, aby se evidence kontrolních pásek nacházela na místě značení lihu,
i)   v rozporu s § 36 odst. 4 nezajistí, aby se evidence kontrolních pásek nacházela v sídle nebo místě podnikání držitele,
j)   v rozporu s § 37
1.  neprovede inventuru kontrolních pásek nebo nepředá záznam o výsledku inventury, nebo
2.  neuchová záznam o výsledku inventury a doklady, na jejichž základě byla inventura provedena, anebo je neuchová po stanovenou dobu,
k)   neoznámí správci daně údaje podle § 38, nebo
l)   v rozporu s § 39 odst. 1, 2 nebo 3 nevrátí kontrolní pásky.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

a)   do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), h), i) nebo j),
b)   do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k), nebo
c)   od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený kontrolní páskou
1.  předanou v rozporu s § 32 odst. 1 jiné osobě, do desetinásobku této částky, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), nebo
2.  kterou v rozporu s § 39 odst. 1, 2 nebo 3 nevrátila, do desetinásobku této částky, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. l).

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c) nebo k) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

§ 63
Správní delikty na úseku ochrany kontrolních pásek

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 35 odst. 1 nezajistí ochranu kontrolních pásek,
b)   skladuje kontrolní pásky v rozporu s § 35 odst. 1,
c)   zničí nebo ztratí kontrolní pásky v celkovém množství přesahujícím 0,1 % z každé jednotlivě uskutečněné objednávky kontrolních pásek zaevidovaných na tuto osobu, nebo
d)   v rozporu s § 35 odst. 2 neoznámí zničení, ztrátu nebo odcizení kontrolních pásek.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

a)   do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b) nebo d), nebo
b)   ve výši odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený zničenou nebo ztracenou kontrolní páskou, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).

(3) Měl-li správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) za následek zničení, ztrátu, zneužití nebo odcizení kontrolní pásky nebo k tomuto následku podstatným způsobem přispěl, uloží se za tento správní delikt pokuta od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený zničenou, ztracenou, zneužitou nebo odcizenou kontrolní páskou, do desetinásobku této částky, nejméně však do 1 000 000 Kč. 

(4) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

§ 64
Správní delikty na úseku distribuce a konečného prodeje lihu

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako distributor lihu nebo konečný prodejce lihu dopustí správního deliktu tím, že

a)   prodá nebo nakoupí líh v rozporu s § 42,
b)   neoznámí správci daně údaje podle § 43,
c)   v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje, nebo
d)   nepodá oznámení o změně registračních údajů.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

a)   do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d),
b)   do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), nebo
c)   do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b).

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), nebo b) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

§ 65
Zákaz činnosti

Zákaz činnosti lze uložit nejdéle na 2 roky, pokud byl správní delikt spáchán touto činností nebo v souvislosti s ní.

Hlava II
Přestupky

§ 66
Přestupky na úseku nakládání s lihem

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 15 odst. 1 nakládá s neznačeným lihem.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč. 

§ 67
Přestupky na úseku nakládání s kontrolními páskami

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   nakládá s kontrolními páskami v rozporu s § 32 odst. 2,
b)   nakládá s padělky kontrolních pásek, nebo
c)   v rozporu s § 39 odst. 4 nevrátí kontrolní pásky.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč. 

Hlava III
Propadnutí a zabrání věci

§ 68
Propadnutí věci

(1) Správní orgán uloží propadnutí

a)   neznačeného lihu,
b)   kontrolní pásky,
c)   padělku kontrolní pásky nebo
d)   jiné věci.

(2) Propadnutí věci se uloží, pokud

a)   náleží pachateli správního deliktu a
b)   byla ke spáchání správního deliktu užita nebo byla správním deliktem získána nebo nabyta za věc správním deliktem získanou.

(3) Propadnutí věci podle odstavce 1 písm. d) nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.

§ 69
Zabrání věci

(1) Pokud správní orgán neuložil propadnutí věci podle § 68 odst. 1, rozhodne o jejím zabrání.

(2) O zabrání věci se rozhodne, pokud

a)   náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,
b)   nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo
c)   vlastník není znám.

(3) Zabrání věci podle § 68 odst. 1 písm. d) nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu. O zabrání této věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky správního deliktu uplynuly 2 roky.

§ 70
Společná ustanovení o propadlých a zabraných věcech

(1) Propadlá nebo zabraná věc připadá státu. Věc, o jejímž propadnutí nebo zabrání rozhodl jiný správní orgán než správce daně, předá tento správní orgán správci daně.

(2) Správce daně propadlou nebo zabranou kontrolní pásku nebo její padělek zničí. Jinou propadlou nebo zabranou věc správce daně může zničit podle povahy této věci.

(3) Na zničení věci dohlíží tříčlenná komise složená z úředních osob správce daně. O zničení věci správce daně sepíše protokol.

(4) Pachateli správního deliktu, kterému bylo uloženo propadnutí věci, nebo osobě, u které byla zabraná věc zajištěna, správce daně uloží povinnost nahradit státu náklady spojené se správou a zničením věci.

(5) Nepropadne-li nebo nebude-li věc zabrána, musí být bez zbytečného odkladu vrácena tomu, komu nepochybně patří, jinak tomu, u koho byla zajištěna.

Hlava IV
Společná ustanovení ke správním deliktům

§ 71
Odpovědnost právnické a podnikající fyzické osoby

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

§ 72
Příslušnost k projednání správního deliktu

(1) Správní delikty podle tohoto zákona projednává správní orgán, který je správcem daně.

(2) Správní delikty podle § 59 odst. 1 písm. a), § 60 odst. 1 písm. a) a b), § 61 odst. 1 písm. a), § 62 odst. 1 písm. a), § 63 odst. 1 písm. a), § 64 odst. 1 písm. a), § 66 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. a) a b), jejichž spáchání zjistí při výkonu své působnosti podle jiného zákona, dále projednává

a)   Česká obchodní inspekce,
b)   Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
c)   obecní živnostenský úřad,
d)   orgán Celní správy České republiky,
e)   orgán Finanční správy České republiky.

§ 73
Výše a splatnost pokuty

(1) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(2) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.

(3) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

ČÁST SEDMÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 74
Společné ustanovení

(1) Tento zákon zapracovává směrnici Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS.

(2) Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

§ 75
Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo financí stanoví vyhláškou

a)   vzor, rozměry, náležitosti a ochranné prvky kontrolní pásky,
b)   složení a způsob vytvoření evidenčního označení kontrolní pásky,
c)   způsob umístění a upevnění kontrolní pásky na spotřebitelském balení lihu,
d)   způsob objednávání, převzetí a prodeje kontrolní pásky,
e)   náležitosti a vzor objednávky kontrolní pásky,
f)   údaje na kontrolní pásce shodné s údaji umožňujícími stanovení základu spotřební daně,
g)   způsob a formu vedení evidence kontrolních pásek,
h)   způsob vracení kontrolní pásky,
i)   obsah záznamu o výsledku inventury kontrolních pásek,
j)   obsah dokladu podle § 34 odst. 1 písm. b) a c),
k)   prodejní cenu kontrolní pásky, a to součtem nákladů spojených s výrobou kontrolní pásky a nákladů na její skladování, evidenci a distribuci,
l)   ukončení platnosti kontrolní pásky, včetně způsobu a lhůty pro vypořádání nespotřebovaných zásob kontrolních pásek.

§ 76
Přechodná ustanovení o registraci

(1) Nejsou-li splněny podmínky registrace osoby povinné značit líh podle tohoto zákona, zůstávají rozhodnutí o registraci a rozhodnutí o povolení místa značení lihu vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona v platnosti po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona s tím, že se jejich účinky posuzují podle tohoto zákona. Pokud nebudou ke dni uplynutí této lhůty podmínky registrace splněny, rozhodnutí o registraci a rozhodnutí o povolení místa značení lihu vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají.

(2) Osoba, která je distributorem lihu ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za distributora lihu registrovaného podle tohoto zákona, a to po dobu 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Pokud distributor lihu podle odstavce 2 do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podá přihlášku k registraci a poskytne kauci podle tohoto zákona, považuje se za distributora lihu registrovaného podle tohoto zákona, a to do dne předcházejícího dni pravomocného ukončení registračního řízení.

(4) Pokud bude přihláška k registraci podle odstavce 3 zamítnuta, považuje se distributor lihu dnem nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí za distributora lihu, jehož registrace byla zrušena.

§ 77
Přechodná ustanovení o lihu a kontrolních páskách

(1) Za neznačený líh podle tohoto zákona se nepovažuje líh uvedený do volného daňového oběhu nejpozději do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jedná-li se o líh ve spotřebitelském balení

a)   značený podle zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
b)   o objemu nad 0,06 litru a do 0,1 litru neoznačený kontrolní páskou podle zákona č. 676/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud spotřebitelské balení bylo vyrobeno nejpozději do 2 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Výrobce lihu, který chce uvést do volného daňového oběhu líh podle odstavce 1 písm. b), musí nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámit správci daně množství a objem vyrobených spotřebitelských balení podle odstavce 1 písm. b), která zamýšlí takto do volného daňového oběhu uvést.

(3) Pro vracení kontrolních pásek odebraných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona správci daně se použijí lhůty podle zákona č. 676/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

(4) Ustanovení tohoto zákona o objednávání kontrolních pásek osobou povinnou značit líh se použijí ode dne vyhlášení tohoto zákona s tím, že dnem převzetí kontrolních pásek může být nejdříve den nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 78
Přechodná ustanovení o řízení o správních deliktech

(1) Dojde-li k porušení povinnosti při značení lihu nebo při nakládání s lihem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se v řízení o správním deliktu podle dosavadních právních předpisů.

(2) Řízení o správním deliktu, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která nebyla do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně ukončena, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

§ 79
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Část první zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
2.  Část devátá zákona č. 545/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.
3.  Část pátá zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem).
4.  Část devadesátá sedmá zákona č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č.  182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.
5.  Část osmá zákona č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
6.  Část první zákona č. 289/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.  586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
7.  Část druhá zákona č. 59/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
8.  Část dvacátá pátá zákona č. 457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky.
9.  Část čtyřicátá první zákona č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky.
10.  Nařízení vlády č. 172/2006 Sb., o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného.
11.  Nařízení vlády č. 284/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2006  Sb., o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného.
12.  Vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.
13.  Vyhláška č. 328/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č.  586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.
14.  Vyhláška č. 310/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č.  586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.

ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST

§ 80

 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 77 odst. 4, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zeman v. r.
Rusnok v. r.

E-shop

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Aleš Borkovec, Lucie Josková, Petr Tomášek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně pojednává o fiduciárních povinnostech jakožto základních povinnostech správců cizích záležitostí. Autoři při hledání odpovědi na otázku, co je to fiduciární pozice a jaká je její náplň, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Jan Pichrt, Jakub Morávek a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je výstupem tříletého výzkumného projektu „Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)“, realizovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V době vydání této monografie byla Česká republika ve zpoždění s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.