Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


284

VYHLÁŠKA

ze dne 3. září 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 62 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 133/2011 Sb. a zákona č. 297/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 152/2003 Sb., vyhlášky č. 298/2006 Sb. a vyhlášky č. 156/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. b) se slova "řidičské oprávnění" nahrazují slovy "přijetí k výuce a výcviku".

2. V § 1 písm. i) se slova "jednotlivých skupin a podskupin řidičského oprávnění" nahrazují slovy "řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel".

3. V § 1 se písmena l) a m) zrušují.

Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno l).

4. V nadpisu části druhé hlavy II se slova "ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ" nahrazují slovy "PŘIJETÍ K VÝUCE A VÝCVIKU".

5. V nadpisu § 3 se slova "řidičské oprávnění" nahrazují slovy "přijetí k výuce a výcviku" a v závorce pod nadpisem se slova "odst. 5" nahrazují slovy "odst. 6".

6. V § 3 odst. 1 věta první zní: "Žádost o přijetí k výuce a výcviku je dvoustranný tiskopis formátu A4.".

7. V § 3 odst. 2 větě první se slova "žádosti o řidičské oprávnění" nahrazují slovy "žádosti o přijetí k výuce a výcviku", slova "posuzující lékař" se nahrazují slovy "osoba potvrzující splnění podmínek přijetí k výuce a výcviku6)" a slova "před podáním žádosti o přijetí" se nahrazují slovy "před přijetím".

Poznámka pod čarou č. 6 zní:


"6) § 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 297/2011 Sb., kterým se mění zákon č.  361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000  Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

8. V § 3 odst. 2 větě třetí se slova "žádosti o řidičské oprávnění" nahrazují slovy "žádosti o přijetí k výuce a výcviku" a slova "a doplní při vydání řidičského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností" se zrušují.

9. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova "příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění" nahrazují slovy "skupinu vozidel, k jejichž řízení opravňuje příslušné řidičské oprávnění".

10. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova "příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění" nahrazují slovy "skupiny vozidel, k jejichž řízení opravňuje příslušné řidičské oprávnění".

11. V § 4 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

"v) seznámení se základními úkony na místě dopravní nehody ve vztahu k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích včetně zásad pro používání reflexní vesty, výstražného trojúhelníku a další označení místa dopravní nehody.".

12. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) znalosti umístění prvků povinné výbavy ve vozidle a způsobu jejich používání včetně praktických dovedností při manipulaci s výstražným trojúhelníkem a jeho správného umístění za vozidlem.".

13. V § 7 odst. 3 písm. h) se slova "příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění" nahrazují slovy "zařazeného do skupiny vozidel příslušného řidičského oprávnění".

14. V § 9 odst. 3 písm. a), v § 10 odst. 2 písm. f) a v § 13a odst. 1 písm. b) se slovo "pobytu" nahrazuje slovem "bydliště".

15. V § 9 odst. 3 písmeno c) zní:

"c) řidičské oprávnění, o které žadatel žádá,".

16. V § 9 odst. 4, v § 10 odst. 4, v § 11 odst. 5, v § 12 odst. 3 a v § 20 odst. 4 se slovo "čitelným" zrušuje.

17. V § 11 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova "a čas zahájení výcviku v řízení každého žadatele o řidičské oprávnění".

18. V § 11 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova "a čas ukončení výcviku v řízení každého žadatele o řidičské oprávnění".

19. V § 11 odst. 4 se slovo "ukončení" nahrazuje slovem "provedení".

20. V § 12 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) řidičské oprávnění, pro jehož získání se provádí výuka a výcvik,".

21. V § 12 odst. 2 se za slova "data vyučovací hodiny" vkládají slova ", časového údaje o začátku a konci výcviku".

22. V § 13a odst. 1 písmeno c) zní:

"c) řidičské oprávnění příslušné skupiny vozidel, pro jehož získání žadatel o řidičské oprávnění započal výuku a výcvik,".

23. V § 13a odst. 3 se slova "žádost o řidičské oprávnění" nahrazují slovy "žádost o přijetí k výuce a výcviku" a slova "lékařské potvrzení k přijetí do výuky a výcviku, pokud toto potvrzení není součástí žádosti o řidičské oprávnění" se nahrazují slovy "doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel".

24. V části třetí v závorce pod nadpisem hlavy první se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 5".

25. V § 14 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova "se zaměřením na aplikaci základních pedagogicko-psychologických zásad a postupů při komunikaci s žadatelem o řidičské oprávnění při vedení zkoušky a následném hodnocení výsledků zkoušky, s důrazem na nácvik přesného vyjadřování, volbu gramaticky a stylisticky vhodných výrazů, terminologii, gestikulaci a zdokonalování verbálních schopností zkušebního komisaře,".

26. V § 14 odst. 1 písmeno f) zní:

"f) znalost organizace, obsahu a rozsahu zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel se zaměřením na důsledné plnění zákonných požadavků na prověřování znalostí, dovedností a chování žadatele o řidičské oprávnění při zachování jednotných principů hodnocení dílčích částí zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,".

27. V § 14 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) znalost praktického ovládání vozidla, jeho řízení a manipulace s vozidlem v návaznosti na rozsah oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, jehož je zkušební komisař držitelem, nebo které hodlá získat, a to nejméně v rozsahu požadavků na zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel pro příslušnou skupinu vozidel.".

28. V § 14 odst. 5 se slova "nebo podskupinu řidičského oprávnění" nahrazují slovem "vozidel".

29. V § 15 odst. 2 písm. f) se slova "nebo podskupiny řidičského oprávnění" nahrazují slovem "vozidel".

30. V § 15 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "a žadatel o prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře nejméně 47 bodů z maximálního možného počtu 50 bodů".

31. V § 17 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova "AM a A a podskupiny A1" nahrazují slovy "vozidel AM, A1, A2 a A".

32. V § 17 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova "C, C+E, D, D+E a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E" nahrazují slovy "vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E".

33. V § 17 odst. 6 písm. h) se slova "C, C+E a podskupin C1 a C1+E" nahrazují slovy "vozidel C1, C1+E, C a C+E".

34. V § 17 odst. 6 písm. i) se slova "D a D+E a podskupin D1 a D1+E" nahrazují slovy "vozidel D1, D1+E, D a D+E".

35. V § 17 odst. 6 písm. j) se za slovo "skupin" vkládá slovo "vozidel".

36. V § 17 odst. 6 písm. m) se slova "C+E a D+E a podskupin C1+E a D1+E" nahrazují slovy "vozidel C1+E, C+E, D1+E a D+E".

37. V § 17 odst. 6 písm. p) se slova "C a C+E a podskupin C1 a C1+E" nahrazují slovy "vozidel C1, C1+E, C a C+E".

38. V § 18 odstavec 1 zní:

"(1) Při zkoušce z ovládání a údržby vozidla prokazuje žadatel o řidičské oprávnění pro skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E znalosti základních soustav vozidla a činitelů, které mají vliv na bezpečnost jízdy, ekonomiku provozu a na životní prostředí, znalosti v provádění údržby vozidla, jakož i rozpoznávání a odstraňování vyskytujících se poruch s ohledem na požadavky bezpečnosti provozu motorových a přípojných vozidel.".

39. V § 18 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Tělesně postižená osoba prokazuje znalosti podle odstavce 1 k vozidlu konstrukčně přizpůsobenému jejímu postižení.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

40. V § 18 odst. 3 se slovo "jednotlivé" zrušuje a slova "a podskupiny řidičského oprávnění" se nahrazují slovy "vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E".

41. V § 19 odst. 1 písm. a) se slova "a podskupin řidičského oprávnění" nahrazují slovem "vozidel".

42. V § 19 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova "C, C+E, D a D+E a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E" nahrazují slovy "vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E".

43. V § 19 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova "B a podskupiny B1" nahrazují slovy "vozidel B a B1".

44. V § 19 odst. 1 písm. b) se slova "řidičského oprávnění skupin AM a A a podskupiny A1" nahrazují slovy "skupiny vozidel AM, A1, A2 a A".

45. V § 19 odst. 1 písm. c) se slova "řidičského oprávnění skupin B, B+E, C, C+E, D, D+E a T a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E" nahrazují slovy "skupiny vozidel B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T".

46. V § 19 odst. 1 písm. c) bodě 1 se slova "výbavy pro první pomoc a" nahrazují slovy "prvků povinné výbavy vozidla, jejich umístění a použitelnost včetně schopnosti sestavení výstražného trojúhelníku a kontrolu".

47. V § 19 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova "prokázat znalosti bezpečnosti práce při nakládání nákladu na vozidlo a jeho vykládání z vozidla" nahrazují slovy "prokázat znalosti v umístění, upevnění a zajištění nákladu na vozidle nebo přípojném vozidle včetně bezpečnosti práce při jeho nakládání a vykládání z vozidla nebo přípojného vozidla a dovednosti".

48. V § 19 odst. 1 písm. d) se slova "řidičského oprávnění skupin B+E, C+E, D+E a T a podskupin C1+E a D1+E" nahrazují slovy "skupiny vozidel B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E a T".

49. V § 19 odst. 1 písm. d) se slova "a tento přívěs nebo návěs odpojit" nahrazují slovy "umístění, upevnění a zajištění předepsaného nákladu a tento přívěs nebo návěs po všech předepsaných jízdních úkonech odpojit a tažné vozidlo zaparkovat vedle přívěsu nebo návěsu do původní pozice".

50. V § 19 odst. 1 písm. e) se slova "řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E a T a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E" nahrazují slovy "skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T".

51. V § 19 odst. 1 písm. f) se slova "řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E" nahrazují slovy "skupiny vozidel D1, D1+E, D a D+E".

52. V § 19 odst. 2 písm. a) se slova "a podskupin řidičského oprávnění" nahrazují slovem "vozidel".

53. V § 19 odst. 2 písm. a) bodě 1 se za slova "směru jízdy," vkládají slova "řízení s ohledem na snížení spotřeby paliva a emisí,".

54. V § 19 odst. 2 písm. b) se slova "řidičského oprávnění skupin AM a A a podskupiny A1" nahrazují slovy "skupiny vozidel AM, A1, A2 a A".

55. V § 19 odst. 2 písm. c) se slova "řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E a T a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E" nahrazují slovy "skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T".

56. V § 19 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) při zkoušce z praktické jízdy k získání nebo rozšíření rozsahu řidičského oprávnění pro skupinu vozidel B na jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 4 250 kg, prokazuje žadatel o řidičské oprávnění znalosti a dovednosti obdobně jako u skupiny B+E.".

57. V § 19 odst. 4 se za slovo "přizpůsobivého" vkládá čárka a slova "hospodárného, bezpečného, energeticky účinného".

58. V závorce pod nadpisem § 20 se slova "27 odst. 5" nahrazují slovy "39 odst. 4".

59. V § 20 odst. 3 písm. c) se slova "nebo podskupinu řidičského oprávnění" nahrazují slovem "vozidel".

60. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 167/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

61. Přílohy č. 3 až 6 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Tiskopisy profesního osvědčení a průkazu zkušebního komisaře vyrobené před nabytím účinnosti této vyhlášky lze používat do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však na dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října 2013.

Ministr:
Žák v. r.

E-shop

Zákon o znalcích. Komentář

Zákon o znalcích. Komentář

Luboš Dörfl, Alexandr Krysl, Markéta Lehká, Radek Visinger - C. H. Beck

Komentář k zákonu o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech je zpracován týmem autorů, jejichž odbornost zaručuje komplexní právně-teoretický i praktický přístup ke zpracování klíčových témat zákona, jenž mění pravidla pro přístup ke znalecké činnosti, jejího výkonu i ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2021

Meritum - Mzdy 2021

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

18. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2021. Novinky pro rok 2021, které vám díky publikaci neuniknou: •dovolená – zcela nová pravidla ve výpočtu dovolené, ...

Cena: 875 KčKOUPIT

Zdravotnické právo

Zdravotnické právo

Petr Šustek, Tomáš Holčapek a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie představuje ojedinělou syntézu zdravotnického práva, jako svébytného právního odvětví, které již nesporně našlo své místo také v české právnické vědě a právní praxi. Multidisciplinární povaha zdravotnického práva, která ve své podstatě pramení ze vzájemného prolínání ...

Cena: 1 485 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.