Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


281

ZÁKON

ze dne 21. srpna 2013,

kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje
z bezpečnostních důvodů

Čl. I

Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 až 4 zní:

„(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje kontrolu obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů zvláštními právními předpisy2),

a)   při jejich přepravě z území ostatních členských států Evropské unie na území České republiky nebo přepravě těchto výrobků z území České republiky na území ostatních členských států Evropské unie (dále jen „přeprava“),
b)   při jejich dovozu z území jiného než členského státu Evropské unie na území České republiky (dále jen „dovoz“), nebo
c)   při jejich vývozu z území České republiky do jiného než členského státu Evropské unie v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3) (dále jen „vývoz“).

Tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů4).


1) Článek 346 Smlouvy o fungování Evropské unie.
2) Například zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva.
4) Například zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 1 odst. 2 se za slovo „přepravy“ vkládají slova „a dovozu, a to i“ a na konci odstavce se doplňují slova „povolení k přepravě a k dovozu (dále jen „povolení“)“.

3. V § 1 odst. 3 se za slovo „přepravovány“ vkládají slova „a dováženy“ a na konci odstavce se doplňují věty „Vývoz výrobků určených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3) (dále jen „určené výrobky“) lze provádět jen na základě vývozního povolení (dále jen „povolení k vývozu“). Povolení a povolení k vývozu vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“).“.

4. V § 1 odst. 4 se za slovo „Přeprava“ vkládají slova „a dovoz“.

5. V § 2 odst. 1 se slova „Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem „ministerstvo“ a slova „písemně podané“ se zrušují.

6. V § 2 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „povolení“ vkládají slova „ , vedle obecných náležitostí,“.

7. V § 2 odst. 2 písm. a) se slova „identifikační údaje žadatele, jméno, případně jména a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) fyzické osoby, bylo-li přiděleno, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby,“ zrušují.

8. V § 2 odst. 2 písm. d) se za slovo „přepravu“ vkládají slova „nebo dovoz“.

9. V § 2 odst. 2 písm. e) se slovo „výrobce (“ nahrazuje slovy „výrobce, a to“ a slovo „osobu)“ se nahrazuje slovem „osobu“.

10. V § 2 odst. 2 písm. f) se slovo „partnera (“ nahrazují slovy „partnera, a to“ a slovo „osobu)“ se nahrazuje slovem „osobu“.

11. V § 2 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g)   identifikační údaje příjemce při přepravě stanovených výrobků z území České republiky na území ostatních členských států Evropské unie, pokud je odlišný od zahraničního smluvního partnera, a to obchodní firmu nebo název, adresu sídla a stát, jde-li o právnickou osobu, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, bydliště nebo místo podnikání a stát, jde-li o fyzickou osobu,“.

Dosavadní písmena g) až l) se označují jako písmena h) až m).

12. V § 2 odst. 2 písm. h) se slovo „uživateli (“ nahrazuje slovy „uživateli, je-li znám, a to“ a slovo „osobu)“ se nahrazuje slovem „osobu“.

13. V § 2 odst. 2 písm. i) se slova „výrobek přichází“ nahrazují slovy „je stanovený výrobek dovážen nebo přepravován nebo název země, do které je výrobek přepravován“.

14. V § 2 odst. 2 se na konci textu písmene j) doplňují slova „nebo dovozu“.

15. V § 2 odst. 2 písm. k) se slova „nebo vyvážených“ nahrazují slovy „nebo přepravovaných stanovených“.

16. V § 2 odst. 2 písm. l) se za slovo „přepravu“ vkládají slova „nebo dovoz“ a za slova „jsou pravdivé a že“ se vkládá slovo „stanovené“.

17. V § 2 odst. 2 se na konci písmene l) čárka nahrazuje tečkou a písmeno m) se zrušuje.

18. V § 2 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

19. V § 2 odst. 3 písm. b) se za slovo „dovozu“ vkládají slova „a přepravy stanovených výrobků“.

20. V § 2 odstavec 4 zní:

„(4) V žádosti o povolení žadatel kromě požadavků uvedených v odstavci 2 uvede státy, jimiž hodlá zboží provážet.“.

21. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „obsahuje“ vkládají slova „ , kromě obecných náležitostí,“.

22. V § 4 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).

23. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „bezpečnostních důvodů“ nahrazují slovy „důvodu plnění mezinárodních závazků České republiky nebo jejích zahraničně politických nebo bezpečnostních zájmů“.

24. V § 4 odst. 1 písm. g) se slovo „přepravovaného,“ nahrazuje slovy „a množství přepravovaného nebo dováženého“.

25. V § 4 odst. 2 se slova „Rozhodnutí o udělení povolení“ nahrazují slovem „Povolení“, za slovo „partnerovi,“ se vkládají slova „údaje o příjemci, pokud je odlišný od zahraničního smluvního partnera, údaje o“ a slova „stanovené v nařízení vlády,“ se nahrazují slovy „ , pokud to vyžadují mezinárodní závazky České republiky nebo její zahraničně politické nebo bezpečnostní zájmy“.

26. V § 4 odstavec 3 zní:

„(3) V případě dovozu se v povolení vymezí místo pro záznamy celních úřadů o využívání uděleného povolení; v případě přepravy se v povolení vymezí místo pro záznamy žadatele o využívání uděleného povolení.“.

27. V § 5 odst. 2 se slova „svobodného celního pásma a svobodného celního skladu3)“ nahrazují slovy „svobodného pásma a svobodného skladu“.

28. V § 6 se slova „nebo vývozu“ zrušují, za slovo „deklarant“ se vkládají slova „ , nebo Policii České republiky v případě přepravy“ a slovo „přímého“ se zrušuje.

29. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „bezpečnostní zájmy České republiky“ nahrazují slovy „mezinárodní závazky České republiky nebo její zahraničně politické nebo bezpečnostní zájmy“.

30. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

㤠7a
Pozastavení čerpání povolení

(1) V případě, že je to nutné z důvodů ochrany mezinárodních závazků České republiky nebo jejích zahraničně politických nebo bezpečnostních zájmů, ministerstvo pozastaví výkon práv a povinností z povolení (dále jen „čerpání povolení“). Rozklad proti rozhodnutí o pozastavení čerpání povolení nemá odkladný účinek. Pominou-li tyto důvody a není-li důvod k postupu podle § 8 odst. 1, ministerstvo rozhodnutí o pozastavení čerpání povolení zruší.

(2) V případě pozastavení čerpání povolení podle odstavce 1 stát neodpovídá fyzické nebo právnické osobě za škodu, která jí vznikla pozastavením čerpání povolení.“.

31. V § 8 odst. 1 písm. c) se slova „bezpečnostní zájmy České republiky“ nahrazují slovy „mezinárodní závazky České republiky nebo její zahraničně politické nebo bezpečnostní zájmy“.

32. V § 8 odst. 2 se věta první zrušuje.

33. V § 8 odst. 3 se slovo „případnou“ zrušuje.

34. Za § 8 se vkládají nové § 8a až 8e, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 15 znějí:

„Povolení k vývozu
§ 8a

(1) O udělení povolení k vývozu rozhoduje ministerstvo na základě žádosti podané vývozcem. Pro náležitosti žádosti o udělení povolení k vývozu platí § 2 odst. 2, 3 a 4 obdobně, přičemž konečným uživatelem se rozumí konečný příjemce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3). Vzor žádosti o udělení povolení k vývozu stanoví vláda nařízením.

(2) Pokud jsou určené výrobky umístěny v jednom či více jiných členských státech Evropské unie, než je stát, v němž byla podána žádost o povolení k vývozu, musí být tato skutečnost v žádosti uvedena.

§ 8b

(1) O žádosti o povolení k vývozu rozhodne ministerstvo bez zbytečných odkladů, nejdéle však do 30 dnů ode dne doručení žádosti, ve zvlášť složitých případech lze tuto lhůtu prodloužit až o 60 dní. Při rozhodování o žádosti musí být splněny a doloženy požadavky15) stanovené v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3); ministerstvo rozhodne o žádosti na základě závazných stanovisek dotčených orgánů, kterými jsou

a)   Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky a dodržování mezinárodních závazků České republiky, zejména závazků vyplývajících z vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a z členství České republiky v mezinárodních organizacích,
b)   Ministerstvo vnitra z hlediska vnitřního pořádku a bezpečnosti.

(2) Závazné stanovisko podle odstavce 1 vydá dotčený orgán ve lhůtě 20 dnů od doručení stejnopisu žádosti o povolení k vývozu; ve zvlášť složitých případech a na odůvodněnou žádost lze tuto lhůtu přiměřeně prodloužit. Závazné stanovisko musí obsahovat souhlas či nesouhlas dotčeného orgánu, který je odůvodněn.

(3) Ministerstvo udělí povolení s platností v délce nejvýše 1 roku. Povolení k vývozu se vydává na formuláři uvedeném v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3).

(4) Ministerstvo informuje Český báňský úřad o udělení povolení k vývozu, kterým se povoluje vývoz zápalek a bezdýmného nebo černého prachu.

(5) Ustanovení o povolení podle § 5 a 6 platí pro povolení k vývozu obdobně.

§ 8c

(1) Povolení k vývozu ministerstvo neudělí, jestliže

a)   žadatel nesplnil požadavky stanovené v § 8a,
b)   bylo vydáno nesouhlasné závazné stanovisko podle § 8b,
c)   vývozce nepoužívá přiměřené a vhodné prostředky a postupy pro zajištění souladu s ustanoveními a cíli přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3), tohoto zákona a s podmínkami povolení k vývozu, a s hledisky týkajícími se zamýšleného konečného použití, příjemce, určeného konečného příjemce a nebezpečí zneužití,
d)   členský stát informovaný podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem15) vznesl námitky proti udělení povolení k vývozu,
e)   žadatel nesplňuje podmínky pro vydání povolení k vývozu15) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3), nebo
f)   žadateli bylo v době kratší než 1 rok před podáním žádosti podle § 8e odst. 1 písm. a), b) odejmuto povolení.

(2) Ustanovení o neudělení povolení podle § 7 odst. 1 písm. c) se použije pro neudělení povolení k vývozu obdobně. Pro odpovědnost v případě neudělení povolení k vývozu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3) se použije § 7 odst. 2 obdobně.

§ 8d
Pozastavení čerpání povolení k vývozu

(1) V případech stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3) ministerstvo na návrh dotčeného orgánu pozastaví čerpání povolení k vývozu. Rozklad proti rozhodnutí o pozastavení čerpání povolení k vývozu nemá odkladný účinek.

(2) Pominou-li důvody podle odstavce 1 a není-li důvod k postupu podle § 8e, ministerstvo na návrh dotčeného orgánu, na základě jehož návrhu bylo rozhodnuto o pozastavení čerpání povolení k vývozu, rozhodnutí o pozastavení čerpání povolení k vývozu zruší.

(3) Pro odpovědnost v případě pozastavení čerpání povolení k vývozu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3) se použije § 7a odst. 2 obdobně.

§ 8e
Odejmutí povolení k vývozu

(1) Ministerstvo udělené povolení k vývozu odejme, jestliže

a)   povolení bylo uděleno na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,
b)   nebyly dodrženy podmínky nebo rozsah v něm stanovené,
c)   to vyžadují mezinárodní závazky České republiky nebo její zahraničně politické nebo bezpečnostní zájmy, nebo
d)   jestliže osoba, které bylo povolení uděleno, přestala splňovat podmínky pro udělení povolení k vývozu.

(2) Ustanovení o vrácení povolení podle § 8 odst. 2 a ustanovení o odpovědnosti podle § 8 odst. 3 platí pro povolení k vývozu obdobně.


15) Například čl. 11 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 258/2012.
Čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí Rady 2002/548/SVV ze dne 13. června 2012 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy.“.

35. § 9 se zrušuje.

36. V § 10 odst. 1 se za slovo „výrobky“ vkládají slova „a určenými výrobky“, za slovo „povolení“ se vkládají slova „nebo povolení k vývozu“ a věty druhá a třetí se včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušují.

37. V § 10 odstavec 2 zní:

„(2) V průběhu přepravy nebo dovozu musí být stanovené výrobky a v průběhu vývozu musí být určené výrobky doprovázeny originálem povolení podle zvláštního zákona11). V průběhu přepravy, dovozu nebo vývozu musí být stanovené výrobky a určené výrobky dále doprovázeny originálem povolení, pokud jde o přepravu nebo dovoz, nebo originálem povolení k vývozu, pokud jde o vývoz. Povolení podle vět první a druhé musí být na vyžádání v průběhu kontroly předložena celním úřadům.“.

38. V § 10 odst. 3 se za slova „originálu povolení“ vkládají slova „nebo povolení k vývozu“ a za slova „zápisy do“ se vkládá slovo „těchto“.

39. V § 10 odst. 4 se za slova „stanovenými výrobky“ vkládají slova „nebo určenými výrobky“, za slova „tímto zákonem“ se vkládají slova „nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3) v případě určených výrobků“, slova „s jinými“ se nahrazují slovy „se zvláštními“, za slova „stanovenými v povolení“ se vkládají slova „nebo v povolení k vývozu“ a slova „§ 14 nebo 15“ se nahrazují slovy „§ 11a až 11c a § 14 až 16“.

40. V § 11 se slova „stanovených výrobků“ nahrazují slovy „a dovoz stanovených výrobků a vývoz určených výrobků“, slovo „úřady3)“ se nahrazuje slovem „úřady“, za slova „stanovených výrobcích“ se vkládají slova „a určených výrobcích“, slova „dohledu celních orgánů“ se nahrazují slovy „celnímu dohledu“ a slovo „předpisů3)“ se nahrazuje slovem „předpisů“.

41. Za § 11 se vkládají nové § 11a až 11c, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16 znějí:

„Zajištění stanovených výrobků a zajištění určených výrobků
§ 11a

Celní úřad může zajistit stanovené výrobky nebo určené výrobky (dále jen „zajištění“), lze-li důvodně předpokládat, že stanovené výrobky nebo určené výrobky byly užity nebo určeny ke spáchání správního deliktu anebo byly správním deliktem získány nebo byly nabyty za jinou věc správním deliktem získanou. Celní úřad při zajištění postupuje tak, aby práva třetích osob nebyla omezena nad míru nutnou ke splnění účelu zajištění16).

§ 11b

(1) Celní úřad vydá o zajištění rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(2) V rozhodnutí o zajištění se uvedou důvody, pro které se stanovené výrobky nebo určené výrobky zajišťují, a dále se uvede, že zajištěné stanovené výrobky nebo určené výrobky mohou být prodány zpravidla ve veřejné dražbě k uhrazení dlužné částky na uložené pokutě, nebude-li pokuta zaplacena. Pokud je to účelné, může celní úřad stanovit, že se stanovené výrobky nebo určené výrobky ponechávají osobě, která je vlastní nebo drží; přitom tato osoba nesmí stanovené výrobky nebo určené výrobky používat, převést na jinou osobu, nebo s nimi jinak nakládat.

(3) Osoba, které bylo doručeno rozhodnutí o zajištění, je povinna výrobky, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto, celnímu úřadu vydat, pokud celní úřad nepostupuje podle odstavce 2 věty druhé; nejsou-li tyto výrobky na výzvu celního úřadu vydány, může celní úřad tyto výrobky odejmout osobě, která je má u sebe.

(4) O vydání nebo odnětí zajištěných stanovených výrobků nebo určených výrobků se vyhotoví úřední záznam, v němž se uvede též popis stanovených výrobků nebo určených výrobků. Osobě, která stanovené výrobky nebo určené výrobky vydala, nebo které byly stanovené výrobky nebo určené výrobky odňaty, vystaví celní úřad potvrzení o vydání nebo odnětí těchto výrobků.

§ 11c

Nejsou-li zajištěné stanovené výrobky nebo určené výrobky k dalšímu řízení již třeba a nepřichází-li v úvahu jejich propadnutí nebo zabrání v řízení o správním deliktu anebo postup podle § 15c, vrátí se osobě, které byly zajištěny.


16) Čl. 17 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012.“.

42. V § 12 odst. 1 se za slovo „povolení“ vkládají slova „a povolení k vývozu“ a za slova „podle § 4“ se vkládají slova „a § 8b odst. 3“.

43. V § 12 odst. 2 se za slova „podle § 4“ vkládají slova „a § 8b odst. 3“.

44. § 13 včetně nadpisu zní:

㤠13
Uchovávání informací

Ministerstvo uchovává rozhodnutí nebo usnesení ve věci přepravy a dovozu stanovených výrobků a rozhodnutí nebo usnesení ve věci vývozu určených výrobků po dobu 30 let ode dne

a)   vydání rozhodnutí, kterým se žádost o vydání povolení a žádost o vydání povolení k vývozu zamítá,
b)   vydání usnesení, kterým se zastavuje řízení,
c)   vydání rozhodnutí, kterým se povolení a povolení k vývozu odejímá,
d)   ukončení platnosti povolení a povolení k vývozu, nebo
e)   vyčerpání povolení a povolení k vývozu.“.

45. § 14 a 15 včetně nadpisu znějí:

„Správní delikty
§ 14

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s § 1 odst. 3
1.  přepraví nebo doveze stanovený výrobek bez povolení, nebo
2.  vyveze určený výrobek bez povolení k vývozu,
b)   nesplní některou z povinností stanovenou v povolení nebo v povolení k vývozu,
c)   v rozporu s § 6 nevrátí povolení nebo nevrátí povolení k vývozu podle § 8b odst. 5,
d)   v rozporu s § 8 odst. 2 nevrátí odejmuté povolení nebo nevrátí odejmuté povolení k vývozu podle § 8e odst. 2,
e)   provádí přepravu nebo dovoz stanovených výrobků v rozporu s § 7a odst. 1,
f)   provádí vývoz určených výrobků v rozporu s § 8d odst. 1,
g)   nesplní povinnost podle § 10 odst. 2,
h)   jako osoba, které bylo doručeno rozhodnutí o zajištění, v rozporu s § 11b odst. 3 nevydá stanovené výrobky nebo určené výrobky celnímu úřadu, nebo
i)   v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3) neposkytne překlad všech dokumentů, které byly poskytnuty jako průkazní doklady.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)   3 000 000 Kč, nebo do výše pětinásobku ceny stanovených výrobků nebo určených výrobků, je-li pětinásobek ceny stanovených výrobků nebo určených výrobků vyšší než 3 000 000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), e) a f),
b)   100 000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), g) a i),
c)   3 000 000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odstavce 1 písm. h).

§ 15

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 1 odst. 3
1.  přepraví nebo doveze stanovený výrobek bez povolení, nebo
2.  vyveze určený výrobek bez povolení k vývozu,
b)   nesplní některou z povinností stanovenou v povolení nebo v povolení k vývozu,
c)   v rozporu s § 6 nevrátí povolení nebo nevrátí povolení k vývozu podle § 8b odst. 5,
d)   v rozporu s § 8 odst. 2 nevrátí odejmuté povolení nebo nevrátí odejmuté povolení k vývozu podle § 8e odst. 2,
e)   provádí přepravu nebo dovoz stanovených výrobků v rozporu s § 7a,
f)   provádí vývoz určených výrobků v rozporu s § 8d odst. 1,
g)   nesplní povinnost podle § 10 odst. 2,
h)   jako osoba, které bylo doručeno rozhodnutí o zajištění, v rozporu s § 11b odst. 3 nevydá stanovené výrobky nebo určené výrobky celnímu úřadu, nebo
i)   v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem3) neposkytne překlad všech dokumentů, které byly poskytnuty jako průkazní doklady.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   5 000 000 Kč, nebo do výše pětinásobku ceny stanovených výrobků nebo určených výrobků, je-li pětinásobek ceny stanovených výrobků nebo určených výrobků vyšší než 5 000 000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), e) a f),
b)   500 000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), g) a i),
c)   5 000 000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odstavce 1 písm. h).“.

46. Za § 15 se vkládají nové § 15a až 15c, které včetně nadpisů znějí:

㤠15a
Propadnutí stanovených výrobků nebo určených výrobků

(1) Propadnutí stanovených výrobků nebo určených výrobků lze uložit samostatně nebo společně s pokutou, jestliže tyto výrobky náleží pachateli správního deliktu a tyto výrobky byly

a)   ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny, nebo
b)   správním deliktem získány nebo byly nabyty za věc získanou správním deliktem.

(2) Propadnutí stanovených výrobků nebo určených výrobků nelze uložit, jestliže je jejich hodnota v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.

(3) Vlastníkem propadnutých stanovených výrobků nebo určených výrobků se stává stát.

§ 15b
Zabrání stanovených výrobků nebo určených výrobků

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí stanovených výrobků nebo určených výrobků podle § 15a odst. 1, lze v případě, jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem, rozhodnout, že se takové stanovené výrobky a určené výrobky zabírají, jestliže

a)   náleží pachateli správního deliktu, kterého nelze za správní delikt postihnout, nebo
b)   nenáleží pachateli správního deliktu, nebo mu nenáleží zcela.

(2) O zabrání stanovených výrobků nebo určených výrobků nelze rozhodnout, jestliže je jeho hodnota v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu nebo jestliže od jednání majícího znaky správního deliktu uplynulo 6 let.

(3) Vlastníkem zabraných stanovených výrobků nebo určených výrobků se stává stát.

§ 15c

Kontrolované stanovené výrobky nebo určené výrobky, o jejichž propadnutí nebo zabrání bylo pravomocně rozhodnuto, prodá příslušná organizační složka státu zpravidla ve veřejné dražbě; výtěžek z prodeje po odečtení nákladů prodeje je příjmem státního rozpočtu České republiky. Pokud tyto výrobky nelze prodat, zajistí příslušná organizační složka státu jejich zničení, a to na náklady toho, komu byla sankce propadnutí nebo zabrání kontrolovaných stanovených výrobků nebo určených výrobků uložena.“.

47. V § 16 odstavec 2 zní:

„(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.“.

48. V § 16 odstavec 6 zní:

„(6) Uložená pokuta je příjmem státního rozpočtu České republiky.“.

49. V § 16 se odstavce 7 a 8 zrušují.

50. Na konci textu § 18 se doplňují slova „a § 8a odst. 1“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s tím související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Právní účinky povolení vydaných podle zákona č. 228/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají nedotčeny.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

V příloze Sazebník k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 228/2005 Sb., položka 103 včetně poznámek pod čarou č. 62 a 76 zní:

„Položka 103

a)   Vydání úředního povolení62) k přepravě nebo dovozu stanovených výrobků 
Kč 500
b)   Vydání úředního povolení62)k vývozu určených výrobků podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování
se střelnými zbraněmi a střelivem76)
Kč 500

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání úředního povolení na vývoz nebo dovoz nebo přepravu výrobků pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků. Od poplatku podle této položky je dále osvobozen vývoz určených výrobků podle čl. 9 odst. 2 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem76).Poznámka

Úřední povolení vydává správní úřad v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.


62) Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
76) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o střelných zbraních

Čl. IV

V § 44 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 484/2008 Sb. a zákona č. 170/2013 Sb., se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:

„(8) V případě trvalého vývozu zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva podle přímo použitelného předpisu z oblasti obchodování se zbraněmi a střelivem24) vydává povolení Ministerstvo průmyslu a obchodu postupem podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů.


24) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva.“.

Čl. V
Přechodné ustanovení

Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s tím související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 30. září 2013.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r. 

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 12 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily dvakrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ...

Cena: 95 KčKOUPIT

Zákon o nakládání se zbraněmi ... - Komentář

Zákon o nakládání se zbraněmi ... - Komentář

Jan Dvořák, David Hejč - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace je vůbec prvním komplexním zpracováním zcela nového zákona č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. Kniha vychází s minimálním odstupem od nabytí účinnosti prováděcího nařízení vlády č. ...

Cena: 355 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.