Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


280

ZÁKON

ze dne 21. srpna 2013,

kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

Čl. I

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 se za slova „tohoto zákona“ vkládají slova „nebo zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, anebo zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,“.

2. V § 7 odst. 1 písm. a), b) a c) se za slova „jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou“ doplňují slova „nebo stavbou pro bydlení“.

3. V § 8 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví obce, kterým by zamýšlená stavba nebyla stavbou veřejně prospěšnou nebo stavbou pro bydlení, je obec povinna zemědělský pozemek převést zpět za stejných podmínek, za jakých byl na obec převeden, a to ve lhůtě do 90 dnů od nabytí právní moci změny územního plánu nebo změny regulačního plánu nebo nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby. Jestliže nebude možné pozemek převést zpět, protože bude ve vlastnictví třetí osoby, je obec povinna ve stejné lhůtě poskytnout Státnímu pozemkovému úřadu finanční náhradu ve výši ceny pozemku zjištěné podle cenového předpisu18) platného ke dni uzavření smlouvy, podle které byl pozemek obci převeden. Totéž platí i v případech, kdy došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví obce podle § 7 odst. 1 písm. e) a pozemek nebyl k realizaci zeleně využit.“.
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

4. V § 8 odst. 2 se slova „obce podle § 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c) nebo“ zrušují.

5. V § 8 odst. 2 se slova „jsou obec nebo kraj povinny“ nahrazují slovy „je kraj povinen“.

6. V § 8 odst. 2 se slova „na obec nebo“ nahrazují slovem „na“.

7. V § 8 odst. 2 ve větě druhé se slova „obci nebo“ zrušují.

8. V § 8 odst. 3 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavce 2“.

9. V § 8 odst. 3 se slova „obce podle § 7 odst. 1 písm. e) nebo“ zrušují.

10. V § 9 se slova „Zemědělské pozemky podle § 10 až 13 lze převádět pouze na“ nahrazují slovy „Pokud tento zákon nestanoví jinak, lze zemědělské pozemky podle § 10 až 13 převádět pouze na“.

11. V § 12 se na konci odstavce 3 doplňují věty „To neplatí v případě, kdy se zemědělské pozemky nacházejí v zastavitelné nebo zastavěné ploše obce. V takovém případě se zemědělské pozemky převádí za cenu obvyklou.“.

12. V § 12 odst. 5 písm. b) se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

13. V § 12 odst. 5 písm. c) se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

14. V § 12 odst. 6 se věta první nahrazuje větou „V ostatních případech, kdy podaly žádost nejméně dvě osoby, Státní pozemkový úřad vyzve tyto osoby, aby v přiměřené lhůtě, kterou jim určí,“.

15. V § 12 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Pokud o převod požádala pouze jedna osoba, Státní pozemkový úřad této osobě bez zbytečného odkladu písemně potvrdí, že jí pozemek bude převeden za vyhlášenou kupní cenu na základě kupní smlouvy, jejíž text byl zveřejněn podle odstavce 2 a kterou je povinen žadatel uzavřít ve lhůtě, formě a způsobem podle § 16 odst. 3.“.
Dosavadní odstavce 7 až 12 se označují jako odstavce 8 až 13.

16. V § 12 odst. 11 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

17. V § 13 odst. 1 se slova „10 až“ zrušují.

18. V § 14 odst. 3 se věty čtvrtá a pátá zrušují a na konci odstavce se doplňují věty „Poskytnutá výhoda splátek nezaniká, převede-li zemědělský podnikatel podnik, včetně pozemků, příbuznému v řadě přímé, sourozenci nebo manželovi, nebo v případě, kdy nabyvatel převedl nebo převede pozemek na společnost nebo družstvo, jehož je společníkem anebo členem a které na příslušném pozemku hospodaří. Převod na takovouto osobu je nabyvatel povinen oznámit Státnímu pozemkovému úřadu do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl vyrozuměn katastrálním úřadem o vkladu vlastnického práva ve prospěch nového vlastníka a doložit Státnímu pozemkovému úřadu, že nový nabyvatel je jeho příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel nebo je společností nebo družstvem, jejichž je společníkem nebo členem a které na tomto pozemku hospodaří.“.

19. V § 15 odst. 3 se slovo „zaplacení“ nahrazuje slovem „doplacení“.

20. V § 15 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Nabyvatel pozemku může pozemek převést na společnost nebo družstvo, jejichž je společníkem nebo členem a které na tomto pozemku hospodaří; na takový převod se předkupní právo státu podle odstavce 2 neuplatní. Do doby 5 let stanovené v odstavci 2 se novému nabyvateli započítává i doba, která uplynula ode dne vkladu vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch původního nabyvatele.“.

21. V § 20 odst. 2 se za slova „tohoto zákona“ vkládají slova „nebo zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, anebo zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů,“.

22. V § 20 odst. 4 se za slova „tohoto zákona“ vkládají slova „nebo zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, anebo zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů,“.

23. V § 20 odst. 5 se za slova „tohoto zákona“ vkládají slova „nebo zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, anebo zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů,“.

24. V § 22 odst. 15 větě druhé se za slova „vlastníka nemovitosti“ vkládají slova „nebo Státního pozemkového úřadu“.

25. V § 22 se doplňuje odstavec 20, který zní:

„(20) Sdělení a ověření příslušných orgánů státní správy provedená podle § 2 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo provedená podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, anebo zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mohou být použity k převodům podle tohoto zákona.“.

26. V § 23 se za bod 31 vkládá nový bod 32, který zní:
„32. *Vyhláška č. 9/2000 Sb., kterou se stanoví způsob úhrady nákladů spojených s převodem některých státních zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.“.
Dosavadní bod 32 se označuje jako bod 33.

27. V § 23 se za bod 33 doplňují body 34 až 39, které znějí:

„34. Nařízení vlády č. 1/1999 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování podpory v zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů.
35.  Nařízení vlády č. 4/1999 Sb., o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat, ve znění pozdějších předpisů.
36.  Nařízení vlády č. 88/1999 Sb., o použití další části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů.
37.  Nařízení vlády č. 201/1999 Sb., kterým se stanoví pravidla pro poskytování dotace pro posílení spotřeby mléka u žáků prvních a druhých tříd základních škol a kterým se mění nařízení vlády č. 4/1999 Sb., o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat.
38.  Nařízení vlády č. 359/2000 Sb., o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k realizaci Programu obnovy venkova, k podpoře chovu krav bez tržní produkce mléka, k podpoře chovu ovcí, pro řešení přebytku mléčného tuku, pro zpracování tuzemského surového medu a pro podporu řešení trhu s medem v roce 2000.
39.  Nařízení vlády č. 390/2003 Sb., kterým se stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře obnovy včelstev.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna lesního zákona

Čl. II

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 501/2012 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 3 se slova „§ 11a“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 2“.

2. V § 4 odst. 7 se číslo „3“ nahrazuje číslem „9“.

3. V § 4 odst. 8 se slova „3 a 7“ nahrazují slovy „3 a 9“.

4. V § 4 odst. 10 se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Čl. III

V § 22 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 29/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb. a zákona č. 254/2011 Sb., se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 23c zrušuje.
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.

ČÁST ČTVRTÁ

Čl. IV
Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 větě druhé se slova „krajský pozemkový úřad“ nahrazují slovy „pobočka krajského pozemkového úřadu“.

2. V § 3 odst. 3 se za větu druhou vkládá věta „Pokud se vlastníci ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem nevyjádří, má se za to, že s řešením v pozemkových úpravách souhlasí.“.

3. V § 3 odst. 4 větě první se slova „přijetí zákonů o tomto majetku8)“ nahrazují slovy „vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 4“ a věta poslední se nahrazuje větami „Na nově vzniklé pozemky podle schváleného návrhu se nahlíží jako na původní majetek podle zvláštního právního předpisu8). Tato skutečnost se za účelem vyznačení v katastru nemovitostí uvede v rozhodnutí vydávaném podle § 11 odst. 8.“.
Poznámka pod čarou č. 8 zní:


8) § 2 písm. a) zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).“.

4. V § 9 odst. 7 větě poslední se slova „týkající se řešených pozemků,“ zrušují.

5. V § 9 odst. 11 větě první se slova „sbor nebo vlastníci, není-li sbor zvolen, a“ zrušují a za větu první se vkládá věta „Pozemkový úřad před předložením plánu společných zařízení zastupitelstvu obce prokazatelně seznámí s tímto plánem sbor zástupců nebo vlastníky, není-li sbor zvolen.“.

6. V § 9 odst. 13 větě první se slovo „obce“ zrušuje a věta poslední se nahrazuje větou „Pokud pominuly důvody pro vyznačení poznámky, katastrální úřad zruší poznámku na základě návrhu pozemkového úřadu.“.

7. V § 10 odst. 2 větě druhé se slova „ ; tato částka však nesmí být vyšší než 10 000 Kč“, větě čtvrté slova „a kraj nemá v obvodu pozemkové úpravy ve vlastnictví další pozemky“ a věta sedmá zrušují.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů rozdělených do kapitol: zemědělství, vinohradnictví a vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství a ochrana zvířat. Od minulého vydání se změnilo 16 zákonů. ...

Cena: 323 KčKOUPIT

Lesní zákon. Komentář

Lesní zákon. Komentář

Martin Flora, Jiří Staněk, Ivana Průchová - C. H. Beck

Lesní zákon je právním předpisem určujícím základní pravidla chování na více než třetině našeho území. Právě takovou jeho část zaujímají lesy. Za 26 let platnosti byly k zákonu publikovány pouze dva komentáře, přičemž od vydání posledního z nich uplynulo již 12 let. Od té doby byl ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Lesní zákon, 2. vydání - Komentář

Lesní zákon, 2. vydání - Komentář

Petr Dvořák - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), je základním předpisem, který upravuje hospodaření a ochranu lesů v České republice. Druhé vydání komentáře k lesnímu zákonu v sobě zahrnuje jednak důležité novely samotného předpisu, ale zároveň ...

Cena: 510 KčKOUPIT

ÚZ č. 1530 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1530 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. K velkým změnám došlo zejména v katastrální ...

Cena: 173 KčKOUPIT

Zákon o Státním pozemkovém úřadu - Komentář

Zákon o Státním pozemkovém úřadu - Komentář

Jakub Hanák, Jana Tkáčiková - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, upravuje postavení a působnost Státního pozemkového úřadu, jehož činnost je zaměřena na hospodaření s významnou částí nemovitého majetku České republiky, zejména zemědělskými pozemky. V zákoně jsou zakotvena základní pravidla pro ...

Cena: 425 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.