Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


278

ZÁKON

ze dne 21. srpna 2013,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna devizového zákona

Čl. I

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 354/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 206/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. k) bodě 1 se slovo „nebo“ před slovem „poskytovatel“ nahrazuje čárkou, za slovo „rozsahu,“ se vkládají slova „instituce elektronických peněz, pobočka zahraniční instituce elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu,“ a slova „nebo povolení“ se nahrazují slovy „ , povolení nebo registrace“.

2. V § 1 písm. k) bodě 2 se slova „osoba oprávněná vykonávat směnárenskou činnost na základě registrace“ nahrazují slovem „směnárník“.

3. V § 1 se na konci písmene k) čárka nahrazuje tečkou a písmeno l) se zrušuje.

4. § 3, 3d, 3e, 3h a 4 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 5 až 11, 11a, 11b a 23 zrušují.

5. V § 7 odst. 1 se slova „ , a na vyžádání doklady prokazující účel požadované úhrady“ zrušují.

6. V § 7 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

7. V § 8 se odstavce 2 až 5 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

8. V § 20 odst. 1 se slova „devizových předpisů“ nahrazují slovy „tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu, a zvláštních povolení (§ 32 odst. 1 a 2) (dále jen „devizové předpisy“)“.

9. V § 22 odst. 1 písm. d) se slova „registraci nebo“ zrušují.

10. V § 22 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

11. V § 22 se odstavec 5 zrušuje.

12. § 24 a 24a se včetně nadpisu zrušují.

13. V § 25 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h).

14. V § 25 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   jako tuzemec nebo cizozemec nepředloží devizovému místu zvláštní povolení podle § 7,“.

15. V § 25 odst. 3 písm. a) se slova „b) až e)“ nahrazují slovy „a) až d)“.

16. V § 25 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

17. V § 25 odst. 3 písm. b) se slova „g), h) nebo i)“ nahrazují slovy „f), g) nebo h)“.

18. V § 25 odst. 3 písm. c) se slovo „f)“ nahrazuje slovem „e)“.

19. V § 26 odst. 1 se písmena a) a b) zrušují.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena a) až d).

20. V § 26 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“.

21. V § 26 odst. 1 písm. c) se slova „odst. 1, nebo“ nahrazují tečkou.

22. V § 26 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

23. V § 26 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

24. V § 26 odstavec 2 zní:

„(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 500 000 Kč.“.

25. V § 27 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).

26. V § 27 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   jako tuzemec nebo cizozemec nepředloží devizovému místu zvláštní povolení podle § 7,“.

27. V § 27 odst. 2 písm. a) se slova „b), c) nebo d)“ nahrazují slovy „a), b) nebo c)“.

28. V § 27 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

29. V § 27 odst. 2 písm. b) se slova „f), g) nebo h)“ nahrazují slovy „e), f) nebo g)“.

30. V § 27 odst. 2 písm. c) se slovo „e)“ nahrazuje slovem „d)“.

31. § 30a včetně nadpisu zní:

㤠30a
Zmocňovací ustanovení

Česká národní banka stanoví vyhláškou rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle § 5.“.

32. § 31 se včetně nadpisu zrušuje.

Čl. II
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 376/2009 Sb., o směnárenské činnosti, se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o oběhu bankovek a mincí

Čl. III

Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 254/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

2. V § 16 odst. 1 písm. a) se slova „který je akciovou společností nebo společností s ručením omezeným“ nahrazují slovy „který je akciovou společností, společností s ručením omezeným nebo státním podnikem“.

3. V § 29 odst. 2 se za slova „zpracovatel tuzemských bankovek a mincí,“ vkládá slovo „směnárník,“.

4. V § 29 odst. 2 se slova „příjem, zpracování nebo vracení tuzemských a cizozemských bankovek a mincí prováděly osoby, které jsou“ nahrazují slovy „osoby, které při zpracování tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí přijaté bankovky nebo mince do oběhu, byly“.

5. V § 33 odst. 1 se slova „provozovatel kasina, držitel poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence podle zákona o poštovních službách, a dále platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu podle zákona o platebním styku, u nichž při poskytování platebních služeb dochází k výdeji bankovek nebo mincí, zajistí, aby osoby, které při zpracování tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí do oběhu přijaté tuzemské a cizozemské bankovky a mince“ nahrazují slovy „směnárník, provozovatel kasina, držitel poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence podle zákona o poštovních službách, a dále platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, u nichž při poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz dochází k vracení přijatých bankovek nebo mincí do oběhu, zajistí, aby osoby, které při zpracování tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí přijaté bankovky nebo mince do oběhu“.

6. V § 33 odst. 3 písmeno b) zní:

„b)   osoby, které při zpracování tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí přijaté bankovky nebo mince do oběhu
1.  v České národní bance,
2.  v úvěrových institucích provádějících pokladní operace,
3.  u zpracovatelů tuzemských bankovek a mincí, nebo
4.  u směnárníka, který provádí směnárenské obchody mezi měnami jinými než česká koruna, euro, americký dolar, britská libra nebo japonský jen,“.

7. V § 33 odst. 3 písm. c) se slovo „právnických“ zrušuje.

8. V § 33 odst. 3 písm. c) se slova „posuzují při příjmu, zpracování nebo vracení tuzemských a cizozemských bankovek a mincí jejich pravost a platnost“ nahrazují slovy „při zpracování tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí přijaté bankovky nebo mince do oběhu“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o finančním arbitrovi

Čl. IV

Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb. a zákona č. 180/2011 Sb., se mění takto:

1. § 1 zní:

㤠1

(1) K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je příslušný též finanční arbitr (dále jen „arbitr“), jedná-li se o spor mezi

a)   poskytovatelem platebních služeb a uživatelem platebních služeb při poskytování platebních služeb,
b)   vydavatelem elektronických peněz a držitelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz,
c)   věřitelem nebo zprostředkovatelem a spotřebitelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru,
d)   investičním fondem, investiční společností nebo zahraniční investiční společností, obchodníkem s cennými papíry nebo investičním zprostředkovatelem a spotřebitelem při kolektivním investování prostřednictvím standardního fondu nebo speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti,
e)   pojišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem a zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění,
f)   provozovatelem směnárenské činnosti a zájemcem o provedení směnárenského obchodu nebo osobou, se kterou byl směnárenský obchod proveden.

(2) Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc arbitra.

(3) Arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu.“.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

2. § 3 zní:

㤠3

(1) Institucí se pro účely tohoto zákona rozumí

a)   poskytovatel platebních služeb,
b)   vydavatel elektronických peněz,
c)   věřitel nebo zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru,
d)   investiční fond, investiční společnost, zahraniční investiční společnost, obchodník s cennými papíry nebo investiční zprostředkovatel při kolektivním investování prostřednictvím standardního fondu nebo speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti,
e)   pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění,
f)   provozovatel směnárenské činnosti.

(2) Navrhovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí uživatel platebních služeb v případě sporů uvedených v § 1 odst. 1 písm. a), držitel elektronických peněz v případě sporů uvedených v § 1 odst. 1 písm. b), spotřebitel v případě sporů uvedených v § 1 odst. 1 písm. c) a d), zákazník v případě sporů uvedených v § 1 odst. 1 písm. e), zájemce o provedení směnárenského obchodu nebo osoba, se kterou byl proveden směnárenský obchod v případě sporů uvedených v § 1 odst. 1 písm. f).

(3) Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.“.

3. § 19 se včetně nadpisu zrušuje.

4. V § 23 odst. 1 se slova „ , § 19“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o volném pohybu služeb

Čl. V

V § 2 odst. 1 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, se na konci textu písmene a) doplňují slova „podle jiného právního předpisu28)“.
Poznámka pod čarou č. 28 zní:


28) Například zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti.“.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od roku 2023 došlo k dalším změnám živnostenského zákona, jehož aktuální znění se všemi tučně zvýrazněnými novelami najdete v úzetku č. 1522. Dále zde najdete nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1495 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

ÚZ č. 1495 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

Sagit, a. s.

Zásadní změny se dotkly zákona o platebním styku – 130 změn od 1. 7. 2022; dále se změnil zákon o finančním arbitrovi. V souvislosti se zpřísněním podmínek pro dynamickou směnu měn se od července 2022 rovněž ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.