Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


273

ZÁKON

ze dne 22. srpna 2013,

kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o návykových látkách

Čl. I

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 106/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 50/2013 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1
Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje

a)   zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi,
b)   zacházení s přípravky obsahujícími návykovou látku, s přípravky obsahujícími návykovou látku a uvedenou látku kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prekursory drog1) (dále jen „uvedená látka kategorie 1“) a léčivými přípravky obsahujícími uvedenou látku kategorie 1, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi a
c)   pěstování máku, konopí a koky a vývoz, dovoz a zneškodňování makoviny.

(2) Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.“.

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog, v platném znění.“.

3. V § 2 písm. a), § 3 odst. 2, § 5 odst. 1, 2, 4 a 8, § 10 odst. 4, § 11 odst. 1 a 2, § 20 odst. 2 písm. b) až d), § 21 odst. 2 písm. b), c) a e), § 27 odst. 1, § 27a odst. 1 a 2 a v § 43a odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „tohoto zákona“ nahrazují slovy „nařízení vlády o seznamu návykových látek“.

4. V § 2 písmeno b) zní:

„b)   přípravkem roztok nebo směs v jakémkoli fyzikálním stavu obsahující návykovou látku nebo návykovou látku a uvedenou látku kategorie 1 nebo léčivý přípravek podle zákona o léčivech obsahující uvedenou látku kategorie 1,“.

5. V § 2 se písmena c) a d) včetně poznámek pod čarou č. 1a a 2 zrušují.
Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena c) až h).

6. V § 2 písm. c) se za slova „Papaver somniferum“ vkládá slovo „L.“ a na konci textu písmene se doplňují slova „ , s výjimkou celých rostlin máku včetně tobolek určených pro okrasné účely“.

7. V § 2 se písmena f) a g) včetně poznámky pod čarou č. 2b zrušují.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno f).

8. V § 2 písm. f) se slova „a přípravků je obsahujících“ nahrazují slovy „ , přípravků je obsahujících a makoviny“.

9. V části první nadpis hlavy II zní: „ZACHÁZENÍ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY“.

10. V § 3 odst. 2 větě první se za slova „použity pouze k“ vkládají slova „omezeným výzkumným,“.

11. § 3a se včetně nadpisu zrušuje.

12. V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nebo přípravky obsahující efedrin a pseudoefedrin“ nahrazují slovy „nebo léčivé přípravky s obsahem uvedené látky kategorie 1“.

13. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   připravovat do lékových forem v lékárnách lékárníci nebo farmaceutičtí asistenti pod dohledem lékárníka.“.

14. V § 5 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „a přípravky obsahující efedrin a pseudoefedrin“ nahrazují slovy „a léčivé přípravky s obsahem uvedené látky kategorie 1“.

15. V § 5 odst. 2 písm. a) a v § 32 odst. 2 se slova „ústavní sociální péče“ nahrazují slovy „poskytující pobytové sociální služby“.

16. V § 5 odst. 2 písm. c) a v § 10 odst. 4 se slova „sociální péče“ nahrazují slovy „poskytujících sociální služby“.

17. V § 5 odst. 2 písm. d) se slova „ústavní sociální péče“ nahrazují slovy „poskytujících pobytové sociální služby nebo lékaři, kteří mají uzavřenu smlouvu o preskripci léčivých přípravků se zdravotní pojišťovnou“.

18. V § 5 odst. 2 písm. g) se slova „a připravovat do lékových forem“ zrušují.

19. V § 5 odst. 4 se slova „a přípravky obsahující efedrin a pseudoefedrin“ nahrazují slovy „a léčivé přípravky s obsahem uvedené látky kategorie 1“.

20. V § 5 odstavec 5 zní:

„(5) Povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování rostlin konopí, které mohou obsahovat nejvíce 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to pouze konopí k účelům průmyslovým, technickým a zahradnickým, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely.“.

21. V § 5 odst. 7 větě druhé se za slova „tohoto seznamu“ vkládají slova „a žádost o změnu údajů uvedených v seznamu“.

22. V § 5 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

„(8) Jakékoliv změny údajů uvedených v seznamu podle odstavce 7 je osoba zařazená v seznamu povinna neprodleně písemně sdělit Ministerstvu zdravotnictví.“.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

23. V § 5 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Návykové látky uvedené v příloze č. 3 nebo 4 nařízení vlády o seznamu návykových látek a přípravky je obsahující mohou bez povolení k zacházení zneškodňovat, pokud nejsou skladovány, osoby na základě souhlasu uděleného krajským úřadem3). O udělení souhlasu informuje krajský úřad, který souhlas udělil, Ministerstvo zdravotnictví. Tato informace se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví.“.

24. V § 8 odst. 1 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

25. V § 8 odst. 2 větě první se slova „ , přípravků nebo prekursorů“ nahrazují slovy „nebo přípravků“ a věta druhá se zrušuje.

26. V § 8 odstavec 3 zní:

„(3) Povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky se vydává nejvýše na dobu 5 let.“.

27. V § 8 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 5 až 11.

28. V § 8 odst. 6 se věty druhá a třetí nahrazují větou „K žádosti se doloží

a)   originál, stejnopis nebo úředně ověřená kopie rozhodnutí dokládající povolení k zacházení s léčivy podle zákona o léčivech nebo osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti podle zákona o Komoře veterinárních lékařů,
b)   doklad o bezúhonnosti, pokud není možný postup podle § 8a odst. 4,
c)   doklad o povolení k podnikání,
d)   doklad obsahující souhlas vlastníka nemovitosti s činnostmi uvedenými v žádosti,
e)   smlouva o odborné veterinární činnosti, bude-li tato činnost vykonávána,
f)   doklad o ustanovení odpovědné osoby podle odstavce 5,
g)   doklad o zdravotní způsobilosti podle § 18,
h)   doklad o odborné způsobilosti podle § 19 odst. 1,
i)   prohlášení žadatele, že v případě činností, při kterých se přichází do přímého styku s návykovými látkami a přípravky, bude zvolen odpovídající způsob jejich zabezpečení podle § 10 a 11,
j)   popis technologie zamýšlené výroby, pokud jde o žádost o povolení k výrobě návykových látek a přípravků.“.

29. V § 8 odst. 7 a 11, § 9 odst. 1, § 10 odst. 1 až 3, § 14 odst. 1 a v § 15 písm. c) se slova „ , přípravky a prekursory“ nahrazují slovy „a přípravky“.

30. V § 8 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

„(9) V případě změny údajů uvedených v žádosti o vydání povolení k zacházení týkající se změny

a)   v již povolených činnostech nebo jejich rozšíření,
b)   v názvu, sídla, právní formy a identifikačního čísla osoby, jde-li o právnickou osobu, nebo
c)   bydliště a místa podnikání, liší-li se od bydliště, jde-li o fyzickou osobu,

musí osoba hodlající provést tyto změny podat Ministerstvu zdravotnictví novou žádost o vydání povolení k zacházení.“.
Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12.

31. V § 8 odst. 10 se slova „a z důvodů stanovených bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství,5c)“ zrušují.
Poznámka pod čarou č. 5c se zrušuje.

32. V § 8 se doplňuje odstavec 13, který zní:

„(13) Osoba, které bylo vydáno nové povolení k zacházení, je povinna vrátit neplatné povolení k zacházení Ministerstvu zdravotnictví do 14 dnů ode dne nabytí právní moci nového povolení k zacházení. Tato povinnost se vztahuje i na osoby, kterým končí platnost povolení k zacházení podle odstavce 7 a které již nemají v úmyslu nadále zacházet s návykovými látkami a přípravky; lhůta pro vrácení neplatného povolení k zacházení je 14 dnů ode dne skončení platnosti povolení k zacházení.“.

33. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

㤠8a
Bezúhonnost

(1) Povolení k zacházení může být vydáno pouze bezúhonné fyzické osobě, která má trvalý pobyt na území České republiky, nebo bezúhonné právnické osobě se sídlem v České republice. Podmínka trvalého pobytu nebo sídla v České republice se nepoužije, jedná-li se o osobu, která má povolení k trvalému pobytu nebo bydliště, místo podnikání, sídlo, ústřední správu, hlavní místo své podnikatelské činnosti nebo organizační složku na území jiného členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace.

(2) Bezúhonným se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný nebo nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti se zacházením s návykovými látkami nebo přípravky.

(3) Bezúhonnost se prokazuje

a)   výpisem z evidence Rejstříku trestů, ne starším než 3 měsíce
1.  u fyzické osoby s místem trvalého pobytu nebo jiného pobytu na území České republiky,
2.  u fyzické osoby, která je nebo byla státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie nebo v jiném členském státě Evropské unie má nebo měla bydliště,

3. 

u právnické osoby se sídlem na území České republiky,

b)   dokladem obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů
1.  u fyzické osoby s místem trvalého pobytu nebo jiného pobytu mimo území České republiky a u fyzické osoby, která se v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala mimo území České republiky po dobu delší než 6 měsíců; doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů musí být vydán k tomu oprávněným orgánem státu trvalého nebo jiného pobytu této osoby, států, ve kterých se tato osoba v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, a státu, který není totožný se státem trvalého pobytu nebo jiného pobytu této osoby a tato osoba je jeho občanem,
2.  u právnické osoby se sídlem mimo území České republiky; doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů musí být vydán k tomu oprávněným orgánem státu sídla,
c)   čestným prohlášením o bezúhonnosti

1. 

u fyzické osoby, nevydává-li stát trvalého pobytu nebo jiného pobytu fyzické osoby a stát, kde se fyzická osoba v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala, doklad podle písmene b); čestné prohlášení o bezúhonnosti musí být učiněno před notářem nebo oprávněným orgánem státu trvalého nebo jiného pobytu této osoby a států, ve kterých se tato osoba v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,

2. 

u právnické osoby, nevydává-li stát sídla právnické osoby doklad podle písmene b); čestné prohlášení o bezúhonnosti musí být učiněno před notářem nebo oprávněným orgánem státu sídla.

(4) Za účelem doložení bezúhonnosti osob podle odstavce 3 písm. a) bodů 1 a 3 si Ministerstvo zdravotnictví obstará podle zvláštního právního předpisu5f) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ministerstvo zdravotnictví si může obstarat též další podklady, je-li to třeba k ověření informací zjištěných podle odstavce 3.“.

34. V § 9 odst. 1 větě první se slova „§ 8 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 8 odst. 5“.

35. V § 9 odst. 4 se věta třetí zrušuje.

36. V § 9 odstavec 6 zní:

„(6) Osoba, které bylo vydáno povolení k zacházení, je povinna zajistit, že činnosti, ke kterým se vyžaduje povolení k zacházení, nebudou prováděny bez souhlasu odpovědné osoby.“.

37. V § 9 odst. 9 větě první se slova „§ 8 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 8 odst. 5“.

38. V § 9 odst. 9 větě druhé se slova „Ministerstvu zdravotnictví“ nahrazují slovy „na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví“.

39. V § 11 odst. 1 a 2 se slova „ , přípravky je obsahující a prekursory“ nahrazují slovy „a přípravky je obsahující“.

40. V § 11 odst. 2 se slova „ , přípravky či prekursory“ nahrazují slovy „a přípravky“.

41. § 12 včetně nadpisu zní:

㤠12
Obchod

Návykové látky a přípravky mohou být předány nebo prodány pouze osobám, které jsou oprávněny k zacházení s nimi. Totéž platí o převodu jiných práv spojených s návykovými látkami a přípravky.“.

42. V § 13 odstavec 1 zní:

„(1) Léčivý přípravek podle zákona o léčivech (dále jen „léčivý přípravek“), který obsahuje návykovou látku nebo uvedenou látku kategorie 1, může být vydán v lékárně osobě, které nebylo vydáno povolení k zacházení, pouze na recept, žádanku nebo bez receptu s omezením podle zákona o léčivech6a). Jedná-li se o léčivý přípravek, který obsahuje návykovou látku uvedenou v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, může být vydán pouze na recept nebo žádanku označenou modrým pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu, anebo výhradně na elektronický recept, stanoví-li tak zákon o léčivech6). Jedná-li se o léčivý přípravek, který obsahuje návykovou látku uvedenou v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek a která je současně uvedená i v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek, může být vydán v lékárně na recept nebo žádanku bez označení modrým pruhem.“.

43. V § 13 odstavec 10 zní:

„(10) Léčivý přípravek, který obsahuje návykovou látku nebo uvedenou látku kategorie 1, nesmí být vydán opakovaně na jeden recept.“.

44. V nadpisu § 14, § 14 odst. 2 a 3 a v § 35 se slova „ , přípravků a prekursorů“ nahrazují slovy „a přípravků“.

45. V § 14 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Osoba provádějící zneškodnění nepoužitelných návykových látek a přípravků a odpadů je obsahující o tom sepíše zápis.“.

46. V § 14 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Při nakládání s nepoužitelnými návykovými látkami a přípravky, jakož i s odpadem je obsahujícím, se postupuje stejně jako při nakládání s nebezpečnými odpady, včetně vedení jejich evidence podle zákona upravujícího nakládání s odpady.“.

47. V § 15 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až f).

48. V § 15 písm. d) se za slova „Papaver somniferum“ vkládá slovo „L.“.

49. V § 15 písmeno f) zní:

„f)   reklama na návykové látky a přípravky nezaměřená na odbornou veřejnost podle zákona upravujícího regulaci reklamy.“.

50. § 16 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5e a 7c zrušuje.

51. V části první nadpis hlavy III zní: „ZPŮSOBILOST K ZACHÁZENÍ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY“.

52. V § 17 odst. 1 větě první se slova „(§ 8 odst. 5)“ zrušují a věta druhá se nahrazuje větou „Bezúhonnost se prokazuje způsobem podle § 8a.“.

53. V § 19 odstavec 1 zní:

„(1) Jako odpovědnou osobu lze ustanovit fyzickou osobu, která absolvovala magisterský studijní program v jedné z následujících oblastí:

a)   farmacie,
b)   všeobecné lékařství, zubní lékařství nebo stomatologie,
c)   chemie, anebo
d)   veterinární lékařství.“.

54. V § 20 odst. 2 písm. a) a v § 21 odst. 2 písm. a) se slova „k tomuto zákonu“ nahrazují slovy „nařízení vlády o seznamu návykových látek“.

55. V § 20 odst. 2 písm. a) se slova „anebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin“ nahrazují slovy „anebo léčivých přípravků s obsahem uvedené látky kategorie 1“.

56. V § 20 odst. 2 písm. b) se slova „nebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin“ nahrazují slovy „nebo léčivých přípravků s obsahem uvedené látky kategorie 1“.

57. V § 20 odst. 2 písm. b) se slova „nebo přípravky obsahujícími efedrin nebo pseudoefedrin“ nahrazují slovy „nebo léčivými přípravky s obsahem uvedené látky kategorie 1“.

58. V § 20 odst. 2 písm. c) se slova „anebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin“ nahrazují slovy „anebo léčivých přípravků s obsahem uvedené látky kategorie 1“.

59. V § 20 odst. 2 písm. d) se slova „anebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin“ nahrazují slovy „anebo léčivých přípravků s obsahem uvedené látky kategorie 1“.

60. V § 20 odst. 2 písmeno e) zní:

„e)   k vývozu rostlin konopí, které mohou obsahovat nejvíce 0,3 % látek skupiny tetrahydrokanabinolů, pro průmyslové, technické a zahradnické účely.“.

61. § 20a a 20b se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 8b zrušují.

62. V § 21 odst. 2 písm. a) a c) se slova „anebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin,“ nahrazují slovy „anebo léčivých přípravků s obsahem uvedené látky kategorie 1,“.

63. V § 21 odst. 2 písm. b) a v § 26 odst. 1 písm. c) se slova „nebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin“ nahrazují slovy „nebo léčivých přípravků s obsahem uvedené látky kategorie 1“.

64. V § 21 odst. 2 písm. b) se slova „nebo přípravky obsahujícími efedrin nebo pseudoefedrin“ nahrazují slovy „nebo léčivými přípravky s obsahem uvedené látky kategorie 1“.

65. V § 21 odst. 2 písmeno d) zní:

„d)   k dovozu rostlin konopí, které mohou obsahovat nejvíce 0,3 % látek skupiny tetrahydrokanabinolů, pro průmyslové, technické a zahradnické účely,“.

66. V § 21 odst. 2 písm. e) se slova „anebo léčivých přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin,“ nahrazují slovy „anebo léčivých přípravků s obsahem uvedené látky kategorie 1,“.

67. V § 21 odst. 4 a v § 43a odst. 3 písm. e) se slova „ , přípravků, prekursorů nebo pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)“ nahrazují slovy „a přípravků“.

68. V § 22 odst. 3 větě první se číslo „6“ nahrazuje číslem „3“ a ve větě třetí se slova „ , které má k dispozici“ zrušují.

69. V části první nadpis hlavy V zní: „KONOPÍ, KOKA, MÁK SETÝ A MAKOVINA“.

70. Nadpis § 24 zní: „Konopí, koka a mák setý“.

71. V § 24 písmeno a) zní:

„a)   pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, s výjimkou pěstování na základě licence udělené podle tohoto zákona; zákaz se nevztahuje na pěstování odrůd rostliny konopí (rod Cannabis) pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti vědeckými a výzkumnými pracovišti zřízenými zákonem nebo státem vymezené v povolení k zacházení,“.

72. V § 24 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   pěstovat odrůdy máku setého (Papaver somniferum L.), které mohou v sušině z tobolek obsahovat více než 0,8 % morfinu; zákaz se nevztahuje na pěstování odrůd máku setého (Papaver somniferum L.) pro výzkumné a pokusné účely, pro šlechtění nových odrůd rostlin a pro zachování genetické rozmanitosti rostlin vědeckými a výzkumnými pracovišti.“.

73. V § 24 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Osoba pěstující mák setý (Papaver somniferum L.) nebo osoba, která makovinu zpracovává nebo skladuje, je dále povinna neprodleně oznámit místně příslušnému oddělení Policie České republiky veškeré podezřelé okolnosti, zejména vstup cizích osob do porostu, nařezání makovic, odcizení makovic nebo neobvyklé objednávky, jež naznačují, že makovina může být zneužita k nelegální výrobě návykových látek.

(3) Makovina vyprodukovaná na území České republiky musí být vyvezena nebo zneškodněna anebo zpracována tak, aby obsažené návykové látky nebylo možné použít nebo získat jakýmikoliv technologickými prostředky.“.

74. V § 26 odst. 1 písm. a) se za slova „a přípravků,“ vkládají slova „o zneškodnění,“ a na konci textu písmene se doplňují slova „ , pokud tyto osoby v uplynulém kalendářním roce s těmito látkami nezacházely, postačí tuto skutečnost písemně oznámit Ministerstvu zdravotnictví“.

75. V § 26 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   do konce dubna odhad výroby, pěstování a dovozu návykových látek a přípravků v příštím kalendářním roce; pro přípravky uvedené v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek se uvede pouze odhad výroby; v případě předpokladu překročení původního odhadu výroby a dovozu jsou tyto osoby povinny odhad výroby a dovozu neprodleně navýšit; tyto odhady mohou být upraveny10b) Mezinárodním úřadem pro kontrolu omamných látek2a),“.

76. V § 26 odst. 4 se věta poslední nahrazuje větou „Zemře-li podnikající fyzická osoba, které bylo vydáno povolení k zacházení, přechází povinnost podat mimořádné hlášení podle odstavce 1 písm. a) na odpovědnou osobu nebo na jejího zástupce a v případě, že tyto osoby nemohou tuto povinnost splnit, pak přechází na správce dědictví.“.

77. V § 27 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pokud tyto osoby v uplynulém kalendářním roce s těmito látkami nezacházely, postačí tuto skutečnost písemně oznámit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.“.

78. V § 27a odst. 1 větě první se slova „příslušné krajské veterinární správě nebo Městské veterinární správě v Praze“ nahrazují slovy „Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen „Veterinární ústav“)“ a věta druhá se nahrazuje větou „Hlášení se podává Veterinárnímu ústavu na formuláři jím vydaném.“.

79. V § 27a se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

80. V § 27a odst. 2 se slova „Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv“ nahrazují slovy „Veterinární ústav“.

81. § 28 se včetně nadpisu zrušuje.

82. V § 29 písm. a) bod 1 zní:

„1. *výměru pozemků osetých mákem setým nebo konopím pro sklizeň v příslušném kalendářním roce, včetně názvu použité odrůdy10g), čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území10h), nebo identifikačního čísla půdního bloku, případně dílu půdního bloku evidence půdy10i),“.

83. Poznámka pod čarou č. 10g zní:


10g) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.“.

84. V § 29 písmeno b) zní:

„b)   v průběhu vegetace a sklizně nebo při zneškodňování sklizené makoviny údaje o výměře pozemků a způsobu zneškodnění máku setého, makoviny ponechané na pozemku nebo sklizené nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy10g), čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území10h) nebo identifikačního čísla půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, evidence půdy10i), a to nejpozději do 5 dnů před provedením jejich zneškodnění; pokud osoba pěstující mák setý zpětně neodebere makovinu pocházející z vyčištěných semen, přechází povinnost předat hlášení při zneškodňování makoviny na osobu, která provedla čištění makových semen,“.

85. V § 31 odst. 1 se slova „příslušnými krajskými veterinárními správami nebo Městskou veterinární správou v Praze“ nahrazují slovy „Veterinárním ústavem“.

86. V § 32 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

87. V § 33 odst. 1 se slova „ , přípravky, prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „a přípravky“ a slova „ , a v případě prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1) po dobu nejméně 3 let10n)“ se zrušují.

88. V § 34 odstavec 1 zní:

„(1) Kontrolu dodržování povinností vyplývajících z tohoto zákona a z rozhodnutí vydaných na jeho základě vykonávají

a)   pověření zaměstnanci
1.  Ministerstva zdravotnictví,
2.  Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věcech týkajících se lékáren a zacházení s konopím pro léčebné použití,
3.  krajů zařazení do krajského úřadu, pokud nejde o kontroly lékáren, a dále ve věcech týkajících se kontroly podle § 13 a 14,
4.  Veterinárního ústavu,
b)   příslušníci
1.  Policie České republiky,
2.  Celní správy České republiky ve věcech týkajících se pěstování máku setého a konopí a ve věcech dodržování povinností plynoucích z § 11,
(dále jen „inspektoři“).“

89. V § 34 odst. 6 se slovo „zápis“ nahrazuje slovem „protokol“.

90. § 36 včetně nadpisu zní:

㤠36
Správní delikty

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 4 vykonává činnost, k níž se vyžaduje povolení k zacházení, bez tohoto povolení,
b)   v rozporu s § 5 odst. 8 nesdělí Ministerstvu zdravotnictví změnu údajů uvedených v seznamu,
c)   v rozporu s § 8 odst. 2 vyrábí návykové látky nebo přípravky nad nejvyšší přípustný objem stanovený v povolení k zacházení,
d)   v žádosti o povolení k zacházení podané podle § 8 odst. 6 uvede nesprávné nebo neúplné údaje,
e)   v rozporu s § 8 odst. 7 nepodá Ministerstvu zdravotnictví písemnou žádost o vydání nového povolení k zacházení nejpozději 6 týdnů přede dnem skončení platnosti stávajícího povolení k zacházení,
f)   v rozporu s § 8 odst. 8 nesdělí písemně Ministerstvu zdravotnictví změnu údajů uvedených v žádosti o vydání povolení k zacházení,
g)   nepožádá o vydání nového povolení k zacházení v případě některé ze změn údajů uvedených v žádosti o vydání povolení k zacházení podle § 8 odst. 9,
h)   v rozporu s § 8 odst. 11 neoznámí ukončení výkonu činnosti, k níž jí bylo vydáno povolení k zacházení,
i)   v rozporu s § 8 odst. 13 nevrátí Ministerstvu zdravotnictví neplatné povolení k zacházení do 14 dnů ode dne nabytí právní moci nového povolení k zacházení,
j)   v rozporu s § 9 odst. 9 neoznámí písemně Ministerstvu zdravotnictví ustanovení zástupce odpovědné osoby nebo ukončení jeho funkce,
k)   v rozporu s § 9 odst. 10 neustanoví novou odpovědnou osobu ve stanovené lhůtě nebo nepožádá Ministerstvo zdravotnictví o změnu povolení k zacházení,
l)   v rozporu s § 10 skladuje návykové látky a přípravky, jakož i zařízení k jejich výrobě nebo pěstování,
m)   v rozporu s § 11 dopravuje návykové látky uvedené v přílohách č. 1, 2, 3 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek a přípravků je obsahujících,
n)   v rozporu s § 12 předá nebo prodá návykové látky a přípravky nebo jiná práva spojená s návykovými látkami a přípravky,
o)   jako osoba uvedená v § 5 odst. 2 písm. a) nebo b) neodevzdá znehodnocené tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 13 odst. 6,
p)   jako osoba, která přestala splňovat podmínky stanovené v § 5 odst. 2 písm. a) nebo b), neodevzdá nepoužité nebo znehodnocené tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem do 5 dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 13 odst. 7,
q)   v rozporu s § 14 odst. 1 neprovede zneškodnění nepoužitelných návykových látek a přípravků nebo odpadů je obsahujících,
r)   v rozporu s § 15 písm. a) umísťuje návykové látky a přípravky v celních skladech, svobodných celních pásmech nebo svobodných celních skladech,
s)   poruší některý ze zákazů podle § 15 písm. b),
t)   v rozporu s § 20 odst. 1 vyveze návykové látky nebo přípravky bez vývozního povolení,
u)   v rozporu s § 21 odst. 1 doveze návykové látky nebo přípravky bez dovozního povolení,
v)   v žádosti o vývozní nebo dovozní povolení podané podle § 22 odst. 2 uvede nesprávné nebo neúplné údaje,
w)   nevrátí Ministerstvu zdravotnictví vývozní nebo dovozní povolení podle § 22 odst. 3,
x)   poruší zákaz pěstovat druhy nebo odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, podle § 24 odst. 1 písm. a), nebo
y)   poruší zákaz pěstovat odrůdy máku setého, které mohou v sušině z tobolek obsahovat víc než 0,8 % morfinu, podle § 24 odst. 1 písm. c).

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu dále tím, že

a)   jako osoba pěstující mák setý nebo osoba zpracovávající nebo skladující makovinu neoznámí neprodleně Policii České republiky okolnosti podle § 24 odst. 2,
b)   v rozporu s § 24 odst. 3 zneškodní nebo zapracuje makovinu máku setého vyprodukovanou na území České republiky,
c)   v rozporu s § 25 odst. 1 doveze nebo vyveze makovinu bez dovozního nebo vývozního povolení,
d)   v žádosti o povolení k vývozu makoviny nebo povolení k dovozu makoviny podle § 25 odst. 1 uvede nesprávné nebo neúplné údaje,
e)   jako osoba, která je oprávněna zacházet s návykovými látkami a přípravky na základě povolení k zacházení, nesplní některou z ohlašovacích povinností podle § 26 odst. 1 nebo 3, nebo v hlášení uvede nesprávné nebo neúplné údaje,
f)   jako osoba, u které se pro její činnost nevyžaduje vydání povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky podle § 5 odst. 7, nesplní některou z ohlašovacích povinností podle § 26 odst. 2,
g)   v rozporu s § 30 nepředá Ministerstvu zdravotnictví do patnáctého dne prvního měsíce následujícího kalendářního čtvrtletí čtvrtletní hlášení o vývozu nebo dovozu makoviny v uplynulém čtvrtletí, nebo v hlášení uvede nesprávné nebo neúplné údaje,
h)   nesplní některou z povinností podle § 32 odst. 1 nebo § 33 odst. 1,
i)   nesplní kontrolní nebo oznamovací povinnost podle § 35, nebo
j)   nepoužívá názvy návykových látek a přípravků podle § 42.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která poskytuje lékárenské zdravotní služby, se dopustí správního deliktu dále tím, že

a)   v rozporu s § 27 odst. 1 nepředá Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv do konce února roční hlášení za uplynulý kalendářní rok o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, včetně přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek,
b)   v rozporu s § 27 odst. 1 uvede v ročním hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, včetně přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek, za uplynulý kalendářní rok nesprávné nebo neúplné údaje, nebo
c)   v rozporu s § 27 odst. 2 při ukončení činnosti lékárny nepředá Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv mimořádné hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, včetně přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek, nebo v hlášení uvede nesprávné nebo neúplné údaje.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která poskytuje lékárenské zdravotní služby nebo distribuuje léčiva, se dopustí správního deliktu dále tím, že

a)   v rozporu s § 27a odst. 1 nenahlásí do 10. ledna kalendářního roku Veterinárnímu ústavu odběr přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek, veterinárními lékaři za uplynulý kalendářní rok, nebo
b)   v rozporu s § 27a odst. 1 uvede v hlášení o odběru přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek, veterinárními lékaři za uplynulý kalendářní rok nesprávné nebo neúplné údaje.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která pěstuje mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2, se dopustí správního deliktu dále tím, že

a)   v rozporu s § 29 nesplní ohlašovací povinnost, nebo
b)   uvede nesprávné nebo neúplné údaje v hlášeních podle § 29.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, které byla udělena licence k pěstování konopí pro léčebné použití, se dopustí správního deliktu dále tím, že poruší povinnost podle § 24a odst. 4 písm. a), b), c), d), e) nebo f) anebo podle § 24b odst. 1.“.

91. V § 37 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Za správní delikt podle § 36 odst. 1 se uloží pokuta do

a)   500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b), c), e) až h), j) až q), u), x) nebo y),
b)   1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d), i), t), v) nebo w),
c)   10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), r) nebo s).

(2) Za správní delikt podle § 36 odst. 2 se uloží pokuta do 500 000 Kč.“.

92. V § 37 se odstavce 5, 6 a 8 zrušují a dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 5.

93. V § 37 odstavec 5 zní:

„(5) Za správní delikt podle § 36 odst. 5 se uloží pokuta do

a)   500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b),
b)   1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a).“.

94. V § 37 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Za správní delikt podle § 36 odst. 6 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.“.

95. § 38 včetně nadpisu zní:

㤠38
Propadnutí věci

Za správní delikt podle § 36 lze uložit propadnutí návykových látek a přípravků, zařízení a materiálů potřebných k jejich výrobě nebo pěstování, jestliže náleží pachateli správního deliktu a

a)   byly ke spáchání správního deliktu určeny,
b)   byly ke správnímu deliktu použity,
c)   byly spácháním správního deliktu získány, nebo
d)   byly nabyty za věc správním deliktem získanou.“.

96. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který včetně nadpisu zní:

㤠38a
Zabrání věci

Nebylo-li uloženo propadnutí věci uvedené v § 38, lze rozhodnout, že se taková věc zabírá, jestliže náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo nenáleží pachateli správního deliktu anebo mu nenáleží zcela, a vyžaduje-li to bezpečnost osob, majetku nebo jiný obecný zájem.“.

97. V § 39 odstavec 2 zní:

„(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 100 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 200 000 Kč. V blokovém řízení lze za přestupek podle odstavce 1 uložit pokutu do 5 000 Kč.“.

98. V § 40 odstavce 4 až 7 znějí:

„(4) Správní delikty podle § 36 odst. 1 a 2, s výjimkou správních deliktů podle § 36 odst. 1 písm. l) a q), spáchaných ve zdravotnickém zařízení včetně lékárny, podle § 36 odst. 1 písm. m), o), p), r), x) a y) a podle § 36 odst. 2 písm. a), b), h) a i), v prvním stupni projednává Ministerstvo zdravotnictví.

(5) Správní delikty podle § 36 odst. 1 písm. l), o), p) a q) a podle § 36 odst. 2 písm. h) a i), spáchané ve zdravotnickém zařízení mimo lékárnu, v prvním stupni projednává krajský úřad.

(6) Správní delikty podle § 36 odst. 1 písm. l) a q) a podle § 36 odst. 2 písm. h) a i), spáchané v lékárně, a podle § 36 odst. 3 písm. a), b) a c) a podle § 36 odst. 6 v prvním stupni projednává Státní ústav pro kontrolu léčiv.

(7) Správní delikty podle § 36 odst. 1 písm. m), r), x) a y), § 36 odst. 2 písm. a) a b) a podle § 36 odst. 5 písm. a) a b) a přestupky podle § 39 odst. 1 písm. a) a b) v prvním stupni projednává Celní správa České republiky.“.

99. V § 40 odst. 8 se slova „příslušná krajská veterinární správa nebo Městská veterinární správa v Praze“ nahrazují slovy „Veterinární ústav“.

100. V § 40 odst. 11 se za slova „celními úřady,“ vkládají slova „Státním ústavem pro kontrolu léčiv,“ a slova „příslušnými krajskými veterinárními správami nebo Městskou veterinární správou v Praze“ se nahrazují slovy „Veterinárním ústavem“.

101. V § 41, § 43a odst. 1 a 2 a v § 43a odst. 3 písm. a) se slova „ , přípravků, prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „a přípravků“.

102. § 41a se zrušuje.

103. V § 42 větě první se slova „k tomuto zákonu, v případě prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 názvy podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „nařízení vlády o seznamu návykových látek“.

104. V § 43 odstavec 1 zní:

„(1) Ministerstva a jiné ústřední správní orgány spolupracují s Ministerstvem zdravotnictví v rozsahu vyplývajícím z jejich působnosti při přípravě podkladů pro

a)   mezinárodní organizace o zacházení s návykovými látkami a přípravky,
b)   návrhy na zařazení nových látek mezi návykové látky do příloh nařízení vlády o seznamu návykových látek.“.

105. V § 43 odst. 2 se slova „ , přípravcích a prekursorech“ nahrazují slovy „a přípravcích“.

106. V § 43 odst. 3 a v § 43a odst. 3 se slova „Celní úřady“ nahrazují slovy „Úřady Celní správy České republiky“.

107. V § 43 odst. 4 písm. c) se slovo „ledna“ nahrazuje slovem „března“.

108. V § 43 odst. 5 písm. c) a v § 43 odst. 6 písm. b) se slova „31. března“ nahrazují slovy „30. dubna“.

109. V § 43 odst. 7 písm. a) bodě 1 a v § 43 odst. 7 písm. b) se slova „nebo prekursory“ zrušují.

110. V § 43 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   informuje Ministerstvo zdravotnictví o kontrolách provedených v lékárnách a o zahájených správních řízeních vedených na základě porušení povinností stanovených tímto zákonem, a to ke 30. dubnu, 31. červenci, 30. říjnu a k 31. lednu za uplynulé kalendářní čtvrtletí.“.

111. V § 43a odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena a) až e).

112. V § 43a odst. 1 písm. a) se za slova „krajského úřadu“ vkládají slova „a Státního ústavu pro kontrolu léčiv“ a na konci textu písmene se doplňují slova „a 6“.

113. V § 43a odst. 1 se písmena c) a d) včetně poznámek pod čarou č. 11j a 11k zrušují.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno c).

114. V § 43a odstavec 2 zní:

„(2) Policie České republiky

a)   informuje Ministerstvo zdravotnictví o všech důležitých skutečnostech nezbytných pro jeho rozhodování podle tohoto zákona, zejména o odcizení návykových látek a přípravků a o pokusech o jejich odcizení,
b)   je kdykoliv oprávněna dálkově prostřednictvím určeného kontaktního pracoviště v případě zjištění konopí nebo přípravku s obsahem konopí u osoby vznést požadavek vůči registru pro léčivé přípravky s omezením vedenému podle zákona o léčivech6), zda je tato osoba vedena mezi osobami, kterým byl vydán individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití; takovému požadavku registr neprodleně vyhoví a bezúplatně požadovaný údaj sdělí; v případě, že je tato osoba vedena mezi osobami, kterým byl vydán individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití, registr dále bezúplatně sdělí datum vydání a celkové vydané množství individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití.“.

115. V § 43a odst. 3 se písmena b) až d) včetně poznámek pod čarou č. 11o a 11p zrušují.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno b).

116. § 44 včetně nadpisu zní:

㤠44
Společné ustanovení

Odvolání podané proti rozhodnutí o odnětí povolení k zacházení, o odnětí vývozního povolení, o odnětí dovozního povolení, o odnětí povolení k vývozu makoviny a o odnětí povolení k dovozu makoviny nemá odkladný účinek.“.

117. V § 44b se slova „§ 8 odst. 7 a 11“ nahrazují slovy „§ 8 odst. 6 a 11“, slova „§ 16 odst. 1, § 28 odst. 3“ se zrušují a slova „§ 25 odst. 1“ se nahrazují slovy „§ 25 odst. 2“.

118. Za § 44b se vkládá nový § 44c, který včetně nadpisu zní:

㤠44c
Zmocňovací ustanovení

(1) Vláda stanoví nařízením

a)   seznam
1.  omamných látek zařazených do Seznamu I podle Jednotné úmluvy o omamných látkách a
2.  dalších omamných látek, s nimiž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nezbytné umožnit zacházení jen na základě povolení k zacházení, nebo je z tohoto důvodu nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto látky byly vydávány v lékárně pouze na recept nebo žádanku označené modrým pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu,
b)   seznam
1.  omamných látek zařazených do Seznamu II podle Jednotné úmluvy o omamných látkách a
2.  dalších omamných látek, u nichž je, z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto látky byly vydávány v lékárně na recept nebo žádanku bez označení modrým pruhem,
c)   seznam
1.  omamných látek zařazených do Seznamu IV podle Jednotné úmluvy o omamných látkách a
2.  dalších omamných látek, u nichž je, z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby látky a přípravky obsahující tyto další omamné látky byly používány pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení,
d)   seznam
1.  psychotropních látek zařazených do Seznamu I podle Úmluvy o psychotropních látkách a
2.  dalších psychotropních látek, u nichž je, z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby látky a přípravky obsahující tyto další psychotropní látky byly používány pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení,
e)   seznam
1.  psychotropních látek zařazených do Seznamu II podle Úmluvy o psychotropních látkách a
2.  dalších psychotropních látek, s nimiž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nezbytné umožnit zacházení jen na základě povolení k zacházení, nebo je z tohoto důvodu nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto látky byly vydávány v lékárně pouze na recept nebo žádanku označené modrým pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu,
f)   seznam psychotropních látek zařazených do Seznamu III podle Úmluvy o psychotropních látkách,
g)   seznam
1.  psychotropních látek zařazených do Seznamu IV podle Úmluvy o psychotropních látkách a
2.  dalších psychotropních látek, u nichž je, z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto látky byly vydávány v lékárně na recept nebo žádanku bez označení modrým pruhem, a
h)   seznam přípravků zařazených do Seznamu III podle Jednotné úmluvy o omamných látkách.

(2) Vláda uvede seznam podle

a)   odstavce 1 písm. a) v příloze č. 1 k nařízení podle odstavce 1,
b)   odstavce 1 písm. b) v příloze č. 2 k nařízení podle odstavce 1,
c)   odstavce 1 písm. c) v příloze č. 3 k nařízení podle odstavce 1,
d)   odstavce 1 písm. d) v příloze č. 4 k nařízení podle odstavce 1,
e)   odstavce 1 písm. e) v příloze č. 5 k nařízení podle odstavce 1,
f)   odstavce 1 písm. f) v příloze č. 6 k nařízení podle odstavce 1,
g)   odstavce 1 písm. g) v příloze č. 7 k nařízení podle odstavce 1 a
h)   odstavce 1 písm. h) v příloze č. 8 k nařízení podle odstavce 1.

(3) Ministerstvo zemědělství stanoví k provedení § 24 vyhláškou seznam odrůd máku setého, které splňují podmínku maximálního obsahu 0,8 % morfinu v sušině z tobolek, a způsob zneškodňování makoviny.“.

119. Přílohy č. 1 až 8 se zrušují.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Posledním kalendářním rokem, ve kterém lze pěstovat a sklízet odrůdy máku setého (Papaver somniferum L.), které mohou v sušině z tobolek obsahovat více než 0,8 % morfinu, je kalendářní rok následující po roce, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti, s výjimkou pěstování a sklizně odrůd máku setého (Papaver somniferum L.) pro výzkumné a pokusné účely, pro šlechtění nových odrůd rostlin a pro zachovávání genetické rozmanitosti rostlin vědeckými a výzkumnými pracovišti.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb. a zákona č. 186/2013 Sb., se mění takto:

1. V části VI položka 100 včetně poznámky pod čarou č. 59 zní:

„Položka 100
a)   Vydání povolení k zacházení s omamnými látkami,
psychotropními látkami nebo přípravky59)
Kč 5 000
b)   Vydání povolení k vývozu nebo dovozu omamných látek,
psychotropních látek nebo přípravků59)
Kč 1 000
c)   Vydání povolení k vývozu nebo dovozu makoviny Kč   500

59) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V části VI se za položku 100 vkládá nová položka 100A, která včetně poznámky pod čarou č. 77 zní:

„Položka 100A
a)   Vydání licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1
podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)
Kč 3 000
b)   Vydání licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1
podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) soudně
toxikologické laboratoři, laboratoři zdravotního ústavu,
specializovanému diagnostickému, vědecko-výzkumnému
nebo výukovému pracovišti vysoké školy nebo veřejné výzkumné
instituci podle zákona o veřejných výzkumných institucích
Kč 1 000
c)   Vydání zvláštní licence pro činnost s uvedenou látkou kategorie 1
podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)
poskytovateli lékárenské péče
Kč   500
za každou provozovnu uvedenou v žádosti o zvláštní licenci
d)   Vydání nové licence z důvodu změny v údajích uvedených
v licenci podle zákona o prekursorech drog a podle přímo
použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory
drog77) nebo prodloužení licence podle zákona o prekursorech drog
Kč 2 000
e)   Změna licence z důvodu změny odpovědné osoby, změny
jména nebo příjmení odpovědné osoby nebo změny sídla,
bydliště, názvu, obchodní firmy nebo jména nebo příjmení držitele
licence podle zákona o prekursorech drog a podle přímo
použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)
Kč 1 000
f)   Vydání nové licence z důvodu změny v údajích uvedených
v licenci podle zákona o prekursorech drog a podle přímo
použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)
nebo prodloužení licence podle zákona o prekursorech drog
soudně toxikologické laboratoři, laboratoři zdravotního ústavu,
specializovanému diagnostickému, vědecko-výzkumnému
nebo výukovému pracovišti vysoké školy nebo veřejné
výzkumné instituci podle zákona o veřejných výzkumných institucích
Kč   500
g)   Změna licence z důvodu změny odpovědné osoby, změny
jména nebo příjmení odpovědné osoby, změny sídla nebo změny
názvu podle zákona o prekursorech drog a podle přímo
použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory
drog77) soudně toxikologické laboratoři, laboratoři zdravotního ústavu,
specializovanému diagnostickému, vědecko-výzkumnému nebo
výukovému pracovišti vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituci
podle zákona o veřejných výzkumných institucích
Kč   300
h)   Vydání nové zvláštní licence z důvodu změny v údajích uvedených
ve zvláštní licenci podle zákona o prekursorech drog a podle přímo
použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)
nebo prodloužení zvláštní licence podle zákona o prekursorech
drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie
upravujících prekursory drog77) poskytovateli lékárenské péče
Kč 300 a Kč 200
za každou novou provozovnu uvedenou v žádosti o novou zvláštní licenci
i)   Změna zvláštní licence z důvodu změny odpovědné osoby, změny
jména nebo příjmení odpovědné osoby nebo změny sídla, bydliště,
názvu, obchodní firmy nebo jména nebo příjmení držitele zvláštní
licence podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) poskytovateli
lékárenské péče
Kč   300
j)   Vydání osvědčení o registraci k činnosti s uvedenou látkou
kategorie 2 nebo 3 podle zákona o prekursorech drog a podle přímo
použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)
Kč 3 000
k)   Vydání osvědčení o zvláštní registraci k činnosti s uvedenou látkou
kategorie 2 nebo 3 podle zákona o prekursorech drog a podle přímo
použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)
poskytovateli lékárenské péče
Kč 2 000
l)   Vydání nového osvědčení o registraci k činnosti s uvedenou látkou
kategorie 2 nebo 3 z důvodu změny v registračních údajích podle zákona
o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie
upravujících prekursory drog77)
Kč 1 000
m)   Vydání nového osvědčení o zvláštní registraci k činnosti s uvedenou
látkou kategorie 2 nebo 3 z důvodu změny v registračních údajích podle
zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů
Evropské unie upravujících prekursory drog77) poskytovateli
lékárenské péče
Kč   600
n)   Vydání vývozního nebo dovozního povolení podle zákona
o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů
Evropské unie upravujících prekursory drog77)
Kč 1 000
o)   Vydání osvědčení o registraci k činnosti s výchozí nebo pomocnou
látkou podle zákona o prekursorech drog
Kč   500
p)   Vydání nového osvědčení o registraci k činnosti s výchozí
nebo pomocnou látkou z důvodu změny v registračních údajích
podle zákona o prekursorech drog
Kč   300

Osvobození

Od poplatku podle písmen j) a k) jsou osvobozeny osoby registrované Ministerstvem zdravotnictví podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona o prekursorech drog.


77) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, v platném znění.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Policii České republiky

Čl. IV

V § 34 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 150/2011 Sb., odstavec 4 zní:

„(4) Je-li věcí podle odstavce 1 nebo 2 omamná nebo psychotropní látka nebo prekursor drog, policie takovou látku po skončení věci zničí nebo zaeviduje k účelům podle § 38, pokud nebylo rozhodnuto o propadnutí věci nebo zabrání věci. Obdobným způsobem policie postupuje u omamných nebo psychotropních látek nebo prekursorů drog získaných v souvislosti s činností prováděnou podle § 69 a 70.“.

Čl. V
Přechodné ustanovení

Omamné látky, psychotropní látky nebo prekursory drog, které byly do dne nabytí účinnosti tohoto zákona uloženy v režimových skladech Policie České republiky a kterých již není k dalšímu řízení třeba, Policie České republiky zničí.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.

Nabídka k tématu

Zákon o Policii České republiky, 2. vydání - Komentář

Zákon o Policii České republiky, 2. vydání - Komentář

Miroslav Šteinbach, René Šlesinger, Miroslav Zimmermann, Milan Bílek, Kateřina Hlaváčová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, definuje Policii ČR jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Komentář popisuje postavení a činnost policie, její základní činnosti, řízení a organizaci, způsoby, jakými probíhá spolupráce s dalšími orgány. Dále se zabývá podmínkami, ... pokračování

Cena: 792 KčKOUPIT

ÚZ č. 1554 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

ÚZ č. 1554 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Sagit, a. s.

Pro všechny bezpečnostní sbory je klíčový zákon o služebním poměru, který byl od posledního vydání této publikace čtyřikrát změněn; největší změny přináší novela účinná od 1. 10. 2023, která mj. nově upravuje ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.