Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


249

VYHLÁŠKA

ze dne 24. července 2013

o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a podle § 478 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví rozsah, strukturu, formu, způsob a lhůty předkládání informací podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a pro oznamování údajů uvedených v § 462, 463, 464, § 466 odst. 1, 2 a 4, § 468 a § 469 písm. b) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, (dále jen „zákon“) obhospodařovatelem investičního fondu a zahraničního investičního fondu a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   výkazem dokument obsahující soubor oznamovaných údajů podle této vyhlášky,
b)   datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, zpracovávány a předávány jako celek,
c)   zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které splňují tyto požadavky:
1.  jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2.  byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, a
3.  jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.

§ 3
Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem

(1) Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, který má povolení k činnosti udělené Českou národní bankou a který není samosprávným investičním fondem, předkládá za svou osobu s údaji k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí

a)   do 35 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 50 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  OFZ (ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného fondu“ a
2.  OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného fondu“,
b)   do 40 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 55 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  OFZ (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře obhospodařovatele/hlavního administrátora“ a
2.  OFZ (ČNB) 60-04 „Hlášení obhospodařovatele o plnění podmínek pro výkon činnosti“.

(2) Obhospodařovatel fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, který má povolení k činnosti udělené Českou národní bankou, a obhospodařovatel, který je zahraniční osobou podle § 14 odst. 1 nebo 2 zákona a obhospodařuje fond kolektivního investování, předkládá za každý takový obhospodařovaný fond

a)   do 30 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz OFZ (ČNB) 11-12 „Měsíční informace obhospodařovaného fondu“ s údaji k poslednímu dni kalendářního měsíce,
b)   do 35 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 50 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy s údaji k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí
1.  OFZ (ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného fondu“ a
2.  OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného fondu“,
c)   do 40 dnů po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí a do 55 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy s údaji k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí
1.  OFZ (ČNB) 31-04 „Struktura investičních nástrojů v majetku obhospodařovaného fondu“ a
2.  OFZ (ČNB) 32-04 „Skladba majetku obhospodařovaného fondu“.

(3) Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, který má povolení k činnosti udělené Českou národní bankou, a obhospodařovatel, který je zahraniční osobou podle § 14 odst. 1 nebo 2 zákona a obhospodařuje fond kvalifikovaných investorů, předkládá za každý takový obhospodařovaný fond do konce čtvrtého měsíce po skončení roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy s údaji k poslednímu dni účetního období

a)   OFZ (ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného fondu“,
b)   OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného fondu“ a
c)   OFZ (ČNB) 34-01 „Hlášení fondu kvalifikovaných investorů“.

(4) Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, který má povolení k činnosti udělené Českou národní bankou opravňující jej přesáhnout rozhodný limit a splňuje požadavky podle čl. 110 odst. 3 nařízení Evropské unie č. 231/20131), předkládá výkaz OFZ (ČNB) 33-04 „Hlášení obhospodařovatele ve smyslu čl. 24 AIFMD“ a jednotlivě za každý obhospodařovaný fond výkaz OFZ (ČNB) 35-04 „Hlášení o obhospodařovaném fondu ve smyslu čl. 24 AIFMD“, a to ve lhůtách podle tohoto nařízení.

(5) Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu nebo obhospodařovatel speciálního fondu nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, který má povolení k činnosti udělené Českou národní bankou, a nesplňuje požadavky podle čl. 110 odst. 3 nařízení Evropské unie č. 231/20131), předkládá výkaz OFZ (ČNB) 36-01 „Hlášení obhospodařovatele ve smyslu čl. 3 (3) AIFMD“ a jednotlivě za každý obhospodařovaný fond výkaz OFZ (ČNB) 37-01 „Hlášení o obhospodařovaném fondu ve smyslu čl. 3 (3) AIFMD“, a to ve lhůtách podle tohoto nařízení.

§ 4
Výkazy ve zvláštních případech

(1) Obhospodařovatel investičního fondu, který je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, která vytváří podfondy, a obhospodařovatel zahraničního investičního fondu, který vytváří zařízení srovnatelná s podfondem a který má povolení k činnosti udělené Českou národní bankou, předkládá výkazy v rozsahu § 3 odst. 2 až 5 jednotlivě za každý z těchto podfondů.

(2) Osoba podle § 596 písm. f) zákona předkládá výkaz podle § 3 odst. 3 písm. a) a c), a dále výkaz OFZ (ČNB) 36-01 „Hlášení obhospodařovatele ve smyslu čl. 3 (3) AIFMD“ a jednotlivě za každý spravovaný svěřenský fond nebo obdobné zařízení uvedené v § 15 odst. 2 písm. c) zákona výkaz OFZ (ČNB) 37-01 „Hlášení o obhospodařovaném fondu ve smyslu čl. 3 (3) AIFMD“ podle čl. 5 odst. 5 nařízení Evropské unie č. 231/20131).

§ 5
Přehled výkazů předkládaných administrátorem

(1) Hlavní administrátor předkládá za svou osobu s údaji k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí

a)   do 35 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 50 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  OFZ (ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného fondu“ a
2.  OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného fondu“,
b)   do 40 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 55 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahuje, výkaz OFZ (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře obhospodařovatele/hlavního administrátora“.

(2) Administrátor speciálního fondu, který investuje do nemovitostí nebo do podílů na nemovitostních společnostech, předkládá za tento fond s údaji k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí do 40 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 55 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahuje, výkaz OFZ (ČNB) 40-04 „Údaje o nemovitostech“.

(3) Administrátor investičního fondu podle odstavce 2, který je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, která vytváří podfondy, a administrátor zahraničního investičního fondu, který vytváří zařízení srovnatelná s podfondem a jehož obhospodařovatel má povolení k činnosti udělené Českou národní bankou, předkládá výkaz v rozsahu odstavce 2 za každý z těchto podfondů.

§ 6
Společná ustanovení

(1) Obsah výkazů podle § 3 až 5 je uveden v příloze k této vyhlášce.

(2) Údaje obsažené ve výkazech podle této vyhlášky vycházejí s přihlédnutím k jejich povaze z právních předpisů upravujících vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky2) nebo z mezinárodních účetních standardů upravenými právem Evropské unie3).

(3) Údaje v cizích měnách se uvedou ve výkazech podle této vyhlášky v české měně, a to v přepočtu podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou a platného ke dni sestavení výkazu. Měny, které nejsou obsaženy v kurzech devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou, se přepočítávají oficiálním středním kurzem centrální banky příslušné země, popřípadě aktuálním kurzem mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru.

§ 7
Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Vykazující osoba zasílá České národní bance výkazy podle § 3 až 5 elektronicky jako datové zprávy, a to ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím

a)   programové aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)   vlastní programové aplikace vykazujícího subjektu umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo
c)   vlastní programové aplikace vykazujícího subjektu používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím programových aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) podepíše kontaktní osoba uznávaným elektronickým podpisem.

(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím programové aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) opatří vykazující osoba zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

§ 8
Opravy chyb ve výkazech

(1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba v údajích výkazu, předloží vykazující osoba České národní bance bez zbytečného odkladu opravený výkaz. Pokud oprava ovlivní údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.

(2) Pokud dojde ve výkazu sestaveném k poslednímu dni kalendářního roku ke změně vykazovaného údaje na základě ověření účetní závěrky auditorem, vykazující osoba předloží výkaz opětovně s opravenými údaji, nejpozději do 30 dnů po auditu účetní závěrky. Pokud oprava ovlivní údaje v jiném výkazu nebo výkazech k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.

(3) Opravené výkazy vykazující osoba předloží ve lhůtě podle odstavce 1 nebo 2 České národní bance způsobem stanoveným v § 7 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.

§ 9
Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů

(1) Vykazující osoba, která předkládá výkazy České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní bance

a)   jméno, popřípadě jména a příjmení kontaktních osob,
b)   adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty těchto osob a
c)   číslo kvalifikovaného certifikátu, včetně názvu a identifikačního čísla osoby poskytovatele certifikačních služeb, který jej vydal.

(2) Vykazující osoba informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o změnách údajů uvedených v odstavci 1.

§ 10
Přechodná ustanovení

(1) Pro předložení výkazů České národní bance za období do konce kalendářního měsíce, který předchází dni účinnosti této vyhlášky, se postupuje podle vyhlášky č. 358/2010 Sb.

(2) Vykazující osoby podle této vyhlášky předloží poprvé výkazy podle této vyhlášky za období kalendářního měsíce, ve kterém tato vyhláška nabyla účinnosti.

(3) Vykazující osoby podle § 3 odst. 4 a 5 a § 4 odst. 2 předloží výkazy za období od prvního dne kalendářního měsíce připadajícího na začátek příslušného vykazovacího období, ve kterém podle § 652 zákona uvedly své poměry a poměry investičních fondů, které obhospodařují do souladu s požadavky zákona, nejpozději však za období od 22. července 2014.

§ 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

Příloha k vyhlášce č. 249/2013 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled.
2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
3) Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

E-shop

Cestovní náhrady v 315 příkladech 2020

Cestovní náhrady v 315 příkladech 2020

Ing. Karel Janoušek - Anag, spol. s r. o.

Autor v této knize uvádí komplexní pohled na problematiku pracovních cest a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků daně z příjmů právnických osob (včetně služebních cest) a při podobných cestách ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Zákon o krajích - Komentář, 2. vydání

Zákon o krajích - Komentář, 2. vydání

Rudolf Cogan - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání komentáře zákona o krajích poskytuje podrobný výklad všech ustanovení zákona, včetně citace relevantní judikatury, bohatého přehledu související literatury a souvisejících ustanovení a předpisů. Díky autorovým zkušenostem z působení v krajské a obecní samosprávě ...

Cena: 930 KčKOUPIT

Finanční crowfunding

Finanční crowfunding

Libor Němec, Jana Zahránková - Wolters Kluwer, a. s.

Crowdfunding představuje alternativní způsob financování. Pojem crowdfunding lze volně přeložit jako „financování veřejností“, kdy se osoba poptávající cizí kapitál přímo obrací na veřejnost se žádostí o poskytnutí těchto prostředků např. formou půjčky či úvěru. Crowdfunding je ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.