Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


244

VYHLÁŠKA

ze dne 24. července 2013

o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Česká národní banka stanoví podle § 20 odst. 5, § 22 odst. 6, § 30 odst. 5, § 47 odst. 5, § 49 odst. 4, § 58 odst. 3, § 196 odst. 2, § 234 odst. 6, § 238 odst. 4, § 291 odst. 3, § 389 odst. 3, § 405 odst. 3, § 478 a § 638 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech:

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a podrobněji upravuje

a)   požadavky na kvalitativní kritéria řídicího a kontrolního systému obhospodařovatele a administrátora investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu v rozsahu, který neupravuje přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady, upravující správce alternativních investičních fondů2), podle § 20 odst. 5 a § 47 odst. 5 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon“),
b)   postupy pro určení reálné hodnoty majetku a dluhů investičního fondu podle § 196 odst. 2 zákona,
c)   požadavky na kvalitativní kritéria postupů, pravidel, zásad a povinností v rámci pravidel jednání obhospodařovatele a administrátora investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu v rozsahu, který neupravuje přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady, upravující správce alternativních investičních fondů2), podle § 22 odst. 6 a § 49 odst. 4 zákona,
d)   požadavky k obsahu, poskytování a uveřejňování některých dokumentů podle § 234 odst. 6, § 238 odst. 4, § 291 odst. 3, § 389 odst. 3, § 405 odst. 3, § 478 a § 638 odst. 3 zákona a
e)   pravidla pro určení výše kapitálu podle § 30 odst. 5 a § 58 odst. 3 zákona.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   identifikačními údaji
1.  jméno, případně jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, je-li přiděleno, adresa bydliště, případně sídlo, pokud se liší od adresy bydliště, identifikační číslo osoby, je-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, a
2.  obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, je-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu,
b)   informačním systémem funkční celek zabezpečující získávání, zpracování, přenos, sdílení a uchovávání informací v jakékoli formě,
c)   kontrolním orgánem dozorčí rada, kontrolní komise, správní rada při výkonu kontrolní působnosti nebo jiný orgán s obdobnou kontrolní působností, a to v závislosti na právní formě právnické osoby, o kterou se jedná,
d)   organizačním útvarem skupina osob nebo osoba pověřená výkonem určité činnosti obhospodařovatele nebo administrátora investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, včetně orgánu nebo výboru tohoto obhospodařovatele nebo administrátora, pokud je zřízen,
e)   operačním rizikem riziko ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů obhospodařovatele nebo administrátora investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu nebo vlivem vnějšího prostředí, včetně rizika právního a dokumentačního a rizika plynoucího z nedostatků či selhání pravidel pro obchodování, vypořádání a postupů pro oceňování majetku a dluhů investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu,
f)   rizikem koncentrace riziko ztráty vyplývající z významné koncentrace expozic, zejména vůči jedné osobě či jedné skupině ekonomicky spjatých osob3), nebo vůči skupině osob, kde pravděpodobnost jejich selhání je závislá na společném faktoru rizika, především shodným typem hospodářského odvětví nebo jeho části, zeměpisné oblasti, části finančního trhu, druhu majetkových hodnot nebo emitenta investičního nástroje,
g)   rizikem nedostatečné likvidity riziko ztráty schopnosti dostát finančním závazkům v době, kdy se stanou splatnými, včetně rizika, že majetkovou hodnotu v majetku investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu nebude možné prodat nebo kompenzovat s omezenými náklady a v přiměřeně krátké době, a že tím tudíž bude ohrožena schopnost investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu odkupovat podílové listy nebo investiční akcie nebo srovnatelné cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydávané zahraničním investičním fondem,
h)   rizikem protistrany riziko ztráty vyplývající z toho, že protistrana obchodu nesplní své závazky před konečným vypořádáním tohoto obchodu,
i)   řídícím orgánem statutární orgán, správní rada při výkonu řídící působnosti nebo jiný orgán s obdobnou řídící působností, a to v závislosti na právní formě právnické osoby, o kterou se jedná,
j)   tržním rizikem riziko ztráty vyplývající ze změn tržních cen, úrokových sazeb a měnových kurzů, včetně rizika plynoucího z kolísání tržní hodnoty majetkových hodnot v majetku investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, které je způsobeno změnami tržních proměnných, zejména úrokových sazeb, měnových kurzů, tržních cen účastnických cenných papírů a komodit nebo úvěruschopnosti emitenta investičního nástroje,
k)   uznávaným standardem uznávané a osvědčené principy a postupy využívané při výkonu činností na finančním trhu, zejména doporučení vydávané Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA), Evropskou komisí nebo Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry (IOSCO).

ČÁST DRUHÁ
ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM OBHOSPODAŘOVATELE A ADMINISTRÁTORA INVESTIČNÍHO FONDU NEBO ZAHRANIČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU

HLAVA I
ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM OBHOSPODAŘOVATELE A ADMINISTRÁTORA STANDARDNÍHO FONDU NEBO ZAHRANIČNÍHO STANDARDNÍHO FONDU

Díl 1
Obecné požadavky

§ 3
Základní požadavky na řídicí a kontrolní systém
[K § 20 odst. 1 písm. a) a § 47 odst. 1 písm. a) zákona]

(1) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem (dále jen „zahraniční standardní fond“) zajistí, že se požadavky stanovené na řídicí a kontrolní systém a postupy tohoto obhospodařovatele a administrátora k jejich naplňování a při výkonu dalších činností promítnou do organizačního řádu a dalších vnitřních předpisů tohoto obhospodařovatele a administrátora a v rámci regulovaného konsolidačního celku4). Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu stanoví postup při přijímání, změně, zavádění a uplatňování vnitřních předpisů.

(2) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu do svých vnitřních předpisů promítne obecné pokyny Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy a jím zvolené uznávané standardy, ledaže by jejich konkrétní ustanovení bylo v rozporu s požadavky právních předpisů. Obhospodařovatel a administrátor pravidelně prověřuje, zda vnitřní předpisy a jím zvolené uznávané standardy jsou nadále aktuální a přiměřené povaze, rozsahu a složitosti vykonávaných činností.

(3) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zajistí, aby veškeré schvalovací a rozhodovací procesy a kontrolní činnosti včetně souvisejících vnitřních předpisů bylo možné rekonstruovat. K zabezpečení tohoto požadavku slouží též systém uchovávání informací, který obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zavede, udržuje a uplatňuje jako součást svého informačního systému.

§ 4
Zajištění výkonu jednotlivých činností jinou osobou
[K § 20 odst. 1 písm. a) a § 47 odst. 1 písm. a) zákona]

(1) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zajistí, aby v souvislosti s pověřením jiného výkonem jednotlivé činnosti, která nezahrnuje obhospodařování a administraci investičního fondu nebo zahraničního standardního fondu,

a)   byly činnosti, které jsou předmětem pověření jiného, v souladu s příslušnými právními předpisy, statutem standardního fondu a srovnatelným dokumentem zahraničního standardního fondu a vnitřními předpisy,
b)   nebylo omezeno plnění informačních povinností vůči České národní bance, výkon dohledu, včetně případné kontroly skutečností podléhajících dohledu u jiného, a provedení auditu účetní závěrky a dalších ověření stanovených právními předpisy,
c)   nebyly ohroženy předpoklady pro řádný a obezřetný výkon činnosti tohoto obhospodařovatele a administrátora,
d)   nebyla ohrožena práva podílníků nebo společníků standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu a
e)   byla stanovena pravidla kontroly činností, které jsou předmětem pověření jiného, včetně případné kontroly skutečností týkajících se pověření jiného přímo u něj.

(2) Pokud obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu pověřil jiného výkonem jednotlivé činnosti, která nezahrnuje obhospodařování a administraci investičního fondu nebo zahraničního standardního fondu, použijí se § 24 odst. 2 a § 51 odst. 2 zákona obdobně.

§ 5
Organizace výkonu činnosti
[K § 20 odst. 1 písm. b) a § 47 odst. 1 písm. b) zákona]

Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu stanoví pracovní náplň organizačních útvarů tak, aby podporovala řádný a obezřetný výkon činnosti a umožnila účinnou komunikaci a spolupráci na všech úrovních.

§ 6
Řízení střetu zájmů a neslučitelnost funkcí
[K § 20 odst. 1 písm. b) a § 47 odst. 1 písm. b) zákona]

(1) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo standardního investičního fondu zajistí, aby byly

a)   včas identifikovány oblasti střetu zájmů a oblasti jeho možného vzniku,
b)   organizačním útvarům na všech řídicích a organizačních úrovních stanoveny pravomoci, působnost a zodpovědnost tak, aby bylo dostatečně zamezeno vzniku možného střetu zájmů,
c)   dodržovány postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů (§ 26 až 28) a
d)   oblasti střetu zájmů a oblasti jeho možného vzniku předmětem průběžného nezávislého sledování.

(2) Obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu provádí nezávisle na správě majetku standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu

a)   vypořádání obchodů sjednaných na finančních trzích,
b)   kontrolu shody údajů o obchodech sjednaných na finančních trzích se skutečným stavem a odstranění zjištěných nesrovnalostí (rekonciliace),
c)   řízení rizik,
d)   schvalování a kontrolu dodržování limitů pro řízení rizik a
e)   vytváření kvantitativních a kvalitativních informací o rizicích ohlašovaných kontrolnímu nebo řídícímu orgánu obhospodařovatele.

(3) Pokud obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu provádí také administraci standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu, nezávisle na správě majetku a řízení rizik těchto fondů rovněž

a)   schvaluje postupy pro oceňování majetku a dluhů těchto fondů,
b)   oceňuje majetek a dluhy těchto fondů a
c)   vypočítává aktuální hodnotu cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru vydávaného těmito fondy.

(4) Administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu provádí řízení rizik nezávisle na činnostech uvedených v odstavci 3 písm. a) až c).

(5) Obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zajistí až do úrovně řídícího orgánu oddělení pravomocí spojených s řízením správy majetku standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu od pravomocí spojených s řízením rizik a vypořádáním a rekonciliací obchodů sjednaných na finančních trzích.

(6) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zajistí odpovídající nezávislost výkonu vnitřní kontroly vzhledem k povaze, předmětu a významu kontroly a zamezení střetu zájmů při zajišťování všech kontrolních mechanismů včetně funkce compliance; funkce vnitřního auditu je nezávislá na veškerých činnostech spojených s obhospodařováním a administrací těchto fondů.

§ 7
Kontrolní orgán
[K § 20 odst. 1 písm. b) a § 47 odst. 1 písm. b) zákona]

(1) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zajistí, aby jeho kontrolní orgán

a)   dohlížel a alespoň jednou ročně vyhodnocoval účinnost, ucelenost a přiměřenost řídicího a kontrolního systému,
b)   pravidelně jednal o záležitostech, které se týkají strategie podnikání tohoto obhospodařovatele a administrátora,
c)   pravidelně jednal o usměrňování rizik, kterým jsou nebo by mohli být tento obhospodařovatel nebo administrátor vystaveni,
d)   se podílel na směřování, plánování a vyhodnocování činnosti vnitřního auditu a vyhodnocování compliance (§ 18) a
e)   se předem vyjadřoval k návrhu řídícího orgánu obhospodařovatele a administrátora standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu na pověření fyzické nebo právnické osoby výkonem funkce řízení rizik, vnitřního auditu nebo funkce compliance a k návrhu na jejich odvolání; v případě, že výkon funkce řízení rizik, vnitřního auditu nebo funkce compliance zajišťuje v rámci obhospodařovatele a administrátora více fyzických osob, vyjadřuje se kontrolní orgán pouze k návrhu na pověření nebo odvolání vedoucího příslušného organizačního útvaru.

(2) Obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zajistí, aby jeho kontrolní orgán pravidelně jednal o záležitostech týkajících se investiční strategie standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu a řízení rizik, kterým jsou nebo mohou být standardní fond nebo zahraniční standardní fond vystaveny.

(3) Pokud je součástí řídicího a kontrolního systému obhospodařovatele standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu systém odměňování osob [§ 665 odst. 3 písm. b) zákona], tento obhospodařovatel zajistí, aby jeho kontrolní orgán schvaloval a pravidelně vyhodnocoval systém odměňování osob, jejichž činnosti v rámci výkonu jejich zaměstnání, povolání nebo funkce mají významný vliv na rizika, kterým může být vystaven tento obhospodařovatel nebo jím obhospodařovaný standardní fond nebo zahraniční standardní fond, a jejich míru, pokud toto není v pravomoci nejvyššího orgánu tohoto obhospodařovatele. Podrobnější vymezení některých požadavků na odměňování je uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky.

Řídící orgán
§ 8
[K § 20 odst. 1 písm. b) a § 47 odst. 1 písm. b) zákona]

Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zabezpečí, aby jeho řídící orgán zajistil vytvoření a vyhodnocování řídicího a kontrolního systému a trvalé udržování jeho funkčnosti a účinnosti. K naplnění tohoto požadavku obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu postupuje tak, aby řídící orgán vždy zajistil

a)   soulad řídicího a kontrolního systému s právními předpisy,
b)   dostatečnost informací a účinnou komunikaci při výkonu činností obhospodařovatele a administrátora standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu,
c)   stanovení celkové strategie včetně dostatečně konkrétních předpokladů, zásad a cílů jejího naplňování,
d)   fungování systému vnitřní kontroly,
e)   stanovení zásad pro personální vybavení včetně zásad pro výběr, odměňování, hodnocení a motivování osob, pomocí kterých obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu provádí své činnosti,
f)   stanovení požadavků na znalosti a zkušenosti osob, pomocí kterých obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu provádí své činnosti, a způsob prokazování požadovaných znalostí a zkušeností a způsob prověřování, zda znalosti a zkušenosti těchto osob jsou nadále přiměřené povaze, složitosti a rozsahu jimi prováděných činností,
g)   stanovení pravidel, která formulují etické zásady a předpokládané modely chování a jednání osob, pomocí kterých obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu provádí své činnosti, a jejich prosazování a
h)   uplatňování řádných postupů výkonu činnosti a takových postupů řízení, které vedou k zamezení nežádoucích činností, zejména
1.  upřednostnění krátkodobých výsledků a cílů, které nejsou v souladu s naplňováním celkové strategie,
2.  systému odměňování, který je nepřiměřeně závislý na krátkodobém výkonu, nebo
3.  postupů, které umožňují zneužití zdrojů nebo zakrývání nedostatků.

§ 9
[K § 20 odst. 1 písm. b) a § 47 odst. 1 písm. b) zákona]

(1) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zabezpečí, aby jeho řídící orgán

a)   schvaloval a pravidelně vyhodnocoval
1.  strategii podnikání,
2.  organizační uspořádání,
3.  strategii související s kapitálem a kapitálovou přiměřeností,
4.  strategii rozvoje informačního systému,
5.  strategii řízení rizik,
6.  zásady systému vnitřní kontroly včetně zásad pro zamezování vzniku možného střetu zájmů a zásad pro compliance,
7.  bezpečnostní zásady včetně bezpečnostních zásad pro informační systém a
8.  strategický a periodický plán vnitřního auditu,
b)   dohlížel na realizaci jím schválených strategií a zásad,
c)   řádně a včas vyhodnocoval pravidelné zprávy i mimořádná zjištění, včetně informací, které jsou mu předkládány auditorem5) nebo orgány dohledu; na základě těchto vyhodnocení přijímá uvedený řídící orgán přiměřená opatření, která jsou provedena bez zbytečného odkladu, a
d)   pravidelně jednal o záležitostech, které se týkají řídicího a kontrolního systému a alespoň jednou ročně vyhodnocoval účinnost, ucelenost a přiměřenost řídicího a kontrolního systému a zajistil případná opatření k nápravě takto zjištěných nedostatků.

(2) Obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zajistí, aby jeho řídící orgán schvaloval a pravidelně vyhodnocoval

a)   investiční strategii standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu a
b)   soustavu limitů, kterou tento obhospodařovatel, zejména ve vztahu k obhospodařovanému standardnímu fondu nebo zahraničnímu standardnímu fondu, bude používat pro omezení rizik, v tom vždy pro riziko tržní, operační, koncentrace, protistrany a nedostatečné likvidity.

§ 10
[K § 20 odst. 1 písm. b) a § 47 odst. 1 písm. b) zákona]

Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu dále zabezpečí, aby jeho řídící orgán zajistil zejména

a)   realizaci schválených strategií a zásad a obhospodařovatele a administrátora standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu včetně zajištění rozpracování postupů pro jejich naplňování a každodenního řízení tohoto obhospodařovatele a administrátora,
b)   udržování funkčního a účinného organizačního uspořádání včetně oddělení neslučitelných funkcí a zamezování vzniku možného střetu zájmů a
c)   vytvoření, udržování a uplatňování funkčního a účinného systému získávání, využívání a uchovávání informací.

Informace a komunikace
§ 11
[K § 20 odst. 1 písm. b) a § 47 odst. 1 písm. b) zákona]

(1) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zajistí, aby příslušné organizační útvary měly pro své rozhodování a další stanovené činnosti k dispozici aktuální, spolehlivé a ucelené informace.

(2) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zajistí, aby byl jeho řídící orgán bez zbytečného odkladu informován o všech skutečnostech, které by mohly významně nepříznivě ovlivnit finanční situaci tohoto obhospodařovatele a administrátora.

(3) Obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zajistí, aby byl jeho řídící orgán bez zbytečného odkladu informován o

a)   všech skutečnostech, které by mohly významně nepříznivě ovlivnit finanční situaci standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu, včetně vlivů změn vnitřního či vnějšího prostředí a
b)   každém překročení limitů ohrožujících dodržení akceptované míry rizik obhospodařovatele a rizikového profilu standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu, v tom vždy rizika tržního, operačního, koncentrace, protistrany a nedostatečné likvidity.

(4) Obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zajistí, aby byl jeho řídící orgán alespoň jednou ročně informován o

a)   dodržování způsobu investování standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu,
b)   míře podstupovaných rizik,
c)   plnění kapitálových požadavků (§ 29 až 32 zákona).

§ 12
[K § 20 odst. 1 písm. b) a § 47 odst. 1 písm. b) zákona]

(1) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu

a)   stanoví podmínky přístupu osob, pomocí kterých provádí své činnosti, k informačnímu systému a údajům v něm zaznamenaným, rozsah přístupových práv a proces jejich stanovení, včetně způsobu rozhodování o rozsahu přístupových práv jednotlivých osob a rozhodování o jejich změnách,
b)   stanoví podmínky, za kterých budou do informačního systému ukládány údaje související s prováděnými obchody a poskytovanými službami a prováděny jejich dovolené úpravy, podmínky nakládání s těmito údaji a zajištění snadné zjistitelnosti jejich původního obsahu a provedených úprav,
c)   zabezpečuje ochranu informačního systému před poškozením a před přístupem a zásahy ze strany neoprávněných osob; v případě poškození informačního systému zajistí rekonstrukci údajů.

(2) Obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu uchovává údaje z informačního systému tak, aby z nich mohla Česká národní banka snadným způsobem rekonstruovat všechny klíčové fáze zpracování každého obchodu při obhospodařování majetku standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu a zjistit jejich původní obsah před opravami nebo změnami.

§ 13
Zajišťování informací pro účely výkonu dohledu
[K § 20 odst. 1 písm. b) a § 47 odst. 1 písm. b) zákona]

(1) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zavede a udržuje systém pro vytváření, kontrolu a poskytování informací České národní bance tak, aby poskytoval informace aktuálně, spolehlivě a uceleně.

(2) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zavede, udržuje a uplatňuje mechanismy vnitřní kontroly zajišťující úplnost a správnost veškerých výpočtů, údajů, výkazů a dalších informací, poskytovaných České národní bance pravidelně nebo na její žádost.

(3) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zajistí, aby proces vytváření a poskytování informací České národní bance podle odstavce 2 byl rekonstruovatelný nejméně po dobu pěti let.

§ 14
Základní požadavky na systém řízení rizik
[K § 20 odst. 1 písm. c) a § 47 odst. 1 písm. c) zákona]

(1) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zajistí rozpoznávání rizik tak, aby bylo zajištěno u všech činností a na všech řídicích a organizačních úrovních a aby umožňovalo odhalování nových, dosud neidentifikovaných rizik.

(2) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zajistí, že systém řízení rizik poskytuje nezkreslený obraz o míře podstupovaných rizik.

(3) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu při řízení rizik zohledňuje všechna významná rizika a rizikové faktory, kterým jsou nebo mohou být obhospodařovatel, administrátor, standardní fond a zahraniční standardní fond vystaveni. Řízení rizik zohledňuje vnitřní a vnější faktory včetně strategie podnikání obhospodařovatele a administrátora, investiční strategie obhospodařovaného standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu, vlivů ekonomického prostředí a cyklu a vlivů regulatorního prostředí. Řízení rizik zohledňuje kvantitativní a kvalitativní aspekty rizik, reálné možnosti jejich řízení a náklady a výnosy vyplývající z řízení rizik.

§ 15
Strategie řízení rizik
[K § 20 odst. 1 písm. c) a § 47 odst. 1 písm. c) zákona]

(1) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu stanoví ve své strategii řízení rizik především

a)   vymezení rizik, kterým je nebo může být tento obhospodařovatel, jím obhospodařovaný standardní fond a zahraniční standardní fond, a tento administrátor vystaven,
b)   zásady pro posuzování významnosti rizik z hlediska jejich řízení,
c)   zásady řízení jednotlivých druhů rizik,
d)   metody pro řízení rizik,
e)   svoji akceptovanou míru rizika, v případě obhospodařovatele standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu i rizikový profil obhospodařovaných fondů,
f)   zásady pro sestavení a úpravy pohotovostního plánu pro případ rizika nedostatečné likvidity,
g)   zásady pro vymezení přípustných majetkových hodnot, měn, států, zeměpisných oblastí, trhů a protistran a
h)   zásady pro podávání zpráv o podstupovaných rizicích a jejich řízení řídícímu orgánu a kontrolnímu orgánu.

(2) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zajistí, aby všechny osoby, pomocí kterých provádí své činnosti, jejichž činnost má vliv na řízení rizik, byly se schválenou strategií seznámeny v potřebném rozsahu a postupovaly v souladu s touto strategií a z ní vyplývajícími postupy a limity.

(3) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zajistí, aby České národní bance byly oznámeny bez zbytečného odkladu všechny podstatné změny systému řízení rizik.

§ 16
Řízení rizik
[K § 20 odst. 1 písm. c) zákona]

(1) Při řízení rizik obhospodařovatel standardního fondu

a)   zavede postupy měření rizik tak, aby rizika a jejich vliv na rizikový profil standardního fondu byly přesně měřeny na základě důvěryhodných a spolehlivých údajů, které nevycházejí výhradně z externích ratingů nebo jejich mechanického přejímání, a aby postupy měření rizik byly náležitým způsobem zdokumentovány; pokud je to přiměřené povaze, rozsahu nebo složitosti podstupovaných rizik, používá pro měření rizik pokročilé postupy, mezi něž patří metoda hodnoty v riziku (value at risk – VaR),
b)   provádí pravidelné zpětné testování za účelem kontroly platnosti metod pro měření rizik,
c)   provádí pravidelně stresové testování a analýzy scénářů možného vývoje za účelem podchycení rizik plynoucích z možných změn tržních podmínek, které by mohly mít nepříznivý dopad na standardní fond,
d)   zavede, udržuje a uplatňuje zdokumentovaný systém limitů pro omezení rizik pro každý standardní fond s přihlédnutím ke všem rizikům, která mohou mít pro standardní fond zásadní význam, a v souladu s rizikovým profilem standardního fondu,
e)   zajistí, aby aktuální míra rizika byla v souladu se systémem limitů pro omezení rizik, a
f)   vytvoří, zavede a udržuje náležité postupy, které v případě skutečného nebo předpokládaného porušení limitů pro omezení rizika standardního fondu zajistí včasná opatření k nápravě.

(2) Obhospodařovatel standardního fondu kolektivního investování uplatňuje takové postupy řízení rizika nedostatečné likvidity, které zajistí, že je tento fond schopen kdykoli odkoupit podílové listy podle § 131 zákona a investiční akcie podle § 163 odst. 2 zákona. Obhospodařovatel standardního fondu provádí stresové testování umožňující posouzení rizika nedostatečné likvidity tohoto investičního fondu za mimořádných okolností.

(3) Obhospodařovatel standardního fondu zajistí, že způsob investování a rizikový profil tohoto fondu je z hlediska likvidity přiměřený pravidlům odkupování stanovenými ve statutu fondu nebo stanovách.

(4) Při řízení rizik zahraničního standardního fondu postupuje jeho obhospodařovatel podle odstavce 1 obdobně. Při řízení rizik zahraničního standardního fondu, který je srovnatelný s otevřeným podílovým fondem nebo s akciovou společností s proměnným základním kapitálem, postupuje jejich obhospodařovatel podle odstavců 2 a 3 obdobně.

§ 17
Základní požadavky na vnitřní kontrolu
[K § 20 odst. 1 písm. d) bod 1 a § 47 odst. 1 písm. d) bod 1 zákona]

(1) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zavede a udržuje pravidla vnitřní kontroly, která uplatňuje na všech řídicích a organizačních úrovních.

(2) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zajistí, aby kontrolní činnosti byly součástí běžné, zpravidla každodenní činnosti a zahrnovaly zejména

a)   řídicí kontrolu při plnění povinností podřízenými osobami vykonávanou jejich nadřízenými,
b)   přiměřené kontrolní mechanismy pro jednotlivé procesy, zejména
1.  kontrolu dodržování právních a vnitřních předpisů a limitů,
2.  kontrolu schvalování a autorizace obchodů nad stanovené limity,
3.  kontrolu průběhu činností a obchodů,
4.  ověřování detailů obchodů,
5.  ověřování výstupů používaných systémů a metod řízení rizik,
6.  pravidelnou rekonciliaci a
c)   fyzickou kontrolu, která se zaměřuje zejména na omezení přístupu k hmotnému majetku, investičním nástrojům a jiným finančním aktivům a na pravidelné inventury majetku.

§ 18
Compliance
[K § 20 odst. 1 písm. d) bod 2 a § 47 odst. 1 písm. d) bod 2 zákona]

(1) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zavede, udržuje a uplatňuje zásady a postupy pro zajišťování compliance, jejichž cílem je zejména zabezpečit

a)   soulad vnitřních předpisů s právními předpisy,
b)   vzájemný soulad vnitřních předpisů a
c)   soulad všech činností s právními a vnitřními předpisy.

(2) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zajistí průběžnou kontrolu dodržování právních povinností a povinností plynoucích z jejich vnitřních předpisů, a to včetně průběžné kontroly dodržování povinností obhospodařovatele a administrátora standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu plynoucích ze statutu standardního fondu nebo ze srovnatelného dokumentu zahraničního standardního fondu a ze smluvních vztahů (funkce compliance).

(3) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zajistí

a)   informování řídícího orgánu tohoto obhospodařovatele a administrátora o zjištěných nesouladech, případně kontrolního orgánu tohoto obhospodařovatele a administrátora, o veškerých zjištěných významných nesouladech,
b)   informování příslušných úrovní řízení o připravovaných nebo nových právních předpisech, obecných pokynech Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy a uznávaných standardech týkajících se činností tohoto obhospodařovatele a administrátora a
c)   poskytování dalších účelných informací, souvisejících s činností compliance, řídícímu orgánu a případně kontrolnímu orgánu tohoto obhospodařovatele a administrátora zvláště o tom, zda byla přijata odpovídající nápravná opatření v případě zjištěných významných nesouladů.

(4) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu stanoví zásady a postupy pro zajišťování compliance tak, aby uceleně a propojeně pokrývaly veškeré jejich činnosti.

§ 19
Vnitřní audit
[K § 20 odst. 1 písm. d) bod 3 a § 47 odst. 1 písm. d) bod 3 zákona]

(1) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zajistí, aby vnitřnímu auditu podléhalo zejména

a)   dodržování pravidel řádného a obezřetného výkonu činnosti tohoto obhospodařovatele a administrátora,
b)   dodržování vnitřních předpisů tohoto obhospodařovatele a administrátora,
c)   systém řízení rizik a vnitřní kontroly,
d)   finanční řízení a oceňování majetku a dluhů,
e)   úplnost, průkaznost a správnost vedení účetnictví,
f)   spolehlivost účetních, statistických a dalších informací, včetně informací poskytovaných orgánům tohoto obhospodařovatele a administrátora a
g)   funkčnost a bezpečnost informačního systému včetně spolehlivosti systému sestavování a předkládání výkazů České národní bance.

(2) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zajistí, aby při výkonu vnitřního auditu byly vždy provedeny tyto činnosti

a)   sestavena analýza rizik, a to alespoň jednou ročně,
b)   sestaven strategický a periodický plán vnitřního auditu,
c)   vytvořen a udržován systém sledování nápravných opatření uložených na základě zjištění vnitřního auditu a
d)   vyhodnocena funkčnost a efektivnost řídicího a kontrolního systému, a to alespoň jednou ročně.

(3) Osoba, která vykonává funkci vnitřního auditu, informuje o zjištěných skutečnostech řídící orgán a kontrolní orgán obhospodařovatele a administrátora standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu, a v případě zjištění, která mohou významným způsobem záporně ovlivnit finanční situaci tohoto obhospodařovatele, administrátora, standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu, musí dát podnět k mimořádnému zasedání kontrolního orgánu.

Díl 2
Další požadavky na řídicí a kontrolní systém

§ 20
Záznamy komunikace
[K § 20 odst. 1 písm. a) a § 47 odst. 1 písm. b) zákona]

(1) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu upraví

a)   pravidla používání komunikačních zařízení, a to alespoň vyhrazení určitých telefonních linek, případně jiných komunikačních zařízení, pro činnosti související s prováděnými obchody a poskytovanými službami, včetně komunikace mezi obhospodařovatelem nebo administrátorem a depozitářem a s jinou osobou podle § 23 a 50 zákona, a pořizování záznamů komunikace na těchto telefonních linkách, případně jiných komunikačních zařízeních a
b)   náležitosti záznamu podle písmene a), kterými jsou alespoň datum a čas komunikace, identifikační údaje odesílatele a příjemce, jsou-li dostupné, a obsah přenášené zprávy; obhospodařovatel a administrátor zajistí možnost pořízení úplných výpisů záznamů komunikace na vyhrazených telefonních linkách, případně jiných komunikačních zařízeních, a možnost pořizování výstupu ze záznamového zařízení.

(2) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu uchovává záznamy podle § 24 odst. 1 a § 25 odst. 1 nejméně po dobu pěti let od okamžiku provedení obchodu či pokynu; to platí i pro osobu, jejíž povolení k činnosti investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, nebo hlavního administrátora bylo odejmuto nebo zaniklo, jakož i pro jejího právního nástupce. Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu uchovává záznamy komunikace podle odstavce 1 a dokumenty a údaje potřebné pro sledování dodržování limitů stanovených právními předpisy nejméně po dobu pěti let ode dne jejich pořízení.

§ 21
Pravidla pro vyřizování stížností a reklamací
[K § 47 odst. 2 písm. d) a § 49 odst. 3 písm. e) zákona]

Administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu

a)   vytvoří, zavede a udržuje účinné a transparentní postupy pro náležité, bezplatné a rychlé vyřizování stížností a reklamací podílníků nebo akcionářů standardního fondu nebo osob ve srovnatelném postavení zahraničního standardního fondu,
b)   uveřejní na internetových stránkách standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu pravidla pro bezúplatné vyřizování stížností a reklamací těchto podílníků, akcionářů nebo osob a
c)   vede evidenci přijatých stížností a reklamací těchto podílníků, akcionářů nebo osob a opatření přijatých na jejich základě.

§ 22
Osobní obchody
[K § 20 odst. 2 písm. m) a § 22 odst. 2 písm. d) zákona]

(1) K ochraně vnitřních informací podle § 124 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu a předcházení střetu zájmů zejména mezi osobami se zvláštním vztahem k obhospodařovateli standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu (§ 22 odst. 4 zákona) obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu

a)   zjišťuje osoby se zvláštním vztahem k obhospodařovateli standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu a další osoby, které
1.  vykonávají činnosti, ze kterých může plynout střet zájmů,
2.  získaly nebo mohou získat vnitřní informaci, nebo
3.  mají přístup k jiným důvěrným informacím o standardním fondu nebo zahraničním standardním fondu nebo jeho obchodech,
b)   přijme opatření zabraňující osobě podle písmene a) uzavřít osobní obchod podle § 22 odst. 2 písm. d) zákona, pokud by při tom
1.  mohla využít vnitřní nebo jiné důvěrné informace nebo by mohlo dojít k jejich neoprávněnému uveřejnění, nebo
2.  mohlo dojít k porušení jiné povinnosti tohoto obhospodařovatele stanovené zákonem,
c)   zabezpečí, aby osoba podle písmene a) nenabádala nebo nevyzývala jiného k obchodu mimo rámec plnění svých pracovních povinností, pokud by
1.  sama nebyla oprávněna osobní obchod uzavřít podle písmene b), nebo
2.  při tomto obchodu mohly být využity informace o nevypořádaném obchodu standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu nebo jiného zákazníka,
d)   přijme opatření zabraňující každé osobě se zvláštním vztahem k obhospodařovateli standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu, aby nad rámec běžného plnění svých pracovních povinností poskytla jiné osobě informace nebo názory, pokud ví, nebo by za obvyklých okolností měla vědět, že tato osoba může
1.  poskytnuté informace využít k uzavření osobního obchodu podle písmene b) nebo písmene c) bodu 1 nebo 2, nebo
2.  další osobu navést nebo vyzvat k uzavření obchodu uvedeného v bodu 1,
e)   zabezpečí informování osob se zvláštním vztahem k obhospodařovateli standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu o omezeních ve vztahu k jejich osobním obchodům,
f)   zajišťuje, aby mu osoby uvedené v písmenu a) oznamovaly osobní obchody bez zbytečného odkladu; v případě, že jde o osobu, kterou obhospodařovatel pověřil výkonem jednotlivé činnosti, vyžaduje, aby tato osoba vedla evidenci osobních obchodů uzavřených osobou se zvláštním vztahem k obhospodařovateli standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu a na vyžádání poskytla bez zbytečného odkladu tuto evidenci obhospodařovateli, a
g)   vede evidenci
1.  oznámených nebo jinak zjištěných osobních obchodů podle písmene f) a
2.  případných povolení nebo zákazů osobních obchodů.

(2) Pravidla podle odstavce 1 se nevztahují na osobní obchody

a)   uskutečněné při obhospodařování majetku osoby podle odstavce 1 písm. a), pokud mezi obhospodařovatelem portfolia a touto osobou neproběhla předchozí komunikace o obchodu, nebo
b)   s cennými papíry nebo zaknihovanými cennými papíry vydávanými standardním fondem, zahraničním standardním fondem nebo jiným fondem kolektivního investování, který investuje na srovnatelném principu rozložení rizika a podléhá dohledu v členském státě, ledaže se osoba podle odstavce 1 písm. a) podílí na obhospodařování majetku takového fondu.

§ 23
Zásady pro výkon hlasovacích práv
[K § 20 odst. 2 písm. m) a § 22 odst. 2 písm. i) zákona]

(1) Obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zavede přiměřené a účinné zásady pro výkon hlasovacích práv spojených s účastnickými cennými papíry v majetku těchto fondů tak, aby tato práva byla vykonávána výlučně ve prospěch dotčeného standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu.

(2) Zásady uvedené v odstavci 1 obsahují postupy pro

a)   sledování důležitých událostí ve společnosti nebo jiné právnické osobě,
b)   výkon hlasovacích práv v souladu s investiční strategií daného standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu a
c)   předcházení nebo řízení střetů zájmů, které vznikají z výkonu hlasovacích práv.

(3) Souhrnný popis zásad uvedených v odstavci 1 obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zpřístupní vlastníkům cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných standardním fondem nebo zahraničním standardním fondem na internetových stránkách těchto fondů a zajistí, aby podrobnosti o výkonu hlasovacích práv byly bezplatně přístupné těmto vlastníkům cenných papírů na jejich žádost.

§ 24
Evidence o obchodech týkajících se majetku obhospodařovaného standardního fondu a zahraničního standardního fondu
[K § 20 odst. 2 písm. i) zákona]

(1) Obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu provede neprodleně v evidenci podle § 20 odst. 2 písm. i) zákona záznam o podrobnostech pokynu a provedeného obchodu.

(2) Záznam podle odstavce 1 obsahuje, pokud to povaha věci nevylučuje, tyto údaje

a)   identifikační údaje standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu, pokud není právnickou osobou, pouze jeho označení,
b)   identifikační údaje investičního nástroje nebo jiných majetkových hodnot, které byly předmětem pokynu nebo provedeného obchodu,
c)   množství investičních nástrojů nebo jiných majetkových hodnot,
d)   typ pokynu nebo provedeného obchodu,
e)   cenu uvedenou v pokynu nebo provedeném obchodu,
f)   datum a čas předání pokynu a identifikační údaje osoby, které byl pokyn předán,
g)   datum a čas rozhodnutí o provedení obchodu a datum a čas jeho provedení,
h)   identifikační údaje osoby, která předala pokyn nebo provedla obchod,
i)   v případě odvolání pokynu důvody jeho odvolání a
j)   identifikační údaje protistrany provedeného obchodu a převodního místa.

§ 25
Evidence o upisování, vydávání a odkupování cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných standardním fondem a zahraničním standardním fondem
[K § 47 odst. 2 písm. j) zákona]

(1) Administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu provede neprodleně po přijetí pokynu v evidenci podle § 47 odst. 2 písm. j) zákona záznam o podrobnostech pokynu.

(2) Záznam podle odstavce 1 obsahuje, pokud to povaha věci nevylučuje, tyto údaje

a)   identifikační údaje standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu, pokud není právnickou osobou, pouze jeho označení,
b)   identifikační údaje osoby, která zadala a předala pokyn k upisování, vydání nebo odkoupení,
c)   identifikační údaje osoby, která přijala pokyn k upisování, vydání nebo odkoupení,
d)   datum a čas přijetí pokynu,
e)   platební podmínky a platební prostředky související s pokynem,
f)   typ pokynu,
g)   datum provedení pokynu,
h)   počet upsaných, vydaných nebo odkoupených cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných standardním fondem nebo zahraničním standardním fondem,
i)   jednotkovou cenu, za jakou byl upsán, vydán nebo odkoupen cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydávaný standardním fondem nebo zahraničním standardním fondem,
j)   celkovou cenu, za jakou byly upsány, vydány, nebo odkoupeny cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydávané standardním fondem nebo zahraničním standardním fondem, a
k)   hodnotu pokynu v hrubém vyjádření, která zahrnuje celkovou cenu podle písmena j) s přirážkou spojenou s upisováním nebo vydáním cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru vydávaného standardním fondem nebo zahraničním standardním fondem, nebo hodnotu pokynu v čistém vyjádření, která zahrnuje celkovou cenu podle písmena j) po odečtení srážky spojené s odkoupením cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru vydávaného standardním fondem nebo zahraničním standardním fondem.

§ 26
Zjišťování a řízení střetu zájmů
[K § 20 odst. 2 písm. c) a § 47 odst. 2 písm. c) zákona]

(1) Pokud je obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu členem podnikatelského seskupení podle zákona upravujícího obchodní společnosti a družstva, zjišťuje a řídí střety zájmů podle § 20 odst. 2 písm. c) zákona nebo § 47 odst. 2 písm. c) zákona rovněž s ohledem na všechny předvídatelné okolnosti, které mohou vyvolat střet zájmů v důsledku struktury podnikatelského seskupení a předmětu podnikání jeho členů.

(2) Pokud ani přes opatření přijatá podle § 20 odst. 2 písm. c) zákona nebo § 47 odst. 2 písm. c) zákona nelze spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy podílníků nebo akcionářů standardního fondu nebo osob ve srovnatelném postavení zahraničního standardního fondu, zajistí obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu, aby byl neprodleně informován řídící orgán tohoto obhospodařovatele a administrátora. Řídící orgán tohoto obhospodařovatele a administrátora přijme nezbytná opatření k tomu, aby tento obhospodařovatel a administrátor za všech okolností jednal v nejlepším zájmu podílníků nebo akcionářů standardního fondu nebo osob ve srovnatelném postavení zahraničního standardního fondu.

(3) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu současně s informováním řídícího orgánu podle odstavce 2 oznámí informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů vlastníkovi cenných papírů vydávaných standardním fondem nebo zahraničním standardním fondem, v případě standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu, který je právnickou osobou, pouze tomuto fondu. Samosprávný standardní fond a jeho administrátor oznámí tyto informace vlastníkovi cenných papírů vydávaných tímto fondem.

(4) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu poskytne vlastníkovi cenných papírů vydávaných standardním fondem nebo zahraničním standardním fondem informace podle odstavce 3 na trvalém nosiči informací6) a v rozsahu, který tomuto vlastníkovi cenných papírů umožní řádně vzít v úvahu střet zájmů související s činností tohoto obhospodařovatele a administrátora.

§ 27
Zjišťování a posuzování střetu zájmů
[K § 20 odst. 2 písm. c) a § 47 odst. 2 písm. c) zákona]

(1) Při zjišťování a posuzování střetu zájmů v souvislosti se svou činností obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu vezme v úvahu, zda osoba ve střetu zájmů

a)   může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor podílníků nebo akcionářů standardního fondu nebo osob ve srovnatelném postavení zahraničního standardního fondu,
b)   má odlišný zájem na výsledku služby poskytované standardnímu fondu nebo zahraničnímu standardnímu fondu nebo na výsledku obchodu prováděného jménem nebo na účet standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu od zájmu podílníků, akcionářů nebo osob ve srovnatelném postavení těchto fondů,
c)   má motivaci upřednostnit zájem podílníků nebo akcionářů standardního fondu nebo osob ve srovnatelném postavení zahraničního standardního fondu před zájmy podílníků nebo akcionářů jiného standardního fondu nebo osob ve srovnatelném postavení zahraničního standardního fondu,
d)   vykonává činnost obdobnou jako obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu a
e)   dostává nebo dostane od jiného, než je standardní fond nebo zahraniční standardní fond, pobídku podle § 22 odst. 5 zákona v souvislosti se službou standardnímu fondu nebo zahraničnímu standardnímu fondu, a tato pobídka nepředstavuje obvyklou úplatu za poskytovanou službu.

(2) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu dále vždy

a)   zjišťuje okolnosti, které ve vztahu ke konkrétním službám a činnostem, které poskytuje tento obhospodařovatel a administrátor nebo jiná osoba jejich jménem nebo na jejich účet, mohou vést ke střetu zájmů, který představuje podstatné nebezpečí poškození zájmů standardního fondu podílníků nebo akcionářů nebo osob ve srovnatelném postavení zahraničního standardního fondu (dále jen „podstatný střet zájmů“),
b)   upřesní závazné postupy a opatření k řízení podstatných střetů zájmů a
c)   vede aktuální evidenci poskytnutých služeb, ze kterých vznikl nebo může vzniknout podstatný střet zájmů.

§ 28
Řízení podstatného střetu zájmů
[K § 20 odst. 2 písm. c) a § 47 odst. 2 písm. c) zákona]

(1) Obhospodařovatel a administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zabezpečí, aby osoby se zvláštním vztahem k tomuto obhospodařovateli a administrátorovi, které se podílejí na výkonu služeb, se kterými je spojen podstatný střet zájmů, vykonávaly svou činnost s takovou mírou nezávislosti, která je přiměřená povaze, rozsahu a složitosti činností tohoto obhospodařovatele a administrátora a podnikatelského seskupení podle zákona upravujícího obchodní společnosti a družstva, do kterého patří, a závažnosti nebezpečí poškození zájmů standardního fondu a zahraničního standardního fondu.

(2) Postupy pro řízení podstatného střetu zájmů, které povedou k zabezpečení nezávislosti podle odstavce 1, podle okolností konkrétní situace zahrnují

a)   účinné postupy k zamezení nebo kontrole výměny informací mezi osobami se zvláštním vztahem k tomuto obhospodařovateli a administrátorovi, pokud je s informacemi spojeno nebezpečí střetu zájmů a pokud by výměna informací mohla poškodit zájmy podílníků nebo akcionářů standardního fondu a osob ve srovnatelném postavení zahraničního standardního fondu,
b)   nezávislou kontrolu osob se zvláštním vztahem k tomuto obhospodařovateli a administrátorovi, které se podílejí na provádění služeb pro standardní fond a zahraniční standardní fond, jejichž zájmy, nebo zájmy osob, pro které vykonávají činnost, mohou být ve vzájemném střetu,
c)   zamezení jakékoliv přímé vazby mezi odměnou osoby se zvláštním vztahem k tomuto obhospodařovateli a administrátorovi převážně vykonávající určitou činnost a odměnou či příjmy jiné osoby se zvláštním vztahem k tomuto obhospodařovateli a administrátorovi vykonávající činnost odlišnou, pokud ve vztahu těchto činností může vzniknout střet zájmů,
d)   taková opatření, která zabraňují možnosti vykonávání neoprávněného nebo nedůvodného vlivu na způsob, kterým osoba se zvláštním vztahem k tomuto obhospodařovateli a administrátorovi zabezpečuje poskytováním služeb,
e)   opatření, která zamezí osobě se zvláštním vztahem k tomuto obhospodařovateli a administrátorovi, aby se podílela na poskytování služby, pokud by při tom mohlo dojít k ohrožení řádného řízení střetu zájmů, nebo zajistí kontrolu této činnosti tak, aby k ohrožení řádného řízení střetu zájmů nedocházelo, a
f)   další vhodná opatření, pokud opatření přijatá podle písmen a) až e) nezajišťují potřebnou míru nezávislosti podle odstavce 1.

HLAVA II
ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM OBHOSPODAŘOVATELE OPRÁVNĚNÉHO PŘESÁHNOUT ROZHODNÝ LIMIT A ADMINISTRÁTORA JÍM OBHOSPODAŘOVANÝCH SPECIÁLNÍCH FONDŮ, FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ A SROVNATELNÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIČNÍCH FONDŮ

§ 29
Obecné pokyny a zvolené uznávané standardy
[K § 20 odst. 1 písm. a) a § 47 odst. 1 písm. a) zákona]

Obhospodařovatel oprávněný přesáhnout rozhodný limit a administrátor jím obhospodařovaného speciálního fondu, fondu kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu postupuje podle § 3 odst. 2 obdobně.

§ 30
Střet zájmů
[K § 20 odst. 1 písm. b) a § 47 odst. 1 písm. b) zákona]

(1) Obhospodařovatel oprávněný přesáhnout rozhodný limit a administrátor jím obhospodařovaného speciálního fondu, fondu kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního fondu dodržuje pravidla uvedená v § 6 obdobně s tím, že v dalším postupuje podle článků 30 až 35 a 37 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů2).

(2) Pokud ani přes opatření přijatá podle § 20 odst. 2 písm. c) zákona nebo § 47 odst. 2 písm. c) zákona nelze spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy podílníků, společníků nebo obmyšlených speciálního fondu nebo fondu kvalifikovaných investorů obhospodařovaných obhospodařovatelem oprávněným přesáhnout rozhodný limit, oznámí obhospodařovatel a administrátor tohoto fondu informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů podílníkům, společníkům nebo obmyšleným tohoto fondu předtím, než provede obchod na účet tohoto fondu, k čemuž promítne do svých vnitřních předpisů vhodné zásady, pravidla a postupy. V dalším postupuje podle článku 36 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady, upravující správce alternativních investičních fondů2).

§ 31
Řízení rizik
[K § 20 odst. 1 písm. c) zákona a § 47 odst. 1 písm. c) zákona]

(1) Obhospodařovatel oprávněný přesáhnout rozhodný limit dodržuje pravidla uvedená v § 14 až 16 obdobně s tím, že pravidelně, nejméně však jednou ročně, přezkoumává systém řízení rizik a v případě potřeby jej upravuje. V dalším postupuje podle článků 38 až 49 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů2).

(2) Administrátor speciálního fondu, fondu kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, jehož obhospodařovatel je oprávněný přesáhnout rozhodný limit, dodržuje pravidla uvedená v § 14 a 15 obdobně.

§ 32
Systém odměňování
[K § 20 odst. 2 písm. j) zákona]

Obhospodařovatel oprávněný přesáhnout rozhodný limit zajistí, aby jeho kontrolní orgán schvaloval a pravidelně vyhodnocoval systém odměňování osob, jejichž činnosti v rámci výkonu jejich zaměstnání, povolání nebo funkce mají významný vliv na rizika, kterým může být vystaven tento obhospodařovatel nebo jím obhospodařovaný speciální fond nebo fond kvalifikovaných investorů nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, a jejich míru, pokud toto není v pravomoci nejvyššího orgánu. Podrobnější vymezení některých požadavků na odměňování je uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky.

§ 33
Pravidla pro vyřizování stížností a reklamací podílníků a akcionářů
[K § 47 odst. 2 písm. d) zákona]

Administrátor speciálního fondu nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, jehož obhospodařovatel je oprávněný přesáhnout rozhodný limit, postupuje podle § 21 obdobně.

ČÁST TŘETÍ
OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A DLUHŮ INVESTIČNÍHO FONDU

§ 34
Stanovení reálné hodnoty ve zvláštních případech
[K § 196 odst. 2 zákona]

(1) Reálná hodnota cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru vydaného emitentem se rovná nule, pokud bylo zahájeno insolvenční řízení na majetek emitenta a toto řízení dosud neskončilo, nebo soud zamítl insolvenční návrh pro nedostatek jeho majetku7), anebo byla vydána obdobná rozhodnutí podle zahraničního práva.

(2) Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávky, která je po splatnosti

a)   ne déle než 90 dní, se sníží o 10 %,
b)   déle než 90 dní, ale ne déle než 180 dní, se sníží o 30 %,
c)   déle než 180 dní, ale ne déle než 360 dní, se sníží o 66 %,
d)   déle než 360 dní, se sníží o 100 %.

(3) Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávky za dlužníkem se sníží o 100 %, jestliže proti dlužníkovi bylo zahájeno insolvenční řízení, které dosud neskončilo nebo soud zamítl insolvenční návrh pro nedostatek jeho majetku, anebo byla vydána obdobná rozhodnutí podle zahraničního práva.

(4) Pokud lze důvodně předpokládat, že hodnota cenného papíru nebo pohledávky stanovená podle odstavců 1 až 3 neodpovídá ceně, za kterou lze předmětný majetek s vynaložením odborné péče zpeněžit, stanoví administrátor fondu kolektivního investování hodnotu takového majetku způsobem, který ve smyslu mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie8) podává věrný a poctivý obraz o jeho reálné hodnotě. Důvody a způsob stanovení reálné hodnoty administrátor fondu kolektivního investování projedná s depozitářem tohoto fondu a písemně je zaznamená.

ČÁST ČTVRTÁ
PRAVIDLA JEDNÁNÍ

§ 35
Analýza ekonomické výhodnosti obchodů
[K § 22 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona]

Obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu před uskutečněním obchodu a podle potřeby po zohlednění povahy zvažovaného obchodu provádí analýzy ekonomické výhodnosti obchodů a stanoví prognózy toho, jak obchod ovlivní skladbu majetku, likviditu a rizikový profil tohoto fondu. Analýzy musí být provedeny výlučně na základě spolehlivých a aktuálních kvantitativních a kvalitativních informací.

§ 36
Informování o provedeném pokynu
[K § 49 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) zákona]

(1) Informace o provedeném pokynu k vydání, k odkoupení nebo k upisování cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru vydávaného standardním fondem nebo zahraničním standardním fondem poskytovaná administrátorem standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu investorovi obsahuje, pokud to povaha věci nevylučuje,

a)   identifikační údaje standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu, pokud není právnickou osobou, pouze jeho označení,
b)   identifikační údaje administrátora standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu,
c)   identifikační údaje investora,
d)   datum a čas přijetí pokynu,
e)   platební podmínky a platební prostředky související s pokynem,
f)   typ pokynu (vydání, upisování nebo odkoupení),
g)   datum provedení pokynu,
h)   počet vydaných, upsaných nebo odkoupených cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných standardním fondem nebo zahraničním standardním fondem, jichž se pokyn týká,
i)   jednotkovou cenu, za kterou byl vydán, upsán nebo odkoupen cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydávaný standardním fondem nebo zahraničním standardním fondem,
j)   hodnotu pokynu v hrubém vyjádření včetně přirážky spojené s vydáním nebo upisováním cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru vydávaného standardním fondem nebo zahraničním standardním fondem nebo hodnotu pokynu v čistém vyjádření po odečtení srážky spojené s odkoupením cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných standardním fondem nebo zahraničním standardním fondem a
k)   celkovou výši přirážek nebo srážek; na požádání investora rozepíše administrátor přirážky a srážky na jednotlivé položky.

(2) Informaci podle odstavce 1 administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zašle investorovi na trvalém nosiči informací6) bez zbytečného odkladu, nejpozději však

a)   následující pracovní den po provedení pokynu,
b)   následující pracovní den po doručení potvrzení od třetí osoby, pokud odeslání informace závisí na potvrzení třetí osoby, nebo
c)   jednou za šest měsíců, pokud se pokyny investora provádějí pravidelně a uvedený administrátor neučinil kroky podle písmen a) a b).

(3) Pokud má informaci v rozsahu odstavce 1 bez zbytečného odkladu zaslat investorovi jiná osoba povinná k tomu podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, ustanovení odstavce 2 se nepoužije.

(4) Informaci o stavu neprovedeného pokynu poskytne administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu bez zbytečného odkladu na žádost investora.

Provádění obchodů za nejlepších podmínek
[K § 22 odst. 2 písm. e) a odst. 3 písm. f) zákona]
§ 37

(1) Obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu provádí pokyny k obchodům nebo předává pokyny k provedení obchodu na účet standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu jiným osobám za nejlepších podmínek a neupřednostňuje zájmy jedné skupiny vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných standardním fondem nebo zahraničním standardním fondem nad zájmy jiné skupiny vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných standardním fondem nebo zahraničním standardním fondem. Obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu přihlédne ke konkrétní investiční strategii a rizikovému profilu standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu uvedeným ve statutu nebo srovnatelném dokumentu, k typu pokynu, k povaze a vlastnostem investičního nástroje, který je předmětem tohoto pokynu, jakož i k povaze převodních míst9), na něž lze tento pokyn nasměrovat, a zohlední

a)   cenu, kterou lze dosáhnout na převodním místě,
b)   celkový objem nákladů účtovaných standardnímu fondu nebo zahraničnímu standardnímu fondu,
c)   rychlost, s jakou lze pokyn provést,
d)   pravděpodobnost provedení pokynu,
e)   podmínky pro vypořádání,
f)   objem požadovaného obchodu,
g)   typ pokynu a
h)   jakýkoliv jiný faktor mající význam pro provádění rozhodnutí o obchodu nebo zadávání pokynů na účet standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu jiným osobám k provedení obchodu standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu za nejlepších podmínek.

(2) K zajištění povinnosti podle odstavce 1 obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zavede, udržuje a uplatňuje pravidla pro provádění obchodů ve vztahu k jednotlivým typům investičních nástrojů, která stanoví alespoň

a)   určení relativní důležitosti obhospodařovatelem vybraných faktorů uvedených v odstavci 1 nebo alespoň způsob určení jejich relativní důležitosti,
b)   informace o převodních místech, kde obhospodařovatel provádí obchody,
c)   jiné faktory podle odstavce 1 písm. h), které obhospodařovatel zohledňuje při volbě převodních míst, a
d)   označení osoby, které tento obhospodařovatel pro jednotlivé druhy investičních nástrojů předává pokyny k obchodu, nebo osoby, jejímž prostřednictvím obhospodařovatel obchody provádí.

(3) Pravidla podle odstavce 2 určí pro jednotlivé druhy investičních nástrojů osoby, jimž je možné zadávat pokyny k provedení obchodu.

(4) Obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu musí získat předchozí souhlas standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu, který je právnickou osobou, jejichž majetek spravuje, s pravidly provádění obchodů podle odstavce 2.

(5) Obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu informuje vhodným způsobem vlastníky cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných standardním fondem nebo zahraničním standardním fondem o pravidlech pro provádění obchodů a jejich případných podstatných změnách.

§ 38

(1) Účinnost pravidel pro provádění obchodů, včetně kvality provedení pokynů k obchodu ze strany třetí osoby, vyhodnocuje obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu průběžně a zjištěné nedostatky odstraňuje bez zbytečného odkladu.

(2) Přezkoumání pravidel pro provádění obchodů provádí obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu vždy bez zbytečného odkladu po významné změně ovlivňující schopnost dosáhnout provedením pokynu k obchodu nejlepší možný výsledek pro standardní fond nebo zahraniční standardní fond, nejméně však jednou ročně.

(3) Obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu musí být schopen na požádání České národní bance doložit, že provádí obchody na účet standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu nebo že předává pokyny na účet standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu v souladu s pravidly, která přijme podle § 37.

§ 39
Zpracování obchodů
[K § 22 odst. 2 písm. f) zákona]

(1) Obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu zavede, udržuje a uplatňuje pravidla pro zpracování obchodů, která stanoví postupy alespoň pro

a)   přesné zaznamenání provedení obchodů bez zbytečných průtahů,
b)   zpracování srovnatelných obchodů v pořadí, v jakém byly pokyny k obchodům podány, vyjma případů, kdy to odůvodňuje povaha obchodu, aktuální podmínky na trhu nebo zájem podílníků nebo akcionářů standardního fondu nebo osob ve srovnatelném postavení zahraničního standardního fondu,
c)   spravedlivé vypořádání provedeného obchodu, pokud jej obhospodařovatel zajišťuje, a
d)   neprodlené a přesné rozdělování investičních nástrojů, získaných peněžních prostředků a vzniklých nákladů v případě sdružování obchodů (§ 40).

(2) Obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu nevyužije informace týkající se neprovedených obchodů obhospodařovaného standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu tak, aby na základě uvedené informace před provedením obchodu takového fondu nabyl nebo zcizil investiční nástroj, jehož se neprovedený obchod týká, nebo jiný investiční nástroj, jehož hodnota se vztahuje k investičnímu nástroji, jehož se neprovedený obchod týká.

(3) Obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu učiní veškeré přiměřené kroky k tomu, aby zabránil využití informace týkající se neprovedených obchodů obhospodařovaného standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu ze strany osoby se zvláštním vztahem k tomuto obhospodařovateli.

§ 40
Sdružování obchodů
[K § 22 odst. 2 písm. g) zákona]

(1) Pravidla pro rozdělení plnění a závazků ze sdruženého obchodu musí obsahovat postupy pro

a)   určení majetku standardních fondů nebo zahraničních standardních fondů a zákazníků, kterých se má sdružený obchod týkat,
b)   určení vlivu objemu obchodu a jeho ceny na rozdělení plnění a závazků z provedeného sdruženého obchodu a
c)   rozdělení plnění a závazků z provedeného sdruženého obchodu v případě dílčího provedení obchodu.

(2) Obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu je oprávněn provést obchod standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu společně s jedním nebo několika obchody jiného standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu nebo s obchodem jiného zákazníka nebo s obchodem na vlastní účet, jestliže

a)   není pravděpodobné, že sdružování obchodů bude pro některý ze standardních fondů nebo zahraničních standardních fondů nebo některého ze zákazníků, jejichž obchody mají být sdruženy, méně výhodné než jejich samostatné provedení,
b)   se rozvržení plnění a závazků z provedeného sdruženého obchodu uskuteční v souladu s pravidly podle odstavce 1 a
c)   rozdělení plnění a závazků ze sdruženého obchodu nepoškodí žádný standardní fond nebo zahraniční standardní fond ani žádného zákazníka.

(3) Pokud byl sdružený obchod standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu s obchodem na vlastní účet proveden pouze částečně, obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu přizná plnění a odpovídající závazky ze sdruženého obchodu přednostně standardnímu fondu nebo zahraničnímu standardnímu fondu, ledaže jsou splněny podmínky podle odstavce 4. To platí obdobně i pokud jde o sdružení obchodu na vlastní účet s obchodem jiného zákazníka.

(4) Pokud je obhospodařovatel standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu schopen doložit tomuto fondu nebo zákazníkovi, jejichž obchod sdružil s obchodem na vlastní účet, že sdružený obchod se uskutečnil za výhodnějších podmínek, než jakých by pravděpodobně dosáhl u jednotlivých obchodů, nebo by se neuskutečnil vůbec, může rozdělit plnění a závazky ze sdruženého obchodu i na svůj účet.

§ 41
Pobídka
[K § 22 odst. 2 písm. h) a odst. 3 písm. g) a k § 49 odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. f) zákona]

(1) Pobídka (§ 22 odst. 5 zákona) je v mezích § 22 a 49 zákona přípustná, pokud

a)   je hrazena standardním fondem nebo zahraničním standardním fondem, za standardní fond nebo zahraniční standardní fond nebo je vyplácena standardnímu fondu nebo zahraničnímu standardnímu fondu, nebo
b)   je hrazena třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytována třetí stranou či za třetí stranu a
1.  standardní fond nebo zahraniční standardní fond byl ještě předtím, než byla příslušná činnost vykonána, informován jasně, srozumitelně a úplně o existenci a povaze pobídky a výši nebo hodnotě pobídky nebo způsobu jejího výpočtu, pokud ji nelze zjistit předem,
2.  pobídka přispívá ke zlepšení kvality příslušné činnosti a
3.  pobídka není v rozporu s povinností obhospodařovatele nebo administrátora standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu podílníků, akcionářů nebo osob ve srovnatelném postavení těchto fondů.

(2) Přípustná je pobídka, která umožní vykonání příslušné činnosti nebo která je pro tento účel nutná a jejíž povaha není v rozporu s povinností obhospodařovatele nebo administrátora standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu podílníků, akcionářů nebo osob ve srovnatelném postavení těchto fondů.

(3) Obhospodařovatel nebo administrátor standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu může údaje podle odstavce 1 písm. b) bodu 1 poskytnout v podobě souhrnného popisu hlavních podmínek pobídky, vždy však sdělí též podrobnosti na žádost standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu, který je právnickou osobou, nebo podílníka, akcionáře nebo osoby ve srovnatelném postavení na trvalém nosiči informací6).

(4) Obhospodařovatel, který obhospodařuje standardní fond nebo zahraniční standardní fond, který není právnickou osobou, a administrátor těchto fondů splní informační povinnost podle odstavce 1 písm. b) bodu 1 tím, že požadovanou informaci uveřejní způsobem podle § 638 zákona.

ČÁST PÁTÁ
PRAVIDELNÉ ZPRÁVY A SDĚLENÍ

§ 42
Výroční a pololetní zpráva
(K § 234 odst. 6, § 238 odst. 4, § 291 odst. 3, § 478 zákona)

(1) Dalšími podstatnými údaji, které obsahuje

a)   výroční zpráva fondu kolektivního investování, jsou údaje uvedené v příloze č. 2,
b)   pololetní zpráva fondu kolektivního investování, jsou údaje uvedené v příloze č. 2 písm. a) až e), h), i), l) a m),
c)   výroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, jsou údaje uvedené v příloze č. 2 písm. a) až f).

(2) Výroční zpráva a pololetní zpráva se podle § 455 zákona poskytuje České národní bance v elektronické podobě stanovené právním předpisem o digitalizaci obchodního rejstříku10). Výroční zprávu v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem11) tento obhospodařovatel a administrátor zasílá na elektronickou adresu podatelny České národní banky nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky12).

(3) Pokud velikost datové zprávy neumožňuje zasílání elektronickou poštou ani prostřednictvím datové schránky, výroční zprávu předloží obhospodařovatel a administrátor investičního fondu a zahraničního investičního fondu v elektronické podobě na technickém nosiči dat na adresu České národní banky.

Sdělení o splynutí nebo sloučení
(K § 389 odst. 3 a § 405 odst. 3 zákona)
§ 43

(1) Sdělení o splynutí nebo sdělení o sloučení standardního fondu poskytované podílníkům a akcionářům

a)   musí být sepsáno stručně a srozumitelným jazykem tak, aby podílníkům a akcionářům umožnilo informované posouzení dopadů navrhovaného sloučení nebo splynutí na své zájmy, a
b)   obsahuje údaje podle přílohy č. 3.

(2) V případě splynutí nebo sloučení, kterého se účastní zahraniční standardní fond, jsou způsobem podle odstavce 1 vysvětleny veškeré termíny nebo postupy týkající se zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, které se liší od termínů a postupů běžně používaných v České republice.

(3) Sdělení poskytované podílníkům a akcionářům zrušovaného standardního fondu musí vycházet z toho, že tito podílníci a akcionáři nemají informace o základních rysech nástupnického standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu, ani o způsobech jeho fungování, a musí zdůraznit nutnost se seznámit se sdělením klíčových informací tohoto nástupnického standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu.

(4) Sdělení o splynutí nebo sdělení o sloučení standardního fondu, poskytované podílníkům a akcionářům nástupnického podílového fondu, se zaměřuje zejména na provedení sloučení nebo splynutí a možný dopad na nástupnický standardní fond.

§ 44

(1) Jako přílohu sdělení o splynutí nebo o sloučení poskytuje administrátor zrušovaného standardního fondu stávajícím podílníkům a akcionářům aktuální verzi sdělení klíčových informací nástupnického standardního fondu.

(2) Pokud bylo pro účely navrhovaného sloučení sdělení klíčových informací nástupnického standardního fondu změněno, poskytne je administrátor zrušovaného fondu jeho stávajícím podílníkům a akcionářům.

§ 45

Sdělení o splynutí nebo sdělení o sloučení standardního fondu a sdělení klíčových informací nástupnického standardního fondu se dále poskytnou i každé osobě, která v období od data uveřejnění sdělení o splynutí nebo sdělení o sloučení do rozhodného dne splynutí nebo sloučení nakoupí nebo prodá podílové listy ve zrušovaném nebo nástupnickém standardním fondu nebo která požádá o kopii statutu fondu či zakládacích dokumentů nebo sdělení klíčových informací standardního fondu, který se sloučení nebo splynutí účastní.

§ 46
Jazyky poskytování a uveřejňování informací
[K § 307 odst. 4 písm. b) a odst. 5 písm. b) a § 638 odst. 3 zákona]

(1) Sdělení klíčových informací standardního fondu nebo srovnatelný dokument zahraničního standardního fondu jsou poskytnuty nebo uveřejněny v České republice v českém jazyce.

(2) Statut, výroční zpráva a pololetní zpráva standardního fondu nebo srovnatelný dokument zahraničního standardního fondu a údaj o částkách, za které se vydávají a odkupují podílové listy nebo investiční akcie vydané standardním fondem nebo srovnatelný údaj, jde-li o vydávání a odkupování cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných zahraničním standardním fondem, jsou poskytnuty nebo uveřejněny v České republice v českém jazyce, slovenském jazyce nebo anglickém jazyce.

(3) Pravidly uvedenými v odstavcích 2 a 3 není dotčeno právo standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu poskytnout nebo uveřejnit tam jmenované dokumenty navíc i v dalším jazyce.

ČÁST ŠESTÁ
PRAVIDLA PRO URČENÍ VÝŠE KAPITÁLU

§ 47
Pravidla pro určení výše kapitálu investiční společnosti
(K § 30 odst. 5 zákona)

(1) Kapitál je odvozen z rozvahy investiční společnosti. Položky zahrnované do kapitálu nesmí být zohledněny vícekrát a jejich výše musí být stanovena po snížení o případné závazky z daňových povinností.

(2) Součástí kapitálu nejsou žádné zisky nebo žádné ztráty vzniklé z ocenění závazků investiční společnosti reálnou hodnotou v souvislosti se změnami úvěrového rizika investiční společnosti. Součástí kapitálu nejsou ani oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů při zajištění peněžních toků.

(3) Kapitál zahrnuje splacený základní kapitál,

a)   snížený o nabyté vlastní podíly, přičemž součástí této položky jsou také položky z obchodů s vlastními podíly, zejména z forwardů a opcí, snižující vlastní kapitál,
b)   zvýšený o emisní ážio, přičemž součástí této položky je
1.  splacené emisní ážio, které souvisí se splaceným základním kapitálem, a
2.  emisní ážio vzniklé z obchodů s vlastními podíly,
c)   zvýšený o rezervní fondy a nerozdělený zisk, přičemž tato položka je součtem položek podle bodů 1 až 4 sníženým o položku podle bodu 5:
1.  povinné rezervní fondy,
2.  ostatní fondy, které jsou vytvářeny z rozdělení zisku, s výjimkou fondů účelově vytvořených,
3.  nerozdělený zisk z předchozích období uvedený v účetní závěrce investiční společnosti ověřené auditorem a schválené jejím nejvyšším orgánem, o jehož rozdělení nejvyšší orgán nerozhodl,
4.  zisk za účetní období po zdanění uvedený v účetní závěrce investiční společnosti ověřené auditorem snížený o předpokládaný podíl na zisku k vyplacení a další předpokládané platby z rozdělení zisku,
5.  neuhrazená ztráta z předchozích období včetně ztráty za minulé účetní období,
d)   zvýšený, anebo snížený, o výsledné kurzové rozdíly z konsolidace dat zahraniční pobočky obchodního závodu investiční společnosti,
e)   snížený o ztrátu za běžné účetní období,
f)   snížený o goodwill,
g)   snížený o nehmotný majetek jiný než goodwill,
h)   snížený o oceňovací rozdíl ze změn reálných hodnot nástrojů zařazených pro účely vedení účetnictví do portfolia realizovatelných finančních nástrojů, je-li negativní,
j)   snížený o kapitálové investice do jiných osob, pokud přesahují 10 % základního kapitálu osob, do nichž je investováno,
k)   snížený o součet hodnot kapitálových investic do jiných osob, a to v částce, která přesahuje 10 % kapitálu investiční společnosti před odečtením hodnoty podle písmena j) a tohoto písmena, pokud jednotlivé kapitálové investice představují podíl do 10 % včetně základního kapitálu osob, do nichž je investováno,
l)   snížený o hodnotu expozic ze sekuritizace, kterým by podle předpisu upravujícího kapitálové požadavky obchodníků s cennými papíry13) náležela riziková váha 1250 %.

(4) Kapitálovou investicí se pro účely odstavce 3 písm. j) a k) rozumí účastnický cenný papír, obchodní podíl, členský podíl nebo obdobná majetková hodnota, anebo podřízená pohledávka.

§ 48
Pravidla pro určení výše kapitálu samosprávného investičního fondu, zahraniční osoby s povolením České národní banky a hlavního administrátora
(K § 30 odst. 5 a § 58 odst. 3 zákona)

Pro určení výše kapitálu samosprávného investičního fondu, zahraniční osoby s povolením podle § 481 zákona a hlavního administrátora se použije § 47 obdobně.

ČÁST SEDMÁ
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

§ 49
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Články 43 odst. 3, 51 odst. 1, 69 odst. 3 a 4 a seznam B přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracované znění), ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU, 2010/83/EU, 2011/61/EU a 2013/14/EU.
Články 3 až 29 a články 38 až 40 směrnice Komise 2010/43/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o organizační požadavky, střety zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností.
Články 3 až 7 směrnice Komise 2010/44/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o některá ustanovení týkající se fúze fondů, struktur „master-feeder“ a postupu pro oznamování.
Články 13, 14, 15 odst. 1 až 3 a 16 a přílohu II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č.  1060/2009 a (EU) č. 1095/2010, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/14/EU.
2)   Nařízení Komise (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné organizační požadavky, depozitáře, pákový efekt, transparenci a dohled.
3)   § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 5 vyhlášky č. 123/2007 Sb.
5)   Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 15e zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
7)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8)   Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  1606/2002.
9)   § 2 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb.
10)   § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).
11)   § 11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č.  167/2012 Sb.
12)   Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
13)   Vyhláška č. 123/2007 Sb.

E-shop

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

JUDr. Bořivoj Šubrt - Anag, spol. s r. o.

Na českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí vydání knihy Obsluha mzdy a platu. Nově v tomto vydání Nový titul je oproti předchozímu rozšířen o výklad odměňování mzdou, platem a odměnou z dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů

Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů

Jiří Plos - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace je podrobným komentářem zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tedy zákona označovaného jako autorizační zákon. Publikace je rozdělena do pěti částí. ...

Cena: 1 850 KčKOUPIT

Vlastnictví bytů

Vlastnictví bytů

Markéta Selucká, Eva Dobrovolná, Vlastimil Vitoul, Silvie Štěpánová - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Vlastnictví bytu se zaměřuje na jeden z tradičních soukromoprávních institutů sloužících k uspokojování potřeby bydlení, a tím je vlastnictví bytu či rodinného domu. Navazuje logicky na již dříve vydanou monografii Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.