Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


241

ZÁKON

ze dne 3. července 2013

o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna občanského soudního řádu

Čl. I

V § 320 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 396/2012 Sb., se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Výkon rozhodnutí postižením jiných majetkových práv se nepoužije, je-li podíl společníka v obchodní společnosti představován cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem, nebo jsou-li práva společníka podílet se na řízení obchodní společnosti, jejím zisku nebo na likvidačním zůstatku spojena s cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna živnostenského zákona

Čl. II

V § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb. a zákona č. 428/2011 Sb., se slova „systémů11a)“ nahrazují slovy „systémů s neodvolatelností zúčtování11a)“ a slova „kolektivním investováním13)“ se nahrazují slovy „obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo zahraničního investičního fondu“.

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o bankách

Čl. III

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb. a zákona č. 396/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:

„o)   provádění administrace investičních fondů a zahraničních investičních fondů,“.

Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno p).

2. V § 1 odst. 3 písm. p) se slovo „n)“ nahrazuje slovem „o)“.

3. V § 11a odst. 4 písm. c) se slova „fondu kolektivního investování“ nahrazují slovy „investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit“.

4. V § 17a odst. 8 se slova „investiční společnosti nebo zahraniční investiční společnosti“ nahrazují slovy „obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu“ a slova „ve fondech kolektivního investování, který“ se nahrazují slovy „v investičních fondech a zahraničních investičních fondech, které“.

5. V § 20 odst. 6 písm. b) se slova „ , investičními společnostmi nebo standardními fondy podle zákona upravujícího kolektivní investování“ nahrazují slovy „nebo obhospodařovateli zahraničních investičních fondů“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. IV

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 44/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 6 se slova „akcie původního investičního fondu nebo podílového listu původního podílového“ nahrazují slovy „podílu na původním investičním“.

2. V § 17 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, podfondy akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy a zahraniční investiční fondy srovnatelné s podílovým fondem nebo s podfondem“.

3. V § 17 odst. 3 se slova „Podléhá-li podílový fond dohledu České národní banky“ nahrazují slovy „Je-li podílový fond uveden v seznamu podílových fondů vedeném Českou národní bankou“.

4. V § 20 odstavec 3 zní:

„(3) Má-li dojít u investičního fondu ke změně jeho administrátora, je předchozí administrátor povinen tuto změnu oznámit správci daně nejpozději v den, kdy nastane.“.

5. V § 20a úvodní části ustanovení se slova „Akciová společnost, která je jen část zdaňovacího období investičním fondem podle zvláštního předpisu,16)“ nahrazují slovy „Poplatník daně z příjmů právnických osob, který je jen část zdaňovacího období investičním fondem,“.

6. Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

7. V § 20a písm. a) se slova „do dne předcházejícího dni ukončení činnosti investičního fondu podle zvláštního předpisu,“ nahrazují slovy „ , v níž byl investičním fondem,“.

8. V § 21 odst. 2 písm. a) se za slovo „fondu“ vkládají slova „podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy“.

9. V § 21 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

10. V § 21 odst. 2 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „fondu kolektivního investování“ nahrazují slovy „investičního fondu“.

11. V § 21 odstavec 5 zní:

„(5) U poplatníka daně z příjmu právnických osob, který je pouze část zdaňovacího období investičním fondem, se použije sazba daně podle odstavce 2 jen na část základu daně připadající na část zdaňovacího období, ve které byl investičním fondem, stanovenou podle § 20a.“.

12. Poznámka pod čarou č. 34c se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

13. V § 36 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „a z podílových listů“ zrušují.

14. V § 36 odst. 4 písm. c) se slova „nebo podílového fondu“ zrušují.

15. Za § 37b se vkládají nové § 37c a 37d, které znějí:

㤠37c

Ustanovení tohoto zákona vztahující se na otevřený podílový fond a podílový list se použijí obdobně také pro podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem a investiční akcii.

§ 37d

Ustanovení tohoto zákona vztahující se na komanditní společnost a podíl komanditisty se použijí obdobně také pro komanditní společnost na investiční listy a investiční list.“.

16. V § 38fa odst. 1 písm. a) bod 2 zní:

„2.  příjmy odvozené od úroků z úvěrů a půjček vyplácené otevřeným podílovým fondem nebo zahraničním investičním fondem srovnatelným s otevřeným podílovým fondem, pokud alespoň 15 % hodnoty majetku v tomto investičním fondu je přímo nebo nepřímo tvořeno investičními nástroji nesoucími příjmy uvedené v bodě 1 s výjimkou zahraničních investičních fondů,“.

17. V § 38fa odst. 1 písm. a) bodě 3 se slova „obdobném zahraničním fondu kolektivního investování“ nahrazují slovy „zahraničním investičním fondu srovnatelném s podílovým fondem“.

18. V § 38fa se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Platebním zprostředkovatelem je i administrátor investičního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy.“.

19. V § 38m odst. 2 písmena g) a h) znějí:

„g)   za období předcházející rozhodnému dni splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního investičního fondu, za které dosud nebylo daňové přiznání podáno, není-li den předcházející rozhodnému dni posledním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku splývajícího nebo slučovaného podílového fondu,
h)   za období od rozhodného dne splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního investičního fondu do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku přejímajícího nebo nově vzniklého podílového fondu, není-li rozhodný den prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku přejímajícího nebo nově vzniklého podílového fondu,“.

20. V § 38m odst. 3 písmena g) a h) znějí:

„g)   den předcházející rozhodnému dni splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního investičního fondu,
h)   den, který je posledním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku, není-li rozhodný den splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního investičního fondu prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku přejímajícího nebo nově vzniklého investičního fondu,“.

21. V § 38m se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 11 se označují jako odstavce 5 až 10.

22. V § 38m odst. 7 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

23. V § 38m se odstavce 8 a 9 zrušují.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 8.

24. V § 38m odst. 8 se slova „ , odstavce 3 písm. a) a odstavce 10“ nahrazují slovy „a odstavce 3 písm. a)“.

25. V § 38n odst. 1 se věty druhá až čtvrtá zrušují.

26. § 38o se zrušuje.

27. V § 38r odst. 2 se slova „při uplatnění daňové ztráty (§ 38n odst. 1) při převedení podílového fondu do jiné investiční společnosti nebo při slučování fondů penzijní společnosti a dále“ zrušují.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Čl. V

V § 31 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., se slova „pro svěření majetku fondu kolektivního investování k obhospodařování podle zvláštního právního předpisu o kolektivním investování“ nahrazují slovy „pověření jiného výkonem určité činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Čl. VI

V § 2b odst. 6 písm. b) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 230/2009 Sb. a zákona č. 139/2011 Sb., se slova „ , investičními společnostmi nebo standardními fondy podle zákona upravujícího kolektivní investování“ nahrazují slovy „nebo obhospodařovateli zahraničních investičních fondů“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů

Čl. VII

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 273/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. a) až c) a v § 13 odst. 4 se slova „kolektivního investování“ nahrazují slovy „obhospodařování a administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů“.

2. V § 4 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a příslušným orgánem v oblasti registrů obchodních údajů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů36)“.

Poznámka pod čarou č. 36 zní:


36)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů.“.

3. V § 4 odst. 2 se za slovo „agenturách30)“ vkládají slova „a čl. 68 odst. 3 přímo použitelného předpisu Evropské unie o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů36)“.

4. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Soudem příslušným pro vydání povolení k poskytnutí telefonických rozhovorů a datových přenosů podle čl. 62 odst. 5 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů36) je Vrchní soud v Praze.“.

5. V § 13 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   nucených správců obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou bankou, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře,“.

6. Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje.

7. V § 13 odst. 1 se písmena e) a f) včetně poznámek pod čarou č. 5 a 18 zrušují.

Dosavadní písmena g) až zf) se označují jako písmena e) až zd).

8. V § 13 odst. 1 se písmena h) až j) včetně poznámky pod čarou č. 10c zrušují.

Dosavadní písmena k) až zd) se označují jako písmena h) až za).

9. V § 13 odst.1 písm. m) se na konci textu doplňují slova „se sídlem ve státě, který není členským státem“.

10. V § 13 odst. 1 se písmeno n), včetně poznámky pod čarou č. 20a zrušuje.

Dosavadní písmena o) až za) se označují jako písmena n) až z).

11. V § 13 odst. 1 písm. q) se slova „y) a z)“ nahrazují slovy „s) a t)“.

12. V § 14 odst. 3 písm. a) se slova „ , statutů penzijních fondů a pojišťoven a emisních podmínek dluhopisů“ nahrazují slovy „a statutů penzijních fondů a pojišťoven“ a slovo „kótovaných“ a slova „a podílových“ se zrušují.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o finančním arbitrovi

Čl. VIII

Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 180/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování a spotřebitelem při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování,“.

2. V § 3 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   osoba obhospodařující fond kolektivního investování, provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování,“.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. IX

V § 54 odst. 1 písm. v) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 502/2012 Sb., se slova „investičního fondu, podílového fondu“ nahrazují slovy „nebo administrace investičního fondu, transformovaného fondu nebo obdobných zahraničních fondů“.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. X

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb. a zákona č. 254/2012 Sb., se mění takto:

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 2 se doplňuje věta „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů.“.

2. V § 1 odst. 3 se za slova „(dále jen „nařízení o prodeji na krátko“)“ vkládají slova „a přímo použitelný předpis Evropské unie o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů43) (dále jen „nařízení o derivátech“)“ a slova „tímto nařízením“ se nahrazují slovy „těmito nařízeními“.

Poznámka pod čarou č. 43 zní:


43)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů.“.

3. V § 4b odst. 1 písmeno e) zní:

„e)   jde-li o shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od veřejnosti nebo kvalifikovaných investorů podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, nebo jde-li o výkon činnosti depozitáře investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu,“.

4. Poznámka pod čarou č. 2f se zrušuje.

5. Za § 6a se vkládá nový § 6aa, který zní:

㤠6aa

Obchodník s cennými papíry může rovněž provádět v příslušném rozsahu administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, je-li držitelem povolení k provádění administrace podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy.“.

6. V § 10d odst. 3 písm. b) se slova „ , investičními společnostmi nebo standardními fondy podle zákona upravujícího kolektivní investování“ nahrazují slovy „nebo obhospodařovateli zahraničních investičních fondů“.

7. V § 29 odst. 1 písm. b) body 5 a 6 znějí:

„5.  obhospodařovateli fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, který tento fond obhospodařuje na základě povolení České národní banky, nebo
 6.  zahraniční osobě oprávněné nabízet investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu v České republice.“.

8. V § 29 odst. 1 písm. b) se bod 7 zrušuje.

9. V § 32a odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , není-li zastoupeným osoba uvedená v odstavci 2 písmeni e)“.

10. V § 32a odst. 2 písm. d) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   investiční společnost, která má povolení k poskytování investičních služeb, jde-li o tuto službu.“.

11. V § 32b odst. 2 písm. c) se za slovo „má“ vkládají slova „nebo hodlá mít“ a za slova „republiky nebo“ se vkládají slova „jej má“.

12. V § 33 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

„(9) Česká národní banka uveřejní o dražebníkovi cenných papírů na centrální adrese tyto údaje:

a)   obchodní firmu, právní formu, adresu sídla a identifikační číslo, jde-li o obchodníka s cennými papíry, a název, adresu umístění a identifikační číslo jeho organizační složky v České republice, jde-li o zahraniční osobu,
b)   údaj o oprávnění organizovat veřejné dražby cenných papírů a
c)   den jeho vzniku.“.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

13. V § 34 odst. 4 písmeno j) zní:

„j)   podílové listy vydávané investičním fondem, který je otevřeným podílovým fondem, investiční akcie vydávané investičním fondem, který je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, a cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydávané zahraničním investičním fondem s nimiž je spojeno právo na jejich odkoupení na účet tohoto fondu.“.

14. V § 89 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Poskytne-li provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání provozovateli systému propojeného podle odstavce 1 zajištění, nejsou rozhodnutím o úpadku nebo rozhodnutím či jiným zásahem orgánu veřejné moci podle § 88 odst. 2 vůči příjemci zajištění dotčena práva poskytovatele zajištění k předmětu tohoto zajištění.“.

15. V § 92 odst. 3, v § 93 odst. 2 a v § 93 odst. 3 písmeno b) zní:

„b)   administrátor investičního fondu, jde-li o evidenci podílových listů nebo zakladatelských nebo investičních akcií vydávaných investičním fondem, jehož administraci provádí, a který je oprávněn vykonávat úschovu cenných papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů,“.

16. V § 97 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   depozitář investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu,“.

17. V § 109 odst. 3 písmeno c) zní:

„c)   administrátor investičního fondu,“.

18. V § 122 odst. 11 se slova „investiční společnost nebo zahraniční investiční společnost“ nahrazují slovy „obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu“ a slova „ve fondech kolektivního investování, který“ se nahrazují slovy „v investičních fondech nebo zahraničních investičních fondech, které“.

19. Za § 132 se vkládá nový § 132a, který zní:

㤠132a

(1) Investiční společnost nebo zahraniční osoba s povolením podle § 481 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem, která vykonává činnost uvedenou v § 4 odst. 2 písm. d) nebo § 4 odst. 3 písm. a), je povinna ve vztahu k této činnosti platit příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry a její zákazníci z této činnosti mají nárok na výplatu náhrady, a to za obdobných podmínek stanovených tímto zákonem pro obchodníka s cennými papíry a jeho zákazníky. Pro vydávání majetku zákazníka v případě úpadku takové investiční společnosti nebo zahraniční osoby se ustanovení tohoto zákona o vydávání majetku zákazníka obchodníka s cennými papíry použijí obdobně.

(2) Za peněžní prostředky a investiční nástroje v majetku investičního fondu svěřené jeho depozitáři v rámci činnosti depozitáře nebo jeho hlavnímu podpůrci v rámci činnosti hlavního podpůrce se neplatí příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.“.

20. V § 135 odst. 1 písm. z) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno za), které zní:

„za)  osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle nařízení o derivátech s výjimkou registru obchodních údajů.“.

21. V § 137 odst. 2 se na konci textu písmene a) a na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo na mnohostranném obchodním systému“.

22. V § 137 odst. 2 písm. b) se za slovo „trhu“ vkládají slova „nebo mnohostranného obchodního systému“.

23. V § 137 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo obchodního systému“.

24. V § 137 odst. 7 se za slova „regulovaném trhu“ vkládají slova „nebo mnohostranného obchodního systému“ a za slova „regulovaném trhu“ se vkládají slova „nebo mnohostranném obchodním systému“.

25. V § 164 odst. 1 písm. k) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l)   nesplní povinnost nebo poruší zákaz podle nařízení o derivátech.“.

26. V § 164 odst. 3 se za slovo „i)“ vládá slovo „k)“ a slovo „k)“ se nahrazuje slovem „l)“.

27. Nadpis části jedenácté zní: „ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K NAŘÍZENÍ O PRODEJI NA KRÁTKO A K NAŘÍZENÍ O DERIVÁTECH“.

28. Za § 192a se vkládá nový § 192b, který včetně nadpisu zní:

㤠192b
Povolení k činnosti ústřední protistrany

(1) Příslušným orgánem pro povolování ústředních protistran podle nařízení o derivátech je v České republice Česká národní banka.

(2) Žádost o povolení k činnosti ústřední protistrany lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek pro udělení povolení k činnosti ústřední protistrany. Vzor tiskopisu a obsah jeho přílohy stanoví prováděcí právní předpis.“.

29. V § 195a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Stanoví-li tento zákon nebo právní předpis jej provádějící něco jiného než vyplývá z ustanovení občanského zákoníku upravujících správu cizího majetku, použije se tento zákon nebo právní předpis jej provádějící.

(3) Ustanovení § 1401, § 1415 odst. 1 a § 1432 až 1437 občanského zákoníku se pro jednotlivé činnosti, které zahrnuje investiční služba, nepoužijí, ledaže si strany ujednaly něco jiného.“.

30. V § 198 odstavec 1 zní:

„(1) Česká národní banka vede seznam osob, které mohou být jmenovány nuceným správcem obchodníka s cennými papíry, který není bankou, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře.“.

31. V § 198 odst. 4 písm. a) a b) se slova „likvidátora nebo“ zrušují.

32. V § 199 odst. 2 se za slova „§ 155a odst. 2“ vkládají slova „ , § 192b odst. 2“.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna školského zákona

Čl. XI

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb. a zákona č. 370/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 137 odst. 2 se slova „investiční fond“ nahrazují slovy „fond investic“.

2. V § 137 odst. 5 větě první a druhé se slova „Investiční fond“ nahrazují slovy „Fond investic“.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XII

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb. a zákona č. 69/2013 Sb., se mění takto:

1. V položce 65 bodě 2 písmeno f) zní:

„f)   k činnosti investiční společnosti podle § 479 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy Kč 100 000“.

2. V položce 65 bodě 2 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) a h), která znějí:

„g)   k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy Kč 100 000
h)   k činnosti samosprávného investičního fondu podle § 480 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, má-li se stát speciálním fondem nebostandardním fondem. Kč 100 000“

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena i) až o).

3. V položce 65 v bodě 2 se za písmeno o) doplňují písmena p) až s), která znějí:

„p)   k činnosti investiční společnosti podle § 479 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, hodlá-li obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných investorů nebo zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů Kč 50 000
q)   k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, hodlá-li obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných investorů nebo zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů Kč 50 000
r)   k činnosti samosprávného investičního fondu podle § 480 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, má-li se stát fondem kvalifikovaných investorů Kč 50 000 
s)   k činnosti hlavního administrátora Kč 20 000“.

4. V položce 65 bodě 7 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) až d), která znějí:

„b)   povolení k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona upravující investiční společnosti a investiční fondy Kč 35 000
c)   povolení k činnosti samosprávného investičního fondu Kč 35 000
d)   povolení k činnosti hlavního administrátora. Kč 35 000“

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena e) až j).

5. V položce 65 bodě 8 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

6. V položce 65 v bodě 9 se za písmeno f) doplňují písmena g) až j) která znějí:

„g)   o zápis investičního fondu s právní osobností, který není samosprávným fondem, podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy Kč 2 000
h)   o zápis standardního fondu nebo údajů o podfondu standardního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy Kč 2 000
i)   o zápis depozitáře investičního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy Kč 2 000
j)   o zápis likvidátora nebo nuceného správce podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy Kč 2 000“.

7. V položce 66 bodě 1 písmeno g) zní:

„g)   souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na investiční společnosti, hlavním administrátorovi nebo samosprávném investičním fondu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími investiční společnost, hlavního administrátora nebo samosprávný investiční fond Kč 20 000“.

8. V položce 66 bodě 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

„h)   souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na jiné právnické osobě nebo k ovládnutí jiné právnické osoby Kč 20 000“.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena i) a j).

9. V položce 66 bodě 2 písm. g) se slova „nebo investičního fondu“ nahrazují slovy „ , samosprávného investičního fondu, hlavního administrátora nebo zahraniční osoby s povolením podle § 481 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy“.

10. V položce 66 bodě 5 písmena a) a b) znějí:

„a)   k fúzi, rozdělení investiční společnosti nebo převodu jmění na společníka podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy  Kč 20 000
b)   k fúzi nebo rozdělení investičního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy Kč 20 000“.

11. V položce 66 v bodě 5 se za písmeno g) doplňuje písmeno h), které zní:

„h)   k fúzi, rozdělení, převodu jmění na společníka nebo změně právní formy hlavního administrátora podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy Kč 20 000“.

12. V položce 66 bodě 7 písmena a) a b) znějí:

„a)   o povolení k splynutí investičního fondu nebo podfondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy Kč 20 000
b)   o povolení k sloučení investičního fondu nebo podfondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy Kč 20 000“.

13. V položce 66 bodě 7 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   o povolení přeměny investičního fondu nebo podfondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy Kč 20 000“.

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena d) až i).

14. V položce 66 bodě 8 písmeno a) zní:

„a)   o souhlas ke změně statutu standardního fondu Kč 10 000“.

15. V položce 66 bodě 8 se písmena b) a c) zrušují.

Dosavadní písmena d) až p) se označují jako písmena b) až n).

16. V položce 66 bodě 8 se písmena f) a g) zrušují.

Dosavadní písmena h) až n) se označují jako písmena f) až l).

17. V položce 66 bodě 8 písmeno g) zní:

„g)   o souhlas ke změně obhospodařovatele nebo depozitáře standardního fondu Kč 5 000“.

Čl. XIII
Přechodné ustanovení

Přijetí žádosti o souhlas ke změně statutu standardního fondu, změnu povolení k činnosti investiční společnosti a změnu povolení k činnosti samosprávného investičního fondu se do dne 30. června 2014 nezpoplatňuje.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o finančních konglomerátech

Čl. XIV

V zákoně č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 91/2012 Sb., se část desátá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem

Čl. XV

V zákoně č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, ve znění zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 93/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 91/2012 Sb., se část sedmnáctá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

Čl. XVI

V zákoně č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, ve znění zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 93/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb. a zákona č. 91/2012 Sb., se část jedenáctá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XVII

V zákoně č. 224/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, se část první včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

Čl. XVIII

V § 8 odst. 6 písm. a) a v § 9 odst. 1 zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění zákona č. 248/2008 Sb., se slova „fondu kolektivního investování“ nahrazují slovy „investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu“.

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím

Čl. XIX

V zákoně č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, ve znění zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 91/2012 Sb. a zákona č. 201/2012 Sb., se část osmdesátá sedmá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o nabídkách převzetí

Čl. XX

V § 38 zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí), ve znění zákona č. 188/2011 Sb., odstavec 2 zní:

„(2) V případě, že jsou vykonávána hlasovací práva spojená s účastnickými cennými papíry cílové společnosti umístěnými v investičním fondu bez právní osobnosti nebo v investičním fondu s právní osobností, který není samosprávným fondem, počítají se do podílu na hlasovacích právech obhospodařovatele; ten učiní povinnou nabídku převzetí svým jménem a na svůj účet.“.

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Čl. XXI

V zákoně č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 466/2011 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., se část patnáctá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Čl. XXII

V zákoně č. 230/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 89/2012 Sb., se část čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Čl. XXIII

V § 2 odst. 1 písm. b) bodě 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 428/2011 Sb., se slova „investiční fond“ nahrazují slovy „samosprávný investiční fond, hlavní administrátor investičního fondu“.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna trestního zákoníku

Čl. XXIV

V § 248 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se za slova „nebo kdo v rozporu s jiným právním předpisem upravujícím“ vkládají slova „činnost osob oprávněných k podnikání na finančním trhu,“, za slova „připojištění a pojišťovnictví,“ se vkládají slova „obhospodařování a administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů,“ a slova „kolektivního investování,“ se zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Čl. XXV

V zákoně č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 101/2010 Sb., zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 17/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 383/2012 Sb. a zákona č. 496/2012 Sb., se část sto padesátá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o pojišťovnictví

Čl. XXVI

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 70 odst. 1 písm. n) se slova „fondem kolektivního investování, který splňuje požadavky práva Evropského společenství“ nahrazují slovy „standardním fondem nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem“.

2. V § 70 odst. 1 písm. o) se slova „fondem kolektivního investování, který nesplňuje požadavky práva Evropského společenství“ nahrazují slovy „investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem, jehož domovským státem je členský stát a který není uveden v písmeni n)“.

3. V § 72 odst. 1 se slova „standardního fondu kolektivního investování“ nahrazují slovy „vydaných standardním fondem“.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

Čl. XXVII

V zákoně č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, ve znění zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 255/2012 Sb. a zákona č. 496/2012 Sb., se část sto třicátá čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

Čl. XXVIII

V zákoně č. 409/2010 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění, ve znění zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 91/2012 Sb., se část devátá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Čl. XXIX

V zákoně č. 188/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 89/2012 Sb., se část první včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o důchodovém spoření

Čl. XXX

Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 32 odst. 3 písm. b) až d) se za slova „fondem kolektivního investování“ vkládají slova „nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem“.

2. V § 33 odst. 4 se slovo „penzijním“ nahrazuje slovem „důchodovém“.

3. V § 42 odst. 6 se písmena a) až f) zrušují.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena a) až c).

4. V § 48 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných standardním fondem nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem, které jsou nabízeny v České republice podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy.“.

5. V § 48 odst. 2 písm. b) a v § 54 odst. 1 se slova „zahraničním standardním fondem“ nahrazují slovy „srovnatelným zahraničním investičním fondem“.

6. V § 49 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy, které jsou nabízeny v České republice podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, obhospodařuje-li tyto zahraniční investiční fondy osoba podléhající dohledu orgánu dohledu členského státu.“.

7. V § 49 odst. 2 písm. b) se za slovo „zahraničními“ vkládají slova „investičními fondy srovnatelnými s“.

8. V § 49 odst. 3 se slova „ve vyváženém“ nahrazují slovy „v dynamickém“.

9. V § 50 odst. 1 se slova „podle tohoto zákona“ zrušují.

10. V § 51 písm. c) se za slova „rozložení rizika“ doplňuje slovo „zejména“.

11. V § 54 odst. 2 se slova „zahraničními standardními fondy“ nahrazují slovy „srovnatelnými zahraničními investičními fondy“.

12. V § 54 odst. 3 se slova „zahraničními speciálními fondy“ nahrazují slovy „srovnatelnými zahraničními investičními fondy“.

13. V § 55 odst. 2 písm. c) se za slovo „zahraničním“ vkládají slova „investičním fondem srovnatelným s“.

14. V § 91 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Investiční zprostředkovatel, který je fyzickou osobou, může vykonávat činnost uvedenou v odstavci 1 pouze osobně, pomocí zaměstnanců nebo prostřednictvím vázaného zástupce. Obchodník s cennými papíry a investiční zprostředkovatel, který je právnickou osobou, může vykonávat činnost uvedenou v odstavci 1 pouze statutárním orgánem, prokuristou, pomocí zaměstnanců nebo prostřednictvím vázaného zástupce. Osoba uvedená v odstavci 1 nesmí udělit plnou moc jiné osobě, aby místo ní vykonávala činnost uvedenou v odstavci 1; ustanovení jiného právního předpisu o právu zmocněnce udělit další plnou moc se nepoužijí.“.

15. V § 99 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Pokud se penzijní společnost zrušuje s likvidací nebo je penzijní společnost v úpadku, převede obhospodařování všech důchodových fondů na jinou penzijní společnost likvidátor nebo insolvenční správce penzijní společnosti. Likvidátorovi nebo insolvenčnímu správci přísluší za tuto činnost náhrada hotových výdajů a odměna; v případě, že je penzijní společnost v úpadku, je pohledávka na jejich vyplacení pohledávkou za majetkovou podstatou penzijní společnosti. Nepostačuje-li majetek či majetková podstata penzijní společnosti k vyplacení náhrady hotových výdajů a odměny likvidátora nebo insolvenčního správce, vyplatí je stát. Způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny likvidátora a insolvenčního správce, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob výplaty stanoví prováděcí právní předpis.“.

16. V § 101 odst. 1 písm. q) se slova „za obhospodařování nebo zhodnocení“ zrušují.

17. V § 101 odst. 1 se písmeno r) zrušuje.

Dosavadní písmena s) až z) se označují jako písmena r) až y).

18. V § 101 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

19. V § 104 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „zprostředkovatel“ doplňují slova „ , obchodník s cennými papíry,“ a slova „nebo vázaný zástupce“ se nahrazují slovy „ , obchodníka s cennými papíry nebo“.

20. V § 104 odst. 3 písm. c) se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

21. V § 110 odst. 1 se na konci textu odstavce doplňují slova „ , § 99 odst. 5“.

ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

Čl. XXXI

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 403/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 22 odst. 2 se na konci věty první doplňují slova „ , nebo nejméně 2 roky v případě dávky splňující podmínky podle odstavce 4“ a ve větě druhé se slova „ , nebo nejméně 2 roky v případě dávky splňující podmínky podle odstavce 4“ zrušují.

2. V § 23 odstavec 6 zní:

„(6) Pojišťovna je povinna oznámit účastníkovi, zdravotní pojišťovně podle odstavce 8 a České správě sociálního zabezpečení nejpozději v den vyplacení první splátky den zahájení vyplácení doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu a nejpozději v den vyplacení poslední splátky den ukončení vyplácení penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu, jestliže je doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu vyplácena

a)   tak, že první splátka činí alespoň 30 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona upravujícího zaměstnanost za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž započalo vyplácení doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu,
b)   v neklesající výši, měsíčně, bez možnosti výplatu přerušit nebo pozastavit a
c)   tak, aby výplata splátek, pokud jde o penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu, skončila nejdříve dosažením důchodového věku příjemce potřebného pro vznik nároku na starobní důchod stanoveného podle § 32 zákona o důchodovém pojištění sníženého o 3 roky.“.

3. V § 23 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Penzijní společnost je povinna společně s uhrazením jednorázového pojistného podle odstavce 4 předat pojišťovně informaci o souhrnné výši příspěvků účastníka a státního příspěvku.“.

4. V § 43 odst. 3 písm. b) se slova „ , investičními společnostmi nebo zahraničními standardními fondy kolektivního investování podle zákona upravujícího kolektivní investování“ nahrazují slovy „nebo obhospodařovateli zahraničních investičních fondů“.

5. V § 60 odst. 3 se slova „fondem kolektivního investování“ nahrazují slovy „investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem“.

6. V § 74 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Investiční zprostředkovatel, který je fyzickou osobou, může vykonávat činnost uvedenou v odstavci 1 pouze osobně, pomocí zaměstnanců nebo prostřednictvím vázaného zástupce. Obchodník s cennými papíry a investiční zprostředkovatel, který je právnickou osobou, může vykonávat činnost uvedenou v odstavci 1 pouze statutárním orgánem, prokuristou, pomocí zaměstnanců nebo prostřednictvím vázaného zástupce. Osoba uvedená v odstavci 1 nesmí udělit plnou moc jiné osobě, aby místo ní vykonávala činnost uvedenou v odstavci 1; ustanovení jiného právního předpisu o právu zmocněnce udělit další plnou moc se nepoužijí.“.

7. V § 84 odst. 1 se slova „a zaměstnanec osoby uvedené v § 74 odst. 1 a penzijní společnosti“ nahrazují slovy „ , osoby, jimiž vykonává činnost a zaměstnanec penzijní společnosti“.

8. V § 84 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Osoba uvedená v § 74 odst. 1, která je právnickou osobou, prokáže odbornou způsobilost, pokud požadavky podle odstavce 1 plní osoba odpovědná v rámci této právnické osoby za činnost podle § 74 odst. 1.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

9. V § 93 odst. 6 písmena a) až f) se zrušují.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena a) až c).

10. V § 100 odst. 1 se slova „podle tohoto zákona“ zrušují.

11. V § 100 odst. 2 písm. c) se slova „kolektivního investování nebo zahraničním standardním fondem kolektivního investování“ nahrazují slovy „nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem“, slova „fondu kolektivního investování“ se nahrazují slovy „fondu“ a slova „standardním fondem kolektivního investování, zahraničním standardním fondem kolektivního investování, speciálním fondem kolektivního investování nebo zahraničním fondem kolektivního investování“ se nahrazují slovy „fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem“.

12. V § 100 odst. 2 písm. d) úvodní části ustanovení se slova „kolektivního investování nebo zahraničním speciálním fondem kolektivního investování“ nahrazují slovy „nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem“.

13. V § 100 odst. 2 písm. d) bodech 1 a 5 se slova „kolektivního investování“ zrušují.

14. V § 100 odst. 2 písm. d) bodě 4 se slova „fondem kolektivního investování“ nahrazují slovy „standardním fondem“, slova „kolektivního investování nebo zahraniční speciální fond kolektivního investování“ se nahrazují slovy „nebo srovnatelný zahraniční investiční fond“ a slova „o kolektivním investování“ se nahrazují slovy „upravujícího investiční společnosti a investiční fondy“.

15. V § 100 odst. 2 písm. d) bodě 6 se slova „standardním fondem kolektivního investování, zahraničním standardním fondem kolektivního investování, speciálním fondem kolektivního investování nebo zahraničním speciálním fondem kolektivního investování“ nahrazují slovy „fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem“.

16. V § 100 odst. 2 písm. g) bod 2 zní:

„2. 

je tento derivát sjednán s přípustnou protistranou podle nařízení vlády upravujícího investování investičních fondů a techniky k jejich obhospodařování a tato protistrana podléhá dohledu České národní banky nebo orgánu dohledu jiného státu, a“.

17. V § 101 písm. c) se za slova „rozložení rizika“ doplňuje slovo „zejména“.

18. V § 105 odst. 1 se slova „kolektivního investování nebo jedním zahraničním standardním fondem kolektivního investování“ nahrazují slovy „nebo jedním zahraničním investičním fondem srovnatelným se standardním fondem“.

19. V § 105 odst. 2 se slova „kolektivního investování nebo zahraničními standardními fondy kolektivního investování“ nahrazují slovy „nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy“.

20. V § 105 odst. 3 se slova „kolektivního investování nebo zahraničními speciálními fondy kolektivního investování“ nahrazují slovy „nebo zahraničními investičními fondy srovnatelnými se speciálním fondem“.

21. V § 106 odst. 2 písm. c) se za slovo „zahraničním“ vkládají slova „investičním fondem srovnatelným s“.

22. V § 112 odstavec 4 zní:

„(4) Pokud je penzijní společnost v úpadku, převede obhospodařování všech účastnických fondů na jinou penzijní společnost nebo zruší všechny účastnické fondy s likvidací insolvenční správce penzijní společnosti. V případě zrušení všech účastnických fondů s likvidací insolvenční správce zajistí prodej majetku v účastnických fondech, vypořádání pohledávek a závazků souvisejících s obhospodařováním majetku v účastnickém fondu, převod prostředků účastníka a vyplacení dávek účastníkům, kterým na ně vznikl nárok; odstavce 2 a 3 se použijí obdobně. Insolvenčnímu správci přísluší za tuto činnost náhrada hotových výdajů a odměna; pohledávka na jejich vyplacení je pohledávkou za majetkovou podstatou penzijní společnosti. Nepostačuje-li majetková podstata penzijní společnosti k vyplacení náhrady hotových výdajů a odměny insolvenčního správce, vyplatí je stát. Způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny insolvenčního správce, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob výplaty stanoví prováděcí právní předpis.“.

23. V § 142 odst. 2 písm. d) se za slovo „auditora“ doplňují slova „penzijní společnosti“ a slovo „penzijního“ se nahrazuje slovem „účastnického“.

24. V § 148 odst. 4 větě druhé se slova „způsobem a do výše stanovené prováděcím právním předpisem“ zrušují.

25. V § 148 odst. 4 se doplňuje věta „Způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny nuceného správce, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob výplaty stanoví prováděcí právní předpis.“.

26. V § 163 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g)   poruší zákaz udělit plnou moc podle § 74 odst. 7,“.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena h) až j).

27. V § 163 odst. 5 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   vykonává činnost v rozporu s § 74 odst. 7,“.

Dosavadní písmena a) až f) se označují jako písmena b) až g).

28. V § 170 se za slova „§ 111 odst. 2,“ doplňují slova „§ 112 odst. 4,“.

29. V § 193 odst. 5 větě druhé se za slova „penzijní společnosti“ vkládají slova „nebo zprostředkovateli penzijního připojištění“.

30. V § 193 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Na činnost zprostředkovatele penzijního připojištění se vztahují ustanovení zákona o penzijním připojištění.“.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o Finanční správě České republiky

Čl. XXXII

V § 11 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., písmena e) a f) znějí:

„e)   obhospodařovatel nebo administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, včetně investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, které obhospodařuje nebo jejichž administraci provádí, nemají-li právní osobnost,
f)   investiční fond nebo zahraniční investiční fond, má-li právní osobnost, depozitář investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu a hlavní podpůrce investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu,“.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o změně zákonů související  se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

Čl. XXXIII

V čl. I zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, se body 60 až 62 zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Účinnost

Čl. XXXIV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

PhDr. Vladimír Pelc, JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Zákon o prokazování původu majetku Právní úprava tohoto nového zákona je zaměřena na prokazování příjmů ... pokračování

Cena: 399 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.