Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


239

ZÁKON

ze dne 3. července 2013,

kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Čl. I

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

„(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie16) a upravuje tyto podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích:

a)   registraci vozidel,
b)   technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti,
c)   práva a povinnosti osob, které vyrábějí, dovážejí a uvádějí na trh vozidla,
d)   práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů vozidel,
e)   práva a povinnosti stanice technické kontroly a stanice měření emisí a
f)   kontroly technického stavu vozidel v provozu.

16) Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel, ve znění směrnice Komise 2003/127/ES, směrnice Rady 2006/103/ES a Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES ze dne 13. prosince 1999 o dostupnosti informací pro spotřebitele o spotřebě paliva a emisích CO2 při prodeji nových osobních automobilů, ve znění směrnice Komise 2003/73/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství, ve znění směrnice Komise 2003/26/ES a směrnice Komise 2010/47/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS, ve znění směrnice Komise 2003/77/ES, směrnice Komise 2005/30/ES, směrnice Rady 2006/96/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  1137/2008 a Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Komise 2005/13/ES, směrnice Komise 2005/67/ES, směrnice Rady 2006/96/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008, směrnice Komise 2010/22/EU a směrnice Komise 2010/62/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice), ve znění nařízení Komise (ES) č.  1060/2008, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009, nařízení Komise (ES) č. 385/2009, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, směrnice Komise 2010/19/EU, rozhodnutí Komise 2011/415/EU, nařízení Komise (EU) č. 371/2010, nařízení Komise (EU) č. 183/2011, nařízení Komise (EU) č. 582/2011, nařízení Komise (EU) č.  678/2011 a nařízení Komise (EU) č. 65/2012.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES ze dne 6. května 2009 o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované znění), ve znění směrnice Komise 2010/48/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.“.

2. V § 2 odst. 8 se věta druhá zrušuje.

3. V § 2 odstavec 10 zní:

„(10) Typem silničního vozidla se rozumí silniční vozidla určité kategorie, jež se shodují alespoň v základních znacích. Typ vozidla může zahrnovat varianty a verze. Základní znaky pro určení typů vozidel, variant a verzí stanoví pro jednotlivé kategorie prováděcí právní předpis.“.

4. V § 2 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

„(11) Typem systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku vozidla se rozumí systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, jež se shodují alespoň v základních znacích. Základní znaky pro určení typů systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků stanoví prováděcí právní předpis.“.

Dosavadní odstavce 11 až 17 se označují jako odstavce 12 až 18.

5. V § 2 odst. 14 se slovo „ministerstvem“ nahrazuje slovy „Ministerstvem dopravy (dále jen „ministerstvo“)“.

6. V § 2 se odstavce 15 a 16 zrušují.

Dosavadní odstavce 17 a 18 se označují jako odstavce 15 a 16.

7. V § 2 odstavec 15 zní:

„(15) Provozovatelem silničního vozidla je osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru silničních vozidel zapsána jiná osoba.“.

8. V § 2 se doplňuje odstavec 17, který zní:

„(17) Členským státem se rozumí členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarská konfederace.“.

9. V § 3 odst. 1 se za slovo „vozidla“ vkládají slova „a zvláštní vozidla“.

10. V § 3 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

11. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Silniční vozidla a zvláštní vozidla se rozdělují do základních kategorií L, M, N, O, S, T a R. Rozdělení silničních vozidel a zvláštních vozidel do kategorií, další členění jednotlivých kategorií a jejich technický popis a způsob zařazení vozidel do kategorií stanoví prováděcí právní předpis.“.

12. § 4 až 7 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1a, 2, 5, 17, 18, 19, 20 a 21 znějí:

㤠4
Registr silničních vozidel

(1) Registr silničních vozidel je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona17), jehož správcem je ministerstvo. Registr silničních vozidel obsahuje evidenci

a)   silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel,
b)   silničních vozidel členů diplomatické mise,
c)   ztracených, odcizených, poškozených a zničených osvědčení o registraci silničního vozidla, technických průkazů silničního vozidla a tabulek s přidělenou státní poznávací značkou (dále jen „registrační značka“),
d)   přidělených zvláštních registračních značek a ztracených, odcizených, poškozených a zničených tabulek s přidělenou zvláštní registrační značkou,
e)   vyrobených formulářů osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu silničního vozidla opatřených identifikačními znaky a vyrobených a nevydaných tabulek registrační značky vozidla a
f)   technických údajů schválených typů silničních vozidel.

(2) V registru silničních vozidel se u silničního vozidla uvádí

a)   údaje o vlastníkovi a provozovateli, není-li totožný s vlastníkem, kterými jsou
1.  jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, dlouhodobého pobytu, přechodného pobytu v délce alespoň 6 měsíců nebo jiného povoleného pobytu a rodné číslo, pokud bylo přiděleno, popřípadě datum narození,
2.  obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě odlišující dodatek, adresa trvalého pobytu, dlouhodobého pobytu, přechodného pobytu v délce alespoň 6 měsíců nebo jiného povoleného pobytu, adresa místa podnikání a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, a
3.  obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, jedná-li se o právnickou osobu,
b)   registrační značka, datum přidělení registrační značky,
c)   číslo technického průkazu silničního vozidla, datum a místo jeho vydání,
d)   číslo osvědčení o registraci silničního vozidla,
e)   datum první registrace silničního vozidla,
f)   stát poslední registrace, číslo technického průkazu silničního vozidla vydaného ve státě poslední registrace a registrační značka silničního vozidla, není-li státem poslední registrace Česká republika,
g)   údaje o odnětí osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu silničního vozidla vydaného jiným členským státem,
h)   údaje o vyřazení silničního vozidla z provozu a zániku silničního vozidla,
i)   údaje o vyvezení silničního vozidla do jiného státu,
j)   údaj o tom, zda záznam v registru byl proveden na základě žádosti podané v zastoupení na základě plné moci,
k)   údaje o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen „pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“) sdělené Českou kanceláří pojistitelů2).

(3) V registru silničních vozidel se dále u silničního vozidla uvádí

a)   účel, pro který je silniční vozidlo určeno,
b)   druh a kategorie silničního vozidla,
c)   značka silničního vozidla, obchodní název stanovený výrobcem, typ vozidla,
d)   identifikační číslo silničního vozidla (VIN), není-li, pak výrobní číslo podvozku silničního vozidla,
e)   údaje o výrobci silničního vozidla, podvozku, motoru a karoserie silničního vozidla v rozsahu podle odstavce 2 písm. a),
f)   typ, výkon a zdvihový objem motoru a palivo,
g)   typ, výrobní číslo a barva karoserie, počet míst k sezení a stání, popřípadě lůžek, rozměry ložné plochy, objem skříně nebo cisterny,
h)   údaj o celkových rozměrech silničního vozidla,
i)   největší technicky přípustná hmotnost, největší povolená hmotnost a provozní hmotnost silničního motorového vozidla a největší technicky přípustná hmotnost na nápravu a největší povolená hmotnost na nápravu,
j)   druh spojovacího zařízení, největší technicky přípustná hmotnost naloženého přípojného vozidla, největší povolená hmotnost přípojného vozidla, největší technicky přípustná hmotnost naložené jízdní soupravy a největší povolená hmotnost soupravy,
k)   stupeň plnění emisní úrovně,
l)   údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla,
m)   údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla,
n)   údaje o povolení přestavby silničního vozidla a hromadné přestavby typu silničního vozidla.

(4) V registru silničních vozidel se u zvláštní registrační značky podle § 38a a 38b uvádí

a)   údaje o osobě, které byla přidělena, v rozsahu podle odstavce 2 písm. a) a
b)   datum přidělení a odnětí zvláštní registrační značky.

(5) V registru silničních vozidel se u schváleného typu silničního vozidla uvádí technické údaje v rozsahu uvedeném v prohlášení o shodě nebo v rozsahu uvedeném v § 30 odst. 2 písm. b).

(6) Rozsah a obsah údajů podle odstavce 2 písm. g), h), i) a k) a podle odstavce 3 uváděných v registru silničních vozidel stanoví prováděcí právní předpis.

§ 4a

(1) Ministerstvo vnitra, Policie České republiky nebo Český statistický úřad poskytují Ministerstvu dopravy a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   referenční údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,
c)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel a
d)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b)   datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle zvláštních právních předpisů,
c)   datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle zvláštních právních předpisů,
d)   právní forma,
e)   statutární orgán a
f)   adresa sídla právnické osoby nebo adresa místa podnikání fyzické osoby.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   rodné číslo,
d)   státní občanství,
e)   adresa místa trvalého pobytu,
f)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
g)   datum úmrtí a
h)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   rodné číslo,
d)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e)   druh a adresa místa pobytu,
f)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
g)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
h)   datum úmrtí a
i)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z informačního systému stanic technické kontroly se obecním úřadům obcí s rozšířenou působností pro účely vedení registru silničních vozidel poskytují údaje o technických prohlídkách.

§ 5

(1) Ministerstvo zapisuje v registru silničních vozidel údaje a jejich změny do evidence podle § 4 odst. 1 písm. b), e) a f). Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapisuje v registru silničních vozidel údaje a jejich změny do evidence podle § 4 odst. 1 písm. a), c) a d).

(2) Údaje do evidence podle § 4 odst. 1 písm. a) a c) zapisuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel vozidla trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, jedná-li se o občana jiného členského státu, nebo jiný povolený pobyt, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo sídlo nebo místo podnikání, jedná-li se o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu. Údaje do evidence podle § 4 odst. 1 písm. d) zapisuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má držitel zvláštní registrační značky nebo její tabulky sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo místo podnikání, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu.

(3) Ministerstvo zajistí Policii České republiky a Vojenské policii výdej údajů z registru silničních vozidel s výjimkou evidence podle § 4 odst. 1 písm. b) způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

(4) Ministerstvo zajistí způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup výdej údajů z registru silničních vozidel s výjimkou evidence podle § 4 odst. 1 písm. b)

a)   obecní policii v rozsahu nezbytném ke zjištění totožnosti provozovatele vozidla, kterým byl na území obce spáchán přestupek,
b)   krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností v rozsahu nezbytném pro účely provádění kontroly a vedení řízení o správním deliktu podle tohoto zákona, zákona o pozemních komunikacích nebo zákona o silničním provozu a
c)   Hasičskému záchrannému sboru České republiky pro účely záchranných a likvidačních prací a plánování a realizace krizových opatření.

(5) Ministerstvo zajistí způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup výdej údajů z registru silničních vozidel s výjimkou evidence podle § 4 odst. 1 písm. b) v rozsahu

a)   podle § 4 odst. 2 písm. a), § 4 odst. 3 písm. b), h) a i) a § 4 odst. 4 písm. a)
1.  provozovateli systému elektronického mýtného pro účely vymáhání dlužného mýtného a
2.  Celní správě České republiky pro účely výkonu dozoru nad plněním povinností provozovatele vozidel v systému elektronického mýtného,
b)   podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) a § 4 odst. 4 písm. a) České inspekci životního prostředí pro účely provádění kontroly a vedení řízení o správním deliktu podle zvláštního zákona a
c)   podle § 4 odst. 2 písm. a), b), e) a f) a § 4 odst. 3 písm. b), f), k) a n) Ministerstvu životního prostředí pro účely distribuce emisních plaket podle zvláštního zákona.

(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na žádost údaje z registru silničních vozidel

a)   fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů; právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu, a
b)   orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti.

(7) Ministerstvo zabezpečuje automatizovanou výměnu údajů o silničních vozidlech, jejich vlastnících a provozovatelích podle předpisu Evropské unie18). Za tímto účelem ministerstvo

a)   zajistí způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup výdej údajů podle § 4 odst. 2 písm. a) až f), h) a i) a § 4 odst. 3 písm. b) až e) a údajů o odcizení silničního vozidla příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie podle předpisu Evropské unie18) na základě jeho požadavku; údaje o odcizení silničního vozidla pro tento účel poskytne Policie České republiky způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup z policejní evidence,
b)   předá požadavek Policie České republiky, Celní správy nebo Hasičského záchranného sboru České republiky na poskytnutí údajů o silničních vozidlech, jejich vlastnících a provozovatelích příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie podle předpisu Evropské unie18) a poskytnuté údaje a
c)   předá požadavek obecního úřadu obce s rozšířenou působností na poskytnutí údajů o silničních vozidlech, jejich vlastnících a provozovatelích příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie podle předpisu Evropské unie18) a poskytnuté údaje.

(8) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení registru silničních vozidel, způsob a formu zápisu údajů do registru silničních vozidel, podrobnosti o údajích zapisovaných do registru silničních vozidel a vzor žádosti o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.

§ 6

(1) Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky

a)   trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
b)   sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.

(2) Je-li silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo provozováno na pozemních komunikacích v mezinárodním provozu podle mezinárodní smlouvy o silničním provozu19) po dobu, která nepřesáhne 6 měsíců v kalendářním roce, odstavec 1 se nepoužije.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo do registru silničních vozidel na základě písemné žádosti vlastníka silničního vozidla, popřípadě společné žádosti vlastníka a osoby, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla, pokud

a)   technická způsobilost silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích byla schválena,
b)   je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5) týkající se takového vozidla,
c)   byla při pořízení silničního vozidla z jiného členského státu zaplacena daň z přidané hodnoty, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
d)   silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému20) nebo v informačním systému Policie České republiky nebo tato informace není zjištěna postupem podle § 5 odst. 7 a
e)   provozovatel silničního vozidla má na území České republiky
1.  trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
2.  sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.

(4) Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel musí obsahovat

a)   údaj o druhu a kategorii silničního vozidla, značku a obchodní název stanovený výrobcem, typ silničního vozidla, obchodní označení, číslo technického průkazu silničního vozidla, číslo schválení technické způsobilosti silničního vozidla a účel, pro který je silniční vozidlo určeno,
b)   údaje o vlastníkovi silničního vozidla podle § 4 odst. 2 písm. a),
c)   údaje o provozovateli silničního vozidla podle § 4 odst. 2 písm. a), není-li vlastník současně provozovatelem tohoto vozidla,
d)   u silničních motorových vozidel, která jsou vybavena podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1a) záznamovým zařízením, též žádost o vydání paměťové karty podniku a
e)   úředně ověřený podpis nebo uznávaný elektronický podpis21) žadatele; to neplatí, pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti ověří totožnost žadatele nebo je žadatel zastoupen na základě plné moci.

(5) K žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel žadatel přiloží

a)   doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je
1.  technický průkaz silničního vozidla,
2.  prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán,
3.  osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla,
4.  rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, nebo
5.  osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech,
b)   doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo, s výjimkou vozidel podle § 40 odst. 2 až 4,
c)   protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,
d)   zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5),
e)   doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
f)   potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu a
g)   dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu podle písmene a).

(6) Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem21) zmocnitele.

(7) Vzor žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel stanoví prováděcí právní předpis.

§ 7

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel žadateli

a)   vydá technický průkaz nebo zapíše do technického průkazu silničního vozidla údaje o vlastníkovi silničního vozidla a údaje o provozovateli silničního vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem silničního vozidla, a registrační značku,
b)   vydá osvědčení o registraci silničního vozidla a
c)   odejme osvědčení o registraci silničního vozidla a technický průkaz silničního vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě, a předá je ministerstvu na jeho vyžádání.

(2) Pokud nepřidělí registrační značku postupem podle § 7b, obecní úřad obce s rozšířenou působností při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel dále přidělí k silničnímu vozidlu registrační značku a vydá žadateli tabulky s přidělenou registrační značkou v počtu odpovídajícím kategorii vozidla.

(3) Registrační značka je tvořena kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic.

(4) Při vydání tabulek s registrační značkou podle odstavce 2 obecní úřad obce s rozšířenou působností opatří jednu z vydaných tabulek nálepkou, na níž vyznačí termín pravidelné technické prohlídky.

(5) Ministerstvo oznámí do dvou měsíců od zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel příslušnému orgánu jiného členského státu odejmutí osvědčení o registraci a technického průkazu silničního vozidla, které bylo ke dni podání žádosti o registraci zapsáno v registru jiného členského státu. Na žádost příslušného orgánu jiného členského státu vrátí ministerstvo odňaté osvědčení o registraci a technický průkaz tomuto orgánu do 6 měsíců od jejich odejmutí.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví vzor technického průkazu a způsob provádění zápisu v technickém průkazu silničního vozidla, vzor osvědčení o registraci silničního vozidla, a druhy, formu, obsah a strukturu registrační značky a provedení tabulky s registrační značkou.


1a) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 15 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 47/2004 Sb. a zákona č. 137/2008 Sb.
5) Zákon č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18) Čl. 12 rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti.
Čl. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
19) Vídeňská úmluva o silničním provozu podepsaná dne 8. listopadu 1969.
20) Úmluva podepsaná dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.
Rozhodnutí Rady 2005/211/SVV ze dne 24. února 2005 o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu.
Nařízení Rady (ES) č. 871/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zavedení některých nových funkcí Schengenského informačního systému, také se zřetelem k boji proti terorismu.
21) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámky pod čarou č. 4 a 4a se zrušují.

13. V § 7a odst. 1 větě první se slova „s přihláškou o registraci“ nahrazují slovy „s žádostí o zápis“ a za slova „záznamovým zařízením,“ se vkládají slova „do registru silničních vozidel“.

14. V § 7a odst. 1 a 3, § 14a odst. 1 a 6 a v § 80 odst. 2 písm. s) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

15. V § 7a odst. 1, 2 a 3 se slova „karty vozidla“ nahrazují slovy „karty podniku“.

16. V § 7a odst. 1 se slova „kartu vozidla“ nahrazují slovy „kartu podniku“.

17. Za § 7a se vkládají nové § 7b až 7h, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22 znějí:

㤠7b
Registrační značka na přání

(1) Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou žadatelem zvolenou kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic (dále jen „registrační značka na přání“). Žádost o přidělení registrační značky na přání k silničnímu vozidlu, které není zapsané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností registrační značku na přání přidělí, pokud

a)   neobsahuje hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu,
b)   stejná registrační značka není přidělena k jinému silničnímu vozidlu, není rezervována a tabulka s touto registrační značkou není vedena jako odcizená, ztracená nebo zničená a
c)   splňuje požadavky na formu a strukturu registrační značky na přání.

(3) Tabulky s přidělenou registrační značkou na přání vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností žadateli do 15 dnů ode dne uhrazení správního poplatku. Před vydáním tabulek s přidělenou registrační značkou na přání žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tabulky s přidělenou registrační značkou, pokud byly k silničnímu vozidlu vydány.

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost rezervuje registrační značku na přání, pokud registrační značka na přání splňuje podmínky podle odstavce 2 a pro žadatele již není rezervována jiná registrační značka na přání.

(5) Pokud osoba, na jejíž žádost byla registrační značka na přání rezervována, podá do 3 měsíců od provedení rezervace žádost o přidělení této značky podle odstavce 1, obecní úřad obce s rozšířenou působností žádosti vyhoví. Není-li v této lhůtě žádost podána, rezervace zaniká.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na formu a strukturu registrační značky na přání, provedení tabulky s registrační značkou na přání a způsob umístění tabulky na silničním vozidle.

§ 7c

(1) Současně s podáním žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel, žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu, žádosti o zápis zániku silničního vozidla nebo žádosti o přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu může osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník silničního vozidla, které byla k tomuto silničnímu vozidlu přidělena registrační značka na přání dle § 7b a která převedla vlastnictví tohoto vozidla na jinou osobu (dále jen „dosavadní vlastník“), vlastník nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem vlastníka požádat o

a)   přidělení této registrační značky na přání k jinému silničnímu vozidlu, jehož je vlastníkem nebo provozovatelem a které je zapsáno v registru silničních vozidel nebo o jehož zápis žádá, nebo
b)   rezervaci této registrační značky na přání na dobu 3 měsíce ode dne podání žádosti.

(2) Spolu s žádostí podle odstavce 1 písm. b) odevzdá žadatel obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností k úschově tabulky s přidělenou registrační značkou.

(3) Žádosti podle odstavce 1 obecní úřad obce s rozšířenou působností vyhoví, pokud provedl zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla nebo zápis zániku silničního vozidla v registru silničních vozidel nebo vyřadil silniční vozidlo z provozu.

(4) Pokud osoba, na jejíž žádost byla registrační značka na přání rezervována, podá ve lhůtě podle odstavce 1 písm. b) žádost o přidělení rezervované značky na přání k silničnímu vozidlu, jehož je žadatel vlastníkem nebo provozovatelem, obecní úřad obce s rozšířenou působností žádosti vyhoví. Žádost o přidělení rezervované registrační značky na přání k silničnímu vozidlu, které není zapsáno v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel. Není-li v této lhůtě žádost podána, rezervace zaniká.

§ 7d

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka vydá tabulku s registrační značkou již k tomuto silničnímu vozidlu přidělenou

a)   k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu, nebo
b)   v případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání.

(2) K žádosti podle odstavce 1 písm. b) přiloží žadatel poškozenou tabulku s přidělenou registrační značkou.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví vzor žádosti o vydání tabulky podle odstavce 1.

§ 7e

(1) Ztrátu, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

(2) Pokud bylo k silničnímu vozidlu vydáno více tabulek s přidělenou registrační značkou, odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla tabulky, které nebyly ztraceny, zničeny nebo odcizeny, spolu s oznámením podle odstavce 1.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě oznámení podle odstavce 1 přidělí silničnímu vozidlu novou registrační značku a vydá tabulky s touto značkou; je-li současně s oznámením podána žádost o přidělení registrační značky na přání, postupuje podle § 7b.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví vzor oznámení podle odstavce 1.

§ 7f

(1) Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a požádat o vydání nového technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla. Poškozený technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla spolu s žádostí.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti podle odstavce 1 vydá žadateli nový technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví vzor žádosti o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a osvědčení o registraci silničního vozidla a způsob provádění zápisu údajů v novém technickém průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla a jejich rozsah.

§ 7g

Ministerstvo zajišťuje výrobu tabulek registračních značek a poskytuje tyto tabulky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na základě jeho požadavku. Obecní úřad obce s rozšířenou působností sděluje ministerstvu požadavky na poskytnutí tabulek registračních značek průběžně tak, aby byl schopen zabezpečit jejich vydávání.

§ 7h

(1) Silniční vozidlo člena diplomatické mise zapisuje do registru silničních vozidel ministerstvo. Na zápis silničního vozidla člena diplomatické mise do registru silničních vozidel a související činnosti se § 6 odst. 3 písm. a) a b), § 7 a 7d až 7f použijí obdobně.

(2) Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Generální inspekce bezpečnostních sborů a zpravodajské služby vedou evidenci silničních vozidel používaných pro své účely a zapisují silniční vozidla do této evidence. Ministerstvo vnitra dále vede evidenci silničních vozidel používaných pro účely Celní správy České republiky a pro účely orgánů Finanční správy České republiky a zapisuje silniční vozidla do této evidence. Na obsah evidence silničních vozidel podle vět první a druhé se použijí § 4 odst. 1 písm. a) a d) a § 4 odst. 2 a 3 obdobně. Na činnosti související se zápisem těchto silničních vozidel se § 7 použije obdobně. Vozidla ozbrojených sil České republiky se evidují podle zvláštního zákona22).


22) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

18. § 8 až 14 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 23 a 24 znějí:

㤠8
Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla

(1) Zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností

a)   v případě převodu vlastnického práva na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem,
b)   v případě přechodu vlastnického práva na základě
1.  žádosti nového vlastníka silničního vozidla, nebo
2.  oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, přešlo-li vlastnictví k silničnímu vozidlu na stát odúmrtí, zabavením nebo propadnutím věci.

(2) Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dne

a)   převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo
b)   přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

(3) Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla obsahuje vedle obecných náležitostí podání údaje o novém vlastníkovi a provozovateli silničního vozidla podle § 4 odst. 2 písm. a); je-li provozovatel totožný s novým vlastníkem silničního vozidla, údaje o provozovateli se v žádosti neuvádí. Žádost podle odstavce 1 písm. a) musí být opatřena úředně ověřenými podpisy nebo uznávanými elektronickými podpisy žadatelů; to neplatí, pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti ověří totožnost žadatele nebo je žadatel zastoupen na základě plné moci.

(4) K žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla se přiloží

a)   v případě převodu vlastnického práva
1.  technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
2.  protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 14 dní, a
3.  zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5), není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu,
b)   v případě přechodu vlastnického práva
1.  doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu a
2.  doklady podle písmene a); technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla se přikládají, má-li je žadatel k dispozici.

(5) K oznámení se přiloží doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu a technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla, má-li je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových k dispozici.

(6) Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla podle odstavce 1 písm. a) písemnou plnou mocí, musí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

(7) K žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla se může vedle žadatelů uvedených v odstavci 1 písm. a) připojit další osoba, pokud nabyla vlastnické právo k silničnímu vozidlu před podáním žádosti ve lhůtě podle odstavce 2, a

a)   vlastnické právo k silničnímu vozidlu nabyla tato osoba v rámci výkonu podnikatelské činnosti zcizitele, nebo
b)   je tato osoba podnikatelem a osoba, která na ní vlastnictví převedla, má být zapsána jako provozovatel silničního vozidla.

§ 9
Žádost o zápis změny provozovatele silničního vozidla

(1) Zápis změny provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě

a)   společné žádosti vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, nebo
b)   žádosti provozovatele silničního vozidla, má-li být novým provozovatelem silničního vozidla jeho vlastník.

(2) Žádost o zápis změny provozovatele silničního vozidla obsahuje vedle obecných náležitostí podání údaje o novém provozovateli silničního vozidla podle § 4 odst. 2 písm. a). Ustanovení § 8 odst. 3 věty druhé, § 8 odst. 4 písm. a) a § 8 odst. 6 se použijí obdobně.

(3) Je-li podána žádost podle odstavce 1 písm. b) a technický průkaz má v držení vlastník silničního vozidla, vyzve jej obecní úřad obce s rozšířenou působností k jeho předložení.

(4) Vzor žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla stanoví prováděcí právní předpis.

§ 10
Zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše změnu vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě žádosti nebo oznámení, jsou-li splněny podmínky podle § 6 odst. 3 písm. d) a e). Při zápisu změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla obecní úřad obce s rozšířenou působností dále

a)   zapíše údaje o novém vlastníku nebo provozovateli do technického průkazu silničního vozidla,
b)   odejme dosavadní osvědčení o registraci silničního vozidla a vydá nové osvědčení a
c)   přidělí silničnímu vozidlu registrační značku a vydá tabulky s přidělenou registrační značkou, pokud byl použit postup podle § 7c.

(2) Po provedení úkonů podle odstavce 1 obecní úřad obce s rozšířenou působností předá technický průkaz silničního vozidla, osvědčení o registraci silničního vozidla a popřípadě tabulky s přidělenou registrační značkou nově zapsanému vlastníkovi nebo provozovateli silničního vozidla.

(3) Je-li podána žádost podle § 8 odst. 7, považuje se pro účely odstavců 1 a 2 za nového vlastníka silničního vozidla osoba, která nabyla silniční vozidlo jako poslední.

§ 11
Změna ostatních údajů v registru silničních vozidel

(1) O zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, je povinen požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala,

a)   vlastník silničního vozidla, jedná-li se o změnu údaje uvedeného v § 4 odst. 4 písm. a), nebo
b)   provozovatel silničního vozidla.

(2) K žádosti podle odstavce 1 se přiloží

a)   technický průkaz,
b)   osvědčení o registraci silničního vozidla, nejedná-li se o vozidlo dočasně nebo dlouhodobě vyřazené z provozu na pozemních komunikacích,
c)   další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle.

(3) Pokud je předmětem žádosti podle odstavce 1 zápis změny údaje v registru silničních vozidel na základě výměny podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, k žádosti se dále přiloží

a)   doklad o nabytí této části,
b)   protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části a
c)   rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené výměně, jedná-li se o přestavbu silničního vozidla.

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti podle odstavce 1

a)   zapíše změnu údaje do registru silničních vozidel,
b)   vyznačí změnu údaje v technickém průkazu silničního vozidla a
c)   vydá nové osvědčení o registraci silničního vozidla v případě změny údajů uváděných v osvědčení o registraci silničního vozidla.

§ 12
Vyřazení silničního vozidla z provozu

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu

a)   na základě žádosti vlastníka silničního vozidla, nebo
b)   zaniklo-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5) a ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebyla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se téhož silničního vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události.

(2) Vlastník silničního vozidla spolu s žádostí o vyřazení silničního vozidla z provozu odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou a předloží technický průkaz silničního vozidla k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu.

(3) Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen

a)   zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a
b)   neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.

(4) Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

(5) Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl; k žádosti přiloží policejní protokol. Doklady a tabulky podle odstavce 2 k žádosti přiloží, má-li je k dispozici. Odstavce 3 a 4 se nepoužijí.

(6) Bylo-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu podle odstavce 1 písm. b), je vlastník silničního vozidla povinen obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení silničního vozidla z provozu

a)   odevzdat osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou,
b)   předložit technický průkaz silničního vozidla k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu a
c)   oznámit údaje podle odstavce 4.

(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností ukončí vyřazení silničního vozidla z provozu na žádost jeho vlastníka, pokud

a)   je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a
b)   má silniční vozidlo platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly.

(8) Obecní úřad obce s rozšířenou působností současně s rozhodnutím o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu vrátí vlastníkovi silničního vozidla osvědčení o registraci silničního vozidla a tabulky s přidělenou registrační značkou a vyznačí ukončení vyřazení z provozu v technickém průkazu silničního vozidla. Pokud byl použit postup podle § 7c, obecní úřad obce s rozšířenou působností přidělí k silničnímu vozidlu registrační značku a vydá tabulky s přidělenou registrační značkou.

§ 13
Zánik silničního vozidla

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě

a)   žádosti vlastníka silničního vozidla, pokud silniční vozidlo
1.  bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků23) bez odstranění svých podstatných částí,
2.  bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě nebo
3.  bylo zničeno, nebo
b)   oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, který postupem podle zvláštního zákona24) předal silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru autovraků.

(2) Zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání.

(3) Vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a). K žádosti přiloží

a)   doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou v jiném členském státě, jedná-li se o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bod 2,
b)   doklad potvrzující zničení silničního vozidla, jedná-li se o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bod 3,
c)   technický průkaz silničního vozidla,
d)   osvědčení o registraci silničního vozidla a
e)   všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou.

(4) Doklady a tabulky podle odstavce 3 písm. c) až e) se k žádosti nepřikládají, pokud byly zničeny spolu s vozidlem.

(5) Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. a) bod 1 ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností v evidenci podle zvláštního právního předpisu23).

(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při zápisu zániku silničního vozidla dále

a)   odebere osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou a
b)   vyznačí v technickém průkazu silničního vozidla záznam o zániku technické způsobilosti vozidla a skončení platnosti technického průkazu.

§ 14
Vývoz

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka silničního vozidla přidělí k tomuto vozidlu registrační značku s omezenou platností pro vývoz do jiného státu a vydá tabulky s touto přidělenou registrační značkou v počtu odpovídajícím kategorii vozidla.

(2) Spolu se žádostí podle odstavce 1 se odevzdají všechny vydané tabulky s registrační značkou, která byla k silničnímu vozidlu dosud přidělena, a předloží osvědčení o registraci silničního vozidla a technický průkaz silničního vozidla k provedení záznamu o vývozu do jiného státu.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví vzor žádosti o přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu, formu, obsah a strukturu registrační značky pro vývoz do jiného státu, dobu její platnosti, provedení tabulky s touto registrační značkou a způsob jejího umístění na silničním vozidle.


23) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
24) § 19 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb.
§ 37 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 188/2004 Sb.“.

19. Nadpis § 14a zní: „Paměťová karta dílny“.

20. V § 14a odst. 1, 2, 4, 5 a 6 se slova „servisní karty“ nahrazují slovy „karty dílny“.

21. V § 14a odst. 3 se slova „servisní karta“ nahrazují slovy „karta dílny“.

22. V § 14a odst. 4 se slova „servisní kartu“ nahrazují slovy „kartu dílny“.

23. V části třetí hlava I včetně nadpisu zní:

„HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 15

Silniční vozidla, jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky nebo nedokončená silniční vozidla lze uvádět na trh pouze, pokud je schválena jejich technická způsobilost.“.

24. V části třetí se za hlavu I vkládá nová hlava II, která včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 7 zní:

„HLAVA II
SCHVALOVÁNÍ TYPU

§ 16

(1) Typ silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku schvaluje ministerstvo na žádost výrobce.

(2) Ministerstvo schválí typ silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, na který se nepoužijí příslušné předpisy Evropské unie16), pokud

a)   typ silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku
1.  odpovídá údajům obsaženým v dokumentaci přiložené k žádosti o schválení typu a
2.  splňuje technické požadavky na bezpečnost silničního provozu a ochranu života a zdraví člověka a životního prostředí (dále jen „technické požadavky“) a
b)   výrobce je způsobilý zajistit shodu výroby silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem.

(3) Při schválení typu silničního vozidla podle odstavce 2 ministerstvo povolí výjimku ze splnění technických požadavků, pokud technické charakteristiky typu silničního vozidla zajišťují srovnatelnou úroveň bezpečnosti silničního provozu a ochrany života a zdraví člověka a životního prostředí jako technické požadavky.

(4) Ministerstvo schválí typ silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, na který se použijí příslušné předpisy Evropské unie16), pokud

a)   typ silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku
1.  odpovídá údajům obsaženým v dokumentaci přiložené k žádosti o schválení typu a
2.  splňuje harmonizované technické požadavky na bezpečnost silničního provozu a ochranu života a zdraví člověka a životního prostředí (dále jen „harmonizované technické požadavky“) a
b)   výrobce je způsobilý zajistit shodu výroby silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem.

(5) Při schválení typu silničního vozidla podle odstavce 4 ministerstvo povolí výjimku ze splnění harmonizovaných technických požadavků, pokud

a)   technické charakteristiky typu silničního vozidla zajišťují srovnatelnou úroveň bezpečnosti silničního provozu a ochrany života a zdraví člověka a životního prostředí jako harmonizované technické požadavky a
b)   jedná se o typ silničního vozidla, které bude vyráběno a uváděno na trh v omezeném počtu kusů (dále jen „silniční vozidlo v malé sérii“).

(6) Ministerstvo schválí typ systému silničního vozidla, jeho konstrukční části nebo samostatného technického celku, na který se použije mezinárodní smlouva v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterou je Česká republika vázána7), pokud

a)   typ systému silničního vozidla, jeho konstrukční části nebo samostatného technického celku
1.  odpovídá údajům obsaženým v dokumentaci přiložené k žádosti o schválení typu a
2.  splňuje technické požadavky přijaté na základě této mezinárodní smlouvy na bezpečnost silničního provozu a ochranu života a zdraví člověka a životního prostředí (dále jen „mezinárodní technické požadavky“) a
b)   výrobce je způsobilý zajistit shodu výroby systémů silničních vozidel, jejich konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem.

(7) Ministerstvo neschválí typ silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, který splňuje technické požadavky, harmonizované technické požadavky nebo mezinárodní technické požadavky, pokud představuje závažné nebezpečí pro bezpečnost silničního provozu, životní prostředí nebo život nebo zdraví člověka.

(8) Schválení typu silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku podle odstavců 2, 3 nebo 5 je platné pouze na území České republiky. Schválení typu silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku podle odstavců 4 nebo 6 je platné ve všech členských státech.

(9) Prováděcí právní předpis stanoví silniční vozidla, jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, na které se nepoužijí příslušné předpisy Evropské unie, technické požadavky, harmonizované technické požadavky a mezinárodní technické požadavky, způsob zajištění shody výroby silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem, a nejvyšší počet silničních vozidel v malé sérii.

§ 17
Žádost o schválení typu

(1) Žádost o schválení typu lze podat pro typ

a)   silničního vozidla, jehož systémy a samostatné technické celky nejsou typově schváleny (dále jen „jednorázové schválení typu“),
b)   silničního vozidla, jehož všechny konstrukční části a samostatné technické celky jsou typově schváleny a alespoň jeden jeho systém je typově schválen (dále jen „kombinované schválení typu“),
c)   silničního vozidla, jehož všechny systémy, konstrukční části a samostatné technické celky jsou typově schváleny (dále jen „postupné schválení typu“),
d)   systému vozidla,
e)   konstrukční části vozidla, nebo
f)   samostatného technického celku vozidla.

(2) Pro každý typ, o jehož schválení se žádá, musí být podána samostatná žádost. Různá řízení o schválení typu nelze spojit do společného řízení.

(3) Výrobce, který nemá sídlo nebo místo podnikání na území členského státu, je pro celé řízení o schválení typu podle § 16 odst. 4 povinen ustanovit zmocněnce, který má na území členského státu sídlo nebo místo podnikání nebo trvalý nebo obdobný pobyt.

(4) Žádost o schválení typu musí obsahovat

a)   obchodní označení silničního vozidla, jeho systémů, konstrukční části nebo samostatného technického celku silničního vozidla, značku a obchodní název stanovený výrobcem a popis typu silničního vozidla,
b)   údaj o tom, zda se žádá o
1.  schválení typu podle § 16 odst. 2, 4 nebo 6,
2.  jednorázové, kombinované nebo postupné schválení typu, jde-li o schválení typu silničního vozidla,
3.  povolení výjimky podle § 16 odst. 3 nebo 5 a
c)   údaj o počtu silničních vozidel, které budou vyrobeny, jde-li o typ silničního vozidla v malé sérii.

(5) K žádosti o schválení typu žadatel přiloží

a)   výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla nebo místa podnikání žadatele, pokud nemá sídlo nebo místo podnikání na území České republiky,
b)   dokumentaci obsahující technické údaje o typu, jehož schválení je požadováno, v listinné nebo elektronické podobě,
c)   prohlášení o tom, že žádost o schválení téhož typu nebyla podána u příslušného orgánu jiného členského státu, jedná-li se o schválení typu podle § 16 odst. 4,
d)   osvědčení o schválení typu systému vozidla, konstrukčních částí vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, včetně schvalovací dokumentace, bylo-li vydáno,
e)   popis opatření k zajištění shody výroby vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem a
f)   popis způsobu zajištění evidence počtu vyrobených silničních vozidel, jde-li o typ silničního vozidla v malé sérii.

(6) Ministerstvo je oprávněno vyžádat si pro potřeby ověření splnění podmínek podle § 16 odst. 2 až 6 od žadatele další údaje neuvedené v žádosti o schválení typu nebo v přílohách k této žádosti, které jsou nezbytné k rozhodnutí o této žádosti.

(7) Rozsah a obsah dokumentace obsahující technické údaje o typu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 18

Ministerstvo zastaví řízení o schválení typu podle § 16 odst. 4, pokud zjistí, že

a)   u orgánu jiného členského státu bylo zahájeno řízení o schválení totožného typu s platností ve všech členských státech, nebo
b)   orgán jiného členského státu schválil totožný typ s platností ve všech členských státech.

§ 19
Ověření shodnosti výroby

(1) Splnění podmínky podle § 16 odst. 2 písm. b), § 16 odst. 4 písm. b) nebo § 16 odst. 6 písm. b) ověří ministerstvo. Náklady na toto ověření nese žadatel. Pokud výroba silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků nebo její část probíhá v jiném členském státě, může ministerstvo požádat o ověření splnění těchto podmínek příslušný orgán tohoto státu.

(2) Na žádost orgánu jiného členského státu, který vede řízení o schválení typu, ověří ministerstvo způsobilost výrobce zajistit shodu výroby silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem, pokud výroba nebo její část probíhá na území České republiky a výrobce provedení ověření umožnil. Ministerstvo bez zbytečného odkladu sdělí výsledek tohoto ověření orgánu, který o ověření požádal.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví způsob ověření podle odstavců 1 a 2 a náležitosti sdělení podle odstavce 2.

§ 20
Ověření technických požadavků

(1) Splnění technických požadavků, harmonizovaných technických požadavků nebo mezinárodních technických požadavků, shodnost typu silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku s údaji v dokumentaci a srovnatelnou úroveň bezpečnosti silničního provozu a ochrany života a zdraví člověka a životního prostředí podle § 16 odst. 3 nebo 5 ověří ministerstvo nebo technická zkušebna. Náklady na toto ověření nese žadatel.

(2) U postupného schválení typu ověří ministerstvo pouze platnost osvědčení o schválení typu systémů vozidla, jeho konstrukčních částí a samostatných technických celků, jejich vzájemný soulad a soulad s typem silničního vozidla vymezeným v žádosti. U kombinovaného schválení typu postupuje ministerstvo obdobně u těch systémů vozidla, jeho konstrukčních částí a samostatných technických celků, které jsou typově schváleny.

(3) Ministerstvo je oprávněno vyžádat si od výrobce silniční vozidla, jejich konstrukční části nebo samostatné technické celky v počtu potřebném pro provedení zkoušek.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah a způsob ověření podle odstavce 1 a způsob určení počtu silničních vozidel, jejich konstrukčních částí nebo samostatných technických celků potřebných pro provedení zkoušek.

§ 21
Schválení typu

(1) Pokud ministerstvo schválí typ silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, vydá žadateli místo písemného vyhotovení rozhodnutí osvědčení o schválení typu. Přílohou osvědčení o schválení typu je dokumentace přiložená k žádosti o schválení typu a kopie zkušebních protokolů (dále jen „schvalovací dokumentace“) a seznam schvalovací dokumentace v listinné nebo elektronické podobě.

(2) Pokud konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla splňuje technické požadavky nebo harmonizované technické požadavky pouze ve spojení s jinou konstrukční částí nebo samostatným technickým celkem, ministerstvo v písemném vyhotovení rozhodnutí o schválení typu odpovídajícím způsobem omezí použití této konstrukční části nebo samostatného technického celku vozidla.

(3) Pokud se jedná o typ silničního vozidla v malé sérii, ministerstvo v písemném vyhotovení rozhodnutí o schválení typu uvede počet vozidel, která budou vyrobena a uvedena na trh.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví vzor osvědčení o schválení typu, náležitosti seznamu schvalovací dokumentace a způsob vyplnění osvědčení o schválení typu.

§ 22

(1) Pokud byl schvalovaný typ již schválen jiným členským státem s platností na jeho území, provede se ověření podle § 20 jen v rozsahu, ve kterém není splnění příslušných podmínek prokázáno tímto schválením.

(2) Ministerstvo zašle na žádost držitele osvědčení o schválení typu pro účely prodeje, registrace nebo uvedení do provozu silničního vozidla v jiném členském státě kopii osvědčení o schválení typu silničního vozidla podle § 16 odst. 5 a schvalovací dokumentace příslušnému orgánu tohoto státu.

(3) Pokud ministerstvo obdrží od příslušného orgánu jiného členského státu kopii osvědčení o schválení typu silničního vozidla v malé sérii s platností na území tohoto státu a kopii schvalovací dokumentace, rozhodne o tom, zda uzná takto schválený typ silničního vozidla. Ministerstvo takto schválený typ silničního vozidla uzná, pokud z obdržené kopie osvědčení a schvalovací dokumentace vyplývá, že jsou splněny podmínky podle § 16 odst. 5. Kopii rozhodnutí ministerstvo zašle příslušnému orgánu jiného členského státu.

§ 23
Prohlášení o shodě a značka schválení typu

(1) Výrobce je povinen každé vyrobené silniční vozidlo, jehož typ je schválen,

a)   opatřit prohlášením o shodě a označit značkou schválení typu, nebo
b)   označit značkou schválení typu.

(2) Výrobce zajistí, aby prohlášení o shodě obsahovala ochranné prvky k zabránění padělání. Pouze výrobce je oprávněn vydávat duplikáty prohlášení o shodě.

(3) Výrobce je povinen každou vyrobenou konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla, jehož typ je schválen, označit výrobní nebo obchodní značkou, číslem typu nebo identifikačním číslem typu a značkou schválení typu.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví, pro které kategorie silničních vozidel se vydává prohlášení o shodě a které kategorie silničních vozidel se označují pouze značkou schválení typu, které konstrukční části vozidla nebo samostatné technické celky vozidla se označují značkou schválení typu, náležitosti prohlášení o shodě a duplikátu prohlášení o shodě a vzhled značky schválení typu.

§ 24
Změna schválení typu

(1) O změně schválení typu rozhoduje ministerstvo na základě písemné žádosti výrobce. Žádost o změnu schválení typu musí obsahovat údaje podle § 17 odst. 4 písm. a) a vymezení údajů obsažených ve schvalovací dokumentaci, kterých se změna týká. K žádosti musí být přiloženy přílohy podle § 17 odst. 5 písm. b).

(2) Ministerstvo schválí změny již schváleného typu, pokud

a)   nedojde ke změně základních znaků typu a
b)   po provedení změny budou splněny podmínky pro schválení typu podle § 16.

(3) Ministerstvo schválí změny formou rozšíření schválení typu a vydá žadateli nové osvědčení, schvalovací dokumentaci a případně i seznam schvalovací dokumentace s vyznačenými změnami a datem jejich provedení, pokud

a)   ověření splnění podmínek podle odstavce 2 proběhlo postupem podle § 20,
b)   se změny týkají údajů uvedených v osvědčení o schválení typu, nebo
c)   se o provedení změny žádá v souvislosti s nabytím účinnosti prováděcího právního předpisu, kterým se stanoví nové technické požadavky, harmonizované technické požadavky nebo mezinárodní technické požadavky.

(4) Pokud se jedná o jiné změny schválení typu než změny uvedené v odstavci 3, ministerstvo je schválí formou revize schválení typu a ve schvalovací dokumentaci a případně i v seznamu schvalovací dokumentace vyznačí příslušné změny a datum jejich provedení.

(5) Způsob vyznačování rozšíření schválení typu nebo revize schválení typu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 25
Zrušení rozhodnutí o schválení typu

(1) Ministerstvo zruší rozhodnutí o schválení typu, jestliže

a)   výrobce neodstraní nedostatky zjištěné při dohledu nad výrobou ve lhůtě podle § 28c odst. 1, pokud uvedl na trh vyrobená silniční vozidla, jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které nejsou shodné se schváleným typem,
b)   výrobce při výrobě silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků a jejich uvádění na trh nedodržuje podmínky schválení typu nebo povinnosti stanovené v § 28 odst. 1 písm. a), b), d), e) a q),
c)   byla ukončena výroba schváleného typu silničního vozidla, jeho konstrukční části nebo samostatného technického celku, nebo
d)   o to výrobce požádal.

(2) Výrobce je povinen oznámit ministerstvu ukončení výroby schváleného typu silničního vozidla, jeho konstrukční části nebo samostatného technického celku, pokud již nehodlá výrobu obnovit.

(3) Pokud silniční vozidla, jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, jejichž typ je schválen, představují závažné nebezpečí pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, životní prostředí nebo život a zdraví člověka, ministerstvo zakáže jejich výrobci nebo dovozci uvádění na trh po dobu nejdéle šesti měsíců.

§ 26
Pozbytí platnosti schválení typu

(1) Pokud nabude účinnosti prováděcí právní předpis, kterým se stanoví nové technické požadavky, harmonizované technické požadavky nebo mezinárodní technické požadavky vztahující se na schválený typ silničního vozidla, jeho systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky a schválený typ novým požadavkům neodpovídá, pozbývá rozhodnutí o schválení typu platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto prováděcího právního předpisu.

(2) Silniční vozidla vyrobená ve shodě se schváleným typem lze po pozbytí platnosti schváleného typu podle odstavce 1 uvádět na trh pouze na základě povolení ministerstva. Ministerstvo na žádost výrobce povolí uvedení silničních vozidel podle věty první na trh, pokud

a)   se tato vozidla v den pozbytí platnosti schválení typu nacházela na území některého členského státu a nebyla zapsána v registru silničních vozidel nebo obdobné evidenci jiného členského státu a
b)   výrobce doloží technické nebo ekonomické důvody, jež brání splnění nových technických požadavků nebo harmonizovaných technických požadavků u těchto vozidel.

(3) V povolení ministerstvo uvede počet silničních vozidel, které lze uvést na trh, a jejich identifikační čísla (VIN), a dobu, po kterou lze silniční vozidla na trh uvádět a která nesmí překročit 12 měsíců.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví nejvyšší počet silničních vozidel, jejichž uvedení na trh lze podle odstavců 2 a 3 povolit.

§ 27
Technické zkušebny

(1) Ministerstvo na žádost povolí provozování technické zkušebny právnické osobě, která

a)   je vybavena přístroji a dalším technickým zařízením nezbytným k provádění činností podle § 20 odst. 1 a disponuje prostorami stavebně upravenými pro výkon těchto činností,
b)   má zaveden dostatečný systém vnitřní organizace a řízení a
c)   zabezpečí, že tyto zkoušky budou prováděny odborně způsobilými osobami.

(2) V povolení provozu technické zkušebny ministerstvo uvede kategorii činností, pro kterou žadatel doložil splnění podmínek podle odstavce 1 a kterou je technická zkušebna oprávněna vykonávat.

(3) Zaměstnanci provozovatele technické zkušebny jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích, s nimiž se seznámí při provádění činností podle § 20 odst. 1. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být tyto osoby zproštěny pouze osobou, v jejímž zájmu tuto povinnost mají, anebo ve veřejném zájmu vedoucím zaměstnancem, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu.

(4) O provedení ověření podle § 20 odst. 1 pořídí technická zkušebna zkušební protokol a neprodleně po jeho pořízení jej zašle ministerstvu.

(5) Ministerstvo odejme povolení k provozování technické zkušebny, pokud její provozovatel

a)   přestal splňovat podmínky pro vydání povolení,
b)   opakovaně vykonává činnosti, k jejichž výkonu není podle odstavce 2 oprávněn, nebo
c)   o odnětí povolení požádal.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví kategorie činností technických zkušeben, požadavky na přístroje a další nezbytné technické zařízení a na prostory potřebné pro výkon činnosti technické zkušebny, požadavky na systém vnitřní organizace a řízení a způsob posuzování splnění těchto požadavků a vzor zkušebního protokolu.

§ 28
Povinnosti výrobce a akreditovaného zástupce

(1) Každý výrobce, který je držitelem osvědčení o schválení typu, je povinen

a)   zajistit výrobu a účinnou kontrolu pomocí systému řízení jakosti a kontroly výroby,
b)   zajistit provádění zkoušek vyrobených silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků na zkušebním zařízení určeném pro ověřování shodnosti každého vyrobeného silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku se schváleným typem,
c)   zajistit, aby výsledky zkoušek byly zaznamenávány do zkušebních knih a aby záznamy o zkouškách byly dostupné alespoň po dobu 10 let,
d)   zajistit, aby pro každý typ byly prováděny nejméně zkoušky stanovené prováděcím právním předpisem, a analyzovat jejich výsledky,
e)   zajistit, aby po každé zkoušce vzorků nebo zkušebních dílů, při které se prokáže neshodnost se schváleným typem, byla přijata opatření k obnovení shodnosti příslušné výroby,
f)   na výzvu ministerstva poskytnout ministerstvu silniční vozidlo, jeho konstrukční část nebo samostatný technický celek pro ověření plnění podmínek schválení typu a umožnit ministerstvu jejich ověření a poskytnout potřebné informace pro toto ověření; po ukončení zkoušek ministerstvo vrátí vozidlo nebo jeho část výrobci, pokud nebude dohodnuto jinak,
g)   sledovat jím vyrobená silniční vozidla nebo systémy vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatné technické celky vozidla v provozu a na základě analýz poruch silničních vozidel nebo jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků činit opatření pro udržení jejich technické způsobilosti podle písmene q),
h)   umožnit ministerstvu pravidelné ověřování kontrolních postupů užívaných výrobcem pro zajištění shodnosti,
i)   umožnit ministerstvu kontrolu výroby a předložit kontrolující osobě zkušební knihy, záznamy o výrobě a umožnit jí odebrání vzorků ke zkoušení,
j)   zajistit náhradní díly nejméně po dobu pěti let po ukončení výroby nebo dovozu,
k)   poskytnout každému na vyžádání informace nezbytné k provozování silničního vozidla a informace o technických údajích silničního vozidla z doby jeho prvního uvedení do provozu, pokud je má k dispozici,
l)   poskytnout každému na vyžádání informace nezbytné k použití systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla a jejich technické údaje, pokud je má k dispozici,
m)   zajistit, aby pro každý nově vyrobený osobní automobil byl v prodejním místě připojen štítek a plakát s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO?2 obsaženými v osvědčení o schválení typu tohoto vozidla; rozměry, obsah štítku a plakátu a jejich umístění při prodeji silničního vozidla stanoví prováděcí právní předpis,
n)   zajistit, aby v propagačním materiálu k nově vyrobenému osobnímu automobilu byly zřetelně uvedeny údaje o spotřebě pohonných hmot a emisích CO?2 obsažené v osvědčení o schválení typu tohoto vozidla; je-li v propagačním materiálu uvedeno více typů nově vyrobených osobních automobilů, lze tyto údaje nahradit uvedením údajů o nejnižší a nejvyšší spotřebě pohonných hmot a emisí CO?2 u těchto typů,
o)   opatřit silniční vozidlo identifikačním číslem silničního vozidla (VIN),
p)   vést elektronickou evidenci prohlášení o shodě vydaných podle § 23 odst. 1 ve formátu stanoveném prováděcím právním předpisem a na výzvu předat údaje z této evidence ministerstvu,
q)   při zjištění, že u jím vyrobených vozidel již uvedených na trh jeden nebo více systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků představuje závažné nebezpečí pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, životní prostředí nebo život nebo zdraví člověka, oznámit toto zjištění ministerstvu a neprodleně zajistit odstranění těchto nedostatků,
r)   vydat k vozidlu technický průkaz, má-li být uvedeno na trh v České republice a podléhá povinné registraci podle tohoto zákona, a
s)   vydat k vozidlu technické osvědčení, má-li být uvedeno na trh v České republice a nepodléhá povinné registraci podle tohoto zákona.

(2) Výrobce je povinen pro účely plnění povinností podle odstavce 1 ustanovit svého zástupce, který má na území některého z členských států sídlo nebo místo podnikání nebo trvalý nebo obdobný pobyt, pokud

a)   nemá sídlo nebo místo podnikání na území některého z členských států a
b)   typ jím vyráběného silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku byl schválen podle § 16 odst. 4.

(3) Zahraniční výrobce může pověřit jednoho nebo více akreditovaných zástupců uváděním jím vyrobených vozidel na trh na území České republiky; akreditovaný zástupce vykonává svoji činnost na základě povolení ministerstva. Ministerstvo výkon činnosti akreditovaného zástupce povolí na základě žádosti podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, která má na území České republiky místo podnikání, sídlo nebo organizační složku zapsanou v obchodním rejstříku a je zahraničním výrobcem písemně pověřena k výkonu této činnosti.

(4) Akreditovaný zástupce, který uvádí na trh silniční vozidla, jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, jejichž typ je schválen příslušným orgánem jiného členského státu, je povinen pro tato silniční vozidla, jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky plnit povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. f), j), k), l), m), n), p), q), r) a s). Výzvu podle odstavce 1 písm. f) je ministerstvo oprávněno vůči akreditovanému zástupci učinit pouze, pokud má důvodné podezření, že silniční vozidlo, jeho systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek mohou ohrozit bezpečnost silničního provozu, život nebo zdraví člověka nebo životní prostředí; důvody pro takové podezření musí být ve výzvě uvedeny.

(5) Ministerstvo povolení k výkonu činnosti akreditovaného zástupce odejme, pokud akreditovaný zástupce

a)   přestal splňovat podmínky pro jeho vydání,
b)   opakovaně porušil své povinnosti podle odstavce 4, nebo
c)   o odnětí požádal.

§ 28a
Nedokončené silniční vozidlo

(1) Na schvalování typu nedokončeného silničního vozidla a povinnosti výrobce nedokončeného vozidla se § 16 až 28 použijí obdobně. Za nedokončené vozidlo se považuje i dokončené vozidlo, které výrobce přestavuje nebo upravuje.

(2) Splnění technických požadavků nebo harmonizovaných technických požadavků se ověřuje v rozsahu podle stupně dokončení silničního vozidla.

(3) Pro schválení typu nedokončeného silničního vozidla, pro jehož výrobu se používá jiné typově schválené nedokončené silniční vozidlo, musí žadatel dále doložit, že výrobce typově schváleného nedokončeného vozidla mu poskytne technické údaje a dokumentaci nezbytnou pro další stupeň výroby.

(4) Doba, na kterou lze povolit uvádění nedokončených silničních vozidel na trh podle § 26, nesmí překročit 18 měsíců.

§ 28b
Rovnocennost schválení typu

Za rovnocenné vůči schválení typu podle tohoto zákona se pro účely uvádění na trh a pro účely kombinovaného a postupného schválení typu považuje

a)   schválení typu příslušným orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech,
b)   schválení typu příslušným orgánem státu, který je smluvní stranou mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterou je Česká republika vázána7), v souladu s touto mezinárodní smlouvou, nebo
c)   schválení typu uznané podle § 22 odst. 3.

§ 28c
Dohled nad výrobou

(1) Ministerstvo provádí dohled nad výrobou silničních vozidel, nedokončených silničních vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel, jejichž typ je schválen podle § 16. Zjistí-li, že výrobce porušuje při výrobě povinnosti stanovené tímto zákonem a osvědčením o schválení typu, je oprávněno podle povahy zjištěných nedostatků uložit výrobci povinnost odstranit tyto nedostatky a jejich příčiny a stanovit způsob jejich odstranění; k tomu mu stanoví lhůtu.

(2) Může-li být bezprostředně ohrožen život nebo zdraví osob nebo bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, je ministerstvo oprávněno v řízení na místě zakázat výrobci nebo akreditovanému zástupci uvádění silničních vozidel, nedokončených silničních vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků vozidel na trh a zadržet osvědčení o schválení typu silničního vozidla, nedokončeného silničního vozidla nebo systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku. Ministerstvo zahájí do 10 dnů ode dne zadržení osvědčení o schválení typu řízení ve věci zrušení rozhodnutí o schválení typu.

§ 28d

Výrobce je povinen postoupit ministerstvu nejpozději při prvním uvedení silničního vozidla na trh v České republice údaje do evidence technických údajů typů silničních vozidel v rozsahu podle § 4 odst. 5. Pokud výrobce nemá na území České republiky sídlo nebo místo podnikání, má tuto povinnost osoba, která silniční vozidla uvádí na trh v České republice. Způsob a formu předání údajů do evidence technických údajů typů silničních vozidel stanoví prováděcí právní předpis.


7) Dohoda o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací, udělených na základě těchto pravidel, vyhlášená pod č. 176/1960 Sb., ve znění změn vyhlášených pod č.  42/1996 Sb.“.

Dosavadní hlavy II a III se označují jako hlavy III a IV.

25. V § 29 odst. 1 se slova „nejvýše pěti kusů jednoho typu“ zrušují.

26. V § 29 odst. 2 se za slovo „od“ vkládá slovo „místa“.

27. V § 29 se odstavec 3 zrušuje.

28. V § 31 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Technická způsobilost každého jednotlivě vyrobeného silničního vozidla se schvaluje samostatně.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

29. V § 31 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost výrobce, vlastníka nebo provozovatele jednotlivě vyrobeného silničního vozidla vydá seznam technických požadavků, podle kterých byla schválena technická způsobilost jednotlivě vyrobeného silničního vozidla pro účely jeho prodeje, registrace nebo uvedení do provozu v jiném členském státu.“.

30. Za § 33 se vkládají nové § 33a a 33b, které znějí:

㤠33a

Ustanovení § 31 až § 33 se použijí obdobně i na silniční vozidlo jednotlivě vyrobené v jiném členském státu, jehož technická způsobilost nebyla schválena v jiném členském státu; příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo nebo bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od místa bydliště.

§ 33b

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá na základě žádosti osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti, pokud jednotlivě vyrobené silniční vozidlo splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem; příslušný je obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo nebo bydliště. Na žádost o vydání osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech se vztahuje § 30. K žádosti musí být dále přiložen technický protokol vydaný zkušební stanicí, který dokládá splnění příslušných technických požadavků.

(2) Vydá-li obecní úřad obce s rozšířenou působností osvědčení podle odstavce 1, nelze u silničního vozidla použít postup podle § 31 až § 33.“.

31. V části třetí hlava IV včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8a a 25 zní:

„HLAVA IV
TECHNICKÁ ZPŮSOBILOST JEDNOTLIVĚ DOVEZENÉHO SILNIČNÍHO VOZIDLA

§ 34

(1) Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Příslušným je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo nebo bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od místa bydliště.

(2) Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla se neschvaluje podle této hlavy, pokud se jedná o

a)   silniční vozidlo, u něhož je státem poslední registrace jiný členský stát,
b)   silniční vozidlo, jehož technická způsobilost je schválena příslušným orgánem jiného členského státu, je-li schválení platné ve všech členských státech,
c)   silniční vozidlo, jehož typ byl uznán podle § 22 odst. 3, nebo
d)   silniční vozidlo, na jehož schválení se použije § 33a.

(3) Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla musí obsahovat

a)   druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, značku a obchodní název stanovený výrobcem, typ vozidla a obchodní označení vozidla,
b)   účel, pro který má být silniční vozidlo používáno, a
c)   údaj o tom, zda jsou požadovány výjimky z technických požadavků.

(4) K žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla žadatel přiloží

a)   osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, byl-li vydán, nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla,
b)   protokol o evidenční kontrole,
c)   doklad o celním odbavení vozidla8a), pokud bylo silniční vozidlo dovezeno z jiného než členského státu, a
d)   technický protokol vydaný zkušební stanicí.

§ 35

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, pokud silniční vozidlo splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla, jedná-li se o

a)   nové silniční vozidlo
1.  jednotlivě schválené příslušným orgánem jiného členského státu, nebo
2.  jehož typ je schválen příslušným orgánem jiného členského státu,
b)   o silniční vozidlo člena diplomatické mise, nebo
c)   o silniční vozidlo jednotek požární ochrany25).

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které není uvedeno v odstavci 1, pokud

a)   splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla,
b)   od jeho první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než
1.  8 let, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2, N1, L, O, T nebo S, nebo
2.  5 let, jedná-li se o vozidla ostatních kategorií, a
c)   splňuje emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, jedná-li se o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1.

(3) Splnění podmínek podle odstavce 1 nebo 2 se prokazuje technickým protokolem vydaným zkušební stanicí. U vozidel podle odstavce 1 písm. a) se na postup zkušební stanice použije § 22 odst. 1 obdobně.

(4) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, uvede v rozhodnutí údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, jedná-li se o silniční vozidlo, které podléhá registraci. U silničních vozidel, která nepodléhají registraci, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technické osvědčení silničního vozidla.


8a) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
25) § 65 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000  Sb.“.

32. V části třetí se za hlavu IV vkládá nová hlava V, která včetně nadpisu zní:

„HLAVA V
VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA JEDNOTLIVĚ VYROBENÁ A JEDNOTLIVĚ DOVEZENÁ SILNIČNÍ VOZIDLA

§ 35a

(1) Pro účely schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného silničního vozidla může ministerstvo povolit na žádost výjimku z technických požadavků, které musí takto schvalované vozidlo splňovat, pokud nedojde k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, životního prostředí nebo života nebo zdraví člověka. Výjimku nelze udělit z technických požadavků týkajících se

a)   brzd,
b)   vnějšího hluku,
c)   emise škodlivin ve výfukových plynech a
d)   odrušení vozidla a elektromagnetické kompatibility.

(2) U silničních vozidel členů diplomatických misí může ministerstvo udělit výjimku i z technických požadavků uvedených v odstavci 1 písm. a) až d) za podmínky, že

a)   vlastník tohoto silničního vozidla při ukončení diplomatické mise vyveze silniční vozidlo z České republiky, nebo
b)   jiný člen diplomatické mise požádá o registraci tohoto silničního vozidla v registru vozidel.“.

33. V § 38 se slova „motorového vozidla a přípojného“ zrušují.

34. V § 38 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   na němž není umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu, způsobem umožňujícím identifikaci vozidla,“.

35. V § 38 odst. 1 písm. e) se čárka za slovem „kontroly“ nahrazuje slovem „nebo“.

36. V § 38 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu zvláštního vozidla“.

37. V § 38 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Prováděcí právní předpis stanoví způsob umístění tabulky s registrační značkou na vozidlo.“.

38. Za § 38 se vkládají nové § 38a až 38c, které včetně nadpisů znějí:

㤠38a
Zkušební provoz

(1) Silniční vozidlo, jehož technická způsobilost nebyla schválena, lze na pozemních komunikacích provozovat pouze na základě povolení ministerstva za účelem zkušebních jízd při vývoji, výrobě nebo schvalování silničního vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků (dále jen „zkušební provoz“).

(2) Žádost o povolení zkušebního provozu může podat

a)   výrobce pro silniční vozidla, jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které vyvíjí nebo vyrábí, nebo
b)   provozovatel technické zkušebny, pro silniční vozidla, jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, u kterých technická zkušebna ověřuje splnění technických požadavků.

(3) Ministerstvo zkušební provoz povolí, pokud žadatel doloží, že z hlediska svého technického vybavení, personálního zabezpečení a organizační struktury zajistí, aby při zkušebním provozu nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, životního prostředí nebo života nebo zdraví člověka. Ministerstvo může pro tento účel v rozhodnutí o povolení stanovit podmínky zkušebního provozu.

(4) Ministerstvo na základě povolení zkušebního provozu přidělí žadateli zvláštní registrační značky. Tabulky s přidělenými zvláštními registračními značkami předá ministerstvo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo nebo místo podnikání, který je spolu s dokladem osvědčujícím přidělení zvláštní registrační značky a knihou jízd vydá žadateli. Knihu jízd lze vydat opakovaně na žádost výrobce nebo provozovatele technické zkušebny; k žádosti se přiloží použitá kniha jízd.

(5) Výrobce nebo provozovatel technické zkušebny, kterým byl povolen zkušební provoz, jsou povinni

a)   provozovat na pozemních komunikacích silniční vozidlo, jehož technická způsobilost nebyla schválena, pouze za účelem zkušebního provozu,
b)   zajistit, aby při zkušebním provozu nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, životního prostředí nebo života nebo zdraví člověka,
c)   užívat tabulky s přidělenými zvláštními registračními značkami pouze za účelem zkušebního provozu,
d)   vést záznam o každé provedené zkušební jízdě silničního vozidla v knize jízd,
e)   používat při zkušebním provozu pouze silniční vozidlo, které opatřili tabulkou s přidělenou zvláštní registrační značkou,
f)   vybavit před zahájením zkušební jízdy silniční vozidlo dokladem osvědčujícím přidělení zvláštní registrační značky a knihou jízd se záznamem o prováděné zkušební jízdě,
g)   mít po celou dobu trvání zkušebního provozu sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při tomto provozu a
h)   oznámit ministerstvu změnu podmínek podle odstavce 3, na základě kterých povolilo zkušební provoz, do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

(6) Ministerstvo odejme povolení zkušebního provozu, pokud výrobce nebo provozovatel technické zkušebny opakovaně nebo závažným způsobem porušili povinnosti podle odstavce 5 nebo podmínky stanovené v povolení.

§ 38b
Manipulační provoz a jízda z místa prodeje do místa registrace

(1) Silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena a které není zapsáno v registru silničních vozidel, lze na pozemních komunikacích provozovat pouze

a)   na základě povolení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo nebo místo podnikání, za účelem distribuce a prodeje silničního vozidla (dále jen „manipulační provoz“), nebo
b)   za účelem jízdy z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností povolí manipulační provoz na žádost

a)   výrobce pro jím vyráběná silniční vozidla,
b)   dovozce pro jím dovážená silniční vozidla, nebo
c)   prodejce pro jím prodávaná silniční vozidla.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě povolení manipulačního provozu přidělí žadateli zvláštní registrační značky silničního vozidla a vydá tabulky s těmito značkami, doklad osvědčující přidělení zvláštní registrační značky a knihu jízd. Knihu jízd lze vydat opakovaně na žádost výrobce, dovozce nebo prodejce; k žádosti se přiloží použitá kniha jízd.

(4) Výrobce, dovozce nebo prodejce, kterým byl povolen manipulační provoz, jsou povinni

a)   užívat tabulky s přidělenými zvláštními registračními značkami pouze za účelem manipulačního provozu,
b)   vést záznam o každé provedené jízdě silničního vozidla v knize jízd,
c)   používat při manipulačním provozu pouze silniční vozidlo, které opatřili tabulkou s přidělenou zvláštní registrační značkou,
d)   vybavit před zahájením jízdy silniční vozidlo dokladem osvědčujícím přidělení zvláštní registrační značky a knihou jízd se záznamem o prováděné jízdě a
e)   mít po celou dobu trvání manipulačního provozu sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při tomto provozu.

(5) Silniční vozidlo, které je na pozemních komunikacích provozováno podle odstavce 1 písm. b), musí být opatřeno platnou tabulkou se zvláštní registrační značkou. Obecní úřad obce s rozšířenou působností přidělí prodejci na jeho žádost zvláštní registrační značky pro tento účel a vydá tabulky s těmito značkami a evidenční knihu. Evidenční knihu lze vydat opakovaně na žádost prodejce; k žádosti se přiloží použitá evidenční kniha.

(6) Prodejce je oprávněn umístit tabulku se zvláštní registrační značkou přidělenou podle odstavce 5 pouze na silniční vozidlo, které prodal; tato registrační značka je platná po dobu 10 dnů ode dne umístění. Prodejce na zvláštní registrační značce s omezenou platností vyznačí dobu její platnosti a umístění značky zaznamená v evidenční knize.

(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností odejme

a)   povolení manipulačního provozu, pokud výrobce, dovozce nebo prodejce opakovaně nebo závažným způsobem porušil povinnosti podle odstavce 4, nebo
b)   zvláštní registrační značky přidělené podle odstavce 5, pokud prodejce opakovaně nebo závažným způsobem porušil povinnosti podle odstavce 6.

§ 38c

(1) Na žádost výrobce, provozovatele technické zkušebny nebo prodejce povolí ministerstvo jízdu silničního vozidla do jiného státu při zkušebním nebo manipulačním provozu, pokud jde o jednorázovou jízdu silničního vozidla, která začíná a končí na území České republiky a jejím účelem je

a)   provedení zkušebních úkonů nebo přestavba, kterou nelze provést na území České republiky, nebo
b)   propagace silničního vozidla při jeho prodeji.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá na žádost výrobci, provozovateli technické zkušebny nebo prodejci, kterým byla povolena jízda silničního vozidla do jiného státu podle odstavce 1, osvědčení o registraci silničního vozidla, jehož platnost omezí na dobu trvání jízdy do jiného státu; doba platnosti nesmí překročit 6 měsíců. Příslušným k vydání osvědčení o registraci silničního vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo nebo místo podnikání.

(3) Výrobce, provozovatel technické zkušebny, prodejce nebo dovozce, kterým byly přiděleny zvláštní registrační značky, doloží příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností řádné vedení dokladů vydaných podle § 38a a 38b a trvání pojištění v průběhu dvanáctého měsíce ode dne přidělení zvláštní registrační značky nebo ode dne předchozího doložení řádného vedení dokladů a trvání pojištění.

(4) Ztrátu, odcizení, zničení nebo poškození tabulky s přidělenou zvláštní registrační značkou nebo dokladů vydaných podle § 38a a 38b nebo odstavce 2 oznámí jejich držitel úřadu obce s rozšířenou působností, který je vydal, do 15 dnů ode dne, kdy ke ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození došlo; poškozené tabulky nebo doklady odevzdá spolu s oznámením. Na základě oznámení obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá novou tabulku s přidělenou zvláštní registrační značkou nebo doklady.

(5) Tabulky s přidělenými zvláštními registračními značkami a doklady vydané podle § 38a, 38b nebo odstavce 2 jsou jejich držitelé povinni odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který je vydal,

a)   do 5 dnů ode dne
1.  odnětí povolení zkušebního nebo manipulačního provozu,
2.  odnětí přidělených zvláštních registračních značek, nebo
3.  uplynutí doby platnosti osvědčení o registraci vozidla, nebo
b)   bez zbytečného prodlení poté, co se vydané tabulky nebo doklady staly nepotřebnými pro další činnost jejich držitele.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví druhy zvláštních registračních značek a jejich formu, obsah a strukturu, provedení tabulek se zvláštní registrační značkou a způsob jejich umístění na silniční vozidlo, formální a obsahové náležitosti dokladu osvědčujícího přidělení zvláštní registrační značky, knihy jízd a evidenční knihy, způsob vedení knihy jízd a evidenční knihy a způsob vyznačení platnosti na tabulce se zvláštní registrační značkou.“.

39. V § 40 odst. 1 písm. b) se slova „cvičné silniční vozidlo autoškoly,“ zrušují.

40. V § 40 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

„(2) Provozovatel silničního vozidla uvedeného v odstavci 1 písm. a) dovezeného z jiného členského státu, ve kterém bylo registrováno, od jehož první registrace uplynuly méně než čtyři roky, přistaví silniční vozidlo k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě čtyř let po první registraci a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let.

(3) Provozovatel silničního vozidla uvedeného v odstavci 1 písm. b) dovezeného z jiného členského státu, ve kterém bylo registrováno, od jehož první registrace uplynul méně než jeden rok, přistaví silniční vozidlo k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě jednoho roku po první registraci a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách.

(4) Provozovatel silničního vozidla uvedeného v odstavci 1 písm. c) dovezeného z jiného členského státu, ve kterém bylo registrováno, od jehož první registrace uplynulo méně než šest let, přistaví silniční vozidlo k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě šesti let po první registraci a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 5.

41. V § 40 odst. 5 se za slovo „zahraničí,“ vkládají slova „neuvedeného v odstavcích 2 až 4“.

42. V § 44 odst. 5 se slovo „registrovaného“ nahrazuje slovem „silničního“ a slova „a osvědčení o měření emisí“ se zrušují.

43. V § 44 odst. 6 se věta první nahrazuje větou „Měření emisí se provádí v rozsahu, způsobem a s použitím přístrojů a zařízení, které stanoví prováděcí právní předpis.“.

44. V § 45 odst. 1 se slova „a i po případném seřízení“ zrušují.

45. V § 45 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Fyzická osoba, která vozidlo k měření emisí přistavila, je oprávněna být při jejich měření přítomna; přitom je povinna řídit se pokyny zaměstnanců provozovatele stanice měření emisí pro zachování bezpečnosti při měření emisí.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

46. V § 45 odst. 3 se za slova „motorového vozidla“ vkládají slova „obsahující i ověření shody údaje o typu motoru“ a slova „provozovateli vozidla“ se nahrazují slovem „žadateli“.

47. V § 45 se odstavce 4 až 6 zrušují.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 4.

48. V § 45 odst. 4 se slova „vzor provedení osvědčení o měření emisí a provedení kontrolní nálepky,“ zrušují.

49. § 46 se zrušuje.

50. V § 47 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a evidenční kontrola silničního vozidla“.

51. V § 47 odst. 3 se slova „technické prohlídky“ nahrazují slovy „kontroly technického stavu silničního vozidla podle odstavce 2“ a slova „a na zadní tabulce registrační značky musí být umístěna kontrolní nálepka s vyznačením doby platnosti provedeného měření“ se zrušují.

52. V § 47 odstavec 5 zní:

„(5) Fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, je oprávněna být při této technické prohlídce přítomna; přitom je povinna řídit se pokyny zaměstnanců provozovatele stanice technické kontroly pro zachování bezpečnosti při technické prohlídce.“.

53. V § 48 odst. 1 se slova „technické prohlídce silničního vozidla“ nahrazují slovy „kontrole technického stavu silničního vozidla podle § 47 odst. 2“.

54. V § 48 odst. 2 se slovo „pravidelné“ zrušuje.

55. V § 48 odstavec 3 zní:

„(3) Stanice technické kontroly při evidenční kontrole silničního vozidla zjišťuje

a)   soulad skutečného stavu silničního vozidla a jeho identifikačních údajů s údaji uvedenými v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního vozidla a
b)   stav počítače ujeté vzdálenosti silničního vozidla.“.

56. V § 48 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) O provedení technické prohlídky silničního vozidla vyhotoví stanice technické kontroly na základě záznamníku závad protokol o technické prohlídce a předá jej fyzické osobě, která vozidlo k technické prohlídce přistavila.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

57. V § 48 odst. 5 se slovo „pravidelných“ zrušuje.

58. V § 48 odst. 5 se za slova „provádění technických prohlídek“ vkládají slova „a jejich druhy, identifikační údaje vozidla, kontrolní úkony“ a čárka za slovem „prohlídky“ se nahrazuje slovem „a“.

59. Za § 48 se vkládá nový § 48a, který včetně nadpisu zní:

㤠48a
Informační systém stanic technické kontroly

(1) Informační systém stanic technické kontroly slouží k evidenci a vyhodnocování činnosti stanic technické kontroly, k sestavení protokolů o technické prohlídce a k evidenci kontrolních nálepek. V informačním systému stanic technické kontroly jsou obsaženy údaje dokumentující přítomnost vozidel na stanici technické kontroly, údaje o zahájení a provedení technické prohlídky, o vozidlech, na kterých byla technická prohlídka provedena, o závadách zjištěných v průběhu technické prohlídky a údaje o kontrolních technicích provádějících technické prohlídky.

(2) Informační systém stanic technické kontroly je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního právního předpisu17).

(3) Správcem informačního systému stanic technické kontroly je ministerstvo.

(4) Provozovatelé stanic technické kontroly předávají údaje podle odstavce 1 správci informačního systému stanic technické kontroly. Formu, obsah a způsob předávání údajů správci informačního systému stanic technické kontroly stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Správce informačního systému stanic technické kontroly zřídí přístup do informačního systému stanic technické kontroly provozovateli stanice technické kontroly do 3 pracovních dnů ode dne doručení

a)   kopie osvědčení k provozování stanice technické kontroly zaslaného krajským úřadem podle § 57 odst. 4, nebo
b)   žádosti provozovatele stanice technické kontroly o zřízení přístupu s přiloženou kopií osvědčení, pokud byla žádost doručena dříve než kopie osvědčení podle písmene a).

(6) Správce informačního systému stanic technické kontroly po zřízení přístupu podle odstavce 5 doručí zaměstnancům provozovatele stanice technické kontroly, kteří absolvovali školení pro používání tohoto systému, do vlastních rukou přístupové údaje pro přístup do informačního systému stanic technické kontroly. Školení pro používání informačního systému stanic technické kontroly zajišťuje jeho správce.

(7) Ministerstvo umožní nepřetržitý dálkový přístup k informacím z informačního systému stanic technické kontroly

a)   Policii České republiky a Vojenské policii,
b)   krajským úřadům v rozsahu nezbytném pro účely provádění kontroly a vedení řízení o správním deliktu podle tohoto zákona nebo pro účely vedení jiného řízení podle tohoto zákona a
c)   obecním úřadům obcí s rozšířenou působností v rozsahu údajů o zahájení a provedení technické prohlídky a údajů o vozidlech, na kterých byla technická prohlídka provedena.

(8) Ustanovení odstavců 1 až 6 se nevztahují na stanice technické kontroly, které provádějí pouze technické prohlídky vozidel Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Policie České republiky, Celní správy České republiky, orgánů Finanční správy České republiky, Bezpečnostní informační služby nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „neveřejná stanice technické kontroly“).“.

60. V § 51 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:

„(1) Zjistí-li se technickou prohlídkou silničního vozidla nebo kontrolou technického stavu silničního vozidla podle zvláštního právního předpisu26) nebo obdobnou kontrolou v jiném členském státě vážná závada, je vozidlo technicky způsobilé k provozu pouze na dobu 30 dnů ode dne vyznačení zápisu výsledku technické prohlídky silničního vozidla v technickém průkazu vozidla nebo ode dne vydání dokladu o výsledku kontroly technického stavu. Provozovatel silničního vozidla je povinen v této lhůtě přistavit silniční vozidlo s odstraněnou vážnou závadou stanici technické kontroly k provedení prohlídky způsobu odstranění vážné závady.


26 § 6a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění zákona č. 133/2011 Sb.“.

61. V § 52 odstavec 3 zní:

„(3) Pokud je nebezpečná závada zjištěna kontrolou technického stavu silničního vozidla podle zvláštního právního předpisu26) nebo obdobnou kontrolou v jiném členském státě, použije se odstavec 1 písm. b) a c) obdobně.“.

62. Za § 52 se vkládá nový § 52a, který zní:

㤠52a

(1) Obdrží-li ministerstvo od příslušného orgánu jiného členského státu doklad o výsledku kontroly technického stavu silničního vozidla zapsaného v registru silničních vozidel, z nějž vyplývá, že u silničního vozidla byla zjištěna vážná nebo nebezpečná závada, postoupí neprodleně tento doklad příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

(2) Obdrží-li ministerstvo doklad o kontrole technického stavu silničního vozidla podle zvláštního právního předpisu26), z něhož vyplývá, že u silničního vozidla registrovaného v jiném členském státě byla zjištěna vážná nebo nebezpečná závada, postoupí neprodleně tento doklad příslušnému orgánu tohoto členského státu.“.

63. Za § 52a se vkládá nový § 52b, který zní:

㤠52b

Technická prohlídka silničních vozidel konstrukčně určených k pohybu na sněhu nebo ledu může být provedena v místě určeném příslušným krajským úřadem mobilním způsobem. Měření emisí silničních vozidel konstrukčně určených k pohybu na sněhu nebo ledu může být provedeno v místě určeném příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností mobilním způsobem. Technickou prohlídku lze na určeném místě provést tehdy, pokud to místní a klimatické podmínky umožňují.“.

64. V § 53 odst. 1 se slova „tiskopisů protokolů o technické prohlídce vozidla,“ zrušují a čárka za slovy „motorového vozidla“ se nahrazuje slovy „a tiskopisů“.

65. V § 53 odst. 1 se slova „ , osvědčení o měření emisí a kontrolních nálepek měření emisí vozidla“ zrušují.

66. V § 53 odstavec 2 zní:

„(2) Vzory protokolu o technické prohlídce vozidla, záznamníku závad, protokolu o měření emisí vozidla a kontrolní nálepky technické způsobilosti vozidla a způsob jejího vyplnění a umístění na tabulku s registrační značkou stanoví prováděcí právní předpis.“.

67. V § 54 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

68. V § 54 odst. 4 písm. c) se slova „podle prováděcího právního předpisu“ zrušují.

69. V § 54 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   žadatel zajistí, aby stanice technické kontroly byla vybavena přístroji a dalším technickým zařízením a programovým vybavením nezbytným k řádnému provádění technických prohlídek a souvisejících úkonů a aby měla stavební uspořádání potřebné pro výkon své činnosti.“.

70. V § 54 odstavec 6 zní:

„(6) Druhy stanic technické kontroly, požadavky na přístroje a další technické zařízení a programové vybavení nezbytné k řádnému provádění technických prohlídek a souvisejících úkonů, požadavky na stavební uspořádání potřebné pro výkon činnosti stanice technické kontroly, způsob metrologického zajištění přístrojů a způsob a rozsah pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly stanoví prováděcí právní předpis.“.

71. V § 55 odstavec 1 zní:

„(1) Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly musí obsahovat

a)   druh stanice technické kontroly,
b)   adresu, popřípadě jiný údaj o umístění provozovny stanice technické kontroly, a
c)   termín předpokládaného zahájení provozu.“.

72. V § 55 odst. 2 písmeno d) zní:

„d)   údaj o omezení provádění technických prohlídek pouze pro určitá vozidla, jedná-li se o neveřejnou stanici technické kontroly, a“.

73. § 56 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9c zní:

㤠56
Rozhodnutí o oprávnění k provozování stanice technické kontroly

(1) Krajský úřad v rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly uvede

a)   druh stanice technické kontroly,
b)   adresu provozovny stanice technické kontroly,
c)   kapacitu stanice technické kontroly,
d)   technické vybavení stanice technické kontroly,
e)   stavební uspořádání stanice technické kontroly a
f)   omezení provádění technických prohlídek pouze pro určitá vozidla, jedná-li se o neveřejnou stanici technické kontroly.

(2) Krajský úřad v rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly stanoví lhůtu pro zahájení provozu stanice technické kontroly v délce 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Po dobu řízení o vydání osvědčení podle § 57 a územního a stavebního řízení tato lhůta neběží. Není-li provoz stanice technické kontroly v této lhůtě zahájen, pozbývá udělené oprávnění platnosti dnem následujícím po dni, ve kterém lhůta uplynula. Krajský úřad může na žádost držitele oprávnění lhůtu přiměřeně prodloužit, pokud hrozí, že ji nebude možné dodržet z důvodů, které držitel oprávnění nezpůsobil, nemohl předpokládat ani jim nemohl zabránit.

(3) Jde-li o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly osobě, které dosud nebylo přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí jí krajský úřad identifikační číslo osoby současně s vydáním rozhodnutí podle odstavce 1; identifikační číslo v takovém případě poskytne správce základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci9c).

(4) Před změnou skutečností uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly podle odstavce 1 je provozovatel stanice technické kontroly povinen podat krajskému úřadu žádost o vydání nového rozhodnutí. Krajský úřad takové žádosti vyhoví, pouze jsou-li splněny podmínky podle § 54.


9c) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.“.

74. V § 57 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   má vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek ve stanici technické kontroly v souladu s prováděcím právním předpisem.“.

75. Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje.

76. V § 57 odstavec 3 zní:

„(3) Osvědčení k provozování stanice technické kontroly se vydává na dobu neurčitou.“.

77. V § 57 odstavec 5 zní:

„(5) Způsob ověření plnění podmínek k provozování stanice technické kontroly a požadavky na vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek ve stanici technické kontroly stanoví prováděcí právní předpis.“.

78. § 58 včetně nadpisu zní:

㤠58
Povinnosti provozovatele stanice technické kontroly

(1) Provozovatel stanice technické kontroly je povinen zajistit po celou dobu provozování stanice technické kontroly, aby

a)   technické prohlídky vozidel byly prováděny osobami, které jsou držiteli platného profesního osvědčení kontrolního technika a nebyla jim zakázána činnost podle § 82 odst. 3,
b)   technické kontroly jednotlivých druhů vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích byly prováděny osobami, které jsou držiteli platného osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích,
c)   stanice technické kontroly byla provozována v souladu s rozhodnutím o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly podle § 56 a s podmínkami podle § 54,
d)   přístroje a zařízení používané k provádění technických prohlídek vozidel byly schváleny a metrologicky navázány podle zvláštního právního předpisu,
e)   technické prohlídky jednotlivých kategorií vozidel byly prováděny v rozsahu, způsobem a v souladu s technickými podmínkami pro hodnocení výsledku technických prohlídek a se stanoveným způsobem vyznačování technických prohlídek podle § 48,
f)   údaje o zahájení technické prohlídky a údaje ze záznamníku závad byly neprodleně po jejich pořízení vkládány do informačního systému stanic technické kontroly,
g)   byly řádně zpracovávány záznamníky závad a protokoly o technické prohlídce vozidel podle § 48 odst. 5 a § 53 odst. 2,
h)   byly uveřejněny informace o způsobu a rozsahu technických prohlídek prováděných ve stanici technické kontroly v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo vyvěšením na veřejně přístupném místě nebo jejich poskytováním na vyžádání a
i)   stanice technické kontroly měla vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek podle prováděcího právního předpisu.

(2) Provozovatel stanice technické kontroly je povinen příslušnému krajskému úřadu písemně oznámit změny týkající se údajů uvedených v žádosti a dokladů podle § 55 nebo podle § 56 odst. 4 do 10 pracovních dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo.

(3) Provozovatel stanice technické kontroly je povinen na základě vnitřní kontroly prováděné v rámci systému vnitřní kontroly podle § 57 odst. 2 písm. c) předložit krajskému úřadu vždy nejpozději do 31. března písemnou zprávu o výsledku vnitřní kontroly za období předchozího kalendářního roku. Náležitosti zprávy o výsledku vnitřní kontroly stanoví prováděcí právní předpis.“.

79. Za § 58 se vkládá nový § 58a, který zní:

㤠58a

Krajský úřad nejméně jednou za 3 roky provádí kontrolu dodržování povinností provozovatele stanice technické kontroly vyplývajících z tohoto zákona a provozování stanice technické kontroly v souladu s rozhodnutím o oprávnění k provozování stanice technické kontroly.“.

80. V § 59 písm. a) se za slovo „jsou“ vkládá slovo „opakovaně“ a slova „porušovány“ se nahrazují slovem „porušeny“.

81. V § 59 písmena b) a c) znějí:

„b)   provozovatel stanice technické kontroly přestal splňovat podmínky pro jeho vydání, nebo
c)   o to provozovatel stanice technické kontroly požádal.“.

82. Za § 59 se vkládají nové § 59a a 59b, které včetně nadpisu znějí:

㤠59a

Pokud je současně s žádostí o odnětí oprávnění k provozování stanice technické kontroly podle § 59 písm. c) doručena krajskému úřadu žádost o udělení oprávnění k provozování stejné stanice technické kontroly při nezměněných podmínkách podle § 56 odst. 1 právnickou nebo fyzickou osobou, na kterou provozovatel hodlá převést provozování stanice technické kontroly, krajský úřad rozhodne o obou žádostech ve společném řízení. Podmínka podle § 54 odst. 3 se v takovém případě považuje za splněnou.

§ 59b
Stanice technické kontroly provádějící technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí

(1) Provádět technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí z hlediska plnění požadavků stanovených mezinárodní smlouvou14) může pouze stanice technické kontroly, jejíž provozovatel je držitelem platného oprávnění k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí.

(2) Ministerstvo vydá právnické nebo podnikající fyzické osobě na základě písemné žádosti oprávnění k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí nejvýše na dobu 5 let, pokud

a)   je žadatel držitelem oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly,
b)   alespoň jedna osoba provádějící technické prohlídky v stanici technické kontroly provozované žadatelem, v níž mají být prováděny technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí, je odborně způsobilá pro provádění těchto prohlídek,
c)   žadatel vlastní nebo má právo užívat technické vybavení nezbytné k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí a
d)   je záměr provádět technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí v souladu se stanoveným způsobem a rozsahem pokrytí území České republiky činnostmi stanic technické kontroly provádějících technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí.

(3) Podmínky pro vydání oprávnění k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí podle odstavce 1 musí držitel oprávnění splňovat po celou dobu jeho platnosti.

(4) Ministerstvo na žádost držitele platného oprávnění k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí prodlouží platnost tohoto oprávnění vždy nejvýše o dobu, na kterou může být oprávnění podle odstavce 2 uděleno, jsou-li splněny podmínky podle odstavce 2.

(5) Ministerstvo odejme oprávnění k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí, jestliže

a)   při provádění prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí jsou závažným způsobem nebo opakovaně porušeny povinnosti stanovené tímto zákonem,
b)   právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je jeho držitelem, přestala splňovat podmínky pro vydání tohoto oprávnění, nebo
c)   o to držitel oprávnění požádal.

(6) Osoba podle odstavce 2 písm. b) je odborně způsobilá pro provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí, pokud

a)   je držitelem platného profesního osvědčení kontrolního technika s potřebným rozsahem způsobilosti provádět technické prohlídky,
b)   absolvovala výuku spočívající v teoretické přípravě a praktickém výcviku provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí na kontrolních linkách stanice technické kontroly a
c)   složila závěrečnou zkoušku odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí.

(7) Výuku podle odstavce 6 písm. b) zajišťuje právnická osoba zřízená ministerstvem nebo technická zkušebna, a to na základě pověření ministerstvem. Závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí provádí ministerstvo, které si za tím účelem zřídí nejméně tříčlennou zkušební komisi. Členy zkušební komise jmenuje ministerstvo z odborníků v oblasti dopravy. Předsedou zkušební komise je zaměstnanec ministerstva. O výsledku zkoušky vydá ministerstvo doklad.

(8) Základní technické vybavení nezbytné pro provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí, způsob a rozsah pokrytí území České republiky činnostmi stanic technické kontroly provádějících technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí, potřebný rozsah způsobilosti provádět technické prohlídky, učební osnovu výuky, rozsah znalostí potřebných pro úspěšné absolvování závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí a způsob provádění, organizování a hodnocení závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí před zkušební komisí stanoví prováděcí právní předpis.“.

83. V § 60 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   má alespoň ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického směru a odbornou praxi v autoopravárenství nejméně 2 roky nebo má ukončené střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání technického směru a odbornou praxi v autoopravárenství nejméně 6 let,“.

84. V § 60 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   je držitelem řidičského oprávnění pro skupiny vozidel, jejichž technické prohlídky bude ve stanici technické kontroly provádět; pro vozidla kategorie M2 a M3 postačí řidičské oprávnění pro skupiny C nebo C1,“.

85. V § 60 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „(dále jen „výuka v základním kurzu“)“.

86. § 61 zní:

㤠61

(1) Profesní osvědčení kontrolního technika se vydává na dobu 3 let ode dne složení závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek.

(2) Ministerstvo záznamem do profesního osvědčení kontrolního technika prodlouží jeho platnost na dobu tří let od uplynutí jeho dosavadní platnosti na žádost držitele, který

a)   v posledním roce platnosti profesního osvědčení kontrolního technika absolvoval prohlubovací kurz a složil zkoušku odborné způsobilosti kontrolního technika a
b)   splňuje podmínky pro vydání profesního osvědčení kontrolního technika podle § 60 odst. 2 písm. c) a f).

(3) Ministerstvo vydá fyzické osobě, která byla držitelem profesního osvědčení kontrolního technika, od jehož konce platnosti uplynuly nejvýše 2 roky, na její žádost nové profesní osvědčení kontrolního technika, pokud

a)   absolvovala prohlubovací kurz a složila zkoušku odborné způsobilosti kontrolního technika v době po uplynutí platnosti profesního osvědčení kontrolního technika a
b)   splňuje podmínky pro vydání profesního osvědčení kontrolního technika podle § 60 odst. 2 písm. c) a f).

(4) Ministerstvo rozhodne o odnětí profesního osvědčení kontrolního technika, pokud jeho držitel závažným způsobem nebo opakovaně porušil své povinnosti při provádění technických prohlídek nebo přestal-li splňovat podmínky pro jeho vydání podle § 60 odst. 2 písm. c) nebo f). Pokud bylo profesní osvědčení odňato z důvodu porušování povinností při provádění technických prohlídek, lze o vydání nového osvědčení požádat nejdříve po 5 letech od odnětí předchozího osvědčení.“.

87. Za § 61 se vkládá nový § 61a, který včetně nadpisu zní:

㤠61a
Povinnosti kontrolního technika

(1) Kontrolní technik je povinen při provádění technických prohlídek vozidel

a)   provádět technické prohlídky v rozsahu, způsobem a v souladu s technickými podmínkami pro hodnocení výsledku technických prohlídek podle § 48,
b)   v průběhu technické prohlídky vyznačovat zjištěné závady a jejich hodnocení stupněm závad do záznamníku závad v souladu s § 48 odst. 5 a vložit údaje o výsledku technické prohlídky do informačního systému stanic technické kontroly nebo za tímto účelem dokumentaci předat osobě určené provozovatelem stanice technické kontroly a
c)   na vyžádání informovat fyzickou osobu, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, o hodnocení technického stavu vozidla stupni závad.

(2) Kontrolní technik je povinen neprodleně oznámit ministerstvu odnětí nebo pozbytí řidičského oprávnění nebo ztrátu bezúhonnosti.“.

88. § 62 zní:

㤠62

(1) Výuku v základním kurzu a v prohlubovacím kurzu spočívající v teoretické přípravě a praktickém výcviku na kontrolních linkách stanice technické kontroly zajišťuje právnická osoba zřízená ministerstvem nebo technická zkušebna, a to na základě pověření ministerstvem. Závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek a zkoušky odborné způsobilosti odborného technika provádí ministerstvo, které si za tím účelem zřídí nejméně tříčlennou zkušební komisi. Členy zkušební komise jmenuje ministerstvo z odborníků v oblasti dopravy. Předsedou komise je zaměstnanec ministerstva.

(2) Výuka v prohlubovacím kurzu je prohlubováním kvalifikace podle zákoníku práce.

(3) Učební osnovu výuky v základním a prohlubovacím kurzu, rozsah znalostí potřebných pro úspěšné absolvování závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek a zkoušky odborné způsobilosti kontrolního technika a způsob provádění, organizování a hodnocení závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek a zkoušky odborné způsobilosti kontrolního technika před zkušební komisí stanoví prováděcí právní předpis.“.

89. V § 63 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , nebo v jiném zařízení provádějícím diagnostiku, údržbu, opravy nebo zkoušení silničních motorových vozidel“.

90. V § 63 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

91. V § 63 odst. 2 písm. c) se slova „vznětovými motory a těmito“ zrušují.

92. V § 63 odst. 3 se za slovo „udělené“ vkládají slova „a osvědčení vydané“ a za slova „udělení oprávnění“ se vkládají slova „a k vydání osvědčení“.

93. V § 63 odst. 3 se slovo „mít“ zrušuje a slova „své sídlo“ se nahrazují slovem „provozována“.

94. V § 63 odst. 6 se za slovo „Základní“ vkládají slova „provozní a“.

95. V § 64 odst. 1 se písmena a) a b) zrušují.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena a) až c).

96. V § 64 odst. 1 písm. a) se slova „značky (obchodní název stanovený výrobcem)“ nahrazují slovy „značky, obchodní názvy stanovené výrobcem“.

97. V § 64 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

98. V 65 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f).

99. V § 65 odstavec 2 zní:

„(2) Jde-li o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí osobě, které dosud nebylo přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí jí obecní úřad obce s rozšířenou působností identifikační číslo osoby současně s vydáním rozhodnutí podle odstavce 1; identifikační číslo v takovém případě poskytne správce základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci9c).“.

100. V § 65 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Kopii rozhodnutí o oprávnění k provozování stanice měření emisí zašle obecní úřad obce s rozšířenou působností ministerstvu.“.

101. V § 66 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Kopii vydaného osvědčení obecní úřad obce s rozšířenou působností zašle ministerstvu.“.

102. V § 66 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) V osvědčení musí být uvedeny

a)   typ stanice měření emisí,
b)   značky a typy vozidel, u nichž bude prováděno měření emisí,
c)   rozsah provádění měření emisí a
d)   seznam technického vybavení stanice měření emisí.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

103. V § 67 odst. 1 písm. b) se slovo „druhu“ a slova „prostor pro měření emisí,“ zrušují, slovo „rozhodnutím“ se nahrazuje slovem „osvědčením“ a slova „§ 65“ se nahrazují slovy „§ 66“.

104. V § 67 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   měření emisí bylo prováděno v rozsahu a způsobem podle § 44 a 45 a při vyznačování měření emisí bylo postupováno způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.“.

105. Za § 67 se vkládá nový § 67a, který včetně nadpisu zní:

㤠67a
Povinnosti mechanika

Mechanik je povinen

a)   provádět měření emisí v rozsahu a způsobem podle § 44 a 45 a při vyznačování měření emisí postupovat způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem a
b)   neprodleně oznámit ministerstvu veškeré skutečnosti týkající se bezprostředně výkonu funkce mechanika a jejich změny, zejména ztrátu bezúhonnosti.“.

106. V § 68 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

„c)   provozovatel stanice měření emisí přestal splňovat podmínky pro jeho vydání, nebo
d)   o to provozovatel stanice měření emisí požádal.“.

107. V § 69 odstavec 2 zní:

„(2) Profesní osvědčení mechanika vydá ministerstvo osobě, která

a)   má alespoň ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického směru a odbornou praxi nejméně 2 roky nebo má ukončené střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání technického směru a odbornou praxi nejméně 6 let,
b)   absolvovala výuku spočívající v teoretické a praktické přípravě na měření emisí pro vozidla poháněná zážehovými motory, nebo pro vozidla poháněná vznětovými motory, anebo pro vozidla poháněná motory upravenými na pohon zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem (dále jen „výuka v základním kurzu“),
c)   složila závěrečnou zkoušku odborné způsobilosti k provádění měření emisí a
d)   je bezúhonná; pro posouzení bezúhonnosti se použije § 60 odst. 2 písm. f) obdobně.“.

108. § 70 zní:

㤠70

(1) Profesní osvědčení mechanika se vydává na dobu 3 let ode dne složení závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění měření emisí.

(2) Ministerstvo záznamem do profesního osvědčení mechanika prodlouží jeho platnost na dobu 3 let od uplynutí jeho dosavadní platnosti na žádost držitele, který

a)   v posledním roce platnosti profesního osvědčení mechanika absolvoval prohlubovací kurz a složil zkoušku odborné způsobilosti mechanika a
b)   splňuje podmínku pro vydání profesního osvědčení mechanika podle § 69 odst. 2 písm. d).

(3) Ministerstvo vydá fyzické osobě, která byla držitelem profesního osvědčení mechanika, od jehož konce platnosti uplynuly nejvýše 2 roky, na její žádost nové profesní osvědčení mechanika, pokud

a)   absolvovala prohlubovací kurz a složila zkoušku odborné způsobilosti mechanika v době po uplynutí platnosti profesního osvědčení mechanika a
b)   splňuje podmínku pro vydání profesního osvědčení mechanika podle § 69 odst. 2 písm. d).

(4) Ministerstvo rozhodne o odnětí profesního osvědčení mechanika, pokud jeho držitel závažným způsobem nebo opakovaně porušil své povinnosti při provádění měření emisí vozidel nebo přestal splňovat podmínku pro jeho vydání podle § 69 odst. 2 písm. d). Pokud bylo profesní osvědčení odňato z důvodu porušování povinností při provádění měření emisí vozidel, lze o vydání nového osvědčení požádat nejdříve po 5 letech od odnětí předchozího osvědčení.“.

109. § 71 zní:

㤠71

(1) Výuku v základním kurzu a v prohlubovacím kurzu spočívající v teoretické a praktické přípravě na měření emisí zajišťuje právnická osoba zřízená ministerstvem nebo technická zkušebna, a to na základě pověření ministerstvem. Závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění měření emisí a zkoušky odborné způsobilosti mechanika provádí ministerstvo, které si za tím účelem zřídí nejméně tříčlennou zkušební komisi. Členy zkušební komise jmenuje ministerstvo z odborníků v oblasti dopravy. Předsedou zkušební komise je zaměstnanec ministerstva.

(2) Výuka v prohlubovacím kurzu je prohlubováním kvalifikace podle zákoníku práce.

(3) Učební osnovu výuky v základním a prohlubovacím kurzu, rozsah znalostí potřebných pro úspěšné absolvování závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění měření emisí a zkoušky odborné způsobilosti kontrolního technika a způsob provádění, organizování a hodnocení závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění měření emisí a zkoušky odborné způsobilosti mechanika před zkušební komisí stanoví prováděcí právní předpis.“.

110. V části čtvrté se za hlavu IV vkládá nová hlava V, která včetně nadpisu zní:

„HLAVA V
REGISTR STANIC TECHNICKÉ KONTROLY A STANIC MĚŘENÍ EMISÍ

§ 72a

(1) Registr stanic technické kontroly a stanic měření emisí je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona17), jehož správcem je ministerstvo.

(2) V registru stanic technické kontroly a stanic měření emisí se evidují

a)   údaje o provozovateli stanice technické kontroly nebo stanice měření emisí, kterými jsou
1.  obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě odlišující dodatek, adresa bydliště, adresa místa podnikání a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, jedná-li se o podnikající fyzickou osobou, a
2.  obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, jedná-li se o právnickou osobu,
b)   údaje o uděleném oprávnění k provozování stanice technické kontroly nebo stanice měření emisí a osvědčení k provozování stanice technické kontroly nebo stanice měření emisí a
c)   údaje o kontrolních technicích stanic technické kontroly a mechanicích stanic měření emisí, kterými jsou
1.  jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresa bydliště,
2.  stanice technické kontroly nebo stanice měření emisí, pro kterou vykonávají svou činnost, a
3.  identifikační údaje o uděleném osvědčení kontrolního technika nebo mechanika.

(3) Na poskytování údajů do registru stanic technické kontroly a stanic měření emisí se § 4a odst. 1 až 6 použijí obdobně.

(4) Údaje a jejich změny zapisuje do registru stanic technické kontroly a stanic měření emisí ministerstvo.“.

111. V § 73 odst. 3 se slova „za podmínky, že nedojde ke změně kategorie vozidla“ zrušují.

112. V § 75 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Náhradní díl, na který se vztahuje schvalování typu, musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.“.

113. V § 78 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a na jeho přestavbu se vztahuje část pátá tohoto zákona“.

114. V § 78 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Doba, po kterou lze traktory uvádět na trh podle § 26 odst. 3, nesmí překročit 24 měsíců nebo 30 měsíců, jedná-li se o nedokončené traktory.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

115. V § 79 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Povinné registraci nepodléhá pracovní stroj přípojný, který je účelově a technicky určen pro práce v zemědělství; toto vozidlo však lze registrovat na žádost jeho vlastníka.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

116. V § 79 odstavec 5 zní:

„(5) Technická prohlídka zemědělských a lesnických traktorů a jejich přípojných vozidel může být provedena v místě určeném příslušným krajským úřadem mobilním způsobem. Měření emisí zemědělských a lesnických traktorů může být provedeno v místě určeném příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností mobilním způsobem.“.

117. V § 79a odst. 1 se slova „trvalé bydliště, nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště“ nahrazují slovy „místo bydliště, nebo místo podnikání, liší-li se od místa bydliště“.

118. V § 79a odst. 4 se slova „§ 4 odst. 4 písm. a), c) až o), § 4 odst. 5 písm. a), c) až f)“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 2 písm. a), b) až e) a k), § 4 odst. 3 písm. a) až j), l), m) a n), § 4a odst. 1 až 6“.

119. V § 80 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   je správcem registru silničních vozidel,“.

120. V § 80 odst. 2 písmena c) až e) znějí:

„c)   povoluje provozování technické zkušebny,
d)   rozhoduje o uznání typu silničního vozidla v malé sérii schváleného jiným členským státem s platností na území tohoto státu,
e)   rozhoduje o udělení výjimky z technických požadavků pro účely povolení výroby jednotlivého silničního vozidla a schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného vozidla,“.

121. V § 80 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až x) se označují jako písmena f) až v).

122. V § 80 odst. 2 písm. f) a g) se slova „technické způsobilosti“ zrušují.

123. V § 80 odst. 2 písm. n) se slova „ , stanic měření emisí, provedených technických prohlídek, technických kontrol silničních vozidel, evidenčních kontrol silničních vozidel, měření emisí a zpracovává statistické výstupy“ nahrazují slovy „a stanic měření emisí“.

124. V § 80 odst. 2 písm. s) se slova „servisních karet“ nahrazují slovy „karet dílny“.

125. V § 80 odst. 2 písm. t) se slova „karet vozidel“ nahrazují slovy „karet podniku“.

126. V § 80 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena w) a x), která znějí:

„w)   je správcem informačního systému stanic technické kontroly a
x)   zveřejňuje statistiky silničních vozidel zapsaných v registru silničních vozidel.“.

127. V § 80 odst. 3 písm. a) se za slovo „udělení“ vkládá slovo „ , změně“.

128. V § 80 odst. 4 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až s) se označují jako písmena a) až q).

129. V § 80 odst. 4 písm. b) se za slovo „značku“ vkládají slova „nebo registrační značku na přání“.

130. V § 80 odst. 4 písm. b) se slova „a přiděluje tabulku“ nahrazují slovy „a vydává tabulky“.

131. V § 80 odst. 4 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až q) se označují jako písmena d) až p).

132. V § 80 odst. 4 písm. d) se za slovo „trvalém“ vkládá slovo „ , dlouhodobém“ a slova „z provozu“ se zrušují.

133. V § 80 odst. 4 písm. j) se slovo „vozidla“ nahrazuje slovem „podniku“ a slova „servisní karty“ se nahrazují slovy „karty dílny“.

134. V § 80 odst. 4 písm. k) se slova „servisní kartu“ nahrazují slovy „kartu podniku a paměťovou kartu dílny“.

135. V § 80 odst. 4 se písmena l) a m) zrušují.

Dosavadní písmena n) až p) se označují jako písmena l) až n).

136. V § 80 odst. 4 písm. l) se slovo „vozidel“ nahrazuje slovy „podniku a paměťových karet dílny“.

137. V § 80 odst. 4 se písmeno m) zrušuje.

Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno m).

138. V § 81 odst. 1 se za slova „Policie České republiky“ vkládají slova „a Celní správa České republiky“.

139. V § 81 odstavec 2 zní:

„(2) Vrchní státní dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích vykonává ministerstvo. Při výkonu vrchního státního dozoru dozírá ministerstvo na výkon státního odborného dozoru krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností podle tohoto zákona.“.

140. V § 81 se odstavec 3 zrušuje.

141. V § 82 odst. 1 se slova „rodné číslo, fotografii, věcný a územní rozsah oprávnění a dobu platnosti“ nahrazují slovy „datum narození, fotografii a věcný a územní rozsah pověření“.

142. V § 82 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Zjistí-li osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru závažné porušení povinností kontrolním technikem, zejména při provádění evidenční kontroly, nebo pokud by porušení povinnosti mohlo vést k ohrožení bezpečnosti silničního provozu nebo života a zdraví člověka, zakáže v řízení na místě tomuto kontrolnímu technikovi činnost a zákaz činnosti neprodleně oznámí provozovateli příslušné stanice technické kontroly a ministerstvu. Ministerstvo tuto skutečnost zaznamená do informačního systému stanic technické kontroly a do 30 dnů od obdržení oznámení zahájí řízení o odnětí profesního osvědčení kontrolního technika. Zákaz činnosti uložený podle věty první trvá do doby nabytí právní moci rozhodnutí vydaného v řízení o odnětí profesního osvědčení kontrolního technika nebo do uplynutí lhůty podle věty druhé, nebylo-li takové řízení zahájeno.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

143. V § 82 odst. 4 se slova „příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „správní orgán příslušný k projednání věci podle § 84 odst. 4“.

144. V § 82 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

145. V § 82 odstavec 5 zní:

„(5) Osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru může bezprostředně po provedení technické prohlídky nebo měření emisí vyzvat fyzickou osobu, která vozidlo k technické prohlídce nebo měření emisí přistavila, aby na dobu nezbytně nutnou přistavila zkontrolované vozidlo k opakované částečné nebo celkové technické prohlídce nebo k měření emisí, pokud má důvodné pochybnosti o dodržení stanoveného rozsahu a postupu provádění technických prohlídek nebo měření emisí nebo o tom, že vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce nebo měření emisí přistavila, je povinna na základě výzvy osoby pověřené státním dozorem přistavit silniční vozidlo k opakované technické prohlídce nebo k měření emisí. Bezprostředně opakovanou technickou prohlídku nebo měření emisí provede bezplatně kontrolní technik nebo mechanik pod dozorem osoby pověřené výkonem státního odborného dozoru.“.

146. § 83 a 83a včetně nadpisů znějí:

㤠83
Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s § 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel,
b)   nepožádá v rozporu s § 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla,
c)   nepožádá v rozporu s § 11 odst. 1 o zápis změny jiného údaje v registru silničních vozidel,
d)   jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 3 nezabezpečí vyřazené silniční vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nebo odstraní některou z jeho podstatných částí,
e)   jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 4 neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití,
f)   jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 6 neodevzdá osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou, nepředloží technický průkaz nebo neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití,
g)   jako vlastník silničního vozidla nepožádá v rozporu s § 13 odst. 3 o zápis zániku silničního vozidla,
h)   jako zaměstnanec technické zkušebny v rozporu s § 27 odst. 3 nezachová mlčenlivost,
i)   jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. a) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu,
j)   jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. b) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel nebo v registru silničních vozidel jiného státu,
k)   jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. c) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu,
l)   jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. f) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel, nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu zvláštního vozidla,
m)   v rozporu s § 60 odst. 1 provádí technické prohlídky silničních vozidel bez profesního osvědčení kontrolního technika,
n)   jako kontrolní technik v rozporu s § 61a odst. 1 písm. a) neprovede technickou prohlídku ve stanoveném rozsahu, způsobem a v souladu s technickými podmínkami pro hodnocení výsledku technických prohlídek,
o)   jako kontrolní technik v rozporu s § 61a odst. 1 písm. b) nevyznačí zjištěné závady a jejich hodnocení stupněm závad do záznamníku závad,
p)   jako kontrolní technik v rozporu § 61a odst. 1 písm. b) nevloží údaje o výsledku technické prohlídky do informačního systému stanic technické kontroly nebo nepředá dokumentaci osobě určené provozovatelem stanice technické kontroly,
q)   jako kontrolní technik v rozporu s § 61a odst. 2 neoznámí skutečnosti týkající se výkonu funkce kontrolního technika,
r)   jako mechanik v rozporu s § 67a písm. a) nepostupuje stanoveným způsobem nebo ve stanoveném rozsahu při měření emisí nebo při vyznačování měření emisí,
s)   jako mechanik v rozporu s § 67a písm. b) neoznámí skutečnosti týkající se výkonu funkce mechanika nebo jejich změny, nebo
t)   v rozporu s § 69 odst. 1 provádí měření emisí silničních vozidel bez profesního osvědčení mechanika.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. l) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k) a m) až t) lze uložit pokutu do 50 000 Kč. V blokovém řízení lze za přestupky podle odstavce 1 písm. b) a i) uložit pokutu do 5 000 Kč. Ostatní přestupky nelze projednat v blokovém řízení.

§ 83a
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   jako provozovatel vozidla vybaveného záznamovým zařízením podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1a) nebo jako držitel paměťové karty dílny v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1a) poškodí nebo pozmění údaje v tomto záznamovém zařízení,
b)   provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s § 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel,
c)   jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. c) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu,
d)   nepožádá v rozporu s § 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla,
e)   nepožádá v rozporu s § 11 odst. 1 o zápis změny jiného údaje v registru silničních vozidel,
f)   jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 3 nezabezpečí vyřazené silniční vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nebo odstraní některou z jeho podstatných částí,
g)   jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 4 neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití,
h)   jako vlastník silničního vozidla v rozporu s § 12 odst. 6 neodevzdá osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou, nepředloží technický průkaz nebo neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití,
i)   jako vlastník silničního vozidla nepožádá v rozporu s § 13 odst. 3 o zápis zániku silničního vozidla,
j)   jako držitel paměťové karty dílny v rozporu s § 14a odst. 4 nenahlásí změny údajů, poškození, odcizení nebo ztrátu paměťové karty dílny,
k)   jako držitel paměťové karty dílny v rozporu s § 14a odst. 5 neodevzdá tuto kartu,
l)   v rozporu s § 15 uvede na trh silniční vozidlo, systém vozidla, konstrukční část vozidla, samostatný technický celek vozidla nebo nedokončené silniční vozidlo, jejichž technická způsobilost nebyla schválena,
m)   jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. a) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu,
n)   jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. b) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel nebo v registru silničních vozidel jiného státu,
o)   jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. f) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel, nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu zvláštního vozidla,
p)   provozuje stanici technické kontroly v rozporu s § 57 odst. 1 bez osvědčení k provozování stanice technické kontroly, nebo
q)   provozuje stanici měření emisí v rozporu s § 66 odst. 1 bez osvědčení.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel stanice technické kontroly dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 48 odst. 4 nepředá protokol o technické prohlídce,
b)   v rozporu s § 48a odst. 4 nepředá správci informačního systému stanic technické kontroly údaje podle § 48a odst. 1,
c)   v rozporu s § 58 odst. 1 písm. a) nezajistí, aby technické prohlídky vozidel byly prováděny osobami, které jsou držiteli platného profesního osvědčení kontrolního technika a nebyla jim zakázána činnost podle § 82 odst. 3,
d)   v rozporu s § 58 odst. 1 písm. b) nezajistí, aby technické kontroly jednotlivých druhů vozidel a výměnných nástaveb nebo malých sérií vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích byly prováděny osobami, které jsou držiteli platného osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích,
e)   v rozporu s § 58 odst. 1 písm. c) neprovozuje stanici technické kontroly v souladu s rozhodnutím o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly a s podmínkami podle § 54,
f)   v rozporu s § 58 odst. 1 písm. d) nezajistí, aby přístroje a zařízení používané k provádění technických prohlídek vozidel byly schváleny a metrologicky navázány,
g)   v rozporu s § 58 odst. 1 písm. e) nezajistí, aby technické prohlídky jednotlivých kategorií vozidel byly prováděny v rozsahu, způsobem a v souladu s technickými podmínkami pro hodnocení výsledku technických prohlídek a se stanoveným způsobem vyznačování technických prohlídek,
h)   v rozporu s § 58 odst. 1 písm. f) nezajistí, aby údaje o zahájení technické prohlídky a údaje ze záznamníku závad byly neprodleně po jejich pořízení vloženy do informačního systému,
i)   v rozporu s § 58 odst. 1 písm. g) nezajistí řádné zpracování záznamníku závad a protokolu o technické prohlídce vozidla,
j)   v rozporu s § 58 odst. 2 neoznámí změny údajů nebo dokladů, nebo
k)   v rozporu s § 58 odst. 3 nepředloží písemnou zprávu o výsledku vnitřní kontroly.

(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel stanice měření emisí dopustí správního deliktu tím, že

a)   provozuje stanici měření emisí v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o oprávnění k jejímu provozování podle § 65 odst. 1 písm. c), e) a f), nebo
b)   v rozporu s § 67 odst. 1 písm. a) nezajistí, aby měření emisí vozidel byla prováděna osobami, které jsou držiteli platného profesního osvědčení mechanika,
c)   v rozporu s § 67 odst. 1 písm. b) nezajistí, aby technické vybavení a uspořádání druhu stanice měření emisí, včetně manipulačních prostor, zařízení na odsávání výfukových plynů, větrání, vytápění, bylo v souladu s osvědčením vydaným podle § 66 a prováděcím právním předpisem,
d)   v rozporu s § 67 odst. 1 písm. c) nezajistí, aby přístroje a zařízení používané k provádění měření emisí vozidel byly schváleny a metrologicky navázány,
e)   v rozporu s § 67 odst. 1 písm. d) nezajistí, aby bylo postupováno stanoveným způsobem a ve stanoveném rozsahu při měření emisí a při vyznačování měření emisí.

(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, které byla přidělena zvláštní registrační značka, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 38a odst. 5 písm. b) nezajistí, aby při zkušebním provozu nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu, životní prostředí a život a zdraví člověka,
b)   v rozporu s § 38a odst. 5 písm. c) použije tabulky s přidělenými zvláštními registračními značkami za jiným účelem, než je zkušební provoz,
c)   v rozporu s § 38a odst. 5 písm. d) nevede záznam o každé provedené zkušební jízdě silničního vozidla v knize jízd,
d)   v rozporu s § 38a odst. 5 písm. g) nemá sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při zkušebním provozu,
e)   v rozporu s § 38b odst. 4 písm. a) použije tabulky s přidělenými zvláštními registračními značkami za jiným účelem, než je manipulační provoz,
f)   v rozporu s § 38b odst. 4 písm. b) nevede záznam o každé provedené jízdě silničního vozidla v knize jízd, nebo
g)   v rozporu s § 38b odst. 4 písm. e) nemá sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při manipulačním provozu.

(5) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. l) se uloží pokuta do 10 000 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. o), odstavce 2 písm. e) a g) a odstavce 3 písm. c) a e) pokuta do 5 000 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), j), k), n), p) a q), odstavce 2 písm. c), d), f) a h) a odstavce 3 písm. a), b) a d) pokuta do 500 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až i) a m), odstavce 2 písm. a), b), i), j) a k) a odstavce 4 pokuta do 50 000 Kč. 

(6) Jestliže je správní delikt podle odstavce 1 písm. l) spáchán hromadným uváděním na trh silničních vozidel, systému vozidla, konstrukční části vozidla, samostatných technických celků vozidla nebo nedokončených vozidel, uloží se pokuta do 50 000 000 Kč.“.

147. V § 84 odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává

a)   ministerstvo, jde-li o přestupky podle § 83 odst. 1 písm. h), q) a s) a správní delikty podle § 83a odst. 1 písm. l),
b)   krajský úřad, jde-li o přestupky podle § 83 odst. 1 písm. m) až p) a správní delikty podle § 83a odst. 1 písm. p) a § 83a odst. 2, a
c)   obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupky podle § 83 odst. 1 písm. a) až g), i) až l), r) a t) a správní delikty podle § 83a odst. 1 písm. a) až k) a m) až o) a q) a § 83a odst. 3 a 4.

(5) Přestupky podle § 83 odst. 1 písm. b) a i) mohou projednat orgány Celní správy České republiky v blokovém řízení.“.

148. § 85 se zrušuje.

149. V § 88 odst. 2 se slova „publikuje předpisová základna a informační dokument pro účely rozhodování o schválení technické způsobilosti typu silničního vozidla a“ nahrazují slovem „publikují“.

150. V § 91 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Vláda stanoví nařízením výši nákladů a způsob úhrad podle § 7g odst. 2.“.

Dosavadní odstavce 1 až 6 se označují jako odstavce 2 až 7.

151. V § 91 odstavec 2 zní:

„(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 2 odst. 5 až 8, § 2 odst. 10 a 11, § 3 odst. 4, § 4 odst. 6, § 5 odst. 8, § 6 odst. 7, § 7 odst. 6, § 7a odst. 3, § 7b odst. 6, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4, § 7f odst. 3, § 9 odst. 4, § 14 odst. 3, § 14a odst. 6, § 16 odst. 9, § 17 odst. 7, § 19 odst. 3, § 20 odst. 4, § 21 odst. 4, § 23 odst. 4, § 24 odst. 5, § 26 odst. 4, § 27 odst. 6, § 28 odst. 1 písm. d), m) a p), § 28d, § 31 odst. 1 a 3, § 33 odst. 2, § 33b odst. 1, § 36 odst. 2, § 38 odst. 3, § 38c odst. 6, § 44 odst. 6, § 45 odst. 1 a 4, § 47 odst. 4, § 48 odst. 1 a 5, § 48a odst. 4, § 53 odst. 2, § 54 odst. 6, § 57 odst. 5, § 58 odst. 3, § 59b odst. 8, § 60 odst. 4, § 62 odst. 3, § 63 odst. 6, § 66 odst. 4, § 67 odst. 1 písm. b) a d), § 69 odst. 3, § 71 odst. 3, § 72 odst. 3, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2, § 76 odst. 1, § 78 odst. 1 a 4, § 79 odst. 6, § 79a odst. 5, § 79b odst. 7, § 79c odst. 4 a § 87.“.

152. V § 91 odstavec 6 zní:

„(6) Bližší podmínky k provedení technických předpisů uvedených v odstavci 5 stanoví ministerstvo vyhláškou.“.

153. V § 91 se odstavec 7 zrušuje.

154. Příloha se zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení o zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel a zápisu změny údaje zapisovaného do registru silničních vozidel zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Řízení o trvalém nebo dočasném vyřazení silničního vozidla z registru silničních vozidel zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona může vlastník silničního vozidla podat žádost o svůj zápis do registru silničních vozidel pro vozidlo, u kterého není zapsán jeho vlastník. K žádosti přiloží doklady podle § 8 odst. 4 písmeno a) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly. Po podání žádosti postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 10 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Silniční vozidlo, které je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona dočasně vyřazené z registru silničních vozidel, se považuje za silniční vozidlo vyřazené z provozu.

4. Silniční vozidlo, které je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvale vyřazené z registru silničních vozidel, se považuje za silniční vozidlo zaniklé. Silniční vozidlo se dále považuje za zaniklé, pokud ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona

a)   je dočasně vyřazené z registru silničních vozidel po dobu přesahující 18 měsíců a vlastník tohoto vozidla do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona neučiní oznámení podle § 12 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
b)   není u tohoto vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho vlastník a do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona není podána žádost o zápis vlastníka silničního vozidla do registru.

5. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla podle bodu 4 do registru silničních vozidel.

6. Pokud zaniklo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a silniční vozidlo nebylo trvale vyřazeno z registru silničních vozidel, započítává se do lhůty podle § 13a odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i doba zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Na provozovatele stanic technické kontroly zapojených do informačního systému stanic technické kontroly ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se postup podle § 48a odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona neuplatní.

8. Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem oprávnění k provozování stanice technické kontroly uděleného okresním úřadem nebo krajským úřadem podle § 54 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a ke dni účinnosti tohoto zákona nezahájila provoz stanice technické kontroly, je povinna zahájit provoz stanice technické kontroly nejpozději do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po dobu řízení o vydání osvědčení podle § 57 a územního a stavebního řízení tato lhůta neběží. Není-li provoz stanice technické kontroly zahájen v této lhůtě, pozbývá udělené oprávnění platnosti dnem následujícím po dni, ve kterém lhůta uplynula. Krajský úřad může na žádost držitele oprávnění lhůtu přiměřeně prodloužit, pokud hrozí, že ji nebude možné dodržet z důvodů, které držitel oprávnění nezpůsobil, nemohl předpokládat ani jim nemohl zabránit.

9. Provozovatel stanice technické kontroly, který je držitelem oprávnění k provozování stanice technické kontroly uděleného okresním úřadem nebo krajským úřadem podle § 54 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen ve lhůtě 2 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona krajskému úřadu oznámit současné technické vybavení nebo stavební uspořádání stanice technické kontroly, pokud v základním technickém vybavení nebo stavebním uspořádání stanice technické kontroly došlo oproti jejich stavu v době vydání osvědčení k provozování stanice technické kontroly ke změnám.

10. Provozovatel stanice technické kontroly, který je držitelem oprávnění k provozování stanice technické kontroly uděleného okresním úřadem nebo krajským úřadem podle § 54 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen před změnou základního technického vybavení nebo stavebního uspořádání stanice technické kontroly podat krajskému úřadu žádost o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly. Krajský úřad žádosti o změnu rozhodnutí vyhoví, pouze budou-li splněny podmínky podle § 54 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

11. Profesní osvědčení kontrolního technika a profesní osvědčení mechanika vydaná podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti uplynutím

a)   1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, byla-li vydána do konce roku 2003,
b)   2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, byla-li vydána v letech 2004 až 2006,
c)   3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, byla-li vydána v roce 2007 nebo později.

12. Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) vydá držiteli profesního osvědčení kontrolního technika nebo profesního osvědčení mechanika na jeho žádost nové profesní osvědčení kontrolního technika nebo mechanika, pokud

a)   v posledním roce platnosti profesního osvědčení kontrolního technika nebo mechanika podle bodu 11 absolvoval prohlubovací kurz a složil zkoušku odborné způsobilosti kontrolního technika nebo mechanika a
b)   splňuje podmínku pro vydání profesního osvědčení kontrolního technika podle § 60 odst. 2 písm. c) a f) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo podmínku pro vydání profesního osvědčení mechanika podle § 69 odst. 2 písm. d) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

13. Silniční vozidla shodná se schváleným typem, jehož schválení je platné ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona a nesplňuje požadavky zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nelze uvádět na trh

a)   po 29. říjnu 2014, jedná-li se o vozidla kategorie N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 a O4 užívaná pouze pro zvláštní účely a o dokončená vozidla kategorie N2 a N3,
b)   po 29. říjnu 2013, jedná-li se o dokončená vozidla kategorie O1, O2, O3 a O4,
c)   po 29. dubnu 2013, jedná-li se o dokončená vozidla kategorie N1, a
d)   ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jedná-li se o vozidla neuvedená v písmenech a) až c).

14. Platné osvědčení vydané provozovateli stanice technické kontroly podle § 57 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za osvědčení k zahájení provozování stanice technické kontroly vydané na dobu neurčitou.

15. Provozovatel stanice technické kontroly, který byl ministerstvem pověřen prováděním technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn provádět technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí i v době po nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle však 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ministerstvo vydá tomuto provozovateli stanice technické kontroly na jeho žádost, která musí být podána nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, oprávnění k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí, pokud žadatel doloží splnění podmínek uvedených v § 59a odst. 2 písm. a) až c) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

16. Registrace akreditovaného zástupce podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k výkonu činnosti akreditovaného zástupce podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

17. Používají-li jiné právní předpisy pojem „Centrální registr silničních vozidel“, rozumí se tím registr silničních vozidel podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Čl. III

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. b) se slova „zvláštního právního předpisu9)“ nahrazují slovy „zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích9)“ a slova „evidence vozidel“ se nahrazují slovy „registrace vozidel“.

2. V § 2 písm. b), § 3 odst. 1, § 8 odst. 3 písm. e), § 12 odst. 3 a § 15 odst. 2 se slovo „evidenci“ nahrazuje slovem „registraci“.

3. V § 2 písmeno j) zní:

„j)   registračním místem správní orgán, který je příslušný k registraci vozidel podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,“.

4. V § 3 odst. 1 se slova „příslušnému orgánu evidence odevzdal registračním orgánem k vozidlu vydané tabulky, nebo tabulku, byla-li vydána pouze jedna, s přidělenou státní poznávací značkou (dále jen „tabulka s registrační značkou“) a osvědčení o registraci vozidla“ nahrazují slovy „vozidlo bylo vyřazeno z provozu podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“.

5. V § 3 odst. 2 se na konci textu doplňují věty druhá a třetí, které znějí: „Tím není dotčeno právo uzavřít takovou smlouvu jako pojištění cizího pojistného rizika. Jednou pojistnou smlouvou o pojištění odpovědnosti lze pojistit odpovědnost z provozu více vozidel, mají-li téhož vlastníka, nebo téhož provozovatele, nebo pokud má pojistník na uzavření smlouvy pojistný zájem založený poskytnutím úvěru nebo jiné obdobné finanční služby, jejímž účelem je nabytí vlastnického práva k vozidlu, nebo, jsou-li vlastník nebo provozovatel vozidla a pojistník součástí stejného koncernu.“.

6. V § 3 odst. 5 se za slova „pojistné smlouvy“ vkládají slova „nebo její změny“.

7. V § 3b odst. 2 se vkládá věta druhá, která zní: „V pojistné smlouvě lze ujednat, že se zohlední škodný průběh osoby, která vozidlo provozuje, jde-li o osobu odlišnou od pojistníka.“.

8. V § 12 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   dnem, kdy vozidlo, které nepodléhá registraci vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, zaniklo,“.

9. V § 12 odst. 1 písm. c) se slova „evidence vozidel“ nahrazují slovy „provozu podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“.

10. V § 12 odst. 3 se slova „den jeho trvalého vyřazení z evidence vozidel podle odstavce 1 písm. c)“ nahrazují slovy „den zápisu jeho zániku v registru silničních vozidel“ a slova „k tomuto evidenčnímu úkonu nemohla z důvodů nezávislých na její vůli tento evidenční úkon provést“ se nahrazují slovy „požádat o zápis zániku vozidla nemohla z důvodů nezávislých na její vůli takovou žádost podat“.

11. V § 14 odst. 3 se za slovo „vozidla“ vkládají slova „zelenou kartu jako“.

12. V § 15 odst. 2 se slova „ , které provozuje Centrální registr vozidel“ zrušují.

13. V § 15 odst. 3 se slovo „Centrálním“ zrušuje a za slovo „registru“ se vkládá slovo „silničních“.

14. V § 15 odst. 5 se slova „odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci nebo osvědčení o technickém průkazu (dále jen „osvědčení o registraci“) tohoto vozidla příslušnému orgánu evidence“ nahrazují slovy „požádat příslušné registrační místo o vyřazení vozidla z provozu podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“.

15. V § 15 odst. 5 se věty druhá a třetí zrušují.

16. V § 15 odst. 6, 11 a 12 a v § 15a odst. 2 se slova „Centrálního registru vozidel“ nahrazují slovy „registru silničních vozidel“.

17. V § 15 odst. 6 se slova „odevzdat tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla“ zrušují.

18. V § 15 odst. 11 se slova „registru silničních vozidel“ nahrazují slovy „provozu podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“ a slova „příslušný orgán evidence“ se nahrazují slovy „příslušné registrační místo“.

19. V § 15 odst. 12 písmeno j) zní:

„j)   datum vyřazení vozidla z provozu nebo datum zániku vozidla podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.“.

20. V § 16 odstavec 1 zní:

„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   poruší povinnost podle § 1 odst. 2, nebo
b)   jako řidič vozidla v rozporu s § 17 odst. 1 nepředloží zelenou kartu.“.

21. V § 16 odst. 2 se slova „ , za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu od 2 500 Kč do 20 000 Kč“ zrušují a ve větě první a druhé se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. b)“.

22. § 16a včetně nadpisu zní:

㤠16a
Správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost podle § 1 odst. 2.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta od 5 000 Kč do 40 000 Kč. V příkazním řízení lze za tento přestupek uložit pokutu 5 000 Kč. “.

23. V § 16b odst. 4 se na konci textu doplňují věty „V případě zjištění porušení § 1 odst. 2 informuje orgán podle věty první o této skutečnosti bez zbytečného odkladu Kancelář, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. V informaci uvede údaje o vozidle a jeho vlastníku.“.

24. V § 16b odst. 6 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. b)“.

25. V § 18 odst. 2 písm. d) se za slova „cizích států“ vkládají slova „a garančními fondy cizích států“.

26. V § 24c odstavec 1 zní:

„(1) Kancelář má proti vlastníku tuzemského vozidla právo na úhradu příspěvku, zjistí-li porušení povinnosti podle § 1 odst. 2. Za úhradu příspěvku odpovídá společně a nerozdílně s vlastníkem vozidla jeho provozovatel, není-li současně jeho vlastníkem. V případě vozidla podléhajícího registraci vozidel vzniká povinnost k úhradě příspěvku tomu vlastníkovi a provozovateli vozidla, který byl nebo měl být zapsán v registru silničních vozidel v době, kdy byla porušena povinnost podle § 1 odst. 2; to neplatí v případě, kdy pojištění odpovědnosti zaniklo podle § 12 odst. 1 písm. d).“.

27. V § 24c odst. 2 se slova „bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem“ nahrazují slovy „byla porušena povinnost podle § 1 odst. 2“.

28. V § 24c odstavec 3 zní:

„(3) Při zjišťování údajů podle odstavců 1 a 2 vychází Kancelář z porovnání údajů podle § 15 odst. 3, z údajů podle § 16b odst. 4 nebo z údajů získaných při šetření události podle § 24 odst. 2 písm. b).“.

29. V § 24c odst. 4 se za větu první vkládá věta „Tato výzva musí obsahovat výsledek porovnání údajů podle § 15 odst. 3.“.

30. V § 24c odst. 4 se slova „vozidlo nebylo provozováno v rozporu s tímto zákonem“ nahrazují slovy „nebyla porušena povinnost podle § 1 odst. 2“.

31. V § 24c odst. 5 se za slovy „§ 1 odst. 2“ čárka nahrazuje slovem „a“ a slova „a § 15 odst. 5“ se zrušují.

32. V § 24c odst. 6 se slova „příslušný orgán evidence“ nahrazují slovy „příslušné registrační místo“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o silničním provozu

Čl. IV

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb. a zákona č. 101/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno b) zní:

„b)   provozovatel vozidla je vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu38b) nebo obdobné evidenci jiného státu,“.

2. V § 6a se na konci odstavce 2 doplňují věty „Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vážná nebo nebezpečná závada, zašle policie kopii dokladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k zapisování údajů o vozidle do registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu38b). Není-li takový obecní úřad obce s rozšířenou působností, zašle policie kopii dokladu Ministerstvu dopravy (dále jen „ministerstvo“).“.

3. V § 43 odst. 5 se slova „Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. V

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb. a zákona č. 102/2013 Sb., se mění takto:

1. V části II položce 26 písm. a) úvodní část ustanovení zní:

„a)   Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel, jde-li“.

2. V části II položce 26 písmeno b) zní:

„b)   Vyřazení vozidla z provozu Kč 200“.

3. V části II položce 26 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí:

„d)   Vydání tabulky registrační značky na přání Kč 5 000

za každou tabulku

e)   Vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou   Kč 600

za každou tabulku“.

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena f) až l).

4. V části II položce 26 písm. j) se slovo „vozidla“ nahrazuje slovem „podniku“.

5. V části II položce 26 písm. k) se slova „servisní karty“ nahrazují slovy „karty dílny“.

6. V části II položce 26 se doplňují písmena m) a n), která znějí:

„m)   rezervace registrační značky na přání při změně vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, při zániku silničního vozidla nebo jeho vyřazení z provozu nebo při přidělení registrační značky
s omezenou platností pro vývoz do jiného státu
Kč 300  
n)   rezervace registrační značky na přání v ostatních případech Kč 500“.

7. V části II položce 26 oddílu „Osvobození“ bodě 1 se slova „písmene f)“ nahrazují slovy „písmene h)“.

8. V části II položce 26 oddílu „Osvobození“ bodě 4 se slova „písmene d)“ nahrazují slovy „písmene f)“.

9. V části II položce 26 oddílu „Předmětem poplatku není“ bod 1 zní:

„1. Vyřazení silničního vozidla z provozu z důvodu jeho odcizení a zápis zániku silničního vozidla.“.

10. V části II položce 26 oddílu „Poznámky“ bodě 3 se slova „písmen c) až e)“ nahrazují slovy „písmen c), f) a g)“.

11. V části II položce 26 oddílu „Poznámky“ bodě 4 se slova „písmene f)“ nahrazují slovy „písmene h)“.

12. V části II položce 26 oddílu

Poznámky“ bodě 5 se slova „písmene g)“ nahrazují slovy „písmene i)“.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 12, pokud jde o § 5 odst. 7, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1566 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1566 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k velkým změnám zákona o silničním provozu (změny pokut a bodového systému, řízení od 17 let pod dohledem mentora, zadržení řidičského průkazu a registračních značek a další); zavádějí se některé nové informativní značky a upřesňuje vodorovné značení; mění ... pokračování

Cena: 217 KčKOUPIT

Zákon o silničním provozu - Komentář

Zákon o silničním provozu - Komentář

Daniel Novopacký, Pavel Vetešník, Karel Bezděkovský - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentář přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb.), zpracovaný podle právního stavu ke dni 1. 8. 2022. Autoři v rámci komentáře hledají odpovědi na řadu právních otázek, na které dosud teorie ani praxe neposkytuje jednoznačné odpovědi, nebo které ... pokračování

Cena: 1 995 KčKOUPIT

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od posledního vydání došlo k velkým změnám zákona o pozemních komunikacích a ... pokračování

Cena: 247 KčKOUPIT

ÚZ č. 1562 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

ÚZ č. 1562 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývá účinnosti zásadní novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (registrace vozidel, technické požadavky na provoz, STK a stanice měření emisí); další změny tohoto zákona ... pokračování

Cena: 273 KčKOUPIT

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.