Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 235/2013 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2013, částka 91, ze dne 2. 8. 2013

235

VYHLÁŠKA

ze dne 23. července 2013

o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 a § 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance osobami zařazenými do okruhu statisticky významných vykazujících osob (dále jen „vykazující osoba“) a stanoví okruh vykazujících osob, které disponují informacemi potřebnými pro sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají věcné a formální vazby,
b)   datovým souborem elektronické seskupení údajů výkazu s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek.

§ 3
Okruh vykazujících osob

(1) Výkazy sestavuje a předkládá vykazující osoba,

a)   která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční společnosti nebo objem úvěrů poskytnutých nebo přijatých v rámci jeho přímé investice v zahraničí ke konci kalendářního roku dosáhne alespoň 2 500 000 Kč,
b)   která je tuzemskou společností s přímou investicí zahraničního investora a výše podílu zahraničního investora na jejím podnikání nebo objem úvěrů poskytnutých nebo přijatých v rámci jeho přímé investice v tuzemsku ke konci kalendářního roku dosáhne alespoň 25 000 000 Kč,
c)   u které celkový roční objem aktiv nebo pasiv ve vztahu k zahraničí ke konci kalendářního roku dosáhne alespoň 200 000 000 Kč, nebo
d)   u které celkový roční objem finančních úvěrů poskytnutých nebo přijatých ve vztahu k zahraničí ke konci kalendářního roku dosáhne alespoň 100 000 000 Kč. 

(2) Vykazující osoba, která náleží do sektoru vládních institucí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii2), sestavuje a předkládá pouze výkaz PB (ČNB) 42-04 „Splátkový kalendář dlouhodobých finančních úvěrů přijatých ze zahraničí“ podle § 6 odst. 1 písm. b).

(3) Předkládání výkazů podle této vyhlášky se nevztahuje na vykazující osoby, které pravidelně sestavují a předkládají výkazy České národní bance podle jiných právních předpisů upravujících výkaznictví, které stanoví předávání údajů České národní bance obdobných údajům požadovaným touto vyhláškou.

§ 4
Výkazy za oblast přímých investic

(1) Vykazující osoba podle § 3 odst. 1 písm. a) k poslednímu dni každého kalendářního roku sestavuje výkaz PB (ČNB) 71-01 „Roční výkaz o stavu přímých investic v zahraničí“.

(2) Vykazující osoba podle § 3 odst. 1 písm. b) k poslednímu dni každého kalendářního roku sestavuje výkaz PB (ČNB) 72-01 „Roční výkaz o stavu přímých investic v tuzemsku“.

(3) Výkazy podle odstavců 1 a 2 vykazující osoba předkládá České národní bance vždy do 31. července následujícího kalendářního roku.

(4) Obsah výkazů podle odstavců 1a 2 je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 5
Výkaz za oblast aktiv a pasiv ve vztahu k zahraničí

(1) Vykazující osoba podle § 3 odst. 1 písm. c) k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí sestavuje a předkládá České národní bance výkaz PB (ČNB) 43-04 „Vybraná aktiva a pasiva vůči zahraničí“, a to vždy do 25 dnů následujících po skončení čtvrtletí.

(2) Obsah výkazu podle odstavce 1 je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6
Výkazy za oblast finančních úvěrů

(1) Vykazující osoba podle § 3 odst. 1 písm. d)

a)   k poslednímu dni každého kalendářního měsíce sestavuje a předkládá České národní bance výkaz PB (ČNB) 41-12 „Finanční úvěry a účty v zahraničí“, a to vždy do 25 dnů následujícího měsíce,
b)   k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí sestavuje a předkládá České národní bance výkaz PB (ČNB) 42-04 „Splátkový kalendář dlouhodobých finančních úvěrů přijatých ze zahraničí“, a to vždy do 25 dnů následujících po skončení čtvrtletí.

(2) Obsah výkazů podle odstavce 1 je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Způsob sestavování výkazů
§ 7

Výkazy podle § 4 sestavuje vykazující osoba vyplněním elektronického formuláře. Pro sestavování výkazů podle § 5 a 6 vykazující osoba vytváří z údajů svého informačního systému datový soubor s hodnotami údajů, který předává jako součást datové zprávy3) České národní bance.

§ 8

(1) Vykazující osoba postupuje při sestavování výkazů na základě údajů z vlastního účetnictví a podle pravidel pro sestavování účetní závěrky4) a dalších podkladů platných ke dni sestavení výkazu.

(2) Pro oceňování vykazovaných údajů se používají způsoby stanovené právním předpisem upravujícím vedení účetnictví5).

(3) Pro přepočet údajů v cizích měnách na údaje vykazované v české měně použije vykazující osoba kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou pro den sestavení výkazu, nejedná-li se o údaje o transakcích ve vztahu k zahraničí, kdy se použije kurz devizového trhu vyhlášený pro den uskutečnění transakce, nebo pro den, kdy bylo o transakci účtováno, anebo lze použít průměrný kurz za vykazované období. Pro přepočet údajů v cizích měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurz devizového trhu, postupuje vykazující osoba podle pravidel pro sestavování účetní závěrky4).

Způsob a forma předkládání výkazů
§ 9

(1) Výkazy podle § 4 předkládá vykazující osoba České národní bance zasláním vyplněného elektronického formuláře prostřednictvím internetové aplikace České národní banky pro sběr informačních povinností.

(2) Výkazy podle § 5 a 6 předkládá vykazující osoba České národní bance v elektronické podobě jako datové zprávy a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím

a)   programové aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo
b)   vlastní programové aplikace vykazující osoby, která používá pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

§ 10

(1) Pokud jsou předložené výkazy správné a úplné, Česká národní banka prostřednictvím programové aplikace uvedené v § 9 potvrdí vykazující osobě jejich přijetí.

(2) Požaduje-li to Česká národní banka, vykazující osoba provede opravu nesprávných nebo neúplných výkazů, opravené výkazy ve stanovené lhůtě předloží České národní bance způsobem stanoveným v § 9 a v případě potřeby poskytne požadované vysvětlení.

(3) Pokud vykazující osoba zjistí, že údaje dříve předloženého výkazu nejsou správné, provede prostřednictvím programové aplikace uvedené v § 9 opravu dat tohoto výkazu a v případě potřeby i dat výkazů souvisejících a neprodleně uvědomí o provedení, rozsahu a obsahu oprav Českou národní banku.

§ 11

(1) Neprodleně po zařazení do okruhu vykazujících osob sdělí vykazující osoba České národní bance jména a příjmení nejméně 2 kontaktních osob a adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty těchto osob.

(2) Vykazující osoba sdělí České národní bance bez zbytečného odkladu každou změnu údajů podle odstavce 1.

§ 12
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona.
2.  Vyhláška č. 351/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona.
3.  Vyhláška č. 33/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona, ve znění vyhlášky č. 351/2003 Sb.

§ 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora, 2. vydání

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora, 2. vydání

Robin Brzobohatý, Lenka Poláková, Tomáš Horáček, Veronika vrábel Porteš, Tereza Hanajová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází druhé, podstatně doplněné a rozšířené vydání publikace Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Rukověť tak nyní poskytuje komplexní studijní materiál k přípravě na zkoušku ... pokračování

Cena: 680 KčKOUPIT

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Pavel Mates, Martin Kopecký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimořádné a dozorčí opravné prostředky patří mezi významné instituty správního řízení. Lze jimi zjednat nápravu v případech, kdy se pravomocné rozhodnutí ukáže být nezákonným. Publikace představuje komplexní a systematické zpracování opravných prostředků, které nabízí správní řád ... pokračování

Cena: 250 KčKOUPIT

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.