Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


234

ZÁKON

ze dne 26. června 2013,

kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pohonných hmotách

Čl. I

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 107/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 91/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno j) zní:

„j)   distributorem pohonných hmot osoba, která prodává nebo je oprávněna prodávat pohonné hmoty na území České republiky, s výjimkou
1.  prodeje pohonných hmot z čerpací stanice,
2.  prodeje stlačeného zemního plynu, pokud je jeho prodejce držitelem platné licence na obchod s plynem podle energetického zákona.“.

2. § 4a a 4b se včetně nadpisů zrušují.

3. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

㤠5a

Distributor pohonných hmot a provozovatel čerpací stanice je povinen na území České republiky nakupovat pohonné hmoty pouze

a)   od osoby registrované jako distributor pohonných hmot, nebo
b)   na čerpací stanici zapsané v evidenci čerpacích stanic.“.

4. Za § 6 se vkládají nové § 6a až 6p, které včetně nadpisů znějí:

㤠6a
Podmínky distribuce pohonných hmot

(1) Celní úřad vydává stanovisko podle živnostenského zákona k žádosti o

a)   živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot,
b)   schválení ustanovení odpovědného zástupce pro distribuci pohonných hmot.

(2) Celní úřad vydá souhlasné stanovisko, pokud je splněna podmínka spolehlivosti u

a)   žadatele o živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot,
b)   statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu tohoto žadatele a
c)   odpovědného zástupce tohoto žadatele.

(3) Podmínka spolehlivosti musí být splňována po celou dobu trvání živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot

a)   držitelem živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot,
b)   statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu tohoto držitele a
c)   odpovědným zástupcem tohoto držitele.

(4) V případě, že celní úřad vydá nesouhlasné stanovisko, toto stanovisko odůvodní.

§ 6b
Spolehlivost

(1) Za spolehlivou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která

a)   je bezúhonná a
b)   v posledních 3 letech neporušila závažným způsobem daňové nebo celní předpisy nebo tento zákon.

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku nebo pro trestný čin hospodářský, nebo se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena.

(3) Pokud právnická osoba závažným způsobem poruší daňové nebo celní předpisy nebo tento zákon, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto porušení v této právnické osobě statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jako by je také porušila.

(4) Pokud osoba závažným způsobem poruší tento zákon, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto porušení odpovědným zástupcem této osoby, jako by jej také porušila.

§ 6c
Prokazování bezúhonnosti

(1) Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku spolehlivosti, cizincem, nebo právnickou osobou, která nemá sídlo na území České republiky, připojí žadatel k žádosti o živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot také výpis z evidence trestů nebo rovnocennou písemnost vydanou státem,

a)   jehož je tato osoba státním příslušníkem, nebo ve kterém sídlí a
b)   ve kterém se v posledních 3 letech tato osoba zdržovala, nebo sídlila nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce.

(2) Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku spolehlivosti, státním příslušníkem České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce na území jiného státu, připojí žadatel k žádosti o živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot také výpis z evidence trestů nebo rovnocennou písemnost vydanou tímto státem.

(3) Osoba, která je nebo byla státním příslušníkem jiného členského státu než České republiky, nebo osoba, která má nebo měla bydliště v jiném členském státě než v České republice, může místo písemností podle odstavce 1 nebo 2 k žádosti o živnostenské oprávnění připojit jinou písemnost prokazující její bezúhonnost.

(4) Nevydává-li stát písemnost podle odstavců 1 až 3, lze tuto písemnost nahradit čestným prohlášením učiněným před notářem nebo orgánem tohoto státu, které není starší než 3 měsíce.

(5) Distributor pohonných hmot musí na výzvu celního úřadu předložit písemnost podle odstavců 1 až 4 ve lhůtě stanovené celním úřadem.

§ 6d
Odpovědný zástupce

(1) Odpovědným zástupcem distributora pohonných hmot může být ustanovena pouze osoba, která nevykonává funkci odpovědného zástupce pro jiného distributora pohonných hmot.

(2) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot nebo změní jeho rozsah, pokud

a)   distributor pohonných hmot neustanovil odpovědného zástupce, ačkoli to živnostenský zákon vyžaduje, nebo
b)   živnostenský úřad neschválil ustanovení nového odpovědného zástupce, protože tento zástupce nesplňuje
1.  podmínku podle odstavce 1,
2.  podmínku spolehlivosti, nebo
3.  podmínky stanovené živnostenským zákonem.

Registrace distributora pohonných hmot

§ 6e
Registrační řízení

(1) Distributor pohonných hmot je povinen se před zahájením své činnosti registrovat u celního úřadu.

(2) Pro registrační řízení a správu placení kauce se použijí přiměřeně ustanovení daňového řádu.

§ 6f
Přihláška k registraci

Přihláška k registraci se podává elektronicky.

§ 6g
Podmínky registrace

(1) Podmínkami registrace jsou:

a)   bezdlužnost,
b)   živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot,
c)   skutečnost, že nebyl distributorovi pohonných hmot vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon jeho činnosti,
d)   skutečnost, že distributor pohonných hmot není v likvidaci nebo v úpadku, a
e)   poskytnutí kauce.

(2) Podmínky registrace musí být splňovány po celou dobu registrace.

§ 6h
Bezdlužnost

(1) Za bezdlužnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek

a)   u orgánů Finanční správy České republiky,
b)   u orgánů Celní správy České republiky,
c)   na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění a
d)   na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

(2) Podmínka bezdlužnosti musí být současně splňována

a)   distributorem pohonných hmot,
b)   osobou, která je v právnické osobě, která je distributorem pohonných hmot, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, a
c)   odpovědným zástupcem distributora pohonných hmot.

(3) Bezdlužnost podle odstavce 1 písm. c) a d) se prokazuje potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů přede dnem podání přihlášky k registraci.

§ 6i
Kauce

(1) Distributor pohonných hmot je povinen poskytnout kauci, a to

a)   složením částky ve výši 20 000 000 Kč na zvláštní účet celního úřadu s tím, že kauce v této výši musí být na tomto účtu po celou dobu registrace distributora pohonných hmot, nebo
b)   bankovní zárukou, kterou přijal celní úřad, k zajištění nedoplatků v celkové výši do 20 000 000 Kč, které jsou evidovány u orgánů Celní správy České republiky nebo u jiných správců daně k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot.

(2) Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, která nesmí být kratší než 2 roky.

§ 6j
Použití kauce

(1) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zániku registrace distributora pohonných hmot, stává se složená částka přeplatkem distributora pohonných hmot. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej celní úřad distributorovi pohonných hmot do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot.

(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy je orgánem Celní správy České republiky nebo jiným správcem daně vedeno řízení,

a)   jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění a
b)   které bylo zahájeno do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot.

(3) Dojde-li ke zrušení nebo k zániku registrace distributora pohonných hmot, vyzve celní úřad výstavce bankovní záruky k uhrazení nedoplatku evidovaného k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace u

a)   celního úřadu,
b)   jiného správce daně, který o jeho uhrazení celní úřad požádal.

(4) Celní úřad vyzve výstavce bankovní záruky nejdříve po 90 dnech, nejpozději však do 5 měsíců ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot.

(5) Výstavce bankovní záruky je povinen částku uhradit do 15 dnů ode dne doručení výzvy.

§ 6k
Rozhodnutí o registraci

(1) Splní-li distributor pohonných hmot podmínky registrace, celní úřad jej zaregistruje; v rozhodnutí o registraci mu přidělí registrační číslo.

(2) Lhůta pro vydání rozhodnutí o registraci neběží ode dne, kdy celní úřad dal podnět ke zrušení nebo změně živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot, až do pravomocného ukončení řízení o zrušení nebo o změně tohoto živnostenského oprávnění.

(3) Distributor pohonných hmot je registrován pátým dnem následujícím po účinnosti rozhodnutí o registraci až do účinnosti rozhodnutí o zrušení registrace nebo do zániku registrace; celní úřad zveřejní den registrace v registru distributorů pohonných hmot nejpozději ke dni registrace.

§ 6l
Zrušení registrace na návrh

Celní úřad zruší registraci na návrh distributora pohonných hmot.

§ 6m
Zrušení registrace z moci úřední

(1) Zjistí-li celní úřad, že nejsou splněny podmínky registrace, vyzve distributora pohonných hmot k jejich splnění v jím stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.

(2) Celní úřad zruší registraci, pokud

a)   distributor pohonných hmot na výzvu celního úřadu nezajistí ve stanovené lhůtě splnění podmínek registrace,
b)   nejsou splněny podmínky registrace, k jejichž splnění celní úřad distributora pohonných hmot nevyzývá,
c)   není splněna podmínka spolehlivosti osobami uvedenými v § 6a odst. 3 písm. a) až c),
d)   insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku distributora pohonných hmot, nebo
e)   distributor pohonných hmot po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců neprovádí svoji činnost.

(3) Pokud byla zrušena registrace z moci úřední, může distributor pohonných hmot podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 3 let ode dne, kdy rozhodnutí o zrušení registrace nabylo právní moci, nejedná-li se o zrušení registrace podle odstavce 2 písm. e).

§ 6n
Zánik registrace

(1) Registrace zaniká

a)   zánikem živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot,
b)   5 měsíců přede dnem uplynutí doby, na kterou byla poskytnuta bankovní záruka, která je kaucí.

(2) Registrace podle odstavce 1 písm. b) nezanikne, pokud je

a)   doba, na kterou byla bankovní záruka poskytnuta, prodloužena nejméně o 2 roky,
b)   poskytnuta nová bankovní záruka, která bezprostředně navazuje na předchozí bankovní záruku a kterou přijal celní úřad, nebo
c)   složena částka ve výši kauce na zvláštní účet celního úřadu.

§ 6o
Informační povinnost celního úřadu

Celní úřad vyrozumí výstavce bankovní záruky o zrušení nebo zániku registrace distributora pohonných hmot.

§ 6p
Registr distributorů pohonných hmot

(1) Generální ředitelství cel vede registr distributorů pohonných hmot, ve kterém shromažďuje údaje potřebné pro výkon působnosti orgánů Celní správy České republiky podle tohoto zákona.

(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje z registru distributorů pohonných hmot:

a)   obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název,
b)   sídlo nebo místo podnikání,
c)   daňové identifikační číslo,
d)   registrační číslo,
e)   den registrace,
f)   den zrušení nebo zániku registrace,
g)   údaj o tom, zda registrace
1.  byla zrušena na návrh,
2.  byla zrušena z moci úřední, nebo
3.  zanikla,
h)   změnu zveřejňovaných údajů z registru distributorů pohonných hmot a den této změny.

(3) Registr distributorů pohonných hmot obsahuje údaje podle odstavce 1 i v případě, že registrace byla zrušena nebo zanikla; údaje podle odstavce 2 se zveřejňují po dobu 3 let ode dne zrušení nebo zániku registrace.

(4) Dojde-li ke zrušení registrace z moci úřední, nejedná-li se o zrušení registrace podle § 6m odst. 2 písm. e), podá celní úřad podnět ke zrušení nebo změně živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot.“.

5. Nad § 7 se vkládá nadpis, který zní: „Působnost správních orgánů“.

6. V § 7 odst. 3 se slova „§ 4a odst. 1, 5 a 7 a“ zrušují.

7. V § 7 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , § 5a a povinností v souvislosti s registrací distributora pohonných hmot“.

8. V § 9 odstavce 8 a 9 znějí:

„(8) Distributor pohonných hmot se dopustí správního deliktu tím, že provádí svoji činnost bez registrace.

(9) Distributor pohonných hmot nebo provozovatel čerpací stanice se dopustí správního deliktu tím, že nakoupí pohonnou hmotu v rozporu s § 5a.“.

9. V § 9 odst. 10 se na konci textu písmena a) doplňují slova „nebo odstavce 8 nebo odstavce 9“.

10. V § 9 odst. 10 písm. b) se slova „ , odstavce 4“ nahrazují slovy „nebo odstavce 4“ a slova „ , odstavce 8 písm. a) nebo odstavce 9“ se zrušují.

11. V § 9 odst. 10 písm. c) se slova „ , odstavce 6 nebo odstavce 8 písm. b)“ nahrazují slovy „nebo odstavce 6“.

12. V § 9 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) Za správní delikt podle odstavce 9 lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti až na 2 roky, byl-li správní delikt spáchán touto činností nebo v souvislosti s ní.“.

13. V § 11 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Distributor pohonných hmot, který byl zapsán v registru distributorů pohonných hmot podle zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za distributora pohonných hmot registrovaného podle zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to po dobu 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Pokud distributor pohonných hmot podle bodu 1 do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podá přihlášku k registraci a poskytne kauci podle § 6i zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje se za distributora pohonných hmot registrovaného podle zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do dne předcházejícího dni pravomocného ukončení registračního řízení.

3. Nesplní-li distributor pohonných hmot podmínky podle bodu 2, považuje se za distributora pohonných hmot, jehož registrace byla zrušena dnem následujícím po uplynutí 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Pokud bude přihláška k registraci podle bodu 2 zamítnuta, považuje se distributor pohonných hmot dnem nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí za distributora pohonných hmot, jehož registrace byla zrušena.

5. Pokud distributor pohonných hmot podal do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona žádost o živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot, nesmí být přihláška k registraci podle bodu 2 zamítnuta z důvodu neplnění podmínky podle § 6g odst. 1 písm. b) zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, před rozhodnutím živnostenského úřadu o této žádosti.

ČÁST DRUHÁ
Změna živnostenského zákona

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb. a zákona č. 407/2012 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI se předmět podnikání „Výroba a zpracování paliv a maziv“ zrušuje.

2. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI se za předmět podnikání „Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu“ vkládá nový předmět podnikání, který zní: „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“.

3. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“ ve druhém sloupci text zní: „pro výrobu a zpracování paliv a maziv:

a)   vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na chemii a 1 rok praxe v oboru, nebo
b)   vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
c)   střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo
d)   osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru, nebo
e)   doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona;

pro distribuci pohonných hmot:

a)   vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo
b)   vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v oboru, nebo
c)   střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo
d)   střední vzdělání a 4 roky praxe v oboru“.

4. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“ ve čtvrtém sloupci text zní: „pro distribuci pohonných hmot celní úřad“.

5. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“ v pátém sloupci text zní: „Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů“.

Čl. IV
Přechodná ustanovení

1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn vyrábět a zpracovávat paliva a maziva anebo prodávat pohonné hmoty, může po účinnosti tohoto zákona v uvedené činnosti pokračovat po dobu 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro „Výrobu a zpracování paliv a maziv a distribuci pohonných hmot“ v úplném nebo částečném rozsahu předmětu podnikání a doloží doklady požadované podle nové právní úpravy, nemá-li je živnostenský úřad k dispozici z předchozích řízení, může ve výrobě a zpracování paliv a maziv a v prodeji pohonných hmot jinde než na čerpací stanici na základě oprávnění podle věty první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi právo vyrábět a zpracovávat paliva a maziva a prodávat pohonné hmoty jinde než na čerpací stanici podnikateli zaniká.

2. Přijetí žádosti o koncesi podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku.

ČÁST TŘETÍ
Zrušovací ustanovení

Čl. V

Vyhláška č. 103/2011 Sb., o registraci distributorů pohonných hmot, se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce po jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od roku 2023 došlo k dalším změnám živnostenského zákona, jehož aktuální znění se všemi tučně zvýrazněnými novelami najdete v úzetku č. 1522. Dále zde najdete nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Živnostenský zákon. Komentář. 2. vydání

Živnostenský zákon. Komentář. 2. vydání

Kristýna Solomonová, Lukáš Balada, Tatiana Kunštátová, František Dickelt - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k živnostenskému zákonu svým pojetím navazuje na jeho předchozí vydání a reflektuje právní stav zákona k 15. 1. 2023, kdy byl zatím naposled novelizován zákonem č. 416/2022 Sb. V reakci na přijaté novely je převážná část komentáře přepracována a rozšířena, a to ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ...

Cena: 710 KčKOUPIT

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Eva Horzinková, Václav Urban, Klára Horzinková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání. U některých druhů živností se vedle obecných podmínek vyžaduje ...

Cena: 465 KčKOUPIT

Podnikání včera, dnes a zítra

Podnikání včera, dnes a zítra

Aleš Zuzaňák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Přemýšlíte o podnikání nebo začínáte podnikat? Víte, jaké musíte mít vlastnosti a co vás čeká? Víte, jak a kde hledat vhodný podnikatelský nápad? Víte, jak se oblékat při žádosti investora o vstup do svého startupu? Víte, jak vyhledávat zákazníky a vést prodejní ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány ...

Cena: 945 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.