Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


229

ZÁKON

ze dne 20. června 2013

o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje nakládání s věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům (dále jen „bezpečnostní materiál“) a výkon státní správy v této oblasti, pokud jiný právní předpis nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, nestanoví jinak1).

(2) Tento zákon se nevztahuje na

a)   vývoz a dovoz vojenského materiálu podle jiného právního předpisu2),
b)   věci určené k obranným a bezpečnostním účelům, které jsou nabývány do vlastnictví státu a drženy ve výzbroji ozbrojených sil České republiky3), bezpečnostních sborů4) nebo jsou uloženy ve státních hmotných rezervách,
c)   věci určené k obranným a bezpečnostním účelům, které jsou ve vlastnictví státu a se kterými jsou příslušné hospodařit nebo je mají v držení Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva5) nebo právnické osoby nebo organizační složky státu založené anebo zřízené Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem financí nebo Ministerstvem spravedlnosti, a to jen v rozsahu jejich hlavního předmětu podnikání nebo hlavního předmětu činnosti,
d)   věci určené k obranným a bezpečnostním účelům, které jsou Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem financí nebo bezpečnostními sbory určeny ke sbírkovým nebo výzkumně vývojovým účelům,
e)   modely letadel a létající hračky, za které se pro účely tohoto zákona považují bezpilotní prostředky bez zbraňových systémů, určené a užívané výhradně ke sportovním nebo rekreačním účelům, které neobsahují zařízení schopné automatického řízení letu a navigace a které neumožňují řízený let mimo rozsah přímého nezprostředkovaného vizuálního kontaktu lidské obsluhy.

§ 2
Členění bezpečnostního materiálu

(1) Bezpečnostní materiál se člení na

a)   bezpečnostní materiál skupiny 1, který zahrnuje vojenské zbraně, na které se nevztahuje zákon upravující střelné zbraně a střelivo6),
b)   bezpečnostní materiál skupiny 2, který zahrnuje součásti pro vojenské zbraně nebo vojenskou munici včetně munice pro zbraně,
c)   bezpečnostní materiál skupiny 3, který zahrnuje systémy a podsystémy řízení palby a jejich součásti a příslušenství,
d)   bezpečnostní materiál skupiny 4, který zahrnuje vojenská vozidla a jejich součásti, mají-li takové vlastnosti, které zvyšují odolnost vozidla,
e)   bezpečnostní materiál skupiny 5, který zahrnuje bojová a speciální vozidla bez zbraňových systémů a jejich součásti, na které se vztahuje Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s.,
f)   bezpečnostní materiál skupiny 6, který zahrnuje vojenské letouny, vrtulníky a bezpilotní prostředky bez zbraňových systémů, letecké motory nebo zařízení letadel nebo vrtulníků,
g)   bezpečnostní materiál skupiny 7, který zahrnuje elektronická zařízení speciálně konstruovaná pro použití bezpečnostními složkami a jejich speciálně konstruované části,
h)   bezpečnostní materiál skupiny 8, který zahrnuje speciální zařízení pro vojenský výcvik, simulování a vyhodnocování vojenských situací, speciálně konstruované součásti a příslušenství pro tato zařízení a speciální počítačové technické a programové vybavení pro tato zařízení, výrobu a použití výrobků uvedených v této specifikaci,
i)   bezpečnostní materiál skupiny 9, který zahrnuje vojenská zařízení, technologie, materiály a jejich speciálně konstruované součásti včetně zařízení a technologií pro výrobu výrobků uvedených v tomto odstavci,
j)   bezpečnostní materiál skupiny 10, který zahrnuje systémy zbraní směrované energie nebo s kinetickou energií, laserová zařízení a pasivní sledovací systémy, jejich speciálně konstruované součásti, související zkušební a vyhodnocovací zařízení, provozy, diagnostické vybavení a přístroje,
k)   bezpečnostní materiál skupiny 11, který zahrnuje fotografická a elektrooptická zobrazovací zařízení a vybavení bezpilotních prostředků a jejich součásti.

(2) V pochybnostech, zda věc je či není bezpečnostním materiálem skupiny 5 nebo 6, rozhoduje Ministerstvo obrany; v ostatních případech pochybností, zda věc je či není bezpečnostním materiálem, rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

(3) Výčet bezpečnostního materiálu podle odstavce 1 v členění podle jednotlivých skupin stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou.

§ 3
Nakládání s bezpečnostním materiálem

(1) Za nakládání s bezpečnostním materiálem se považuje nabývání vlastnictví, držení, nákup, prodej, půjčování, vývoj, výroba, oprava, úprava, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování nebo ničení bezpečnostního materiálu. Nakládáním se rozumí též zprostředkování těchto činností.

(2) Nakládat s bezpečnostním materiálem může pouze osoba, kterou zaregistruje podle § 7 krajské ředitelství Policie České republiky příslušné podle

a)   místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla, jde-li o podnikatele,
b)   bydliště, jde-li o občana členského státu Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka, který nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt, nebo umístění organizační složky podniku, jde-li o podnikatele, nebo
c)   podle sídla právnické osoby, která je držitelem koncese

(dále jen „příslušný útvar policie“).

§ 4
Povolení k provozování podnikatelské činnosti

(1) Nakládání s bezpečnostním materiálem při podnikatelské činnosti fyzických nebo právnických osob podléhá povolení (koncesi) podle živnostenského zákona a registraci podle § 7. V žádosti o koncesi sdělí žadatel kromě náležitostí stanovených živnostenským zákonem7) skupiny bezpečnostního materiálu, se kterými hodlá nakládat, a doloží způsobilost k nakládání s bezpečnostním materiálem podle § 5. Žádá-li o koncesi k nakládání s bezpečnostním materiálem skupiny 5 nebo 6, přiloží k žádosti též platný doklad o bezpečnostní způsobilosti nebo platné osvědčení fyzické osoby podle jiného právního předpisu upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost8). Dále v žádosti uvede adresu provozovny a doloží právní důvod pro užívání prostor, kde je umístěna provozovna.

(2) Živnostenský úřad vydá koncesi na základě závazného stanoviska příslušného útvaru policie. Příslušný útvar policie ve stanovisku uvede, s jakými skupinami bezpečnostního materiálu může žadatel nakládat a zda je provozovna žadatele způsobilá k provozování příslušné živnosti podle tohoto zákona.

(3) Živnostenský úřad informuje do 7 dnů příslušný útvar policie o výsledku řízení o vydání koncese a dalších případných změnách po jejím vydání.

§ 5
Způsobilost k nakládání s bezpečnostním materiálem

(1) Za způsobilou se pro účely tohoto zákona považuje fyzická osoba starší 21 let, která je plně svéprávná, bezúhonná a spolehlivá.

(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný

a)   úmyslně, nebo
b)   z nedbalosti, pokud byl spáchán v souvislosti s nakládáním s bezpečnostním materiálem, střelnými zbraněmi, střelivem nebo výbušninami anebo s vojenským materiálem, zbožím a technologiemi dvojího užití, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen9).

(3) Za spolehlivého se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten,

a)   jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta, po jejímž uplynutí má být rozhodnuto, zda se osvědčil, nebo
b)   kdo byl v posledních 3 letech pravomocně uznán vinným z přestupku
1.  na úseku zbraní a střeliva,
2.  na úseku používání výbušnin,
3.  na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
4.  na úseku obrany České republiky,
5.  proti veřejnému pořádku,
6.  proti občanskému soužití,
7.  proti majetku, nebo
8.  podle § 16,
c)   na koho byl v posledních 3 letech pravomocně
1.  prohlášen konkurs,
2.  zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dlužníka, nebo
3.  zrušen konkurs z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.

(4) Právnická osoba se podle tohoto zákona považuje za způsobilou, jestliže její statutární orgán nebo členové jejího statutárního orgánu, členové dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu, prokurista, odpovědný zástupce, je-li ustanoven, a vedoucí její organizační složky splňují podmínky uvedené v odstavcích 1 až 3.

(5) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Příslušný útvar policie si vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle jiného právního předpisu10). Příslušný útvar policie si může vyžádat od žadatele též kopii rozsudku k posouzení, zda jde o případ podle odstavce 2. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pokud se žadatel o registraci v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky, je povinen předložit též doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, s překladem do českého jazyka, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků nebo jiný doklad prokazující bezúhonnost osoby; nemůže-li takový doklad předložit, protože jej tento stát nevydává, předloží čestné prohlášení, ve kterém uvede, že v cizině nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, pro který nemůže být považován za bezúhonného podle odstavce 2, nebo pravomocně uznán vinným z přestupku, pro který nemůže být považován za spolehlivého podle odstavce 3.

(6) Spolehlivost se prokazuje čestným prohlášením osoby; spolehlivost podle odstavce 3 písm. a) se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů.

(7) Příslušný útvar policie je oprávněn požádat obecní úřad a orgán státní báňské správy, pokud jde o přestupek na úseku používání výbušnin, o údaje umožňující posoudit spolehlivost fyzické osoby podle odstavce 3 písm. b). Obecní úřad a orgán státní báňské správy žádosti vyhoví bez zbytečného odkladu.

§ 6
Povinnosti osob při nakládání s bezpečnostním materiálem

(1) Osoba nakládající s bezpečnostním materiálem podle tohoto zákona je povinna

a)   zabezpečit, aby s bezpečnostním materiálem nakládaly pouze fyzické osoby, které jsou držiteli potvrzení o registraci podle § 7, nebo jsou k držiteli potvrzení o registraci v pracovním, členském nebo obdobném poměru,
b)   umístit bezpečnostní materiál, který vlastní nebo drží, do schválené provozovny nebo na určené místo podle § 7 odst. 2 a zabezpečit jej proti odcizení nebo zneužití,
c)   v případě ztráty nebo odcizení bezpečnostního materiálu tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit příslušnému útvaru policie,
d)   poskytovat bezpečnostní materiál k užívání nebo převést vlastnické právo k bezpečnostnímu materiálu jen na takovou osobu, která je držitelem potvrzení o registraci pro nakládání s příslušnou skupinou bezpečnostního materiálu nebo povolení podle jiného právního předpisu2),
e)   na výzvu příslušného útvaru policie předložit potvrzení o registraci, dokumenty osvědčující skutečnosti podle písmen a) až d) a bezpečnostní materiál včetně příslušných dokladů ke kontrole,
f)   u skupin bezpečnostního materiálu 5 a 6 předložit potvrzení o registraci pro nakládání s příslušnou skupinou bezpečnostního materiálu a bezpečnostní materiál, včetně příslušných dokladů, ke kontrole též Ministerstvu obrany nebo zahraničním inspekčním týmům v doprovodu zaměstnance Ministerstva obrany; za tím účelem je povinen umožnit vstup do objektu nebo provozoven a provedení kontroly,
g)   vést evidenci bezpečnostního materiálu podle § 9 (dále jen „evidence“), který má ve vlastnictví nebo držení, a zpřístupnit tuto evidenci kontrolnímu orgánu; současně je povinen zabezpečit údaje obsažené v evidenci před zneužitím třetí osobou,
h)   v případě držitele koncese provozovat své podnikání pouze v provozovně schválené podle § 4,
i)   v případě zániku oprávnění k nakládání s bezpečnostním materiálem, v případě pozastavení či přerušení provozování příslušné živnosti na dobu delší než 2 měsíce nebo v případě zrušení registrace předat do 30 dnů od této skutečnosti bezpečnostní materiál, který vlastní nebo drží, do držení osoby oprávněné nakládat s bezpečnostním materiálem, nebo převést vlastnictví k bezpečnostnímu materiálu na osobu oprávněnou nakládat s bezpečnostním materiálem, nebo zajistit zničení tohoto bezpečnostního materiálu a odevzdat potvrzení o registraci příslušnému útvaru policie,
j)   písemně oznámit příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů nabytí vlastnictví, převedení vlastnictví nebo zničení bezpečnostního materiálu; oznámení musí obsahovat identifikační údaje osob tohoto smluvního vztahu, data nabytí vlastnictví, převedení nebo zničení bezpečnostního materiálu a seznam zničeného bezpečnostního materiálu v rozsahu podle § 9 odst. 1 písm. c); v oznámení o zničení musí být uveden i způsob zničení; v případě ničení bezpečnostního materiálu skupiny 5 nebo 6 oznámit do 10 pracovních dnů údaje o zničení bezpečnostního materiálu též Ministerstvu obrany,
k)   v případě, že hodlá zničit bezpečnostní materiál, písemně oznámit termín, místo, skupinu a konkrétní druh i množství takového bezpečnostního materiálu a způsob zničení příslušnému útvaru policie nejpozději 10 pracovních dnů předem; v případě ničení bezpečnostního materiálu skupiny 5 nebo 6 písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem stejné údaje též Ministerstvu obrany,
l)   provádět ničení bezpečnostního materiálu jen prostřednictvím osoby, která je k tomu oprávněná,
m)   písemně oznámit do 10 pracovních dnů změnu místa uložení bezpečnostního materiálu.

(2) Za citlivou činnost podle jiného právního předpisu8) se považuje

a)   nakládání s bezpečnostním materiálem skupiny 5 nebo 6,
b)   výkon funkce odpovědného zástupce při činnosti podle písmene a),
c)   výkon funkce člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu, prokuristy, odpovědného zástupce, je-li ustanoven, právnické osoby, která nakládá s bezpečnostním materiálem skupiny 5 nebo 6.

(3) Nakládat s bezpečnostním materiálem skupiny 5 nebo 6 je oprávněn pouze držitel potvrzení o registraci za podmínky, že

a)   je držitelem platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo platného osvědčení fyzické osoby podle jiného právního předpisu8), jedná-li se o fyzickou osobu; to platí i pro odpovědného zástupce, je-li ustaven,
b)   statutární orgán, členové statutárního orgánu, dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu, prokuristé a odpovědný zástupce jsou držiteli platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo platného osvědčení fyzické osoby podle jiného právního předpisu8), jedná-li se o právnickou osobu.

§ 7
Registrace

(1) Žádost o registraci musí kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahovat skupiny bezpečnostního materiálu, se kterými hodlá žadatel nakládat, a způsob nakládání s příslušným bezpečnostním materiálem. K žádosti o registraci k nakládání s bezpečnostním materiálem skupiny 5 nebo 6 přiloží žadatel platný doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo platné osvědčení fyzické osoby podle jiného právního předpisu8); hodlá-li žadatel nakládat s bezpečnostním materiálem v rámci podnikatelské činnosti, přiloží k žádosti též výpis z živnostenského rejstříku nebo pravomocné rozhodnutí o udělení koncese.

(2) Žadatel v žádosti uvede místo uložení a způsob zabezpečení bezpečnostního materiálu těch skupin, o které žádá.

(3) Splní-li žadatel podmínky podle § 5, příslušný útvar policie žadatele zaregistruje a vydá mu potvrzení o registraci11).

§ 8

(1) Příslušný útvar policie rozhodne o zrušení registrace, jestliže zjistí, že osoba

a)   přestala být držitelem koncese, zemřela nebo byla prohlášena za mrtvého,
b)   nesplňuje nebo přestala splňovat podmínky způsobilosti k nakládání s bezpečnostním materiálem stanovené v § 5, nebo
c)   porušila některou z povinností uvedených v § 6.

(2) Příslušný útvar policie rozhodne o zrušení registrace fyzické nebo právnické osoby osvědčující oprávnění k nakládání s bezpečnostním materiálem skupiny 5 nebo 6, jestliže

a)   fyzická osoba přestala být držitelem platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti nebo držitelem osvědčení fyzické osoby, na základě kterého registraci získala,
b)   odpovědný zástupce fyzické osoby, je-li ustanoven, přestal být držitelem platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti a fyzická osoba nepředloží do 6 měsíců od této skutečnosti platný doklad o bezpečnostní způsobilosti nového odpovědného zástupce,
c)   statutární orgán, člen statutárního orgánu, dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu, prokurista nebo odpovědný zástupce právnické osoby přestal být držitelem platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti a právnická osoba nepředloží do 6 měsíců od této skutečnosti platný doklad o bezpečnostní způsobilosti nově jmenované nebo ustanovené uvedené osoby.

(3) Příslušný útvar policie rovněž zruší registraci, jestliže o to registrovaná osoba požádá.

§ 9
Evidence bezpečnostního materiálu

(1) Obsahem evidence musí být

a)   u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště a rodné číslo, bylo-li přiděleno, identifikační číslo osoby, jde-li o podnikající fyzickou osobu,
b)   u právnické osoby název nebo obchodní firma, její právní forma, adresa sídla a identifikační číslo osoby, dále jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště a rodné číslo fyzické osoby, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu, prokuristou, členem dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu, a dále odpovědného zástupce, je-li ustanoven,
c)   identifikační údaje každého kusu bezpečnostního materiálu podle jednotlivých skupin uvedených v § 2, a pokud jsou tyto údaje k dispozici, též název, výrobní číslo, číslo podvozku, číslo korby, výrobní číslo hlavně, výrobní číslo těla nebo nosiče závěru, typ a číslo motoru, popřípadě jiné číslo nebo znak umožňující přesnou identifikaci příslušného kusu dané skupiny,
d)   označení místa trvalého uložení bezpečnostního materiálu, adresa jiného místa uložení, nachází-li se tento bezpečnostní materiál déle než 7 dnů mimo místo trvalého uložení, a způsob jeho zabezpečení, v případě jeho ničení též postup používaný pro ničení a odstraňování zničeného bezpečnostního materiálu, u bezpečnostního materiálu skupiny 5 nebo 6 též zápis z kontroly jeho ničení provedené Ministerstvem obrany nebo zahraničními inspekčními týmy v doprovodu zaměstnanců Ministerstva obrany, popřípadě jiné údaje a informace, které vyžadují zvláštní právní předpisy nebo mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu12),
e)   identifikační údaje uvedené v písmenu a) nebo b) o osobách, od kterých byl bezpečnostní materiál získán nebo kterým byl předán nebo na ně byl převeden,
f)   údaje o dalším naložení s bezpečnostním materiálem, například znehodnocení nebo zničení.

(2) Každý kus příslušné skupiny bezpečnostního materiálu musí být evidován samostatně. Zjištěné rozdíly mezi evidovaným a skutečným stavem bezpečnostního materiálu je osoba, která nakládá s bezpečnostním materiálem podle tohoto zákona, povinna neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie.

(3) Evidence bezpečnostního materiálu musí být uchovávána nejméně 5 let od konce kalendářního roku, v němž byl bezpečnostní materiál předán jiné osobě, ztracen nebo zničen. V případě zániku právnické osoby předá insolvenční správce nebo likvidátor evidenci příslušnému útvaru policie.

§ 10
Zabezpečení bezpečnostního materiálu

(1) Bezpečnostní materiál skupin 1 až 3 a 7 až 11 se zabezpečuje

a)   mechanickými zábrannými prostředky I. kategorie v kombinaci se speciálním televizním systémem,
b)   mechanickými zábrannými prostředky I. kategorie v kombinaci s elektronickým zabezpečovacím zařízením,
c)   mechanickými zábrannými prostředky I. kategorie v kombinaci s nepřetržitou fyzickou ostrahou, nebo
d)   mechanickými zábrannými prostředky II. kategorie.

(2) Bezpečnostní materiál skupiny 4, 5 nebo 6 se zabezpečuje způsobem uvedeným v odstavci 1 nebo znehybněním bezpečnostního materiálu vyjmutím provozně důležitých součástek a paliv v kombinaci s

a)   elektronickým zabezpečovacím zařízením,
b)   speciálním televizním systémem, nebo
c)   nepřetržitou fyzickou ostrahou.

(3) Mechanickými zábrannými prostředky I. kategorie se pro účely tohoto zákona rozumí zejména

a)   uzamykatelné ocelové schránky, uzamykatelné ocelové skříně, zabezpečené objekty,
b)   výlohy a skla výloh,
c)   skla vitrín nebo pultů, nebo
d)   zvláštní uzamčená zařízení.

(4) Mechanickými zábrannými prostředky II. kategorie se pro účely tohoto zákona rozumí zejména

a)   uzamykatelné skříňové trezory,
b)   uzamčené místnosti nebo samostatný objekt, nebo
c)   komorové trezory.

(5) Příslušný útvar policie může povolit jiný způsob zabezpečení bezpečnostního materiálu, jestliže bezpečnostní materiál bude řádně zabezpečen proti zneužití, ztrátě nebo odcizení minimálně na stejné úrovni zabezpečení jako podle odstavce 1 nebo 2.

(6) Technické požadavky na zabezpečení bezpečnostního materiálu stanoví Ministerstvo vnitra vyhláškou.

§ 11
Informační systém

(1) Policie České republiky při plnění úkolů podle tohoto zákona vede informační systém veřejné správy obsahující údaje o

a)   žádostech o registraci,
b)   zaregistrovaných osobách,
c)   bezpečnostním materiálu,
d)   ztracených, odcizených nebo zrušených potvrzeních o registraci,
e)   ztraceném nebo odcizeném bezpečnostním materiálu.

(2) Informační systém vedený podle odstavce 1 obsahuje údaje v rozsahu údajů uváděných v žádosti, získaných na základě oznámení nebo údajů získaných v řízení podle tohoto zákona.

(3) Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany je oprávněno využívat údaje z informačního systému, a je-li to technicky možné, přednostně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 12
Uchovávání údajů a dokumentace

(1) Údaje v informačním systému mohou být uchovávány v listinné podobě nebo v elektronické podobě na technických nosičích dat nebo v kombinaci obou podob a stejným způsobem i přenášeny.

(2) Údaje podle odstavce 1 se v informačním systému uchovávají 20 let ode dne zániku platnosti dokladů, ke kterým se vztahují.

§ 13
Poskytování údajů

(1) Policie České republiky poskytuje údaje z informačního systému vedeného podle tohoto zákona bezpečnostním sborům a Vojenskému zpravodajství k plnění jejich úkolů vyplývajících z tohoto zákona a z jiných právních předpisů.

(2) Policie České republiky zveřejňuje na svých internetových stránkách čísla ztracených, odcizených nebo zrušených potvrzení o registraci, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 14
Výkon státní správy

(1) Státní správu ve věcech nakládání s bezpečnostním materiálem podle tohoto zákona vykonávají Ministerstvo vnitra, Policie České republiky, Ministerstvo obrany a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

(2) Ministerstvo vnitra plní ve správním řízení vůči Policejnímu prezidiu České republiky úkoly nadřízeného orgánu.

(3) Ministerstvo obrany

a)   vede ve svých informačních systémech evidence o výsledcích kontrol, včetně kontrol provedených zahraničními inspekčními týmy,
b)   oznamuje bez zbytečného odkladu Policejnímu prezidiu České republiky porušení tohoto zákona, zjištěná při výkonu kontroly.

§ 15
Kontrola

(1) Kontrolu13) nad dodržováním povinností podle tohoto zákona vykonává

a)   příslušný útvar policie, nebo
b)   Policejní prezidium České republiky u osoby, která
1.  nakládá s bezpečnostním materiálem v rámci podnikatelské činnosti a má provozovny na území přesahujícím územní působnost příslušného útvaru policie, nebo
2.  provádí zahraniční obchod s vojenským materiálem2).

(2) Kontrolní orgán uvedený v odstavci 1 je v rámci výkonu kontroly plnění povinností podle tohoto zákona oprávněn

a)   kontrolovat plnění povinností uvedených v § 6 odst. 1,
b)   požadovat předložení bezpečnostního materiálu, jeho evidence a příslušných dokladů o jeho nabytí ke kontrole a kontrolovat fyzický a evidenční stav bezpečnostního materiálu na místě uložení,
c)   požadovat předložení dokladů opravňujících k držení bezpečnostního materiálu a platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti nebo platného osvědčení fyzické osoby,
d)   kontrolovat ničení bezpečnostního materiálu,
e)   při důvodném podezření z porušení tohoto nebo jiného zákona bezpečnostní materiál zajistit; o převzetí vydá příslušný kontrolní orgán jeho vlastníku nebo držiteli potvrzení.

(3) Ministerstvo obrany je oprávněno kontrolovat fyzický a evidenční stav bezpečnostního materiálu skupiny 5 nebo 6 na místě jeho uložení a za tím účelem je oprávněno požadovat předložení bezpečnostního materiálu, jeho evidence a příslušných dokladů o jeho nabytí ke kontrole a kontrolovat ničení bezpečnostního materiálu. Toto oprávnění mají v rozsahu závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy14) i zahraniční inspekční týmy v doprovodu zaměstnance Ministerstva obrany.

§ 16
Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3 odst. 2 nakládá s bezpečnostním materiálem bez registrace.

(2) Fyzická osoba se jako osoba nakládající s bezpečnostním materiálem podle tohoto zákona dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 1 písm. a) až g) a i) až m).

(3) Za přestupek lze uložit pokutu

a)   do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
b)   do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.

§ 17
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nakládá s bezpečnostním materiálem skupiny 5 nebo 6 v rozporu s § 6 odst. 3, nebo
b)   v rozporu s § 3 odst. 2 nakládá s bezpečnostním materiálem bez registrace.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba nakládající s bezpečnostním materiálem podle tohoto zákona dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 1.

(3) Za správní delikt lze uložit propadnutí bezpečnostního materiálu nebo pokutu

a)   do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),
b)   do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2.

§ 18
Propadnutí bezpečnostního materiálu

(1) Propadnutí bezpečnostního materiálu podle § 17 lze uložit, jestliže bezpečnostní materiál náleží pachateli a byl

a)   ke spáchání správního deliktu užit, nebo
b)   správním deliktem získán nebo nabyt za věc správním deliktem získanou.

(2) Propadnutí bezpečnostního materiálu nelze uložit, je-li jeho hodnota v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu. Vlastníkem propadlého bezpečnostního materiálu se stává stát.

§ 19
Zabrání bezpečnostního materiálu

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí bezpečnostního materiálu podle § 17, lze rozhodnout, že se bezpečnostní materiál zabírá, jestliže

a)   náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt postihnout, nebo
b)   nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela a vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo majetku nebo jiný obecný zájem.

(2) Rozhodnout o zabrání bezpečnostního materiálu nelze, jestliže je jeho hodnota v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu nebo jestliže od jednání majícího znaky správního deliktu uplynuly 2 roky.

(3) Vlastníkem zabraného bezpečnostního materiálu se stává stát.

§ 20
Společná ustanovení

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty a přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává kontrolní orgán příslušný k výkonu kontroly podle § 15 odst. 1.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby7) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.

§ 21
Přechodná ustanovení

(1) Osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nakládají s bezpečnostním materiálem, jsou povinny do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádat příslušný útvar policie o registraci.

(2) Každá osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nakládá s bezpečnostním materiálem skupiny 5 nebo 6, je povinna zajistit, aby ona sama nebo statutární orgán nebo členové statutárního orgánu, členové dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu, prokuristé a odpovědný zástupce, je-li ustanoven, požádali do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací, nejsou-li již jeho držiteli.

(3) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neukončená se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

§ 22
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Část první zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem).
2.  Část stá čtvrtá zákona č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006  Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.
3.  Část jedenáctá zákona č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky.
4.  Zákon č. 156/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů.
5.  Část sto osmdesátá šestá zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
6.  Část sto sedmdesátá sedmá zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.
7.  Část čtyřicátá druhá zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

§ 23
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.


1)   Například zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s.
2)   Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Zákon č. 119/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7)   Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
9)   Například § 105 a 106 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
10)   Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
11)   § 151 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
12)   Například zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 305/1999 Sb., o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
13)   Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
14)   Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003  Sb. m. s.

E-shop

Jednoduché účetnictví, 4. vydání

Jednoduché účetnictví, 4. vydání

Ing. Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková - Anag, spol. s r. o.

Jednoduché účetnictví je stále aktuální. Do konce roku 2015 mohly vést jednoduché účetnictví organizace dané zákonem na základě přechodného ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Změny v podmínkách vedení jednoduchého účetnictví V souladu s novelou tohoto zákona se ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Petr Hůrka, Nataša Randlová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita Vysokajová, Soňa Doudová, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sedmé vydání podrobného komentáře zákoníku práce zapracovává všechny změny účinné od 1. 1. 2024, včetně celého znění novely č. 281/2023 Sb. a změn v pracovní době zaměstnanců ve zdravotnictví. Komentář podává srozumitelný a praktický výklad všech ustanovení zákoníku práce v ...

Cena: 2 173 KčKOUPIT

Zákon o insolvenčních správcích - Komentář, 2. vydání

Zákon o insolvenčních správcích - Komentář, 2. vydání

Antonín Stanislav, Jan Kozák, Adam Sigmund - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Přinášíme druhé, aktualizované vydání komentáře zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, jenž je důležitým právním předpisem v oblasti insolvenčního práva a upravuje podmínky výkonu i samotný výkon funkce insolvenčního správce a rovněž dohled nad insolvenčními ...

Cena: 610 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.