Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


228

ZÁKON

ze dne 20. června 2013,

kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o finančních konglomerátech

Čl. I

Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 91/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/89/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu.“.

2. V § 1 se slova „[§ 2 písm. d)]“ zrušují.

3. V § 2 písm. a) se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „zákona upravujícího činnost bank“.

Poznámka pod čarou č. 2 se včetně odkazů na poznámku pod čarou zrušuje.

4. V § 2 písm. b) se slova „[písmeno n)]“ zrušují a slova „zvláštního právního předpisu“ se nahrazují slovy „zákona upravujícího pojišťovnictví“.

Poznámka pod čarou č. 3 se včetně odkazů na poznámku pod čarou zrušuje.

5. V § 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až e), která znějí:

„c)   zajišťovnou tuzemská zajišťovna, zajišťovna z jiného členského státu, zajišťovna z třetího státu nebo zajišťovací účelová osoba podle zákona upravujícího pojišťovnictví,
d)   obhospodařovatelem standardního fondu obhospodařovatel standardního fondu nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
e)   obhospodařovatelem investičních fondů velkého rozsahu obhospodařovatel speciálního fondu, zahraničního investičního fondu srovnatelného se speciálním fondem, fondu kvalifikovaných investorů nebo zahraničního investičního fondu srovnatelného s fondem kvalifikovaných investorů, který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,“.

Dosavadní písmena c) až s) se označují jako písmena f) až u).

6. V § 2 písm. f) se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu“.

Poznámka pod čarou č. 4 se včetně odkazů na poznámku pod čarou zrušuje.

7. V § 2 písmeno g) zní:

„g)   regulovanou osobou
1.  banka,
2.  spořitelní a úvěrní družstvo,
3.  pojišťovna,
4.  zajišťovna,
5.  obchodník s cennými papíry,
6.  obhospodařovatel standardního fondu, nebo
7.  obhospodařovatel investičních fondů velkého rozsahu,“.

Poznámka pod čarou č. 5 se včetně odkazů na poznámku pod čarou zrušuje.

8. V § 2 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která znějí:

„h)   ovládající osobou ovládající osoba podle zákona upravujícího pojišťovnictví,
i)   ovládanou osobou ovládaná osoba podle zákona upravujícího pojišťovnictví,“.

Dosavadní písmena h) až u) se označují jako písmena j) až w).

9. V § 2 písm. j) se slova „není ovládáním,“ zrušují a slova „se vždy považuje za podstatný vliv, ledaže jde o ovládání“ nahrazují slovy „ , včetně ovládání, se vždy považuje za podstatný vliv“.

10. V § 2 písm. k) se slova „(§ 4)“ zrušují.

11. V § 2 písmena l) a m) znějí:

„l)   skupinou seskupení, které se skládá z
1.  ovládající osoby, jí ovládaných osob, nebo dalších přidružených osob, nebo
2.  ovládající osoby, jí ovládaných osob, dalších přidružených osob, osob propojených s některou z těchto osob vztahem jednotného řízení, nebo osob, u nichž většina členů jejich statutárních, řídících nebo dozorčích orgánů tvoří po většinu účetního období osoby, které jsou ve statutárních, řídících nebo dozorčích orgánech některé z osob uvedených v bodu 1,
   včetně jakékoliv její podskupiny,
m)   úzkým propojením
1.  vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém jedna z osob na druhé osobě vykonává podstatný vliv, nebo
2.  vztah dvou nebo více osob, které ovládá tatáž osoba,“.

12. V § 2 písm. o) se slova „(§ 3)“ zrušují.

13. V § 2 písm. p) se za slovo „pojišťoven“ vkládají slova „nebo zajišťoven“.

14. V § 2 písm. q) bodě 3 se slova „[§ 5 odst. 5 písm. b)]“ zrušují a na konci textu bodu se doplňují slova „nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie jinak; při výpočtu tržního podílu pro účely tohoto zákona se použije součet bilančních sum osob v bankovním sektoru nebo sektoru investičních služeb a hrubé předepsané pojistné v sektoru pojišťovnictví,“.

15. V § 2 písm. u) se slova „(dále jen „rizika“)“ zrušují.

16. V § 2 se na konci písmene v) čárka nahrazuje tečkou a písmeno w) se zrušuje.

17. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Do bankovního sektoru se zahrnují banky, spořitelní a úvěrní družstva, finanční instituce a podniky pomocných bankovních služeb podle zákona upravujícího činnost bank, s výjimkou obchodníků s cennými papíry a osob, které tvoří sektor pojišťovnictví podle odstavce 3.“.

18. V § 3 odst. 3 se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „zákona upravujícího pojišťovnictví“.

19. V § 3 odst. 4 se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovem „zákona“.

20. § 4 včetně nadpisu zní:

㤠4
Vymezení finančního konglomerátu

(1) Finančním konglomerátem je skupina nebo podskupina, pokud

a)   v čele skupiny nebo podskupiny je
1.  regulovaná osoba, která buď ovládá osobu ve finančním sektoru, nebo je osobou, která vykonává podstatný vliv v osobě ve finančním sektoru, nebo je osobou propojenou s jinou osobou ve finančním sektoru vztahem jednotného řízení, nebo je osobou, u které většinu členů statutárních, řídících nebo dozorčích orgánů tvoří po většinu účetního období stejné osoby, které jsou statutárními, řídícími nebo dozorčími orgány nebo jejich členy jiné osoby ve finančním sektoru, nebo
2.  osoba, která není regulovanou osobou, přičemž činnost skupiny nebo podskupiny probíhá převážně ve finančním sektoru,
b)   alespoň jedna osoba ve skupině nebo podskupině je součástí sektoru pojišťovnictví a alespoň jedna osoba ve skupině nebo podskupině je součástí bankovního sektoru nebo sektoru investičních služeb a
c)   souhrn činností sektoru pojišťovnictví ve skupině nebo podskupině a souhrn činností sektoru bankovního a sektoru investičních služeb ve skupině nebo podskupině jsou významné.

(2) Činnost skupiny nebo podskupiny probíhá převážně ve finančním sektoru, jestliže její poměr bilančních sum přesahuje hodnotu 0,4.

(3) Poměrem bilančních sum se rozumí podíl, v jehož čitateli je součet bilančních sum osob ve skupině nebo podskupině, které jsou součástí finančního sektoru, a ve jmenovateli součet bilančních sum všech osob ve skupině nebo podskupině.“.

21. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Pro potřeby výpočtu váhy významnosti podle odstavce 2 se obhospodařovatel standardního fondu a obhospodařovatel investičních fondů velkého rozsahu přičítají k tomu sektoru, do kterého ve skupině náleží. Pokud nenáleží výhradně k jednomu sektoru, přičítají se k nejméně významnému sektoru ve skupině.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

22. V § 5 odstavce 6 a 7 znějí:

„(6) Pokud skupina nesplňuje jednu z podmínek podle odstavců 1 a 5, mohou se příslušné orgány dohledu dohodnout, že nebudou tuto skupinu považovat za finanční konglomerát, nebo že tato skupina nebu- de podléhat požadavkům kladeným tímto zákonem na systém řízení rizik a koncentrace rizik na úrovni finančního konglomerátu, operace v rámci skupiny a vnitřní řídící a kontrolní systém, nebo některým z nich, jestliže podle názoru těchto příslušných orgánů dohledu není vztažení povinností stanovených tímto zákonem na tuto skupinu potřebné, vhodné nebo by bylo zavádějící.

(7) Příslušné orgány dohledu oznámí rozhodnutí podle odstavce 6 ostatním orgánům dohledu a toto rozhodnutí zveřejní; v případech zřetele hodných lze od povinnosti zveřejnění upustit.“.

23. V § 6 odst. 2 se slova „§ 5 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 5“.

24. § 8 zní:

㤠8

(1) Příslušné orgány dohledu mohou v případech zřetele hodných a na základě vzájemné dohody bilanční sumy při výpočtu poměru bilančních sum podle § 4 a 5 a váhy významnosti příslušného sektoru nahradit nebo doplnit strukturou výnosů, hodnotou podrozvahových operací, celkovou hodnotou aktiv ve správě, jejich kombinací, anebo všemi těmito ukazateli současně.

(2) Při určování, zda činnost skupiny probíhá převážně ve finančním sektoru a zda souhrn činností sektoru pojišťovnictví ve skupině a souhrn činností bankovního sektoru a sektoru investičních služeb ve skupině jsou významné, příslušné orgány dohledu na návrh koordinátora (§ 13) po vzájemné dohodě

a)   nemusí přihlížet k osobám, které podle rozhodnutí koordinátora (§ 13) nemusí být zahrnuty do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti, s výjimkou osob, které přemístily svoje sídlo z členského státu do třetího státu se záměrem obcházení regulatorních požadavků pro jejich činnost nebo požadavků doplňkového dohledu platných na území Evropské unie,
b)   mohou brát v úvahu splnění kritérií uvedených v § 4 odst. 2 a v § 5 odst. 1 za poslední 3 roky; tento postup se nepoužije, pokud v tomto období došlo k významným změnám ve struktuře skupiny, nebo
c)   nemusí přihlížet k jedné nebo více přidruženým osobám zahrnutým do menšího sektoru ve skupině, pokud je toto zahrnutí rozhodující pro určení skupiny jako finančního konglomerátu a tato přidružená osoba nebo tyto přidružené osoby společně nejsou významné pro účely doplňkového dohledu.

(3) Příslušné orgány dohledu alespoň jednou ročně přezkoumají výjimky z doplňkového dohledu stanovené na základě jejich vzájemné dohody podle § 5 a kvantitativní opatření podle § 5, 6 a 8.“.

25. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „skupině“ vkládají slova „a Společný výbor evropských orgánů dohledu podle přímo použitelných předpisů Evropské unie“.

26. V § 9 odstavec 6 zní:

„(6) O určení skupiny jako finančního konglomerátu a o svém ustanovení koordinátorem informuje koordinátor orgány dohledu, které regulovaným osobám ve skupině udělily povolení, orgány dohledu členského státu, ve kterém má sídlo smíšená finanční holdingová osoba, a Společný výbor evropských orgánů dohledu.“.

Poznámka pod čarou č. 8 se včetně odkazů na poznámku pod čarou zrušuje.

27. V § 11 se odstavec 3 před odstavcem 4 označuje jako odstavec 4 a dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

28. V § 11 odst. 5 se slova „Komisi Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské komisi“.

29. V § 14 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , které se samostatně zohlední v písemných dohodách dohledových orgánů podle zákonů upravujících pojišťovnictví a činnost bank“.

30. V § 14 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) K plnění úkolů koordinátora a spolupráci orgánů dohledu při výkonu doplňkového dohledu se využije kolegií orgánů dohledu zřízených podle zákonů upravujících pojišťovnictví a činnost bank.

(4) Koordinátor rozhodne, které další orgány dohledu se zúčastní činnosti kolegia podle odstavce 3.“.

31. V § 15 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   řídící a organizační struktury skupiny a majetkoprávních vztahů ve skupině, včetně všech regulovaných a neregulovaných osob a významných poboček, držitelů kvalifikovaných účastí na osobě v čele finančního konglomerátu a orgánů vykonávajících dohled nad osobami ve skupině,“.

32. V § 15 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Informace podle odstavce 2 písm. a) poskytne koordinátor Společnému výboru evropských orgánů dohledu.“.

33. V § 20 odst. 4 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“ a písmeno c) se zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

34. V § 20 odst. 4 písm. c) se slova „až c)“ nahrazují slovy „a b)“.

35. V § 24 odst. 1 se slova „dostatečně zkušená“ nahrazují slovem „způsobilá“.

36. V § 24 odst. 2 se slovo „zkušenosti“ nahrazuje slovem „způsobilosti“.

37. V § 24 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Pro účely tohoto zákona zahrnuje posouzení důvěryhodnosti osoby posouzení čestnosti, morální a finanční integrity na základě podkladů osvědčujících zejména její trestněprávní bezúhonnost, její chování a jednání v obchodním styku v souvislosti s podnikáním, zaměstnáním nebo výkonem funkce, plnění povinností vůči orgánům dohledu a jiných skutečností důležitých pro posouzení.

(4) Pro účely tohoto zákona zahrnuje posouzení způsobilosti osoby zejména posouzení její odborné kvalifikace, znalostí a zkušeností včetně zkušeností s výkonem řídící funkce a její dosavadní odborné působení na finančním trhu. Současně se zohlední konkrétní úkoly této osobě svěřené.“.

38. V § 25 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Regulované osoby na nejvyšší úrovni řízení finančního konglomerátu poskytnou alespoň jednou ročně příslušnému orgánu dohledu informace o své řídící a organizační struktuře a majetkoprávních vztazích mezi osobami ve finančním konglomerátu, včetně všech regulovaných a neregulovaných osob a významných poboček ve finančním konglomerátu.

(4) Regulované osoby na nejvyšší úrovni řízení finančního konglomerátu každoročně uveřejní zprávu o své řídící a organizační struktuře a majetkoprávních vztazích mezi osobami ve finančním konglomerátu. Tuto povinnost lze také splnit uveřejněním odkazu na jiný zdroj uvedených informací.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

39. V § 25 odstavec 5 zní:

„(5) Koordinátor po konzultaci s ostatními příslušnými orgány dohledu a po dohodě s osobami uvedenými v odstavcích 1 až 4 upraví formu, v jaké se informace podávají, a způsob, jak se informace předávají. Strukturu a lhůty předávání informací pro účely doplňkového dohledu podle tohoto zákona upraví prováděcí právní předpis.“.

40. V § 33 se za slovo „konglomeráty“ vkládají slova „při Evropské komisi“.

41. V § 34 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pojišťovnictví

Čl. II

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 6 písm. g) se za slovo „zajišťovna,“ vkládají slova „pojišťovna nebo zajišťovna z třetího státu,“.

2. V § 87 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo smíšené finanční holdingové osoby“.

3. V § 88 odst. 4 se za slovo „činností,“ vkládají slova „smíšené finanční holdingové osobě,“.

4. V § 88 odst. 5 se za slova „zajišťovnu z třetího státu“ vkládají slova „ , smíšenou finanční holdingovou osobu“.

5. Za § 88 se vkládá nový § 88a, který včetně nadpisu zní:

㤠88a
Zvláštní ustanovení pro dohled nad smíšenou finanční holdingovou osobou

(1) Česká národní banka, je-li orgánem dohledu ve skupině, může po konzultacích s příslušnými orgány dohledu stanovit, že se dohled nad smíšenou finanční holdingovou osobou řídí pouze příslušnými ustanoveními zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, pokud se na tuto smíšenou finanční holdingovou osobu vztahují srovnatelná ustanovení tohoto zákona a zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, zejména pokud jde o rizikově orientovaný dohled.

(2) Česká národní banka, je-li orgánem dohledu ve skupině, může po dohodě s orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě v sektoru bankovnictví a v sektoru investičních služeb stanovit, že se dohled nad smíšenou finanční holdingovou osobou řídí pouze ustanoveními vztahujícími se na nejvýznamnější sektor podle zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, pokud se na tuto smíšenou finanční holdingovou osobu vztahují srovnatelná ustanovení tohoto zákona a zákona upravujícího činnost bank nebo zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, zejména pokud jde o rizikově orientovaný dohled.

(3) Česká národní banka informuje o skutečnostech stanovených podle odstavců 1 a 2 evropské orgány dohledu zřízené přímo použitelnými předpisy Evropské unie.“.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 10. června 2013, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 21, které nabývá účinnosti dnem 22. července 2013.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1596 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ÚZ č. 1596 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Sagit, a. s.

Od posledního vydání došlo ke změnám většiny nosných předpisů – k 1. 4. 2024 nabyl účinnosti zcela nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a jeho prováděcí vyhláška; v souvislosti s tím byl ... pokračování

Cena: 169 KčKOUPIT

Tvorba a distribuce pojištění osob

Tvorba a distribuce pojištění osob

Alexander Kult - C. H. Beck

Publikace se zabývá terminologií pojistného práva, pravidly tvorby a distribuce pojistného produktu, plněním informačních povinností a uzavíráním, obsahem, platností a konstrukčními prvky pojistné smlouvy. Autor v úvodu vysvětluje terminologii pojistného práva a upozorňuje na ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.