Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


170

ZÁKON

ze dne 16. května 2013,

kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zbraních

Čl. I

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se slova „a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,“ zrušují.

2. V § 2 odst. 2 písmeno d) zní:

„d)   podnikatelem v oboru zbraní a střeliva fyzická nebo právnická osoba, která podle zvláštního právního předpisu7)
   1. zbraně nebo střelivo vyvíjí, vyrábí, upravuje, opravuje, znehodnocuje nebo ničí,
   2. zbraně nebo střelivo uschovává, skladuje, půjčuje, přepravuje, nakupuje, prodává nebo k tomu přijímá objednávky, nebo
   3. zprostředkovává jiným nabytí nebo prodej zbraní nebo střeliva,“.

3. V § 2 odst. 2 písmeno f) zní:

„f)   pyrotechnickým průzkumem
   1. vyhledávání munice, střeliva nebo výbušnin a jejich identifikace stanoveným postupem, případně jejich vyzvednutí, nebo
   2. dohled při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice, střeliva nebo výbušnin, a identifikace nalezené munice, střeliva nebo výbušnin.“.

4. V § 7 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely“.

5. V § 9 odst. 2 úvodní části ustanovení, v § 10 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 11 odst. 1 písm. b) se za slova „zbrojního průkazu skupiny A“ vkládají slova „anebo C“.

6. V § 9 odst. 2 písm. d) se slovo „nebo“ zrušuje.

7. V § 9 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:

„f)   výkon práva myslivosti podle zvláštního právního předpisu24); takovou výjimku lze však udělit pouze pro doplněk zbraně uvedený v § 4 písm. c) bodě 2; podmínky stanovené zvláštním právním předpisem zůstávají nedotčeny24).

24) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

8. V § 9 odst. 2 se závěrečná část ustanovení zrušuje.

9. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Policie může udělit výjimku podle odstavce 2, pokud to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti. Výjimku lze časově omezit, je-li udělena podle odstavce 2 písm. b) až f). Za účelem posouzení, zda udělení výjimky neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, je policie oprávněna požádat orgán veřejné moci, fyzickou osobu nebo právnickou osobu o poskytnutí potřebných podkladů a informací; dožádaný orgán nebo osoba žádosti vyhoví bez zbytečného odkladu.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

10. V § 10 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:

„a)   v případě fyzické osoby náležitosti podání podle správního řádu vztahující se k fyzické osobě25), rodné příjmení a místo narození (dále jen „osobní údaje“),

25) § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 10 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   v případě právnické osoby náležitosti podání podle správního řádu vztahující se k právnické osobě25) (dále jen „údaje identifikující právnickou osobu“),“.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

12. V § 10 odst. 1 písmeno g) zní:

„g)   důvod udělení výjimky a konkrétní účel ve vztahu k prováděné činnosti.“.

13. V § 10 odst. 3 se slovo „jeho“ zrušuje.

14. V § 12 se odstavec 8 zrušuje.

15. V § 15 odst. 3 se za slova „kde by“ vkládá slovo „střelbou“.

16. V § 15 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , není-li na takovém místě určen pro střelbu bezpečný prostor, zajištěn dohled odpovědné osoby nebo není-li takové místo viditelně označeno jako místo, kde probíhá střelba a na kterém je střelba umožněna pouze s vhodnými ochrannými pomůckami“.

17. V § 15 odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , nejde-li o místo a účel uvedené v odstavci 2 nebo 3“.

18. V § 15 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě.“.

19. V § 16 odst. 1 větě druhé a třetí se číslo „5“ nahrazuje číslem „10“.

20. V § 17 odst. 2 písm. c) a v § 49 odst. 3 se slova „2 fotografie“ nahrazují slovem „fotografii“.

21. V § 17 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.

22. V § 17 odst. 5 se slova „4 a 5“ nahrazují slovy „3 a 4“.

23. V § 18 odst. 1 se na konci písmene f) čárka nahrazuje slovem „a“, na konci písmene g) se slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

24. V § 19 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , pokud tento zákon nestanoví jinak“.

25. V § 20 odst. 2 a § 29 odst. 2 se slova „30 měsíců“ nahrazují slovy „5 let“.

26. V § 20 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Má-li příslušný útvar policie důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo ke změně zdravotního stavu, která by mohla mít za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti, je oprávněn vyzvat držitele zbrojního průkazu, aby se dostavil ke svému posuzujícímu lékaři a podrobil se lékařské prohlídce. Držitel zbrojního průkazu je povinen nejpozději do 1 měsíce ode dne oznámení této výzvy doručit příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti, který vydá posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření. Posuzující lékař postupuje podle odstavce 3.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

27. V § 21 odst. 3 větě druhé se za slova „Obsahová náplň“ vkládá slovo „praktické“.

28. V § 21 odst. 6 větě druhé se slova „1 měsíce“ nahrazují slovy „2 měsíců“ a věta třetí se nahrazuje větami „Termín a místo konání zkoušky musí být žadateli oznámeny nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky. Nedostaví-li se žadatel k vykonání zkoušky, oznámí příslušný útvar policie za podmínek stanovených ve větě třetí žadateli nový termín zkoušky. Pokud se žadatel ani po oznámení nového termínu zkoušky opakovaně bez náležité omluvy na zkoušku nedostaví, příslušný útvar policie jeho přihlášku odloží; o odložení provede pouze záznam do spisu.“.

29. V § 21 odst. 8 se za slova „skupiny A až E“ vkládají slova „ , včetně odměny zkušebního komisaře,“.

30. V § 21 odst. 9 se za slova „teoretické a praktické části zkoušky“ vkládají slova „ , způsob provedení“.

31. V § 21a odst. 5 se věta třetí nahrazuje větami „Termín a místo konání zkoušky musí být žadateli oznámeny nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky. Nedostaví-li se žadatel k vykonání zkoušky, oznámí ministerstvo za podmínek stanovených ve větě třetí žadateli nový termín zkoušky. Pokud se žadatel ani po oznámení nového termínu zkoušky opakovaně bez náležité omluvy na zkoušku nedostaví, ministerstvo jeho přihlášku odloží; o odložení provede pouze záznam do spisu.“.

32. V § 23 odst. 1 písm. c) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích“.

33. V § 24 odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

34. V § 24 odst. 6 se slova „nebo v případě zbrojního průkazu skupiny C žadatel o vydání zbrojního průkazu nebude držitelem platného loveckého lístku“ zrušují.

35. V § 25 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   fotografii.“.

36. V § 26 odst. 1 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

37. V § 26 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   jeho držitel se vzdal zbrojního průkazu nebo skupiny zbrojního průkazu.“.

38. V § 26 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   obsahuje nesprávné údaje; to neplatí, je-li důvodem nesprávnosti změna místa pobytu, nebo“.

39. V § 26 odst. 3 a v § 49 odst. 8 se slova „2 fotografií“ nahrazují slovem „fotografie“.

40. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který včetně nadpisu zní:

㤠26a
Vzdání se zbrojního průkazu

(1) Držitel zbrojního průkazu se může zbrojního průkazu nebo skupiny zbrojního průkazu vzdát.

(2) Vzdání se zbrojního průkazu nebo skupiny zbrojního průkazu jeho držitel písemně oznámí příslušnému útvaru policie. K oznámení držitel zbrojního průkazu přiloží zbrojní průkaz. V oznámení o vzdání se zbrojního průkazu nebo skupiny zbrojního průkazu se uvedou

a)   osobní údaje držitele zbrojního průkazu,
b)   číslo zbrojního průkazu,
c)   skupina zbrojního průkazu, které se držitel zbrojního průkazu vzdává, a
d)   datum a podpis držitele zbrojního průkazu.

(3) Platnost zbrojního průkazu zaniká dnem doručení oznámení příslušnému útvaru policie.

(4) Příslušný útvar policie vydá držiteli zbrojního průkazu, který se vzdal některé skupiny zbrojního průkazu, po předložení fotografie bez žádosti nový zbrojní průkaz s dobou platnosti původního zbrojního průkazu, ve kterém budou vyznačeny pouze skupiny zbrojního průkazu, kterých se jeho držitel nevzdal.“.

41. V § 27 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   skupiny B nebo C mladší 18 let nebo skupiny D mladší 21 let přestal splňovat podmínky pro vydání zbrojního průkazu uvedené v § 19 odst. 3, 4, 5 nebo 6; to neplatí, ukončil-li držitel zbrojního průkazu skupiny C mladší 18 let nebo držitel zbrojního průkazu skupiny D mladší 21 let úspěšně příslušný vzdělávací program středního vzdělání, nebo“.

42. V § 27 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

43. V § 27 odstavec 2 zní:

„(2) Občanské sdružení podle § 19 odst. 3, které doporučilo vydat zbrojní průkaz skupiny B členovi mladšímu 18 let, neprodleně oznámí příslušnému útvaru policie ukončení jeho členství ve sdružení, pokud je mladší 18 let. Střední škola nebo střední odborné učiliště, v jejichž osnovách je zahrnuta výuka myslivosti, neprodleně oznámí příslušnému útvaru policie ukončení studia držitele zbrojního průkazu skupiny C mladšího 18 let. Střední škola nebo střední odborné učiliště, v jejichž osnovách je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva, neprodleně oznámí příslušnému útvaru policie ukončení studia držitele zbrojního průkazu skupiny D mladšího 21 let. Povinnost podle věty druhé a třetí pro střední školy a střední odborná učiliště neplatí, ukončil-li držitel zbrojního průkazu úspěšně příslušný vzdělávací program středního vzdělání.“.

44. V § 27 odst. 3 se slova „nebo 2“ zrušují.

45. V § 28 odstavec 1 zní:

„(1) Držitel zbrojního průkazu skupiny A je oprávněn pro sběratelské účely

a)   nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo
b)   nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit střelivo do zbraně kategorie A, B nebo C, nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení.“.

46. V § 28 odst. 2 písm. a) se za slova „popřípadě nosit“ vkládají slova „zakázaný doplněk zbraně, na který mu byla udělena výjimka,“.

47. V § 28 odst. 4 písm. b) se za slova „nebo nosit,“ vkládají slova „a přebíjet pouze pro vlastní potřebu náboje podle technologických postupů, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů,“.

48. V § 28 odst. 5 větě druhé se slova „na střelnici“ zrušují.

49. V § 28 odst. 6 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

50. V § 29 odst. 1 na konci textu písmene f) a v § 39 odst. 1 na konci textu písmene i) se doplňují slova „ , a po provedené kontrole předložit zbraň opětovně příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne převzetí zbraně od Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva“.

51. V § 29 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ ; v případě ztráty nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C odevzdat též průkaz zbraně“.

52. V § 29 odst. 1 písmena h) až j) znějí:

„h)   provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně za nový a zároveň odevzdat původní doklady do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně jména nebo příjmení jejich držitele,
i)   mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, má-li u sebe zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně; povinnost mít u sebe průkaz zbraně se nevztahuje na držitele zbrojního průkazu, který má u sebe pouze střelivo a který je oprávněn nabývat do vlastnictví, držet, popřípadě nosit také střelivo do zbraně, na kterou mu nebyl vydán průkaz zbraně,
j)   odevzdat zbrojní průkaz do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti podle § 26 odst. 1 písm. a), c) nebo e) anebo podle § 26 odst. 2 příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá též zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně a průkaz zbraně,“.

53. V § 29 odst. 1 písm. l), § 29 odst. 7 písm. n), § 76a odst. 5 písm. a), § 76a odst. 11 písm. a) a v § 76a odst. 14 písm. i) se za slovo „popřípadě“ vkládá slovo „odbornému“.

54. V § 29 odst. 4 se slova „skupiny B nebo C“ nahrazují slovy „skupiny B, C nebo E“.

55. V § 29 odst. 7 písmeno l) zní:

„l)   provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu za nový a zároveň odevzdat původní doklady do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně jména nebo příjmení jeho držitele,“.

56. V § 30 odst. 2 se na konci písmene d) slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

57. V § 30 odst. 5 se slova „ , čestné prohlášení o tom, že není podnikatelem v oboru zbraní a střeliva,“ zrušují.

58. V § 30 odst. 10 písm. a) se slova „nebo e)“ zrušují.

59. V § 32 odst. 3 se slova „živnostenského listu nebo koncesní listiny, licence anebo jiného dokladu opravňujícího žadatele k podnikatelské činnosti, pokud je důvodem uváděným v žádosti o vydání zbrojní licence podnikatelská činnost v oboru zbraní a střeliva, nebo“ zrušují.

60. V § 32 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Příslušný útvar policie si za účelem posouzení žádosti o vydání zbrojní licence opatří výpis ze živnostenského rejstříku.“.

61. V § 33 odst. 1 písm. a) se slova „koncesní listiny“ nahrazují slovy „živnostenského oprávnění“.

62. V § 33 odstavec 2 zní:

„(2) Příslušný útvar policie žádost o vydání zbrojní licence zamítne, jestliže

a)   fyzická nebo právnická osoba nesplňuje podmínku podle odstavce 1,
b)   právnická osoba není bezúhonná, neboť byla odsouzena pro úmyslný trestný čin, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena, nebo
c)   fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, nebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby nesplňují podmínku bezúhonnosti podle § 22 nebo podmínku spolehlivosti podle § 23.“.

63. V § 33 odst. 3 se slova „písm. a)“ nahrazují slovy „písm. b)“.

64. V § 33 odst. 4 se slova „písm. a)“ nahrazují slovy „písm. b)“ a slova „písm. b)“ se nahrazují slovy „písm. c)“.

65. V § 36 odst. 1 písm. b) se slova „nebo opakovaně“ zrušují.

66. V § 36 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Příslušný útvar policie může rozhodnout o odnětí zbrojní licence, jestliže její držitel opakovaně porušuje ustanovení tohoto zákona a svým jednáním tak představuje vážné nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

67. V § 36 odst. 3 se za slova „podle odstavce 1“ vkládají slova „nebo 2“.

68. V § 36 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ten, komu byla zbrojní licence odňata podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2, může požádat o vydání zbrojní licence nejdříve po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojní licence.“.

69. V § 38 odst. 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; zbraň kategorie A nebo střelivo do této zbraně pouze držiteli zbrojního průkazu skupiny D“.

70. V § 39 odst. 1 písmeno l) zní:

„l)   vést evidenci
   1. zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, které vlastní a na které má vydán průkaz zbraně, a tuto evidenci uchovávat po dobu 5 let i po skončení činnosti,
   2. vydaných a přijatých zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní,“.

71. V § 39 odst. 1 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní:

„m)   zapisovat údaje o zbraních kategorie A, B nebo C a střelivu do těchto zbraní, na které nemá vydán průkaz zbraně, a černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách do centrálního registru zbraní,“.

Dosavadní písmena m) až p) se označují jako písmena n) až q).

72. V § 39 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.

73. V § 39 odstavec 5 zní:

„(5) Pokud držitel zbrojní licence vykonává činnost samostatně, musí být držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny. Přitom neplní povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. a), c), j) a n), je však povinen plnit povinnosti zbrojíře uvedené v § 40 odst. 1 písm. b) a e).“.

74. V § 39 odst. 6 písmeno j) zní:

„j)   bezprostředně po provedení pyrotechnického průzkumu zpracovat o jeho výsledku závěrečnou zprávu a předložit ji neprodleně příslušnému útvaru policie; na žádost stavebníka provede záznam o provedeném pyrotechnickém průzkumu do stavebního deníku nebo zpracuje průběžnou zprávu o provedeném pyrotechnickém průzkumu.“.

75. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který včetně nadpisu zní:

㤠39a
Způsob vedení a obsah evidencí některých zbraní a střeliva, evidence vydaných a přijatých zbraní a střeliva a evidence o provedených střelbách

(1) Evidence zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, které vlastní držitel zbrojní licence a na které má vydán průkaz zbraně, se vede v listinné podobě v záznamní knize nebo v elektronické podobě, přičemž obsah záznamů, které nejsou podepsány uznávaným elektronickým podpisem a pro které nebylo vydáno kvalifikované časové razítko, se vytiskne, opatří se datem a podpisem osoby, která zápis provedla, a zařadí se do listinné evidence; evidence se uchovává po dobu 5 let, a to i po skončení činnosti držitele zbrojní licence. Držitel zbrojní licence může vést evidenci podle věty první s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní.

(2) Evidence vydaných a přijatých zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní se vede v listinné podobě v knize výdeje a příjmu nebo v elektronické podobě, přičemž obsah záznamů, které nejsou podepsány uznávaným elektronickým podpisem a pro které nebylo vydáno kvalifikované časové razítko, se vytiskne, opatří se datem a podpisem osoby, která zápis provedla, a zařadí se do listinné evidence.

(3) Evidence o provedených cvičných střelbách se vede v listinné podobě v knize střeleb nebo v elektronické podobě, přičemž obsah záznamů, které nejsou podepsány uznávaným elektronickým podpisem a pro které nebylo vydáno kvalifikované časové razítko, se vytiskne, opatří se datem a podpisem osoby, která zápis provedla, a zařadí se do listinné evidence.

(4) Způsob vedení evidence stanoví prováděcí právní předpis.“.

76. V § 41 odst. 4 se věta třetí nahrazuje větou „Vlastník zbraně je povinen předložit zbraň ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ve lhůtě do 20 pracovních dnů ode dne oznámení této výzvy a po provedené kontrole předložit zbraň opětovně příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne převzetí zbraně od Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.“.

77. V § 42 odst. 1 se za slova „nebo C“ vkládají slova „ , na kterou nemá vydán průkaz zbraně“.

78. V § 42 odst. 2 se za slova „nebo C“ vkládají slova „ , na kterou má vydán průkaz zbraně,“.

79. V § 42 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

80. V § 45 odst. 2 se za slovo „průkazu,“ vkládají slova „fyzickou nebo“.

81. V § 46 odst. 3 se za slova „zastupitelský úřad České republiky“ vkládají slova „nebo Policejní prezidium České republiky (dále jen „Policejní prezidium“)“.

82. V § 46 odst. 6 se slova „České republiky (dále jen „Policejní prezidium“)“ zrušují.

83. V § 49 odst. 6 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; to neplatí, je-li důvodem nesprávnosti změna místa pobytu“.

84. § 50 a 50a včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 18 znějí:

㤠50
Přeprava zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva

(1) Zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně může podnikatel v oboru zbraní a střeliva přepravovat za účelem vývozu z území České republiky, dovozu na toto území nebo tranzitu přes toto území pouze na základě povolení.

(2) Podnikateli se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky povoluje přepravu příslušný útvar policie na základě žádosti podané s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní. Podnikatel je povinen k žádosti o povolení přepravy předložit povolení nebo licenci Ministerstva průmyslu a obchodu, jsou-li podle zvláštního právního předpisu9) vydávány.

(3) Podnikateli se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky povoluje přepravu Policejní prezidium na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Žádost o povolení přepravy se podává na zastupitelském úřadě České republiky nebo na Policejním prezidiu; žádost lze též podat elektronicky bez použití elektronického podpisu.

(4) Žádost o povolení přepravy předkládá podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3 nejpozději 10 pracovních dnů před předpokládaným zahájením přepravy. Žádost obsahuje

a)   osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, která uskutečňuje prodej nebo předání,
b)   osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu kupující, nabývající nebo vlastnící zbraň nebo střelivo,
c)   adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo zasláno nebo dopraveno,
d)   druh zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní, které budou přepravovány, a jejich předpokládaný počet,
e)   předpokládané datum zahájení a ukončení přepravy na území České republiky,
f)   předpokládanou trasu přepravy,
g)   druh dopravy a
h)   způsob zabezpečení přepravy.

(5) Zjistí-li příslušný útvar policie nebo Policejní prezidium vážné nedostatky v bezpečnosti přepravy nebo ohrožení života, zdraví, majetku, veřejného pořádku anebo bezpečnosti, žádost o povolení přepravy zbraní nebo střeliva zamítne nebo rozhodnutím stanoví jinou trasu přepravy; pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené pro bezpečnost přepravy zbraní nebo střeliva, vydá příslušný útvar policie nebo Policejní prezidium povolení podle odstavce 2. Povolení přepravy zbraní nebo střeliva musí být přepravováno spolu se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní až do místa jejich určení a musí být předloženo na požádání příslušným orgánům.

(6) Příslušný útvar policie může podnikateli se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky vydat povolení přepravovat zbraně nebo střelivo podnikateli nebo od podnikatele v oboru zbraní a střeliva se sídlem mimo území České republiky s platností na dobu až 3 let. Při podstatné změně, hrubém nebo opakovaném porušení podmínek, za kterých bylo povolení vydáno, nebo vyžaduje-li to ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti, může být platnost povolení rozhodnutím pozastavena nebo zrušena.

(7) Nejpozději 24 hodin před zahájením přepravy, nejpozději však do dvanácté hodiny posledního pracovního dne před zahájením přepravy, je podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3 povinen ohlásit příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu způsobem uvedeným v odstavcích 2 a 3 údaje týkající se přepravy. Hlášení se podává na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, musí doprovázet zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní až do místa jejich určení a musí být předloženo na požádání příslušným orgánům. Hlášení nepodává podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3, který všechny údaje týkající se přepravy uvedl již v žádosti o povolení přepravy. Hlášení obsahuje

a)   osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, která uskutečňuje prodej nebo předání,
b)   osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu kupující, nabývající nebo vlastnící zbraň nebo střelivo,
c)   adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo zasláno nebo dopraveno,
d)   údaje umožňující identifikaci každé zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní, včetně kategorie zbraně, a oznámení o tom, že tyto zbraně nebo střelivo byly předmětem kontroly v souladu s Úmluvou o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní,
e)   datum zahájení a ukončení přepravy na území České republiky,
f)   trasu přepravy,
g)   druh dopravy, údaje o dopravci, včetně čísla zbrojní licence, jedná-li se o podnikatele se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky, identifikační údaj dopravního prostředku, zejména lokalizační údaje a registrační značky, které umožní policii nepřetržité sledování jeho aktuální polohy, a spojení na obsluhu dopravního prostředku a na osobu odpovědnou za přepravu zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní na území České republiky, která má jazykové znalosti nejméně na úrovni A2 českého nebo anglického jazyka podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky,
h)   způsob zabezpečení přepravy a
i)   předchozí souhlas následujícího tranzitujícího nebo přijímajícího státu, pokud tento stát podmiňuje přepravu zbraní nebo střeliva po svém území tímto předchozím souhlasem.

(8) Každý dopravní prostředek určený k přepravě zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní musí být vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu, jedná-li se o silniční přepravu a je-li přepravováno více než 100 zbraní, více než 200 000 kusů střeliva nebo jakékoliv množství munice. Po celou dobu přepravy musí být zařízení přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno.

(9) Podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3, kterému bylo vydáno povolení přepravovat zbraně nebo střelivo, je povinen zabezpečit zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Povinné požadavky na zabezpečení zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní v průběhu přepravy stanoví prováděcí právní předpis; tím není dotčena přeprava zbraní nebo střeliva jako nebezpečného nákladu podle zvláštního právního předpisu18).

(10) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky, kterému bylo vydáno dlouhodobé povolení přepravovat zbraně nebo střelivo podle odstavce 6, podává po dobu platnosti tohoto dokladu při každé další uskutečňované přepravě pouze hlášení podle odstavce 7.

(11) Podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3 je povinen neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu jakékoliv změny v přepravě zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní.

(12) Policie zajišťuje na základě údajů podle odstavců 4 a 7 nebo jiných zjištěných informací sledování přepravy zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní a poskytuje aktuální informace o mimořádných situacích obsluze dopravního prostředku nebo osobě zodpovědné za přepravu zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní na území České republiky, má-li tyto informace k dispozici.

(13) Příslušný útvar policie poskytne tomu, komu bylo vydáno povolení přepravovat zbraně nebo střelivo, seznam zbraní nebo střeliva do těchto zbraní, které mohou být dovezeny na území jednotlivých členských států bez jejich předchozího souhlasu.

§ 50a
Hlášení přepravy zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva

(1) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní je povinen příslušnému útvaru policie ohlásit nejpozději 24 hodin před zahájením přepravy, nejpozději však do dvanácté hodiny posledního pracovního dne před zahájením přepravy přepravu více než 100 zbraní, více než 200 000 kusů střeliva nebo jakéhokoliv množství munice po území České republiky. Tuto povinnost nemá, pokud již má na přepravu těchto zbraní nebo střeliva vydáno povolení přepravovat zbraně nebo střelivo podle § 50. Toto hlášení se podává na předepsaném tiskopise, musí doprovázet zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní až do místa jejich určení a musí být předloženo na požádání příslušným orgánům. Hlášení obsahuje

a)   osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, která uskutečňuje prodej nebo předání,
b)   osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu kupující, nabývající nebo vlastnící zbraň nebo střelivo,
c)   adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo zasláno nebo dopraveno,
d)   druh zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní, které budou přepravovány, a jejich počet,
e)   datum zahájení a ukončení přepravy,
f)   trasu přepravy,
g)   druh dopravy, údaje o dopravci, včetně čísla zbrojní licence, identifikační údaj dopravního prostředku, zejména lokalizační údaje a registrační značky, které umožní policii nepřetržité sledování jeho aktuální polohy, a spojení na obsluhu dopravního prostředku nebo na osobu odpovědnou za přepravu zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní a
h)   způsob zabezpečení přepravy.

(2) Každý dopravní prostředek určený k přepravě zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní podle odstavce 1 musí být vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu, jedná-li se o silniční přepravu. Po celou dobu přepravy musí být zařízení přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno.

(3) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní je povinen zabezpečit zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Požadavky na zabezpečení zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní v průběhu přepravy stanoví prováděcí právní předpis; tím není dotčena přeprava zbraní nebo střeliva jako nebezpečného nákladu podle zvláštního právního předpisu18).

(4) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní je povinen neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu jakékoliv změny v přepravě zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní.

(5) Zjistí-li příslušný útvar policie nebo Policejní prezidium vážné nedostatky v bezpečnosti přepravy nebo ohrožení života, zdraví, majetku, veřejného pořádku anebo bezpečnosti, přepravu zbraní nebo střeliva rozhodnutím zakáže, stanoví jinou trasu přepravy nebo stanoví dodatečné podmínky pro zabezpečení přepravy. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(6) Policie zajišťuje na základě údajů podle odstavce 1 nebo jiných zjištěných informací sledování přepravy zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní a poskytuje aktuální informace o mimořádných situacích obsluze dopravního prostředku nebo osobě zodpovědné za přepravu zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní na území České republiky, má-li tyto informace k dispozici.


18) Například § 22 a 23 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.“.

85. V § 51 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 3 až 7.

86. V § 52 odst. 3 se na konci písmene b) slovo „a“ zrušuje.

87. V § 52 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d)   sdělení, zda střelnice má být používána k podnikatelským účelům, a
e)   datum zahájení a ukončení provozování střelnice, nejedná-li se o provozování střelnice na dobu neurčitou.“.

88. V § 52 odst. 4 písmeno b) zní:

„b)   provozní řád střelnice ověřený znalcem v oboru balistiky, obsahující zejména situační nákres střelnice s vyznačením prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě, a vzor označení správce střelnice s uvedením funkce, jména a příjmení,“.

89. V § 52 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

90. V § 52 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku nebo střelnice s provozováním střelnice; je-li zřízení střelnice požadováno na honebním pozemku, též souhlas uživatele honitby.“.

91. V § 52 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:

„(5) Příslušný útvar policie si za účelem posouzení žádosti o povolení k provozování střelnice opatří výpis ze živnostenského rejstříku, pokud má být střelnice používána k podnikatelským účelům.

(6) Příslušný útvar policie může povolení k provozování střelnice časově omezit, nejedná-li se o provozování střelnice na dobu neurčitou. V takovém případě uvede v rozhodnutí začátek a konec doby platnosti povolení k provozování střelnice.

(7) Povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice stanoví prováděcí právní předpis.“.

92. V § 54 odstavec 2 zní:

„(2) Provozovatel střelnice je dále povinen

a)   zajistit při provádění střelby přítomnost správce střelnice na střelnici a
b)   vybavit střelnici lékárničkou první pomoci, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis.“.

93. V § 57 odst. 1 se slova „§ 76a odst. 11“ nahrazují slovy „§ 76a odst. 10“.

94. V § 59 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   výcviku a výuky ve střelbě,“.

95. § 61 a 62 včetně nadpisu znějí:

„Veřejné vystavování zbraní a střeliva
§ 61

(1) Zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně může být veřejně vystavována jen na základě povolení vydaného útvarem policie příslušným podle místa konání akce.

(2) Žádost o povolení k veřejnému vystavovaní zbraní nebo střeliva předkládá pořadatel výstavy nejpozději měsíc před zahájením výstavy. Žádost obsahuje

a)   název a sídlo pořadatele výstavy,
b)   přesné označení místa a dobu trvání výstavy,
c)   druh zbraní, hlavních částí zbraní, zakázaných doplňků zbraní nebo střeliva, které mají být vystavovány,
d)   předpokládané množství zbraní, hlavních částí zbraní, zakázaných doplňků zbraní nebo střeliva, které mají být vystavovány, a jejich vlastníky nebo vystavovatele a
e)   způsob vystavování a zabezpečení zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva před zneužitím, ztrátou nebo odcizením.

(3) Útvar policie podle odstavce 1 před vydáním povolení k veřejnému vystavovaní zbraní nebo střeliva posoudí zejména podmínky zabezpečení zbraně, zakázaného doplňku zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva proti jejich zneužití, ztrátě nebo odcizení. V rozhodnutí o povolení k veřejnému vystavovaní zbraní nebo střeliva může stanovit další podmínky pro jejich zabezpečení. Rozhodnutí o povolení k veřejnému vystavování zbraní nebo střeliva musí být pořadateli výstavy doručeno nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením výstavy. Nebudou-li podmínky zabezpečení splněny, útvar policie podle odstavce 1 žádost zamítne. Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti nemá odkladný účinek.

(4) Pořadatel výstavy, kterému bylo útvarem policie podle odstavce 1 vydáno povolení k veřejnému vystavování zbraní, je povinen 24 hodin před zahájením výstavy, nejpozději však do dvanácté hodiny posledního pracovního dne před zahájením výstavy, ohlásit útvaru policie podle odstavce 1 přesné množství a údaje umožňující identifikaci každé zbraně, hlavní části zbraně, každého zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, které mají být vystavovány.

(5) Pořadatel výstavy je povinen neprodleně ohlásit útvaru policie podle odstavce 1 jakékoliv změny ve vystavování zbraní nebo střeliva.

§ 62

Dojde-li v průběhu veřejného vystavování zbraně nebo střeliva k porušení podmínek jejich zabezpečení, vyzve útvar policie, který povolení vydal, pořadatele výstavy k odstranění nedostatků. V případě neuposlechnutí výzvy nebo při opakovaném porušení podmínek zabezpečení zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, útvar policie, který povolení vydal, toto zruší, ledaže pořadatel výstavy prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo po něm možno požadovat, aby neuposlechnutí výzvy nebo porušení podmínek zabezpečení zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva zabránil. O zrušení povolení vyrozumí útvar policie, který povolení vydal, neprodleně pořadatele výstavy. Odvolání proti rozhodnutí o zrušení povolení nemá odkladný účinek.“.

96. V § 64 odst. 1 se číslo „2“ nahrazuje číslem „6“.

97. V § 64 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

98. V § 64 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Rozhodne-li příslušný útvar policie o prodeji zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva do této zbraně za cenu obvyklou, zpracování znaleckého posudku pro určení ceny se nevyžaduje. Výtěžek získaný prodejem náleží, po odečtení nákladů prodeje a skladování, jejich původnímu vlastníku.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

99. Za § 66 se vkládá nový § 66a, který včetně nadpisu zní:

㤠66a
Úmrtí provozovatele střelnice

V případě smrti nebo prohlášení za mrtvého provozovatele střelnice se postupuje obdobně podle § 65 a 66 tohoto zákona a § 13 zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která hodlá pokračovat v provozování střelnice, je povinna požádat o vydání povolení podle § 52 do 3 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci.“.

100. V části první nadpis hlavy X zní:

„VEDENÍ A VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ“.

101. Nadpis § 71 zní:

„Informační systémy o zbraních, střelivu a provozovaných střelnicích“.

102. V § 71 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   vydaných průkazech zbraní,“.

Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d) až k).

103. V § 71 odst. 2 písm. d) se za slova „zbraních“ vkládají slova „kategorie A, B nebo C“ a slova „vydaných průkazech zbraní“ se nahrazují slovy „střelivu do těchto zbraní“.

104. V § 71 odst. 2 písm. h) se za slova „zbrojních licencích,“ vkládají slova „evropských zbrojních pasech,“.

105. V § 72 odstavec 2 zní:

„(2) Údaje se v informačních systémech uchovávají po dobu 20 let ode dne, kdy zanikla povinnost vést tyto údaje v informačních systémech. Evidence vedená držitelem zbrojní licence podle § 39a odst. 1 v centrálním registru zbraní se uchovává po dobu 5 let, a to i po skončení činnosti držitele zbrojní licence.“.

106. V § 72 odst. 3 se slovo „předpisu16)“ nahrazuje slovem „předpisu26)“.

Poznámka pod čarou č. 26 zní:


26) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

107. Za § 73 se vkládají nové § 73a a 73b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 27 až 29 znějí:

㤠73a
Centrální registr zbraní

(1) Centrální registr zbraní27) je neveřejný informační systém veřejné správy podle zvláštního právního předpisu28) sloužící k výkonu státní správy a k dalším úkonům v oblasti zbraní a střeliva.

(2) V centrálním registru zbraní jsou vedeny údaje v rozsahu údajů vedených v informačních systémech uvedených v § 71 odst. 2 písm. a) až i).

(3) Správcem centrálního registru zbraní je policie.

(4) Držitel zbrojní licence provádí zápis, změnu, popřípadě výmaz záznamu v centrálním registru zbraní elektronicky dálkovým přístupem zadáním údajů prostřednictvím zabezpečeného individualizovaného přístupu na internetové stránky aplikace centrálního registru zbraní.

(5) Správce centrálního registru zbraní zřídí přístup do centrálního registru zbraní držiteli zbrojní licence, který provádí některou z činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), a to do 2 pracovních dnů ode dne vydání zbrojní licence; držiteli zbrojní licence, který vede evidenci podle § 39a odst. 1, zřídí správce centrálního registru zbraní přístup do centrálního registru zbraní na žádost.

(6) Držitel zbrojní licence se do centrálního registru zbraní přihlašuje prostřednictvím individualizovaných přístupových údajů. Držitel zbrojní licence může požádat správce centrálního registru zbraní o zřízení nebo zrušení přístupu do centrálního registru zbraní pro jím pověřené osoby. Správce centrálního registru zbraní doručí individualizované přístupové údaje držiteli zbrojní licence a jím pověřené osobě do vlastních rukou bezodkladně po zřízení přístupu do centrálního registru zbraní. Držitel zbrojní licence a jím pověřená osoba jsou povinni chránit přístupové údaje proti zneužití.

(7) Držitel zbrojní licence je povinen zaznamenat v centrálním registru zbraní na předepsaném elektronickém formuláři každou změnu stavu zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek. Změnu stavu je držitel zbrojní licence povinen zaznamenat bezodkladně po fyzickém převzetí zbraně nebo jiné skutečnosti zakládající změnu stavu, nejdéle však do 2 dnů. Držitel zbrojní licence odpovídá za správnost údajů jím zapisovaných do centrálního registru zbraní.

(8) Do centrálního registru zbraní zapisuje údaje

a)   držitel zbrojní licence, pokud jde o údaje týkající se zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, na které nemá vydán průkaz zbraně, a černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek v rozsahu
   1. datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu nebo zápalek,
   2. důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu nebo zápalek,
   3. údaje o zbrani, střelivu, černém loveckém prachu, bezdýmném prachu nebo zápalkách,
   4. osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, od které byla zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky nabyty,
   5. osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, na kterou bylo vlastnictví ke zbrani, střelivu, černému loveckému prachu, bezdýmnému prachu nebo zápalkám převedeno nebo jíž byly zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky přenechány, včetně oprávnění,
b)   policie,
c)   Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.

(9) Policie umožní v nezbytném rozsahu, zejména pro vedení řízení a plnění dalších úkolů podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu, který tak stanoví, nepřetržitý dálkový přístup k informacím z centrálního registru zbraní, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,

a)   ministerstvu,
b)   Policejnímu prezidiu a příslušnému útvaru policie,
c)   Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,
d)   zastupitelskému úřadu České republiky,
e)   obecním úřadům obcí s rozšířenou působností,
f)   Generální inspekci bezpečnostních sborů a
g)   Českému báňskému úřadu a obvodním báňským úřadům v rozsahu nezbytném pro výkon dozoru podle zvláštního právního předpisu29).

(10) Prováděcí právní předpis stanoví

a)   vzor předepsaného elektronického formuláře podle odstavce 7,
b)   náležitosti vedení evidence zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, které jsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), a černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek v centrálním registru zbraní,
c)   náležitosti vedení samostatné evidence zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, které vlastní držitel zbrojní licence a které nejsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní podle § 39a odst. 1.

§ 73b
Využívání údajů ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců

(1) Policie využívá ze základního registru obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto referenční údaje:

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Policie využívá z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)   omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
j)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
k)   rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství,
l)   datum, místo a okres vzniku partnerství,
m)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte,
o)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
p)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.

(3) Policie využívá z informačního systému cizinců pro výkon působnosti podle tohoto zákona tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
g)   druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,
i)   omezení svéprávnosti,
j)   jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
k)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, ve kterém k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
l)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.


27) Směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008.
28) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
29) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.“.

108. V § 74 odst. 4 písmeno d) zní:

„d)   vydává zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva (§ 46 odst. 3) a uděluje souhlas s tranzitem zbraně nebo střeliva zapsaných v evropském zbrojním pasu (§ 46 odst. 6) a“.

109. V § 74 odst. 4 písm. e) se slova „§ 50 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 50 odst. 3“.

110. § 75 včetně poznámek pod čarou č. 30 a 31 zní:

㤠75

(1) Kontrolu nad dodržováním tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení vykonává policie.

(2) Při výkonu kontroly nad dodržováním tohoto zákona u držitelů zbrojních licencí a provozovatelů střelnic k podnikatelským účelům je kontrolním orgánem

a)   Policejní prezidium
   1. u držitelů zbrojní licence skupiny C, pokud provádějí zahraniční obchod se zbraněmi nebo střelivem nebo mají provozovny na území, které přesahuje působnost krajského ředitelství policie, nebo u držitelů zbrojní licence skupiny K,
   2. u držitelů ostatních skupin zbrojních licencí, pokud mají provozovny na území, které přesahuje působnost krajského ředitelství policie; v rámci této kontroly lze vykonat kontrolu i nad činností, kterou kontrolovaný držitel provádí na základě jiných skupin zbrojní licence,
b)   příslušný útvar policie u držitelů zbrojní licence, kteří nepodléhají výkonu kontroly podle písmene a), a u provozovatelů střelnic k podnikatelským účelům.

(3) Při výkonu kontroly podle odstavce 2 je kontrolní orgán oprávněn

a)   požadovat předložení zbraně kategorie A, B, C anebo D nebo střeliva do těchto zbraní a příslušných dokladů ke kontrole,
b)   provádět kontrolu bezpečného používání zbraně nebo střeliva uvedených v písmenu a),
c)   v odůvodněných případech zajistit zbraň kategorie A, B, C anebo D nebo střelivo do této zbraně; o převzetí vydá kontrolované osobě potvrzení,
d)   provádět kontrolu výkonu pyrotechnického průzkumu a
e)   zajistit u držitele zbrojní licence skupiny K nalezenou nevybuchlou munici nebo výbušninu, jestliže je neodevzdal policii.

(4) Při výkonu kontroly u držitelů zbrojních průkazů, držitelů zbraní kategorie D a střeliva do těchto zbraní, ostatních držitelů zbraní a střeliva, zbrojířů a správců střelnic je policie oprávněna

a)   kontrolovat oprávnění k držení nebo nošení zbraně nebo střeliva,
b)   kontrolovat, zda vlastnictví ke zbrani kategorie D nebylo převedeno na osobu, která není k držení zbraně kategorie D oprávněna, anebo zda kontrolovaná osoba neumožnila držení nebo nošení zbraně nebo střeliva takové osobě,
c)   kontrolovat provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E,
d)   požadovat po provozovateli střelnice používané k nepodnikatelským účelům předložení dokladů potřebných k provozu střelnice,
e)   zastavovat vozidla převážející zbraně nebo střelivo a kontrolovat zabezpečení přepravovaných zbraní nebo střeliva a doklady k přepravovaným zbraním a střelivu,
f)   zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu přikázat směr jízdy, vyžaduje-li to bezpečnost přepravy zbraní nebo střeliva nebo jiný veřejný zájem,
g)   vyzvat držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbraně, který zbraň nosí nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipuluje,
   1. k orientačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu, a v případě pozitivního zjištění, aby se podrobil odbornému lékařskému vyšetření, zda není pod vlivem alkoholu30), není-li toto vyšetření spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví, nebo
   2. aby se podrobil odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem jiné návykové látky30) nebo léků, není-li toto vyšetření spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,
h)   kontrolovat plnění povinností zbrojíře a správce střelnice.

(5) Výkon kontrolní činnosti se řídí obecnými pravidly kontrolní činnosti stanovenými zvláštním právním předpisem31).

(6) Policie vede evidenci přestupků na úseku zbraní a střeliva projednaných v blokovém řízení.


30) Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
31) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

111. § 75a se zrušuje.

112. V § 76 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   provádí činnosti uvedené v § 2 odst. 2 písm. f) bez zbrojního průkazu skupiny F,“.

113. V § 76 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

„i)   v rozporu s § 63 odst. 7
   1. nepředloží ke kontrole příslušnému útvaru policie potvrzení oprávněné osoby o znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně,
   2. spolu s potvrzením nepředloží ke kontrole zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně, nebo nesdělí místo uložení zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně,“.

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena j) a k).

114. V § 76 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje slovem „ , nebo“ a písmeno d) se zrušuje.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

115. V § 76 odst. 2 písm. d) a v § 76c odst. 2 písm. e) se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

116. V § 76 odst. 2 se na konci písmene d) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

117. V § 76 odst. 3 písm. b) se za slova „písm. b)“ vkládají slova „nebo i)“.

118. V § 76 odst. 3 písm. d) se slova „i), j)“ nahrazují slovy „j), k)“.

119. V § 76a odst. 1 se na konci písmene d) slovo „nebo“ zrušuje.

120. V § 76a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   převede vlastnictví ke zbrani nebo střelivu na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechá takové osobě.“.

121. V § 76a odstavec 2 zní:

„(2) Držitel zbrojního průkazu se dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s § 20 odst. 2 se nepodrobí lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře,
b)   v rozporu s § 20 odst. 5 nebo 6 se nedostaví k posuzujícímu lékaři nebo se nepodrobí potřebnému vyšetření, nebo
c)   v rozporu s § 29 odst. 2 neodevzdá doklad o zdravotní způsobilosti.“.

122. V § 76a odstavec 8 zní:

„(8) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E se dopustí přestupku tím, že

a)   nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady ke kontrole,
b)   v rozporu s § 29 odst. 1 písm. f)
   1. nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie zbraň kategorie A, B nebo C, u které vzniklo důvodné podezření na špatný technický stav, ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ve stanovené lhůtě, nebo
   2. zbraň kategorie A, B nebo C po provedené kontrole nepředloží opětovně příslušnému útvaru policie ve stanovené lhůtě,
c)   v rozporu s § 29 odst. 1 písm. i) u sebe nemá zbrojní průkaz nebo průkaz zbraně,
d)   v rozporu s § 29 odst. 1 písm. j) po zániku platnosti zbrojního průkazu podle § 26 odst. 1 písm. a), c) nebo e) anebo podle § 26 odst. 2 neodevzdá neplatný zbrojní průkaz, neodevzdá zbraně, střelivo, bezdýmný prach, zápalky, zakázané doplňky zbraně nebo průkazy zbraně, je-li jejich držitelem,
e)   v rozporu s § 29 odst. 1 písm. k) neohlásí změnu ráže zbraně, opravu anebo úpravu zbraně,
f)   svěří zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně fyzické osobě v rozporu s § 59 odst. 1 a 3,
g)   v rozporu s § 59 odst. 2 písm. c) nezajistí
   1. přítomnost odpovědné osoby (instruktora), která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, nebo
   2. bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem, nebo
h)   střílí ze zbraně, která není označena zkušební značkou, nebo na kterou nebyl vydán průkaz zbraně, je-li vydáván, nebo používá střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení.“.

123. V § 76a se odstavec 10 zrušuje.

Dosavadní odstavce 11 až 15 se označují jako odstavce 10 až 14.

124. V § 76a odstavec 12 zní:

„(12) Držitel zbrojního průkazu skupiny E se dopustí přestupku tím, že

a)    přebíjí náboje v rozporu s § 28 odst. 4 písm. b),
b)    nosí zbraň v rozporu s § 28 odst. 4 písm. c), nebo
c)    přechovává větší množství bezdýmného prachu než 3 kilogramy nebo více než 1 000 zápalek anebo neukládá zápalky v samostatné schránce.“.

125. V § 76a odst. 14 písmena a) až c) znějí:

„a)   50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo b), odstavce 3, 4, 5, odstavce 8 písm. h), odstavce 10 písm. a) nebo b) nebo odstavce 13 písm. i),
b)   30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e) nebo f), odstavce 6 písm. a) nebo d), odstavce 7, odstavce 10 písm. c), odstavce 11, odstavce 12 písm. b) nebo c) nebo odstavce 13 písm. a) až h) nebo j),
c)   20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c), odstavce 8 písm. a) až g) nebo odstavce 9,“.

126. V § 76a odst. 14 písmeno d) zní:

„d)    15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 6 písm. b) nebo c) nebo odstavce 12 písm. a).“.

127. V § 76b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Fyzická osoba se jako provozovatel střelnice dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s § 52 odst. 2 provozuje střelnici bez povolení vydaného příslušným útvarem policie nebo provozuje střelnici po zániku jeho platnosti,
b)   neprovede oznámení podle § 54 odst. 1,
c)   v rozporu s § 54 odst. 2 písm. a) nezajistí při provádění střelby přítomnost správce střelnice na střelnici, nebo
d)   v rozporu s § 54 odst. 2 písm. b) nevybaví střelnici lékárničkou první pomoci nebo vybaví střelnici lékárničkou první pomoci s obsahem neodpovídajícím obsahu lékárničky první pomoci stanovenému prováděcím právním předpisem.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

128. V § 76b odstavec 3 zní:

„(3) Správce střelnice se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností podle § 55 odst. 2.“.

129. V § 76b odstavec 7 zní:

„(7) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)   50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 3,
b)   20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 nebo 5,
c)   5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6.“.

130. V § 76c se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   převede vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivu do této zbraně na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechá takové osobě,
b)   provádí činnosti uvedené v § 2 odst. 2 písm. f) bez zbrojní licence skupiny K,
c)   znehodnotí nebo zničí zbraň kategorie A, B anebo C nebo vyrobí jejich řez v rozporu s § 63 odst. 1, nebo
d)   v rozporu s § 63 odst. 7
   1. nepředloží ke kontrole příslušnému útvaru policie potvrzení oprávněné osoby o znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně,
   2. spolu s potvrzením nepředloží ke kontrole zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně, nebo
   3. nesdělí místo uložení zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

131. V § 76c odst. 3 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

132. V § 76c odst. 3 se na konci písmene d) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

133. V § 76c se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel střelnice dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 52 provozuje střelnici bez povolení vydaného příslušným útvarem policie nebo provozuje střelnici po zániku jeho platnosti,
b)   neprovede oznámení podle § 54 odst. 1,
c)   v rozporu s § 54 odst. 2 písm. a) nezajistí při provádění střelby přítomnost správce střelnice na střelnici, nebo
d)   v rozporu s § 54 odst. 2 písm. b) nevybaví střelnici lékárničkou první pomoci, jejíž obsah je stanoven prováděcím právním předpisem.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

134. V § 76c odstavec 5 zní:

„(5) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, 2 nebo 4,
b)   30 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3.“.

135. V § 76d odst. 1 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) a h), která znějí:

„g)   nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie podle § 39 odst. 1 písm. h) zbrojní licenci a zbraň, popřípadě střelivo, včetně příslušných dokladů ke kontrole,
h)   v rozporu s § 39 odst. 1 písm. i)
   1. nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie zbraň kategorie A, B nebo C, u které vzniklo důvodné podezření na špatný technický stav, ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ve stanovené lhůtě, nebo
   2. zbraň kategorie A, B nebo C po provedené kontrole nepředloží opětovně příslušnému útvaru policie ve stanovené lhůtě,“.

Dosavadní písmena g) až r) se označují jako písmena i) až t).

136. V § 76d odst. 1 písmeno k) zní:

„k)   nevede některou z evidencí podle § 39 odst. 1 písm. l) nebo ji vede v rozporu s § 39a,“.

137. V § 76d odst. 1 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:

„l)   v rozporu s § 39 odst. 1 písm. m) nebo § 73a odst. 8 písm. a) nezapisuje údaje o zbraních kategorie A, B nebo C a střelivu do těchto zbraní, které jsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), a černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách do centrálního registru zbraní nebo je zapisuje v rozporu s § 73a,“.

Dosavadní písmena l) až t) se označují jako písmena m) až u).

138. V § 76d odst. 1 písm. m) se slova „písm. m)“ nahrazují slovy „písm. n)“.

139. V § 76d odst. 1 písm. o) se slova „písm. n)“ nahrazují slovy „písm. o)“.

140. V § 76d odst. 1 písm. p) se slova „písm. o)“ nahrazují slovy „písm. p)“.

141. V § 76d odst. 1 písm. q) se slovo „nehlásí“ nahrazuje slovem „neohlásí“ a slova „písm. p)“ se nahrazují slovy „písm. q)“.

142. V § 76d odst. 1 písmena t) a u) znějí:

„t)   svěří zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně fyzické osobě v rozporu s § 59 odst. 1 a 3, nebo
u)   v rozporu s § 59 odst. 2 písm. c) nezajistí
   1. přítomnost odpovědné osoby (instruktora), která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, nebo
   2. bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem.“.

143. V § 76d odst. 7 písm. a), c), d), e) a f) se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

144. V § 76d odst. 7 písmeno h) zní:

„h)   v rozporu s § 39 odst. 6 písm. j)
   1. nezpracuje průběžnou zprávu o provedeném pyrotechnickém průzkumu,
   2. nezpracuje o výsledku provedeného pyrotechnického průzkumu závěrečnou zprávu,
   3. nepředloží závěrečnou zprávu o pyrotechnickém průzkumu ve stanovené lhůtě příslušnému útvaru policie, nebo
   4. na žádost stavebníka neprovede záznam o provedeném pyrotechnickém průzkumu do stavebního deníku.“.

145. V § 76d odstavce 8 až 10 znějí:

„(8) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní nebo podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 50 odst. 1 přepravuje zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní bez povolení,
b)   v rozporu s § 50 odst. 7 neohlásí příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu ve stanovené lhůtě nebo rozsahu údaje týkající se přepravy,
c)   v rozporu s § 50 odst. 8 nevybaví dopravní prostředek zařízením umožňujícím nepřetržité sledování jeho pohybu, nebo
d)   v rozporu s § 50 odst. 9 nezabezpečí přepravované zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo odcizení způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem vydaným k provedení tohoto zákona.

(9) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 50a odst. 1 neohlásí příslušnému útvaru policie přepravu zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní nebo ji neohlásí ve stanovené lhůtě nebo rozsahu,
b)   v rozporu s § 50a odst. 2 nevybaví dopravní prostředek zařízením umožňujícím nepřetržité sledování jeho pohybu, nebo
c)   v rozporu s § 50a odst. 3 nezabezpečí přepravované zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo odcizení způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

(10) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d), f), k), l), p), q), r), t) nebo u), odstavce 2 písm. a) nebo b), odstavce 3 písm. a), odstavce 7 písm. a), b), c), f) nebo g), odstavce 8 nebo 9,
b)   500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), e), g), h), i), j), m), n), o) nebo s), odstavce 2 písm. c), odstavce 3 písm. b), odstavce 4, 5 nebo 6, odstavce 7 písm. d), e) nebo h).“.

146. V § 77 odst. 4 se slova „orgány dozoru“ nahrazují slovy „kontrolní orgány“, slovo „dozoru“ se nahrazuje slovem „kontroly“ a slova „§ 75 odst. 1“ se nahrazují slovy „§ 75 odst. 2“.

147. V § 79 odstavec 2 zní:

„(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 17 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 9, § 21a odst. 8, § 30 odst. 13, § 39 odst. 7, § 39a odst. 4, § 49 odst. 1, § 50 odst. 9, § 50a odst. 3, § 52 odst. 7 a § 73a odst. 10.“.

148. V § 79 odst. 5 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“ a slova „odst. 2“ se nahrazují slovy „odst. 2 písm. b)“.

149. V příloze k zákonu v části druhé bodě 4 se slova „náložky trhavin,“ zrušují.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Trestnost nedovoleného ozbrojování zaniká u osoby, která bez povolení přechovává zbraň kategorie A, B, C anebo D, její hlavní část nebo střelivo, jestliže je dobrovolně ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předá kterémukoli útvaru policie do úschovy nebo přenechá ve prospěch státu; útvar policie vydá o převzetí potvrzení. Ten, kdo odevzdal zbraň kategorie A, B, C anebo D, její hlavní část nebo střelivo, může požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících jej k jejich držení, jsou-li vyžadovány, nebyl-li s nimi podle odborného vyjádření, je-li možné jej vydat, spáchán trestný čin. Odborné vyjádření zpracovává útvar policie, do jehož věcné působnosti náleží kriminalistická balistika. Žádost lze podat do 6 měsíců ode dne oznámení odborného vyjádření. Nepožádá-li ten, kdo odevzdal zbraň kategorie A, B, C anebo D, její hlavní část nebo střelivo, o vydání příslušných dokladů, nebo nebudou-li mu vydány, použije se § 64 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, obdobně.

2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

3. Centrální registr zbraní se vytvoří naplněním údajů z příslušných informačních systémů vedených policií a údajů z příslušných evidencí držitelů zbrojních licencí.

4. Držitel zbrojní licence je povinen do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zapsat do centrálního registru údaje o všech zbraních kategorie A, B nebo C, na které nemá vydán průkaz zbraně, střelivu do těchto zbraní, černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách, které má ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsány ve svých příslušných evidencích.

5. Platnost zbrojního průkazu vydaného podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí uplynutím doby platnosti uvedené na zbrojním průkazu.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zpravodajských službách

Čl. III

V § 11 odst. 2 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., se za slova „agendovém informačním systému evidence diplomatických a služebních pasů3e),“ vkládají slova „centrálním registru zbraní8),“.

Poznámka pod čarou č. 8 zní:


8) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů

Čl. IV

V § 17 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 36/2008 Sb. a zákona č. 148/2010 Sb., se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Při plnění úkolů státní správy podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu je Úřad oprávněn pro výkon své působnosti vstupovat do centrálního registru zbraní, ve kterém jsou vedeny údaje o zbraních a střelivu, a provádět v něm záznamy.“.

Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 8 až 11.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna exekučního řádu

Čl. V

V § 33 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 286/2009 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se za slova „motorových vozidel,“ vkládají slova „orgán pověřený vedením informačního systému veřejné správy, ve kterém jsou vedeny údaje o zbraních, střelivu a provozovaných střelnicích,“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o myslivosti

Čl. VI*

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 501/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 45 odst. 1 písm. g) se slova „hledí pro střelbu v noci s elektronickým zvětšením obrazu nebo pro převracení obrazu“ nahrazují slovy „zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů“.

2. V § 45 odst. 1 se na konci textu písmene w) doplňují slova „na mokřadech“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. VII

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb. a zákona č. 69/2013 Sb., se mění takto:

1. Položky 30 a 31 znějí:

„Položka 30

a)   Přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění Kč  700
b)   Přijetí žádosti o vydání zbrojní licence za každou skupinu rozsahu oprávnění Kč  1 500
c)   Přijetí žádosti o vydání průkazu zbraně Kč  300
d)   Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu za každou další skupinu rozsahu oprávnění Kč  700
e)   Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojní licence za každou další skupinu rozsahu oprávnění Kč  1 500

Zmocnění

1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) nebo c) této položky, až na 50 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.

2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene b) nebo c) této položky až na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu, sídla, změny provozovny nebo identifikačního čísla podnikající fyzické nebo právnické osoby.

3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu na 400 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu.

4. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 100 Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých sdružení.

Poznámky

1. Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c) této položky se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.

2. Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a) této položky.

Položka 31

a)   Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu určitou, nejdéle na
   - týden Kč  300 
   - měsíc Kč  800 
b)   Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu neurčitou Kč  1 500 
c)   Přijetí žádosti o vydání povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně za každou zbraň Kč  300 
d)   Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu Kč  100  
e)   Přijetí žádosti o jmenování zkušebním komisařem Kč  200 
f)   Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie A Kč  1 000 
g)   Přijetí žádosti o vydání povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B Kč  200 
h)   Přijetí žádosti o vydání povolení k vystavování zbraní Kč  1 500“.

2. Položka 33 zní:

„Položka 33

a)   Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva Kč  800
b)   Přijetí žádosti o vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy zbraní nebo střeliva Kč  300
c)   Přijetí žádosti o vydání povolení přepravovat zbraně nebo střelivo Kč  1 500
d)   Přijetí žádosti o vydání evropského zbrojního pasu Kč  700
e)   Přijetí žádosti o prodloužení evropského zbrojního pasu Kč  700
f)   Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu Kč  100

Zmocnění

Správní úřad může snížit poplatek podle písmene d) této položky až na 50 Kč, vydává-li evropský zbrojní pas v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.“.

ČÁST SEDMÁ
Účinnost

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2014.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1584 - Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1584 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů z exekuční oblasti – exekuční řád, který byl od minulého vydání několikrát změněn, dále je zde novelizovaná vyhláška o postupech při výkonu exekuční činnosti, vyhláška o centrální evidence exekucí a exekutorský tarif. Dále jsou ...

Cena: 141 KčKOUPIT

Exekuční řád - Komentář

Exekuční řád - Komentář

Mgr. Stanislav Molák, Mgr. Jan Krejst, Mgr. Vojtěch Jaroš, Mgr. Jan Kocinec, LL.M., - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentář exekučního řádu psaný soudními exekutory jste doposud v knihkupectvích hledali marně, ačkoliv více než 50krát novelizovaný předpis, je už více než dvě desítky let součástí platného právního řádu. S přihlédnutím k tomu, jaké vášně problematika exekucí bez ustání vzbuzuje u ...

Cena: 3 245 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2023

Exekuce srážkami ze mzdy 2023

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Publikace Exekuce srážkami za mzdy je nezbytnou příručkou v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Soudní exekuce, 2. vydání

Soudní exekuce, 2. vydání

Jitka Wolfová, Martin Štika - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Autoři ve druhém vydání publikace Soudní exekuce opět propojují teoretický a vědecký rozměr exekučního práva se svými praktickými a dlouholetými zkušenostmi a poznatky z výkonu soudních exekutorů obohacené z jejich pedagogické činnosti. Oproti prvnímu vydání došlo v důsledku značných ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Zastavení exekuce. 2. vydání

Zastavení exekuce. 2. vydání

Karel Svoboda - C. H. Beck

Druhé vydání představuje kompletní aktualizaci původní, před pěti lety vydané monografie. Reflektuje posun v judikatuře a literatuře a reaguje na nové výkladové problémy. Některé závěry týkající se ochrany manžela povinného v exekuci prošly revizí. Autor pracuje s faktem, že exekuci ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Exekuční řád. Komentář

Exekuční řád. Komentář

Karel Svoboda, Lukáš Jícha, Jan Krejsta, David Hozman, Veronika Úšelová (roz. Štviertniová), - C. H. Beck

Tzv. vínový komentář exekučního řádu nabízí alternativu dosud existující komentářové literatuře téhož předpisu. Potrpí si na nové myšlenky. Mezi jeho tvůrci najdete soudce exekučního senátu Nejvyššího soudu, renomované exekutory a další odborníky soustavně se zabývající exekučním ...

Cena: 2 390 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Exekuční řád. Komentář. 5. vydání

Exekuční řád. Komentář. 5. vydání

Martina Kasíková, Miroslava Jirmanová, Jaroslav Hubáček, Vladimír Plášil, Karel Šimka, Zdeněk Kučera - C. H. Beck

Časté novelizace exekučního řádu i občanského soudního řádu v jeho exekuční části a také četná judikatura soudů všech stupňů i Ústavního soudu vytvořily z exekučního práva nepřehlednou materii. Komentář podává aktuální výklad jednotlivých ustanovení zákona vycházející ze současné ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Exekuční řízení. Civilní proces z pohledu účastníka

Exekuční řízení. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda - C. H. Beck

Za posledních deset let nevyšla monografie, která by se věnovala ucelenému výkladu exekucí. Tento nedostatek chceme odstranit. Je to podle nás zapotřebí. Exekuce nyní upravují stovky paragrafů v několika různých zákonech a zákonodárce nešetří novelizacemi. Věnujeme se především ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Exekuční řízení. Komentované vzory podání

Exekuční řízení. Komentované vzory podání

Ladislav Ullrich - C. H. Beck

Publikace přináší obecné vzory nejčastějších podání v exekučním řízení. Každý vzor je doplněn o komentář, který komplexně pojednává o dané oblasti exekučního práva, zasazuje podání do širších souvislostí a přibližuje procesní situace, v rámci kterých jej lze využít k obraně svých ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.