Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


131

VYHLÁŠKA

ze dne 21. května 2013,

kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 472/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb., vyhlášky č. 226/2007 Sb., vyhlášky č. 208/2009 Sb. a vyhlášky č. 29/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 4 se slova „a faxové“ zrušují.

2. V příloze č. 1 čl. 1 odst. 1 písm. a) se číslo „30“ nahrazuje číslem „15“.

3. V příloze č. 1 čl. 1 odst. 3 se za slova „na vědomí“ vkládají slova „ministerstvu, je-li škola zřizována ministerstvem,“.

4. V příloze č. 1 čl. 5 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , dále se předává údaj o vzdělávání žáka podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, včetně informace o způsobu integrace žáka“.

5. V příloze č. 2 čl. 1 odst. 1 se slova „buď na listinném formuláři, nebo“ zrušují.

6. V příloze č. 2 čl. 1 odstavec 3 zní:

„(3) Agregované údaje ze školních matrik a dokumentace škol se v souladu s částí druhou této přílohy předávají příslušnému správnímu úřadu nejpozději do 10. října k rozhodnému datu 30. září stávajícího školního roku. Údaje podle čl. 8a se předávají nejpozději do 10. června stávajícího školního roku k rozhodnému datu 31. května stávajícího školního roku. Údaje podle čl. 13 se předávají nejpozději do 10. března k rozhodnému datu 28. února stávajícího školního roku.“.

7. V příloze č. 2 čl. 1 odst. 4 písm. a) se slova „16,“ a slova „na listinném formuláři nejpozději do 4. října nebo elektronicky“ zrušují.

8. V příloze č. 2 čl. 1 odst. 4 písm. b) se slova „na listinném formuláři nejpozději do 4. listopadu nebo elektronicky“ zrušují.

9. V příloze č. 2 čl. 1 odstavec 5 zní:

„(5) Agregované údaje podle čl. 26 se předávají do 15. kalendářního dne po skončení čtvrtletí. Rozhodným datem je poslední den kalendářního čtvrtletí. Údaje podle čl. 26 odst. 1 písm. b) se předávají k rozhodnému datu 31. prosince, údaje podle čl. 26 odst. 2 písm. b) se předávají k rozhodnému datu 30. září.“.

10. V příloze č. 2 čl. 2 odst. 1 písm. a) se slova „dětí, žáků a studentů“ nahrazují slovy „dětí a žáků“.

11. V příloze č. 2 čl. 2 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   počty žáků, kteří úspěšně vykonali zkoušku na závěr kurzu pro získání základního vzdělání nebo základů vzdělání, včetně žáků, kteří zkoušku úspěšně vykonali bez předchozího vzdělávání v těchto kurzech, počet tříd a žáků ve třídách pro výuku českého jazyka a počet vydaných osvědčení,“.

12. V příloze č. 2 čl. 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   knihovní fond školní knihovny, uživatelé, výpůjční služby, pracovníci knihovny.“.

13. V příloze č. 2 čl. 2 odst. 2 písm. d) se slova „počet učeben podle druhu,“ nahrazují slovy „prostorové vybavení“.

14. V příloze č. 2 čl. 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e)   počty kurzů pro získání základního vzdělání a kurzů pro získání základů vzdělání podle druhu školy a počty žáků v těchto kurzech,
f)   počty tříd s asistenty pedagoga a žáků v těchto třídách v základních a středních školách.“.

15. V příloze č. 2 čl. 3 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

16. V příloze č. 2 čl. 3 odst. 2 se slova „nebo základní“ zrušují.

17. V příloze č. 2 čl. 4 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , s vyčleněním tříd s asistentem pedagoga“.

18. V příloze č. 2 čl. 4 odst. 2 písm. b) se slova „speciální třídy a děti v nich“ nahrazují slovy „děti ve speciálních třídách“.

19. V příloze č. 2 čl. 4 odst. 2 písm. d) se slova „cizinci, kteří nemají přístup ke vzdělávání za stejných podmínek jako státní občané České republiky, podle druhu provozu v členění na běžné a speciální třídy,“ zrušují.

20. V příloze č. 2 čl. 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   počty dětí podle obce trvalého pobytu v případě školy zřizované svazkem obcí.“.

21. V příloze č. 2 čl. 6 odst. 1 se za slova „průměrné počty“ vkládají slova „tříd,“.

22. V příloze č. 2 čl. 8a odst. 1 se věta poslední zrušuje.

23. V příloze č. 2 čl. 9 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   počty dětí podle obce trvalého pobytu v případě školy zřizované svazkem obcí.“.

24. V příloze č. 2 čl. 11 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   počty žáků v hudebním oboru podle hudebních nástrojů,“.

25. V příloze č. 2 čl. 11 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

26. V příloze č. 2 se článek 12 včetně nadpisu zrušuje.

27. V příloze č. 2 čl. 17 odst. 2 písm. g) se slova „podle vzdělání“ zrušují.

28. V příloze č. 2 čl. 18 odst. 2 se slova „podle kategorií“ zrušují.

29. V příloze č. 2 čl. 19 odstavec 2 zní:

„(2) Údaje za stávající školní rok:

a)   zapsaní strávníci podle druhů škol a školských zařízení s ohledem na věkové kategorie celkem a v členění podle druhu odebírané stravy, ostatní pravidelně stravovaní podle druhu odebírané stravy,
b)   strávníci, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejen v členění na strávníky podle druhů škol a druhů odebírané stravy, ostatní stravovaní, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejen podle druhu odebírané stravy,
c)   počty vydaných a uvařených jídel za říjen příslušného kalendářního roku v členění na obědy, večeře a doplňková jídla,
d)   evidenční počet pracovníků zařízení školního stravování,
e)   počty zapsaných strávníků podle školy nebo školského zařízení, které navštěvují, a
f)   počty stravovaných, pro něž se jídlo odváží/dováží podle druhu odebírané stravy, s uvedením příslušného zařízení školního stravování.“.

30. V příloze č. 2 čl. 20 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a podle druhu školy“.

31. V příloze č. 2 čl. 21 odst. 1 se slova „ , klienti, kteří nemohli být vyšetřeni“ zrušují.

32. V příloze č. 2 čl. 22 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

33. V příloze č. 2 čl. 22 písm. c) se slova „a podle vzdělání“ zrušují.

34. V příloze č. 2 čl. 23 odst. 1 se slova „ , klienti, kteří nemohli být vyšetřeni“ zrušují.

35. V příloze č. 2 čl. 23 odst. 2 se slova „a podle vzdělání“ zrušují.

36. V příloze č. 2 čl. 24 odst. 2 se slova „a podle vzdělání“ zrušují.

37. V příloze č. 2 se článek 25 včetně nadpisu zrušuje.

38. V příloze č. 2 se doplňuje část čtvrtá, která včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 7 zní:

„ČÁST ČTVRTÁ
PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI ČINNOST ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Čl. 26
Předávání agregovaných údajů z evidence zaměstnanců a mzdových prostředků

(1) Údaje, které předávají právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zřizované ministerstvem, krajem, obcí, svazkem obcí, registrovanou církví, náboženskou organizací, jinou právnickou nebo fyzickou osobou:

a)   evidenční počet zaměstnanců a mzdové prostředky v členění na pedagogické a nepedagogické pracovníky podle kategorií zaměstnanců a podle druhů činností škol a školských zařízení a
b)   evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách, počet žen na mateřské dovolené, počet zaměstnanců na rodičovské dovolené, čerpání rezervního fondu podle druhů činností škol a školských zařízení.

(2)  Organizace, které vyplácejí plat7), předávají kromě údajů podle odstavce 1:

a)   evidenční počet zaměstnanců podle kategorií a druhů činností škol a školských zařízení, mzdové prostředky (platy a ostatní platby za provedenou práci celkem, podle jednotlivých složek platu, podle zdroje financování) podle kategorií zaměstnanců a druhů činností škol a školských zařízení, počet přiznaných vybraných složek platu podle druhů činností škol a školských zařízení, evidenční počet zaměstnanců a mzdové prostředky vyjmuté z limitů mzdové regulace v členění na pedagogické a nepedagogické pracovníky podle druhů činností škol a školských zařízení a
b)   evidenční počet zaměstnanců podle platových tříd a stupňů v členění na pedagogické a nepedagogické pracovníky.

7) § 109 odst. 3 písm. d) a e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 466/2011 Sb.“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2013.

Ministr:
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1338 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1338 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Celkem 47 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 3 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče. Od ...

Cena: 243 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.