Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


106

VYHLÁŠKA

ze dne 19. dubna 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb. a zákona č. 102/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb., vyhlášky č. 281/2007 Sb. a vyhlášky č. 269/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1) o záznamovém zařízení v silniční dopravě“.

2. V § 1b odstavec 2 zní:

„(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije u přeprav, na něž se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie3) ani mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu2), a u přeprav uvedených v článku 13 odst. 1 a článku 14 přímo použitelného předpisu Evropské unie3) o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.“.

3. § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2
Způsob vedení záznamu o době výkonu činností u přeprav, na něž se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie3) nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu2)
(K § 9b odst. 4 zákona)

Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly vede záznamy o době výkonu činností uvedených v § 9b odst. 1 zákona způsobem stanoveným v § 1 této vyhlášky.“.

4. V § 3 odst. 1 se slova „4 a 5“ nahrazují slovy „3 a 4“.

5. V § 3 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

6. V § 3 odst. 2 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

7. V § 3 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

8. V § 3 se odstavec 6 zrušuje.

9. V nadpisu § 7 se slova „a § 21 odst. 3 a 6“ zrušují.

10. V § 7 se odstavce 3 až 5 zrušují.

11. § 11 až 15 včetně nadpisů znějí:

„Taxislužba
(K § 21 odst. 8 a k § 21c odst. 2 zákona)

§ 11
Způsob vedení a náležitosti záznamu o provozu vozidla taxislužby

(1) Dopravce vede záznam o provozu vozidla taxislužby průběžným zaznamenáváním denních hodnot o provozu vozidla

a)   na paměťové jednotce taxametru, pokud je vozidlo taxislužby vybaveno taxametrem, nebo
b)   na jiném záznamovém zařízení nebo ručně, pokud vozidlo taxislužby není vybaveno taxametrem v souladu s § 21a odst. 2 písm. b) zákona.

(2) Záznam o provozu vozidla taxislužby vedený způsobem podle odstavce 1 písm. a) obsahuje

a)   typ a výrobní číslo taxametru,
b)   výrobní číslo paměťové jednotky taxametru,
c)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, a identifikační číslo osoby dopravce,
d)   státní poznávací značku vozidla taxislužby,
e)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rok narození řidiče vozidla taxislužby, k němuž se zaznamenané denní hodnoty o provozu vozidla taxislužby podle písmen f) až k) vztahují,
f)   datum, k němuž se zaznamenané denní hodnoty o provozu vozidla taxislužby vztahují,
g)   součet kilometrů ujetých při provozování taxislužby v den podle písmene f),
h)   počet přeprav poskytnutých v den podle písmene f),
i)   součet kilometrů ujetých při přepravách podle písmene h),
j)   celkovou tržbu za poskytnuté přepravy v den podle písmene f) a
k)   součet kilometrů ujetých mimo provozování taxislužby v den podle písmene f).

(3) Záznam o provozu vozidla taxislužby vedený způsobem podle odstavce 1 písm. b) obsahuje údaje podle odstavce 2 písm. c) až k).

§ 12
Náležitosti záznamu o přepravě a dokladu o zaplacení jízdného

(1) Záznam o přepravě obsahuje

a)   pořadové číslo záznamu o přepravě,
b)   typ a výrobní číslo taxametru,
c)   výrobní číslo paměťové jednotky taxametru,
d)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, a identifikační číslo osoby dopravce,
e)   státní poznávací značku vozidla taxislužby,
f)   datum přepravy,
g)   čas zahájení a čas ukončení přepravy,
h)   výchozí a cílové místo přepravy,
i)   počet kilometrů ujetých při přepravě,
j)   číslo použité sazby včetně všech dílčích položek, z nichž je sazba složena,
k)   cenu za poskytnutou přepravu,
l)   jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče a
m)   podpis řidiče.

(2) Doklad o zaplacení jízdného obsahuje náležitosti podle odstavce 1.

(3) Údaje podle odstavce 1 písm. h), pokud nebyly vytištěny tiskárnou taxametru, doplní řidič na záznam o přepravě a doklad o zaplacení jízdného ručně.

§ 13
Technické požadavky na paměťovou jednotku taxametru a náležitosti knihy taxametru

(1) Technické požadavky na paměťovou jednotku taxametru jsou splněny, jestliže

a)   je umožněn pouze zápis a čtení údajů se zamezením změny a výmazu zapsaných údajů,
b)   část úložného prostoru paměťové jednotky je vyhrazena pro jednorázový prvotní zápis údajů podle § 11 odst. 2 písm. a) až c) při instalaci paměťové jednotky do měřicí sestavy taxametru, které není možné nahradit jinými údaji,
c)   je umožněno zaznamenávání denních hodnot o provozu vozidla taxislužby podle § 11 odst. 2 písm. d) až k), a to za dobu nejméně 5 let,
d)   je zamezeno zaznamenání údajů ze zdroje dat, který není součástí měřicí sestavy taxametru, s výjimkou jednorázového prvotního záznamu, a
e)   zaplnění kapacity paměťové jednotky způsobí zablokování činnosti taxametru do výměny paměťové jednotky, přičemž nejméně 60 dní před zaplněním kapacity paměťové jednotky bude mít uživatel k dispozici informaci o zbývající kapacitě paměťové jednotky.

(2) Kniha taxametru obsahuje

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, a identifikační číslo osoby dopravce,
b)   státní poznávací značku vozidla taxislužby,
c)   typ a výrobní číslo taxametru,
d)   výrobní číslo paměťové jednotky taxametru,
e)   záznamy o nastavených sazbách a konstantách,
f)   záznamy o vstupech do taxametru,
g)   záznamy o stavech odečtu registru taxametru subjektem registrovaným podle zvláštního zákona6), který provedl opravu nebo montáž taxametru,
h)   záznamy o ověření taxametru podle zvláštního zákona6) a
i)   záznamy o stavech odečtu registru taxametru při jeho ověření podle zvláštního zákona6).

§ 14
Způsob řádné obsluhy taxametru

(1) V době, kdy je vozidlo taxislužby užito k provozování taxislužby, řidič zajistí, aby taxametr byl zapnutý v pracovní poloze „VOLNÝ“. Při zahájení přepravy řidič přepne taxametr z pracovní polohy „VOLNÝ“ do pracovní polohy „OBSAZENO“ a při ukončení přepravy přepne taxametr z pracovní polohy „OBSAZENO“ do pracovní polohy „JÍZDNÉ“ a neprodleně vytiskne záznam o přepravě. Po vytištění záznamu o přepravě a dokladu o zaplacení jízdného, pokud o něj cestující požádal, řidič přepne taxametr z pracovní polohy „JÍZDNÉ“ do pracovní polohy „VOLNÝ“.

(2) V době, kdy je vozidlo taxislužby užito k jinému účelu než k provozování taxislužby, dopravce zajistí, aby taxametr nebyl v pracovní poloze „VOLNÝ“, „OBSAZENO“ ani „JÍZDNÉ“.

§ 15
Průkaz řidiče taxislužby

(1) Průkaz řidiče taxislužby má žlutou barvu, rozměry 68 x 99 mm a je zataven do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 x 105 mm.

(2) V průkazu řidiče taxislužby se údaje vyplňují strojově, tučně zvýrazněným bezpatkovým písmem (v textovém editoru písmo Arial). Jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče se vyplňují velkými písmeny (verzálkami) o výšce 4,5 mm (v textovém editoru velikost písma 18 bodů). Datum konce platnosti oprávnění a název dopravního úřadu se vyplňují písmeny o výšce 2,5 mm (v textovém editoru velikost písma 10 bodů). Číslo průkazu řidiče taxislužby je šestimístné a je předtištěno číslicemi o velikosti 5 mm (v textovém editoru velikost písma 20 bodů). Na průkaz se nalepí ochranný prvek (hologram) přes pravý dolní roh fotografie řidiče tak, aby nezakrýval část obličeje řidiče nebo část textu vytištěného na průkazu. Otisk úředního razítka (průměr 25 mm) má červenou barvu a otiskne se tak, aby část otisku razítka byla otištěna přes spodní část fotografie řidiče taxislužby; otisk úředního razítka může být otištěn i přes ochranný prvek.

(3) Vzor průkazu řidiče taxislužby je uveden v příloze k této vyhlášce.“.

12. Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

13. Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

14. Poznámka pod čarou č. 7a se zrušuje.

15. V nadpisu § 15a se slova „K § 21b odst. 2“ nahrazují slovy „K § 21e odst. 1“.

16. Příloha č. 1 se označuje jako příloha a zní:

„Příloha k vyhlášce č. 478/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Do 31. prosince 2015 nemusí záznam o provozu vozidla taxislužby vedený na paměťové jednotce taxametru obsahovat údaje o typu taxametru a o jméně, popřípadě jménech, příjmení a roku narození řidiče vozidla taxislužby, k němuž se zaznamenané denní hodnoty o provozu vozidla taxislužby vztahují, a záznam o přepravě a doklad o zaplacení jízdného nemusí obsahovat údaj o typu taxametru.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2013.

Ministr:
Ing. Stanjura v. r.

E-shop

Svěřenské fondy

Svěřenské fondy

Jana Svejkovská, Gustav Vacek, Radan Marek, Křístek Lukáš, Lešetická Jitka - C. H. Beck

Materie svěřenských fondů je mladá, v českém právním řádu je používána teprve od nabytí účinnosti občanského zákoníku v lednu 2014. Proto se autoři rozhodli zúročit své zkušenosti z praxe a podělit se o své vědomosti se čtenáři. Publikace odpovídá na základní otázky ohledně ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Pavel Mates a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského správního práva trestního. Čtenáři se v ní mohou seznámit kromě ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ÚZ č. 1503 - Životní prostředí

ÚZ č. 1503 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

V oblasti životního prostředí byly přijaty rozsáhlé změny řady právních předpisů. Jde zejména o zákon o odpadech s účinností od 1. 10. 2022, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ochraně ovzduší, zákon o právu na informace o životním prostředí, zákon o GMO a řadu dalších ...

Cena: 437 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.