Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


63

VYHLÁŠKA

ze dne 28. února 2013,

kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se slovo „řízení“ nahrazuje slovem „rozhodování“, slova „veřejnoprávní smlouvy a“ se zrušují a doplňují se slova „a stavebního řádu“.

2. V § 1 odstavec 1 zní:

„(1) Tato vyhláška upravuje obsahové náležitosti

a)   žádosti o územně plánovací informaci,
b)   žádostí o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a jejich příloh,
c)   žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a jejích příloh,
d)   informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí,
e)   jednotlivých druhů územních rozhodnutí,
f)   společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
g)   žádosti o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném řízení,
h)   informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení,
i)   žádosti o územní souhlas a jejích příloh,
j)   územního souhlasu.“.

3. V § 1 odst. 2 se za slovo „upravuje“ vkládá slovo „obsahové“ a slovo „obsahu“ se zrušuje.

4. V § 1 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Ve věcech stavebního řádu tato vyhláška dále upravuje obsahové náležitosti

a)   ohlášení staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona a jeho příloh,
b)   žádosti o stavební povolení a jejích příloh,
c)   oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, žádosti o povolení předčasného užívání stavby, oznámení o užívání stavby, žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, certifikátu autorizovaného inspektora, oznámení změny v užívání stavby, ohlášení odstranění stavby a dokladů k nim připojovaných,
d)   rozhodnutí stavebního úřadu, kterými se povoluje provedení staveb, veřejnoprávní smlouvy, kterou lze nahradit stavební povolení, kolaudačního souhlasu, souhlasu a rozhodnutí o změně v užívání stavby, souhlasu a rozhodnutí o odstranění stavby a rozhodnutí, jímž se poskytuje stavební příspěvek,
e)   výzvy ke zjednání nápravy a rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce stavby.

(4) U systému stavebně technické prevence tato vyhláška upravuje rozsah a způsob předávání informací o výskytu závady, poruchy nebo havárie stavby.“.

5. § 2 zní:

㤠2

(1) Žádost o územně plánovací informaci obsahuje

a)   identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu,
b)   katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat,
c)   druh územně plánovací informace, o jaký žadatel žádá (§ 21 odst. 1 stavebního zákona),
d)   údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich,
e)   druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacitu, požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

(2) K žádosti o územně plánovací informaci žadatel připojí celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).“.

6. V části druhé se v nadpisu hlavy II číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

7. V § 3 odst. 1 se číslo „3“ nahrazuje číslem „1“.

8. V § 3 odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „1“ a slova „č. 4 k této vyhlášce, která se zpracovává v rozsahu a podrobnostech s ohledem na podmínky v území a charakter stavby“ se nahrazují slovy „č. 1 k vyhlášce o dokumentaci staveb“.

9. V § 3 odst. 3 se slova „a posudek o vlivu stavby na životní prostředí“ zrušují.

10. V § 3 odst. 4 se slova „ , a není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních“ zrušují.

11. V § 4 odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „2“.

12. V § 4 odst. 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „2“ a slova „č. 6 k této vyhlášce, která se zpracovává v rozsahu a podrobnostech s ohledem na podmínky v území a charakter navrhované změny“ se nahrazují slovy „č. 2 k vyhlášce o dokumentaci staveb“.

13. V § 4 odst. 3 se slova „a posudek o vlivu změny využití území na životní prostředí“ zrušují.

14. V § 4 odst. 4 se slova „ , a není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě změny využití území, ve třech vyhotoveních“ zrušují.

15. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

(1) Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) K žádosti o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (příloha č. 3 k této vyhlášce) a dokumentaci podle přílohy č. 3 k vyhlášce o dokumentaci staveb.

(3) Grafické přílohy žádosti a dokumentace se přikládají ve dvou vyhotoveních.“.

16. V § 6 odst. 1 a 2 se číslo „7“ nahrazuje číslem „4“.

17. V § 6 odst. 3 se slova „ , a není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě dělení nebo scelování pozemků, ve třech vyhotoveních“ zrušují.

18. V § 7 odst. 1 a 2 se číslo „8“ nahrazuje číslem „5“.

19. V § 7 odst. 3 se slova „ , a není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě ochranného pásma, ve třech vyhotoveních“ zrušují.

20. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

㤠7a
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
(K § 94a odst. 7 stavebního zákona)

(1) Žádost o vydání společného rozhodnutí se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) K žádosti o vydání společného rozhodnutí žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání společného rozhodnutí (příloha č. 6 k této vyhlášce) a dokumentaci podle přílohy č. 4 k vyhlášce o dokumentaci staveb.

(3) Grafické přílohy žádosti a dokumentace se přikládají ve dvou vyhotoveních, a není-li obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, ve třech vyhotoveních. Pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení.“.

21. V části druhé se v nadpisu hlavy III číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

22. V § 8 odst. 1 se na začátek písmene c) vkládají slova „katastrální území a“.

23. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   údaj o tom, kde lze nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí.“.

24. V § 8 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Informace podle odstavců 1 a 2 musí být vyhotovena tak, aby byla zajištěna její čitelnost a odolnost proti povětrnostním vlivům, nejméně o velikosti formátu A3.“.

25. V § 9 odst. 1 se na začátek písmene b) vkládají slova „katastrální území a“.

26. V § 9 odst. 1 písm. c) se za slovo „zejména“ vkládá slovo „minimální“.

27. V § 9 odst. 1 písm. d) se za slovo „velikost,“ vkládá slovo „maximální“.

28. V § 9 odstavec 3 zní:

„(3) V případě rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se stanoví, že u staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. f) až h) stavebního zákona nebude k jejich provedení vyžadováno ohlášení (§ 78 odst. 6 stavebního zákona), obsahuje rozhodnutí o umístění stavby i podmínky pro provedení stavby.“.

29. V § 9 odst. 4 se slova „stavba je označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení“ nahrazují slovy „je stavba označena jako nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem“.

30. V § 9 odst. 5 se slova „výkres současného stavu území“ nahrazují slovy „celkovou situaci“ a slova „č. 4 k této vyhlášce“ se nahrazují slovy „č. 1 k vyhlášce o dokumentaci staveb“.

31. V § 10 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládají slova „katastrální území,“.

32. V § 10 odstavec 4 zní:

„(4) V případě rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se stanoví, že u terénních úprav uvedených v § 104 odst. 1 písm. i) stavebního zákona nebude k jejich provedení vyžadováno ohlášení (§ 78 odst. 6 stavebního zákona), obsahuje rozhodnutí o změně využití území i podmínky pro provedení změny.“.

33. V § 10 odst. 5 se slova „výkres současného stavu území“ nahrazují slovy „celkovou situaci“ a slova „č. 6 k této vyhlášce“ se nahrazují slovy „č. 2 k vyhlášce o dokumentaci staveb“.

34. § 11 včetně nadpisu zní:

㤠11
Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

(1) Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území kromě obecných náležitostí rozhodnutí2) a náležitostí stanovených v § 92 stavebního zákona obsahuje

a)   označení stavby, jíž se změna vlivu užívání týká, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž je stavba umístěna,
b)   specifikaci změny užívání stavby.

(2) Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území dále obsahuje podmínky, kterými se zabezpečí

a)   soulad změny užívání stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací,
b)   podmínky zachování civilizačních, kulturních a přírodních hodnot v území, ochranu života a veřejného zdraví, života a zdraví zvířat, bezpečnost a životní prostředí,
c)   podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů,
d)   ochrana práv a právem chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem,
e)   užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

(3) Grafická příloha rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, ověřená stavebním úřadem, obsahuje celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením stavby, jejích vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, a popřípadě vybranou část dokumentace podle přílohy č. 3 k vyhlášce o dokumentaci staveb.“.

35. V § 12 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládají slova „katastrální území,“.

36. V § 12 odst. 3 se slova „situační výkres současného stavu území“ nahrazují slovy „celkovou situaci“.

37. V § 13 odst. 1 písm. a) se slova „území a“ nahrazují slovy „území, katastrální území,“.

38. V § 13 odst. 3 se slova „výkres současného stavu území“ nahrazují slovy „celkovou situaci“.

39. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:

㤠13a
Společné územní rozhodnutí a stavební povolení
(K § 94a odst. 7 stavebního zákona)

(1) Výroková část společného rozhodnutí kromě obecných náležitostí rozhodnutí2) obsahuje výrok o umístění stavby a výrok o povolení stavby.

(2) Výrok o umístění stavby obsahuje obdobné náležitosti jako náležitosti uvedené v § 9 odst. 1 a 2, s výjimkou § 9 odst. 2 písm. b) a c); grafická příloha má náležitosti stanovené v § 9 odst. 5.

(3) Výrok o povolení stavby obsahuje náležitosti uvedené v § 18c“.

40. V části třetí se vkládá nový § 13b, který včetně nadpisu zní:

㤠13b
Žádost o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení
(K § 95 odst. 7 stavebního zákona)

(1) Žádost o vydání příslušného druhu územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení se podává na formulářích, jejichž obsahové náležitosti jsou stanoveny v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce.

(2) K žádosti o vydání příslušného druhu územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení žadatel připojí přílohy uvedené v částech C formulářů jednotlivých žádostí o vydání příslušných druhů územních rozhodnutí (přílohy č. 1 až 4 k této vyhlášce) a odpovídající dokumentaci podle příloh č. 1 až 3 k vyhlášce o dokumentaci staveb.

(3) Grafické přílohy žádosti a dokumentace se přikládají ve dvou vyhotoveních.“.

41. V nadpisu § 14 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

42. V § 14 odst. 1 písm. b) se slova „a připomínek veřejnosti“ zrušují.

43. V § 14 odst. 2 se slova „§ 11 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 3“.

44. V § 14 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Informace podle odstavců 1 a 2 musí být vyhotovena tak, aby byla zajištěna její čitelnost a odolnost proti povětrnostním vlivům, nejméně o velikosti formátu A3.“.

45. Nadpis § 15 zní:

„Žádost o územní souhlas
(K § 96 odst. 10 stavebního zákona)“.

46. V § 15 odst. 1 se slova „Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu“ nahrazují slovy „Žádost o územní souhlas“ a číslo „9“ se nahrazuje číslem „7“.

47. V § 15 odst. 2 se slova „oznámení o záměru v území“ nahrazují slovem „žádosti“ a na konci odstavce se doplňují slova „a údaje o zahrnutí podmínek ze závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů“.

48. V § 15 odst. 3 se slova „oznámení záměru v území“ nahrazují slovem „žádosti“, slova „oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu“ se nahrazují slovy „žádosti o územní souhlas“ a číslo „9“ se nahrazuje číslem „7“.

49. V § 15 odst. 4 se slova „ , a není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě záměru, ve třech vyhotoveních“ zrušují.

50. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

㤠15a
Územní souhlas
(K § 96 odst. 10 stavebního zákona)

(1) Územní souhlas kromě náležitostí stanovených v § 96 odst. 4 stavebního zákona obsahuje

a)   druh a účel umisťovaného záměru,
b)   katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje,
c)   v případě umisťování stavby, vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb, prostorové řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě,
d)   v případě umisťování změny využití území plošné vymezení a určení nového využití území.

(2) Územní souhlas dále obsahuje územně technický a stavebně technický popis požadovaného záměru, údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a o splnění podmínek pro vydání územního souhlasu, popis další přípravy a provedení záměru, popřípadě údaje o souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, údaje o napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a údaje o užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

(3) Grafická příloha územního souhlasu, ověřená stavebním úřadem, obsahuje celkovou situaci v měřítku katastrální mapy se zakreslením umisťovaného záměru, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních staveb, u změn využití území obsahuje vyznačení hranic nově využívaného území a způsobu jeho nového využívání.“.

51. V nadpisu části páté se slova „78 odst. 4“ nahrazují slovy „78a odst. 10“.

52. V § 16 odst. 2 písm. c) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „vlivu užívání stavby na území“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „3“.

53. V 17 odst. 1 písm. a) se za slovo „uvedením“ vkládají slova „katastrálního území a“.

54. V 18 odst. 1 písm. a) se za slovo „uvedením“ vkládají slova „katastrálního území a parcelních čísel“.

55. Za část šestou se vkládají nové části sedmá až dvanáctá, které včetně nadpisů znějí:

„ČÁST SEDMÁ
OHLAŠOVÁNÍ STAVEB

§ 18a
Náležitosti ohlášení
(K § 105 stavebního zákona)

Ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, změny takové stavby (§ 2 odst. 5 stavebního zákona) a změny takové stavby před dokončením (§ 118 odst. 4 stavebního zákona), která podléhala ohlášení, stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce. K ohlášení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 8 k této vyhlášce.

ČÁST OSMÁ
POVOLENÍ VÝSTAVBY

§ 18b
Žádost o stavební povolení
(K § 110 stavebního zákona)

Žádost o stavební povolení stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce. K žádosti připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 9 k této vyhlášce.

§ 18c
Stavební povolení
(K § 115 stavebního zákona)

(1) Stavební povolení kromě obecných náležitostí rozhodnutí2) obsahuje

a)   druh a účel povolované stavby nebo její změny, u dočasné stavby dobu jejího trvání,
b)   katastrální území, parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba povoluje, popřípadě číslo popisné či evidenční stavby, jejíž změna se povoluje,
c)   podmínky pro provedení stavby, především z hlediska její komplexnosti a plynulosti, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, odvádění povrchových vod, úprav okolí stavby, ochrany životního prostředí, popřípadě též podmínky pro užívání stavby nebo odstranění stavby.

(2) Ve stavebním povolení se

a)   zabezpečí plnění požadavků uplatněných dotčenými orgány, nejsou-li stanoveny rozhodnutími, případně požadavků vlastníků technické infrastruktury k napojení na ni,
b)   uloží povinnost oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,
c)   stanoví termín dokončení stavby,
d)   může za podmínek uvedených v § 122 odst. 1 stavebního zákona stanovit, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

(3) Stavební povolení dále obsahuje podmínky, v nichž se podle potřeby stanoví

a)   fáze výstavby, které musí být oznámeny stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby,
b)   vymezení nezbytného rozsahu staveniště,
c)   předložení statických výpočtů,
d)   provedení zkušebního provozu a případně podmínky pro jeho provedení.

(4) Při spojení stavebního řízení s řízením podle § 141 stavebního zákona se samostatným výrokem stanoví podrobnosti opatření na sousedním pozemku nebo stavbě (druh prací, rozsah záboru, doba trvání prací).

§ 18d
Náležitosti štítku
(K § 115 stavebního zákona)

Štítek, který stavební úřad zašle stavebníkovi, obsahuje

a)   označení stavby, účel stavby,
b)   označení stavebníka,
c)   označení stavebního podnikatele; pokud není znám, vymezí se na štítku místo, na které stavebník uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, kterého před zahájením realizace stavby oznámí stavebnímu úřadu,
d)   označení stavebního úřadu, který stavbu povolil,
e)   číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci,
f)   stanovený termín dokončení stavby.

§ 18e
Náležitosti veřejnoprávní smlouvy
(K § 116 stavebního zákona)

(1) Veřejnoprávní smlouva obsahuje označení smluvních stran a označení osob, které by byly účastníky stavebního řízení.

(2) Pro náležitosti veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje stavební povolení, se ustanovení § 18c použije obdobně.

(3) Přílohu veřejnoprávní smlouvy tvoří projektová dokumentace, zpracovaná v rozsahu projektové dokumentace předkládané ke stavebnímu řízení. Stavební úřad uvede na projektovou dokumentaci číslo jednací a datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

§ 18f
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
(K § 117 stavebního zákona)

Oznámení stavebnímu úřadu, že navrhovaná stavba byla posouzena autorizovaným inspektorem a je způsobilá k realizaci, autorizovaný inspektor podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 10 k této vyhlášce. K oznámení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 10 k této vyhlášce.

§ 18g
Obsah a struktura certifikátu
(K § 117 stavebního zákona)

(1) Autorizovaný inspektor v certifikátu uvede

a)   identifikační údaje stavebníka,
b)   druh a účel stavby nebo její změny, u dočasné stavby dobu jejího trvání,
c)   identifikační údaje o projektové dokumentaci stavby podle údajů na rozpisce dokumentace,
d)   vyhodnocení, zda a jak jsou splněny požadavky podle § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona, s podrobným popisem posuzování navrhované stavby s uvedením, jak jsou respektovány zejména podmínky územního rozhodnutí nebo územního souhlasu anebo veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, popřípadě regulačního plánu, obecné požadavky na výstavbu a požadavky uplatněné dotčenými orgány a vlastníky dopravní a technické infrastruktury,
e)   své jméno a příjmení, podpis, otisk razítka s malým státním znakem a datum vystavení certifikátu.

(2) Autorizovaný inspektor k certifikátu připojí

a)   návrh plánu kontrolních prohlídek stavby,
b)   souhlasy osob, které by byly účastníky stavebního řízení, vyznačené v rozhodující výkresové části projektové dokumentace stavby.

ČÁST DEVÁTÁ
UŽÍVÁNÍ STAVBY

§ 18h
Oznámení o užívání stavby
(K § 120 stavebního zákona)

Oznámení o záměru započít s užíváním stavby stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 11 k této vyhlášce. K oznámení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 11 k této vyhlášce.

§ 18i
Kolaudační souhlas
(K § 122 stavebního zákona)

(1) Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 k této vyhlášce. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 12 k této vyhlášce.

(2) Kolaudační souhlas obsahuje

a)   identifikační údaje stavebníka,
b)   druhu, účelu stavby, číslo popisné nebo evidenční,
c)   místo stavby uvedením parcelního čísla pozemku a katastrálního území podle katastru nemovitostí,
d)   datum a číslo jednací povolení stavby, na základě kterého byla stavba provedena,
e)   údaje o zkušebním provozu, pokud byl prováděn, popřípadě o předčasném užívání stavby,
f)   datum konání a výsledek závěrečné kontrolní prohlídky,
g)   vymezení účelu užívání stavby.

§ 18j
Obsah a struktura certifikátu
(K § 122 stavebního zákona)

Autorizovaný inspektor v certifikátu, kterým stvrzuje, že stavba je způsobilá k bezpečnému užívání, uvede

a)   identifikační údaje stavebníka,
b)   druh, účel stavby, číslo popisné nebo evidenční u změny dokončené stavby,
c)   údaje o oprávnění provést stavbu,
d)   údaje o zkušebním provozu, pokud byl prováděn, popřípadě o předčasném užívání stavby,
e)   datum konání kontrolní prohlídky stavby,
f)   výsledek kontrolní prohlídky stavby,
g)   své jméno a příjmení, podpis, otisk razítka s malým státním znakem a datum vystavení certifikátu.

§ 18k
Předčasné užívání stavby
(K § 123 stavebního zákona)

Žádost o povolení předčasného užívání stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 13 k této vyhlášce. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 13 k této vyhlášce.

§ 18l
Oznámení změny v užívání stavby
(K § 127 stavebního zákona)

Oznámení změny v užívání stavby vlastník stavby, nebo osoba, která prokáže právo změnit užívání stavby, podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 k této vyhlášce. K oznámení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 14 k této vyhlášce.

§ 18m
Souhlas a rozhodnutí o změně v užívání stavby
(K § 127 stavebního zákona)

(1) Souhlas stavebního úřadu se změnou v užívání stavby, která není podmíněna provedením změny dokončené stavby, obsahuje

a)   popis stavby, včetně čísla popisného nebo evidenčního,
b)   popis místa stavby uvedením katastrálního území a parcelního čísla podle katastru nemovitostí,
c)   dosavadní účel užívání,
d)   vymezení nového účelu užívání stavby.

(2) V rozhodnutí o změně v užívání stavby se kromě obecných náležitostí rozhodnutí2) a náležitostí podle odstavce 1 dále stanoví podmínky pro nový účel užívání stavby, kterými se zajistí ochrana veřejných zájmů, práv a oprávněných zájmů účastníků řízení a bezbariérové užívání stavby, pokud je právním předpisem vyžadováno.

ČÁST DESÁTÁ
ODSTRANĚNÍ STAVBY, TERÉNNÍCH ÚPRAV A ZAŘÍZENÍ

§ 18n
Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
(K § 128 stavebního zákona)

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení vlastník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 15 k této vyhlášce. K ohlášení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 15 k této vyhlášce.

§ 18o
Souhlas a rozhodnutí o odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
(K § 128 stavebního zákona)

(1) Souhlas s odstraněním obsahuje

a)   údaje o druhu a účelu stavby, číslo popisné nebo evidenční,
b)   údaje o místu stavby uvedením katastrálního území a parcelního čísla podle katastru nemovitostí,
c)   lhůtu pro odstranění stavby,
d)   způsob provedení bouracích prací.

(2) Rozhodnutí o odstranění stavby kromě obecných náležitostí rozhodnutí2) a náležitostí podle odstavce 1 dále obsahuje podmínky, kterými se podle potřeby zajistí

a)   dodržení konkrétních technických předpisů,
b)   dodržení požadavků dotčených orgánů,
c)   ochrana práv účastníků řízení,
d)   povinnost oznámit před zahájením bouracích prací název a sídlo stavebního podnikatele, který bude práce provádět, nebo jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu osoby, která bude vykonávat stavební dozor při svépomocném provádění bouracích prací u stavby, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení,
e)   povinnost oznámit určité stadium bouracích prací stavebnímu úřadu pro provedení kontrolní prohlídky,
f)   postup a způsob bouracích prací, zejména zajištění stability a bezpečného užívání sousedních staveb, včetně staveb technické infrastruktury, provozu na přilehlých komunikacích,
g)   úprava pozemku po odstranění stavby, nezávadné odvádění povrchových vod, vysázení zeleně,
h)   předání dokumentace odstraňované stavby stavebnímu úřadu pro účely jejího uložení.

(3) V případě spojení řízení o odstranění stavby s řízením podle § 141 stavebního zákona se samostatným výrokem stanoví podrobnosti opatření na sousedním pozemku nebo stavbě (druh prací, rozsah záboru, doba trvání prací).

ČÁST JEDENÁCTÁ
KONTROLA STAVEB

§ 18p
Výzva ke zjednání nápravy
(K § 134 stavebního zákona)

Výzva ke zjednání nápravy obsahuje

a)   identifikační údaje osoby, které je výzva určena, uvedené podle správního řádu,
b)   označení stavby uvedením druhu a účelu stavby, včetně čísla popisného nebo evidenčního, bylo-li přiděleno, a popis místa stavby uvedením čísla parcelního a katastrálního území podle katastru nemovitostí,
c)   zjištěnou závadu a způsob zjednání nápravy nebo požadavek bezodkladného zastavení nepovolených prací anebo výčet dokladů, které mají být předloženy, popřípadě jiný důvod výzvy,
d)   lhůtu pro splnění výzvy,
e)   poučení o následcích nevyhovění výzvě.

§ 18q
Rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce
(K § 134 stavebního zákona)

(1) Při kontrolní prohlídce dokončené stavby nebo rozestavěné stavby stavební úřad kontroluje, zda

a)   je stavba prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu,
b)   stavba neohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby,
c)   se při výstavbě předchází důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií, čelí jejich účinkům nebo se nebezpečí takových účinků snižuje,
d)   jsou odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby,
e)   zda je veden stavební deník, popřípadě jednoduchý záznam o stavbě [u ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. e) až k) stavebního zákona],
f)   zda stavbu provádí zhotovitel (stavební podnikatel) a zda zabezpečil odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím nebo zda stavbu provádí stavebník svépomocí (stavební záměry uvedené v § 103 a 104 stavebního zákona) a zda zajistil stavební dozor nebo odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím u stavby pro bydlení nebo změny stavby, která je kulturní památkou.

(2) Podle charakteru stavby je stavební úřad dále oprávněn kontrolovat

a)   soulad vytyčení prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací stavby, hloubku základové spáry, provedení ochrany před škodlivými vlivy vnějšího prostředí (radon, spodní voda, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma); kontrolu stavební úřad provádí na základě předložených dokladů, zápisu ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o stavbě nebo při vlastním zjišťování stavu stavby nebo pozemku,
b)   části stavby, které budou zakryty, případně trvale nepřístupné, jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit bezpečnost a užitné vlastnosti stavby (např. hydroizolace, tepelné a hlukové izolace).

§ 18r
Stavební příspěvek
(K § 138 stavebního zákona)

Rozhodnutí, jímž stavební úřad poskytuje stavební příspěvek, obsahuje kromě obecných náležitostí rozhodnutí2)

a)   označení rozhodnutí, kterým byly nařízeny nezbytné úpravy,
b)   účel, na který se stavební příspěvek poskytuje, ze kterého musí být zřejmé, že jde o náklady na provedení nařízených nezbytných úprav,
c)   výši příspěvku a způsob jeho poskytnutí,
d)   název a sídlo banky, jejímž prostřednictvím bude příspěvek vyplácen,
e)   termíny a způsob kontroly provedených prací na místě a ověřování přiměřenosti fakturovaných částek,
f)   podmínky pro vyplácení příspěvku.

ČÁST DVANÁCTÁ
STAVEBNĚ TECHNICKÁ PREVENCE

§ 18s
(K § 14 a 155 stavebního zákona)

(1) Informace o výskytu závady obsahuje zejména

a)   základní údaje
1.  označení stavebního úřadu, který informaci poskytuje,
2.  datum a označení události,
3.  lokalizace místa události (kraj, obec, část obce, ulice, číslo popisné, číslo orientační, katastrální území, parcelní číslo a popřípadě bližší identifikace místa, např. podlaží, souřadnice GPS apod.),
4.  druh stavby nebo zařízení,
5.  stručný popis události,
6.  informace o tom, zda došlo k ohrožení života nebo zdraví osob nebo zvířat, ke ztrátám na životech osob nebo zvířat, ke škodám na majetku,
7.  informace o šetřeních, která provedl stavební úřad,
8.  informace o tom, zda událost byla šetřena dalším orgánem (Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky a další),
b)   doplňující údaje
1.  identifikační údaje vlastníka stavby nebo zařízení (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu; u právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno),
2.  identifikační údaje nájemce nebo uživatele stavby nebo zařízení (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu; u právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno),
3.  údaje o povolení rozestavěné stavby (u rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu se uvede označení stavebního úřadu, datum vyhotovení a číslo jednací, u certifikátu autorizovaného inspektora se uvede datum vyhotovení a číslo certifikátu a jméno a příjmení autorizovaného inspektora a jeho evidenční číslo),
4.  údaje o kolaudaci dokončené stavby (u rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu se uvede označení stavebního úřadu, datum vyhotovení a číslo jednací),
5.  údaj o provedených kontrolních prohlídkách,
6.  údaje o stavebníkovi (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu; u právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno),
7.  údaje o stavebním podnikateli nebo zhotoviteli (název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno),
8.  údaje o stavbyvedoucím (jméno, příjmení a jeho evidenční číslo), nebo jméno a příjmení osoby vykonávající stavební dozor,
9.  jméno a příjmení osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor, je-li stavba financovaná z veřejných rozpočtů,
10.  jméno a příjmení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi,
11.  údaje o projektové a ostatní dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,
12.  jméno a příjmení projektanta nebo hlavního projektanta a jeho evidenční číslo.

(2) Stavební úřady předávají ke zpracování provozovateli systému stavebně technické prevence informace o výskytu závady, poruchy nebo havárie stavby v digitální formě.“.

Dosavadní část sedmá se označuje jako část třináctá.

56. Přílohy č. 1 až 9 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

57. Za přílohu č. 9 se doplňují nové přílohy č. 10 až 15, které znějí:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Jankovský v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1488 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

ÚZ č. 1488 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Sagit, a. s.

Aktuální znění stavebního zákona, zákona o vyvlastnění, zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) a zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.