Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


503

ZÁKON

ze dne 19. prosince 2012

o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Úvodní ustanovení
§ 1

(1) Zřizuje se Státní pozemkový úřad jako správní úřad s celostátní působností.

(2) Státní pozemkový úřad je organizační složkou státu a účetní jednotkou.

(3) Sídlem Státního pozemkového úřadu je Praha.

(4) Státní pozemkový úřad je podřízen Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“).

§ 2

(1) Státní pozemkový úřad je tvořen ústředím Státního pozemkového úřadu (dále jen „ústředí“) a krajskými pozemkovými úřady, které vykonávají činnost v rámci vyšších územních samosprávných celků1) (dále jen „krajský pozemkový úřad“).

(2) V čele Státního pozemkového úřadu je ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu (dále jen „ústřední ředitel“), kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství. Ústřední ředitel je současně ředitelem ústředí.

(3) Krajský pozemkový úřad řídí jeho ředitel. Ředitele krajského pozemkového úřadu jmenuje a odvolává ústřední ředitel.

(4) Jako orgán prvního stupně rozhoduje ve správním řízení krajský pozemkový úřad jakožto vnitřní organizační jednotka Státního pozemkového úřadu podle územní působnosti; o odvolání proti jeho rozhodnutí rozhoduje ústředí, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak2).

(5) Státní pozemkový úřad zřizuje pro řízení o pozemkových úpravách podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, pobočky krajských pozemkových úřadů, jejichž územní působnost odpovídá území jednoho nebo více okresů1). Tyto pobočky rozhodují v řízení o pozemkových úpravách jako orgány prvního stupně. O odvolání proti rozhodnutí pobočky rozhoduje ústředí.

(6) Podrobnosti organizačního členění Státního pozemkového úřadu stanoví organizační řád, který vydává ústřední ředitel s předchozím souhlasem ministra zemědělství.

§ 3

(1) Státní pozemkový úřad vykonává působnost podle tohoto zákona a podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Státní pozemkový úřad při nakládání s majetkem a při převodu zemědělských pozemků a dalších nemovitých a movitých věcí, s nimiž je příslušný hospodařit, na jiné osoby postupuje tak, aby účinně hájil majetkové zájmy státu při dodržování povinností při hospodaření s majetkem.

(3) Státní pozemkový úřad vytváří rezervu státních pozemků vymezených nařízením vlády k uskutečnění rozvojových programů státu schválených vládou. S pozemky z rezervy podle určení stanoveného nařízením vlády bezúplatně naloží ve prospěch ústředních orgánů státní správy, pro které byla rezerva vytvořena.

(4) Státní pozemkový úřad může s právnickou osobou, které je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu, uzavřít za Českou republiku písemnou smlouvu, na základě které by tato osoba převáděla pozemky oprávněné osobě podle § 11 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; k takovému převodu však mohou být použity jen odloučené lesní pozemky podle jiného právního předpisu3).

§ 4

(1) Státní pozemkový úřad je příslušný hospodařit též s nemovitostmi, které byly podle jiného právního předpisu4) ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve správě Pozemkového fondu České republiky. Dále je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit s pozemky nabytými podle § 15 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upravující nakládání s majetkem státu ve prospěch jiných osob, se na tyto nemovitosti vztahují jen tehdy, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis5) nestanoví jinak.

(2) Státní pozemkový úřad je dále příslušný hospodařit se stavbami využívanými k vodohospodářským melioracím pozemků a souvisejícím vodním dílům ve vlastnictví státu, které ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona spravoval Pozemkový fond České republiky; pokud Pozemkový fond České republiky ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona stavby k vodohospodářským melioracím pozemků a související vodní díla ve vlastnictví státu nespravoval, je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit s těmito stavbami a vodními díly dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Výnosy z převodů majetku, provedených na základě realizace rozhodnutí o privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, jsou vedeny Ministerstvem financí na zvláštním účtu a nejsou součástí státního rozpočtu.

§ 5

S majetkem státu nebo majetkovými účastmi státu, vybranými k privatizaci podle § 5 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se nakládá pouze podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 6

(1) Podle tohoto zákona nelze převádět

a)   zemědělské pozemky6), na jejichž vydání bylo uplatněno právo podle jiného právního předpisu7) a o jejichž vydání nebylo dosud rozhodnuto,
b)   zemědělské pozemky nebo jejich části určené územním plánem nebo regulačním plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby k zastavění veřejně prospěšnými stavbami nebo stavbami dopravní infastruktury8) nebo těmito stavbami již zastavěné, s výjimkou zemědělských pozemků převáděných podle § 7 nebo § 10 odst. 1, zemědělských pozemků již využitých ke zřízení technické infrastruktury8); v případě pochybností vydá na základě žádosti Státního pozemkového úřadu vyjádření příslušný úřad územního plánování,
c)   zemědělské pozemky určené podle schváleného návrhu pozemkové úpravy pro výstavbu polních cest a na provedení technických, vodohospodářských a ekologických opatření9),
d)   majetek, o jehož převodu na jiné osoby bylo rozhodnuto podle jiného právního předpisu10),
e)   zemědělské pozemky ve vojenských újezdech11),
f)   zemědělské pozemky v národních přírodních památkách, národních přírodních rezervacích a v prvních a druhých zónách národních parků12),
g)   pozemky tvořící rezervu státních pozemků vymezených jiným právním předpisem13), s výjimkou nakládání podle § 3 odst. 3.

(2) Na žádost Státního pozemkového úřadu sdělí příslušný správní úřad písemně do 30 dnů, zdali pozemky, které mají být převedeny podle tohoto zákona, nejsou podle odstavce 1 z převodu vyloučeny. Při převodu zastavěných pozemků se sdělení v případech podle odstavce 1 písm. c), e) a f) nevyžaduje.

(3) Příslušný katastrální úřad na žádost Státního pozemkového úřadu ověří do 30 dnů od doručení žádosti ve své evidenci, že pozemky po 25. únoru 1948 nepřešly, ani nebyly převedeny do vlastnictví státu z vlastnictví církve, náboženské společnosti, řeholního řádu nebo kongregace anebo že ke dni 31. prosince 1949 nebyly ve vlastnictví obcí.

(4) U pozemků, které jsou v katastru nemovitostí evidovány na základě rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv podle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 9 odst. 6 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, se ověření podle odstavce 3 nevyžaduje.

(5) Zemědělské pozemky uvedené v odstavci 1 lze podle tohoto zákona převádět, pominou-li důvody, které brání převodu nebo není-li převodci doručeno ve lhůtě stanovené podle odstavce 2 sdělení příslušného orgánu, s výjimkou případů podle odstavce 1 písm. a) a f).

Bezúplatný převod pozemku
§ 7

(1) Státní pozemkový úřad bezúplatně převede zemědělské pozemky, s nimiž je příslušný hospodařit, na základě písemné žádosti obce, v jejímž katastrálním území se nacházejí, do jejího vlastnictví za předpokladu, že tomu nebrání práva třetích osob14), a to jde-li o pozemky

a)   v zastavěném území8), jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou,
b)   v zastavitelné ploše8), jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou,
c)   určené rozhodnutím o umístění stavby k zastavění, jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou,
d)   zastavěné budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi ve vlastnictví obce,
e)   určené vydaným územním plánem nebo vydaným regulačním plánem k realizaci zeleně a k realizaci veřejně prospěšných opatření anebo již k těmto účelům využité,
f)   nacházejí-li se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na území třetích zón národních parků a jsou-li v zastavěném území8) nebo zastavitelné ploše8); písemnou žádost týkající se bezúplatného převodu těchto typů pozemků lze podat nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Státní pozemkový úřad na základě písemné žádosti obce do jejího vlastnictví bezúplatně převede

a)   silniční pozemky15) pod místními komunikacemi nebo pod účelovými komunikacemi, s nimiž je příslušný hospodařit, pokud tato obec uvedené komunikace vlastní,
b)   silniční pomocné pozemky16) a pozemky tvořící silniční ochranné pásmo17) související se silničními pozemky podle písmene a), s nimiž je příslušný hospodařit.

(3) Státní pozemkový úřad na základě písemné žádosti kraje do jeho vlastnictví bezúplatně převede, pokud takovému převodu nebrání práva třetích osob14) a pokud o převedení těchto pozemků nepožádala obec, zemědělské pozemky, s nimiž je příslušný hospodařit,

a)   v zastavěném území8), jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou,
b)   v zastavitelné ploše8), jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou,
c)   určené rozhodnutím o umístění stavby k zastavění, jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou,
d)   zastavěné budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi ve vlastnictví kraje,
e)   určené vydaným územním plánem nebo vydaným regulačním plánem k realizaci zeleně a k realizaci veřejně prospěšných opatření anebo již k těmto účelům využité.

(4) Státní pozemkový úřad na základě písemné žádosti kraje do jeho vlastnictví bezúplatně převede

a)   silniční pozemky15) pod silnicemi II. a III. třídy, s nimiž je příslušný hospodařit, pokud tento kraj uvedené silnice vlastní,
b)   silniční pomocné pozemky16) a pozemky tvořící silniční ochranné pásmo17) související se silničními pozemky podle písmene a), s nimiž je příslušný hospodařit.

(5) V případě, že je pozemní komunikací zastavěna pouze část pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v podobě parcely, převede se tato část určená geometrickým plánem s tím, že náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku hradí v případě odstavce 2 obec a v případě odstavce 4 kraj.

§ 8

(1) V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví obce podle § 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c) nebo kraje podle § 7 odst. 3 písm. a), b) nebo c), kterým by zamýšlená stavba nebyla veřejně prospěšnou stavbou, jsou obec nebo kraj povinny zemědělský pozemek převést zpět za stejných podmínek, za jakých byl na obec nebo kraj převeden, a to ve lhůtě do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti změny územního plánu nebo změny regulačního plánu nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby. Jestliže nebude možné pozemek převést zpět, protože je ve vlastnictví třetí osoby, jsou obec nebo kraj povinny ve stejné lhůtě poskytnout Státnímu pozemkovému úřadu finanční náhradu ve výši ceny pozemku zjištěné podle cenového předpisu18) platného ke dni uzavření smlouvy, podle které byl pozemek obci nebo kraji převeden.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí i v případech, kdy došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví obce podle § 7 odst. 1 písm. e) nebo kraje podle § 7 odst. 3 písm. e) a pozemek nebyl k realizaci zeleně nebo k realizaci veřejně prospěšných opatření využit.

§ 9

Zemědělské pozemky podle § 10 až 13 lze převádět pouze na

a)   fyzickou osobu, která je občanem

1. 

České republiky19),

2. 

jiného členského státu Evropské unie20),

3. 

státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo

4. 

Švýcarské konfederace21),

b)   právnickou osobu, která je zemědělským podnikatelem v České republice,
c)   právnickou osobu, která je zemědělským podnikatelem nebo má obdobné postavení

1. 

v jiném členském státě Evropské unie20),

2. 

ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo

3. 

ve Švýcarské konfederaci21).

§ 10
Převod zemědělského pozemku na žádost obce, jeho oprávněného uživatele nebo vlastníka stavby, která se na pozemku nachází

(1) Nebrání-li tomu ustanovení § 6, převede Státní pozemkový úřad úplatně na základě písemné žádosti obce do jejího vlastnictví zemědělské pozemky, s nimiž je příslušný hospodařit, nacházející se v jejím katastrálním území

a)   v zastavěném území8),
b)   v zastavitelné ploše8),
c)   určené rozhodnutím o umístění stavby k zastavění.

(2) Pozemky vymezené v odstavci 1 se úplatně převedou na základě písemné žádosti obce do jejího vlastnictví, pokud byly marně nabídnuty oprávněným osobám podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou převodu podle odstavce 3.

(3) Na základě písemné žádosti oprávněného uživatele pozemku v zahrádkových nebo chatových osadách zřízených na základě územního rozhodnutí nebo existujících již před 1. říjnem 1976 nebo zřízených na základě územního rozhodnutí převede Státní pozemkový úřad tento pozemek do vlastnictví, popřípadě spoluvlastnictví této osobě. Do vlastnictví nabyvatele se současně s pozemkem převádějí bezúplatně všechny součásti a příslušenství tohoto pozemku.

(4) Na základě písemné žádosti převede Státní pozemkový úřad vlastníkovi, popřípadě spoluvlastníkovi stavby, která je nemovitostí, zemědělský pozemek, na němž je umístěna tato stavba, a to v případě, že pozemek je funkčně spojen s touto stavbou a vlastník, popřípadě spoluvlastník stavby je oprávněným uživatelem tohoto pozemku. Státní pozemkový úřad převede vlastníkovi, popřípadě spoluvlastníkovi stavby, která je nemovitostí, zemědělský pozemek sousedící s pozemkem, na němž je umístěna tato stavba, jestliže tento pozemek je funkčně spojen s touto stavbou a vlastník, popřípadě spoluvlastník stavby je oprávněným uživatelem tohoto pozemku.

(5) Pokud o převod zemědělského pozemku požádají současně osoby uvedené v odstavcích 1, 3 nebo 4, uspokojí se nejprve uživatel pozemku v zahrádkových nebo chatových osadách, pokud podá žádost nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poté vlastník, popřípadě spoluvlastník stavby, která je nemovitostí, a nakonec obec.

§ 11
Převod zemědělského pozemku na žádost vlastníka sousedícího pozemku

(1) Na základě písemné žádosti převede Státní pozemkový úřad zemědělský pozemek, s nímž je příslušný hospodařit, vlastníkovi, popřípadě spoluvlastníkům sousedícího zemědělského pozemku, pokud o zemědělský pozemek nepožádá osoba podle § 10. Převést však nelze zemědělský pozemek, jehož výměra přesahuje 10 % výměry sousedícího zemědělského pozemku vlastníka, popřípadě jeho spoluvlastníků.

(2) Pro účely tohoto zákona je sousedícím pozemkem každý jednotlivý pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako parcela označená parcelním číslem a zobrazená v katastrální mapě nebo v mapě bývalého pozemkového katastru anebo v navazujících operátech přídělového a scelovacího řízení, a který má s předmětným pozemkem společnou hranici nebo se ho alespoň v jednom bodě dotýká.

(3) Pokud o převod zemědělského pozemku požádá více vlastníků, popřípadě spoluvlastníků sousedících zemědělských pozemků, kteří splňují podmínky uvedené v odstavci 1, vyzve je Státní pozemkový úřad, aby nabídli kupní cenu, která však nesmí být nižší než cena obvyklá. Podle výše nabídnuté kupní ceny stanoví Státní pozemkový úřad pořadí osob, a poté vyzve k uzavření kupní smlouvy tu z nich, která se s nejvyšší nabídkou kupní ceny umístila na prvním místě. Pokud tato osoba neuzavře smlouvu do 45 dnů ode dne převzetí návrhu kupní smlouvy předložené Státním pozemkovým úřadem nebo ode dne doručení tohoto návrhu do vlastních rukou na adresu uvedenou nabyvatelem nebo pokud nabyvatel nesplní ve lhůtě pro přijetí návrhu kupní smlouvy podmínky stanovené v § 16 odst. 1, není Státní pozemkový úřad tímto návrhem vázán a postupně vyzývá k uzavření kupní smlouvy osoby podle pořadí, ve kterém se se svojí nabídkou kupní ceny umístily.

(4) V případě, že některé osoby nabídly podle odstavce 3 kupní cenu ve stejné výši, vyzve Státní pozemkový úřad tyto osoby k podání nových nabídek s tím, že nově nabízená kupní cena nesmí být nižší než ta, která jimi byla nabídnuta v předchozím případě.

(5) Zemědělský pozemek lze podle odstavců 1 a 3 převést i tehdy, jestliže o to požádá spoluvlastník sousedícího zemědělského pozemku.

§ 12
Převod zemědělského pozemku na základě veřejné nabídky

(1) Nebráni-li tomu ustanovení § 6, může Státní pozemkový úřad úplatně převést zemědělský pozemek, s nímž je příslušný hospodařit, který byl marně nabídnut oprávněným osobám podle jiného právního předpisu22), a to na základě veřejné nabídky podle odstavce 2.

(2) Státní pozemkový úřad zveřejní na své úřední desce a na svých internetových stránkách oznámení o zahájení veřejné nabídky s uvedením údajů o pozemcích podle katastru nemovitostí23), o jejich ceně stanovené podle odstavce 3 spolu s výzvou, aby osoby uvedené v odstavci 4 o nabízené zemědělské pozemky podávaly písemnou žádost ve lhůtě 1 měsíce od zveřejnění. Současně zveřejní na svých internetových stránkách text kupní smlouvy, jejíž obsah je pro převod podle veřejné nabídky závazný a nelze jej během veřejné nabídky měnit. Státní pozemkový úřad může do doby uzavření kupní smlouvy veřejnou nabídku zcela zrušit nebo pozměnit. Oznámení o této skutečnosti zveřejní rovněž na své úřední desce a na svých internetových stránkách.

(3) Státní pozemkový úřad v oznámení o zahájení veřejné nabídky stanoví cenu zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek24), nebo nejsou-li zemědělské pozemky bonitovány, za průměrnou cenu pro jednotlivá katastrální území podle jiného právního předpisu25). Při stanovení ceny se v obou případech použije cenový předpis platný k poslednímu dni kalendářního roku předcházejícího vyhlášení veřejné nabídky.

(4) Během lhůty pro podávání žádostí podle odstavce 2 mohou o nabízené zemědělské pozemky písemně požádat

a)   oprávněné osoby, jejichž nárok na náhradní zemědělský pozemek vyjádřený v korunách činí nejméně 50 % z ceny pozemku podle odstavce 3,
b)   fyzické nebo právnické osoby, které jsou zemědělskými podnikateli a které prokazatelně provozují zemědělskou výrobu minimálně po dobu 36 měsíců na zemědělských pozemcích o rozloze nejméně 10 ha v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náležejí zemědělské pozemky určené k převodu, nebo
c)   fyzické nebo právnické osoby, které jsou zemědělskými podnikateli a které vlastní nejméně 10 ha zemědělské půdy v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náležejí zemědělské pozemky určené k převodu, a které prokazatelně provozují na území České republiky zemědělskou výrobu minimálně po dobu 36 měsíců na pozemcích o rozloze nejméně 10 ha.

(5) Pokud ve lhůtě pro podávání žádostí požádají o převod zemědělského pozemku zařazeného do veřejné nabídky

a)   osoby uvedené v § 10 nebo 11, veřejná nabídka se v příslušné části ruší a Státní pozemkový úřad postupuje podle § 10 nebo 11; jestliže tyto osoby ve lhůtě pro podávání žádostí o převod zemědělského pozemku nepožádají, jejich právo na převod zemědělského pozemku podle těchto ustanovení jim zaniká,
b)   oprávněné osoby uvedené v odstavci 4 písm. a), postupuje Státní pozemkový úřad podle odstavce 8, nebo
c)   pokud nepožádá o převod zemědělského pozemku oprávněná osoba, ale osoba uvedená v odstavci 4 písm. b) nebo c), která má tento pozemek pronajatý od Státního pozemkového úřadu ke dni vyhlášení veřejné nabídky nepřetržitě po dobu 36 měsíců, postupuje Státní pozemkový úřad podle odstavce 9.

(6) V ostatních případech Státní pozemkový úřad vyzve osoby, které podaly žádost, aby v přiměřené lhůtě, kterou jim určí,

a)   nabídly kupní cenu, která nesmí být nižší než cena podle odstavce 3, a
b)   zaplatily na účet Státního pozemkového úřadu kauci ve výši 5 % z ceny pozemku, která byla oznámena při vyhlášení veřejné nabídky, nejméně však 5 000 Kč. 

(7) Osobě, která nabídla nejvyšší kupní cenu a zaplatila kauci podle odstavce 6 písm. b), Státní pozemkový úřad bez zbytečného odkladu písemně potvrdí, že její nabídka byla vybrána, zákonné podmínky splněny a pozemek jí bude za nabídnutou cenu převeden na základě kupní smlouvy, jejíž text byl zveřejněn podle odstavce 2 a kterou je osoba povinna uzavřít ve lhůtě, formě a způsobem podle § 16 odst. 3. V případě, že některé osoby nabídly podle odstavce 2 nejvyšší kupní cenu ve stejné výši, vyzve Státní pozemkový úřad tyto osoby k podání nových nabídek s tím, že nově nabízená kupní cena nesmí být nižší než ta, která jimi byla nabídnuta v předchozím případě.

(8) Jestliže o převod zemědělského pozemku zařazeného do veřejné nabídky požádá jedna nebo více oprávněných osob, Státní pozemkový úřad postupuje podle odstavce 6 obdobně s tím, že vyzve pouze tyto oprávněné osoby a na základě výše nabídnuté kupní ceny stanoví jejich pořadí. Zemědělský pozemek převede té z nich, která se s nejvyšší cenou umístila na prvním místě. Pokud však tato osoba neuzavře ve lhůtě stanovené v § 16 odst. 3 kupní smlouvu, postupuje Státní pozemkový úřad obdobně vůči dalším osobám v pořadí, v jakém se se svojí nabídkou kupní ceny umístily.

(9) V případě, že o převod zemědělského pozemku požádá jeho nájemce splňující podmínku podle odstavce 5 písm. c), Státní pozemkový úřad této osobě bez zbytečného odkladu písemně potvrdí, že jí pozemek bude převeden za vyhlášenou kupní cenu na základě kupní smlouvy, jejíž text byl zveřejněn podle odstavce 2 a kterou je povinen nájemce uzavřít ve lhůtě, formě a způsobem podle § 16 odst. 3. V případě, že tento nájemce neuzavře kupní smlouvu ve stanovené lhůtě, Státní pozemkový úřad postupuje dále podle odstavce 6.

(10) Osoba, která uplatní právo na převod zemědělského pozemku podle odstavce 9, může tímto způsobem nabýt zemědělský pozemek, popřípadě pozemky maximálně do výše 70 % výměry zemědělských pozemků nabídnutých k převodu, u kterých ke dni vyhlášení veřejné nabídky splňuje podmínky podle odstavce 5 písm. c). Jestliže tato osoba splňuje podmínky podle odstavce 5 písm. c) pouze k jednomu zemědělskému pozemku, omezení uvedené ve větě první se neuplatní. Celková výměra pozemků nabytých na základě odstavce 9 je omezena na nejvýše 500 ha. Do této výměry se započítají i pozemky nabyté obdobným způsobem na základě dosavadních právních předpisů.

(11) Do požadované doby 36 měsíců pro dobu trvání nájmu podle odstavce 5 písm. c) se započítává i doba, po kterou byl nájemcem zemědělského pozemku právní předchůdce současného nájemce, nebo doba, po kterou byla nájemcem nebo podnájemcem pozemku fyzická osoba zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele, která svůj podnik převedla na příbuzné v řadě přímé, sourozence nebo manžela. Podmínka podle odstavce 5 písm. c) bude považována za splněnou i v případě, že nájemce měl po stanovenou dobu v nájmu zemědělský pozemek ve vlastnictví státu odpovídající velikosti v katastrálním území obce, do něhož náleží zemědělský pozemek, popřípadě pozemky, určené k převodu dotčené pozemkovou úpravou, které vznikly na základě rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

(12) V případě uzavření kupní smlouvy se kupujícímu do kupní ceny započte kauce zaplacená podle odstavce 6 písm. b). Kauce zaplacená osobou, které bylo potvrzeno, že její nabídka byla vybrána a která nesplnila podmínky stanovené v § 16 odst. 3, propadá státu. V případě ukončení veřejné nabídky uzavřením kupní smlouvy nebo i z jiného důvodu je Státní pozemkový úřad povinen vrátit zaplacenou kauci všem ostatním osobám, a to nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení veřejné nabídky.

§ 13
Prodej zemědělského pozemku v obchodní veřejné soutěži

(1) Státní pozemkový úřad může prodat zemědělské pozemky, s nimiž je příslušný hospodařit, které nebyly převedeny postupem uvedeným v § 10 až 12, fyzickým nebo právnickým osobám v obchodní veřejné soutěži podle jiného právního předpisu26); rozhodujícím kritériem je výše nabídnuté kupní ceny.

(2) Pokud osoba, které bylo oznámeno přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy, nesplní podmínky stanovené v § 16 odst. 3, oznámí Státní pozemkový úřad přijetí návrhu další osobě v pořadí.

§ 14
Kupní cena a její úhrada

(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, převádějí se pozemky, s nimiž je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit, úplatně, a to za cenu obvyklou18).

(2) Kupní cena musí být, pokud dále není uvedeno jinak, uhrazena do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy. Kupní smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.

(3) Kupující může zaplatit kupní cenu ve splátkách, nejpozději však do 10 let ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy, a to s úrokem vypočteným v souladu s právem Evropské unie27). Poskytnutá výhoda splátek zaniká, pokud kupující před zaplacením celé kupní ceny převede vlastnické právo k pozemku na jinou osobu. V tomto případě je kupující povinen doplatit neuhrazenou část kupní ceny Státnímu pozemkovému úřadu do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva k převáděnému zemědělskému pozemku. Poskytnutá výhoda splátek nezaniká, převede-li zemědělský podnikatel podnik, včetně pozemků, příbuznému v řadě přímé, sourozenci nebo manželovi, nebo v případě, kdy nabyvatel podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, převedl pozemek na společnost nebo družstvo, jako jehož společník nebo člen pozemek získal. Převod na takovouto osobu je nabyvatel povinen oznámit Státnímu pozemkovému úřadu do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl vyrozuměn katastrálním úřadem o vkladu vlastnického práva ve prospěch nového vlastníka, a doložit Státnímu pozemkovému úřadu, že nový nabyvatel je jeho příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel nebo je společností nebo družstvem, jako jejichž společník nebo člen pozemek získal.

(4) Kupující je povinen před uzavřením kupní smlouvy uhradit Státnímu pozemkovému úřadu část kupní ceny, a to ve výši 10 %.

(5) Na úhradu kupní ceny započte Státní pozemkový úřad všechny nároky, které má kupující podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vůči státu a jejichž uspokojení je příslušný zajistit Státní pozemkový úřad, a které přitom považuje za nesporné. Státní pozemkový úřad může započítat na úhradu kupní ceny i jiné pohledávky vůči státu, u kterých je příslušný k plnění. Pohledávky, jejichž výše je sporná, lze takto započítat jen ve výši, kterou má Státní pozemkový úřad za prokázanou.

§ 15
Zástavní a předkupní právo

(1) K zajištění dosud nesplacené kupní ceny zemědělského pozemku nebo její části vzniká státu zástavní právo k převáděnému zemědělskému pozemku k okamžiku převodu pozemku.

(2) K pozemku převáděnému podle tohoto zákona má stát předkupní právo jako právo věcné; to platí i pro případ jiného zcizení než prodejem. V případě uvažovaného zcizení je nabyvatel povinen státu nabídnout pozemek ke koupi za cenu, za kterou jej získá od Státního pozemkového úřadu nebo získal od Pozemkového fondu České republiky. Předkupní právo státu zaniká zaplacením kupní ceny pozemku, nejdříve však uplynutím 5 let ode dne vkladu vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch nabyvatele. Předkupní právo státu nevzniká u převodu zemědělských pozemků podle § 10 odst. 1 a 4 a u převodu na oprávněné osoby podle § 11, 12 a 13.

(3) Pozemek, na nějž je uplatněno zástavní nebo předkupní právo státu podle odstavců 1 a 2, nesmí vlastník učinit předmětem dalšího zástavního práva, s výjimkou zástavního práva na poskytnutí bankovního úvěru na zaplacení celé kupní ceny.

(4) Současně s podáním návrhu na vklad vlastnického práva k převáděnému zemědělskému pozemku Státní pozemkový úřad navrhne katastrálnímu úřadu zápis zástavního práva podle odstavce 1, předkupního práva podle odstavce 2 a omezení podle odstavce 3.

(5) Předkupní právo, které podle tohoto zákona vázne na pozemku zahrnutém do pozemkových úprav, přejde na pozemek, který přejde podle schváleného návrhu pozemkových úprav do vlastnictví nabyvatele.

(6) Nároky státu vyplývající ze zástavního a z předkupního práva uplatňuje Státní pozemkový úřad.

Podmínky převodu zemědělského pozemku
§ 16

(1) Smlouvu o převodu zemědělského pozemku, s nímž je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit, lze uzavřít pouze s osobou, která

a)   není v prodlení s plněním svého dluhu vůči státu, jemuž odpovídá pohledávka státu, s níž je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad,
b)   prokáže potvrzením ne starším než 3 měsíce, že není v prodlení s plněním svého dluhu vůči státu za privatizovaný majetek, který byl na ni převeden na základě rozhodnutí o privatizaci,
c)   doloží potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů celní správy České republiky evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady ve splátkách,
d)   nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti28); potvrzení o stavu závazků je povinen vyžádat Státní pozemkový úřad od příslušné okresní správy sociálního zabezpečení29).

(2) Kupní smlouva musí obsahovat ustanovení o tom, že podmínky uvedené v odstavci 1 byly splněny. Podmínky uvedené v odstavci 1 neplatí pro oprávněné osoby a pro nabyvatele podle § 10 odst. 3.

(3) Smlouva mezi Státním pozemkovým úřadem a nabyvatelem musí splňovat náležitosti podle jiného právního předpisu30). Nestanoví-li zákon jinak, Státní pozemkový úřad bez zbytečného odkladu po splnění všech podmínek stanovených zákonem pro uzavření smlouvy o převodu zemědělského pozemku zašle nabyvateli potřebný počet vyhotovení textu smlouvy o převodu zemědělského pozemku. Nabyvatel je povinen požadovaným způsobem podepsat stejnopisy textu smlouvy o převodu zemědělského pozemku a doložit skutečnosti podle odstavce 1 do 45 dnů od převzetí textu smlouvy nebo od jeho doručení do vlastních rukou na adresu uvedenou nabyvatelem. V případě porušení této povinnosti není Státní pozemkový úřad povinen smlouvu o převodu zemědělského pozemku uzavřít a vůči nabyvateli není předchozími návrhy vázán.

(4) Návrh na vklad vlastnického práva k převáděnému zemědělskému pozemku do katastru nemovitostí podává Státní pozemkový úřad.

§ 17

(1) Při převodu zemědělského pozemku, s nímž je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit, poskytne Státní pozemkový úřad dosavadnímu nájemci náhradu za trvalý porost, kterou by jinak byl povinen poskytnout nájemci při ukončení nájmu podle jiného právního předpisu31). V takovém případě nájemci již náhrada za trvalý porost při ukončení nájmu podle jiného právního předpisu31) nepřísluší.

(2) Jestliže je nabyvatelem pozemku s trvalým porostem nebo s oplocením osoba, která na svůj náklad trvalý porost nebo oplocení zřídila, bude této osobě kupní cena snížena o cenu trvalého porostu a oplocení. Ke snížení kupní ceny nedojde v případě, že před podpisem smlouvy mezi Státním pozemkovým úřadem a nabyvatelem, který zřídil trvalý porost nebo oplocení, došlo k vypořádání závazků spojených se zřízením trvalého porostu nebo oplocení. Uvedený postup může uplatňovat i právní nástupce zřizovatele trvalého porostu nebo oplocení.

§ 18

Při převodu zemědělského pozemku, s nímž je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit, se za součást tohoto pozemku považuje oplocení a meliorační zařízení, které je ve vlastnictví státu, s výjimkou hlavních melioračních zařízení32), a přechází na nabyvatele spolu s pozemkem.

§ 19

(1) Prodlení se zaplacením kupní ceny popřípadě splátky delší než 30 dnů, při prodeji zemědělských pozemků podle § 10 až 13, je důvodem pro odstoupení Státního pozemkového úřadu od kupní smlouvy. Za užívání zemědělského pozemku ode dne uzavření kupní smlouvy do účinnosti odstoupení má Státní pozemkový úřad právo na náhradu. Výše náhrady činí ročně 1 % z ceny zemědělského pozemku uvedené v kupní smlouvě, tedy 1/12 z roční náhrady za každý započatý měsíc užívání.

(2) Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, Státní pozemkový úřad je příslušný hospodařit se zemědělským pozemkem, který byl předmětem kupní smlouvy.

(3) Státní pozemkový úřad navrhne zápis změny vlastnického práva, která nastala v důsledku odstoupení od smlouvy, a související vznik příslušnosti hospodařit příslušnému katastrálnímu úřadu; návrh doloží listinou stanovenou jiným právním předpisem33).

§ 20

(1) Státní pozemkový úřad je povinen si ověřit u příslušného katastrálního úřadu, na základě kterých listinných dokladů bylo zapsáno v katastru nemovitostí vlastnické právo státu k zemědělskému pozemku.

(2) V případě, že v katastru nemovitostí je vedeno vlastnické právo státu k zemědělskému pozemku, které nelze doložit listinnými doklady, má se pro účely jeho převodu podle tohoto zákona za to, že stát je jeho vlastníkem a Státní pozemkový úřad je s ním příslušný hospodařit podle jiného právního předpisu34).

(3) Při převodu zemědělského pozemku, u něhož vlastnické právo státu zapsané v katastru nemovitostí nelze doložit listinnými doklady, zveřejní Státní pozemkový úřad jeho zamýšlený převod a současně vyzve k podání případných námitek vlastnického práva jiných osob k tomuto pozemku ve lhůtě 3 měsíců od vyhlášení této výzvy. Zamýšlený převod a výzva se vyhlásí zveřejněním na úřední desce Státního pozemkového úřadu, na jeho internetových stránkách a na úřední desce obecního úřadu v obci, na jejímž území se zemědělský pozemek nachází. První den zveřejnění na úřední desce Státního pozemkového úřadu je dnem vyhlášení výzvy.

(4) Podá-li jiná osoba písemnou námitku vlastnického práva k zemědělskému pozemku u Státního pozemkového úřadu do skončení lhůty pro podání námitek podle odstavce 3, nelze zemědělský pozemek podle tohoto zákona převést.

(5) Pokud osoba uvedená v odstavci 4 nedoloží, že podala návrh katastrálnímu úřadu na zápis svého vlastnického práva do katastru nemovitostí nebo že u soudu uplatnila své vlastnické právo k zemědělskému pozemku ve lhůtě 1 roku od podání námitek u Státního pozemkového úřadu, lze převod podle tohoto zákona provést.

(6) Nenamítne-li jiná osoba své vlastnické právo k zemědělskému pozemku ve lhůtě uvedené v odstavci 3 a prokáže-li později, že byla ke dni skončení této lhůty jeho vlastníkem, přísluší jí od Státního pozemkového úřadu finanční náhrada ve výši ceny, za kterou byl zemědělský pozemek převeden na nabyvatele, u bezúplatných převodů ve výši ceny zjištěné podle cenového předpisu35) ke dni převodu.

§ 21
Společná ustanovení

(1) Podílový spoluvlastník zemědělského pozemku, který nabyl spoluvlastnický podíl k zemědělskému pozemku převodem podle § 10 odst. 3, nemá zákonné předkupní právo vůči Státnímu pozemkovému úřadu; § 140 občanského zákoníku se ve vztahu k němu nepoužije.

(2) Osoba, která s předchozím souhlasem Pozemkového fondu České republiky nebo Státního pozemkového úřadu zřídila na zemědělském pozemku ve vlastnictví státu, k němuž má příslušnost hospodaření Státní pozemkový úřad, trvalý porost, nebo k jeho zřízení byla oprávněna před nabytím účinnosti tohoto zákona, a užívá pozemek s trvalým porostem na základě nájemní smlouvy uzavřené s Pozemkovým fondem České republiky nebo se Státním pozemkovým úřadem na dobu určitou, která není kratší než 5 let, má po dobu trvání nájmu předkupní právo k tomuto zemědělskému pozemku. Předkupní právo vzniká i nájemci, který prokáže, že je právním nástupcem zřizovatele trvalého porostu.

(3) V případě, že zřizovatel trvalého porostu využije předkupní právo, převede mu Státní pozemkový úřad pozemek za cenu obvyklou s tím, že ji může uhradit ve splátkách, a to s úrokem vypočteným v souladu s předpisem Evropské unie27), nejpozději však do 10 let ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy.

(4) Údaje katastru nemovitostí potřebné pro činnost Státního pozemkového úřadu podle tohoto zákona poskytují zeměměřické a katastrální orgány bezúplatně.

§ 22
Přechodná ustanovení

(1) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vstupuje Česká republika do všech práv a povinností Pozemkového fondu České republiky, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů a ze správních nebo soudních řízení, jejichž účastníkem byl Pozemkový fond České republiky, a včetně postavení Pozemkového fondu České republiky jako povinné osoby podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) (dále jen „zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi“). K výkonu těchto práv a povinností je příslušný Státní pozemkový úřad.

(2) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká funkce členů dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky.

(3) Veškerý majetek Pozemkového fondu České republiky přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Českou republiku; s tímto majetkem je podle jiného právního předpisu34) příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad. Finanční prostředky na účtech Pozemkového fondu České republiky se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají příjmem státního rozpočtu.

(4) Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům České republiky zařazených v pozemkových úřadech a Ústředním pozemkovém úřadě přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Státní pozemkový úřad.

(5) Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, včetně práv a ostatních majetkových hodnot, se kterými bylo příslušné hospodařit ministerstvo v rozsahu potřebném pro činnost pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Státní pozemkový úřad.

(6) Závazky a pohledávky státu, jakož i práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto zákona Státní pozemkový úřad.

(7) Oprávnění o odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav udělená po 8. září 1997 se považují za oprávnění udělená podle tohoto zákona.

(8) Řízení o pozemkových úpravách zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle tohoto zákona. Pokud však je zpracovaný návrh pozemkových úprav vystaven ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona k veřejnému nahlédnutí, řízení se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Řízení, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vedl pozemkový úřad, dokončí příslušný krajský pozemkový úřad Státního pozemkového úřadu a řízení, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vedl Ústřední pozemkový úřad, dokončí ústředí Státního pozemkového úřadu.

(9) Státní pozemkový úřad je příslušným pozemkovým úřadem podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.

(10) Rezerva státních pozemků vytvořená Pozemkovým fondem České republiky do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za rezervu vytvořenou Státním pozemkovým úřadem podle tohoto zákona.

(11) Žádosti podle § 10 odst. 3 podané do dne 31. prosince 2013 se i po tomto datu vyřídí podle tohoto zákona ve znění účinném do dne 31. prosince 2013.

(12) Do doby trvání užívání pozemku s trvalým porostem na základě nájemní smlouvy uzavřené s Pozemkovým fondem České republiky nebo se Státním pozemkovým úřadem podle § 21 odst. 2 se započítá i doba jeho užívání, která počala běžet podle § 15a zákona č. 569/1991 Sb., ve znění účinném ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

(13) Byla-li podána žádost Pozemkovému fondu České republiky o bezúplatný převod zemědělských pozemků a dalších nemovitostí na kraje, obce, veřejné vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 95/1999 Sb. a zákona č. 569/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vyřízení takové žádosti dokončí příslušný krajský pozemkový úřad Státního pozemkového úřadu podle dosavadních právních předpisů.

(14) Byl-li Pozemkovým fondem České republiky před účinností tohoto zákona vyhlášen prodej zemědělských pozemků podle § 7 odst. 2 zákona č. 95/1999 Sb., a byla-li podána žádost podle § 7 odst. 3 téhož zákona, dokončí příslušný krajský pozemkový úřad Státního pozemkového úřadu vyřízení této žádosti, včetně uzavření příslušné smlouvy, podle dosavadních právních předpisů.

(15) Podle ustanovení tohoto zákona týkajících se ztráty výhody splátkového režimu a zániku předkupního práva se postupuje i u smluv uzavřených podle zákona č. 95/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Katastrální úřad tato předkupní práva vymaže z katastru nemovitostí záznamem na základě ohlášení vlastníka nemovitosti, k níž je zaniklé předkupní právo zapsáno.

(16) Vrácení převedených zemědělských pozemků a dalších nemovitostí, pokud byly Pozemkovým fondem České republiky bezúplatně převedeny na kraje, obce nebo veřejné vysoké školy podle zákona č. 95/1999 Sb. a zákona č. 569/1991 Sb., ve znění účinném ke dni uskutečnění tohoto převodu, uplatní Státní pozemkový úřad, odpadl-li důvod pro takové převedení nebo se dodatečně zjistí, že takový důvod v době jejich převodu neexistoval.

(17) Vrácení bezúplatně převedených zemědělských pozemků podle § 8 se uplatní i tehdy, došlo-li k jejich bezúplatnému převodu do vlastnictví obce podle dosavadních právních předpisů.

(18) Byl-li pozemek ve vlastnictví státu zastavěn po 24. 6. 1991, a to se souhlasem registrované církve nebo náboženské společnosti jako oprávněné osoby podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi nebo jejich právních předchůdců v souladu s příslušnými stavebními předpisy, nemá tato oprávněná osoba nárok na náhradu škody, jestliže pozemek podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi nelze z důvodu zastavění vydat.

(19) Návrh na výmaz Pozemkového fondu České republiky z obchodního rejstříku podá ministerstvo.

§ 23
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. 

Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.

2. 

Zákon České národní rady č. 546/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.

3. 

Čl. II zákona č. 161/1997 Sb., kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č.  569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 546/1992 Sb.

4. 

Čl. II zákona č. 269/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997.

5. 

Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

6. 

Čl. III zákona č. 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

7. 

Zákon č. 66/2000 Sb., kterým se mění zákon č.  569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

8. 

Část druhá zákona č. 308/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

9. 

Zákon č. 253/2001 Sb., kterým se mění zákon č.  95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

10. 

Zákon č. 313/2001 Sb., kterým se mění zákon č.  569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

11. 

Část třetí zákona č. 15/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

12. 

Část první zákona č. 148/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

13. 

Část čtvrtá zákona č. 260/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992  Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

14. 

Zákon č. 423/2002 Sb., kterým se mění zákon č.  569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

15. 

Části první a druhá zákona č. 253/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony.

16. 

Část šestá zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

17. 

Část třetí zákona č. 354/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

18. 

Část druhá zákona č. 94/2005 Sb., o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, o změně zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

19. 

Části sedmá a dvacátá zákona č. 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky.

20. 

Část druhá zákona č. 285/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

21. 

Část osmá zákona č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích.

22. 

Část čtvrtá zákona č. 131/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

23. 

Části druhá a třetí zákona č. 178/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a některé další zákony.

24. 

Část čtyřicátá první zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.

25. 

Zákon č. 118/2008 Sb., kterým se mění zákon č.  95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

26. 

Zákon č. 119/2008 Sb., kterým se mění zákon č.  569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

27. 

Část první zákona č. 95/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

28. 

Zákon č. 299/2009 Sb., kterým se mění zákon č.  569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

29. 

Zákon č. 140/2010 Sb., kterým se mění zákon č.  569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

30. 

Zákon č. 345/2011 Sb., kterým se mění zákon č.  569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

31. 

Zákon č. 74/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999  Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

32. 

Vyhláška č. 433/2002 Sb., o podrobnějších pravidlech pro plnění povinností podle ustanovení § 14 odst. 1 a 3 zákona č. 219/2000  Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, Pozemkovým fondem České republiky.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

§ 24

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠1
Účel úpravy

Tento zákon upravuje řízení o pozemkových úpravách a působnost Státního pozemkového úřadu1) při tomto řízení. Pro účel tohoto zákona je činnost Státního pozemkového úřadu rozdělena na činnost, kterou provádí ústředí Státního pozemkového úřadu (dále jen „ústředí“), a na činnost, kterou provádí krajský pozemkový úřad (dále jen „pozemkový úřad“).


1) Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.“.

2. V § 2 větě druhé se slova „se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena“ nahrazují slovy „původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena v rozsahu rozhodnutí podle § 11 odst. 8“.

3. V § 2 větě třetí se za slova „podmínky pro“ vkládají slova „zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství,“ a za slova „vodní hospodářství“ se vkládají slova „zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině“.

4. V § 2 větě poslední se slovo „nezbytný“ nahrazuje slovem „neopomenutelný“.

5. V § 3 odst. 2 větě čtvrté se slova „(§ 19)“ zrušují.

6. V § 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „O takových pozemcích rozhoduje pozemkový úřad, který řízení zahájil.“.

7. V § 3 odst. 3 větě druhé se slova „oplocené pozemky, zejména“ zrušují.

8. V § 3 odst. 3 větě poslední se slovo „nesměňované“ nahrazuje slovy „neřešené ve smyslu § 2, u nichž se pouze obnovuje soubor geodetických informací,“.

9. V § 3 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

10. V § 3 odst. 4 větě první se slova „které jsou ve správě Pozemkového fondu České republiky7) a“ včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušují.

11. V § 3 odst. 4 větě druhé se číslo „14“ nahrazuje číslem „17“.

12. V § 4 odst. 1 se poslední věta nahrazuje větou „V případě jednoduchých pozemkových úprav lze upustit od zpracování plánu společných zařízení.“.

13. V § 4 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a to v případech, kdy nelze použít jiný postup53)“.

14. Poznámka pod čarou č. 53 zní:


53) § 15 zákona č. 344/1992 Sb.“.

15. V § 5 odst. 2 se slovo „bydliště“ nahrazuje slovy „adresa místa trvalého pobytu“ a slovo „sídlo“ se nahrazuje slovy „adresa sídla“.

16. V § 5 odstavec 3 zní:

„(3) Vlastníky pozemků, kteří se v důsledku změny obvodu pozemkové úpravy stanou účastníky řízení, pozemkový úřad o této skutečnosti vhodným způsobem vyrozumí. Pokud vlastník pozemku přestane být účastníkem řízení podle odstavce 1 písm. a), postupuje se podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.“.

17. V § 5 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

18. V § 5 odst. 5 větě první se slova „na dobu provádění pozemkových úprav“ zrušují a číslo „6“ se nahrazuje číslem „8“.

19. V § 5 odst. 5 se za větu čtvrtou vkládá věta „O volbě sboru pozemkový úřad učiní zápis.“.

20. V § 5 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Sbor zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí podle § 11 odst. 8.“.

21. V § 5 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Pro případ úmrtí nebo odstoupení člena sboru se na úvodním jednání zvolí 1 náhradník sboru.“.

22. V § 5 odst. 8 se slova „spolupracuje při realizaci schválených pozemkových úprav“ nahrazují slovy „uděluje souhlas s ustoupením od požadavku na uhrazení rozdílu ceny podle § 10 odst. 2“.

23. V § 5 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Sbor může před vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 stanovit priority realizace společných zařízení.“.

24. Poznámka pod čarou č. 11 zní:


11) 

Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.“.

25. Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

26. V § 6 odst. 8 se slova „odpadl-li důvod, pro který řízení zahájil, nebo“ zrušují.

27. V § 6 odst. 10 větě první se za slovo „této“ vkládá slovo „majetkové“.

28. V § 6 odst. 10 větě druhé se za slovo „náhradu“ vkládá slovo „majetkové“ a slova „u pozemkového úřadu, který řízení o pozemkových úpravách zahájil“ se zrušují.

29. Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

30. V § 7 větě poslední se slova „potřebu aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a“ zrušují.

31. Poznámka pod čarou č. 14 zní:


14) 

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.“.

32. V § 8 odst. 1 větě první se za slovo „včetně“ vkládá slovo „uvedení“ a slova „ , věcného břemene a nájemního vztahu na dobu určitou“ se nahrazují slovy „a věcného břemene“.

33. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 54 zní:

„(2) Jsou-li zahájeny pozemkové úpravy v katastrálním území, jehož část se po roce 1958 stala součástí území Polské lidové republiky54) a tudíž pozemky této původní části katastrálního území nelze zahrnout do obvodu, lze o výměru těchto pozemků navýšit nárok jejich původních vlastníků. Tyto osoby jsou povinny prokázat, že před přechodem dotčených pozemků na území Polské lidové republiky byly vlastníky a bez svého přičinění pozbyly vlastnické právo k těmto pozemkům. Stejně bude postupováno i v případě dědiců původních vlastníků. Způsob oceňování těchto pozemků bude řešen prováděcím předpisem. Při navrhování nových pozemků se použijí pozemky ve vlastnictví státu.


54) 

Smlouva mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení státních hranic, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 23/1959 Sb.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

34. Poznámka pod čarou č. 16 zní:


16) Vyhláška č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

35. V § 8 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „U ostatních druhů pozemků se cena porostu uvede jen na žádost vlastníka pozemku.“.

36. V § 8 odst. 7 se ve větě první číslo „5“ nahrazuje číslem „6“ a slova „ , pokud mezi vlastníky pozemků a vlastníky porostů nedojde k jiné dohodě“ se zrušují.

37. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

㤠8a
Řešení duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkům

(1) Zjistí-li pozemkový úřad při vypracování soupisu nároků, že u některých pozemků nebo jejich částí jsou zapsány v katastru nemovitostí jako vlastníci dvě nebo více osob a nejde-li o spoluvlastnictví (dále jen „duplicitní zápis vlastnictví“), navrhne na základě posouzení listin osvědčujících vlastnictví k pozemku dotčeným osobám způsob řešení stávajícího duplicitního zápisu vlastnictví dohodou.

(2) V případě, že rozpor vyplývající z duplicitního zápisu vlastnictví se nevyřeší dohodou podle odstavce 1, rozhodne z moci úřední o vlastnictví pozemkový úřad. Proti rozhodnutí pozemkového úřadu mohou osoby, kterých se rozhodnutí týká, podat žalobu k soudu31).

(3) Pozemkový úřad před vystavením návrhu podle § 11 odst. 1 prověří, zda nebyla u příslušného soudu podána žaloba proti rozhodnutí vydanému podle odstavce 2. Pokud žaloba podána byla, pozemkový úřad pozemky dotčené duplicitním zápisem vlastnictví zařadí mezi pozemky neřešené.“.

38. V § 9 odst. 1 se slova „u zpracovatele“ a slova „(§ 20)“ zrušují.

39. V § 9 odstavec 2 zní:

„(2) Pokud návrh nebo jeho část zpracovává za pozemkový úřad jeho zaměstnanec, musí být fyzickou osobou, která má k této činnosti úřední oprávnění (§ 18).“.

40. Poznámka pod čarou č. 19 zní:


19) 

Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992  Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.“.

41. V § 9 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Ve zpracování návrhu je možné pokračovat pouze na základě kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledku zeměměřických činností provedených ve smyslu odstavců 4 a 5.“.

42. V § 9 odst. 7 se za slova „Pozemkový úřad“ vkládají slova „po stanovení obvodu pozemkové úpravy“ a za slovo „vyznačení“ se vkládají slova „poznámky o“.

43. V § 9 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Ode dne vyznačení této poznámky v katastru nemovitostí sděluje katastrální úřad průběžně pozemkovému úřadu všechny změny, týkající se řešených pozemků, a to až do vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 8.“.

44. V § 9 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

„(9) Zaústění vodohospodářských opatření navržených podle odstavce 8 písm. c) lze navrhnout i mimo obvod pozemkových úprav, pokud toto opatření funkčně souvisí s opatřeními prováděnými v obvodu pozemkových úprav. Toto opatření nebude z důvodu svého umístění mimo obvod pozemkových úprav součástí návrhu nového uspořádání pozemků; rovněž jeho realizace nebude hrazena z prostředků určených pro pozemkové úpravy.“.

Dosavadní odstavce 9 až 20 se označují jako odstavce 10 až 21.

45. V § 9 odstavce 10 a 11 znějí:

„(10) Pozemkový úřad předloží zpracovaný plán společných zařízení dotčeným orgánům státní správy, které vyzve k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. Jejich souhlasné stanovisko nahrazuje opatření (rozhodnutí, souhlas, povolení výjimky) podle zvláštních právních předpisů21).

(11) Plán společných zařízení schválí sbor nebo vlastníci, není-li sbor zvolen, a zastupitelstvo obce. Tento postup platí i v případě změny již schváleného plánu společných zařízení. Zasahuje-li plán společných zařízení i do územního obvodu navazující obce [§ 5 odst. 1 písm. c)], je třeba předložit plán společných zařízení ke schválení také zastupitelstvu této obce.“.

46. V § 9 se za odstavec 11 vkládají nové odstavce 12 a 13, které znějí:

„(12) Pozemky, na nichž jsou návrhem umístěna společná zařízení, mohou být převedeny do vlastnictví obce. Takové pozemky může vlastnit i jiná osoba, pokud má společné zařízení sloužit veřejnému zájmu.

(13) Převod pozemků obce, nabytých podle odstavce 12, na kterých dosud nebyla realizována společná zařízení nebo nebyla schválena změna účelu jejich využití, je možný jen se souhlasem pozemkového úřadu. Převod učiněný bez souhlasu pozemkového úřadu je neplatný. V soupisu nových pozemků bude u pozemků podle odstavce 12 uvedena poznámka „pozemek je určen pro realizaci společných zařízení podle zákona č. 139/2002 Sb.“. Tato poznámka bude zapsána do katastru nemovitostí na základě rozhodnutí podle § 11 odst. 8. O zrušení této poznámky rozhoduje po realizaci společného zařízení pozemkový úřad na návrh obce.“.

Dosavadní odstavce 12 až 21 se označují jako odstavce 14 až 23.

47. V § 9 odst. 14 se za slovo „pozemků“ vkládají slova „určených k“.

48. V § 9 odstavec 15 zní:

„(15) Plán společných zařízení musí být v souladu s územně plánovací dokumentací. Není-li návrh plánu společných zařízení ze závažných důvodů v souladu s územně plánovací dokumentací, je návrhem na její aktualizaci nebo změnu. V ostatních případech musí být plán společných zařízení dohodnut s úřadem územního plánování.“.

49. V § 9 odst. 16 se za větu druhou vkládají věty „Pozemkový úřad může na základě dohody uzavřené mezi spoluvlastníky reálně rozdělit spoluvlastnické podíly i v případě, že spoluvlastníci nevlastní v obvodu pozemkových úprav jiný pozemek. Předmětem reálného rozdělení nemohou být pozemky ve společném jmění manželů.“.

50. V § 9 odst. 16 větě páté se středník nahrazuje tečkou a slova „přihlásí-li se pozemkovému úřadu do 3 let od právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv osoba, která prokáže, že byla k uvedenému dni vlastníkem předmětného pozemku nebo spoluvlastnického podílu k němu, pozemkový úřad jí poskytne finanční náhradu v ceně podle zvláštního právního předpisu14) platného v době přechodu pozemku nebo spoluvlastnického podílu k tomuto pozemku na stát“ se nahrazují slovy „V případě, kdy k pozemku nelze podle údajů evidence katastru nemovitostí jednoznačně určit vlastníka a bude-li šetření nezbytných údajů o vlastníkovi pozemku prokazatelně bezvýsledné, posuzuje se takový pozemek jako pozemek, jehož vlastník není znám. Přihlásí-li se pozemkovému úřadu do 5 let od právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv osoba, která prokáže, že byla k uvedenému dni vlastníkem předmětného pozemku nebo spoluvlastnického podílu k němu, pozemkový úřad jí poskytne finanční náhradu v ceně podle jiného právního předpisu14) platného v době přechodu pozemku nebo spoluvlastnického podílu k tomuto pozemku na stát.“.

51. V § 9 se na konci odstavce 18 doplňují věty „Stávající věcná břemena, založená smluvním vztahem a zapsaná v katastru nemovitostí, se neoceňují. Takto zatížené pozemky lze směňovat jen se souhlasem dotčených vlastníků.“.

52. V § 9 odstavce 20 a 21 znějí:

„(20) Zpracovatel návrhu je povinen v průběhu jeho zpracovávání projednávat nové uspořádání pozemků s dotčenými vlastníky pozemků. Svůj souhlas, případně nesouhlas, vlastníci potvrdí podpisem na soupisu nových pozemků.

(21) V případě, kdy se vlastník pozemku k novému uspořádání pozemků nevyjádří ve smyslu odstavce 20, vyzve jej pozemkový úřad, aby tak učinil ve lhůtě 15 dnů. Pokud se vlastník ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem nevyjádří, má se za to, že s novým uspořádáním pozemků souhlasí.“.

53. V § 9 se za odstavec 21 vkládá nový odstavec 22, který zní:

„(22) Pozemkový úřad svolá všechny vlastníky, požádá-li o to nejméně jedna třetina vlastníků nebo sbor, byl-li zvolen.“.

Dosavadní odstavce 22 a 23 se označují jako odstavce 23 a 24.

54. V § 9 odst. 23 se slova „ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 a 4 a § 9 odst. 13“ nahrazují slovy „podle tohoto zákona“.

55. V § 9 odst. 24 se číslo „6“ nahrazuje číslem „12“, na konci textu odstavce se doplňují slova „ , je-li jejich účast potřebná“ a na konci odstavce se doplňuje věta „O konání kontrolního dne pozemkový úřad sepíše zápis.“.

56. V § 10 odst. 2 větě druhé se slova „k přijetí částky, stanovení její výše a lhůty k zaplacení je příslušný pozemkový úřad“ nahrazují slovy „tato částka však nesmí být vyšší než 10 000 Kč“.

57. V § 10 odst. 2 se za větu druhou vkládají věty „Úhrada se nevztahuje na pozemky ve vlastnictví státu. V případě pozemků ve vlastnictví krajů se úhrada nevyžaduje v případě, že jsou na těchto pozemcích umístěny veřejně prospěšné stavby a kraj nemá v obvodu pozemkové úpravy ve vlastnictví další pozemky. K přijetí částky, stanovení její výše a lhůty k zaplacení je příslušný pozemkový úřad“ a na konci odstavce se doplňují věty „V takovém případě však nesmí rozdíl činit více než 2 000 Kč. Od úhrady částky nepřesahující 100 Kč se upouští vždy.“.

58. V § 10 odst. 4 se věty druhá a třetí zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Vzdálenost se měří od bodu dohodnutého na úvodním jednání.“.

59. V § 10 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Za tento souhlas se nepovažuje postup podle § 9 odst. 21.“.

60. V § 10 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Překročení výměry, ceny a vzdálenosti pozemků nabytých obcí pro společná zařízení se nepovažuje za porušení kritérií podle odstavců 2 až 4.“.

61. V § 11 odst. 1 větě první se za slova „oznámí na“ vkládá slovo „své“, za slova „úřední desce“ se vkládají slova „a zároveň na úředních deskách dotčených obcí [§ 5 odst. 1 písm. c)]“ a za slova „vystaven též v“ se vkládá slovo „dotčené“.

62. V § 11 odstavec 4 zní:

„(4) Pozemkový úřad rozhodne o schválení návrhu pozemkových úprav tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň 3/4 výměry pozemků, které jsou řešeny ve smyslu ustanovení § 2 v pozemkových úpravách. Váha hlasu podílového spoluvlastníka odpovídá jeho podílu na celkové výměře pozemků.“.

63. V § 11 odst. 5 větě první se slovo „oznamuje“ nahrazuje slovy „oznámí doručením“.

64. V § 11 odst. 5 se za větu třetí vkládá věta „Pozemkový úřad předá po nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 4 část návrhu, týkající se plánu společných zařízení příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.“.

65. Poznámka pod čarou č. 27 zní:


27) 

§ 11 vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

66. V § 11 odst. 6 se věty druhá až čtvrtá včetně poznámky pod čarou č. 28 zrušují.

67. V § 11 odstavec 7 zní:

„(7) Pokud odvolací orgán rozhodnutí pozemkového úřadu potvrdí, doručí písemné vyhotovení rozhodnutí o odvolání jen odvolateli a ostatním účastníkům řízení jej doručí veřejnou vyhláškou. Jestliže odvolací orgán rozhodnutí pozemkového úřadu změní nebo zruší, postupuje v takovém případě při doručování podle správního řádu. Obdobně se doručuje v případě použití přezkumného řízení, obnovy řízení nebo vydání nového rozhodnutí ve věci.“.

68. V § 11 odst. 8 se věta pátá nahrazuje větou „Dosavadní nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem k předmětným pozemkům, kterých se rozhodnutí týká, zanikají k 1. říjnu běžného roku.“.

69. V § 11 se na konci odstavce 8 doplňují věty „Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv musí být vydáno bezodkladně, nejpozději však do 4 měsíců po dni nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu, s výjimkou postupu podle odstavce 9. Rozhodnutí o určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 lze vydat i samostatně. Takové rozhodnutí však nesmí být vydáno přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a musí být vydáno nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, případně do 1 měsíce ode dne, kdy pozemkový úřad zjistí, že o úhradě a lhůtě dosud nebylo rozhodnuto.“.

70. V § 11 odst. 9 se slovo „uplatněna“ nahrazuje slovem „podána“ a na konci odstavce se doplňují věty „Pokud žaloba podána byla, přeruší pozemkový úřad řízení, a to až do konečného rozhodnutí soudem. Usnesení o přerušení řízení se doručuje pouze veřejnou vyhláškou.“.

71. V § 11 odstavec 10 zní:

„(10) Rozhodnutí podle odstavce 8 pozemkový úřad doručí veřejnou vyhláškou a jeho písemné vyhotovení doručí všem vlastníkům pozemků a osobám dotčeným zřízením nebo zrušením věcného břemene nebo změnou zástavního práva, známým pozemkovému úřadu. Osobám, kterým se rozhodnutí doručuje, se k rozhodnutí připojí jen ta část přílohy, která se dotýká konkrétní osoby. Pozemkový úřad zabezpečí, aby příloha rozhodnutí, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis, byla přístupná k veřejnému nahlédnutí na určeném místě u obecního úřadu a pozemkového úřadu. Informace o tom bude vyvěšena spolu s rozhodnutím. Rozhodnutí podle odstavce 8, které nabylo právní moci, doručí pozemkový úřad katastrálnímu úřadu. V případech, kdy výsledek pozemkových úprav slouží i jako obnovený katastrální operát3), stává se tento obnovený katastrální operát platným dnem nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 8.“.

72. V § 11 odst. 12 větě druhé se slova „v listinách o nabytí vlastnictví nebo jiného oprávnění k pozemkům (například v kupní smlouvě, v usnesení soudu o nabytí dědictví, v zástavní smlouvě)“ nahrazují slovy „ve všech listinách, které jsou podkladem pro zápis do katastru nemovitostí a v nichž jsou uvedeny pozemky, které jsou předmětem řízení o pozemkových úpravách, uvedou“, slovo „nabývaných“ se nahrazuje slovem „dosavadních“ a slovo „uvedou“ se zrušuje.

73. Poznámka pod čarou č. 33 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

74. V § 12 odst. 1 se slova „sborem a za jeho průběžné spolupráce“ nahrazují slovy „zastupitelstvem obce a se sborem, byl-li zvolen a dosud nezanikl (§ 5 odst. 5),“.

75. V § 12 odst. 2 větě první se číslo „4“ nahrazuje číslem „8“.

76. V § 12 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

77. V § 12 odstavec 5 zní:

„(5) Bude-li před realizací společného zařízení zjištěno, že opatření podle § 9 odst. 11, které bylo předmětem rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy, již neodpovídá skutečným potřebám dotčeného území, pozemkový úřad na základě požadavku obce zahájí řízení o změně plánu společných zařízení, pokud tento požadavek posoudí jako účelný. Pozemkový úřad zajistí přepracování schváleného návrhu. Přepracovaný návrh schválí zastupitelstvo obce. Pozemkový úřad při předložení návrhu na změnu dotčeným orgánům státní správy postupuje podle § 9 odst. 10. Pozemkový úřad vydá o změně plánu společných zařízení rozhodnutí. Tímto rozhodnutím nedojde ke změně umístění společných zařízení, a tedy jím nebudou dotčena vlastnická práva k pozemkům.“.

78. V nadpisu § 13 se slova „a řešení duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku“ zrušují.

79. V § 13 odst. 3 větě první se před číslo „5“ vkládá číslo „3,“.

80. V § 13 odstavec 4 zní:

„(4) V případě zjištění duplicitního vlastnictví se postupuje podle § 8a.“.

81. V § 13 se odstavec 5 zrušuje.

82. V § 14 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Ustanovení § 3 odst. 3 se nepoužije. Do obvodu pozemkové úpravy lze zahrnout i pozemky, které nebyly dotčeny nedokončeným scelovacím řízením.“.

83. V § 14 odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

84. V § 14 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Nebude-li možno dosavadnímu vlastníkovi poskytnout jako náhradu jiný pozemek z majetku České republiky, poskytne mu pozemkový úřad peněžitou náhradu ve výši stanovené podle zvláštních právních předpisů14).“.

85. V § 14 se odstavce 11 a 12 včetně poznámky pod čarou č. 37 zrušují.

Dosavadní odstavce 13 až 16 se označují jako odstavce 11 až 14.

86. V § 14 odst. 11 se za slovo „osoba“ vkládají slova „uvedená v odstavcích 8 a 9“.

87. V § 14 odst. 12 se za slovo „součástí“ vkládá slovo „výroku“ a slova „odstavce 8“ se nahrazují slovy „odstavců 8 a 9“.

88. V § 14 odst. 13 se slova „zemědělské půdy, jde o půdu ve vlastnictví státu“ nahrazují slovy „výměry řešených pozemků, jde o pozemky ve vlastnictví státu“.

89. V § 15 se odstavce 1 až 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4.

90. § 16 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 39 a 40 zrušuje.

91. V § 17 odst. 4 se za slovo „úprav“ vkládají slova „včetně potřebných vodohospodářských studií“.

92. V § 18 odst. 2 se slova „Ústřední pozemkový úřad [§ 19 písm. b)]“ nahrazují slovem „ústředí“.

93. V § 18 odst. 3 se slova „Ústřední pozemkový úřad“ nahrazují slovem „Ústředí“.

94. V § 18 odst. 3 písm. c) se slova „zemědělství, lesnictví a ochraně a tvorbě krajiny“ nahrazují slovy „vodního a lesního hospodářství, územního plánování, dopravních staveb, zemědělství, ochrany půdy a ochrany a tvorby krajiny“ a slova „anebo má středoškolské vzdělání uvedeného zaměření ukončené maturitou,“ se zrušují.

95. V § 18 odst. 3 písm. d) se za slovo „magisterského“ vkládají slova „nebo bakalářského“, slova „3 roky“ se nahrazují slovy „5 let odborné“, slova „ , jako absolvent bakalářského studijního programu a střední školy nejméně 6 let praxe v činnostech“ se zrušují a na konci textu písmene d) se doplňují slova „vykonané během posledních 5 let před podáním žádosti,“.

96. V § 18 odst. 4 se slova „Ústřední pozemkový úřad, který uděluje úřední oprávnění,“ nahrazují slovem „Ústředí“.

97. V § 18 odstavec 6 zní:

„(6) Písemná žádost se podává na formuláři, jehož obsah upravuje prováděcí právní předpis.“.

98. V § 18 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

99. V § 18 odst. 7 písm. b) se slova „v předepsané délce“ nahrazují slovy „podle odstavce 3 písm. d)“ a věta poslední se zrušuje.

100. V § 18 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavce 9 až 21 se označují jako odstavce 8 až 20.

101. V § 18 odst. 8 se slova „Ústřední pozemkový úřad“ nahrazují slovem „ústředí“.

102. V § 18 odstavec 10 zní:

„(10) Fyzická osoba, která nesložila zkoušku, je oprávněna ji jednou opakovat do 2 let od neúspěšného konání zkoušky. K opakované zkoušce se nově nevyžadují náležitosti podle odstavce 7. Pokud v tomto termínu ani opakovaně zkoušku nesloží, může podat novou žádost až po uplynutí 5 let od neúspěšného konání opakované zkoušky.“.

103. V § 18 odst. 12 se slova „Ústřední pozemkový úřad“ nahrazují slovem „ústředí“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Zkouška je neveřejná.“.

104. V § 18 odst. 13 se za slovo „odvolává“ vkládá slovo „ústřední“ a slova „Ústředního pozemkového úřadu“ se zrušují.

105. V § 18 odstavec 14 zní:

„(14) Ústředí vede seznam fyzických osob, kterým udělilo úřední oprávnění.“.

106. V § 18 se na konci odstavce 15 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   ověřuje výsledky vypracovaného návrhu pozemkových úprav.“.

107. V § 18 odst. 16 písmeno d) zní:

„d)   rozhodnutím ústředí.“.

108. V § 18 se za odstavec 16 vkládají nové odstavce 17 a 18, které znějí:

„(17) Ústředí odejme fyzické osobě úřední oprávnění při závažném nebo opakovaném porušení ustanovení tohoto zákona a předpisů souvisejících.

(18) Zdůvodněný písemný návrh na odejmutí úředního oprávnění předkládá ústředí krajský pozemkový úřad, který porušení podle odstavce 17 ve své územní působnosti zjistil. Ústředí může též odejmout úřední oprávnění z vlastního podnětu.“.

Dosavadní odstavce 17 až 20 se označují jako odstavce 19 až 22.

109. V § 18 odst. 19 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

110. V § 18 odstavec 20 zní:

„(20) Na fyzickou osobu, která je držitelem úředního oprávnění uděleného po 8. září 1997 podle zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, se pohlíží jako na osobu s oprávněním podle tohoto zákona.“.

111. Poznámka pod čarou č. 42 se zrušuje.

112. V § 18 odst. 22 se slova „K osvědčování prací držitel úředního oprávnění používá razítko se státním znakem, které obsahuje“ nahrazují slovy „Ověřování prací provádí držitel úředního oprávnění vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem. Razítko obsahuje“.

113. Nadpis části čtvrté se zrušuje.

114. § 19 včetně nadpisu zní:

㤠19
Působnost Státního pozemkového úřadu v oblasti pozemkových úprav

Státní pozemkový úřad

a)   rozhoduje o pozemkových úpravách a organizuje jejich provádění, v případě potřeby nezbytnou projektovou činnost sám provádí,
b)   zajišťuje vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů osobami s odbornou způsobilostí podle zvláštního právního předpisu,
c)   koordinuje v součinnosti s orgány územního plánování a s dalšími orgány podle § 6 odst. 6 vazbu návrhů pozemkových úprav na sídelní struktury a územně plánovací dokumentaci a tvorbu a ochranu životního prostředí a krajiny; uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům,
d)   předkládá příslušnému katastrálnímu úřadu listiny, na jejichž základě dochází ke změně vlastnických práv k pozemkům,
e)   zabezpečuje uložení a zpřístupnění veškeré dokumentace pozemkových úprav,
f)   soustřeďuje a poskytuje informační údaje z oblasti pozemkových úprav,
g)   zajišťuje změny map bonitovaných půdně ekologických jednotek podle § 8 odst. 4 a zabezpečuje jednotné vedení a aktualizaci údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách v číselném a mapovém vyjádření,
h)   poskytuje údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách, pokud tyto údaje nejsou již součástí katastru nemovitostí,
i)   hradí náklady podle § 17, dále nezbytné náklady spojené s oceněním věci, identifikací parcel a vyměřením pozemků a náklady spojené s aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek,
j)   přijímá peněžní částky podle § 10 odst. 2 a § 17,
k)   vyjadřuje se, zda zamýšlené využití pozemků v územním a stavebním řízení není v rozporu s plánem společných zařízení podle schváleného návrhu pozemkových úprav,
l)   zabezpečuje v dohodě s krajským úřadem vazbu pozemkových úprav na zásady územního rozvoje,
m)   po vyznačení poznámky o schválení návrhu pozemkových úprav do katastru nemovitostí uděluje souhlas se zatížením nebo zcizením pozemků nebo jejich částí zahrnutých do obvodu pozemkových úprav, a to až do vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv,
n)   uděluje a popřípadě odnímá úřední oprávnění o odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav,
o)   podílí se na obnově katastrálního operátu,
p)   zajišťuje zejména pro potřeby správních úřadů a organizačních složek státu lustraci nemovitostí v majetku České republiky.“.

115. § 20 zní:

㤠20

Náklady uvedené v § 19 písm. i) stát hradí z prostředků státního rozpočtu vyčleněných podle návrhu ministerstva pro stanovený účel v kapitole všeobecná pokladní správa. Veškeré údaje a podklady vyžadované pozemkovým úřadem v řízení o pozemkových úpravách a pro činnost podle § 15 a 19 poskytují zeměměřické a katastrální orgány a další správní úřady a jiné osoby bezúplatně.“.

116. § 21 a 22 se včetně nadpisů zrušují.

117. § 27 včetně nadpisu zní:

㤠27
Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo vyhláškou stanoví

a)   náležitosti návrhu pozemkových úprav,
b)   pravidla postupu při provádění pozemkových úprav,
c)   obsah formuláře pro podání žádosti o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav podle § 18 odst. 6.“.

118. Příloha k zákonu se včetně poznámek pod čarou č. 50 a 51 zrušuje.

§ 25
Přechodná ustanovení

1. Zatímní bezúplatné užívání založené zákonem č. 284/1991 Sb., ve znění zákona č. 38/1993 Sb., se ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ruší, pokud se účastníci tohoto vztahu nedohodnou jinak.

2. V územích, kde byly přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zahájeny pozemkové úpravy, zaniká zatímní bezúplatné užívání rozhodnutím podle § 11 odst. 8.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

§ 26

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2003 Sb., zákona č. 354/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 272/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 531/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 254/2011 Sb., zákona č. 75/2012 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se slova „Vlastník pozemků je“ nahrazují slovy „Pro účely tohoto zákona je vlastník pozemků“.

2. V § 4a odst. 2 se slova „pozemkový úřad“ nahrazují slovy „Státní pozemkový úřad (dále jen „pozemkový úřad“)“.

3. V § 9 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:

„(6) Proti rozhodnutí pozemkového úřadu podle odstavců 3, 4 a 5 je možno podat žalobu k soudu25).


25) § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb.“.

4. V § 9 odst. 8 se slova „ , povinná osoba a pozemkový fond“ nahrazují slovy „a povinná osoba“.

5. V § 11 odst. 7 větě poslední se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

6. V § 11a odst. 1, 5, 8, 9 a 10, § 16 odst. 1, § 18 odst. 1 a 2 a § 20 odst. 2 se slova „pozemkový fond“ nahrazují slovy „pozemkový úřad“.

7. V § 11a odstavec 2 zní:

„(2) Veřejné nabídky sestavuje pozemkový úřad jak z pozemků, které se nacházejí v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše takto vymezenými závaznou částí schválené územně plánovací dokumentace, pokud jejich převodu nebrání zákonná překážka, tak z pozemků, které se nacházejí mimo zastavěné území obce nebo zastavitelné ploše takto vymezenými závaznou částí územně plánovací dokumentace. Pozemky nepřevedené na základě této nabídky budou předmětem převodu podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.“.

8. V § 11a odst. 3 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

9. V § 11a odst. 4 a 6 se slova „pozemkového fondu“ nahrazují slovy „pozemkového úřadu“.

10. V § 13 odst. 6 se věta druhá zrušuje.

11. V § 14 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

12. V § 14 odstavec 9 zní:

„(9) V případě, že oprávněná osoba získala nemovitost do vlastnictví přídělem od státu po 23. červnu 1945, poskytne se náhrada za nemovitosti uvedené v odstavci 1 jen do výše uhrazené přídělové ceny; pokud nelze zjistit výši uhrazené přídělové ceny, poskytne se náhrada ve výši 1,5 % z ceny nemovitosti stanovené podle § 28a.“.

13. V § 16 odst. 1 písm. b) se slova „nebo lhůta podle čl. VI zákona č. 253/2003 Sb.“ zrušují a slova „pozemkovému fondu“ se nahrazují slovy „pozemkovému úřadu“.

14. V § 16 odst. 4 se slova „s výjimkou nemovitostí ve správě pozemkového fondu,“ zrušují.

15. V § 17 odst. 3 se slova „pozemkový fond“ nahrazují slovy „pozemkový úřad“.

16. V § 17 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

17. V § 18a odst. 1 se slovo „fond“ nahrazuje slovem „úřad“.

18. V § 18a odst. 2 se slova „ve správě pozemkového fondu“ nahrazují slovy „ , s nimiž je pozemkový úřad příslušný hospodařit,“.

§ 27
Přechodná ustanovení

(1) Právo užívat půdu podle § 2 odst. 1 mají kromě vlastníka i jiné osoby na základě smlouvy uzavřené po dni nabytí účinnosti tohoto zákona s pozemkovým úřadem, není-li zákonem stanoveno jinak.

(2) Oprávnění a povinnosti pozemkového fondu stanovené v § 17 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona v tomto rozsahu vykonává pozemkový úřad.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

§ 28

V § 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), se doplňují odstavce 3 až 10, které včetně poznámek pod čarou č. 32 a 33 znějí:

„(3) Právnická osoba, které je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu, na základě písemné smlouvy uzavřené podle zvláštních právních předpisů32) převádí pozemky oprávněné osobě podle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; k takovému převodu však mohou být použity jen odloučené lesní pozemky podle odstavce 4.

(4) Odloučenými lesními pozemky jsou pozemky, které jsou vklíněné mezi lesní pozemky jiných vlastníků než státu, nebo jsou to samostatné lesní pozemky obklopené pozemky, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa, za předpokladu, že takový pozemek při výměře do 1 ha je vzdálen od komplexu státních lesů více než 100 m, při výměře do 5 ha více než 500 m a při výměře do 10 ha více než 1 000 m; za odloučené lesní pozemky se považují rovněž lesní pozemky do celkové výměry 10 ha oddělené od komplexu státních lesů vodními toky, dálnicemi, silnicemi dálničního typu, přehradami, letišti se zpevněnými plochami nebo jinými pozemkovými pruhy, které znemožňují jejich přímé spojení s komplexem státních lesů při lesní dopravě. Vzdáleností se rozumí nejkratší z mapy zjištěná vzdálenost mezi hranicí komplexu státních lesů a k převodu navrženého odloučeného lesního pozemku. Komplexem státních lesů se rozumí souvislé pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře větší než 10 ha.

(5) Pozemky určené k plnění funkcí lesa se považují za souvislé, jestliže se lze dostat z jednoho na druhý bez překročení cizího pozemku; úzké pozemkové pruhy do šíře 10 m nepřerušují tuto souvislost, leží-li však ve směru podélném, nezakládají souvislost mezi pozemky jimi spojenými; za takové pruhy se nepovažují vodní toky, dálnice, silnice dálničního typu, přehrady, letiště se zpevněnými plochami a další pozemkové pruhy, které znemožňují přímé spojení mezi jimi oddělenými pozemky určenými k plnění funkcí lesa při lesní dopravě. Souvislost není přerušena pozemní komunikací, vodním tokem, správní hranicí okresu, hranicí obce, hranicí katastrálního území nebo oplocením a podobnými stavbami, pokud neznemožňují přímé spojení mezi jimi oddělenými pozemky určenými k plnění funkcí lesa při lesní dopravě.

(6) Pro převod lesních pozemků v uznaných farmových chovech33) neplatí uvedená omezení vzdálenostmi a výměrami od komplexu státního lesa. Lesní pozemky v těchto uznaných farmových chovech mohou být převáděny na jiné vlastníky pozemků v těchto uznaných farmových chovech, a to do celkové výměry 10 ha.

(7) Spoluvlastnickým podílem státu se pro účely převodu podle odstavce 3 rozumí podíl státu nejvíce jedna polovina, pokud velikost tohoto spoluvlastnického podílu státu vyjádřená výměrou je menší než 10 ha.

(8) Pro účely převodu podle odstavců 3 a 7 se za součást lesního pozemku považují zastavěné lesní pozemky, oplocení a stavby účelových komunikací.

(9) Na základě písemné žádosti obce převede pověřená právnická osoba bezúplatně do vlastnictví obce

a)   odloučené lesní pozemky určené vydaným územním plánem nebo vydaným regulačním plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby k zastavění veřejně prospěšnou stavbou,
b)   odloučené lesní pozemky určené vydaným územním plánem nebo vydaným regulačním plánem jako sportoviště,
c)   spoluvlastnické podíly státu v případě, je-li obec spoluvlastníkem pozemku.

(10) Žádosti podle odstavce 7 pověřená právnická osoba vyhoví, jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem a nebrání-li převodu práva třetích osob. Ustanovení zvláštních předpisů zůstávají nedotčena.


32) § 3 odst. 4 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.33) § 1 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby

§ 29

V § 6 odst. 5 zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 170/1993 Sb., se slova „a Pozemkového fondu České republiky“ zrušují.

ČÁST ŠESTÁ
Změna obchodního zákoníku

§ 30

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb., zákona č. 87/2003 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 152/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 202/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 66 odstavec 8 zní:

„(8) Jsou-li orgánem nebo členy orgánu právnické osoby poslanci a senátoři, kteří takto působí se souhlasem či na návrh státu, hradí škodu, za kterou tyto osoby podle tohoto zákona odpovídají, stát.“.

2. V § 66 odst. 9 se slova „nebo Pozemkový fond České republiky“ zrušují.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o účetnictví

§ 31

V § 1 odst. 3 větě třetí zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 410/2010 Sb., se slova „ , Pozemkový fond České republiky“ zrušují.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.

§ 32

V § 10 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění zákona č. 441/1992 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb., písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

„h)   přijetí náhrady, náležející státu, ve výši, o kterou cena stavby přesáhne nevypořádané nároky oprávněné osoby16),

16) § 11 odst. 7 zákona č. 229/1991 Sb.“.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

§ 33

V § 18 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, se slova „s Pozemkovým fondem České republiky“ nahrazují slovy „se Státním pozemkovým úřadem“.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o dani z nemovitostí

§ 34

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 212/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 457/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. a) a v § 8 odst. 2 písm. a) se za slovo „státu4a)“ vkládají slova „ , není-li dále stanoveno jinak,“.

2. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo“ nahrazují slovy „se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo spravované“.

3. V § 4 odst. 1 se písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.

4. V § 4 odst. 3 větě první se slova „a d)“ zrušují.

5. V § 8 odst. 3 se slova „Pozemkovým fondem České republiky nebo“ zrušují a slova „jsou poplatníky tyto subjekty“ se nahrazují slovy „je poplatníkem tento subjekt“.

6. V § 8 odst. 4 se slova „spravované Pozemkovým fondem České republiky,“ nahrazují slovy „se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, spravované“.

7. V § 9 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

8. V § 9 odst. 5 větě první se slova „a d)“ zrušují.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

§ 35

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 203/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 169/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 364/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 148/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 476/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb. a zákona č. 275/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 20 odst. 2 písm. a) se slova „nebo Pozemkového fondu České republiky“ zrušují.

2. V § 20 odst. 6 se písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 9 a 9a zrušuje.

Dosavadní písmena b) až k) se označují jako písmena a) až j).

3. V § 20 odst. 6 písm. a) se slova „Pozemkový fond České republiky10)“ nahrazují slovy „Státní pozemkový úřad10)“.

4. V § 20 odst. 6 se písmeno j) zrušuje.

5. V § 20 se odstavec 11 zrušuje.

Dosavadní odstavce 12 až 15 se označují jako odstavce 11 až 14.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o daních z příjmů

§ 36

V § 18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb. a zákona č. 111/1998 Sb., se odstavec 10 včetně poznámky pod čarou č. 18b zrušuje.
Dosavadní odstavce 11 až 15 se označují jako odstavce 10 až 14.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

§ 37

Zákon č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se slovo „zvláštní“ zrušuje a slova „Pozemkového fondu České republiky“ se nahrazují slovy „Státního pozemkového úřadu“.

2. V § 3 odst. 4 se slova „Pozemkový fond České republiky“ nahrazují slovy „Státní pozemkový úřad“.

3. Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

§ 38

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb. zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 153/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 239/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

2. V § 15 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Pozemky, které jsou majetkem podle odstavce 1 a zároveň tvoří zemědělský půdní fond, příslušná organizační složka přednostně nabídne Státnímu pozemkovému úřadu; to neplatí v případě pozemků tvořících jeden funkční celek s obytnými a hospodářskými budovami a jinými stavbami, které neslouží zemědělské a lesní výrobě nebo s ní souvisejícímu vodnímu hospodářství, a dále pozemků tvořících součást dědictví, které stát nabyl nebo mu připadlo a v souvislosti s tím mu vznikla povinnost uhradit dluh. Nepřijme-li Státní pozemkový úřad nabídku do 30 dnů od jejího doručení, platí, že nemá o nabízené pozemky zájem a k pozdější akceptaci nabídky se nepřihlíží. Příslušná organizační složka dále postupuje v souladu s odstavcem 2.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

3. V § 20 odst. 3 se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 4“.

4. V § 47 odst. 1 se slova „a v Pozemkovém fondu České republiky4)“ zrušují.

5. V § 48 odst. 1 se slova „a Pozemkového fondu České republiky4)“ zrušují.

6. V § 48 odst. 2 se slova „nebo Pozemkového fondu České republiky“ zrušují.

7. V § 49 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 66 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

8. V § 49 odst. 5 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

9. V § 55 odst. 2 větě třetí se slova „odst. 1, 3 a 4“ nahrazují slovy „odst. 1, 2 a 3“.

10. V § 65 odst. 1 písm. c) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

11. V § 65 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

§ 39

V § 6b odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., se slova „ , od akciových společností, jejichž akcionářem je Česká republika, a od Pozemkového fondu České republiky“ nahrazují slovy „a od akciových společností, jejichž akcionářem je Česká republika“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

§ 40

V § 1 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), se slova „ , a na kontrolu Pozemkového fondu České republiky podle zvláštního právního předpisu1)“ včetně poznámky pod čarou č. 1 a odkazů na ni zrušují.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

§ 41

Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění zákona č. 120/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 160/2006 Sb. a zákona č. 153/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 se slova „anebo ke kterému vykonává správu Pozemkový fond České republiky (dále jen „Pozemkový fond“) podle zvláštního právního předpisu10)“ včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušují.

2. V § 13 odst. 1 se slova „nebo Pozemkového fondu“ zrušují.

3. V § 13c písm. a) a § 13d odst. 2 písm. a) se slova „ , státní organizace nebo Pozemkový fond“ nahrazují slovy „nebo státní organizace“.

4. V § 20 odst. 3 se slova „a o správě majetku na straně Pozemkového fondu“ zrušují.

5. V § 25 odst. 2 se slova „ , státní organizace a Pozemkový fond“ nahrazují slovy „a státní organizace“.

6. V § 25 odst. 4 větě druhé se slova „ , státní organizaci nebo Pozemkový fond“ nahrazují slovy „nebo státní organizaci“.

7. V § 29 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

8. V § 29 odst. 3 se slova „ , jakož i závazků, které podle zvláštního právního předpisu přecházejí na Pozemkový fond“ zrušují.

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

§ 42

V § 72 odst. 8 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, se slova „a Pozemkového fondu České republiky“ zrušují.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

§ 43

V položce 119 část X přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 553/2005 Sb., se v ustanovení Osvobození bodu 2 slova „a Pozemkový fond České republiky“ a bod 4 zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o střetu zájmů

§ 44

V § 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se slova „ , v Pozemkovému fondu České republiky nebo jiných“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

§ 45

V § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, se slova „Pozemkového fondu České republiky a jiných“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

§ 46

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 22d se za větu první vkládá věta „Tuto povinnost má okresní správa sociálního zabezpečení též na základě žádosti, stanoví-li tak zvláštní zákon22b).“.

2. Poznámka pod čarou č. 22b zní:


22b) 

Například zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.“.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

§ 47

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 286/2009 Sb. a zákona č. 349/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „insolvenčního správce,“ vkládají slova „Státního pozemkového úřadu, jiného správního orgánu“.

2. V § 9 odst. 1 písm. a) se za slova „vyvlastňovacího úřadu11)“ vkládají slova „ , na základě oznámení Státního pozemkového úřadu o zahájení pozemkových úprav, na základě pravomocného rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav, na základě pravomocného rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv11a)“.

3. Poznámka pod čarou č. 11a zní:


11a) 

§ 9 odst. 7, § 9 odst. 13 a § 11 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo se kterým zákon takové omezení spojuje“.

5. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo na základě podané žádosti, kterou se žadatel domáhá, aby správní orgán vydal takové rozhodnutí, týkající se nemovitostí evidovaných v katastru, na jehož základě by mohl být proveden záznam do katastru podle § 7“.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

§ 48

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „nebo majetku státu ve správě Pozemkového fondu České republiky“ zrušují.

2. V § 10a odst. 1 písm. f) se slova „Pozemkovým fondem České republiky“ nahrazují slovy „za stát Státním pozemkovým úřadem“.

3. V § 12 odst. 2 se na konci textu písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se včetně poznámky pod čarou č. 5a zrušuje.

4. V § 19 odst. 5 se slova „nebo Pozemkovému fondu České republiky“ zrušují.

5. V § 24 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

6. V § 24 odst. 5 a 6 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. b)“.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o zrušení Fondu národního majetku

§ 49

Zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění zákona č. 171/2006 Sb., zákona č. 228/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 31/2008 Sb., zákona č. 112/2009 Sb. a zákona č. 15/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se slova „ , jakož i s majetkem, který na ministerstvo přejde z Pozemkového fondu České republiky“ zrušují.

2. V § 5 odst. 3 písm. b) se na konci bodu 5 doplňuje slovo „nebo“ a bod 6 se zrušuje.

Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 6.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Účinnost

§ 50

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

(2) Ustanovení § 10 odst. 3 pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2013.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ... pokračování

Cena: 759 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.