Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


496

ZÁKON

ze dne 26. října 2012

o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
AUDIOVIZE

Hlava I
Úvodní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje

a)   povinnosti při výrobě a zpřístupňování kinematografických a jiných audiovizuálních děl,
b)   postavení a činnost Národního filmového archivu a
c)   postavení a činnost Státního fondu kinematografie, jeho financování, poskytování podpory projektům v oblasti kinematografie (dále jen „podpora kinematografie“) a poskytování pobídek filmovému průmyslu (dále jen „filmové pobídky“).

(2) Tento zákon se nevztahuje na audiovizuální díla, která nejsou určena ke zpřístupňování veřejnosti za úplatu.

§ 2
Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   kinematografickým představením zpřístupnění audiovizuálního díla1) veřejnosti v kině nebo podobným způsobem,
b)   kinematografickým dílem audiovizuální dílo určené ke zpřístupňování veřejnosti prostřednictvím kinematografických představení; za kinematografické dílo se nepovažuje audiovizuální dílo mající povahu reklamy2),
c)   výrobcem osoba, která je držitelem nebo jedním z držitelů oprávnění k výkonu práva užít3) audiovizuální dílo, včetně autorských děl a uměleckých výkonů v něm audiovizuálně užitých, a zároveň jí náleží práva výrobce zvukově obrazového záznamu4) k záznamu audiovizuálního díla nebo podíl na těchto právech,
d)   koproducentem každý z výrobců, je-li více výrobců téhož audiovizuálního díla,
e)   českým audiovizuálním dílem audiovizuální dílo,
1.  na jehož výrobě se výrobce nebo koproducent, který má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky, podílel v rozsahu alespoň 20 % financování celkových výrobních nákladů, nebo
2.  na jehož výrobě se koproducent s místem podnikání, místem trvalého pobytu nebo sídlem na území České republiky podílel společně s koproducentem, který nemá místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky, a toto audiovizuální dílo vyhovuje podmínkám Evropské úmluvy o filmové koprodukci (dále jen „Úmluva“)5) nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci, kterou je Česká republika vázána (dále jen „mezinárodní smlouva o filmové koprodukci“), bez ohledu na to, jak se na financování jeho výrobních nákladů podílel,
f)   českým kinematografickým dílem české audiovizuální dílo, které je též kinematografickým dílem,
g)   distributorem osoba, která při svém podnikání a v rozsahu oprávnění od držitelů práv k užití audiovizuálního díla a jeho záznamu
1.  vyrobí nebo nechá vyrobit jeho rozmnoženiny pro účely jejich rozšiřování, pronájmu nebo půjčování6) a takto zhotovené rozmnoženiny dále rozšiřuje, pronajímá nebo půjčuje v České republice,
2.  poskytuje třetím osobám oprávnění k užití audiovizuálního díla na území České republiky kinematografickým představením, prostřednictvím audiovizuální mediální služby na vyžádání7) nebo televizním vysíláním8) a pro tento účel nabyvateli oprávnění zpravidla poskytuje též záznam audiovizuálního díla,
h)   pořadatelem kinematografického představení osoba, která na své náklady a na svou odpovědnost pořádá kinematografické představení.

(2) Provádí-li činnosti podle odstavce 1 písm. g) výrobce nebo jeden z koproducentů českého audiovizuálního díla, považuje se pro účely plnění povinností podle tohoto zákona za distributora.

Hlava II
Povinnosti při výrobě audiovizuálních děl a jejich zpřístupňování veřejnosti

§ 3
Titulky pro sluchově postižené

(1) Titulky pro sluchově postižené se rozumí obrazově zachycený a volitelně nastavitelný text v českém jazyce, který je synchronizovaný se zvukovou stopou audiovizuálního díla a zachycuje, popřípadě přibližuje, mluvený projev a ostatní zvuky obsažené v audiovizuálním díle způsobem, který osobám sluchově postiženým umožňuje orientaci v audiovizuálním díle.

(2) Distributor českého audiovizuálního díla je povinen opatřit jeho rozmnoženiny rozšiřované veřejnosti na území České republiky titulky pro sluchově postižené podle odstavce 1 a označit obaly takových rozmnoženin nápisem „Titulky pro sluchově postižené“.

§ 4
Klasifikace kinematografických děl

(1) Každé kinematografické dílo musí být před svým prvním zpřístupněním na území České republiky označeno klasifikací z hlediska vhodnosti jeho obsahu pro děti a mladistvé. Účelem klasifikace je omezit přístupnost kinematografických děl, jejichž obsah může ohrozit duševní nebo mravní vývoj dětí nebo mladistvých.

(2) Kinematografické dílo je z hlediska vhodnosti jeho obsahu pro děti a mladistvé klasifikováno jako

a)   přístupné bez omezení,
b)   nevhodné pro děti do 12 let,
c)   nepřístupné pro děti do 15 let, nebo
d)   nepřístupné pro děti a mladistvé do 18 let.

§ 5
Povinnosti při klasifikaci kinematografických děl

(1) Výrobce nebo koproducent s místem podnikání, místem trvalého pobytu nebo sídlem na území České republiky je povinen klasifikovat české kinematografické dílo a oznámit provedenou klasifikaci jeho distributorovi.

(2) Distributor je povinen klasifikovat jiné než české kinematografické dílo, které distribuuje na území České republiky.

(3) Distributor je povinen oznámit provedenou klasifikaci podle odstavců 1 a 2 každému pořadateli kinematografického představení, poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání9) a ostatním osobám, jimž pro území České republiky poskytne oprávnění k užití díla.

(4) Distributor podle § 2 odst. 1 písm. g) bodu 1 je povinen označit obaly rozmnoženin kinematografického díla označením jeho klasifikace. Obsahují-li takové rozmnoženiny více kinematografických děl, použije se pro označení takových rozmnoženin klasifikace kinematografického díla s nejvyšším omezením přístupnosti podle § 4 odst. 2.

(5) Pořadatel kinematografického představení je povinen zajistit zveřejnění distributorem sdělené klasifikace kinematografického díla v souvislosti s oznámením o konání kinematografického představení. Při konání kinematografického představení je pořadatel povinen zajistit vyloučení účasti osob, na které se vztahuje případné omezení přístupnosti díla podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d).

(6) Osoba, která prodává, pronajímá10) nebo půjčuje11) rozmnoženiny kinematografického díla označené klasifikací podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d), je nesmí prodat, pronajmout nebo půjčit osobě, na kterou se podle provedené klasifikace vztahuje omezení jeho přístupnosti.

(7) Distributor kinematografického díla klasifikovaného podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d) je povinen zajistit, aby audiovizuální upoutávky nebo jiné formy reklamy vztahující se k jím distribuovanému kinematografickému dílu obsahovaly označení klasifikace pro takové kinematografické dílo.

(8) Pořadatel kinematografického představení nesmí před jeho zahájením, v jeho průběhu a bezprostředně po jeho skončení zpřístupnit veřejnosti audiovizuální upoutávky podle odstavce 7 označené přísnějším stupněm klasifikace, než má kinematografické dílo, které je hlavním programem kinematografického představení.

§ 6
Nabídková povinnost

(1) Výrobce českého kinematografického díla nebo jeho koproducent se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání v České republice je povinen do 60 dnů ode dne zveřejnění takového díla písemně nabídnout návrhem smlouvy Národnímu filmovému archivu 2 nepoškozené rozmnoženiny tohoto díla v kvalitě rozmnoženiny určené pro kinematografická představení, kopii literárního scénáře a propagační materiály k tomuto dílu.

(2) Je-li pro kinematografická představení příslušného díla používáno více technologicky odlišných druhů jeho rozmnoženin, musí být všechny tyto druhy uvedeny v písemné nabídce podle odstavce 1. Volba druhu rozmnoženin, k jejichž převodu Národní filmový archiv přijme návrh podle odstavce 4, náleží Národnímu filmovému archivu.

(3) V případě, že o to Národní filmový archiv projeví zájem, je výrobce nebo koproducent podle odstavce 1 dále povinen nabídnout Národnímu filmovému archivu návrhem smlouvy nepoškozenou rozmnoženinu českého kinematografického díla v kvalitě vhodné pro výrobu rozmnoženin určených ke zpřístupňování veřejnosti prostřednictvím kinematografických představení; ustanovení odstavce 2 platí obdobně.

(4) Lhůta pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy podle odstavce 1 činí 6 měsíců ode dne doručení návrhu.

(5) Po uzavření smlouvy podle odstavce 4 není výrobce nebo koproducent podle odstavce 1 povinen předat Národnímu filmovému archivu rozmnoženiny českého kinematografického díla, které byly předmětem smlouvy a které mají nezakódovanou digitální podobu, dříve než uplynutím 12 měsíců ode dne zveřejnění českého kinematografického díla. Pokud však před uplynutím této lhůty Národnímu filmovému archivu předá rozmnoženiny v zakódované digitální podobě, není povinen k nim před uplynutím této lhůty poskytnout přístupové kódy.

(6) Výrobce nebo koproducent podle odstavce 1, který je současně příjemcem podpory kinematografie ze Státního fondu kinematografie určené na výrobu českého kinematografického díla podle § 31 odst. 1 písm. b), je povinen do 60 dnů ode dne zveřejnění tohoto díla nebo do 12 měsíců ode dne zveřejnění takového díla, jde-li o jeho rozmnoženinu v digitální podobě, učinit písemně Národnímu filmovému archivu nabídku formou návrhu smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví ve prospěch České republiky jedné nepoškozené rozmnoženiny takového díla v kvalitě rozmnoženiny určené pro kinematografická představení, kopii literárního scénáře a propagační materiály k dílu. Nabídková povinnost podle odstavce 1 se v tomto případě vztahuje jen na jednu rozmnoženinu českého kinematografického díla. Okamžikem přijetí nabídky věcí se tyto věci stávají majetkem České republiky, s nímž je příslušný hospodařit Národním filmový archiv12).

(7) Převodem vlastnictví k rozmnoženinám českých kinematografických děl a jiných materiálů podle odstavců 1 až 6 nenabývá Národní filmový archiv právo příslušná česká kinematografická díla a jiné materiály jakkoli užívat, ledaže k tomu získá oprávnění od nositelů práva autorského a práv souvisejících s právem autorským.

(8) Národní filmový archiv je povinen neprodleně písemně oznamovat příslušnému krajskému úřadu osoby, o nichž se dozví, že porušily povinnost podle odstavce 1, 3 nebo 6. V oznámení musí být uvedeno, která osoba, kdy a jakým způsobem porušila stanovenou povinnost.

§ 7
Oznamovací povinnost k evidenci kinematografických děl

(1) Výrobce kinematografického díla nebo jeho koproducent se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky je povinen oznámit toto dílo Národnímu filmovému archivu vždy nejpozději do 31. ledna následujícího po kalendářním roce, v jehož průběhu bylo zpřístupněno veřejnosti v České republice.

(2) Distributor je povinen oznámit Národnímu filmovému archivu každé kinematografické dílo, které bylo v jeho distribuci zpřístupněno veřejnosti v České republice prostřednictvím kinematografických představení nejpozději do 31. ledna následujícího po kalendářním roce, v jehož průběhu bylo zpřístupněno veřejnosti v České republice.

(3) Oznámení podle odstavců 1 a 2 musí obsahovat

a)   název kinematografického díla a v případě jiného než českého kinematografického díla jeho název v původní jazykové verzi i název, pod nímž je kinematografické dílo zpřístupněno veřejnosti v České republice, pokud se liší od názvu v původní jazykové verzi,
b)   jméno, popřípadě jména, a příjmení autora nebo autorů kinematografického díla a autorů hlavních děl audiovizuálně užitých13), pokud jsou známa a pokud autor neprojevil vůli zveřejnit dílo bez udání jména14); projevil-li autor vůli být označen pseudonymem, bude namísto jeho jména a příjmení uveden pseudonym,
c)   jméno, popřípadě jména, a příjmení, anebo namísto nich pseudonymy výkonných umělců v hlavních hereckých rolích, pokud jsou známy a pokud výkonný umělec neprojevil vůli zveřejnit umělecký výkon bez udání jména14),
d)   v případě českého kinematografického díla obchodní firmu, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo, adresu místa podnikání nebo místa trvalého pobytu výrobce nebo všech koproducentů se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky,
e)   rok zpřístupnění audiovizuálního díla veřejnosti,
f)   klasifikaci kinematografického díla podle § 4,
g)   údaj o původní jazykové verzi kinematografického díla,
h)   délku kinematografického díla v metrech, u digitálního díla délku jeho trvání v minutách,
i)   v případě českého kinematografického díla vyrobeného s účastí zahraničních koproducentů v procentech vyjádřený podíl koproducenta nebo společně všech koproducentů se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky na financování nákladů na výrobu českého kinematografického díla a v procentech vyjádřený podíl koproducenta nebo společně všech koproducentů se sídlem nebo místem podnikání na území každého dalšího státu na financování nákladů na výrobu českého kinematografického díla; tyto údaje se uvedou jen v případě, že koproducent nebo některý z koproducentů se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky obdržel podporu kinematografie ze Státního fondu kinematografie určenou na výrobu českého kinematografického díla podle § 31 odst. 1 písm. b), a
j)   údaje o všech druzích rozmnoženin kinematografického díla používaných pro kinematografická představení v České republice a údaje o formátu obrazu a zvuku takových druhů rozmnoženin.

(4) Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na kinematografické dílo, které je v příslušném kalendářním roce v České republice zpřístupněno veřejnosti při nejvýše 10 kinematografických představeních.

(5) Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“) zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor oznamovacího formuláře pro účely plnění povinností podle odstavců 1 a 2.

(6) Neobsahuje-li oznámení podle odstavců 1 a 2 úplné údaje podle odstavce 3, vyzve Národní filmový archiv povinnou osobu, aby oznámení doplnila do 15 dnů ode dne doručení výzvy. Pokud povinná osoba oznámení nedoplní do 15 dnů ode dne doručení výzvy, považuje se povinnost podle odstavců 1 a 2 za nesplněnou.

(7) Národní filmový archiv je povinen neprodleně písemně oznamovat příslušnému krajskému úřadu osoby, o nichž se dozví, že porušily povinnost podle odstavce 1 nebo 2. V oznámení musí být uvedeno, která osoba, kdy a jakým způsobem porušila stanovenou povinnost.

Hlava III
Národní filmový archiv

§ 8

(1) Národní filmový archiv (dále jen „Archiv“) se sídlem v Praze, zřízený ministerstvem jako příspěvková organizace15), je specializovaným archivem16) pro audiovizuální archiválie. Jeho posláním je budování, ochrana, restaurování, vědecké zpracování, zpřístupňování a využívání národního filmového dědictví, audiovizuálních archiválií, včetně sbírek soudobé dokumentace, sbírek písemných archiválií, literatury a sbírek knihovny Archivu, spolupráce s českými i zahraničními filmovými a kulturními institucemi při formování a šíření filmové kultury včetně šíření prostřednictvím nových technologií, výzkumná a pedagogická spolupráce se středními a vyššími odbornými školami filmového zaměření a vysokými školami filmového zaměření a vydávání odborné literatury.

(2) Národním filmovým dědictvím se rozumí audiovizuální díla a jejich hmotná zachycení, zejména originální negativy, rozmnožovací a zabezpečovací materiály, duplikační kopie a duplikátní negativy a ostatní audiovizuální archiválie související s jejich tvorbou, distribucí a zpřístupňováním veřejnosti, která dokumentují historii kinematografie, kultury a společnosti, která jsou majetkem České republiky a přísluší s nimi hospodařit Archivu12), jakož i práva výrobce ke zvukově obrazovým záznamům, která Archivu náleží podle jiného právního předpisu17), a práva k předmětům práv duševního vlastnictví nebo k jejich užití Archivem pro Českou republiku smluvně nabytá a jím vykonávaná.

(3) Archiv poskytuje záznamy audiovizuálních děl, k nimž má oprávnění zpřístupnit dílo veřejnosti, pro výukové účely středním a vyšším odborným školám filmového zaměření18), vysokým školám filmového zaměření19) a občanským sdružením20) nebo obecně prospěšným společnostem21) pořádajícím kinematografická představení, získá-li k tomu Archiv nebo příslušný zájemce oprávnění od nositelů práv. Archiv je oprávněn požadovat pouze náhradu v této souvislosti účelně vynaložených nákladů. Pokud Archiv požaduje takovou náhradu, je osoba, která o poskytnutí záznamu audiovizuálního díla požádala, povinna ji uhradit.

(4) Užití zvukově obrazových záznamů českých audiovizuálních děl vyrobených státem v době od 28. srpna 1945 do 31. prosince 1991, u nichž ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona uplynula nebo po dni účinnosti tohoto zákona uplyne doba trvání práv výrobce zvukově obrazového záznamu, je možné jen na podkladě jejich originálních nosičů, pokud jsou vlastnictvím státu s příslušností k hospodaření Archivu nebo s písemným souhlasem Archivu. Práva autorů audiovizuálního díla nebo děl audiovizuálně užitých tím nejsou dotčena. Archiv je povinen počínat si při poskytování originálních nosičů zájemcům o užití audiovizuálních děl tak, aby nevznikla právní překážka k jejich poskytování dalším zájemcům, opačné ujednání se zájemcem o poskytnutí nosičů je neplatné.

(5) Archiv nesmí převést vlastnická práva k národnímu filmovému dědictví ani jeho části nebo je zatížit právy třetích osob, s výjimkou rozmnoženin audiovizuálních děl nebo audiovizuálních archiválií zhotovených Archivem na objednávku třetích osob pro jejich účely a s výjimkou rozmnoženin publikací nebo záznamů, které Archiv vyrobí pro účely jejich vydání22).

(6) Právní úkony učiněné v rozporu s odstavcem 5 jsou neplatné.

(7) Archiv je povinen poskytovat za rovných podmínek zájemcům licence k užití zvukově obrazového záznamu českých audiovizuálních děl v rozsahu práv, které mu náleží podle jiného právního předpisu nebo podle smluv s nositeli práv, a přepisy audiovizuálních děl nebo jejich částí nebo dokumentačních materiálů spolu se souhlasem k jejich užití podle odstavce 5, ledaže je zájemcem zamýšlený způsob užití v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy nebo slouží k podpoře nebo propagaci protiprávního jednání. Příjmy z úplatných smluv podle tohoto odstavce slouží k financování činnosti Archivu.

(8) Archiv vede evidenci audiovizuálních děl na základě údajů podle § 7 a zpřístupňuje ji veřejnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Hlava IV
Státní fond kinematografie a poskytování podpory kinematografie

Díl 1
Státní fond kinematografie

Oddíl 1
Postavení Státního fondu kinematografie

§ 9

(1) Zřizuje se Státní fond kinematografie (dále jen „Fond“) se sídlem v Praze.

(2) Fond je státním fondem23), který je příslušný hospodařit s majetkem České republiky.

(3) Podrobnosti o činnosti, vnitřní organizaci, hospodaření Fondu a poskytování podpor kinematografie a poskytování filmových pobídek stanoví statut Fondu. Statut Fondu dále upraví podrobnosti ve věcech, o nichž to stanoví tento zákon. Návrh statutu Fondu předkládá Rada Fondu (dále jen „Rada“) ministru kultury (dále jen „ministr“). Rada zahrne do návrhu statutu Fondu ustanovení týkající se filmových pobídek, která jí byla předložena ředitelem Fondu. Statut Fondu schvaluje vláda na návrh ministra.

(4) Fond patří do působnosti ministerstva. Ministerstvo je nadřízeným správním orgánem Fondu.

(5) Ministerstvo předkládá vládě návrh rozpočtu Fondu vždy do 31. srpna. Vláda předkládá návrh rozpočtu Fondu po případných změnách, které v něm provede, ke schválení Poslanecké sněmovně spolu s návrhem státního rozpočtu.

(6) Není-li Poslaneckou sněmovnou schválen rozpočet Fondu na příslušný rozpočtový rok před prvním dnem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření Fondu v době od prvního dne rozpočtového roku do doby schválení rozpočtu na tento rozpočtový rok objemem příjmů a výdajů Fondu schváleným pro předchozí rozpočtový rok.

(7) Fond vede účetnictví podle jiného právního předpisu24). Po skončení rozpočtového roku sestavuje Fond návrh roční účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti Fondu a předkládá ji prostřednictvím ministra k projednání vládě a ke schválení Poslanecké sněmovně do 3 měsíců po skončení rozpočtového roku. Roční účetní závěrka Fondu musí být před jejím předložením Poslanecké sněmovně ověřena auditorem.

Oddíl 2
Činnost Fondu

§ 10
Úkoly a činnost Fondu

(1) Fond zejména

a)   vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatku z vysílání reklamy25) a správních poplatků podle tohoto zákona,
b)   vede evidenci v oblasti audiovize,
c)   poskytuje podporu kinematografie,
d)   vykonává majetková autorská práva a majetková práva výkonných umělců, která připadnou státu podle jiného právního předpisu26),
e)   vykonává práva výrobce audiovizuálních děl, která na jeho právního předchůdce přešla podle jiného právního předpisu27), a práva výrobce zvukově obrazového záznamu, která mu náleží podle jiného právního předpisu17),
f)   přiděluje koprodukční statut podle Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci,
g)   poskytuje filmové pobídky,
h)   vykonává činnosti stanovené jinými právními předpisy28).

(2) Fond zveřejňuje svou schválenou výroční zprávu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Oddíl 3
Orgány Fondu

§ 11
Orgány Fondu a povinnost mlčenlivosti

(1) Orgány Fondu jsou ředitel Fondu, Rada a Dozorčí výbor (dále jen „Výbor“).

(2) Členové Rady, Výboru a zaměstnanci Fondu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti se svou činností ve Fondu dozvěděli.

(3) Úkoly spojené s organizačním a technickým zabezpečením činnosti Fondu plní kancelář Fondu.

(4) Náklady spojené s chodem kanceláře Fondu a náklady na zaměstnance Fondu jsou financovány z dotace poskytnuté ministerstvem.

§ 12
Ředitel Fondu

(1) Ředitele Fondu jmenuje a odvolává ministr.

(2) Ředitel Fondu stojí v čele Fondu, je statutárním orgánem Fondu a jeho zaměstnancem. Ředitel Fondu odpovídá za hospodaření s prostředky Fondu.

(3) Ředitel Fondu zejména

a)   vykonává rozhodnutí Rady o podpoře kinematografie,
b)   kontroluje závěrečné vyúčtování podpory kinematografie,
c)   rozhoduje o filmových pobídkách,
d)   vydává rozhodnutí o udělení koprodukčního statutu podle § 53,
e)   prošetřuje zjištění a podezření Výboru o tom, že prostředky tvořící podporu kinematografie byly využity v rozporu s účelem stanoveným v rozhodnutí o podpoře kinematografie nebo nehospodárně, a informuje o svých zjištěních Radu a
f)   rozhoduje ve věcech, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu Fondu.

§ 13
Rada

(1) Rada

a)   stanovuje koncepci a strategii podpory kinematografie,
b)   stanovuje a následně zveřejňuje kritéria hodnocení projektů na základě politiky podpory filmové tvorby,
c)   rozhoduje o formě podpory kinematografie, podpoře projektů a její výši, a to s přihlédnutím k expertní analýze, a
d)   vykonává další činnosti svěřené jí tímto zákonem nebo statutem Fondu.

(2) Rada je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání zúčastní alespoň 5 členů. Rada rozhoduje většinou hlasů, není-li dále stanoveno jinak. Při rovnosti hlasů se volba opakuje nejvíce dvakrát, pokud se ani poté nerozhodne, platí, že návrh nebyl přijat.

(3) Člen Rady je vyloučen z rozhodování o podpoře kinematografie v případech podle správního řádu a dále v případě, že má na tomto rozhodování osobní zájem nebo by mu mohla vzniknout osobní výhoda, a to přímo nebo prostřednictvím osoby blízké. Pro účely posouzení usnášeníschopnosti Rady při takovém rozhodování se má za to, že vyloučený člen Rady se jednání nezúčastnil.

§ 14
Složení a jednání Rady

(1) Rada má 9 členů.

(2) Členové Rady jsou voleni a odvoláváni Poslaneckou sněmovnou na návrh ministra z řad uznávaných a zkušených osobností v oblasti kinematografie jemu navržených občanskými sdruženími, obecně prospěšnými společnostmi a zájmovými sdruženími právnických osob působícími v oblasti kinematografie, středními a vyššími odbornými školami filmového zaměření a vysokými školami filmového zaměření (dále jen „profesní organizace“), s výjimkou kolektivních správců autorských práv nebo práv souvisejících s právem autorským.

(3) Funkční období členů Rady je 3 roky. Každý rok je Poslaneckou sněmovnou volena jedna třetina členů Rady. Opětovné zvolení je možné. Do doby zvolení nového člena Rady se prodlužuje funkční období původního člena Rady, nejdéle však o 12 měsíců.

(4) Rada na nejbližším jednání po zvolení třetiny členů podle odstavce 3 volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda řídí činnost Rady a svolává její jednání. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda Rady.

(5) Členství v Radě je veřejnou funkcí a výkon této funkce je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu29).

(6) Členu Rady náleží za výkon jeho funkce odměna ve výši, kterou stanoví na návrh ministra vláda usnesením. Členu Rady náleží náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jeho funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům s tím, že za pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad se považuje místo jeho pobytu.

(7) Člen Rady je povinen při jednání Rady, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem. Oznámení podává příslušný člen Rady ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.

(8) Podrobnosti o jednání Rady stanoví statut Fondu.

§ 15
Předpoklady členství v Radě

(1) Členem Rady může být fyzická osoba, která je

a)   způsobilá k právním úkonům,
b)   bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

(2) Člen Rady nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ani nesmí v jejich prospěch působit v souvislosti s výkonem funkce člena Rady.

(3) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora, člena vlády nebo jeho náměstka, vedoucího ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu či člena jeho kolegia, člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.

(4) Členství v Radě je neslučitelné se základním pracovněprávním vztahem k Fondu.

§ 16
Zánik členství v Radě

(1) Členství v Radě zaniká

a)   uplynutím funkčního období,
b)   dnem doručení písemně učiněného vzdání se funkce člena Rady předsedovi Poslanecké sněmovny,
c)   dnem, kdy bylo členu Rady doručeno rozhodnutí o odvolání z funkce,
d)   dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Rady zbaven způsobilosti k právním úkonům,
e)   dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Rady odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebo
f)   dnem, kdy člen Rady získal funkci podle § 15 odst. 2 nebo 3 anebo mu vznikl základní pracovněprávní vztah k Fondu.

(2) Poslanecká sněmovna odvolá člena Rady z funkce na návrh ministra, pokud

a)   přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce,
b)   se dopustil jednání, které ohrožuje důvěru v jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce,
c)   závažným způsobem narušil důstojnost vykonávané funkce,
d)   působil ve prospěch politických stran nebo politických hnutí v souvislosti s výkonem funkce člena Rady, nebo
e)   se neúčastnil po dobu více než 6 měsíců jednání Rady.

(3) Za člena Rady, jehož členství zaniklo před uplynutím funkčního období, může být nový člen zvolen pouze na dobu, která zbývala do konce funkčního období členovi Rady, jehož členství zaniklo.

§ 17
Výbor

(1) Výbor

a)   dohlíží na to, zda prostředky tvořící podporu kinematografie byly využity v souladu s účelem, který je uveden v rozhodnutí o poskytnutí podpory,
b)   v případě zjištění, že prostředky tvořící podporu kinematografie byly využity neúčelně nebo nehospodárně, nebo v případě podezření na takovéto využití těchto prostředků, neprodleně předá svá zjištění nebo podezření spolu s podklady, jež má k dispozici, řediteli Fondu k prošetření,
c)   vykonává dohled nad plněním ostatních úkolů a činností Fondu podle tohoto zákona v předchozím kalendářním roce a
d)   plní jiné úkoly stanovené tímto zákonem.

(2) Členové Výboru jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů Fondu v držení Fondu týkajících se využití prostředků tvořících finanční podporu kinematografie příjemci podpory kinematografie po ukončení projektu, na jehož realizaci byla podpora poskytnuta, a aniž by tím byla dotčena práva podle jiných právních předpisů30).

§ 18
Složení a rozhodování Výboru

(1) Výbor má 9 členů.

(2) Členové Výboru jsou jmenováni a odvoláváni ministrem z řad zástupců jednotlivých poplatníků poplatků z vysílání reklamy a správních poplatků podle tohoto zákona, a to na návrh takovýchto poplatníků.

(3) Funkční období členů Výboru je 3 roky. Každý rok je ministrem jmenována jedna třetina členů Výboru. Opětovné jmenování je možné.

(4) Výbor volí ze svých členů každoročně předsedu a místopředsedu.

(5) Předseda řídí činnost Výboru a svolává jeho jednání. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda Výboru.

(6) Členu Výboru nenáleží za výkon jeho funkce odměna.

(7) Výbor je usnášeníschopný, pokud se jeho jednání zúčastní alespoň 5 členů. Výbor rozhoduje většinou hlasů, není-li stanoveno jinak. Při rovnosti hlasů se volba opakuje nejvíce dvakrát, pokud se ani poté nerozhodne, návrh je považován za nepřijatý.

(8) Člen Výboru je povinen při jednání Výboru, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem. Oznámení podává příslušný člen Výboru ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.

(9) Podrobnosti o jednání Výboru stanoví statut Fondu.

§ 19
Předpoklady členství ve Výboru

(1) Členem Výboru může být fyzická osoba, která je

a)   způsobilá k právním úkonům,
b)   bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

(2) Člen Výboru nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ani nesmí v jejich prospěch působit v souvislosti s výkonem funkce člena Výboru.

(3) Členství ve Výboru je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora, člena vlády nebo jeho náměstka, vedoucího ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu či člena jeho kolegia, člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.

(4) Členství ve Výboru je neslučitelné se základním pracovněprávním vztahem k Fondu.

§ 20
Zánik členství ve Výboru

(1) Členství ve Výboru zaniká

a)   uplynutím funkčního období,
b)   dnem doručení písemně učiněného vzdání se funkce člena Výboru ministrovi,
c)   dnem, kdy bylo členu Výboru doručeno rozhodnutí o odvolání z funkce,
d)   dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Výboru zbaven způsobilosti k právním úkonům,
e)   dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Výboru odsouzen pro úmyslný trestný čin,
f)   dnem, kdy člen Výboru získal funkci podle § 19 odst. 2 nebo 3 nebo mu vznikl základní pracovněprávní vztah k Fondu, nebo
g)   dnem, kdy zanikl poplatník, který člena Výboru navrhl.

(2) Ministr odvolá člena Výboru z funkce, pokud

a)   přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce,
b)   se dopustil jednání, které ohrožuje důvěru v jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce,
c)   závažným způsobem narušil důstojnost vykonávané funkce,
d)   působil ve prospěch politických stran nebo politických hnutí v souvislosti s výkonem funkce člena Výboru, nebo
e)   se neúčastnil po dobu více než 6 měsíců jednání Výboru.

(3) Za člena Výboru, jehož členství zaniklo před uplynutím funkčního období, může být nový člen zvolen pouze na dobu, která mu zbývá do konce funkčního období.

Oddíl 4
Experti a expertní analýza

§ 21
Jmenování expertů a předpoklady pro výkon funkce

(1) Kancelář Fondu vyzve profesní organizace, aby navrhly za každou organizaci obsahové a ekonomické experty pro každý jednotlivý dotační okruh podle § 31.

(2) Expertem může být fyzická osoba, která

a)   je způsobilá k právním úkonům,
b)   je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen,
c)   je uznávanou a zkušenou osobností v oblasti kinematografie a
d)   nebyla v posledních 3 letech odvolána z funkce experta.

(3) Funkce experta je neslučitelná s funkcí člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.

(4) Funkce experta je neslučitelná s pracovním poměrem k Fondu.

(5) Ministr na základě návrhů podle odstavce 1 a na doporučení Rady jmenuje experty obsahové a ekonomické.

(6) Expert je úřední osobou podle správního řádu31).

§ 22
Činnost experta a zánik funkce

(1) Kancelář Fondu vytvoří ze jmenovaných expertů veřejný seznam, ze kterého bude ředitel Fondu nebo jím pověřený zaměstnanec Fondu za přítomnosti alespoň dvou členů Rady k tomu pověřených Radou, losem vybírat experty, kteří vytvoří expertní analýzy. Tento seznam je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podrobnosti o postupu a způsobu ověření losování a zveřejnění jeho výsledku stanoví statut Fondu.

(2) Funkce experta zaniká

a)   dnem doručení písemně učiněného vzdání se funkce experta ministrovi,
b)   dnem, kdy bylo expertovi doručeno rozhodnutí o odvolání z funkce,
c)   dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl expert zbaven způsobilosti k právním úkonům,
d)   dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl expert odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebo
e)   dnem, kdy expert získal funkci podle § 21 odst. 3 anebo mu vznikl pracovní poměr k Fondu.

(3) Ministr odvolá experta na návrh Rady, pokud

a)   přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce,
b)   se dopustil jednání, které ohrožuje důvěru v jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce,
c)   závažným způsobem narušil důstojnost vykonávané funkce,
d)   působil ve prospěch politických stran nebo politických hnutí v souvislosti s výkonem funkce experta, nebo
e)   opakovaně řádně neplní svoje povinnosti podle tohoto zákona, jiných právních předpisů nebo statutu Fondu.

(4) Pokud funkce experta zanikla nebo pokud byl expert odvolán, kancelář Fondu vyškrtne experta ze seznamu podle odstavce 1.

§ 23
Expertní analýza

(1) Účelem expertní analýzy je vytvořit kvalifikovaný podklad pro odborné posouzení obsahu a ekonomické stránky projektu, jehož podpora je předmětem žádosti o podporu kinematografie. Expertní analýza slouží jako podklad pro rozhodnutí Rady.

(2) Kancelář Fondu zajišťuje ke každé žádosti o podporu kinematografie jednu obsahovou a jednu ekonomickou expertní analýzu. Rada si může vyžádat další expertní analýzu.

(3) Náležitosti obsahové a ekonomické expertní analýzy a maximální výši odměny experta stanoví statut Fondu.

Díl 2
Zdroje a výdaje Fondu

§ 24
Zdroje a výdaje Fondu

(1) Finančními zdroji Fondu jsou zejména

a)   poplatek z vysílání reklamy25),
b)   audiovizuální poplatky,
c)   správní poplatky podle tohoto zákona,
d)   příjem ze sjednaných podílů Fondu na zisku z podpořených projektů,
e)   příjmy z nakládání s majetkem České republiky, se kterým je Fond příslušný hospodařit,
f)   úroky z prostředků Fondu uložených v bance,
g)   příjmy z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob ve filmovém průmyslu,
h)   příjmy z veřejných sbírek a loterií pořádaných ve prospěch Fondu a podpory kinematografie,
i)   příjmy z využití kinematografických děl, pokud byla na Fond převedena,
j)   příjmy za užití kinematografických děl, u nichž Fond vykonává autorská práva výrobce, která na něj přešla na základě jiného právního předpisu, a u nichž se Fond považuje za výrobce17),
k)   příjmy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných osob,
l)   dary, dědictví a odkazy pro Fond,
m)   odvody za porušení rozpočtové kázně32) včetně penále,
n)   dotace ze státního rozpočtu,
o)   dotace ze státního rozpočtu účelově určená na filmové pobídky a
p)   další zdroje stanovené jinými právními předpisy33).

(2) Zůstatek finančních zdrojů Fondu ke konci kalendářního roku zůstává Fondu a převádí se do následujícího kalendářního roku; zůstatek zdrojů Fondu podle odstavce 1 písm. n) a o) lze použít v následujících letech pouze na účel, na který byla dotace poskytnuta, a v souladu s odstavcem 3.

(3) Z finančních zdrojů Fondu podle odstavce 1 písm. a) až n) a odstavce 1 písm. p) se hradí poskytování podpory kinematografie podle okruhů podle § 31 a ostatní výdaje, včetně výdajů podle § 11 odst. 4, pokud nejsou pokryty ze státního rozpočtu. Z finančních zdrojů Fondu podle odstavce 1 písm. o) se hradí poskytování filmových pobídek.

Díl 3
Audiovizuální poplatky

§ 25
Vymezení audiovizuálních poplatků

Audiovizuálními poplatky jsou:

a)   poplatek z kinematografického představení,
b)   poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a
c)   poplatek z převzatého televizního vysílání.

§ 26
Poplatek z kinematografického představení

(1) Plátcem poplatku z kinematografického představení je pořadatel kinematografického představení.

(2) Předmětem poplatku z kinematografického představení je cena vstupného za zpřístupnění kinematografického díla veřejnosti. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

(3) Základem poplatku z kinematografického představení je cena vstupného bez poplatku z kinematografického představení, která je placena za zpřístupnění kinematografického díla veřejnosti. Plátce poplatku z kinematografického představení zahrne poplatek z kinematografického představení do ceny vstupného.

(4) Sazba poplatku z kinematografického představení činí 1 %.

(5) Poplatkovým obdobím je kalendářní čtvrtletí.

(6) Plátce poplatku z kinematografického představení je povinen vést evidenci pro účely poplatku, jež obsahuje veškeré údaje vztahující se k poplatkové povinnosti, zejména

a)   datum pořádání kinematografického představení,
b)   výši vstupného vybraného za pořádání kinematografického představení,
c)   počet pořádání kinematografického představení.

§ 27
Poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání

(1) Plátcem poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání7).

(2) Předmětem poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je cena, která je koncovým uživatelem placena poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

(3) Základem poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je cena bez poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, která je koncovým uživatelem placena poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za jednorázové poskytnutí služby, jejíž součástí je zpřístupnění kinematografického díla nebo za jinak než jednorázovým zpřístupněním díla poskytnuté audiovizuální mediální služby na vyžádání bez ohledu na jejich technologickou povahu, zahrnující též všechny formy předplatného, je-li součástí služby zpřístupnění alespoň jednoho kinematografického díla. Plátce poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání zahrne poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání do ceny, která je koncovým uživatelem placena za tyto služby.

(4) Sazba poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání činí 0,5 %.

(5) Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.

(6) Plátce poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je povinen vést evidenci pro účely poplatku, jež obsahuje veškeré údaje vztahující se k poplatkové povinnosti, zejména údaje o počtu osob, kterým je poskytnuta audiovizuální mediální služba na vyžádání, a výši jimi zaplacené ceny za poskytnutí audiovizuální mediální služby na vyžádání.

§ 28
Poplatek z převzatého televizního vysílání

(1) Plátcem poplatku z převzatého televizního vysílání je provozovatel převzatého televizního vysílání, který toto vysílání provozuje na základě registrace podle jiného právního předpisu34).

(2) Předmětem poplatku z převzatého televizního vysílání je cena za poskytnutí převzatého televizního vysílání.

(3) Základem poplatku z převzatého televizního vysílání je cena bez poplatku z převzatého televizního vysílání, která je placena plátci poplatku za poskytnutí převzatého televizního vysílání. Plátce poplatku z převzatého televizního vysílání zahrne poplatek z převzatého televizního vysílání do ceny za poskytnutí převzatého televizního vysílání.

(4) Sazba poplatku z převzatého televizního vysílání činí 1 %.

(5) Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.

(6) Plátce poplatku z převzatého televizního vysílání je povinen vést evidenci pro účely poplatku, jež obsahuje veškeré údaje vztahující se k poplatkové povinnosti, zejména údaje o počtu osob, kterým je poskytnuto převzaté televizní vysílání, a výši jimi zaplacené ceny za poskytnutí převzatého televizního vysílání.

§ 29
Společná ustanovení k audiovizuálním poplatkům

(1) Do základu audiovizuálního poplatku se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

(2) Základ audiovizuálního poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

(3) Audiovizuální poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.

(4) Údaje, na které se vztahuje evidenční povinnost, je plátce povinen uchovávat až do uplynutí lhůty pro stanovení poplatku, k němuž se vztahují.

(5) Plátce audiovizuálního poplatku je povinen podat poplatkové přiznání. Lhůtu pro podání poplatkového přiznání nelze prodloužit.

(6) Formu a strukturu poplatkového přiznání, včetně předepsaných údajů zveřejní Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Výnos z audiovizuálního poplatku je příjmem Fondu a správcem tohoto poplatku je Fond.

Díl 4
Evidence v oblasti audiovize

§ 30
Evidence v oblasti audiovize

(1) Fond eviduje za účelem správy poskytnutých podpor kinematografie a informování veřejnosti o poskytnutých podporách kinematografie

a)   žadatele o podporu kinematografie,
b)   žádosti o podporu kinematografie a
c)   poskytnuté podpory kinematografie.

(2) Evidence podle odstavce 1 jsou informačním systémem veřejné správy35). Tyto evidence se zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Údaje podle odstavce 1 se v evidenci uchovávají po dobu od podání žádosti o podporu kinematografie do uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o podpoře kinematografie.

(4) Při vedení evidence podle odstavce 1 vychází Fond z žádostí o podporu kinematografie a z rozhodnutí o podpoře kinematografie.

Díl 5
Poskytování podpory kinematografie

Oddíl 1
Obecná ustanovení o podpoře kinematografie

§ 31
Dotační okruhy a limity poskytovaných prostředků

(1) Podporu kinematografie z Fondu podle § 32 je možné poskytnout na realizaci projektů z okruhů

a)   vývoj českého kinematografického díla,
b)   výroba českého kinematografického díla,
c)   distribuce kinematografického díla,
d)   projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie,
e)   propagace českého kinematografického díla,
f)   publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy,
g)   zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví,
h)   vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie,
i)   filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie, nebo
j)   ochrana práv ke kinematografickým dílům a jejich záznamům.

(2) Statut Fondu stanoví

a)   výši prostředků poskytovaných Fondem, zejména odhad celkových výdajů Fondu ve všech dotačních okruzích podle odstavce 1 za kalendářní rok, výdaje v jednotlivých okruzích za kalendářní rok, výdaje v jednotlivých okruzích v návaznosti na jednotlivé výzvy podle § 33 odst. 1 a maximální výši dotace na projekt v procentech nebo v konkrétní částce,
b)   uznatelnost nákladů, a to seznam uznatelných nákladů podle jednotlivých okruhů nebo typu projektu a pozitivní a negativní výčet uznatelných nákladů,
c)   způsob prokazování nákladů a jejich uznatelnosti.

§ 32
Forma podpory kinematografie

(1) Prostředky Fondu na podporu kinematografie se poskytují jako dotace nebo jako dotace s podílem na zisku.

(2) V případě dotace s podílem na zisku se prostředky poskytují jako nenávratné s tím, že ve smlouvě je sjednáno zvláštní ustanovení o podílu Fondu na zisku z projektu.

Oddíl 2
Žádost o podporu kinematografie

§ 33
Vyhlášení výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie

(1) Kancelář Fondu po projednání v Radě vyhlašuje alespoň čtyřikrát ročně výzvu k podávání žádostí o podporu kinematografie na jednotlivé dotační okruhy podle § 31 (dále jen „výzva“).

(2) Ve výzvě se uvede počátek lhůty k podávání žádostí o podporu kinematografie, lhůta pro podávání žádostí o podporu kinematografie, která nesmí být kratší než jeden měsíc od vyhlášení výzvy, a výčet dotačních okruhů podle § 31, na které se výzva vztahuje.

(3) Bližší podmínky vyhlašování výzev stanoví statut Fondu.

§ 34
Žádost o podporu kinematografie

(1) Žádost o podporu kinematografie se podává v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace evidence přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup ve lhůtě podle § 33 odst. 2. Žádost o podporu kinematografie musí být žadatelem vložena v elektronické podobě do systému Fondu vedeného způsobem umožňujícím dálkový přístup36).

(2) Při podání žádosti o podporu kinematografie je žadatel povinen uhradit správní poplatek.

(3) Žádost o podporu kinematografie obsahuje vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu dále

a)   označení, charakteristiku a harmonogram projektu, o jehož podporu se žadatel uchází,
b)   předpokládanou výši nákladů a údaje o finančním zajištění projektu,
c)   údaje o případné zahraniční účasti na projektu,
d)   žadatelem upřednostňovanou formu podpory kinematografie a její výši; pokud žadatel požaduje pouze konkrétní formu podpory kinematografie a její výši, výslovně to v žádosti uvede,
e)   souhlas s uveřejněním žádosti,
f)   číslo bankovního účtu žadatele.

(4) Součástí žádosti o podporu kinematografie jsou dokumenty, jimiž žadatel osvědčí splnění předpokladů podle § 39 odst. 1 písm. b) až g).

(5) K žádosti o podporu kinematografie žadatel připojí dokumenty rozhodné pro její posouzení, které pro každý dotační okruh podle § 31 stanoví statut Fondu.

Oddíl 3
Rozhodování o podpoře kinematografie

§ 35
Rozhodování o podpoře kinematografie

(1) Rada není při rozhodování o podpoře kinematografie vázána žadatelem upřednostňovanou formou podpory kinematografie, pokud žadatel nepožadoval pouze konkrétní formu podpory kinematografie, ani požadovanou výší podpory.

(2) Rada při hodnocení žádosti o podporu kinematografie posuzuje, s přihlédnutím k expertním analýzám zpracovaným k příslušnému projektu, zejména

a)   kvalitu projektu,
b)   přínos projektu k rozvoji a rozmanitosti české a evropské kinematografie,
c)   kulturní význam projektu pro českou kinematografii,
d)   ekonomickou realizovatelnost projektu,
e)   tvůrčí a technickou účast mladých a začínajících filmových profesionálů,
f)   přínos projektu k ekonomické životaschopnosti a k posílení nezávislosti a identity české kinematografie,
g)   uměleckou nebo dokumentární hodnotu zpracování národnostní tematiky, je-li projekt na tuto tematiku zaměřen, a
h)   předchozí práce autora nebo výrobce v případě projektu podle § 31 odst. 1 písm. a) nebo b).

(3) Rozhodnutí o podpoře kinematografie musí kromě obecných náležitostí podle správního řádu obsahovat

a)   formu a výši podpory kinematografie,
b)   účel, na který je podpora kinematografie poskytována,
c)   podmínky použití podpory kinematografie,
d)   stanovení základních podmínek pro sjednání podílu Fondu na případném zisku z projektu podle § 32 odst. 2, zejména výše podílu Fondu na případném zisku z projektu,
e)   lhůtu pro předložení dokladů podle § 40,
f)   dobu podávání hlášení o příjmech podle § 40 odst. 4 a
g)   lhůtu pro dokončení projektu.

(4) Na podporu kinematografie není právní nárok.

(5) Proti rozhodnutí Rady o žádosti o podporu kinematografie se nelze odvolat.

§ 36
Změna rozhodnutí o podpoře kinematografie

(1) Na žádost příjemce, kterému byla pravomocně poskytnuta podpora kinematografie, může Rada rozhodnout o změně podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie z důvodu změn okolností. Při rozhodování je vázána návrhem a odůvodněním žádosti o změnu podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie.

(2) Změnami okolností podle odstavce 1 jsou faktické změny, které nastaly v průběhu přípravy nebo realizace projektu a které nemohl příjemce při vynaložení obvyklé péče ovlivnit. Takovými změnami jsou zejména změny v harmonogramu realizace projektu, v celkovém rozpočtu projektu a podílech jednotlivých koproducentů.

(3) Při podání žádosti o změnu podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie je žadatel povinen uhradit správní poplatek.

(4) Proti rozhodnutí Rady o žádosti o změnu podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie se nelze odvolat.

§ 37
Postup a lhůty při posuzování žádosti o podporu kinematografie

(1) Kancelář Fondu zašle žádost o podporu kinematografie, která splňuje formální náležitosti podle § 34, bez zbytečného odkladu vybraným expertům za účelem vypracování expertních analýz. Po vyhotovení expertních analýz předá kancelář Fondu bez zbytečného odkladu Radě žádost o podporu kinematografie a expertní analýzy. Na základě toho Rada zhodnotí žádost o podporu kinematografie podle § 35 odst. 2 a na svém zasedání rozhodne o žádosti o podporu kinematografie.

(2) O každé žádosti o podporu kinematografie musí Rada rozhodnout nejdéle do 90 dnů od konce lhůty pro podávání žádostí o podporu kinematografie.

§ 38
Uveřejnění

(1) Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup

a)   žádost o podporu kinematografie a žádost o změnu podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie,
b)   expertní analýzy a protokol o jednání Rady o žádosti podle písmene a),
c)   rozhodnutí o podpoře kinematografie, o zamítnutí žádosti o podporu kinematografie, o změně podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie a o zamítnutí žádosti o změnu podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie.

(2) Z uveřejnění jsou vyloučeny

a)   citlivé osobní údaje37),
b)   obchodní tajemství,
c)   údaje o jiných osobách účastnících se projektu, než je příjemce podpory,
d)   umělecká autorská díla přiložená k žádostem podle odstavce 1 písm. a),
e)   údaje, o kterých to stanoví jiný právní předpis.

(3) Lhůty pro uveřejnění stanoví statut Fondu.

§ 39
Příjemce podpory kinematografie

(1) Příjemce podpory kinematografie musí splňovat tyto předpoklady:

a)   je evidovaný v evidenci v oblasti audiovize podle § 30,
b)   je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat též statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat též statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,
c)   neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu,
d)   není v likvidaci,
e)   nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
f)   nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky,
g)   nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, a
h)   nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

(2) Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele si Fond vyžádá podle jiného právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů žadatele. Je-li žadatelem právnická osoba, vyžádá si výpis z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu, a je-li jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu právnická osoba, vyžádá si též výpis z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu této právnické osoby.

(3) Je-li žadatelem občan jiného státu nebo občan České republiky, který v posledních 3 letech pobýval v jiném státu po dobu minimálně 6 měsíců, připojí za účelem doložení bezúhonnosti výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo státu posledního pobytu (dále jen „výpis z evidence trestů“). Je-li žadatelem právnická osoba, připojí za účelem doložení bezúhonnosti výpis z evidence trestů statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu, a je-li jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu právnická osoba, připojí též výpis z evidence trestů statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu této právnické osoby.

(4) Nevydává-li stát uvedený v odstavci 3 výpis z evidence trestů, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce a mohou být nahrazeny dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud takový doklad prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.

§ 40
Společná ustanovení o poskytnuté podpoře  kinematografie

(1) Fondem poskytnuté prostředky lze použít výhradně k účelu stanovenému v rozhodnutí o podpoře kinematografie.

(2) Příjemce podpory kinematografie je povinen ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o podpoře kinematografie předložit ke kontrole Fondu závěrečné vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.

(3) Příjemce prostředků Fondu ve výši nad 3 000 000 Kč je povinen předložit Fondu spolu s vyúčtováním podle odstavce 2 zprávu auditora o ověření vynaložených nákladů. Zpráva auditora se týká celého projektu včetně koproducentů projektu.

(4) Příjemce podpory kinematografie ve formě dotace s podílem na zisku z projektu je povinen podat Fondu hlášení o příjmech každoročně do 31. března za předcházející kalendářní rok, a to až do doby stanovené v rozhodnutí o podpoře kinematografie.

§ 41
Společná ustanovení ke správním poplatkům

(1) Správní poplatky podle tohoto zákona jsou příjmem Fondu.

(2) Správní poplatky podle tohoto zákona se platí na účet Fondu. Správní poplatky nelze platit kolkovými známkami.

Díl 6
Poskytování filmových pobídek

Oddíl 1
Obecná ustanovení o filmových pobídkách

§ 42
Podmínky pro poskytování filmových pobídek a vymezení pojmů

(1) Filmovou pobídku lze poskytnout na realizaci audiovizuálního díla,

a)   které je alespoň částečně realizováno v České republice,
b)   které je
1.  hraným nebo animovaným filmem určeným pro distribuci v kinech, jehož délka činí minimálně 70 minut,
2.  dokumentárním filmem určeným pro distribuci v kinech a pro vysílání v televizi, jehož délka činí minimálně 70 minut,
3.  hraným nebo animovaným filmem určeným pro vysílání v televizi, jehož délka činí minimálně 70 minut,
4.  epizodním dílem hraného nebo animovaného televizního seriálu, jehož délka činí minimálně 40 minut, nebo seriálem takových epizodních dílů,
c)   které splňuje obsahové předpoklady, jimiž se pro účely filmové pobídky rozumí, že obsah audiovizuálního díla
1.  je v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie38), což se prokazuje kulturním testem,
2.  je v souladu s právními předpisy České republiky,
3.  není pornografické povahy, neschvaluje násilí nebo otevřeně neuráží lidskou důstojnost,
d)   jehož výrobcem nebo koproducentem je osoba, která má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky a která je v České republice zaregistrována u místně příslušného správce daně,
e)   jehož celková výše uznatelných nákladů vynaložených v souvislosti s jeho realizací na území České republiky dosáhne alespoň
1.  15 000 000 Kč v případě audiovizuálního díla podle písmene b) bodů 1 a 3,
2.  3 000 000 Kč v případě audiovizuálního díla podle písmene b) bodu 2,
3.  10 000 000 Kč v případě audiovizuálního díla podle písmene b) bodu 4.

(2) Pro účely filmových pobídek se realizací audiovizuálního díla rozumí

a)   příprava natáčení,
b)   výrobní procesy,
c)   likvidace výroby.

(3) Pobídkovým projektem se rozumí realizace audiovizuálního díla a nutné související činnosti směřující k vytvoření audiovizuálního díla.

(4) Pro účely filmových pobídek se uznatelnými náklady rozumí

a)   úhrada dodávek zboží a služeb přímo související s pobídkovým projektem osobě, která má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky a která je v České republice zaregistrována u místně příslušného správce daně39), pokud k hrazenému plnění došlo po podání žádosti o registraci pobídkového projektu,
b)   úhrada odměny hercům a členům štábu, kteří mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo mimo území České republiky, pokud je tato odměna předmětem daně v České republice40), pokud k hrazenému plnění došlo po podání žádosti o registraci pobídkového projektu.

(5) Statut Fondu stanoví

a)   pozitivní a negativní výčet uznatelných nákladů podle jednotlivých typů pobídkového projektu,
b)   způsob prokazování nákladů a jejich uznatelnosti,
c)   bližší podmínky poskytování filmových pobídek v zákoně neupravené,
d)   způsob prokazování splnění podmínek pro poskytnutí filmové pobídky.

§ 43
Účel, forma a výše filmových pobídek

(1) Účelem poskytování filmových pobídek je zejména podpora výroby audiovizuálních děl v České republice a zvýšení konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu.

(2) Filmové pobídky představují jiné peněžité prostředky státních fondů podle jiného právního předpisu41).

(3) Filmové pobídky jsou veřejnou podporou38). Poskytovatelem filmových pobídek je Fond.

(4) Filmové pobídky se poskytují po realizaci pobídkového projektu, a to ve formě proplacení

a)   20 % uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. a),
b)   10 % uznatelných nákladů podle § 42 odst. 4 písm. b).

(5) Na filmovou pobídku není právní nárok.

(6) Ředitel Fondu oznamuje podmínky poskytování filmových pobídek pro každý kalendářní rok v souladu se zákonem a se statutem Fondu, a to zejména s ohledem na zákon o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok.

(7) Podmínky pro poskytování filmových pobídek na dané období podle odstavce 6, formuláře a aktuální částku disponibilních finančních prostředků určených na filmové pobídky (dále jen „prostředky na filmové pobídky“) Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Oddíl 2
Rozhodování o filmové pobídce

§ 44
Žádost o registraci pobídkového projektu

(1) Žádost o registraci pobídkového projektu se podává Fondu v písemné formě.

(2) Žádost o registraci pobídkového projektu obsahuje vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu přílohy, které stanoví statut Fondu.

(3) Při podání žádosti o registraci pobídkového projektu je žadatel povinen uhradit správní poplatek.

§ 45
Posouzení žádosti o registraci pobídkového projektu a zápis pobídkového projektu do registračního seznamu

(1) Neobsahuje-li žádost o registraci pobídkového projektu veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem nebo statutem, Fond vyzve žadatele k jejímu doplnění. Pokud žadatel žádost o registraci pobídkového projektu nedoplní do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Fondu, Fond žádost o registraci pobídkového projektu odmítne.

(2) Komise pro filmové pobídky (dále jen „Komise“) posoudí žádost o registraci pobídkového projektu z hlediska splnění obsahových předpokladů a stanoviskem určí, zda pobídkový projekt splňuje obsahové předpoklady pro poskytnutí filmové pobídky, a své stanovisko zdůvodní. V odůvodnění stanoviska Komise uvede zejména výsledky svého posouzení kulturního testu provedeného žadatelem a jejich soulad se zákonem a statutem Fondu.

(3) Určí-li Komise ve stanovisku, že pobídkový projekt splňuje obsahové předpoklady pro poskytnutí filmové pobídky, vydá Fond osvědčení o registraci pobídkového projektu a zapíše pobídkový projekt do registračního seznamu pobídkových projektů, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti o registraci pobídkového projektu.

(4) Registrační seznam pobídkových projektů Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Určí-li Komise ve stanovisku, že pobídkový projekt nesplňuje obsahové předpoklady pro poskytnutí filmové pobídky, Fond žádost o registraci pobídkového projektu zamítne, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti o registraci pobídkového projektu. Správní poplatek se v takovém případě vrací žadateli do 3 měsíců od zamítnutí žádosti.

(6) Proti rozhodnutí Fondu o žádosti o registraci pobídkového projektu se nelze odvolat.

§ 46
Žádost o evidenci pobídkového projektu

(1) Žadatel, který obdržel osvědčení o registraci pobídkového projektu, je oprávněn podat žádost o evidenci pobídkového projektu, pokud

a)   splňuje předpoklady podle § 50 odst. 2,
b)   má zajištěno financování alespoň 75 % celkových realizačních nákladů pobídkového projektu.

(2) Pokud vydal ředitel Fondu oznámení podle § 47 odst. 8, je žádost o evidenci pobídkového projektu oprávněn podat žadatel,

a)   kterému bylo doručeno
1.  rozhodnutí o zamítnutí žádosti o evidenci pobídkového projektu podle § 47 odst. 5,
2.  osvědčení o evidenci pobídkového projektu podle § 47 odst. 6, nebo
3.  osvědčení o evidenci pobídkového projektu podle § 47 odst. 7,
b)   pokud splňuje předpoklady podle § 50 odst. 2,
c)   pokud má zajištěno financování alespoň 75 % celkových realizačních nákladů pobídkového projektu.

(3) Předmětem žádosti podle odstavce 2 písm. a) bodů 2 a 3 je vydání osvědčení o evidenci pobídkového projektu na částku, která dosahuje maximálně rozdílu mezi částkou podle § 43 odst. 4 a částkou uvedenou v osvědčení o evidenci pobídkového projektu, které bylo žadateli doručeno.

(4) Žádost o evidenci pobídkového projektu se podává Fondu písemně, a to

a)   ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení osvědčení o registraci pobídkového projektu, pokud jde o žádost podle odstavce 1,
b)   ve lhůtě 3 měsíců ode dne uveřejnění oznámení ředitele Fondu podle § 47 odst. 8, pokud jde o žádost podle odstavce 2.

(5) Žádost o evidenci pobídkového projektu obsahuje vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu přílohy, které stanoví statut Fondu.

§ 47
Posouzení žádosti o evidenci pobídkového projektu a evidence pobídkového projektu

(1) Neobsahuje-li žádost o evidenci pobídkového projektu veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem nebo statutem, Fond vyzve žadatele k jejímu doplnění. Pokud je žádost o evidenci pobídkového projektu doplněna ve lhůtě stanovené Fondem, považuje se za datum úplné a řádně podané žádosti datum podání doplnění žádosti o evidenci pobídkového projektu. Pokud žadatel žádost o evidenci pobídkového projektu nedoplní do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Fondu, Fond žádost o evidenci pobídkového projektu odmítne.

(2) Pokud je žádost o evidenci pobídkového projektu podána v rozporu s § 46 odst. 3 nebo 4, Fond žádost o evidenci pobídkového projektu odmítne.

(3) Úplné a řádně podané žádosti o evidenci pobídkového projektu Fond zařadí do evidence pobídkových projektů, a to chronologicky podle data jejich podání.

(4) V případě, že žadatel nebo pobídkový projekt nesplňují podmínky stanovené zákonem nebo statutem Fondu, Fond žádost o evidenci pobídkového projektu zamítne.

(5) Fond zamítne žádost o evidenci pobídkového projektu v případě, že Fond nedisponuje žádnými prostředky na filmové pobídky.

(6) Pokud Fond nedisponuje prostředky na filmové pobídky k tomu, aby mohlo být vydáno osvědčení o evidenci pobídkového projektu na požadovanou částku filmové pobídky, vydá Fond osvědčení o evidenci pobídkového projektu na nižší částku, než je částka podle § 43 odst. 4, a to v závislosti na výši prostředků na filmové pobídky. O tuto částku se snižuje částka prostředků na filmové pobídky.

(7) Pokud Fond nedisponuje prostředky na filmové pobídky k tomu, aby mohla být vydána osvědčení o evidenci pobídkového projektu na požadovanou částku filmové pobídky všem žadatelům o evidenci pobídkového projektu, které Fond obdržel ve stejný den, vydá Fond osvědčení o evidenci pobídkového projektu těmto žadatelům na nižší částku, než je částka podle § 43 odst. 4, a to v závislosti na výši prostředků na filmové pobídky tak, že snížení částky podle § 43 odst. 4 bude pro všechny žadatele v procentním vyjádření shodné. O součet těchto částek se snižuje částka prostředků na filmové pobídky.

(8) Pokud dojde ke zvýšení prostředků na filmové pobídky, ředitel Fondu oznámí tuto skutečnost a aktuální výši prostředků na filmové pobídky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podrobnosti tohoto oznámení stanoví statut Fondu.

(9) Pokud Fond rozhodne o žádosti o evidenci pobídkového projektu podle odstavců 5, 6 nebo 7, je žadatel oprávněn podat žádost o evidenci stejného pobídkového projektu podruhé v souladu s § 46 odst. 3.

(10) Pokud Fond žádost o evidenci pobídkového projektu nezamítl, vydá osvědčení o evidenci pobídkového projektu. Osvědčení o evidenci pobídkového projektu obsahuje předpokládanou výši částky filmové pobídky. O tuto částku se snižuje částka prostředků na filmové pobídky.

(11) Žadateli, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, vzniká povinnost bez zbytečného odkladu informovat Fond o následujících skutečnostech:

a)   přeměně žadatele podle jiného právního předpisu42),
b)   změně právní formy žadatele,
c)   vstupu žadatele do likvidace,
d)   podání insolvenčního návrhu na žadatele,
e)   změnách pobídkového projektu oproti skutečnostem uvedeným v žádosti o evidenci pobídkového projektu,
f)   účasti v jiných programech podpory z prostředků veřejných zdrojů, ze zdrojů Evropské unie nebo ze zdrojů členských států Evropské unie v souvislosti s pobídkovým projektem, nebo o poskytnutí jakýchkoli jiných prostředků veřejné podpory na realizaci pobídkového projektu.

(12) Porušení povinnosti žadatele podle odstavce 11 se považuje za porušení rozpočtové kázně podle jiného právního předpisu43).

(13) Žadateli, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, vzniká povinnost v průběhu 12 po sobě následujících měsíců ode dne doručení osvědčení o evidenci pobídkového projektu vynaložit v souvislosti s realizací audiovizuálního díla na území České republiky alespoň 70 % výše uznatelných nákladů podle § 42 odst. 1 písm. e). Splnění této povinnosti je žadatel povinen prokázat Fondu předložením zprávy auditora o ověření vynaložených nákladů na realizaci audiovizuálního díla na území České republiky, včetně věcného plnění podle jiného právního předpisu44).

(14) Zpráva auditora podle odstavce 13 musí být vypracována auditorem, který

a)   je oprávněn vykonávat auditorskou činnost podle jiného právního předpisu,
b)   má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetí osobě, přičemž limit pojistného plnění musí být alespoň 100 000 000 Kč. 

(15) Pokud žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, poruší svoji povinnost podle odstavce 13 věty první nebo druhé, Fond rozhodne o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu. O tuto částku se zvyšuje částka prostředků na filmové pobídky. Proti rozhodnutí Fondu o zrušení osvědčení o evidenci pobídkového projektu se nelze odvolat.

(16) Fond rozhodne o žádosti o evidenci pobídkového projektu ve lhůtě 30 dnů od podání úplné a řádně podané žádosti o evidenci pobídkového projektu.

(17) Proti rozhodnutí Fondu o žádosti o evidenci pobídkového projektu se nelze odvolat.

(18) Evidenci pobídkových projektů Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(19) Vedení evidence pobídkových projektů, postup a podmínky změny osvědčení o evidenci pobídkového projektu stanoví statut Fondu.

§ 48
Žádost o filmovou pobídku

(1) Žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu, je oprávněn do 3 let od doručení tohoto osvědčení podat žádost o filmovou pobídku, pokud splňuje předpoklady podle § 50 odst. 2.

(2) Žádost o filmovou pobídku se podává Fondu písemně.

(3) Žádost o filmovou pobídku obsahuje vedle základních náležitostí žádosti podle správního řádu přílohy, které stanoví statut Fondu.

(4) Zpráva auditora, která je nedílnou součástí žádosti o filmovou pobídku, musí být vypracována a ověřena auditorem, který splňuje podmínky podle § 47 odst. 14.

§ 49
Posouzení žádosti o filmovou pobídku

(1) Neobsahuje-li žádost o filmovou pobídku veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem, Fond vyzve žadatele k jejímu doplnění. Pokud žadatel žádost o filmovou pobídku nedoplní do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Fondu, Fond žádost o filmovou pobídku odmítne.

(2) Pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem, Fond rozhodne o poskytnutí filmové pobídky, a to do 30 dnů ode dne doručení žádosti o poskytnutí filmové pobídky. V opačném případě Fond žádost o poskytnutí filmové pobídky ve stejné lhůtě zamítne.

(3) Fond žádost o poskytnutí filmové pobídky zamítne také v případě, že žadatel porušil informační povinnosti podle § 47 odst. 11.

(4) Fond uvolní a vyplatí filmovou pobídku na účet žadatele do 14 dnů ode dne vydání rozhodnutí o filmové pobídce. Bankovní poplatky spojené s touto transakcí hradí žadatel.

(5) Proti rozhodnutí Fondu o žádosti o filmovou pobídku se nelze odvolat.

(6) Přehled poskytnutých filmových pobídek Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 50
Příjemce filmové pobídky

(1) Příjemcem filmové pobídky se pro účely tohoto zákona rozumí

a)   žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o registraci pobídkového projektu,
b)   žadatel, kterému bylo doručeno osvědčení o evidenci pobídkového projektu,
c)   žadatel, kterému bylo doručeno rozhodnutí o filmové pobídce.

(2) Příjemce filmové pobídky

a)   musí splňovat předpoklady podle § 39 odst. 1 písm. b) až g),
b)   nesmí být příjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích45),
c)   nesmí být osobou, jejíž majetek je postižen nařízeným výkonem rozhodnutí.

(3) Příjemce filmové pobídky je povinen

a)   ve svém účetnictví zabezpečit, aby vybrané účetní operace související s pobídkovým projektem byly vedeny v oddělené analytické evidenci a tak, aby bylo prokazatelné, že vybrané účetní položky jsou vykazovány na pobídkový projekt a skutečně odpovídají realizovanému pobídkovému projektu,
b)   zabezpečit pro účely kontroly archivaci veškeré dokumentace, včetně účetnictví o pobídkovém projektu po dobu 5 let od ukončení realizace pobídkového projektu,
c)   poskytnout Fondu na jeho výzvu aktuální údaje o realizaci pobídkového projektu, a to do 15 dnů od výzvy Fondu,
d)   v závěrečných titulkách pobídkového projektu uvést, že jeho realizace byla podpořena Českou republikou prostřednictvím Fondu formou filmové pobídky a logo Fondu,
e)   poskytnout Fondu na jeho výzvu aktuální výrobní plán, který koresponduje se scénářem, a to do 15 dnů od výzvy Fondu,
f)   bezúplatně poskytnout Fondu kopii filmu na elektronickém nosiči dat, a to do 3 měsíců od prvního zpřístupnění audiovizuálního díla veřejnosti v kině.

(4) Fond zruší osvědčení o evidenci v případě, že příjemce filmové pobídky porušil povinnost podle odstavce 3 písm. c) nebo e).

Oddíl 3

§ 51
Činnost Komise, její složení a rozhodování

(1) Komise

a)   posuzuje žádosti o registraci pobídkového projektu z hlediska splnění obsahových předpokladů podle § 42 odst. 1 písm. c) a vydává k nim stanoviska,
b)   vykonává další činnosti svěřené jí tímto zákonem nebo statutem Fondu.

(2) Komise je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání zúčastní alespoň 3 členové. Komise rozhoduje většinou hlasů. Při rovnosti hlasů se volba opakuje nejvíce dvakrát, pokud se ani poté nerozhodne, návrh je považován za nepřijatý.

(3) Člen Komise je vyloučen z rozhodování o filmové pobídce v případech podle správního řádu a dále v případě, že má na tomto rozhodování osobní zájem nebo by mu mohla vzniknout osobní výhoda, a to přímo nebo prostřednictvím osoby blízké. Pro účely posouzení usnášeníschopnosti Komise při takovém rozhodování se má za to, že vyloučený člen Komise se jednání nezúčastnil.

(4) Komise má 5 členů.

(5) Členové Komise jsou jmenováni a odvoláváni ministrem z řad uznávaných a zkušených osobností v oblasti audiovize jemu navržených profesními organizacemi s výjimkou kolektivních správců autorských práv nebo práv souvisejících s právem autorským.

(6) Funkční období členů Komise je 3 roky. Opětovné jmenování je možné pouze dvakrát.

(7) Komise na svém prvním jednání po jmenování členů Komise zvolí předsedu a místopředsedu.

(8) Členství v Komisi je veřejnou funkcí.

(9) Členu Komise náleží za výkon jeho funkce odměna ve výši, kterou stanoví na návrh ministra vláda usnesením. Členu Komise náleží náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jeho funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům s tím, že za pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad se považuje místo jeho pobytu.

(10) Podrobnosti o jednání Komise stanoví statut Fondu.

§ 52
Předpoklady členství v Komisi a zánik členství v Komisi

(1) Členem Komise může být fyzická osoba, která je

a)   způsobilá k právním úkonům,
b)   bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

(2) Člen Komise nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ani nesmí v jejich prospěch působit v souvislosti s výkonem funkce člena Komise.

(3) Členství v Komisi je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora, člena vlády nebo jeho náměstka, vedoucího ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu či člena jeho kolegia, člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.

(4) Funkce člena Komise je neslučitelná s pracovním poměrem k Fondu.

(5) Členství v Komisi zaniká

a)   uplynutím funkčního období,
b)   dnem doručení písemně učiněného vzdání se funkce člena Komise ministrovi,
c)   dnem, kdy bylo členu Komise doručeno rozhodnutí o odvolání z funkce,
d)   dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Komise zbaven způsobilosti k právním úkonům,
e)   dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Komise odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebo
f)   dnem, kdy člen Komise získal funkci podle odstavce 2 nebo 3 anebo mu vznikl pracovní poměr k Fondu.

(6) Ministr odvolá člena Komise z funkce, pokud

a)   přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce,
b)   se dopustil jednání, které ohrožuje důvěru v jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce,
c)   závažným způsobem narušil důstojnost vykonávané funkce,
d)   působil ve prospěch politických stran nebo politických hnutí v souvislosti s výkonem funkce člena Komise, nebo
e)   opakovaně řádně neplní svoje povinnosti podle tohoto zákona, jiných právních předpisů nebo statutu Fondu.

Díl 7
Koprodukční statut

§ 53
Rozhodování o udělení koprodukčního statutu

(1) Fond rozhodne o udělení koprodukčního statutu kinematografickému dílu, který potvrzuje soulad díla s Úmluvou nebo jinou mezinárodní smlouvou o filmové koprodukci, pokud splňuje podmínky Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci.

(2) Koprodukční statut nemůže být udělen audiovizuálním dílům pornografické povahy, kinematografickým dílům schvalujícím násilí nebo kinematografickým dílům otevřeně urážejícím lidskou důstojnost.

(3) Žádost o udělení koprodukčního statutu musí koproducent s místem trvalého pobytu nebo sídlem na území České republiky podat Fondu nejméně 2 kalendářní měsíce přede dnem zahájení natáčení příslušného kinematografického díla, který je uveden v koprodukční smlouvě.

(4) K žádosti o udělení koprodukčního statutu se přikládá

a)   kopie licenční nebo obdobné smlouvy, jíž žádající koproducent nebo jiný koproducent získává oprávnění k užití scénáře kinematografického díla a kinematografického díla,
b)   scénář kinematografického díla,
c)   seznam technické a umělecké účasti koproducentů z každého státu, podílejících se na výrobě kinematografického díla,
d)   souhrn plánovaných nákladů na výrobu kinematografického díla (rozpočet),
e)   finanční plán, který zachycuje přehled zdrojů plánovaných pro pokrytí výrobních nákladů kinematografického díla,
f)   plánovaný harmonogram výroby kinematografického díla a
g)   koprodukční smlouva nebo koprodukční smlouvy splňující podmínky podle Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci.

(5) Pokud je finanční příspěvek koproducenta s místem trvalého pobytu nebo sídlem na území České republiky nižší než finanční příspěvek ostatních jednotlivých koproducentů, nerozhodne Fond o udělení koprodukčního statutu dříve, než obdrží sdělení orgánu příslušného pro udělení koprodukčního statutu pro koproducenta s nejvyšší finanční účastí.

(6) Bude-li na základě žádosti o udělení koprodukčního statutu a předložených dokladů udělen kinematografickému dílu koprodukční statut, může jej Fond zrušit, pokud po dokončení výroby kinematografického díla zjistí, že kinematografické dílo tak, jak bylo vyrobeno, neodpovídá podmínkám Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci.

Díl 8
Dozor

§ 54

(1) Dozor nad dodržováním povinností podle tohoto zákona s výjimkou povinností Fondu vykonává v přenesené působnosti krajský úřad. Pro tyto účely mu Fond poskytuje nezbytné údaje obsažené v evidenci v oblasti audiovize.

(2) Krajský úřad zašle Fondu opis rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o porušení tohoto zákona právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Díl 9
Správní delikty

§ 55

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která prodává, pronajímá nebo půjčuje rozmnoženiny kinematografického díla označené klasifikací podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d), dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 5 odst. 6 rozmnoženiny kinematografického díla označené klasifikací prodá, pronajme nebo půjčí osobě, na kterou se podle provedené klasifikace vztahuje omezení jeho přístupnosti.

(2) Výrobce nebo koproducent se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky se dopustí správního deliktu tím, že neprovede klasifikaci českého kinematografického díla nebo neoznámí provedenou klasifikaci jeho distributorovi podle § 5 odst. 1.

(3) Výrobce kinematografického díla nebo jeho koproducent se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky se dopustí správního deliktu tím, že neoznámí kinematografické dílo Archivu podle § 7 odst. 1.

(4) Výrobce českého kinematografického díla nebo jeho koproducent se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nenabídne písemně návrhem smlouvy Archivu 2 nepoškozené rozmnoženiny českého kinematografického díla v kvalitě rozmnoženiny určené pro kinematografická představení, kopii literárního scénáře nebo propagační materiály k tomuto dílu podle § 6 odst. 1,
b)   nenabídne Archivu návrhem smlouvy nepoškozenou rozmnoženinu českého kinematografického díla v kvalitě vhodné pro výrobu rozmnoženin určených ke zpřístupňování veřejnosti prostřednictvím kinematografických představení podle § 6 odst. 3, nebo
c)   nenabídne Archivu bezúplatný převod vlastnictví ve prospěch České republiky jedné nepoškozené rozmnoženiny českého kinematografického díla v kvalitě rozmnoženiny určené pro kinematografická představení, kopii literárního scénáře nebo propagační materiály k dílu podle § 6 odst. 6.

(5) Pořadatel kinematografického představení se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nezajistí zveřejnění distributorem sdělené klasifikace kinematografického díla v souvislosti s oznámením o konání kinematografického představení nebo při konání kinematografického představení nezajistí vyloučení účasti osob, na které se vztahuje omezení přístupnosti díla podle § 5 odst. 5, nebo
b)   v rozporu s § 5 odst. 8 zpřístupní veřejnosti před zahájením, v průběhu nebo bezprostředně po skončení kinematografického představení audiovizuální upoutávky označené přísnějším stupněm klasifikace, než má kinematografické dílo, které je hlavním programem kinematografického představení.

(6) Distributor se dopustí správního deliktu tím, že

a)   neopatří rozmnoženiny českého audiovizuálního díla rozšiřované veřejnosti na území České republiky titulky pro sluchově postižené nebo jejich obaly neopatří nápisem „Titulky pro sluchově postižené“ podle § 3 odst. 2,
b)   neprovede klasifikaci jiného než českého kinematografického díla, které distribuuje na území České republiky podle § 5 odst. 2,
c)   neoznámí provedenou klasifikaci pořadateli kinematografického představení, poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání nebo ostatním osobám, jimž pro území České republiky poskytne oprávnění k užití díla podle § 5 odst. 3,
d)   jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. g) bodě 1 neoznačí obaly rozmnoženin kinematografického díla označením jeho klasifikace nebo pro označení rozmnoženin nepoužije klasifikace kinematografického díla s nejvyšším omezením přístupnosti, jestliže tyto rozmnoženiny obsahují více kinematografických děl podle § 5 odst. 4,
e)   nezajistí, aby audiovizuální upoutávky nebo jiné formy reklamy vztahující se k jím distribuovanému kinematografickému dílu klasifikovanému podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo d) obsahovaly označení klasifikace pro takové kinematografické dílo podle § 5 odst. 7, nebo
f)   neoznámí Archivu kinematografické dílo, které bylo v jeho distribuci zpřístupněno veřejnosti v České republice prostřednictvím kinematografických představení podle § 7 odst. 2.

(7) Za správní delikty se uloží pokuta do

a)   50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 6 písm. a) až e),
b)   100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 1 až 5 nebo odstavce 6 písm. f).

§ 56
Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno spravedlivě požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni v přenesené působnosti krajský úřad.

(5) Odvolacím orgánem proti rozhodnutím o správních deliktech podle tohoto zákona je ministerstvo.

(6) Krajský úřad zašle Fondu opis rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o správním deliktu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(7) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(8) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu, který pokutu uložil.

Hlava V
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Díl 1
Společná ustanovení

§ 57

(1) Za účelem doložení skutečnosti, že autorská práva nebo práva výkonného umělce připadla státu, poskytuje Ministerstvo vnitra Fondu na vyžádání způsobem umožňujícím dálkový přístup o zemřelých nositelích autorských práv

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou:

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
d)   datum a místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
e)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel pouze, pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

Díl 2
Přechodná ustanovení

§ 58

(1) Zrušuje se Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Ministerstvo podá návrh na výmaz Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie z obchodního rejstříku do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Fond je právním nástupcem Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se Fond stává příslušným hospodařit s veškerým majetkem České republiky, s nímž byl v uvedeném dni příslušný hospodařit Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, a přecházejí na něj jeho závazky. Týmž dnem vstupuje Fond do všech práv a povinností z právních vztahů, jejichž účastníkem byl Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

§ 59

(1) Rada Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie vykonává do 4. dubna 2015 funkci Rady. Po dobu výkonu funkce členů Rady náleží členům Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie odměna stanovená podle § 14 odst. 6. Nového předsedu a místopředsedu Rada zvolí v případě, že většina jejích členů to navrhne.

(2) Poslanecká sněmovna při volbě prvních členů Rady losem určí, kterým členům Rady skončí funkční období po 1 roce, kterým členům Rady skončí funkční období po 2 letech a kterým členům Rady skončí funkční období po 3 letech.

(3) První schůzi Rady svolá ministr nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl zvolen šestý člen Rady.

(4) Na první schůzi Rady podle odstavce 3 zvolí Rada ze svých členů předsedu a místopředsedu.

§ 60

O žádostech, předložených Státnímu fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne Fond podle dosavadních právních předpisů.

§ 61

Řízení o správních deliktech a řízení o vymáhání nedoplatků, která byla zahájena a nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí ministerstvo podle dosavadních právních předpisů.

§ 62

V řízení o projektech, která byla zahájena do dne účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle dosavadních předpisů s tím, že poskytování filmových pobídek přebírá Fond.
§ 63

Plnění nabídkové povinnosti vůči Archivu, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy.

§ 64

Vyúčtování a odvod příplatku k ceně vstupného podle dosavadních právních předpisů provede pořadatel do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 65

Evidence audiovizuálních děl, které byly vedeny podle § 1a zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo převede na Archiv do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 66

Národní filmový archiv zřízený podle dosavadních předpisů se pokládá za Archiv podle tohoto zákona.

Díl 3
Zrušovací ustanovení

§ 67

Zrušuje se:

1.  Zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
2.  Zákon č. 249/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl

§ 68

V zákoně č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 249/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se část první, třetí a § 13 zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
Změna autorského zákona

§ 69

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 3 zní:


3) Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).“.

2. V § 26 odst. 2 a v § 106 odst. 4 se slova „České republiky pro podporu a rozvoj české“ zrušují.

3. Část sedmá se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

§ 70

V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 143/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb. a zákona č. 255/2012 Sb., se část dvacátá devátá zrušuje.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

§ 71

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 196/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 275/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 4 se slova „který je smluvní stranou Evropské úmluvy o přeshraniční televizi,“ zrušují.

2. V § 32a odst. 1 se za slova „na základě licence“ vkládají slova „podle § 12 odst. 3 písm. a)“.

3. V § 32b odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:

„(2) Pokud poplatník dosahuje výnos nebo příjem nepřímým prodejem vysílacího času prostřednictvím třetích osob, které nejsou konečnými uživateli vysílacího času, zahrnuje se do základu poplatku namísto tohoto výnosu nebo příjmu výnos nebo příjem, který by poplatník realizoval přímým prodejem tohoto vysílacího času, a to bez ohledu na to, zda by se takový přímý prodej ve skutečnosti uskutečnil. Ustanovení předchozí věty se uplatní pouze v případě, že třetími osobami podle předchozí věty jsou osoby propojené s poplatníkem ve smyslu jiného právního předpisu19).


19) § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

4. Za § 32f se vkládá nový § 32g, který zní:

㤠32g

(1) V případě, že výnos poplatku nedosahuje v celkové částce 150 mil. Kč, poplatník poplatku z vysílání reklamy se podílí na rozdílu mezi celkovými výnosy poplatku a částkou 150 mil. Kč úměrně svému podílu na celkových výnosech z reklamy všech poplatníků poplatku z vysílání reklamy.

(2) Doplatek poplatku z vysílání reklamy zaplatí poplatník do 30 dní od doručení výzvy Státního fondu kinematografie.“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

§ 72

V zákoně č. 482/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 94/2005 Sb., se část sedmá zrušuje.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o správních poplatcích

§ 73

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb. a zákona č. 274/2012 Sb., se mění takto:

1. V příloze zákona části IV položka 67 zní:

„Položka 67
a)   Přijetí žádosti
   1. o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání Kč 90 000
   2. o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování televizního vysílání Kč 90 000
   3. o udělení oprávnění nebo o prodloužení doby platnosti k místnímu televiznímu vysílání Kč 50 000
b)   Přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování rozhlasového vysílání        Kč 25 000
c)   Přijetí přihlášky k provozování převzatého vysílání Kč 90 000
d)   Přijetí žádosti o změnu údajů uvedených
   1. v žádosti o udělení oprávnění k provozovánítelevizního vysílání Kč 20 000
   2. v žádosti o udělení oprávnění k provozování rozhlasového vysílání Kč  5 000
   3. v přihlášce k provozování převzatého vysílání Kč 20 000

Předmětem poplatku není

1. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání podle písmene a) této položky, je-li žádost podávána podle § 21 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání).
2.  Přijetí žádosti o změnu údajů podle písmene d) této položky, zapisuje-li se změna do obchodního rejstříku.“.

2. V příloze zákona části IV se za položku 67 vkládá nová položka 67a, která včetně poznámky pod čarou č. 41a zní:

„Položka 67a     Přijetí žádosti
a)   o podporu kinematografie na realizaci projektu z okruhu vývoje českého kinematografického díla nebo na realizaci projektu z jiného okruhu než výroby českého kinematografického díla41a) Kč  5 000
b)   o podporu kinematografie na realizaci projektu z okruhu výroby českého kinematografického díla41a) Kč 10 000
c)   o změně podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie41a) Kč 500
d)   o registraci pobídkového projektu41a) Kč 30 000

41a) Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony

§ 74

V zákoně č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., se část šestá zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

§ 75

V zákoně č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 17/2012 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., se část šestá zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

§ 76

V zákoně č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 101/2010 Sb., zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 17/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 201/2012 Sb., se část třicátá zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

§ 77

V zákoně č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, ve znění zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb. a zákona č. 255/2012 Sb., se část čtrnáctá zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony

§ 78

V zákoně č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění zákona č. 89/2012 Sb., se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

§ 79

V zákoně č. 465/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část pátá zrušuje.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

§ 80

V zákoně č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část pátá zrušuje.

ČÁST PATNÁCTÁ
Účinnost

§ 81

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou ustanovení § 27, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Němcová v. r.
Nečas v. r.


1)   § 62 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
2)   Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.  468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 12 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2006 Sb.
4)   § 79 zákona č. 121/2000 Sb.
5)   Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 26/2000 Sb. m. s., o přijetí Evropské úmluvy o filmové koprodukci.
6)   § 14 až 16 zákona č. 121/2000 Sb.
7)   Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění zákona č. 302/2011 Sb.
8)   § 21 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2006 Sb.
9)   § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 132/2010 Sb.
10)   § 15 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2006 Sb.
11)   § 16 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2006 Sb.
12)   § 55 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
13)   § 64 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2006 Sb.
14)   § 7 zákona č. 121/2000 Sb.
15)   § 53 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
§ 54 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
16)   Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
17)   § 106 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb.
18)   Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
19)   Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
20)   Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
21)   Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
22)   § 4 zákona č. 121/2000 Sb.
23)   § 28 zákona č. 218/2000 Sb.
§ 54 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
24)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
25)   § 32a zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2011 Sb.
26)   Například § 26 odst. 2 až 4, § 74 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
27)   § 14 zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů.
28)   Například § 26 odst. 2 až 4 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č.  216/2006 Sb.
29)   § 201 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
30)   § 51 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
31)   § 14 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
32)   § 44 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
33)   Například § 26 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č.  216/2006 Sb.
34)   Zákon č. 231/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
35)   Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
36)   § 146 zákona č. 500/2004 Sb.
37)   § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
38)   Sdělení Komise radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k některým právním aspektům týkajících se kinematografických děl a jiných audiovizuálních děl, OJ C 43, 16. února 2002 (Sdělení Komise).
39)   Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
40)   Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
41)   § 3 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb.
42)   Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
43)   § 44 rozpočtových pravidel.
44)   § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).
45)   Sdělení Komise (ES) 2004/C 244/02 Pokyny Společenství na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Autorské právo a práva související, 3. vydání

Autorské právo a práva související, 3. vydání

Jiří Srstka, Jan Barták, Tomáš Dobřichovaký, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Soubornou vysokoškolskou učebnici autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Autoři předkládají systematický výklad jednotlivých institutů autorského práva a práva závazkového, jež nabývají stále více na ... pokračování

Cena: 760 KčKOUPIT

Autorský zákon. Komentář. 6. vydání

Autorský zákon. Komentář. 6. vydání

Helena Chaloupková, Petr Holý - C. H. Beck

Šesté vydání komentáře reflektuje legislativní změny od předchozího vydání v roce 2017, včetně aktuálních změn účinných od 5. 1. 2023. Zahrnuje rovněž nejnovější judikaturu v oblasti autorských práv soudů ČR a rovněž Soudního dvora Evropské unie. Komentář nově obsahuje také úpravu ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Fotografie a právo, 2. vydání

Fotografie a právo, 2. vydání

Martin Valoušek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu osobnosti, o fotografování na veřejných prostranstvích a o fotografování soukromých objektů. Poskytuje čtenáři návod, jak se vyhnout právním problémům při fotografování, a zároveň jak se bránit, ... pokračování

Cena: 330 KčKOUPIT

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Petr Košík - C. H. Beck

Vývoj techniky s sebou nese rovněž problémy spojené s ochranou tohoto vývoje. Má-li ten, kdo daný předmět vyvíjí, s vývojem nějaké náklady, nebylo by férové, pokud by na výsledku mohli participovat všichni ostatní, aniž by z výsledku své činnosti měl vynálezce nějakou odměnu. V ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Lucie Smolka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace analyzuje proměnu role kolektivní správy v digitálním světě. Nejprve představuje úpravu kolektivní správy v českém i unijním právním rámci a posuzuje ji s ohledem na vývoj moderních technologií, změny v užívání předmětů ochrany a související judikatorní praxi. Dále ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Marek Beneš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je první publikací, která přehledně popisuje rozhlasové vysílání z hlediska soukromého práva, a to současně českého, slovenského a evropského. Kniha na jednom místě přehledně popisuje specifika rozhlasového vysílání s důrazem na autorské právo, práva související, ochranné ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalamoun, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nejnovější komentář k autorskému zákonu sestavil kolektiv čtrnácti renomovaných autorů, kteří v něm uplatnili své hluboké teoretické znalosti i dlouholeté zkušenosti z právní praxe. Publikace nabízí podrobný výklad k jednotlivým paragrafům autorského zákona doplněný rozborem ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.