Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


491

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se věta první zrušuje.

2. V § 3 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

3. V § 3 odst. 2 se slova „usnesení o nařízení exekuce,“ nahrazují slovy „doložka provedení exekuce byla zapsána do rejstříku zahájených exekucí nebo že usnesení o“.

4. § 4 včetně nadpisu zní:

㤠4
Součinnost třetích osob

(1) V žádosti o součinnost s peněžním ústavem exekutor uvede, že požaduje zjištění následujících údajů o majetku povinného:

a)   čísla účtů nebo jiné jedinečné identifikátory a jejich druh,
b)   čísla vkladních knížek nebo jiné jedinečné identifikátory,
c)   aktuální zůstatky na účtech a vkladních knížkách,
d)   informaci o vedení předchozích exekucí či jiných omezeních,
e)   změny na účtech za období posledních 90 dnů zpětně ode dne doručení žádosti ve formě výpisu z účtu,
f)   informaci o dalším majetku, věcech, zaknihovaných cenných papírech nebo listinách, které peněžní ústav povinnému spravuje nebo které jsou povinným nebo pro povinného u peněžního ústavu uschovány.

(2) Formát a struktura datového souboru obsahujícího žádost o součinnost jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Má-li povinný pronajatou u peněžního ústavu bezpečnostní schránku, uvede peněžní ústav v odpovědi namísto údajů podle odstavce 1 písm. f) identifikační údaje k bezpečnostní schránce a místo, kde se nachází.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se použijí i na zjištění údajů o majetku manžela povinného obdobně.“.

5. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Jsou-li v exekučním příkazu uvedeny pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady oprávněného, vydá exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce neprodleně poté, kdy dojde ke splnění nebo vymožení povinnosti vymáhané v exekučním řízení s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného. Exekutor je povinen poučit o této skutečnosti účastníky řízení v exekučním příkazu, ve kterém tyto pravděpodobné náklady uvedl.“.

6. Za § 6 se vkládají nové § 6a a 6b, které znějí:

㤠6a

Exekutor zajistí, aby poté, co zastupování začalo, byly jeho zástupci předány spisy, plnění vymožená v exekuci, zajištěné věci, exekutorské úschovy a registry, případně razítko a pečetidlo.

§ 6b

Smlouva o zvláštním účtu podle § 46 odst. 5 zákona musí obsahovat také ujednání, že oprávnění nakládat s peněžními prostředky na tomto účtu mají též zástupce exekutora po dobu zastupování a exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl exekutorovi, který uzavřel smlouvu o zvláštním účtu.“.

7. V § 9 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Vyrozumění o tom, že doložka provedení exekuce byla zapsána do rejstříku zahájených exekucí, a o tom, že exekuční příkaz nabyl právní moci, se doručuje osobám, kterým se podle zvoleného způsobu exekuce doručuje vyrozumění o právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu.

(2) Příkaz k úhradě nákladů exekuce se doručuje oprávněnému a povinnému. Po nabytí právní moci se příkaz k úhradě nákladů exekuce doručuje osobám podle odstavce 1.“.

8. V § 9 se odstavce 3 až 6 zrušují.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 3.

9. V § 9 odst. 3 se slova „těm, jimž se doručuje rozhodnutí o odkladu nebo zastavení exekuce, a dále“ zrušují.

10. V § 10 odst. 1 se za slovo „ukládají“ vkládají slova „soudu nebo“.

11. V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ustanovení § 48 odst. 4 občanského soudního řádu platí i pro písemnosti exekutora obdobně.“.

12. Pod nadpis části druhé se vkládají nové § 10a až 10e, které znějí:

㤠10a

(1) Předkládá-li exekutor exekučnímu, odvolacímu nebo dovolacímu soudu věc k rozhodnutí, předloží zároveň s exekučním spisem předkládací zprávu a spisový přehled.

(2) Vzory předkládacích zpráv pro předkládání věcí soudu jsou upraveny v příloze č. 2 k této vyhlášce. Je-li soudu předkládána věc, k níž není v příloze č. 2 k této vyhlášce upraven vzor předkládací zprávy, použijí se vzory uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce obdobně.

(3) Učiní-li exekutor po postoupení spisu soudu v exekučním řízení další úkon, informuje o tomto úkonu soud, případně mu zašle stejnopis rozhodnutí.

§ 10b

(1) Elektronický spis se soudu předkládá v jednom adresáři, který může být komprimován do formátu zip či rar.

(2) Elektronický spis se předkládá na pevném datovém nosiči.

(3) Každý dokument je uložen v samostatném souboru. Jednotlivé soubory se ukládají v následujících formátech:

a)   soubory obsahující textové dokumenty a doručenky ve formátu pdf nebo zfo,
b)   soubory obsahující elektronickou poštu ve formátu EML,
c)   soubory obsahující obrázky (fotografie) ve formátu jpg, jpeg nebo jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format), png (Portable Network Graphics), tiff (Tagged Image File Format) anebo gif (Graphics Interchange Format),
d)   soubory obsahující videonahrávky ve formátu mpeg1 nebo mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),
e)   soubory obsahující audiozáznam ve formátu wav (Waveform Audio Format), mp2 nebo mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3).

(4) Odchozí dokumenty exekutor či jeho pověřený zaměstnanec opatří zaručeným elektronickým podpisem. Autorizovaná konverze se provede u příchozích dokumentů, které jsou důležité pro vedení exekuce, zejména u rozhodnutí soudu, opravných prostředků, procesních podání účastníků a plných mocí.

(5) Název souboru v adresáři je totožný s názvem dokumentu ve spisovém přehledu a obsahuje číslo jednací (pořadové číslo úkonu).

(6) Název souboru s doručenkou obsahuje vedle názvu dokumentu i jméno adresáta.

§ 10c

(1) K adresáři s elektronickým spisem se připojí soubor se spisovým přehledem. Tento soubor obsahuje spisovou značku exekutora, spisovou značku soudu, pod kterou příslušný soud pověřil exekutora provedením exekuce, označení oprávněného, povinného a exekučního titulu, popřípadě souvislost s jiným spisem, údaj o pořadovém číslu související úschovy a další údaje podle uvážení exekutora; je-li exekučním titulem ukládáno peněžité plnění, uvede se výše tohoto plnění. Týká-li se řešená věc vymáhaného plnění, předkládá se k adresáři i soubor obsahující finanční přehled.

(2) Exekutor předkládá elektronický exekuční spis

a)   se spisovým přehledem, který obsahuje čísla jednací (pořadová čísla úkonu), výstižné názvy dokumentů a odkazy na všechny soubory s jednotlivými odchozími či příchozími dokumenty (§ 10b odst. 4 a 5), nebo
b)   se spisovým přehledem, který umožňuje přímý přechod na jednotlivé soubory s dokumenty a doručenkami (interaktivní spisový přehled); přímým přechodem se rozumí kliknutí na název dokumentu ve spisovém přehledu.

(3) Spisový přehled a jednotlivé soubory jsou řazeny chronologicky.

§ 10d

Ustanovení § 10b a 10c se použijí přiměřeně i pro předkládání listinných spisů soudům a pro předkládání spisů Exekutorské komoře České republiky, Ministerstvu spravedlnosti a předsedům okresních soudů.

§ 10e

(1) Na rozhodnutí odvolacího soudu vyznačuje doložku právní moci exekutor.

(2) Vede-li exekutor elektronický spis, uchová originál rozhodnutí odvolacího nebo dovolacího soudu, protokol o hlasování v zalepené obálce, popřípadě další listiny postoupené odvolacím nebo dovolacím soudem v pomocném listinném spise. V elektronickém spise učiní exekutor odkaz na takový pomocný listinný spis.“.

13. § 14 se zrušuje.

14. V § 15 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Zvukově obrazový záznam, který se pořizuje o průběhu prohlídky bytu a jiných místností, obsahuje datum a čas, v němž pořizování záznamu probíhá. Zaznamenány musí být všechny úkony, k nimž při prohlídce bytu a jiných místností dochází.“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

15. Za § 16 se vkládají nové § 16a a 16b, které včetně nadpisů znějí:

㤠16a
Dražba nemovitosti provedená elektronicky

(1) Rozhodne-li exekutor provést dražbu elektronicky, dražební jednání se nenařizuje. Bezprostředně před časem zahájení elektronické dražby na adrese internetové stránky, na které se dražba bude konat, exekutor zveřejní rozhodnutí, zda je prokázáno předkupní právo, a oznámení, která další věcná břemena a nájemní práva neuvedená v dražební vyhlášce na nemovitosti váznou. Dále uvede, zda bylo zjištěno, že byla podána žaloba na vyloučení prodávané nemovitosti z exekuce.

(2) Totožnost dražitelů a dalších účastníků dražby lze ověřit přihláškou k účasti na dražbě podepsanou

a)   před exekutorem nebo jeho zaměstnancem po prokázání totožnosti platným úředním průkazem,
b)   úředně ověřeným podpisem, nebo
c)   uznávaným elektronickým podpisem.

(3) Každý dražitel je v dražbě navenek označen identifikátorem, ze kterého nelze zjistit jeho totožnost.

(4) Dražba se koná, pokud dražitelé činí podání. Exekutor nevyzývá dražitele, aby činili vyšší podání, a neupozorňuje dražitele, že bude udělovat příklep.

(5) Je-li v posledních pěti minutách před časem ukončení dražby učiněno podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut od okamžiku posledního podání. Je-li v této lhůtě učiněno vyšší podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno vyšší podání, elektronická dražba se tím končí.

(6) Bezprostředně po ukončení dražby exekutor udělí příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání.

(7) O provedené dražbě se pořizuje záznam, ve kterém se uvedou

a)   údaje podle § 2 odst. 2 písm. a) až c),
b)   stručný obsah úkonů a rozhodnutí podle odstavce 1,
c)   seznam jednotlivých dražitelů s přiřazeným identifikátorem podle odstavce 3,
d)   přehled učiněných příhozů s uvedením částky, času a osoby, která příhoz učinila,
e)   údaje o skutečnostech podle odstavce 6.

§ 16b
Dražba movitých věcí provedená elektronicky

Pro dražbu movitých věcí provedenou elektronicky platí § 16a obdobně.“.

16. V § 18 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a 16a“.

17. Doplňují se přílohy č. 1 a 2, které znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:
JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1465 - Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1465 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 nabývá účinnosti obrovská novela exekučního řádu (150 změn a doplnění), která přináší řadu novinek a zpřesnění dosavadní právní úpravy. Ke stejnému datu se také mění několik vyhlášek – postupy při výkonu exekuční činnosti, exekutorský tarif, centrální evidence exekucí. ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.