Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


480

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2012

o energetickém auditu a energetickém posudku

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 9 odst. 1 písm. a), § 9 odst. 5 a § 9a odst. 5 tohoto zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   rozsah energetického auditu a energetického posudku,
b)   obsah energetického auditu a způsob jeho zpracování a
c)   obsah energetického posudku a způsob jeho zpracování.

§ 2
Rozsah energetického auditu

(1) Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká fyzickým a právnickým osobám povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 35 000 GJ (9 722 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

(2) Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 1 500 GJ (417 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

(3) Pro určení celkové roční spotřeby energie v případě pevných, kapalných a plynných paliv se použije výhřevnost udávaná jejich dodavatelem při obchodním styku.

§ 3
Obsah energetického auditu

Energetický audit obsahuje

a)   titulní list,
b)   identifikační údaje,
c)   popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
d)   vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
e)   návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,
f)   varianty z návrhu jednotlivých opatření,
g)   výběr optimální varianty,
h)   doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit,
i)   evidenční list energetického auditu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, a
j)   kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

Způsob zpracování jednotlivých částí energetického auditu
§ 4

(1) Titulní list obsahuje název předmětu energetického auditu, datum vypracování energetického auditu, jméno, popřípadě jména, a příjmení energetického specialisty, číslo oprávnění a evidenční číslo energetického auditu z evidence o provedených činnostech energetických specialistů.

(2) Identifikační údaje obsahují

a)   údaje o vlastníkovi předmětu energetického auditu, kterými jsou
1.  u právnické osoby název nebo obchodní firma a sídlo, popřípadě adresa pro doručování, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu,
2.  u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a adresa trvalého bydliště a
b)   údaje o předmětu energetického auditu, kterými jsou název, adresa nebo umístění předmětu energetického auditu.

(3) Popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu obsahuje údaje o

a)   předmětu energetického auditu, a to
1.  charakteristiku hlavních činností předmětu energetického auditu,
2.  popis technických zařízení, systémů a budov, které jsou předmětem energetického auditu,
3.  situační plán,
b)   energetických vstupech za předcházející 3 roky včetně průměrných hodnot, které se získají z účetních dokladů; vzor tabulkového zpracování základních údajů o energetických vstupech je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c)   vlastních zdrojích energie, jejichž základní technické ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce; součástí těchto údajů je roční bilance výroby energie z vlastních zdrojů energie,
d)   rozvodech energie; požadované údaje se zjišťují pro hlavní rozvody s následujícími informacemi
1.  pro rozvod tepla a chladu se uvede druh, jeho délka, kapacita, průměr, provedení, stáří a technický stav, tloušťka a stav tepelné izolace,
2.  pro všechny rozvody energie se aktualizují schémata energetických rozvodů, zhodnotí se jejich stav a vybavenost měřením a stanoví se energetické toky v jednotlivých úsecích,
e)   významných spotřebičích energie, kterými jsou údaje o druhu spotřebiče, energetickém příkonu, ročních provozních hodinách a způsobu regulace,
f)   tepelně technických vlastnostech budov a
g)   systému managementu hospodaření energií podle ČSN EN ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem na použití z ledna 2012.

(4) Vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu obsahuje

a)   vyhodnocení účinnosti užití energie
1.  ve zdrojích energie,
2.  v rozvodech tepla a chladu,
3.  ve významných spotřebičích energie,
b)   vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí budov,
c)   vyhodnocení úrovně systému managementu hospodaření energií a
d)   celkovou energetickou bilanci, jejíž tabulkové zpracování je uvedeno v bodu 1. přílohy č. 4 k této vyhlášce.

§ 5

(1) Návrhy jednotlivých opatření ke zvýšení účinnosti užití energie obsahují

a)   název a popis opatření,
b)   roční úspory energie v MWh/rok a porovnání úspor energie se stavem před realizací navrhovaného opatření,
c)   náklady na realizaci navrhovaného opatření a
d)   průměrné roční provozní náklady v tisících Kč/rok a porovnání průměrných ročních provozních nákladů se stavem před realizací navrhovaného opatření.

(2) Z návrhů jednotlivých opatření uvedených v odstavci 1 se navrhnou nejméně dvě varianty, z nichž každá navržená varianta obsahuje

a)   popis navrhovaných opatření, ze kterých je navrhovaná varianta složena, a to
1.  roční úspory energie v MWh/rok a porovnání úspor energie se stavem před realizací navrhované varianty,
2.  investiční náklady na realizaci navrhované varianty,
3.  průměrné roční provozní náklady v tisících Kč/rok a porovnání průměrných ročních provozních nákladů se stavem před realizací navrhované varianty,
b)   ekonomické vyhodnocení navržených variant, které se provede způsobem uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce,
c)   ekologické vyhodnocení navržených variant, které se provede způsobem uvedeným v příloze č. 6 k této vyhlášce,
d)   stanovení okrajových podmínek a
e)   celkovou energetickou bilanci navržených variant, jejíž tabulkové zpracování je uvedeno v bodu 2. přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(3) Výběr optimální varianty se provede

a)   na základě výsledků ekonomického vyhodnocení v tisících Kč/rok s ohledem na velikost úspory energie v MWh/rok a ekologického vyhodnocení, nebo
b)   podle kritérií dotačních programů.

(4) Doporučení energetického specialisty obsahuje

a)   popis optimální varianty,
b)   roční úspory energie v MWh/rok po realizaci optimální varianty,
c)   náklady v tisících Kč/rok na realizaci optimální varianty,
d)   průměrné roční provozní náklady v tisících Kč/rok v případě realizace optimální varianty,
e)   upravenou energetickou bilanci pro optimální variantu,
f)   ekonomické a ekologické vyjádření pro optimální variantu,
g)   návrh vhodné koncepce systému managementu hospodaření s energií a
h)   popis okrajových podmínek pro optimální variantu.

§ 6
Obsah energetického posudku

Energetický posudek obsahuje

a)   titulní list,
b)   účel zpracování podle § 9a zákona,
c)   identifikační údaje,
d)   stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek,
e)   evidenční list energetického posudku, jehož vzor pro jednotlivé případy je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce, a
f)   kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

§ 7
Způsob zpracování jednotlivých částí energetického posudku a jeho rozsah

(1) Titulní list obsahuje název předmětu energetického posudku, datum vypracování energetického posudku, jméno, popřípadě jména, a příjmení energetického specialisty, číslo oprávnění a evidenční číslo energetického posudku z evidence o provedených činnostech energetických specialistů.

(2) Identifikační údaje obsahují

a)   údaje o vlastníkovi předmětu energetického posudku, kterými jsou
1.  u právnické osoby název nebo obchodní firma a sídlo, popřípadě adresa pro doručování, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu,
2.  u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a adresa trvalého bydliště a
b)   údaje o předmětu energetického posudku, kterými jsou název, adresa nebo umístění předmětu energetického posudku.

(3) Stanovisko energetického specialisty obsahuje v závislosti na účelu energetického posudku podle § 9a zákona

a)   stanovení výsledků a podmínek proveditelnosti v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. a), b), c) a d) a § 9a odst. 2 písm. a) zákona,
b)   vyhodnocení plnění parametrů v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona,
c)   doporučená opatření v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. b) zákona,
d)   vyhodnocení podkladů v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. c) zákona,
e)   vyhodnocení provedených opatření v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. d) zákona,
f)   vyhodnocení dosahování limitů v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. e) zákona,
g)   závěrečný výrok o naplnění účelu energetického posudku.

(4) Ekonomické vyhodnocení se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(5) Ekologické vyhodnocení se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 8
Přechodná ustanovení

(1) Energetický audit zahájený přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(2) Energetický audit prováděný z hlediska zavedení dodávek tepla nebo výroby elektřiny, který byl zahájen přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za energetický posudek zpracovaný podle této vyhlášky za účelem uvedeným v § 9a odst. 1 písm. b) nebo c) zákona.

§ 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.
2.  Vyhláška č. 425/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:
MUDr. Kuba v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

ÚZ č. 1470 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2022

ÚZ č. 1470 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2022

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, která se od 1. 1. 2022 podstatně mění a rozšiřuje. Do publikace byly nově zařazeny také cenové předpisy – zákon o cenách, cenový výměr k regulovaným cenám a další aktuální předpisy.

Cena: 179 KčKOUPIT

Trestněprávní ochrana finančních zájmů Evropské unie

Trestněprávní ochrana finančních zájmů Evropské unie

Miroslav Růžička, Alexander Sotolář, Daniella Sarah Sotolářová - C. H. Beck

V posledních letech došlo k zásadnímu pokroku při harmonizaci trestněprávní ochrany finančních zájmů Evropské unie. Většina členských států se vzdala části suverenity v trestněprávní sféře a vyslovila souhlas s vedením přípravného stádia řízení o trestných činech proti finančním ...

Cena: 850 KčKOUPIT

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2021

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2021

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech, který byl k 1. 1. 2021 významně novelizován. Poslední změny předpisů ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.