Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


461

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8:

Čl. I

Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb. a vyhlášky č. 437/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 6 větě první se slova „technický manuál“ nahrazují slovy „Technický manuál centrálního systému účetních informací státu“ a ve větě druhé se za slovo „manuál“ vkládají slova „centrálního systému účetních informací státu“.

2. V § 3 odst. 7, § 6 odst. 1, § 7 odst. 1, § 10 odst. 1, § 13 písm. c), § 19 odst. 1 a 3, § 20 odst. 4, v poznámce v příloze č. 2b a v poznámce v příloze č. 5 se slova „technickém manuálu“ nahrazují slovy „Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu“.

3. V § 3 odst. 7 písmeno f) zní:

„f)   strukturu jednotlivých číselníků, registrů a informací z registrů, včetně jejich použití při členění účetních záznamů a jejich přenosu,“.

4. V § 3 se doplňuje nový odstavec 8, který zní:

„(8) Při členění účetních záznamů jsou využívány číselníky, rejstříky a informace z registrů spravovaných centrálními orgány veřejné správy nebo spravovaných správcem centrálního systému účetních informací státu.“.

5. V § 3a odst. 2 písm. c) se číslo „1 000“ nahrazuje číslem „3 000“.

6. V § 3a odst. 2 písm. d) se číslo „10 000 000“ nahrazuje číslem „100 000 000“.

7. V § 3a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Pomocný analytický přehled se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v korunách českých s přesností na dvě desetinná místa.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

8. V § 4 odst. 1 se za slova „podle § 3“ vkládají slova „a 3a“.

9. V § 5 odst. 1 se číslo „2013“ nahrazuje číslem „2014“.

10. V § 5 odst. 3 se slova „skutečnostmi nebo“ zrušují.

11. V § 5 odst. 7 a § 7 odst. 3 se slova „technický manuál“ nahrazují slovy „Technický manuál centrálního systému účetních informací státu“.

12. V § 7 odst. 1 se za slova „nemá-li vybraná účetní jednotka“ vkládají slova „zřízenou a zpřístupněnou“.

13. V § 8 odst. 4 a § 9 odst. 3 se slova „technickým manuálem“ nahrazují slovy „Technickým manuálem centrálního systému účetních informací státu“.

14. V § 18 odst. 3 písm. b) se slovo „pětkrát“ nahrazuje slovem „devětadevadesátkrát“.

15. V § 20 odstavec 1 zní:

„(1) Správce centrálního systému účetních informací státu předává zodpovědné osobě jmenované vybranou účetní jednotkou, případně náhradní zodpovědné osobě dokumenty obsahující osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. a) a e). Vybraná účetní jednotka poskytne zajišťovací a identifikační soubory zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě. Zodpovědná osoba, případně náhradní zodpovědná osoba pomocí těchto osobních přístupových kódů a zajišťovacích a identifikačních souborů předaných podle § 19 odst. 1 vygeneruje technickým prostředkem uvedeným v § 14 odst. 3 osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. b) a f).“.

16. V § 21 odstavec 4 zní:

„(4) Na základě požadavku vybrané účetní jednotky podle odstavce 2 předá správce centrálního systému účetních informací státu vybrané účetní jednotce zajišťovací a identifikační soubory. Správce centrálního systému účetních informací státu zašle zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. a), c) a e).“.

17. Příloha č. 2a zní:

„Příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

18. V příloze č. 3 v řádce číslo výkazu 3 se slova „čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. – mezitímní účetní závěrka, a to do 30. dne následujícího měsíce a“ zrušují.

19. V příloze č. 4 ve sloupci „Četnost předávání účetního záznamu“ se na konci textu každého řádku doplňují slova „státu, nestanoví-li orgán veřejné správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností jiný termín“.

20. V příloze č. 4 se za řádek 12 vkládá nový řádek 12a, který zní:

„12a Vyžádaný soubor primárních účetních záznamů z účetních knih do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na předání jiného účetního záznamu správcem centrálního systému účetních informací státu, nestanoví-li orgán veřejné správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností jiný termín“.

21. V příloze č. 4 se za řádek 13 vkládá nový řádek 13a, který zní:

„13a Vyžádaný soubor jiných účetních záznamů do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na předání jiného účetního záznamu správcem centrálního systému účetních informací státu, nestanoví-li orgán veřejné správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností jiný termín“.

22. V příloze č. 5 se na konci poznámky doplňuje nový odstavec, který zní:

„Operativní účetní záznamy k poslednímu dni kalendářního roku (za měsíc prosinec) a k poslednímu dni následujícího měsíce ledna předává vybraná účetní jednotka v termínu pro předání řádné účetní závěrky sestavované k poslednímu dni tohoto kalendářního roku.“.

23. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

24. V příloze č. 14 se slovo „ID“ nahrazuje slovem „identifikátor“, slova „(dále jen ZO/NZO)“ se zrušují, slova „ZO/NZO“ se nahrazují slovy „zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby“ a slovo „CSÚIS“ se nahrazuje slovy „centrálním systému účetních informací státu“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2013 a později.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1468 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2022

ÚZ č. 1468 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2022

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., novelizovanou technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.