Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


436

VYHLÁŠKA

ze dne 3. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 370/2010 Sb. a vyhlášky č. 442/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. h) a § 2 odst. 1 písm. i) se slovo „nominace“ nahrazuje slovem „nominací“.

2. V § 2 odst. 2 se na konci písmene s) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena t) a u), která znějí:

„t)   uzavřenou částí distribuční soustavy – část distribuční soustavy, jejíž technické uspořádání neumožňuje předání plynu z této části distribuční soustavy do jiné části této distribuční soustavy nebo do jiné distribuční soustavy,
u)   EIC kód – identifikační číselný kód jednoznačně identifikující účastníka trhu s plynem a jednotlivé odběrné a předávací místo.“.

3. V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Přepravu plynu sjednává subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, pro hraniční bod nebo bod virtuálního zásobníku plynu.“.

4. V § 4 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Přepravu plynu sjednává výrobce plynu nebo obchodník s plynem pro předávací místo nebo souhrn předávacích míst výroben plynu připojených k přepravní soustavě.“.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.

5. V § 4 odst. 6 se za slova „hraniční bod“ vkládají slova „předávací místo nebo souhrn předávacích míst výroben plynu připojených k přepravní soustavě,“.

6. V § 5 odst. 3 se za slova „pro hraniční body“ vkládají slova „ , předávací místo nebo souhrn předávacích míst výroben plynu“.

7. V § 5 odst. 4 se číslo „120“ nahrazuje číslem „60“.

8. V § 5a odst. 1 se za slova „právnickou osobou“ vkládají slova „ , která není subjektem zúčtování,“.

9. V § 5a odst. 1 se číslo „10“ nahrazuje číslem „5“.

10. V § 5a odst. 2 se číslo „10“ nahrazuje číslem „5“.

11. V § 7 odst. 7 se slovo „kapacity“ nahrazuje slovem „kapacitu“.

12. V § 7 odstavec 9 zní:

„(9) Pro rezervace přepravní kapacity zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou, která není subjektem zúčtování, na hraničních bodech a na bodech virtuálních zásobníků plynu a vyhodnocení žádostí zahraniční fyzické nebo právnické osoby, která není subjektem zúčtování, o rezervaci přepravní kapacity na hraničních bodech a bodech virtuálních zásobníků plynu se ustanovení § 5 až 7 použijí obdobně.“.

13. V § 8 odst. 1 písm. h) se za slova „hraniční body“ vkládají slova „ , předávací místo nebo souhrn předávacích míst výroben plynu připojených k přepravní soustavě“.

14. V § 12 se doplňují odstavce 5 až 7, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí:

„(5) Provozovatel distribuční soustavy provede snížení rezervované distribuční kapacity výrobny plynu, připojené na uzavřenou část distribuční soustavy, rezervované podle § 10 odst. 1 písm. a), c) nebo e) v případě, že výše hodinových odběrů zákazníků připojených na tuto uzavřenou část distribuční soustavy poklesne pod hodnotu hodinového výkonu výrobny plynu.

(6) V případě, že je na uzavřenou část distribuční soustavy připojeno více výroben plynu a provozovatel distribuční soustavy provede snížení rezervované distribuční kapacity podle odstavce 5, rozdělí provozovatel distribuční soustavy volnou distribuční kapacitu v poměru velikosti jednotlivých rezervovaných distribučních kapacit výroben plynu.

(7) Provozovatel distribuční soustavy provede snížení rezervované distribuční kapacity podle odstavce 5 na dobu nezbytně nutnou k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu uzavřené části distribuční soustavy podle jiného právního předpisu8).


8) § 64 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

15. V § 16 odst. 1 se za slova „subjekt zúčtování“ vkládají slova „nebo zahraniční fyzickou nebo právnickou osobu, která není subjektem zúčtování,“.

16. V § 16 odst. 4 se za slova „subjektu zúčtování“ vkládají slova „nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování,“.

17. V § 17 odst. 3 se za slova „Subjekt zúčtování“ vkládají slova „nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování,“.

18. V § 17 odst. 6, § 19, § 20 odst. 1, § 20 odst. 2 se za slova „subjekt zúčtování“ vkládají slova „nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování,“.

19. V § 20 odst. 2 se za slova „subjektu zúčtování“ vkládají slova „nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování,“.

20. V § 21 odst. 4 se za slova „subjekty zúčtování“ vkládají slova „a zahraniční fyzické nebo právnické osoby, které nejsou subjekty zúčtování,“.

21. V § 22 odstavec 1 zní:

„(1) V případě, že po skončení rezervace skladovací kapacity na základě smlouvy o uskladňování plynu nedošlo k vytěžení plynu ve vlastnictví subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osoby, která není subjektem zúčtování, a není možné tento plyn převést v rámci virtuálního zásobníku plynu na základě jiných existujících rezervací skladovacích kapacit daného subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osoby, která není subjektem zúčtování, užívajícího virtuální zásobník plynu, provozovatel zásobníku plynu provede řízený odprodej plynu na denním organizovaném trhu s plynem.“.

22. V § 22 odst. 4 a § 23 odst. 2 se za slova „subjektu zúčtování“ vkládají slova „nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování,“.

23. V § 23 odstavec 3 zní:

„(3) Provozovatel zásobníku plynu krátí při plánovaném omezení nebo přerušení skladovací kapacity rezervované skladovací kapacity s pevnou skladovací kapacitou tak, že proporcionálně stejně sníží skladovací kapacity rezervované pro dny, na které je plánovano přerušení, všem subjektům zúčtování nebo zahraničním fyzickým nebo právnickým osobám, které nejsou subjekty zúčtování. Pokud je nominace subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osoby, která není subjektem zúčtování, pod maximální úrovní aplikovaného krácení, není jeho nominace uskladňování dotčena. Provozovatel zásobníku plynu oznámí, o kolik budou rezervované pevné skladovací kapacity zkráceny, a zároveň oznámí plánované přerušení skladovací kapacity.“.

24. V § 23 odst. 4 se za slova „subjekty zúčtování“ vkládají slova „nebo zahraniční fyzické nebo právnické osoby, které nejsou subjektem zúčtování,“.

25. V § 24 odst. 2 písm. b) se za slova „subjektů zúčtování“ vkládají slova „nebo zahraničních fyzických nebo právnických osob, které nejsou subjektem zúčtování,“.

26. V § 25 odstavec 1 zní:

„(1) Operátor trhu eviduje číselníky registrovaných účastníků trhu s plynem a spravuje číselníky předávacích a odběrných míst a další nezbytné údaje k identifikaci účastníků trhu s plynem a jednotlivých odběrných a předávacích míst. Pro číselníky se používá EIC kód.“.

27. V § 26 odstavce 1 až 5 znějí:

„(1) Odpovědnost za odchylku se vztahuje ke každému jednotlivému odběrnému místu zákazníka. Odpovědnost za odchylku v odběrných místech lze přenést vždy pouze na jeden subjekt zúčtování, a to přímo nebo prostřednictvím jiného registrovaného účastníka trhu s plynem.

(2) Pokud není k odběrnému místu zákazníka přiřazen subjekt zúčtování odpovědný za odchylku, vyzve operátor trhu dotčeného účastníka trhu s plynem podle odstavce 1 ke zjednání nápravy. Nedojde-li k přiřazení subjektu zúčtování odpovědného za odchylku za odběrné místo zákazníka, informuje operátor trhu o této skutečnosti příslušného provozovatele a dotčené účastníky trhu s plynem.

(3) Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním bodě virtuálního zásobníku plynu nese příslušný subjekt zúčtování užívající tento bod přepravní soustavy nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy. Platí, že na vstupních a výstupních bodech virtuálního zásobníku plynu je poslední zaregistrovaná nominace nebo renominace přepravy příslušného subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osoby, která není subjektem zúčtování, považována za skutečně dodané nebo odebrané množství plynu, s výjimkou omezení nebo přerušení přepravy nebo činností spojených s přepravou plynu a s uskladňováním plynu podle energetického zákona5).

(4) Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním hraničním bodě nese příslušný subjekt zúčtování užívající tento bod přepravní soustavy nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy. Platí, že na vstupních a výstupních hraničních bodech je poslední zaregistrovaná nominace nebo renominace přepravy příslušného subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osoby, která není subjektem zúčtování, považována za skutečně dodané nebo odebrané množství plynu, s výjimkou případů, kdy nastane omezení nebo přerušení přepravy plynu podle energetického zákona5).

(5) Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním bodě přeshraničního plynovodu nebo na předávacím místě nebo souhrnu předávacích míst výroben plynu nese příslušný subjekt zúčtování, který užívá tento bod nebo místo distribuční nebo přepravní soustavy nebo zásobníku plynu.“.

28. V § 29 odst. 1 se na konci písmena b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   u předávacího místa nebo souhrnu předávacích míst výrobny plynu jako celkovou plánovanou hodnotu přepravy plynu v tomto vstupním bodě plynárenské soustavy.“.

29. V § 29 odst. 6 se na začátek odstavce vkládá slovo „Zahraniční“.

30. V § 31 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Nominaci uskladňování podává zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, v informačním systému provozovatele zásobníku plynu po jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit do výše dostupného těžebního a vtláčecího výkonu v takové formě, aby provozovatel zásobníku plynu a provozovatel přepravní soustavy mohli provést sesouhlasení.“.

31. V § 32 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Provozovatel přepravní soustavy prověřuje finanční zajištění nominací přepravy pro zahraniční fyzické nebo právnické osoby, které nejsou subjekty zúčtování.“.

32. V § 32 odst. 4 písm. b) se za slova „ve výstupním hraničním bodě,“ vkládají slova „nominace přepravy pro odběrná místa zákazníků“.

33. V § 32 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, podává nominace a předběžné týdenní nominace přepravy a uskladňování v termínu podle odstavce 1 v systému provozovatele přepravní soustavy a provozovatele zásobníku plynu. Provozovatel přepravní soustavy předává operátorovi trhu souhrn nominací přepravy podaných zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou, která není subjektem zúčtování, v členění po jednotlivých vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy. Provozovatel zásobníku plynu předává operátorovi trhu souhrn nominací uskladňování podaných zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou, která není subjektem zúčtování.“.

34. V § 33 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, podává renominace přepravy a uskladňování v termínu podle odstavců 4, 5 a 7 v systému provozovatele přepravní soustavy a provozovatele zásobníku plynu. Provozovatel přepravní soustavy předává operátorovi trhu souhrn renominací přepravy podaných zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou, která není subjektem zúčtování, v členění po jednotlivých vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy. Provozovatel zásobníku plynu předává operátorovi trhu souhrn renominací uskladňování podaných zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou, která není subjektem zúčtování.“.

35. V § 44 odst. 5 písmena a) a b) znějí:

„a)   předběžné alokace dodávek plynu na hraničních bodech po jednotlivých vstupních a výstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování, v rozdělení podle jednotlivých dovozců a odběratelů s uvedením jejich označení a souhrn předběžných alokací dodávek plynu zahraničních fyzických nebo právnických osob, které nejsou subjekty zúčtování, na hraničních bodech v rozdělení po jednotlivých vstupních a výstupních bodech,
b)   předběžné alokace dodávek plynu jednotlivých subjektů zúčtování na bodech zásobníků plynu po jednotlivých vstupních a výstupních bodech a jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit a souhrn předběžných alokací dodávek plynu zahraničních fyzických nebo právnických osob, které nejsou subjekty zúčtování, na bodech zásobníků plynu v rozdělení po jednotlivých vstupních a výstupních bodech,“.

36. V § 44 odst. 5 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   předběžné hodnoty alokace dodávek plynu z předávacích míst, případně souhrnu předávacích míst výroben plynu připojených k přepravní soustavě.“.

37. V § 44 odst. 6 písmena a) a b) znějí:

„a)   rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity a skutečné alokace dodávek plynu na hraničních bodech po jednotlivých vstupních a výstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování v rozdělení podle jednotlivých dovozců a odběratelů s uvedením jejich označení a souhrn rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity a skutečné alokace dodávek plynu zahraničních fyzických nebo právnických osob, které nejsou subjekty zúčtování, na hraničních bodech po jednotlivých vstupních a výstupních bodech,
b)   rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity a skutečné alokace dodávek plynu jednotlivých subjektů zúčtování na bodech zásobníků plynu po jednotlivých vstupních a výstupních bodech a jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit a souhrn rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity a skutečné alokace dodávek plynu zahraničních fyzických nebo právnických osob, které nejsou subjekty zúčtování, na bodech zásobníků plynu v rozdělení po jednotlivých vstupních a výstupních bodech,“.

38. V § 44 odst. 6 se na konci písmena g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   skutečné hodnoty alokace dodávek plynu z předávacích míst, případně souhrnu předávacích míst výroben plynu připojených k přepravní soustavě.“.

39. V § 44 odst. 10 se za slova „pracovního dne“ vkládají slova „plynárenského měsíce“.

40. V § 45 odstavec 8 zní:

„(8) Opravné údaje hodnot zaslaných podle odstavců 1 a 2 a § 44 odst. 2 a 6 zasílá provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu nejpozději do tří kalendářních měsíců po termínu podle odstavce 1. Ustanovení odstavců 4 a 5 se pro opravné údaje hodnot použijí přiměřeně.“.

41. V § 52 odst. 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   informaci, zda byla smlouva o dodávce plynu nebo sdružených službách dodávky plynu uzavřena spotřebitelem nebo podnikající fyzickou osobou v prostorách obvyklých k podnikání nebo mimo prostory obvyklé k podnikání nového dodavatele plynu.“.

42. V § 52 odst. 4 se slova „§ 25 odst. 1, a termínu, od kterého se má dodávka novým dodavatelem plynu uskutečnit“ nahrazují slovy „§ 25 odst. 1, termínu, od kterého se má dodávka novým dodavatelem plynu uskutečnit, a údaj podle odstavce 3 písm. e)“.

43. V § 52 odst. 9 se slova „Do pátého pracovního dne do 18:00 hodin“ nahrazují slovy „Do 14:00 hodin osmého pracovního dne“.

44. V § 52 odstavec 11 zní:

„(11) Nejpozději do 15:00 hodin pracovního dne, ve kterém byla přijata žádost podle odstavce 9, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o ukončení procesu změny dodavatele. Je-li žádost podle odstavce 9 podána u operátora trhu později než v 15:00 hodin, platí, že žádost byla podána následující pracovní den.“.

45. V § 52 odst. 14 se za slova „neprodleně informuje“ vkládají slova „nového i“.

46. V § 53 odst. 4 se číslovka „12“ nahrazuje číslovkou „17“.

47. Za § 53 se vkládají nové § 53a a 53b, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9 znějí:

㤠53a
Zkrácení dodávky plynu

(1) Žádost o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 10:00 hodin desátého pracovního dne před plánovaným ukončením dodávky. Operátor trhu zruší k požadovanému datu ve svém systému přiřazení odběrného místa k dodavateli plynu a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.

(2) Žádost o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa v případě odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 2, 3 a 4 energetického zákona9) posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 23:00 hodin kalendářního dne předcházejícího dni, ve kterém měla nabýt účinnosti změna dodavatele v systému operátora trhu, nebo mělo nabýt účinnosti odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 3 a 4 energetického zákona9). Operátor trhu zruší k požadovanému datu ve svém systému přiřazení odběrného místa k dodavateli plynu a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Zkrácení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ukončení rezervace distribuční kapacity do odběrného místa.

§ 53b
Prodloužení dodávky plynu

(1) Žádost o prodloužení dodávky plynu do odběrného místa posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 23:00 hodin posledního kalendářního dne dodávky plynu. V žádosti původní dodavatel plynu uvede nový termín ukončení dodávky plynu. Subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku, nejpozději do 23:30 hodin posledního kalendářního dne dodávky plynu. Operátor trhu neprodleně informuje o prodloužení dodávky plynu provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, dodavatele plynu a dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Prodloužení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pokračování rezervace distribuční kapacity do odběrného místa. Prodloužení dodávky plynu podle tohoto odstavce nabývá účinnosti pouze tehdy, jestliže v termínu požadovaného prodloužení není k odběrnému místu v systému operátora trhu přiřazen jiný dodavatel plynu.

(2) V případě, že zákazník odstoupil od smlouvy nebo více smluv podle § 11a odst. 2 energetického zákona9) a tuto skutečnost doložil dodavateli plynu, který je v rámci nejbližší změny dodavatele nahrazován za jiného dodavatele plynu (dále jen „původní dodavatel plynu“), a současně požaduje pokračování dodávky plynu od původního dodavatele plynu, posílá původní dodavatel plynu žádost o prodloužení dodávky plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu v termínu podle odstavce 1. Operátor trhu neprodleně informuje o žádosti o prodloužení dodávky plynu provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Původní dodavatel plynu v žádosti uvede nový termín ukončení dodávky plynu a jednoznačně označí, že se jedná o prodloužení dodávky plynu na základě odstoupení zákazníka od smlouvy podle § 11a odst. 2 energetického zákona9). Subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku v termínu podle odstavce 1. Prodloužení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pokračování rezervace distribuční kapacity do odběrného místa.

(3) Operátor trhu oznámí výsledek posouzení žádosti o prodloužení dodávky plynu podle odstavce 2 neprodleně po zaslání souhlasu subjektu zúčtování s převzetím odpovědnosti za odchylku.

(4) Operátor trhu k datu účinnosti prodloužení dodávky plynu podle odstavce 2 zruší každá jednotlivá přiřazení odběrného místa dodavatelům plynu, u kterých zákazník prokazatelně podle § 11a odst. 2 energetického zákona9) odstoupil od smlouvy, a neprodleně o této skutečnosti informuje původního dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.


9) Zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

48. V § 54 odstavec 14 zní:

„(14) Rychlá změna dodavatele plynu podle odstavců 3 až 9 se dále použije pro odběrná místa zákazníků, kde dodavatel plynu pozbyl oprávnění nebo možnost plyn dodávat. V těchto případech pozastaví operátor trhu dodavateli plynu, který pozbyl oprávnění nebo možnost plyn dodávat, možnost nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku a účastnit se denního a vnitrodenního trhu s plynem. Operátor trhu neprodleně poskytne tuto informaci všem registrovaným účastníkům trhu s plynem a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup. Postup podle odstavce 2 se nepoužije.“.

49. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

50. V příloze č. 7 části A. bodu 2 se za slova „číselný kód odběrného místa“ vkládají slova „(EIC kód)“.

51. V příloze č. 7 části B. bodu 2 písm. i) se zrušují slova „přepočtené roční“.

52. V příloze č. 10 části A. se doplňuje nový bod 4, který zní:

„4.  Plánovaná roční spotřeba se pro dané odběrné místo dále přepočítává k 1. 1. každého kalendářního roku. V tomto případě se použijí TDD platné k 1. 1. daného kalendářního roku.“.

53. V příloze č. 13 bodu 2 se slova „365 dní“ nahrazují slovy „1 rok“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.

E-shop

Katalog prací ve veřejných službách a správě, katalog správních činností 2023

Katalog prací ve veřejných službách a správě, katalog správních činností 2023

Ing. Ivan Tomší - Anag, spol. s r. o.

Po dosti dlouhé době se v rukou zaměstnavatelů ve veřejných službách a správě a služebních úřadů ocitá publikace s ustanoveními upravujícími poskytování platu podle stavu platného k 1. 1. 2023, se zařazením ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Zákon o cestovních dokladech, Praktický komentář

Zákon o cestovních dokladech, Praktický komentář

Marek Hejduk - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, je stěžejním předpisem pro vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky, jejich používání a vedení příslušných informačních systémů. Komentář nabízí výklad smyslu jednotlivých ustanovení zákona, do kterých se promítly ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Silvie Štaňko - C. H. Beck

Publikace se zabývá problematikou právního postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti v situaci, kdy do jeho působnosti zasahuje vliv řídící osoby koncernu. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.