Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


435

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2012

o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 406/2010 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb., (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ
Užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví:

a)   pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku,
b)   vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku, způsob jejich vyplňování a evidence,
c)   způsob umístění kupónů prokazujících úhradu časového poplatku ve vozidle.

§ 2
Vzory kupónů, jejich tvary, rozměry a umístění ve vozidle

(1) Vzory kupónů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) První díly kupónů mají tvar čtverce se zaoblenými rohy a u kupónů s platností na jeden rok je pravý horní roh přední strany viditelné z vnitřní strany vozidla (dále jen „přední strana“) a levý horní roh zadní strany viditelné z vnější strany vozidla (dále jen „zadní strana“) tiskové plochy zaobleně zkosen; vzdálenost protilehlých stran je 61 mm.

(3) Druhé díly kupónů mají na výšku tvar obdélníku o rozměrech 32 x 77 mm.

(4) První díl kupónu musí být nalepen přímo na vnitřní straně čirého skla předního okna motorového vozidla nebo prvního motorového vozidla v jízdní soupravě na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.

(5) V případě, že motorové vozidlo není vybaveno předním sklem, musí být první díl kupónu nalepen přímo v pravé přední části vozidla, pevně spojené s jeho nosnými částmi. Kupón musí být umístěn tak, aby byl kontrolovatelný a aby byl chráněn před přímým ostřikem způsobeným koly vozidla.

§ 3
Prvky kupónů a jejich barevné provedení

(1) Na přední a zadní straně prvních dílů kupónů jsou tyto prvky:

a)   piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii,
b)   číslo označující rok platnosti,
c)   doba platnosti, která je u ročních kupónů vyznačena písmenem „R“, u měsíčních písmenem „M“ a u desetidenních písmenem „D“,
d)   údaj o hmotnostní kategorii vozidla, pro které jsou kupóny určeny,
e)   na horní a obou bočních částech kupónů s platností na jeden měsíc a na deset dnů číslice 1 až 31 pro vyznačení dne začátku jeho platnosti a slovo „DEN“ a na spodní části římské číslice I až XII pro vyznačení příslušného měsíce a slovo „MĚSÍC“,
f)   symboly dopravních značek „dálnice“ a „silnice pro motorová vozidla“,
g)   celoplošný ochranný násek,
h)   originální rastry ve dvou barvách, v jedné z nich ochranný irisový přechod barev,
i)   plošky tištěné metalickou barvou v irisovém přechodu,
j)   opticky variabilní holografická fólie s opakujícím se motivem osobního vozidla a číslem 2013, které na přední straně kupónů částečně překrývá opticky variabilní barvu; v motivu je vyraženo písmeno „R“, „M“ nebo „D“ označující dobu platnosti kupónů,
k)   na přední straně prvních dílů kupónů je dvoupísmenná série, šestimístné pořadové číslo, rámeček pro zápis státní poznávací značky silničního motorového vozidla (dále jen „registrační značka“) s písmeny „RZ“ a text „(1. DÍL)“.

(2) Na přední straně druhých dílů kupónů jsou tyto prvky:

a)   piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii,
b)   číslo označující rok platnosti,
c)   doba platnosti, která je u ročních kupónů vyznačena písmenem „R“, u měsíčních písmenem „M“ a u desetidenních písmenem „D“,
d)   nápis „KUPÓN PROKAZUJÍCÍ ZAPLACENÍ POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ ZPOPLATNĚNÉ POZEMNÍ KOMUNIKACE (2. DÍL)“,
e)   údaj o hmotnostní kategorii vozidla, pro které je kupón určen,
f)   symboly dopravních značek „dálnice“ a „silnice pro motorová vozidla“,
g)   originální rastry ve dvou barvách, v jedné z nich ochranný irisový přechod barev,
h)   plošky tištěné metalickou barvou v irisovém přechodu,
i)   opticky variabilní holografická fólie s opakujícím se motivem osobního vozidla a číslem „2013“, které na přední straně částečně překrývá opticky variabilní barvu,
j)   dvoupísmenná série a šestimístné pořadové číslo.

(3) Na papírové podložce zadní strany druhých dílů kupónů je rámeček pro zápis registrační značky a písmena „RZ“. V horní části je údaj označující dobu platnosti, příslušnou hmotnostní kategorii a doplňkové texty ve třech jazykových mutacích.

(4) Jako základní podkladové barvy jsou použity u kupónů platných pro:

a)   jeden rok barvy žlutozelená a růžová,
b)   jeden měsíc barvy žlutozelená a zelená,
c)   deset dnů barvy fialová a modrá.

§ 4
Plošné řešení prvních dílů kupónů

(1) Piktogram vozidla je umístěn na přední straně v pravém dolním rohu a na zadní straně v levém dolním rohu. Piktogram je vysoký 3 mm a široký 8,5 mm.

(2) Nápis vyjadřující údaj o hmotnostní kategorii vozidla je vysoký 2 mm a je umístěn v pravé dolní části přední strany a levé dolní části na zadní straně kupónů.

(3) Číslo označující rok platnosti je na obou stranách umístěno v jeho střední části. Číslice jsou vysoké 11 mm.

(4) Písmeno označující dobu platnosti je na předních stranách umístěno v pravé horní části a na zadních stranách v levé horní části a je vysoké 17 mm.

(5) Symboly dopravních značek „dálnice“ a „silnice pro motorová vozidla“ jsou umístěny na předních stranách v pravé dolní části a na zadních stranách v levé dolní části. Symboly značek jsou 5,5 mm vysoké a 4,5 mm široké.

(6) Opticky variabilní holografická fólie se stříbrným opticky variabilním prvkem je na předních stranách umístěna v jeho levé spodní části a na zadních stranách v pravé spodní části. Prvek je odlišný tvarem podle doby platnosti kupónu. Na stejných místech je umístěn motiv tištěný opticky variabilní barvou. Motiv je na předních stranách částečně zakryt holografickou fólií. Na zadních stranách motivu je vyraženo písmeno „R“, „M“ nebo „D“ označující dobu platnosti kupónů.

(7) Rámeček pro zápis registrační značky je umístěn na předních stranách v jeho horní části. Rámeček je 5 mm vysoký a dlouhý 33 mm u kupónů s platností na jeden rok a deset dnů a 37 mm u kupónů s platností jeden měsíc. Písmena „RZ“ jsou 2 mm vysoká a jsou umístěna vlevo nad rámečkem.

(8) Dvoupísmenná série i šestimístné pořadové číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny na předních stranách v pravé části pod písmenem označujícím dobu platnosti. Dvoupísmenná série je umístěna vlevo od šestimístného pořadového čísla, které vykazuje červenou fluorescenci v UV záření.

(9) Text „(1. DÍL)“ je umístěn na přední straně v jeho levé horní části pod rámečkem pro zápis registrační značky.

(10) Na papírové podložce pod spodním okrajem kupónů je vytištěn třináctimístný čárový kód tmavomodré barvy.

§ 5
Plošné řešení druhých dílů kupónů

(1) Piktogram vozidla je umístěn vpravo od symbolů dopravních značek. Piktogram je vysoký 3 mm a široký 8,5 mm.

(2) Nápis vyjadřující údaj o hmotnostní kategorii vozidla je vysoký 2 mm a je umístěn v levé horní části nad symboly dopravních značek.

(3) Číslo označující rok platnosti je umístěno ve spodní části a číslice jsou vysoké 5 mm.

(4) Písmeno označující dobu platnosti je umístěno ve spodní části nalevo od číslice 2013 a je vysoké 12 mm.

(5) Symboly dopravních značek „dálnice“ a „silnice pro motorová vozidla“ jsou umístěny v levé horní části vlevo od piktogramu vozidla. Oba symboly jsou 5,5 mm vysoké a 4,5 mm široké.

(6) Duhová fólie se stříbrným opticky variabilním prvkem a motiv tištěný opticky variabilní barvou jsou umístěny v pravé spodní části. Motiv je částečně zakryt fólií.

(7) Dvoupísmenná série i šestimístné pořadové číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny ve střední části nad holografickým prvkem. Dvoupísmenná série je umístěna vlevo od šestimístného pořadového čísla, které vykazuje červenou fluorescenci v UV záření.

(8) Nápis „KUPÓN PROKAZUJÍCÍ ZAPLACENÍ POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ ZPOPLATNĚNÉ POZEMNÍ KOMUNIKACE (2. DÍL)“ je umístěn v horní části. Nápis je rozdělen do pěti řádků a výška písmen v nápisu je 1,5 mm.

(9) Rámeček pro zápis registrační značky je vysoký 6 mm a široký 42 mm a je umístěn na papírové podložce zadní strany kupónu otočený o 90°. Vpravo od rámečku jsou písmena „RZ“ vysoká 2 mm. V horní části je písmeno označující dobu platnosti, údaj o hmotnostní kategorii vozidla a doplňkové texty ve třech jazykových mutacích.

§ 6
Způsob vyplňování kupónů a vyznačování začátku jejich platnosti

(1) Údaj o registrační značce se vyplní na obou dílech kupónu v místech k tomu určených. Údaj se vyplní čitelně tak, aby nebyl běžným způsobem odstranitelný.

(2) Případná změna registrační značky vozidla nemá vliv na platnost kupónu.

(3) Vyznačení doby platnosti kupónů prokazujících zaplacení poplatku na jeden měsíc nebo deset dnů provádí prodejce při prodeji děrovacími kleštěmi na prvních dílech kupónů v místě určeném pro vyznačení příslušného měsíce a dne [§ 3 odst. 1 písm. e)].

§ 7
Způsob evidence kupónů

Kupóny se evidují podle doby jejich platnosti a podle dvoupísmenných sérií a šestimístných pořadových čísel. V evidenci se zachycují veškeré přijaté, vydané, prodané a vrácené kupóny. Zvlášť se evidují kupóny poškozené, vyměněné nebo kupóny s chybným vyznačením doby platnosti.

§ 8
Pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku

Pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 9
Přechodné ustanovení

Platnost kupónů vzoru 2012 vydaných podle dosavadních právních předpisů není dotčena u kupónů s platností na deset dnů do 9. ledna 2013 a u kupónů s platností na 1 měsíc a kalendářní rok do 31. ledna 2013.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 527/2006 Sb.

§ 10

Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb., vyhlášky č. 14/2009 Sb., vyhlášky č. 483/2009 Sb., vyhlášky č. 333/2010 Sb. a vyhlášky č. 356/2011 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   pozemní komunikace, jejichž užití podléhá mýtnému,
b)   další skutečnosti uváděné v evidenci údajů o mýtném nezbytné pro provozování systému elektronického mýtného,
c)   výši kauce při poskytnutí elektronického zařízení,
d)   způsob provádění evidence v systému elektronického mýtného,
e)   způsob nakládání s elektronickým zařízením a podmínky jeho užívání,
f)   způsob úhrady mýtného a prokázání úhrady mýtného,
g)   druhy údajů, které jsou potřebné k zadání do elektronického zařízení a které umožňují stanovení mýtného,
h)   strukturu, popis a způsob výpočtu nákladů a způsob stanovení sazeb mýtného,
i)   náležitosti plánu rizik.“.

2. V části první se hlava II včetně nadpisu zrušuje.

3. Přílohy č. 1 a 2 se zrušují.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Dobeš v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Stavební zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 183/2006 Sb. - Srovnávací texty

Stavební zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 183/2006 Sb. - Srovnávací texty

Dominik Žídek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, přináší dlouho diskutované změny a zasahuje do většiny oblastí správního práva. Částečně zachovává pojmy a instituty zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a ...

Cena: 650 KčKOUPIT

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Vladimír Pelc - C. H. Beck

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období let 2020 a 2021. Jde o systematický a přehledný výklad základních institutů daní z příjmů, v poznámkách k ustanovením zákona jsou popsány daňověprávní skutečnosti. Reflektuje nejnovější teoretické ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Lesní zákon. Komentář

Lesní zákon. Komentář

Martin Flora, Jiří Staněk, Ivana Průchová - C. H. Beck

Lesní zákon je právním předpisem určujícím základní pravidla chování na více než třetině našeho území. Právě takovou jeho část zaujímají lesy. Za 26 let platnosti byly k zákonu publikovány pouze dva komentáře, přičemž od vydání posledního z nich uplynulo již 12 let. Od té doby byl ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.