Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


421

VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2012,

kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 4, § 102 odst. 3, § 105 odst. 1, § 237e odst. 1, § 260f odst. 1 a § 260m zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 187/2004 Sb. a zákona č. 104/2011 Sb.:

§ 1
Způsob provádění osobní prohlídky
(K § 48 odst. 4 celního zákona)

(1) Osobní prohlídka se provádí v místnostech nebo vyhrazených prostorách, které jsou osvětleny, mají dostatečnou teplotu, jsou vybaveny na odkládání oděvů a věcí osoby, u které se osobní prohlídka provádí, a dosažitelným příslušenstvím umožňujícím umytí po provedené osobní prohlídce, a které jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob.

(2) Osobní prohlídku provádí celník stejného pohlaví za přítomnosti jím určené osoby stejného pohlaví, pokud o přítomnost této osoby, jejíž vztah je k osobě celníka a kontrolované osoby nestranný, kontrolovaná osoba požádá.

(3) Osobní prohlídka se provádí nejdříve prohlídkou pokrývky hlavy, obuvi, částí svrchního ošacení a dutiny ústní. Poté pokračuje celník prohlídkou dalších částí oděvu včetně prádla a dalších částí těla.

(4) Má-li celník důvodné podezření, že se ukrývané zboží nachází v konkrétní části oděvu, obuvi nebo těla, provede nejdříve prohlídku této části oděvu, obuvi nebo těla.

§ 2
Podmínky řízení o přidělení celně schváleného určení prováděného mimo celní prostor a výše nákladů za provedení tohoto řízení
(K § 102 odst. 3 celního zákona)

(1) Řízení o přidělení celně schváleného určení se provede mimo celní prostor za podmínky, že

a)   v době navržené deklarantem jsou potřebné doklady, zboží a případně dopravní prostředek, v němž se zboží dopravuje, připraveny tak, aby bylo možno řízení bezodkladně zahájit a bez průtahů ukončit,
b)   provedení řízení mimo celní prostor je odůvodněno hospodárností, zejména usnadní-li dopravu zboží, nebo je-li to jinak naléhavé,
c)   provedení řízení mimo celní prostor nebrání provozní podmínky celního úřadu, nebo
d)   celní úřad neurčí, že dohled provede jen kontrolou dokladů a písemností, aniž musí být celnímu úřadu předloženo zboží.

(2) Za řízení provedené mimo celní prostor se stanoví náklady celního úřadu takto:

a)   za každých započatých 15 minut řízení a cesty nutné k dostavení se na místo řízení a zpět v pracovní době celního úřadu 50 Kč,
b)   za každých započatých 15 minut řízení a cesty nutné k dostavení se na místo řízení a zpět v pracovních dnech mimo pracovní dobu celního úřadu 75 Kč, nebo
c)   za každých započatých 15 minut řízení a cesty nutné k dostavení se na místo řízení a zpět ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu 100 Kč. 

(3) Náklady celního úřadu za řízení provedené mimo celní prostor jsou také

a)   náklady celním úřadem prokázaných jízdních výdajů1), nebo
b)   náhrada za používání silničních motorových vozidel celního úřadu při pracovních cestách1).

§ 3
Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely
(K § 105 odst. 1 celního zákona)

Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 4
Vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit
(K § 237e odst. 1 celního zákona)

Vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Vzory
(K § 260m celního zákona)

§ 5

Vzor záruční listiny pro zajištění celního a daňového dluhu soubornou jistotou je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6

Vzor osvědčení, jímž prokazuje uživatel údaje stanovené v rozhodnutí o povolení zajišťovat celní a daňový dluh soubornou jistotou, je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 7

(1) Oprávnění fyzické osoby činit úkony jménem uživatele souborné jistoty se v osvědčení potvrdí tak, že na zadní straně osvědčení v bodě 10 se uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení oprávněné osoby a její podpisový vzor, které uživatel souborné jistoty opatří svým podpisem v bodě 11. Nepoužité rubriky na zadní straně osvědčení může uživatel souborné jistoty proškrtnout, pokud je nepředpokládá využít pro další oprávnění. Do proškrtnutých rubrik nelze žádné údaje uvádět. Zápis o oprávnění osoby může uživatel souborné jistoty kdykoliv zrušit přeškrtnutím jména a příjmení oprávněné osoby s uvedením data a poznámky „Zrušeno“. Předložením osvědčení prokazují oprávněné osoby, uvedené uživatelem souborné jistoty na jeho zadní straně, že jsou oprávněny za uživatele souborné jistoty jednat v rozsahu uvedených právních úkonů a zajišťovat celní a daňový dluh soubornou jistotou.

(2) Osvědčení se vyplňuje psacím strojem, tiskem nebo jinak strojopisem, nikoliv ručně. Text zapsaný na přední straně osvědčení není přípustné po jeho vydání přepisovat, jinak měnit ani doplňovat. Do předepsaných odstavců v jednotlivých rubrikách na zadní straně lze zapisovat pouze vyhrazené údaje, které nelze přepisovat, jinak měnit ani doplňovat, pokud nejde o zápisy podle odstavce 1 věty čtvrté.

§ 8

Tiskopis osvědčení má formát 210 x 148 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě modré, na kterém je viditelné každé mechanické nebo chemické padělání. Pro výrobu tiskopisu se používá bílý bezdřevý papír o plošné hmotnosti nejméně 100 g/m2. Tiskopis osvědčení obsahuje název nebo značku tiskárny a označení tiskopisu.

§ 9

Vzor záruční listiny pro zajištění celního a daňového dluhu jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 10

(1) Vzor Záručního dokladu jednotlivé jistoty (dále jen „záruční doklad“), který je záručním dokladem podle § 9, je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Tiskopis Záručního dokladu je formátu 148 x 105 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě zelené, na kterém je viditelné každé mechanické nebo chemické padělání. Pro výrobu tiskopisů se používá bílý bezdřevý papír o plošné hmotnosti nejméně 55 g/m2. Tiskopis Záručního dokladu obsahuje název nebo značku tiskárny, označení tiskopisu a sériové číslo pro rozlišení jednotlivých tiskopisů.

§ 11

Vzor záruční listiny pro zajištění celního a daňového dluhu jednotlivou jistotou s použitím záruční listiny je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 12
Stanovení operací, při kterých může být celní a daňový dluh zajištěn soubornou jistotou
(K § 260f odst. 1 celního zákona)

Je-li zajištění celního a daňového dluhu soubornou jistotou dostatečné, může být toto zajištění použito u všech operací stanovených v záruční listině, u kterých je zajištění celního a daňového dluhu povinné nebo je celním úřadem požadováno.

§ 13
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 171/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, se zrušuje.

§ 14
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr
Ing. Kalousek v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Služební vztahy a výkon závislé práce

Služební vztahy a výkon závislé práce

Jan Pichrt, Martin Kopecký, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Editoři této publikace se rozhodli vytvořit tuto kolektivní monografii, která český trh právní literatury obohatí o dosud ojedinělý počin; počin, který by měl oslovit odbornou veřejnost i praxi a přispět k vyvolání další potřebné diskuse o právních institutech státní služby. Z ...

Cena: 425 KčKOUPIT

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. a kolektiv - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na různé aspekty vztahů mezi spotřebiteli a dodavateli, kdy spotřebitel je slabší stranou, dodavatel (podnikatel) má vzhledem ke svému postavení silnější postavení, které by však neměl zneužívat. Autoři se snaží tyto vzájemné vztahy analyzovat co nejkomplexněji, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o státním podniku v praxi

Zákon o státním podniku v praxi

JUDr. Jaroslav Muroň - GRADA Publishing, a. s.

Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017.

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.