Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


419

VYHLÁŠKA

ze dne 22. listopadu 2012

o ochraně pokusných zvířat

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 15b odst. 1, § 15c odst. 7, § 15g odst. 7, § 16a odst. 1, § 17 odst. 3, § 17a odst. 5 písm. b), c) a d), § 18c odst. 5 a § 18g odst. 8 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat a vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných zvířat,
b)   seznam údajů, které je chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat nebo uživatel pokusných zvířat povinen předložit posuzovatelům, a obsah písemného posudku posuzovatelů,
c)   vzory statistických tabulek a pokyny pro jejich vyplnění,
d)   vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů a vzor formuláře projektu pokusů,
e)   požadavky na prostory a vybavení zařízení, pokud jde o jejich funkci a obecné uspořádání, chovné prostory, prostory pro provádění obecných a specifických pokusů, provozní prostory, požadavky na prostředí a jeho kontrolu, pokud jde o větrání a teplotu, osvětlení, hluk, poplašné systémy, a další požadavky na zařízení, prostory a vybavení,
f)   požadavky týkající se péče a umístění pokusných zvířat, pokud se jedná o zdravotní stav, zvířata odchycená ve volné přírodě k pokusům, umístění pokusných zvířat, úpravu prostředí, konstrukci uzavřených prostor, krmení, napájení a konstrukci a vybavení pro odpočinek a spánek a manipulaci s pokusnými zvířaty,
g)   požadavky týkající se péče a umístění ve vztahu k jednotlivým druhům pokusných zvířat,
h)   kritéria přiřazování, faktory, jež se vztahují k danému pokusu, a příklady různých pokusů zařazených do jednotlivých kategorií závažnosti na základě faktorů, jež se vztahují k danému druhu pokusu,
i)   metody usmrcování jednotlivých druhů pokusných zvířat,
j)   počet pokusných zvířat při jejich přepravě v kontejneru.

§ 2
Vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat a vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných zvířat

(1) Vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných zvířat je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3
Seznam údajů předkládaných posuzovatelům a obsah písemného posudku

(1) Chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat nebo uživatel pokusných zvířat, který žádá o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, oprávnění k dodávce pokusných zvířat nebo oprávnění k používání pokusných zvířat (dále jen „žadatel“), posuzovatelům předloží

a)   doklad opravňující k používání stavby k chovu nebo dodávce pokusných zvířat nebo k provádění pokusů na pokusných zvířatech podle stavebního zákona nebo závazný posudek příslušné krajské veterinární správy v územním, stavebním a kolaudačním řízení, je-li požadován jinými právními předpisy2),
b)   písemné vyjádření příslušné krajské veterinární správy k činnosti zařízení,
c)   provozní řád zařízení,
d)   technologické postupy,
e)   dokumentaci o charakteru objektů zařízení, včetně adresy, přesného umístění, názvu, popřípadě jiného označení jednotlivých prostor, které slouží k chovu nebo dodávce pokusných zvířat nebo kde jsou prováděny pokusy na pokusných zvířatech,
f)   organizační schéma zařízení,
g)   seznam pracovních míst, která lze zastávat pouze s osvědčením o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů nebo s osvědčením o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat, doložený jmenným seznamem zaměstnanců s výkazem, zda jim toto osvědčení bylo vydáno,
h)   doklad prokazující získání příslušného vysokoškolského vzdělání podle zákona o vysokých školách v případě určeného veterinárního lékaře.

(2) Žádá-li žadatel o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat nebo k používání pokusných zvířat na další období, předloží posuzovatelům za předchozí období uděleného oprávnění, kromě údajů a dokladů podle odstavce 1,

a)   dokumentaci o
1.  chovu pokusných zvířat, jde-li o chovatele pokusných zvířat nebo dodavatele pokusných zvířat, a
2.  chovu a použití pokusných zvířat, jde-li o uživatele pokusných zvířat,
b)   záznamy o
1.  počtu chovaných, nakoupených nebo dodaných pokusných zvířat, jde-li o chovatele pokusných zvířat nebo dodavatele pokusných zvířat, s doložením jejich původu a
2.  počtu použitých, chovaných nebo nakoupených pokusných zvířat, jde-li o uživatele pokusných zvířat, s doložením jejich původu,
c)   záznamy o počtu uhynulých pokusných zvířat,
d)   záznamy o kontrolách zdravotního stavu pokusných zvířat, včetně výsledků kontrolních laboratorních vyšetření,
e)   záznamy orgánů dozoru,
f)   projekty pokusů, včetně dokumentů, které nebyly schváleny odbornou komisí pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat nebo státním orgánem příslušným ke schvalování projektů pokusů, jedná-li se o uživatele pokusných zvířat,
g)   dokumentaci o použitých pokusných zvířatech ve vztahu k příslušným projektům pokusů, které proběhly od předchozího posouzení posuzovateli, jedná-li se o uživatele pokusných zvířat,
h)   podklady poskytnuté pro evidenci zvířat státnímu orgánu příslušnému ke schvalování projektů pokusů, jedná-li se o uživatele pokusných zvířat,
i)   změny údajů zařízení nebo chovatele pokusných zvířat, dodavatele pokusných zvířat nebo uživatele pokusných zvířat.

(3) Písemný posudek obsahuje kromě náležitostí stanovených správním řádem a náležitostí stanovených v § 15b odst. 4 zákona zejména

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzovatelů, číslo osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů posuzovatele,
b)   vyjádření, zda žadatel předložil všechny údaje a doklady uvedené v odstavci 1, popřípadě v odstavci 2,
c)   posouzení předložené dokumentace, zejména zjištěné závady a nedostatky,
d)   posouzení prostorové kapacity zařízení a technického vybavení prostor, ve kterých jsou chována, dodávána a používána pokusná zvířata, zejména zjištěné závady a nedostatky,
e)   doporučená opatření k okamžitému provedení před vydáním rozhodnutí o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat nebo k používání pokusných zvířat a doporučená opatření dlouhodobého charakteru spolu s termínem k jejich provedení,
f)   stanovisko posuzovatelů, zda žadatel splňuje či nesplňuje požadavky na chov pokusných zvířat, dodávku pokusných zvířat nebo na používání pokusných zvířat stanovené zákonem a touto vyhláškou; nesplňuje-li žadatel tyto požadavky, též uvedení nedostatků, které jsou v rozporu se zákonem nebo touto vyhláškou,
g)   název státního orgánu příslušného ke schvalování projektů pokusů podle § 23 zákona, jedná-li se o uživatele pokusných zvířat,
h)   prohlášení chovatele pokusných zvířat, dodavatele pokusných zvířat nebo uživatele pokusných zvířat, že je s obsahem posudku seznámen, datum a podpisy posuzovatelů a žadatele.

§ 4
Vzory statistických tabulek, pokyny pro jejich vyplnění a další údaje, které musí obsahovat souhrnná zpráva o činnosti zařízení

Vzory statistických tabulek a pokyny pro jejich vyplnění jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5
Vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů a vzor formuláře návrhu projektu pokusů

(1) Vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Vzor formuláře návrhu projektu pokusů je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 6
Požadavky na prostory a vybavení zařízení, požadavky na prostředí a jeho kontrolu a další požadavky na zařízení, prostory a vybavení

(1) Požadavky na prostory a vybavení zařízení, pokud jde o jejich funkci a obecné uspořádání, chovné prostory, prostory pro provádění obecných a specifických pokusů, provozní prostory, požadavky na prostředí a jeho kontrolu, pokud jde o větrání a teplotu, osvětlení, hluk, poplašné systémy, jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Požadavky na prostory, jejich velikost a vybavení ve vztahu k jednotlivým druhům pokusných zvířat a požadavky týkající se péče a umístění ve vztahu k jednotlivým druhům pokusných zvířat jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 7
Požadavky týkající se péče a umístění pokusných zvířat

Požadavky týkající se péče a umístění pokusných zvířat, pokud se jedná o zdravotní stav, zvířata odchycená ve volné přírodě k pokusům, umístění pokusných zvířat, úpravu prostředí, konstrukci uzavřených prostor, krmení, napájení a konstrukci a vybavení pro odpočinek a spánek a manipulaci s pokusnými zvířaty jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 8
Kritéria přiřazování pokusů do jednotlivých kategorií závažnosti, faktory a příklady různých pokusů zařazených do jednotlivých kategorií závažnosti na základě faktorů

Kritéria přiřazování, faktory, jež se vztahují k danému pokusu, a příklady různých pokusů zařazených do jednotlivých kategorií závažnosti na základě faktorů, jež se vztahují k danému druhu pokusu, jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 9
Metody usmrcování jednotlivých druhů pokusných zvířat

Metody usmrcování jednotlivých druhů pokusných zvířat jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

§ 10
Počet pokusných zvířat při jejich přepravě v kontejneru

Počet pokusných zvířat při jejich přepravě v kontejneru je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

§ 11
Přechodné ustanovení

Do 31. prosince 2016 může chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat a uživatel pokusných zvířat zajistit v prostorech uvnitř zařízení, které jsou trvale určeny k chovu nebo využití pokusných zvířat, velikosti chovných nádob nebo klecí, prostorové uspořádání boxů nebo stání pro vybrané druhy pokusných zvířat podle dosavadní právní úpravy.

§ 12
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat.
2.  Vyhláška č. 39/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat.
3.  Vyhláška č. 128/2010 Sb., o způsobilosti k označování psů tetováním.

§ 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:
Ing. Bendl v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 419/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 419/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 419/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 419/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 419/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 419/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 419/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 419/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 419/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 419/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 419/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely.
2)   Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, zejména rozsáhlou novelou zákonem č. 64/2017 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní úpravu s využitím ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění daňového řádu, zákona o daňovém poradenství, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, a řadu dalších ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Insolvenční řízení, 2. vydání

Insolvenční řízení, 2. vydání

Hásová, Moravec - C. H. Beck

Je nepochybné, že právní úprava insolvenčního práva zahrnuje vyvíjející se oblast, která se snaží nastavit pravidla pro optimální řešení krize a vymanění se z bludného kruhu chudoby. Druhé vydání publikace Insolvenční řízení, zabývající se právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.