Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


383

ZÁKON

ze dne 24. října 2012

o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a v souladu s Rámcovou úmluvou Organizace spojených národů o změně klimatu3) (dále jen „Úmluva“) upravuje

a)   práva a povinnosti provozovatelů zařízení, provozovatelů letadel a dalších osob při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (dále jen „povolenka“),
b)   postup při vydávání povolení k emisím skleníkových plynů a rozhodování o jeho změnách,
c)   postup při vydávání a přidělování povolenek a podmínky obchodování s nimi,
d)   podmínky hospodaření s povolenkami, jednotkami přiděleného množství a jinými právy k vypouštění emisí skleníkových plynů,
e)   použití jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností v systému obchodování s povolenkami (dále jen „systém obchodování“),
f)   působnost orgánů veřejné správy podle tohoto zákona,
g)   sankce za porušení uložených povinností stanovených tímto zákonem nebo uložených na jeho základě.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   zařízením stacionární technická jednotka, ve které se provozuje jedna nebo více činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu nebo s nimi přímo související činnosti, které mají technickou spojitost s činnostmi provozovanými na daném místě a které mohou mít vliv na emise; za zařízení se nepovažují stacionární technické jednotky používané k výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků a postupů,
b)   skleníkovým plynem oxid uhličitý, methan, oxid dusný, chlorfluorderiváty uhlovodíků, perfluorované deriváty uhlovodíků, hexafluorid sírový a jiné plynné složky atmosféry, přírodní i antropogenní, které absorbují a opětovně vyzařují infračervené záření,
c)   emisí uvolňování skleníkových plynů do atmosféry ze zdrojů v zařízení nebo uvolňování plynů určených ve vztahu k činnosti v oblasti letectví uvedené v příloze č. 1 z letadel vykonávajících takovou činnost,
d)   provozovatelem zařízení osoba, která zařízení skutečně provozuje; není-li taková osoba známa, považuje se za provozovatele zařízení vlastník zařízení,
e)   provozovatelem letadla osoba, která provozováním letadla vykonává některou z činností v oblasti letectví uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a splňuje alespoň jednu z těchto podmínek
   1. má provozní licenci vydanou v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4), nebo
   2. spadá pod správu České republiky podle seznamu provozovatelů letadel vydaného Evropskou komisí podle čl. 18a odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES;
   v případě, že tato osoba není známa nebo ji vlastník letadla neidentifikoval, se za provozovatele letadla považuje vlastník letadla,
f)   povolením rozhodnutí, kterým se povolují v rozsahu získaných povolenek emise a kterým se stanoví podmínky jejich zjišťování, vykazování a ověřování,
g)   ekvivalentem tuny oxidu uhličitého jedna metrická tuna oxidu uhličitého nebo množství jiného skleníkového plynu, které má podle přímo použitelného předpisu Evropské unie5) stejný účinek globálního ohřevu na klimatický systém Země,
h)   novým účastníkem na trhu provozovatel jakéhokoli zařízení provádějícího jednu či více činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, kterému bylo uděleno povolení k vypouštění emisí poprvé po 30. červnu 2011, nebo jakéhokoli zařízení provádějícího jednu či více činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, u kterého došlo k rozsáhlému rozšíření kapacity podle předpisu Evropské unie6) po 30. červnu 2011, pouze pokud jde o toto rozšíření,
i)   podstatnou změnou v provozu zařízení rozsáhlé rozšíření nebo snížení kapacity, částečné ukončení nebo ukončení provozu nebo částečné obnovení provozu po jeho předchozím ukončení nebo částečném ukončení podle předpisu Evropské unie6),
j)   stranou přílohy I strana uvedená v příloze I Úmluvy, která ratifikovala Kjótský protokol7) v souladu s článkem 1 bodem 7 Kjótského protokolu,
k)   projektovou činností opatření realizované formou projektu schváleného jednou nebo více stranami přílohy I v souladu s článkem 6 nebo článkem 12 Kjótského protokolu a rozhodnutími přijatými na základě Úmluvy nebo Kjótského protokolu,
l)   jednotkou snížení emisí jednotka vydaná na základě článku 6 Kjótského protokolu a rozhodnutí přijatých na základě Úmluvy nebo Kjótského protokolu, odpovídající právu provozovatele zařízení vypustit do ovzduší ekvivalent tuny oxidu uhličitého,
m)   jednotkou ověřeného snížení emisí jednotka vydaná na základě článku 12 Kjótského protokolu a rozhodnutí přijatých na základě Úmluvy nebo Kjótského protokolu, odpovídající právu provozovatele zařízení vypustit do ovzduší ekvivalent tuny oxidu uhličitého,
n)   jednotkou přiděleného množství majetková hodnota odpovídající oprávnění České republiky vypustit na základě Kjótského protokolu do ovzduší ekvivalent jedné tuny oxidu uhličitého,
o)   výrobcem elektřiny zařízení, které ke dni 1. ledna 2005 nebo později vyrábělo elektřinu na prodej třetím osobám a v němž neprobíhá jiná činnost uvedená v příloze č. 1 k tomuto zákonu než spalování paliv,
p)   provozovatelem obchodní letecké dopravy provozovatel letadla, který za úplatu poskytuje letecké služby veřejnosti za účelem přepravy cestujících, nákladu nebo poštovních zásilek,
q)   emisemi způsobenými letectvím emise z letadel vzniklé při činnostech v oblasti letectví uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
r)   historickými emisemi způsobenými letectvím průměrná střední hodnota ročních emisí z letadel vzniklých v letech 2004 až 2006 při činnostech v oblasti letectví uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
s)   spalováním každá oxidace paliv bez ohledu na způsob, jakým jsou tímto procesem vyprodukované teplo, elektřina nebo mechanická energie využity, a veškeré jiné přímo spojené činnosti, včetně čištění odpadních plynů,
t)   povolenkou jiná majetková hodnota odpovídající právu provozovatele zařízení nebo provozovatele letadla vypustit do ovzduší ekvivalent tuny oxidu uhličitého,
u)   členským státem členský stát Evropské unie, Norské království, Lichtenštejnské knížectví a Islandská republika,
v)   zasvěcenou osobou právnická, podnikající fyzická osoba nebo fyzická osoba, která drží důvěrnou informaci z důvodů uvedených v čl. 38 odst. 1 nařízení Evropské komise o dražbách povolenek8).

ČÁST DRUHÁ
Povolení k emisím skleníkových plynů

§ 3
Povolení a náležitosti žádosti o povolení

(1) Provozovatel zařízení je povinen je provozovat jen na základě a v souladu s povolením vydaným Ministerstvem životního prostředí (dále jen „ministerstvo“).

(2) Žádost o vydání povolení musí obsahovat

a)   popis zařízení a s ním spojených činností včetně technologií, které jsou nebo mají být používány,
b)   výčet surovin a pomocných materiálů, s nimiž je nakládáno způsobem, který může mít vliv na emise,
c)   seznam a popis zdrojů emisí, které jsou součástí zařízení,
d)   popis dosavadních nebo uvažovaných opatření pro zjišťování a vykazování emisí a
e)   stručné shrnutí údajů uvedených v písmenech a) až d).

(3) Žádost o vydání povolení podává provozovatel zařízení ministerstvu na formuláři stanoveném prováděcím právním předpisem. Žadatel je jediným účastníkem řízení o vydání povolení.

(4) Ministerstvo povolení vydá, pokud provozovatel zařízení prokáže, že má dostatečné materiální, technické a organizační vybavení ke zjišťování a vykazování emisí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie5).

(5) Ministerstvo na základě žádosti vydá jedno povolení pro více zařízení, která jsou umístěna ve stejné provozovně9).

(6) Rozhodnutí o povolení obsahuje

a)   popis zařízení a s ním spojených činností a identifikační údaje o umístění zařízení, jimiž jsou obec, katastrální území a číslo popisné, je-li přiděleno,
b)   plán pro monitorování a vykazování emisí zpracovaný podle přímo použitelného předpisu Evropské unie5).

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor formuláře žádosti o vydání povolení.

§ 4
Změna a zánik povolení

(1) Provozovatel zařízení je povinen neprodleně oznámit ministerstvu každou zamýšlenou změnu v užívání, způsobu provozu nebo kapacitě zařízení, která může vyžadovat změnu podmínek zjišťování emisí nebo podmínek vykazování emisí, zejména podstatnou změnu v provozu zařízení. Dále je povinen oznámit ministerstvu každou změnu údajů uvedených v povolení podle § 3, a to do 1 měsíce ode dne, kdy ke změně došlo, nejpozději však do 31. prosince roku, ve kterém k změně došlo.

(2) Ministerstvo provede na základě oznámení podle odstavce 1 nebo nejméně jednou za 5 let přezkum podmínek výkonu povolení.

(3) Ministerstvo na základě přezkumu podle odstavce 2 povolení změní nebo zruší,

a)   zjistí-li, že došlo ke změně v užívání, způsobu provozu, kapacitě zařízení nebo údajích uvedených v povolení, která vyžaduje změnu podmínek zjišťování emisí nebo podmínek vykazování emisí,
b)   došlo-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení, nebo
c)   došlo-li při výkonu povolení k závažnému nebo opakovanému porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo uložených na jeho základě.

(4) Ministerstvo povolení zruší

a)   nevyužívá-li provozovatel povolení bez zvláštního důvodu po dobu delší než 2 roky,
b)   na žádost provozovatele zařízení, nebo
c)   pokud je provoz zařízení ukončen nebo je obnovení provozu zařízení technicky nemožné.

(5) Není-li zařízení v provozu, ačkoli v provozu bylo, a provozovatel zařízení ministerstvu neprokáže, že provoz zařízení ve lhůtě 6 měsíců od ukončení provozu obnoví, má se za to, že provoz zařízení je ukončen. Tato lhůta se prodlouží na 18 měsíců v případě, že zařízení není v provozu z důvodu nepředvídatelné události, která nemá původ v provozu zařízení.

(6) Odstavec 5 se nevztahuje na zařízení, která jsou v rezervě nebo v pohotovostním režimu, a na zařízení provozovaná podle sezónního rozvrhu, pokud má provozovatel povolení podle tohoto zákona a příslušná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávané podle jiných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí10), je technicky možné zahájit provoz bez provedení fyzických změn zařízení a je na něm prováděna pravidelná údržba.

ČÁST TŘETÍ
Obchodování s povolenkami

§ 5
Národní správce rejstříku obchodování s povolenkami

Národním správcem rejstříku obchodování s povolenkami (dále jen „správce rejstříku“) je operátor trhu založený podle energetického zákona11) (dále jen „operátor trhu“).

§ 6
Podmínky účasti na systému obchodování

(1) Provozovatel zařízení se stává účastníkem systému obchodování dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení podle § 3.

(2) Provozovatel letadla se stává účastníkem systému obchodování dnem zahájení provozování činnosti v oblasti letectví uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla je povinen do 20 dnů ode dne, kdy se stal účastníkem systému obchodování, požádat správce rejstříku o zřízení účtu v rejstříku obchodování s povolenkami (dále jen „rejstřík“) podle § 5.

(4) Provozovatel zařízení přestává být účastníkem systému obchodování dnem zániku povolení.

(5) Provozovatel letadla přestává být účastníkem systému obchodování na konci roku, v kterém nevykoná žádnou činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

§ 7
Dražba povolenek a využití výnosů z dražby

(1) Povolenky pro provozovatele zařízení pro obchodovací období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020 a pro každé následující obchodovací období, které nejsou přiděleny bezplatně podle tohoto zákona, jsou draženy v souladu s pravidly stanovenými nařízením Evropské komise (dále jen „Komise“) o dražbách povolenek8).

(2) V obchodovacím období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020 a v každém následujícím obchodovacím období se vydraží 15 % povolenek určených pro provozovatele letadel.

(3) Povolenky ze zvláštní rezervy pro provozovatele letadel podle § 13 odst. 4, 5 a 6, které nebyly přiděleny, se vydraží v souladu s pravidly stanovenými přímo nařízením Komise o dražbách povolenek8).

(4) Povolenky draží operátor trhu.

(5) Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a 3 je příjmem státního rozpočtu. Alespoň 50 % z výnosu z dražeb povolenek je účelově vázáno na dodatečné financování činností vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů, na podporu inovací v průmyslu, na opatření, jejichž cílem je zvýšit energetickou účinnost včetně výstavby a rekonstrukce soustav zásobování tepelnou energií, snižování energetické náročnosti budov a zvyšování účinnosti užití energie v průmyslu a energetice, na podporu vědy a výzkumu v oblasti efektivního nakládání se zdroji, na podporu úspor energie na straně spotřebitelů, na adaptační opatření, na plnění mezinárodních závazků České republiky a rozvojovou pomoc v oblasti ochrany klimatu, na náklady spojené s fungováním a správou Evropského systému obchodování a správou rejstříku a na podporu výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií a akcí vědecko-technického rozvoje v oblasti snižování emisí skleníkových plynů z dopravy, zejména z civilního letectví.

(6) Výdaje odpovídající výnosu z dražeb povolenek podle odstavce 5 věty druhé jsou v roce 2013 realizovány prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, v letech 2014 až 2015 z 35 % realizovány prostřednictvím kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu a z 65 % prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, v letech 2016 až 2020 ze 40 % realizovány prostřednictvím kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu a z 60 % prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.

(7) Pokud výdaje realizované prostřednictvím Státního fondu životního prostředí odpovídající výnosům z dražeb povolenek v letech 2013 až 2015 nedosáhnou 8 miliard Kč, bude zbývající část v letech 2016 až 2018 rovnoměrně doplněna z nároku Ministerstva průmyslu a obchodu podle odstavce 6.

§ 8
Vydávání povolenek a podmínky obchodování s povolenkami

(1) Správce rejstříku každý rok nejpozději do posledního dne měsíce února vydá provozovateli zařízení a provozovateli letadla množství povolenek přidělené mu pro daný rok rozhodnutím ministerstva podle § 10 až 14.

(2) Povolenky, které má provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla na svém účtu, může převést na jinou osobu. K převodu povolenky dochází okamžikem připsání povolenky na účet nabyvatele v rejstříku. Povolenky nemohou být vkladem do základního kapitálu obchodní společnosti.

(3) V případě zániku nebo smrti majitele povolenek, přecházejí povolenky na právního nástupce majitele povolenek.

§ 9
Vyřazení povolenek

(1) Provozovatel zařízení, provozovatel letadla nebo osoba, která byla v předchozím roce provozovatelem zařízení nebo letadla, jsou povinni každý rok do 30. dubna vyřadit z obchodování postupem stanoveným přímo použitelnými předpisy Evropské unie12) množství povolenek, které odpovídá množství emisí v předchozím roce vykázanému a ověřenému způsobem stanoveným v § 15 zákona. Okamžikem vyřazení přestávají být povolenky obchodovatelné. Provozovatel zařízení nesmí pro účely vyřazení povolenek použít povolenky přidělené provozovatelům letadla.

(2) Za povolenku podle odstavce 1 se považuje i povolenka vydaná příslušným orgánem jiného členského státu nebo povolenka vydaná příslušným orgánem jiného než členského státu, je-li vydána postupem, který je v souladu s předpisy Evropské unie1), 2).

(3) Ke splnění povinnosti podle odstavce 1 lze použít pouze povolenku vydanou na obchodovací období, v jehož roce bylo množství emisí vykázáno a ověřeno. Povolenky, které nebyly vyřazeny z obchodování v souladu s odstavcem 1, správce rejstříku vyřadí z obchodování do 4 měsíců od začátku následujícího obchodovacího období. Za takto vyřazené povolenky přidělí správce rejstříku osobám, které je drží, odpovídající množství povolenek na následující obchodovací období, a to do 30 dnů od vyřazení.

(4) Povinnost vyřadit povolenky nevzniká ve vztahu k emisím, u nichž bylo ověřeno, že byly zachyceny, přepraveny a trvale uloženy do úložiště oxidu uhličitého provozovaného podle jiného právního předpisu13) nebo podle platné právní úpravy jiného členského státu.

(5) Za emise uvolněné z úložiště oxidu uhličitého provozovaného podle jiného právního předpisu13) vyřadí povolenky jejich provozovatel.

(6) Ministerstvo zveřejní seznam provozovatelů zařízení, provozovatelů letadla nebo osob, které byly v předchozím roce provozovatelem letadla, kteří nesplnili povinnost podle odstavce 1.

§ 10
Přidělování bezplatných povolenek

(1) Ministerstvo rozhodne o přidělení bezplatných povolenek provozovatelům zařízení a provozovatelům letadla na jednotlivé roky obchodovacího období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020 postupem a v množství vypočítaném na základě referenčních hodnot stanovených předpisy Evropské unie6), 14). Provozovateli zařízení se bezplatné povolenky nepřidělí na výrobu elektřiny; tím není dotčen § 12. Bezplatné povolenky se nepřidělí úložišti oxidu uhličitého provozovanému podle jiného právního předpisu13).

(2) Pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny, může vláda přijmout finanční opatření ke kompenzaci, které se zakládá na referenčních hodnotách nepřímých emisí oxidu uhličitého na jednotku výroby vypočítaných pro dané odvětví jako násobek spotřeby elektřiny na jednotku výroby odpovídající nejúčinnějším dostupným technologiím a emise oxidu uhličitého příslušné evropské skladby zdrojů pro výrobu elektřiny.

§ 11
Přidělování bezplatných povolenek novým účastníkům na trhu a provozovatelům s podstatnou změnou v provozu zařízení

(1) Ministerstvo rozhodne o přidělení bezplatných povolenek z rezervy pro nové účastníky na trhu. Bezplatné povolenky se nepřidělí na výrobu elektřiny novými účastníky na trhu.

(2) Nový účastník na trhu požádá ministerstvo o přidělení povolenek během roku, v němž zahájil běžný provoz zařízení podle předpisu Evropské unie6). Ministerstvo žádost do 30 dnů posoudí a předloží Komisi. Do 30 dnů od schválení žádosti Komisí ministerstvo vypočítá a rozhodnutím stanoví množství povolenek příslušejících novému účastníkovi na trhu pro rok, kdy zažádal o přidělení povolenek, a pro všechny zbývající roky obchodovacího období.

(3) Dojde-li k rozsáhlému rozšíření kapacity zařízení nebo k obnovení provozu po jeho předchozím úplném nebo částečném ukončení podle předpisu Evropské unie6), ministerstvo na základě žádosti schválené Komisí rozhodne o zvýšení množství bezplatných povolenek pro přidělení od roku následujícího po roce, v němž došlo k rozsáhlému rozšíření kapacity nebo k obnovení provozu po jeho předchozím úplném nebo částečném ukončení.

(4) Součástí žádosti podle odstavců 2 a 3 jsou ověřené údaje o zařízení stanovené v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Ověření údajů provádí osoba, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci podle zákona o ochraně ovzduší15) (dále jen „autorizovaná osoba“).

(5) Dojde-li k rozsáhlému snížení kapacity zařízení nebo k částečnému ukončení provozu zařízení podle předpisu Evropské unie6), předá provozovatel zařízení ministerstvu ověřené údaje podle odstavce 4 a ministerstvo na jejich základě a po schválení Komisí rozhodne o snížení množství bezplatných povolenek pro přidělení od roku následujícího po roce, v němž došlo k rozsáhlému snížení kapacity nebo k částečnému ukončení provozu zařízení.

(6) Od roku následujícího po roce, v němž byl ukončen provoz zařízení, nebo v němž zaniklo povolení, se provozovateli zařízení bezplatné povolenky nepřidělí.

§ 12
Přidělování bezplatných povolenek v souvislosti s modernizací výroby elektřiny

(1) Bezplatné povolenky v souvislosti s modernizací výroby elektřiny se přidělí na základě žádosti provozovatelů zařízení o přidělení bezplatných povolenek podle národního plánu investic do vybavení a modernizace infrastruktury a čistých technologií zpracované ministerstvem a schválené vládou a Komisí (dále jen „žádost schválená Komisí“). Jako investice do vybavení a modernizace infrastruktury a čistých technologií lze zohlednit pouze investice provedené od 25. června 2009. Bezplatné povolenky se přidělí jen na investice provedené nejpozději do 31. prosince 2019.

(2) Provozovatel zařízení, který provádí investice podle plánu uvedeného v žádosti schválené Komisí, podá do 30. listopadu každého roku v letech 2012 až 2018 a do 31. prosince 2019 ministerstvu zprávu o provedených investicích (dále jen „zpráva o investicích“). Ve zprávě o investicích podávané do 30. listopadu 2012 uvede investice provedené v období od 25. června 2009, v následujících zprávách o investicích uvede pouze nově provedené investice, které nebyly uvedeny v předchozích zprávách o investicích. Obsahové náležitosti zprávy o investicích jsou stanoveny v příloze č. 3 k tomuto zákonu. Pokud jeden provozovatel provozuje více zařízení uvedených v žádosti schválené Komisí, může předložit pouze jednu souhrnnou zprávu o investicích za všechna tato zařízení. Pokud včas podaná zpráva o investicích nesplňuje stanovené náležitosti, vyzve ministerstvo provozovatele zařízení k jejímu doplnění nebo úpravě, a to ve lhůtě 15 dnů. Nepodá-li provozovatel zařízení zprávu o investicích včas, má se za to, že neprovedl žádné investice.

(3) Ministerstvo na základě plánu uvedeného v žádosti schválené Komisí a investic uvedených ve zprávě o investicích rozhodne o množství bezplatných povolenek pro provozovatele zařízení na příslušný rok. Provozovatel zařízení je jediným účastníkem řízení. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(4) Investice, které ministerstvo nezohlední při rozhodování o přidělení bezplatných povolenek, protože překračují množství uvedené na příslušný rok v plánu v žádosti schválené Komisí, se zohlední při rozhodování o přidělení bezplatných povolenek v následujících letech. Množství bezplatných povolenek, o jejichž přidělení na příslušný rok ministerstvo v rozporu s plánem uvedeným v žádosti schválené Komisí nerozhodne, protože provozovatel zařízení neprovede investice ve výši odpovídající hodnotě povolenek, které měly být přiděleny podle žádosti schválené Komisí, se provozovateli zařízení přidělí v následujících letech na základě doložení o uskutečnění těchto investic ve zprávě o investicích. Pokud provozovatel zařízení neprovede investice podle plánu uvedeného v žádosti schválené Komisí, je povinen tuto skutečnost ministerstvu zdůvodnit. Investice, které provozovatel zařízení neprovede do 2 let od data stanoveného v plánu uvedeném v žádosti schválené Komisí, ministerstvo při rozhodování o přidělení bezplatných povolenek nezohlední.

(5) Ministerstvo při rozhodování o množství bezplatných povolenek pro přidělení nezohlední investice, které povedou k navýšení součtu instalovaných elektrických výkonů všech zařízení provozovaných jedním provozovatelem oproti původnímu součtu instalovaných elektrických výkonů. Má se za to, že investice nepovede k navýšení celkového elektrického výkonu, pokud provozovatel zařízení ve zprávě podle odstavce 2 prohlásí, že do 2 let od navýšení výkonu zajistí odpovídajícím způsobem snížení výkonu na tomto nebo na jiném zařízení, s tím že toto snižování výkonu musí zahájit do 1 roku od navýšení výkonu. Pokud provozovatel zajistí snížení výkonu pouze zčásti, zohlední ministerstvo při rozhodování o množství bezplatných povolenek hodnotu investice v poměru, který odpovídá snížení výkonu.

(6) Každý rok do 31. ledna zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup podané zprávy o investicích a zpracuje na jejich základě výroční zprávu, kterou předloží Komisi a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Tvoří-li provozovatelé zařízení, jejichž zařízení je zařazeno do plánu uvedeného v žádosti schválené Komisí, koncern, pro účely rozhodnutí o množství bezplatných povolenek pro přidělení se na koncern hledí jako na provozovatele, který provozuje více zařízení uvedených v žádosti schválené Komisí.

§ 13
Povolenky provozovatelů letadla

(1) Pro obchodovací období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020 a pro každé následující obchodovací období se celkové množství povolenek, určených pro provozovatele letadel, rovná 95 % historických emisí z letectví vynásobených počtem let v daném obchodovacím období. Pro tato obchodovací období je referenčním rokem kalendářní rok končící 24 měsíců před začátkem obchodovacího období.

(2) Pro obchodovací období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020 a pro každé následující obchodovací období může provozovatel letadla prostřednictvím ministerstva požádat o přidělení povolenek, které mají být přiděleny zdarma. Žádost musí obsahovat ověřené údaje o tunokilometrech pro činnosti v oblasti letectví uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu vykonané provozovatelem letadla za referenční rok. Žádost se podává na předepsaném formuláři do 15. března roku následujícího po roce referenčním. Nejpozději 18 měsíců před začátkem obchodovacího období, k němuž se žádost vztahuje, předloží ministerstvo žádosti Komisi.

(3) Do 3 měsíců od přijetí rozhodnutí Komise o referenční hodnotě podle předpisu Evropské unie16) ministerstvo vypočte

a)   celkové množství povolenek přidělených na obchodovací období jednotlivým provozovatelům letadel, jejichž žádost byla předložena Komisi v souladu s odstavcem 2, stanovené vynásobením tunokilometrů uvedených v žádosti referenční hodnotou, a
b)   množství povolenek přidělené jednotlivým provozovatelům letadel na každý rok, které se stanoví vydělením celkového počtu přidělených povolenek za obchodovací období vypočtených podle písmene a) počtem let v období, v němž uvedený provozovatel bude provádět činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(4) V každém obchodovacím období podle odstavce 1 se vyčlení 3 % z celkového množství povolenek, které mají být přiděleny, do zvláštní rezervy pro provozovatele letadel,

a)   kteří začínají s vykonáváním činnosti v oblasti letectví podle přílohy č.  1 k tomuto zákonu po referenčním roce, za který byly předloženy údaje o tunokilometrech podle odstavce 2 s ohledem na obchodovací období uvedené v odstavci 1, nebo
b)   u jejichž údajů o tunokilometrech dochází k nárůstu v průměru o více než 18 % ročně mezi referenčním rokem, za který byly předloženy údaje o tunokilometrech podle odstavce 2 s ohledem na obchodovací období uvedené v odstavci 1, a druhým rokem tohoto obchodovacího období,

a jejichž činnost podle písmene a) nebo nárůst tunokilometrů podle písmene b) není zcela ani zčásti pokračováním činnosti v oblasti letectví, která byla dříve vykonávána jiným provozovatelem letadla; provozovateli letadla podle písmene b) nemůže být přiděleno více než 1 000 000 povolenek.

(5) Provozovatel letadla, který splňuje podmínky podle odstavce 4, může prostřednictvím ministerstva požádat o přidělení povolenek zdarma ze zvláštní rezervy. Žádost se podává na předepsaném formuláři do 30. června třetího roku obchodovacího období podle odstavce 1, k němuž se vztahuje. Nejpozději 6 měsíců od uplynutí lhůty pro podání žádosti předloží ministerstvo žádosti Komisi.

(6) Do 3 měsíců od přijetí rozhodnutí Komise o referenční hodnotě podle předpisu Evropské unie16) ministerstvo vypočte

a)   množství povolenek, které budou přidělené ze zvláštní rezervy jednotlivým provozovatelům letadla, jejichž žádost byla předložena Komisi v souladu s odstavcem 5; množství povolenek se stanoví vynásobením referenční hodnoty a
   1.  v případě provozovatele letadla podle odstavce 4 písm. a) tunokilometrů zahrnutých do žádosti, nebo
   2.  v případě provozovatele letadla podle odstavce 4 písm. b) hodnoty absolutního nárůstu tunokilometrů, která je vyšší než procentuální podíl uvedený v odstavci 4 písm. b), a
b)   množství povolenek, které budou přidělené jednotlivým provozovatelům letadel na každý rok, se stanoví vydělením počtu povolenek přidělených provozovateli letadla podle písmene a) počtem celých let zbývajících v obchodovacím období podle odstavce 1, k němuž se přidělení vztahuje.

(7) Údaje podle odstavců 3 a 6 ministerstvo sdělí provozovateli letadla a zároveň je zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(8) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor formulářů žádostí o přidělení povolenek zdarma podle odstavce 2 a o přidělení povolenek ze zvláštní rezervy pro nové provozovatele letadla podle odstavce 5.

§ 14
Přidělování povolenek v případě sloučení nebo rozdělení zařízení nebo provozovatele letadla

(1) Dojde-li na základě změny povolení ke sloučení nebo rozdělení zařízení, ministerstvo rozhodnutím stanoví množství povolenek, které se přidělí provozovatelům vzniklých zařízení. Rozdělením zařízení se rozumí změna, při níž je zařízení rozděleno na dvě či více zařízení, z nichž každé svými technickými parametry splňuje podmínky uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(2) Dojde-li ke sloučení nebo rozdělení provozovatele letadla, ministerstvo na základě oznámení provozovatele letadla rozhodnutím stanoví množství povolenek, které se přidělí vzniklým provozovatelům letadla. Rozdělením provozovatele letadla se rozumí změna, při níž je provozovatel letadla rozdělen na dva či více provozovatelů letadla.

ČÁST ČTVRTÁ
Zjišťování, vykazování a ověřování vykázaného množství emisí, převod a použití jednotek snížení emisí a jednotek ověřeného snížení emisí z projektových činností a hospodaření s povolenkami a jednotkami přiděleného množství

§ 15
Zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí

(1) Provozovatel zařízení zjišťuje a vykazuje množství emisí v rozsahu a postupem zjišťování a vykazování množství emisí stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie5) a podle plánu pro monitorování a vykazování emisí uvedeném v povolení. Zařízení s nízkými emisemi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie5) může používat zjednodušené plány monitorování emisí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie5).

(2) Provozovatel letadla zjišťuje a vykazuje množství emisí v rozsahu a postupem zjišťování a vykazování množství emisí stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie5) a podle schváleného plánu pro monitorování a vykazování emisí. Plán pro monitorování a vykazování emisí schvaluje na návrh provozovatele letadla ministerstvo. Provozovatel letadla předkládá návrh plánu pro monitorování a vykazování emisí a jeho změny ministerstvu nejpozději 4 měsíce před začátkem obchodovacího období podle § 13 odst. 1. Provozovatel letadla je povinen oznámit ministerstvu každou podstatnou změnu plánu pro monitorování a vykazování emisí do 15 dnů od této změny. Pokud se někdo stane provozovatelem letadla v průběhu obchodovacího období, předloží návrh plánu pro monitorování a vykazování emisí ministerstvu do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(3) Provozovatel letadla, který žádá o přidělení povolenek zdarma podle § 13 odst. 2 nebo 5, zjišťuje a vykazuje údaje o tunokilometrech v rozsahu a postupem zjišťování a vykazování údajů o tunokilometrech stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie5) a podle plánu pro monitorování údajů o tunokilometrech. Výkaz údajů o tunokilometrech musí obsahovat údaje stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie5) a identifikační údaje o provozovateli letadla stanovené v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Plán pro monitorování údajů o tunokilometrech schvaluje na návrh provozovatele letadla ministerstvo. Provozovatel letadla předkládá návrh plánu pro monitorování údajů o tunokilometrech a jeho změny ministerstvu nejpozději 4 měsíce před začátkem referenčního roku podle § 13 odst. 1. Provozovatel letadla, který žádá o přidělení povolenek ze zvláštní rezervy podle § 13 odst. 4 písm. a), předkládá plán pro monitorování údajů o tunokilometrech 4 měsíce před začátkem druhého kalendářního roku obchodovacího období podle § 13 odst. 1. Provozovatel letadla je povinen oznámit ministerstvu každou podstatnou změnu plánu pro monitorování údajů o tunokilometrech do 15 dnů od této změny.

(4) Provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla zajistí ověření množství emisí vykázaného podle odstavce 1 nebo 2 nebo údajů o tunokilometrech podle odstavce 3 autorizovanou osobou. Ověření provádí autorizovaná osoba podle zásad ověřování vykázaného množství emisí stanovených v přímo použitelném předpise Evropské unie17).

(5) Výkaz o množství emisí ze zařízení podle odstavce 1 nebo o množství emisí z letadla za rok podle odstavce 2 a doklady o jeho ověření předloží provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla ministerstvu do 15. března následujícího roku. Pokud nejsou doklady o ověření emisí včas předloženy nebo pokud podle dokladů o ověření neodpovídá vykázané množství emisí požadavkům podle odstavců 1 a 2, ministerstvo o tom informuje správce rejstříku. Výkaz o množství emisí musí obsahovat údaje stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie5) a identifikační údaje o zařízení nebo o provozovateli letadla stanovené v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Výkaz o množství emisí z letadla za rok podle odstavce 2 musí obsahovat údaje o každém druhu paliva, z kterého se vypočítávají emise, stanovené v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(6) Provozovatel úložiště oxidu uhličitého podle jiného právního předpisu13) je povinen zjišťovat a vykazovat množství emisí uložených a uvolněných v rámci zachytávání, přenosu a ukládání oxidu uhličitého v rozsahu a postupem zjišťování a vykazování množství emisí stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie5) a zajistit ověření vykázaného množství emisí autorizovanou osobou podle zásad ověřování vykázaného množství emisí stanovených v přímo použitelném předpise Evropské unie17).

§ 16
Použití jednotek snížení emisí a jednotek ověřeného snížení emisí z projektových činností

(1) Provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla může požádat správce rejstříku o výměnu jednotek snížení emisí a jednotek ověřeného snížení emisí z projektových činností až do výše stanovené prováděcím právním předpisem za povolenky platné od roku 2013, a to:

a)   do 31. března 2015, jedná-li se o jednotky snížení emisí nebo jednotky ověřeného snížení emisí vydané na základě snížení emisí dosaženého do konce roku 2012 v rámci projektových činností registrovaných do konce roku 2012,
b)   jedná-li se o jednotky snížení emisí nebo jednotky ověřeného snížení emisí vydané na základě snížení emisí od roku 2013, v rámci projektových činností registrovaných do konce roku 2012, nebo
c)   dokud země původu jednotek ověřeného snížení emisí neratifikují příslušnou dohodu s Evropskou unií, nejpozději však do 31. prosince 2020, jedná-li se o jednotky ověřeného snížení emisí vydané na základě snížení emisí od roku 2013 z projektových činností registrovaných od roku 2013 realizovaných v nejméně rozvinutých zemích.

(2) V obchodovacím období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020 může provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla použít jednotky z projektů nebo jiných činností pro snížení emisí ve třetích zemích až do výše stanovené prováděcím právním předpisem, pouze pokud tak stanoví dohoda uzavřená mezi Evropskou unií a třetí zemí a v souladu s touto dohodou. V souladu s touto dohodou může provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla použít také jednotky snížení emisí nebo jednotky ověřeného snížení emisí.

(3) Jednotky snížení emisí nebo jednotky ověřeného snížení emisí z projektových činností uskutečněných v jaderných zařízeních, z činností spojených s využíváním území, změnami při využívání území nebo s lesnictvím se nepoužijí. Využíváním území, změnami při využívání území a lesnictvím se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoliv činnost člověka související s využíváním a péčí o stávající území, s jeho změnami v důsledku této činnosti a s hospodařením v lesích, která může mít dopad na změnu klimatu.

(4) Jednotky snížení emisí nebo jednotky ověřeného snížení emisí z projektových činností, jejichž použití bylo omezeno podle opatření přijatých v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie18), se nepoužijí.

(5) Pro obchodování s jednotkami snížení emisí a jednotkami ověřeného snížení emisí z projektových činností platí podmínky stanovené v § 8 odst. 2 a 3.

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou maximální výši, do které může provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla požádat o výměnu jednotek snížení emisí nebo jednotek ověřeného snížení emisí z projektových činností podle odstavce 1, a maximální výši, do které může provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla použít jednotky z projektů nebo jiných činností pro snížení emisí ve třetích zemích podle odstavce 2.

§ 17
Hospodaření s povolenkami, jednotkami přiděleného množství a jinými právy k vypouštění emisí

(1) Povolenky, jednotky přiděleného množství a jiná práva k vypouštění emisí jsou majetkem České republiky, se kterým hospodaří ministerstvo. Na hospodaření s tímto majetkem se nevztahují jiné právní předpisy upravující hospodaření s majetkem České republiky19). Správce rejstříku eviduje povolenky, jednotky přiděleného množství a jiná práva k vypouštění emisí a nakládání s nimi.

(2) Jednotky přiděleného množství, které Česká republika nevyužije ke splnění svého závazku vyplývajícího z Kjótského protokolu, a jiná práva k vypouštění emisí, která Česká republika nevyužije ke splnění jiných závazků, může ministerstvo prodat v rámci mechanismu mezinárodního emisního obchodování podle článku 17 Kjótského protokolu nebo podle pravidel stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie20) nebo využít na podporu projektů v rámci mechanismu společné implementace podle článku 6 Kjótského protokolu.

(3) Prostředky získané z prodeje jednotek přiděleného množství a jiných práv k vypouštění emisí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí a jsou účelově vázány k použití na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí.

ČÁST PÁTÁ
Správní delikty

§ 18

(1) Provozovatel zařízení se dopustí správního deliktu tím, že

a)   provozuje zařízení bez povolení vydaného ministerstvem podle § 3 nebo v rozporu s ním,
b)   v rozporu s § 4 odst. 1 neoznámí změnu
   1.  v užívání, způsobu provozu nebo kapacitě zařízení, nebo
   2.  údajů uvedených v povolení podle § 3,
c)   jako provozovatel zařízení, u kterého došlo k rozsáhlému snížení kapacity nebo k částečnému ukončení provozu zařízení, v rozporu s § 11 odst. 5 nepředá ministerstvu ověřené údaje o zařízení podle § 11 odst. 4,
d)   uvede neprovedené investice ve zprávě podle § 12 odst. 2,
e)   v rozporu s prohlášením podle § 12 odst. 5 do 2 let od navýšení výkonu nezajistí snížení výkonu na zařízení,
f)   v rozporu s § 12 odst. 5 do 1 roku od navýšení výkonu nezahájí snižování výkonu na zařízení podle prohlášení podle § 12 odst. 5, nebo
g)   zjišťuje nebo vykazuje množství emisí ze zařízení v rozporu s § 15 odst. 1.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta

a)   do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a),
b)   do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c) nebo g),
c)   do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b) bodu 1,
d)   do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b) bodu 2,
e)   v částce, která odpovídá hodnotě neoprávněně nabytých bezplatně přidělených povolenek k datu jejich přidělení zvýšené o meziroční úhrnný index cen průmyslových výrobců vyhlašovaný Českým statistickým úřadem, jde-li o správní delikt podle písmene d), e) nebo f).

§ 19

(1) Provozovatel letadla se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 15 odst. 2
   1. nezjišťuje nebo nevykazuje množství emisí v rozsahu a postupem zjišťování a vykazování množství emisí stanoveným přímo použitelným předpisem Evropské unie5) nebo schváleným plánem pro monitorování a vykazování emisí, nebo
   2. neoznámí ministerstvu každou podstatnou změnu plánu pro monitorování a vykazování emisí,
b)   jako provozovatel letadla, který žádá o přidělení povolenek zdarma podle § 13 odst. 2 nebo 5, v rozporu s § 15 odst. 3 nezjišťuje nebo nevykazuje údaje o tunokilometrech.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a)   2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a) bodu 1,
b)   500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a) bodu 2 nebo písmene b).

§ 20

(1) Provozovatel zařízení, provozovatel letadla nebo osoba, která byla v předchozím roce provozovatelem zařízení nebo letadla, se dopustí správního deliktu tím, že nevyřadí z obchodování povolenky podle § 9.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta ve výši odpovídající částce 100 EUR zvýšené od roku 2013 o hodnotu harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) vyjádřenou jako průměrný roční index změny cen za každý ekvivalent tuny oxidu uhličitého, pro který nebyly ve lhůtě podle § 9 odst. 1 povolenky vyřazeny z obchodování; odpovídající výší pokuty se rozumí částka v korunách českých vypočítaná podle kursu k euru vyhlášeného ke dni 30. dubna běžného roku Českou národní bankou21). Uložení pokuty ani její zaplacení nezbavuje povinnosti vyřadit povolenky.

§ 21

(1) Provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 6 odst. 3 nepožádá o zřízení účtu v rejstříku vedeném podle § 5,
b)   v rozporu s § 15 odst. 4 nezajistí ověření vykázaného množství emisí autorizovanou osobou, nebo
c)   v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími rejstřík pro obchodování s povolenkami a registr Unie pro obchodování s povolenkami12) neposkytne správci rejstříku stanovené informace pro zřízení účtu v rejstříku nebo neoznámí správci rejstříku změnu údajů, o kterých ho informoval.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a)   500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b) nebo c),
b)   100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a).

§ 22

(1) Provozovatel úložiště oxidu uhličitého se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 15 odst. 6

a)   nezjišťuje nebo nevykazuje množství emisí uložených a uvolněných v rámci zachytávání, přenosu a ukládání oxidu uhličitého v rozsahu a postupem zjišťování a vykazování množství emisí stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie, nebo
b)   nezajistí ověření vykázaného množství emisí autorizovanou osobou.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 2 000 000 Kč. 

§ 23

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 41 nařízení Komise o dražbách povolenek manipuluje s trhem s draženými produkty.

(2) Zasvěcená osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s čl. 38 odst. 1 nebo 2 nařízení Komise o dražbách povolenek použije důvěrnou informaci, když podává, upravuje nebo stahuje nabídku na dražený produkt, jehož se tato informace týká, přímo nebo nepřímo na svůj vlastní účet nebo na účet třetí strany,
b)   v rozporu s čl. 39 nařízení Komise o dražbách povolenek sdělí důvěrnou informaci jiné osobě, pokud k tomuto sdělování nedochází při běžném výkonu jejího zaměstnání, povolání nebo jejích povinností,
c)   v rozporu s čl. 39 nařízení Komise o dražbách povolenek doporučí na základě důvěrné informace jiné osobě, aby předložila, upravila nebo stáhla nabídku na dražený produkt, jehož se tato informace týká, nebo ji k tomu navede.

(3) Dražitel se dopustí správního deliktu tím, že nevypracuje, neaktualizuje nebo nezašle na vyžádání České národní bance seznam zasvěcených osob v rozporu s čl. 42 odst. 1 nařízení Komise o dražbách povolenek.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je osobou s řídící odpovědností v rámci dražitele nebo osobou úzce propojenou s osobou s řídící odpovědností v rámci dražitele, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 42 odst. 2 nařízení Komise o dražbách povolenek neoznámí České národní bance existenci nabídek na dražené produkty nebo deriváty či jiné investiční nástroje s nimi spojené, jež byly podány, upraveny nebo staženy na jejich vlastní účet.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vydává nebo rozšiřuje výzkumné práce týkající se dražených produktů, nebo která vydává nebo rozšiřuje informace, které nejsou výzkumnými prácemi týkajícími se dražených produktů, které doporučují nebo navrhují investiční strategii, a které jsou určeny pro distribuční kanály nebo veřejnost, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 42 odst. 3 nařízení Komise o dražbách povolenek

a)   nevěnuje přiměřenou péči tomu, aby tyto informace byly důkladně uváděny,
b)   neinformuje o svých zájmech, nebo
c)   neupozorní na střet zájmů týkající se dražených produktů.

(6) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2, 3, 4 nebo 5,
b)   20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1.

§ 24

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 41 nařízení Komise o dražbách povolenek manipuluje s trhem s draženými produkty.

(2) Zasvěcená osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s čl. 38 odst. 1 nebo 2 nařízení Komise o dražbách povolenek použije důvěrnou informaci, když podává, upravuje nebo stahuje nabídku na dražený produkt, jehož se tato informace týká, přímo nebo nepřímo na svůj vlastní účet nebo na účet třetí strany,
b)   v rozporu s čl. 39 nařízení Komise o dražbách povolenek sdělí důvěrnou informaci jiné osobě, pokud k tomuto sdělování nedochází při běžném výkonu jejího zaměstnání, povolání nebo jejích povinností,
c)   v rozporu s čl. 39 nařízení Komise o dražbách povolenek doporučí na základě důvěrné informace jiné osobě, aby předložila, upravila nebo stáhla nabídku na dražený produkt, jehož se tato informace týká, nebo ji k tomu navede.

(3) Fyzická osoba, která je dražitelem, se dopustí přestupku tím, že nevypracuje, neaktualizuje nebo nezašle na vyžádání České národní bance seznam zasvěcených osob v rozporu s čl. 42 odst. 1 nařízení Komise o dražbách povolenek.

(4) Fyzická osoba, která je osobou s řídící odpovědností v rámci dražitele nebo osobou úzce propojenou s osobou s řídící odpovědností v rámci dražitele, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 42 odst. 2 nařízení Komise o dražbách povolenek neoznámí České národní bance existenci nabídek na dražené produkty nebo deriváty či jiné finanční nástroje s nimi spojené, jež byly podány, upraveny nebo staženy na jejich vlastní účet.

(5) Fyzická osoba, která vydává nebo rozšiřuje výzkumné práce týkající se dražených produktů, nebo která vydává nebo rozšiřuje informace, které nejsou výzkumnými pracemi týkajícími se dražených produktů, které doporučují nebo navrhují investiční strategii, a které jsou určeny pro distribuční kanály nebo veřejnost, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 42 odst. 3 nařízení Komise o dražbách povolenek

a)   nevěnuje přiměřenou péči tomu, aby tyto informace byly důkladně uváděny,
b)   neinformuje o svých zájmech, nebo
c)   neupozorní na střet zájmů týkající se dražených produktů.

(6) Za přestupek se uloží pokuta do

a)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, 3, 4 nebo 5,
b)   20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.

§ 25

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba neodpovídá za správní delikt, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránila porušení právní povinnosti.

(2) Při určení výše pokuty za správní delikt právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, době trvání protiprávního stavu a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt podle § 18 až 22 zaniká, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Odpovědnost za správní delikt podle § 23 zaniká a přestupek podle § 24 nelze projednat, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(5) Správní delikty podle § 18 odst. 1 písm. d) až f) a § 20 projednává ministerstvo a správní delikty podle § 18 odst. 1 písm. a) až c) a g), § 19, 21 a § 22 projednává inspekce. Správní delikty podle § 23 a přestupky podle § 24 projednává Česká národní banka.

(6) Pokud provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla nesplní povinnost předložit výkaz o množství emisí ze zařízení nebo z činnosti v oblasti letectví za předcházející kalendářní rok a doklady o jeho ověření podle § 15 odst. 5, vypočte ministerstvo množství emisí, které je rozhodné pro uložení pokuty podle § 20 odst. 2, na základě dostupných údajů.

(7) Pravomocné a vykonatelné rozhodnutí o uložení pokuty zašle ministerstvo nebo inspekce příslušnému správci daně, v jehož územní působnosti má sídlo provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla, kterému byla uložena pokuta. Pokud provozovatel letadla nemá sídlo na území České republiky, je příslušným správcem daně ten, v jehož obvodu vykonává provozovatel letadla nejvíce vzletů a přistání. V případě provozovatele zařízení je pokuta ze 70 % příjmem státního rozpočtu a z 30 % příjmem kraje, na jehož území se zařízení nachází. V případě provozovatele letadla je pokuta příjmem státního rozpočtu.

(8) Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry podle § 23 je příjmem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry; na tyto příjmy se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu. Příjem z ostatních pokut uložených podle § 23 a 24 je příjmem státního rozpočtu.

ČÁST ŠESTÁ
Výkon státní správy

§ 26
Orgány vykonávající státní správu

(1) Ministerstvo

a)   vykonává působnost ústředního správního úřadu a řídí výkon státní správy vykonávaný inspekcí podle tohoto zákona,
b)   rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím vydaným inspekcí,
c)   v rozsahu své působnosti dozírá na dodržování ustanovení tohoto zákona, přímo použitelných předpisů Evropské unie a rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona,
d)   podává zprávy o plnění příslušných směrnic Evropské unie a koordinuje převzetí a zavádění práva Evropské unie v oblasti obchodování s povolenkami,
e)   podává žádost Komisi o uložení zákazu provozování letecké dopravy,
f)   zveřejňuje informace o rozhodnutích a zprávách týkajících se množství povolenek, jejich přidělování a monitorování, vykazování a ověřování emisí.

(2) Inspekce

a)   kontroluje plnění povinností stanovených provozovatelům zařízení v tomto zákoně, přímo použitelných předpisech Evropské unie a v povolení,
b)   kontroluje plnění povinností stanovených provozovatelům letadla v tomto zákoně, přímo použitelných předpisech Evropské unie a v plánu pro monitorování a vykazování emisí a v plánu pro monitorování údajů o tunokilometrech,
c)   je oprávněna vyžádat si výsledky kontroly provedené podle jiného právního předpisu13) za účelem monitorování vlivů ukládání oxidu uhličitého v přírodních horninových strukturách na životní prostředí a lidské zdraví.

§ 27
Dohled České národní banky

(1) Česká národní banka vykonává dohled nad plněním povinností a dodržováním zákazů podle čl. 37 až 42 nařízení Komise o dražbách povolenek. Ustanovení § 8, 9, 9a, 10, 11 a 26 zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu22) se použijí přiměřeně s tím, že tam, kde je uveden kapitálový trh nebo finanční trh, se pro účely tohoto zákona rozumí trh dražených produktů.

(2) Česká národní banka může požádat orgán dohledu jiného členského státu o spolupráci při výkonu dohledu nebo kontrole na místě u osoby podléhající jeho dohledu.

(3) Česká národní banka na základě žádosti orgánu dohledu jiného členského státu o spolupráci při výkonu dohledu nebo kontrole na místě provede požadovanou činnost.

(4) Česká národní banka bez zbytečného odkladu poskytne na žádost orgánu dohledu jiného členského státu tomuto orgánu veškeré požadované informace související s výkonem dohledu nad trhem dražených produktů. Česká národní banka může podmínit poskytnutí informace tím, že informace nesmí být dále poskytnuta bez jejího souhlasu.

(5) Česká národní banka může odmítnout žádost o poskytnutí spolupráce při výkonu dohledu podle odstavce 3 nebo o poskytnutí informace podle odstavce 4, pokud

a)   by takové poskytnutí mohlo nepříznivě ovlivnit suverenitu nebo bezpečnost České republiky nebo veřejný pořádek v České republice,
b)   bylo v České republice zahájeno soudní řízení v téže věci proti osobám, kterých se žádost týká, nebo
c)   nabyl právní moci rozsudek týkající se téže věci a osob, kterých se týká i žádost.

(6) Dohledu České národní banky podléhá na území České republiky

a)   osoba, jejíž jednání může být manipulací s trhem dražených produktů,
b)   osoba, která má přístup k důvěrné informaci,
c)   osoba, která drží důvěrnou informaci, a přitom ví, nebo by měla vědět, že jde o důvěrnou informaci,
d)   dražitel,
e)   osoba s řídící odpovědností v rámci dražitele,
f)   osoba úzce propojená s osobou s řídící odpovědností v rámci dražitele,
g)   osoba, která vydává nebo rozšiřuje výzkumné práce týkající se dražených produktů,
h)   osoba, která vydává nebo rozšiřuje informace, které nejsou výzkumnými pracemi týkajícími se dražených produktů, které doporučují nebo navrhují investiční strategii a které jsou určeny pro distribuční kanály nebo veřejnost.

§ 28
Poskytování údajů

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům vykonávajícím státní správu podle tohoto zákona

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   rodné číslo,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

ČÁST SEDMÁ
Přechodná a zrušovací ustanovení

§ 29
Přechodná ustanovení

(1) Povolení vydaná podle § 5 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolení podle tohoto zákona, splňují-li náležitosti povolení podle § 3 tohoto zákona.

(2) Pokud povolení vydaná podle § 5 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nesplňují náležitosti povolení podle § 3 tohoto zákona, musí provozovatel zařízení požádat o změnu povolení do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Povolení vydaná podle § 5 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, provozovatelům zařízení, která nejsou zařízeními podle § 2 odst. 1 písm. a) tohoto zákona, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají.

§ 30
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.  Zákon č. 315/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.
2.  Část první zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.
3.  Část první zákona č. 212/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4.  Část pátá zákona č. 292/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
5.  Část sto šedesátá čtvrtá zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
6.  Část první zákona č. 164/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
7.  Část osmá zákona č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů.
8.  Vyhláška č. 12/2009 Sb., o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů.
9.  Vyhláška č. 287/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v oblasti letectví.

ČÁST OSMÁ
Účinnost

§ 31
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013 s výjimkou ustanovení § 7 odst. 4 a 5, § 12, § 23 a 24, § 25 odst. 1 až 5 a 8 a § 27, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/101/ES ze dne 27. října 2004, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES ze dne 19. listopadu 2008, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 ze dne 11. března 2009, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009.
2)   Nařízení Komise (EU) č. 1193/2011 ze dne 18. listopadu 2011 o vytvoření registru Unie pro obchodovací období počínající dnem 1. ledna 2013 a následující obchodovací období systému Unie pro obchodování s emisemi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 280/2004/ES a o změně nařízení (ES) č. 2216/2004 a (EU) č. 920/2010.
Nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 920/2010 ze dne 7. října 2010 o standardizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 600/2012 ze dne 21. června 2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.
Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.
3)   Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu, vyhlášená pod č. 80/2005 Sb. m. s.
4)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění).
5)   Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.
6)   Rozhodnutí Komise 2011/278/EU ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.
7)   Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu, vyhlášený pod č. 81/2005 Sb. m. s.
8)   Nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, v platném znění.
9)   § 7 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
10)   Například zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
11)   § 20a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
12)   Nařízení Komise (EU) č. 1193/2011 ze dne 18. listopadu 2011 o vytvoření registru Unie pro obchodovací období počínající dnem 1. ledna 2013 a následující obchodovací období systému Unie pro obchodování s emisemi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 280/2004/ES a o změně nařízení (ES) č. 2216/2004 a (EU) č. 920/2010.
Nařízení Komise (EU) č. 920/2010 ze dne 7. října 2010 o standardizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES, v platném znění.
13)   Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů.
14)   Rozhodnutí Komise 2011/638/EU ze dne 26. září 2011 o referenčních hodnotách pro přidělování bezplatných povolenek na emise skleníkových plynů provozovatelům letadel podle článku 3e směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.
15)   Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
16)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/101/ES ze dne 27. října 2004, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES ze dne 19. listopadu 2008, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 ze dne 11. března 2009, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009.
17)   Nařízení Komise (EU) č. 600/2012 ze dne 21. června 2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.
18)   Nařízení Komise (EU) č. 550/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES stanoví některá omezení pro použití mezinárodních kreditů z projektů zahrnujících průmyslové plyny.
19)   Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
20)   Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů.
21)   § 35 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
22)   Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Zákon o distribuci pojištění a zajištění, Komentář

Zákon o distribuci pojištění a zajištění, Komentář

Jan Ježdík, Jiří Beran, Lenka Pěnčíková - C. H. Beck

Předkládaný komentář k zákonu o distribuci pojištění a zajištění nabízí získání ucelené orientace v problematice ve všech podstatných souvislostech. Autoři jej koncipovali tak, aby kromě nezbytného teoretického výkladu sloužil především praktickým potřebám pojišťovacího ...

Cena: 1 290 KčKOUPIT

GDPR - praktický průvodce implementací

GDPR - praktický průvodce implementací

Luděk Nezmar - GRADA Publishing, a. s.

Kniha provede procesem zavedení povinného nařízení EU o ochraně osobních údajů známého pod názvem General Data Protection Regulation - GDPR. Povinnost dopadne na všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů EU - tedy na valnou většinu firem, organizací, obcí, škol nebo ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ÚZ č. 1502 - Zdravotnická povolání

ÚZ č. 1502 - Zdravotnická povolání

Sagit, a. s.

Představujeme vám nové téma edice ÚZ, které jsme vydali na základě četných požadavků veřejnosti. Nová publikace obsahuje dva základní zákony: zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.