Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 378/2012 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2012, částka 141, ze dne 16. 11. 2012

378

VYHLÁŠKA

ze dne 8. listopadu 2012,

kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb.

Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., a podle § 29 odst. 2 písm. g) a podle § 38 záko na č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   odbornou kvalifikací způsobilost k výkonu hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem prokazovaná předepsaným ukončeným vzděláním a předepsanou odbornou praxí při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem,
b)   odbornou způsobilostí naplnění odborné kvalifikace a prokázání znalostí z právních předpisů (§ 3 odst. 1), a to v rozsahu potřebném pro bezpečný a spolehlivý výkon činnosti,
c)   ukončeným středním vzděláním úspěšné ukončení studia v oblasti technických věd a nauk potřebných k vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice, jsou stanoveny v příloze č.  1 k této vyhlášce. Prokazuje se dokladem o ukončeném středním vzdělání,
d)   ukončeným vysokoškolským vzděláním úspěšné ukončení studia v oblasti technických věd a nauk potřebných k vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice, jsou stanoveny v příloze č.  1 k této vyhlášce. Prokazuje se dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání,
e)   odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Odborná praxe v oborech elektrotechnika, strojírenství nebo ukládání odpadů se prokazuje též výkonem činnosti získané mimo hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem. Prokazuje se dokladem o odborné praxi,
f)   vedením důlních a podzemních děl proces vytváření nebo likvidace důlních a podzemních děl při hornické činnosti nebo při činnosti prováděné hornickým způsobem (zahrnuje ražení, hloubení, vyztužování, údržbu, rekonstrukci, zakládání, zajišťování a likvidaci důlních nebo podzemních děl a dobývání ložisek nerostů, skrývkové a těžební řezy, etáže výsypek),
g)   vzorovou dokumentací soubor technických podkladů k požadované odborné způsobilosti, které zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost provozu a požadované pracovní podmínky při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.“.

2. V § 2 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 15 a 16 zní:

„(1) Fyzické osoby ustanovené k zajištění odborného a bezpečného výkonu hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem musí splňovat tuto odbornou kvalifikaci:

a)   závodní dolu2) jako fyzická osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na dole musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky,
b)   závodní lomu2) jako fyzická osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
1.  na lomech s celkovou roční těžbou užitkového nerostu vyšší než 500 tisíc tun musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky,
2.  na lomech s celkovou roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 tisíc tun musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň bakalářského studijního programu4) a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň dva roky nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky,
c)   závodní jako fyzická osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na provozech, kde není stanovena funkce závodního dolu nebo závodního lomu, musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň bakalářského studijního programu4) a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň dva roky, nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky,
d)   bezpečnostní technik jako fyzická osoba způsobilá pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu5) při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň bakalářského studijního programu4) a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň dva roky, nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky,
e)   báňský projektant jako fyzická osoba způsobilá projektovat nebo navrhovat objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, vypracovávat plány a dokumentaci týkající se hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, pokud nejsou upraveny zvláštním právním předpisem6), musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň jeden rok, nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky,
f)   projektant instalací elektrických zařízení je fyzická osoba způsobilá projektovat instalace elektrických zařízení používané při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a vypracovávat související plány a dokumentaci. Musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň jeden rok nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky,
g)   geomechanik jako fyzická osoba způsobilá vypracovávat dokumentaci, projektovat a řídit činnost v protiotřesové oblasti musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň tři roky,
h)   hodnotitel rizik ukládání odpadů jako fyzická osoba způsobilá vypracovávat integrovanou analýzu úložiště a provádět hodnocení rizik ukládání odpadů v podzemních úložištích7) musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky. Tato odborně způsobilá osoba je rovněž způsobilá k provádění vyhodnocování ukládání odpadů na povrchu důlních děl vzniklých hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem a k hodnocení rizik při nakládání s těžebními odpady15),
i)   vedoucí větrání jako fyzická osoba způsobilá k řízení větrání dolu při hornické činnosti musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň tři roky,
j)   odborný znalec jako fyzická osoba stanovená Českým báňským úřadem je oprávněn zpracovávat
1.  odborné posudky a stanoviska pro posuzování stability podzemních objektů a dalších prostor vytvářených činností prováděnou hornickým způsobem16),
2.  odborné posudky a stanoviska a provádět zkoušky u vybraných důlních strojů, zařízení, přístrojů a pomůcek a
musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky. Český báňský úřad přihlédne při stanovení odborného znalce k jeho technickým a odborným znalostem, délce odborné nebo vědecké praxe a k znalosti obecně závazných právních předpisů,
k)   technický dozor8) je fyzická osoba ustanovená ke kontrole výkonu odborné a bezpečné činnosti zaměstnanců, dodržování technologických předpisů, předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti provozu a pracovních podmínek. Technický dozor pro vedení důlních a podzemních děl musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň šest měsíců. Technický dozor pro výkon speciálních činností (zejména strojní, elektro, chemické, stavební) musí mít alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru,
l)   projektant instalací strojního zařízení jako fyzická osoba způsobilá projektovat instalace strojních zařízení používané při hornické činnosti nebo při činnosti prováděné hornickým způsobem a vypracovávat související plány a dokumentaci musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň jeden rok nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky,
m)   hlavní důlní měřič jako fyzická osoba způsobilá provádět a řídit důlně měřickou činnost. Je odpovědná za správnost a úplnost vyhotovené důlně měřické dokumentace a její odborné vedení, doplňování a uchovávání musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi ve výkonu důlně měřické činnosti při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň dva roky,
n)   důlní měřič jako fyzická osoba způsobilá provádět a řídit jednotlivá měření při důlně měřické činnosti. Je odpovědná za správnost a úplnost jednotlivých měření a vyhotovených jednotlivých částí důlně měřické dokumentace, které tato osoba prováděla nebo řídila při důlně měřické činnosti, musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň bakalářského studijního programu4) nebo v rozsahu středního vzdělání s maturitní zkouškou. V případě středního vzdělání s maturitní zkouškou musí mít odbornou praxi ve výkonu důlně měřické činnosti při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň jeden rok.

15) § 4 odst. 3 vyhlášky č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem.
16) § 5c zákona č. 61/1988 Sb.“.

3. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Odborná způsobilost závodního je oprávněním též k výkonu regulovaných činností uvedených v ustanovení § 4 písm. d) a k).“.

4. § 4 včetně nadpisu zní:

㤠4
Ověřování odborné způsobilosti

Orgány státní báňské správy ověřují odbornou způsobilost

a)   závodního dolu,
b)   závodního lomu,
c)   závodního,
d)   bezpečnostního technika,
e)   báňského projektanta,
f)   projektanta instalací elektrických zařízení,
g)   geomechanika,
h)   hodnotitele rizik ukládání odpadů,
i)   vedoucího větrání,
j)   odborného znalce,
k)   technického dozoru pro vedení důlních a podzemních děl,
l)   projektanta instalací strojního zařízení,
m)   hlavního důlního měřiče,
n)   důlního měřiče.“.

5. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Ke zkoušce se podává přihláška místně příslušnému orgánu státní báňské správy s vymezením požadovaného druhu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem k dané odborné způsobilosti. V přihlášce fyzická osoba uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. K přihlášce se přikládají úředně ověřené kopie dokladů o odborné kvalifikaci a doklady o dosavadní činnosti v oblasti hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.“.

6. V § 5 odst. 4 se slova „písm. a) až i)“ nahrazují slovy „písm. a) až i) a l) až m)“.

7. V § 5 odst. 7 se na konci textu doplňují slova „s vymezením druhu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem“.

8. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6
Platnost osvědčení

Osvědčení o odborné způsobilosti je platné 5 let ode dne jeho vystavení. Platnost osvědčení o odborné způsobilosti lze opakovaně prodloužit na základě úspěšně vykonané periodické zkoušky podle ustanovení § 8 o dalších 5 let.“.

9. V § 8 odst. 1 se slova „§ 4 písm. a) až i) a l)“ nahrazují slovy „§ 4 písm. a) až j) a l) až n)“.

10. V § 8 odst. 2 se slova „do tří let“ nahrazují slovy „do pěti let“.

11. V § 8 odst. 4 se slova „ , a to až po uplynutí doby 3 měsíců, nejpozději však do 6 měsíců, jinak osvědčení pozbývá platnost (§ 6)“ zrušují.

12. V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Datum vykonání periodické zkoušky a platnost osvědčení vyznačí příslušný správní orgán na rubu osvědčení.“.

13. § 9 zní:

„ § 9

(1) Uznávání odborné kvalifikace, odborné způsobilosti a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace k výkonu příslušné regulované činnosti se provádí podle zvláštního právního předpisu14), pokud je ověřují orgány státní báňské správy.

(2) U státních příslušníků členských států Evropské unie a členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace se vyžaduje pro výkon regulované činnosti nezbytně nutná znalost českého jazyka v rozsahu potřebném pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.“.

14. Název přílohy č. 1 zní:

„Vstupní požadavky na teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon vybraných regulovaných činností“.

15. V příloze č. 1 body č. 3 až 7 znějí:

„3.  Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon činnosti závodního lomu podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 2 této vyhlášky:
a)  geologie,
b)  dobývání ložisek,
c)  hornická rizika a záchranářství,
d)  horní právo a bezpečnostní předpisy,
e)  trhací práce.
 4.  Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon činnosti závodního a bezpečnostního technika podle § 2 odst. 1 písm. c) a d) této vyhlášky:
a)  hornictví nebo základy podzemního a inženýrského stavitelství nebo studijního předmětu podobného obsahu,
b)  geologie,
c)  geodézie nebo důlní měřictví,
d)  strojírenství nebo strojní zařízení nebo studijní předmět podobného obsahu,
e)  dobývání ložisek nebo ražení podzemních děl nebo studijní předmět podobného obsahu,
f)  trhací práce,
g)  bezpečnostní předpisy.
 5.  Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon činnosti báňského projektanta podle § 2 odst. 1 písm. e) této vyhlášky:
a)  hornictví nebo základy podzemního a inženýrského stavitelství,
b)  geologie,
c)  technické kreslení,
d)  strojírenství nebo strojní zařízení,
e)  geomechanika nebo geotechnika,
f)  větrání důlních nebo podzemních děl,
g)  dobývání ložisek nebo ražení podzemních děl nebo studijní předmět podobného obsahu,
h)  důlní měřictví nebo geodézie,
i)  bezpečnostní předpisy,
j)  trhací práce.
 6.  Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon činnosti vedoucího větrání podle § 2 odst. 1 písm. i) této vyhlášky:
a)  hornictví,
b)  geologie,
c)  strojírenství nebo strojní zařízení,
d)  větrání důlních nebo podzemních děl,
e)  dobývání ložisek nebo ražení podzemních děl,
f)  důlní měřictví nebo geodézie,
g)  bezpečnostní předpisy,
h)  trhací práce.
 7.  Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon činnosti technického dozoru pro vedení důlních a podzemních děl podle § 2 odst. 1 písm. k) této vyhlášky:
a)  hornictví nebo základy podzemního a inženýrského stavitelství nebo studijní předmět podobného obsahu,
b)  strojírenství nebo strojní zařízení,
c)  dobývání ložisek nebo ražení podzemních děl nebo studijní předmět podobného obsahu,
d)  trhací práce,
e)  bezpečnostní předpisy.“.

16. V příloze č. 1 bod č. 8 zní:

„8.  Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon činnosti projektanta instalací elektrických zařízení podle § 2 odst. 1 písm. f) této vyhlášky:
a)  elektrotechnika,
b)  bezpečnostní předpisy.“.

17. V příloze č. 1 se doplňují body č. 11 až 13, které znějí:

„11.  Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon činnosti hlavního důlního měřiče podle § 2 odst. 1 písm. m) této vyhlášky:
a)  důlní měřictví nebo geodézie,
b)  hornictví nebo základy podzemního a inženýrského stavitelství,
c)  geologie nebo geotechnika,
d)  bezpečnostní předpisy,
e)  důlní škody a zahlazování následků hornické činnosti nebo nauka o životním prostředí.
12.  Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon důlního měřiče podle § 2 odst. 1 písm. n) této vyhlášky:
a)  důlní měřictví nebo geodézie,
b)  hornictví nebo základy podzemního a inženýrského stavitelství,
c)  geologie nebo geotechnika,
d)  bezpečnostní předpisy.
13.  Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon činnosti projektanta instalací strojního zařízení podle § 2 odst. 1 písm. l) této vyhlášky:
a)  strojírenství nebo strojní zařízení,
b)  bezpečnostní předpisy.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

Odborně způsobilým osobám uvedeným v § 4 písm. j), m) a n) vyhlášky č. 298/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, začíná běžet lhůta ke splnění povinnosti stanovené v § 8 vyhlášky č. 298/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Nevykonají-li uvedené odborně způsobilé osoby periodickou zkoušku do 5 let od nabytí účinnosti této vyhlášky, pozbývá osvědčení platnost.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2012.

Předseda:
Ing. Pěgřímek v. r.

E-shop

Trestněprávní ochrana finančních zájmů Evropské unie

Trestněprávní ochrana finančních zájmů Evropské unie

Miroslav Růžička, Alexander Sotolář, Daniella Sarah Sotolářová - C. H. Beck

V posledních letech došlo k zásadnímu pokroku při harmonizaci trestněprávní ochrany finančních zájmů Evropské unie. Většina členských států se vzdala části suverenity v trestněprávní sféře a vyslovila souhlas s vedením přípravného stádia řízení o trestných činech proti finančním ... pokračování

Cena: 850 KčKOUPIT

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Kniha je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Kromě související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné ... pokračování

Cena: 285 KčKOUPIT

Nové metody v medicíně a právo

Nové metody v medicíně a právo

Martin Šolc - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha se zabývá doposud jen okrajově zpracovaným tématem (zejména občanskoprávní) odpovědnosti za újmu na zdraví a životě vzniklou v důsledku provádění nových lékařských metod. Platné české právo tuto problematiku upravuje pouze v rámci institutu ověřování dosud nezavedené metody, ... pokračování

Cena: 595 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.