Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


371

VYHLÁŠKA

ze dne 6. listopadu 2012,

kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 81 odst. 11, § 91 odst. 1 a § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb. a zákona č. 370/2012 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky č. 273/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. f) se slovo „písemnosti“ nahrazuje slovy „dokumenty a soubory“.

2. V § 1 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena j) a k).

3. V § 2 odst. 3 se za větu první vkládá věta „Písemnou práci je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna.“.

4. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „15. listopadu“ nahrazují slovy „1. prosince“.

5. V § 4 odst. 2 písm. b) a d) se slova „a úroveň obtížnosti“ zrušují.

6. V § 4 odst. 5 písm. a) se slova „30. listopadu“ nahrazují slovy „15. prosince“.

7. V § 5 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 60 minut.

(2) Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 90 minut. Do této doby se nezapočítává doba na výběr zadání podle odstavce 3.“.

8. V § 5 odst. 3 se slova „a pro každou úroveň obtížnosti“ zrušují.

9. V § 5 odstavec 4 zní:

„(4) Cizinci, který pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu kratší než dva roky bezprostředně před konáním maturitní zkoušky, se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 15 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 30 minut. Při konání písemné práce má možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.“.

10. V § 6 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Pro ústní zkoušku společné části ředitel školy v souladu s katalogem požadavků stanoví a zpřístupní žákům do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam nejméně 40 literárních děl. Školní seznam je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po jeho zpřístupnění žákům.

(3) Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl.“.

11. V § 6 odst. 6 se slova „v téže úrovni obtížnosti“ zrušují.

12. § 7 zní:

㤠7

(1) Zkoušku ze zkušebního předmětu cizí jazyk lze konat z

a)   anglického jazyka,
b)   francouzského jazyka,
c)   německého jazyka,
d)   španělského jazyka, nebo
e)   ruského jazyka.

(2) Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 95 minut, z toho 35 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.

(3) Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 60 minut.“.

13. § 9 včetně nadpisu zní:

㤠9
Zkouška z matematiky

Didaktický test z matematiky trvá 90 minut. Před začátkem didaktického testu mají žáci 15 minut na výběr postupu řešení.“.

14. § 10 se včetně nadpisu zrušuje.

15. V § 11 odstavec 1 zní:

„(1) Centrum doručí příslušnou zkušební dokumentaci do zkušebního místa v bezpečnostních schránkách nejpozději poslední pracovní den týdne, který předchází zahájení didaktických testů a písemných prací podle § 2.“.

16. V § 15 odst. 6 se věta první nahrazuje větou „Příprava k obhajobě maturitní práce trvá nejméně 5 minut.“.

17. V § 16 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Zveřejněná témata se zachovávají i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.“.

18. V § 16 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut.“.

19. V § 22 odst. 2 se slovo „Následující“ nahrazuje slovy „Nejpozději následující“.

20. V § 22 odstavec 3 zní:

„(3) Písemné práce z cizího jazyka obdrží hodnotitel od Centra; hodnocení předá hodnotitel Centru prostřednictvím jeho informačního systému v termínech stanovených Centrem. Centrum zpřístupní výsledky řediteli školy v jarním zkušebním období do začátku konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě a v podzimním zkušebním období do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací z cizího jazyka žáků příslušné třídy. Písemné práce z českého jazyka a literatury obdrží hodnotitel od ředitele školy a hodnocení předává řediteli školy, který je do začátku konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě v jarním zkušebním období a do 13. září v podzimním zkušebním období zašle Centru. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům. Termíny zahájení ústních zkoušek jednotlivých tříd sdělí ředitel školy Centru prostřednictvím jeho informačního systému do zahájení písemných prací.“.

21. V § 23 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

22. V § 23 odstavec 5 zní:

„(5) Hodnocení povinných zkoušek společné části na základě dosažených výsledků podle odstavce 3 převede Centrum do klasifikační stupnice prospěchu:

a)   1 - výborný,
b)   2 - chvalitebný,
c)   3 - dobrý,
d)   4 - dostatečný,
e)   5 - nedostatečný.“.

23. V § 23 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Hodnocení nepovinných zkoušek společné části podle § 78 odst. 5 školského zákona na základě dosažených výsledků podle odstavce 3 převede Centrum do klasifikační stupnice prospěchu:

a)   uspěl,
b)   neuspěl.

(7) Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.“.

24. § 26 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 zní:

㤠26
Celkové hodnocení maturitní zkoušky a vydání vysvědčení

(1) Centrum v jarním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu a v podzimním zkušebním období nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka zpřístupní výsledky řediteli školy prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na tiskopisu podle vyhlášky o některých dokladech o vzdělání13).

(2) Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle výsledků povinných zkoušek společné a profilové části podle stupnice

a)   prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 - chvalitebný a zároveň prostý aritmetický průměr hodnocení ze všech povinných zkoušek není vyšší než 1,50,
b)   prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky hodnocen stupněm 5 - nedostatečný,
c)   neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky hodnocen stupněm 5 - nedostatečný nebo ji z jiného důvodu nevykonal úspěšně.

(3) V případě, že žák nekonal společnou část v souladu s § 81 odst. 6 školského zákona, provede se celkové hodnocení pouze za profilovou část.


13) Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů.“.

25. V § 29 odst. 2 se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 1“.

26. V § 29 odst. 4 písm. b) bodu 1 se slova „a úrovně obtížnosti“ zrušují.

27. V § 29 odst. 4 písm. b) se na konci textu bodu 6 doplňují slova „vyjádřené slovy „prospěl“ nebo „neprospěl““.

28. V § 29 odstavec 6 zní:

„(6) Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka se vyhotovuje na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.“.

29. V § 29a odst. 3 písm. b) bodu 1 se slova „a úroveň obtížnosti zkoušky“ zrušují.

30. § 33 se včetně nadpisu zrušuje.

31. V § 34 se odstavce 4 a 5 zrušují.

32. V § 38 písmeno b) zní:

„b)   navrhuje Centru pedagogické pracovníky k odborné přípravě na funkci zadavatele a hodnotitele v počtu potřebném pro zajištění maturitní zkoušky v dané škole a v případě zadavatele a hodnotitele písemné práce z českého jazyka a literatury a hodnotitele ústních zkoušek určuje místo působiště pro výkon jeho funkce,“.

33. § 41 včetně nadpisu zní:

㤠41
Hodnotitel

Hodnotitel ústní zkoušky společné části a písemné práce z českého jazyka a literatury zpravidla vykonává svou funkci ve škole, jejímž je pedagogickým pracovníkem. V případě, že ve škole, kde se zkoušky budou konat, není dostatečný počet pedagogických pracovníků, kteří by splňovali podmínky pro výkon funkce hodnotitele pro daný zkušební předmět, může ředitel školy jmenovat do funkce i jiného hodnotitele v souladu s § 42 odst. 3. Písemné práce z cizího jazyka hodnotitel hodnotí prostřednictvím informačního systému Centra.“.

34. V § 44 odst. 2 se za slovo „části“ vkládají slova „a hodnotitele písemné práce z českého jazyka a literatury“.

35. V § 48 odst. 1 se slova „uvedených v § 10 odst. 1 a ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura“ nahrazují slovy „stanovených pro společnou část maturitní zkoušky“.

36. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

37. V příloze č. 3 část H zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

38. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Termíny konání didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období roku 2013 určí ministerstvo do 1. prosince 2012.

2. Školní seznam literárních děl stanovený ředitelem školy podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pro jarní a podzimní zkušební období roku 2013 se považuje za školní seznam literárních děl stanovený ředitelem školy podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Fiala v. r.

E-shop

ÚZ č.1572 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2024

ÚZ č.1572 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2024

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, která se od 1. 1. 2024 mění a doplňuje. V publikaci také najdete aktuální znění zákona o cenách, nový cenový výměr k regulovaným cenám pro rok 2024 a další aktuální předpisy.

Cena: 199 KčKOUPIT

ÚZ č. 1574 - Nový stavební zákon 2024

ÚZ č. 1574 - Nový stavební zákon 2024

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů; těmito předpisy byl výrazně změněn (500 změn a doplnění). Jsou zde rovněž promítnuty další změny provedené zákonem o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury od ledna 2024. ...

Cena: 96 KčKOUPIT

Advokát a jeho klient

Advokát a jeho klient

Daniela Kovářová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Advokacie patří mezi pomáhající profese, proto pro ni platí řada doporučení a rizik, popsaných v literatuře pro zdravotníky, pedagogy, sociální pracovníky a další profese pracující s lidmi. Pro ně jsou typické asymetrie vztahu, zákonitosti vývoje a jeho dynamika, syndrom vyhoření, ...

Cena: 645 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

 /
Číslo  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

 /
Číslo  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.