Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


361

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. října 2012

o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření

Vláda nařizuje podle § 170 odst. 2 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření a podle § 110 odst. 3 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje

a)   náležitosti, strukturu, formu a požadavky na jazykové vyjádření sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a sdělení klíčových informací pro účastníky důchodového spoření (dále jen „sdělení“) a
b)   podmínky a způsob průběžné aktualizace sdělení a lhůty pro jeho uveřejňování.

§ 2
Obsah sdělení

Sdělení obsahuje pouze údaje a informace, které toto nařízení stanoví nebo připouští.

§ 3
Struktura sdělení

(1) Sdělení se označí názvem „Klíčové informace účastnického fondu“ pro účastnický fond a názvem „Klíčové informace důchodového fondu“ pro důchodový fond.

(2) Sdělení se člení na 9 částí, které obsahují tyto údaje:

a)   základní údaje týkající se sdělení, účastnického nebo důchodového fondu a údaje týkající se penzijní společnosti, která obhospodařuje účastnický nebo důchodový fond,
b)   základní charakteristiku doplňkového penzijního spoření nebo důchodového spoření,
c)   popis investičních cílů a způsobu investování účastnického nebo důchodového fondu,
d)   rizikový profil účastnického nebo důchodového fondu,
e)   informace o úplatě a poplatcích týkajících se účastnického nebo důchodového fondu,
f)   informace o historické výkonnosti účastnického nebo důchodového fondu,
g)   informace o depozitáři a další doplňující informace o účastnickém nebo důchodovém fondu,
h)   informace o povolení k činnosti penzijní společnosti a o povolení k vytvoření účastnického nebo důchodového fondu a
i)   datum uveřejnění sdělení.

§ 4
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení

(1) Sdělení musí být

a)   zpracováno čitelně, zejména pokud jde o velikost použitého písma, a
b)   vyjádřeno způsobem, který účastníkovi neznesnadňuje pochopení jeho obsahu, přičemž zejména jeho jazyk musí být jasný a srozumitelný, nelze používat žargonu a odborný pojem, pokud je to možné, musí být nahrazen obecně známým výrazem srovnatelného významu.

(2) Užití barev nesmí omezovat čitelnost, jasnost a srozumitelnost obsahu sdělení po jeho zachycení na papír.

(3) Grafická úprava loga nesmí odvádět pozornost účastníka nebo zájemce od obsahu sdělení ani obsah sdělení překrývat.

(4) Název sdělení, jakož i obchodní firma penzijní společnosti a název účastnického nebo důchodového fondu, musí být provedeny výrazně větším typem písma než ostatní text sdělení.

§ 5
Listinná forma sdělení

Po zachycení sdělení na papír má sdělení rozměry dvou stran jednoho listu formátu A4 na výšku nebo na šířku a je lemováno okrajem širokým nejméně 3 mm, na němž není uveden žádný text.

§ 6
Základní údaje

Název části první sdělení zní: „Základní údaje“. Tato část sdělení obsahuje

a)   pro účastnický fond úvodní ustanovení tohoto znění: „V tomto sdělení účastník nebo zájemce nalezne klíčové informace o účastnickém fondu a o doplňkovém penzijním spoření. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby účastník nebo zájemce lépe pochopil způsob investování tohoto účastnického fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda zvolit tento účastnický fond, se účastníkům a zájemcům doporučuje se s tímto sdělením seznámit.“,
b)   pro důchodový fond úvodní ustanovení tohoto znění: „V tomto sdělení účastník nebo zájemce nalezne klíčové informace o důchodovém fondu a o důchodovém spoření. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby účastník nebo zájemce lépe pochopil způsob investování tohoto důchodového fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda zvolit tento důchodový fond, se účastníkům a zájemcům doporučuje se s tímto sdělením seznámit.“,
c)   název účastnického nebo důchodového fondu,
d)   v případě, že se jedná o účastnický fond jiný než povinný konzervativní fond, údaj o jeho druhu z hlediska toho, do jakého majetku převážně investuje,
e)   obchodní firmu a identifikační číslo osoby penzijní společnosti, která obhospodařuje účastnický nebo důchodový fond, popřípadě také název konsolidačního celku, do něhož je penzijní společnost zahrnuta, nebo logo této penzijní společnosti.

§ 7
Základní charakteristika doplňkového penzijního spoření nebo důchodového spoření

(1) Název části druhé sdělení pro účastnický fond zní: „Základní charakteristika doplňkového penzijního spoření“. Tato část sdělení obsahuje stručnou charakteristiku doplňkového penzijního spoření, zejména informaci o nároku na státní příspěvek, o daňovém zvýhodnění a o dopadech předčasného ukončení doplňkového penzijního spoření.

(2) Název části druhé sdělení pro důchodový fond zní: „Základní charakteristika důchodového spoření“. Tato část sdělení obsahuje stručnou charakteristiku důchodového spoření, zejména informaci o

a)   podmínkách vzniku účasti na důchodovém spoření a o tom, že nelze zaregistrovanou smlouvu o důchodovém spoření vypovědět nebo od ní odstoupit,
b)   povinnosti platit pojistné na důchodové spoření orgánům Finanční správy České republiky, jeho výši a povinnosti oznámit účast na důchodovém spoření zaměstnavateli, nebo podat pojistné přiznání,
c)   dopadu účasti v důchodovém spoření na nároky na důchod z důchodového pojištění.

§ 8
Investiční cíle a způsob investování účastnického nebo důchodového fondu

(1) Název části třetí sdělení zní: „Investiční cíle a způsob investování“. Tato část sdělení obsahuje informaci o

a)   hlavních druzích majetku, do kterého účastnický nebo důchodový fond investuje nebo hodlá investovat; investuje-li nebo hodlá-li investovat do dluhopisů, obsahuje také druh těchto dluhopisů podle jejich emitenta a jejich rating,
b)   určitém odvětví národního hospodářství nebo jeho části, určité zeměpisné oblasti nebo určité části finančního trhu, ve kterých účastnický nebo důchodový fond hodlá koncentrovat nebo koncentruje své investice, nebo určitém druhu majetku nebo určitém emitentovi, do kterého účastnický nebo důchodový fond hodlá koncentrovat či koncentruje své investice,
c)   tom, zda účastnický nebo důchodový fond zamýšlí sledovat nebo sleduje určitý index nebo ukazatel (benchmark); z této informace musí vyplývat, o jaký index nebo ukazatel se jedná a jakým způsobem nebo v jaké míře jej účastnický nebo důchodový fond sleduje,
d)   tom, zda účastnický nebo důchodový fond kopíruje určitý index; z tohoto údaje musí vyplývat, o jaký index se jedná a v jaké míře jej účastnický nebo důchodový fond kopíruje,
e)   používání finančních derivátů nebo jiných technik za účelem zajištění nebo za účelem plnění investičních cílů účastnickým nebo důchodovým fondem,
f)   přibližné době, po kterou je vhodné setrvat v účastnickém nebo důchodovém fondu, aby účastník mohl dosáhnout očekávaného výnosu, a upozornění, že tento fond nemusí být vhodný pro účastníka, který zamýšlí změnit strategii spoření, požádat o dávku nebo uplatnit nárok na převedení prostředků v době kratší, než je délka přibližné doby, po kterou by měl ve fondu setrvat.

(2) Část třetí sdělení může obsahovat i další údaje a informace, jsou-li důležité pro správné pochopení investičních cílů a způsobu investování účastnického nebo důchodového fondu účastníkem.

(3) Informace uvedené v části třetí sdělení musí jednoznačně rozlišovat mezi jednotlivými investicemi, jestliže by jinak informace o investičních cílech a způsobu investování účastnického nebo důchodového fondu mohly být zavádějící nebo klamavé.

§ 9
Rizikový profil účastnického nebo důchodového fondu

Název části čtvrté sdělení zní: „Rizikový profil“. Tato část sdělení obsahuje

a)   zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel, který je založený na volatilitě historické výkonnosti účastnického nebo důchodového fondu a sestavený postupem uvedeným v příloze č. 1 k tomuto nařízení, stručné zdůvodnění zařazení účastnického nebo důchodového fondu do příslušné skupiny podle tohoto ukazatele a upozornění, že
1.  hodnota prostředků účastníka může klesat i stoupat a že není zaručena návratnost prostředků účastníka,
2.  zařazení účastnického fondu do příslušné skupiny se může měnit a
3.  zařazení účastnického nebo důchodového fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika,
b)   v závislosti na zvoleném způsobu investování popis rizik, jsou-li spojena se zvoleným způsobem investování a může-li se s nimi účastník setkat v souvislosti s vložením prostředků do účastnického nebo důchodového fondu, a to
1.  úvěrového rizika spočívajícího v tom, že emitent nebo protistrana nesplní svůj závazek,
2.  rizika nedostatečné likvidity spočívajícího v tom, že určitý majetek účastnického nebo důchodového fondu nebude zpeněžen včas za přiměřenou cenu a že účastnický nebo důchodový fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům,
3.  rizika vypořádání spojeného s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě,
4.  tržního rizika vyplývajícího z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku v majetku v účastnickém nebo důchodovém fondu,
5.  rizika ztráty vlivem nedostatků nebo selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí (operačního rizika) a rizika ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek v účastnickém nebo důchodovém fondu, a
6.  rizika souvisejícího s investičním zaměřením účastnického nebo důchodového fondu na určité odvětví národního hospodářství nebo jeho část, určitou zeměpisnou oblast, určitou část finančního trhu, určitý druh majetku nebo určitého emitenta.

§ 10
Úplata a poplatky účastnického nebo důchodového fondu

(1) Název části páté sdělení zní: „Úplata a poplatky“. Tato část sdělení obsahuje

a)   informaci o výši úplaty za obhospodařování majetku v účastnickém nebo důchodovém fondu, která zahrnuje veškeré náklady na obhospodařování majetku s výjimkou poplatků podle písmene c),
b)   informaci o výši a podmínkách nároku na úplatu za zhodnocení majetku v účastnickém nebo důchodovém fondu a
c)   popis všech dalších poplatků a podmínek, za kterých je může penzijní společnost účtovat účastníkovi.

(2) Výše úplaty za obhospodařování majetku a úplaty za zhodnocení majetku se uvede v procentním vyjádření spolu se základem, ze kterého výpočet vychází.

(3) Úplata penzijní společnosti se uvede za předchozí účetní období.

(4) Část pátá sdělení dále obsahuje informaci o tom, že žádné další úplaty a poplatky nelze účastníkům účtovat.

§ 11
Historická výkonnost

(1) Název části šesté sdělení zní: „Historická výkonnost“. Tato část sdělení obsahuje

a)   upozornění, že se použité údaje týkají minulosti a že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů,
b)   informaci o vlivu úplaty na výkonnost účastnického nebo důchodového fondu,
c)   historickou výkonnost v podobě sloupcového diagramu znázorňujícího roční výnosy po zdanění za posledních alespoň 10 po sobě následujících let, zobrazeného v souladu s kritérii uvedenými v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
d)   srovnání historické výkonnosti podle písmene c) s vývojem indexu nebo ukazatele v případě, že účastnický nebo důchodový fond určitý index nebo ukazatel sleduje.

(2) V případě, že účastnický nebo důchodový fond existuje po dobu kratší než 10 let, avšak po dobu delší než 1 rok, uvedou se roční výnosy a srovnání podle odstavce 1 písm. d) za všechny roky jeho existence. Pokud za některé období nejsou údaje k dispozici, vyznačí se v příslušné části sloupcového diagramu datum bez záznamu výkonnosti. Pokud od vzniku nebo vytvoření účastnického nebo důchodového fondu uplynulo méně než 1 rok, uvede se upozornění na nedostatek údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout informace o historické výkonnosti účastnického nebo důchodového fondu.

(3) Údaje o historické výkonnosti musí být doplněny vysvětlením, že výpočet historické výkonnosti účastnického nebo důchodového fondu vychází z hodnoty fondového vlastního kapitálu účastnického nebo důchodového fondu po odečtení úplaty za obhospodařování a úplaty za zhodnocení majetku v účastnickém nebo důchodovém fondu.

(4) Sloupcový diagram musí být zobrazen čitelně a nesmí po zachycení sdělení na papír přesáhnout rozměry délky a šířky jedné strany formátu A5; sloupcový diagram se doplní upozorněním na

a)   svou omezenou vypovídací schopnost, pokud jde o budoucí výkonnost účastnického nebo důchodového fondu,
b)   rok, od kterého účastnický nebo důchodový fond existuje,
c)   měnu, v níž je historická výkonnost fondu počítána.

(5) Sdělení nesmí obsahovat údaje o výkonnosti účastnického nebo důchodového fondu za rok, v němž se sdělení uveřejnilo nebo má uveřejnit.

(6) Pokud během období zobrazovaného ve sloupcovém diagramu došlo k podstatné změně investičních cílů nebo způsobu investování účastnického nebo důchodového fondu, které ovlivnily jeho výkonnost, uvede se ve sloupcovém diagramu i období předcházející této změně. Údaj vztahující se k tomuto období se doplní vysvětlivkou, že dané výkonnosti bylo dosaženo za jiných okolností.

§ 12
Informace o depozitáři a další informace

Název části sedmé sdělení zní: „Doplňující informace“. Tato část sdělení obsahuje

a)   název depozitáře účastnického nebo důchodového fondu,
b)   informaci o právu na bezplatné poskytnutí statutu účastnického nebo důchodového fondu a jejich výroční a pololetní zprávy,
c)   údaj o kontaktním místě, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné informace, zahrnující adresu, telefon, e-mailovou adresu a internetovou adresu tohoto kontaktního místa, a
d)   informaci o tom, že penzijní společnost odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto sdělení, jsou-li nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou-li v souladu s informacemi uvedenými ve statutu účastnického nebo důchodového fondu.

§ 13
Informace o povolení

Část osmá sdělení je bez názvu a obsahuje, jde-li o

a)   účastnický fond, text tohoto znění: „Povolení k vytvoření tohoto účastnického fondu bylo vydáno v České republice. Penzijní společnost, která obhospodařuje tento účastnický fond, podléhá dohledu České národní banky.“ a
b)   důchodový fond, text tohoto znění: „Povolení k vytvoření tohoto důchodového fondu bylo vydáno v České republice. Penzijní společnost, která obhospodařuje tento důchodový fond, podléhá dohledu České národní banky.“.

§ 14
Údaj o uveřejnění

Část devátá sdělení je bez názvu a obsahuje datum uveřejnění sdělení, kterému předchází text tohoto znění: „Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni“.

§ 15
Průběžná aktualizace sdělení

(1) Penzijní společnost obhospodařující účastnický nebo důchodový fond průběžně ověřuje aktuálnost sdělení a bez zbytečného odkladu je aktualizuje. Ve sloupcovém diagramu zachycujícím historickou výkonnost se vždy zohlední výkonnost účastnického nebo důchodového fondu v předcházejícím roce.

(2) Aktuálnost sdělení se vždy ověřuje v souvislosti se schválenou změnou statutu účastnického nebo důchodového fondu.

§ 16
Uveřejnění aktualizovaného sdělení

(1) Pokud bylo sdělení aktualizováno, uveřejní penzijní společnost aktualizované sdělení bez zbytečného odkladu.

(2) Pokud bylo sdělení aktualizováno v souvislosti se změnou statutu účastnického nebo důchodového fondu, uveřejní se aktualizované sdělení vždy přede dnem, kdy změna statutu účastnického nebo důchodového fondu nabývá účinnosti.

(3) Sdělení obsahující zohlednění výkonnosti účastnického nebo důchodového fondu v kalendářním roce se uveřejní nejpozději 35. pracovní den následujícího kalendářního roku.

§ 17
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr financí:
Ing. Kalousek v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 361/2012 Sb.

Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel

1. Syntetický ukazatel se promítne do jedné ze skupin na stupnici. Stupnici tvoří souvislé pořadí skupin označených celými čísly ve vzestupném pořadí od 1 do 7 zleva doprava.

2. Na stupnici musí být uvedeno, že nižší riziko znamená potenciálně nižší výnosy a vyšší riziko znamená potenciálně výnosy vyšší.

3. Skupina, do níž je zařazen účastnický nebo důchodový fond, je zvýrazněna.

4. Pro odlišení jednotlivých skupin na stupnici nelze užít výlučně barev.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 361/2012 Sb.

Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti

Sloupcový diagram zobrazující historickou výkonnost splňuje tato kritéria:

1. stupnice osy Y sloupcového diagramu je lineární, nikoli logaritmická,

2. stupnice je přizpůsobena rozsahu zobrazených sloupců, přičemž sloupce nesmí být stlačené do té míry, aby možnost rozpoznat výkyvy ve výnosnosti byla ztížena,

3. osa X je umístěna na úrovni 0 % míry výnosnosti,

4. u každého sloupce je vyznačena dosažená výnosnost v procentním vyjádření a

5. hodnoty historické výkonnosti jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo.

E-shop

ÚZ č. 1508 - Cizinci, Azyl

ÚZ č. 1508 - Cizinci, Azyl

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 25 předpisů upravujících vztahy České republiky a cizinců. Od minulého vydání se změnil zákon o pobytu cizinců na území ČR a zákon o azylu; změnily se rovněž některé další zákony a vyhlášky. Do publikace byla zařazena nová kapitola obsahující právní ...

Cena: 198 KčKOUPIT

Občanský zákoník. Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník. Komentář, 2. vydání

Jan Petrov, Michal Výtisk, Vladimír Beran a kol. - C. H. Beck

Nové, aktuální vydání úplného komentář občanského zákoníku v jednom svazku. Více než 3200 stran výkladu spojuje hloubku „velkého“ komentáře s přehledností příručního komentáře. Řeší problémy a otázky dosud jinde neřešené a novou judikaturou zatím nereflektované. Styl výkladu, ...

Cena: 4 990 KčKOUPIT

Rozpočtová skladba v roce 2017

Rozpočtová skladba v roce 2017

Ing. Jiří Paroubek, Ing. Rudolf Kotrba - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 1. ledna 2017. Praktické návodné příklady Stejně jako v předcházejících vydáních ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.