Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


348

VYHLÁŠKA

ze dne 12. října 2012,

kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. l) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“) k provedení § 11 odst. 12, § 13 odst. 3, § 28 odst. 3, § 36 odst. 1, § 43 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie:

Čl. I

Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V úvodní větě se slova „a podle § 12 odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)“ nahrazují slovy „a podle § 53 odst. 2 písm. l) zákona o podporovaných zdrojích energie“.

2. V úvodní větě se slova „§ 4 odst. 10 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 12, § 13 odst. 3, § 28 odst. 3, § 36 odst. 1, § 43 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie“.

3. V § 2 odstavce 7 a 8 znějí:

„(7) Úřad stanoví hodinový zelený bonus pro elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje způsobem uvedeným v příloze č. 6a k této vyhlášce.

(8) Úřad stanoví cenu za činnost povinně vykupujícího způsobem uvedeným v příloze č. 6b k této vyhlášce.“.

4. V § 3 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

„(4) Pro regulovaný rok Úřad stanoví a držiteli licence oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu:

a)   držiteli licence na přenos elektřiny
1.  hodnotu indexu spotřebitelských cen,
2.  hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,
3.  hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku,
4.  korekční faktor odpisů,
5.  míru výnosnosti regulační báze aktiv,
6.  plánovanou hodnotu aktivovaných investic,
7.  plánovanou hodnotu zůstatkových hodnot aktiv,
8.  vyrovnávací faktor odpisů,
9.  vyrovnávací faktor zisku,
10.  plánované hodnoty odběru a spotřeby elektřiny pro výpočet cen regulovaného roku,
11.  cenu silové elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě,
12.  výnosy z ostatních činností spojených s licencovanou činností,
13.  povolenou míru celkových ztrát v přenosové soustavě,
14.  výnosy z aukcí na přeshraničních profilech, které jsou využity pro snížení povolených výnosů pro činnost přenosu elektřiny,
15.  motivační složku zisku za organizování obchodu s podpůrnými službami,
16.  eskalační faktor povolených nákladů na nákup podpůrných služeb,
17.  rozdíly mezi výnosy a náklady z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky, na regulační energii, na regulační energii z operativní dodávky elektřiny ze zahraničí a do zahraničí v rámci spolupráce na úrovni provozovatele přenosové soustavy, redispečink a náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení,
18.  korekční faktor regulační báze aktiv,
19.  korekční faktor zisku,
20.  korekční faktor za použití přenosové sítě,
21.  korekční faktor za systémové služby,
22.  korekční faktor související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů,
23.  investiční faktor,
24.  faktor zohledňující změny v organizaci trhu s elektřinou mající vliv na činnost zajišťování systémových služeb souvisejících s provozem výroben využívajících energii větru a sluneční energii,
b)   držiteli licence na distribuci elektřiny
1.  hodnotu indexu spotřebitelských cen,
2.  hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,
3.  hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku, v členění podle napěťových úrovní,
4.  korekční faktor odpisů,
5.  míru výnosnosti regulační báze aktiv,
6.  plánovanou hodnotu aktivovaných investic,
7.  plánovanou hodnotu zůstatkových hodnot aktiv,
8.  plánované hodnoty odběru a spotřeby elektřiny pro výpočet cen regulovaného roku,
9.  cenu silové elektřiny pro krytí ztrát v distribuční soustavě,
10.  výnosy z ostatních činností spojených s licencovanou činností v členění podle napěťových úrovní,
11.  poměrné číslo vyjadřující maximální hodnotu bonusu nebo penále v oblasti kvality,
12.  maximální limitní hodnotu ukazatele kvality,
13.  minimální limitní hodnotu ukazatele kvality,
14.  horní a dolní hranici neutrálního pásma úrovně kvality,
15.  koeficient rozdělení faktoru kvality na jednotlivé napěťové úrovně,
16.  koeficienty korekce povolených výnosů mezi napěťovými úrovněmi,
17.  salda výnosů a nákladů na přetoky elektřiny mezi sítěmi provozovatelů distribučních soustav v členění podle napěťových úrovní,
18.  procentní přirážku ke koeficientu nerovnoměrnosti,
19.  korekční faktor regulační báze aktiv,
20.  korekční faktor zisku,
21.  korekční faktor za činnost distribuce elektřiny,
22.  korekční faktor za podpůrné služby na úrovni distribuční soustavy,
23.  korekční faktor související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů,
c)   držiteli licence na obchod s elektřinou, který vykonává činnost povinně vykupujícího podle jiného právního předpisu10),
1.  plánované náklady na odchylky v souvislosti s výkupem elektřiny,
2.  plánované administrativní náklady spojené s výkupem elektřiny,
3.  plánované náklady spojené s výkupem elektřiny formou výkupních cen,
4.  plánované vícenáklady vyplývající z rozdílu mezi výkupní cenou a zeleným bonusem na elektřinu,
5.  korekční faktor za činnost povinně vykupujícího,
6.  plánované množství vykoupené elektřiny v režimu výkupních cen.

10) Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.“.

5. V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Úřad oznámí parametry regulačního vzorce

a)   provozovateli přenosové soustavy nejpozději 6 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle § 3 odst. 2, a nejpozději 6 měsíců před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle § 3 odst. 4, s výjimkou parametru podle § 3 odst. 4 písm. a) bodu 11, který Úřad oznámí nejpozději do 10. října roku předcházejícího regulovanému roku,
b)   provozovateli distribuční soustavy nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle § 3 odst. 2, a nejpozději 5 měsíců před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle § 3 odst. 4, s výjimkou parametrů podle § 3 odst. 4 písm. b) bodů 9 a 16, které Úřad oznámí nejpozději do 25. října roku předcházejícího regulovanému roku,
c)   povinně vykupujícímu nejpozději 5 měsíců před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle § 3 odst. 4, s výjimkou parametrů podle § 3 odst. 4 písm. c) bodů 1 a 3, které Úřad oznámí nejpozději do 5. listopadu roku předcházejícího regulovanému roku.“.

6. V § 4 odst. 2 se slova „5. října“ nahrazují slovy „10. října“.

7. V § 4 odstavec 4 zní:

„(4) Úřad oznámí povinně vykupujícímu do 5. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovanému roku vypočtenou cenu za činnost povinně vykupujícího.“.

8. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Úřad stanoví složku ceny za přepravu plynu a ceny za distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu postupem podle § 9b.“.

9. V § 8 odst. 1 se slova „15. září“ nahrazují slovy „4 měsíce“.

10. § 9a včetně nadpisu zní:

㤠9a
Způsob regulace a postup tvorby cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství

(1) Úřad reguluje cenu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství způsobem uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Postup tvorby ceny za činnosti operátora trhu je stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce.

(3) Pro regulační období Úřad držiteli licence na činnosti operátora trhu stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce, zvlášť pro činnosti v elektroenergetice a teplárenství a pro činnosti v plynárenství, a to v následujícím rozsahu:

a)   výchozí hodnotu povolených nákladů,
b)   roční hodnotu faktoru efektivity,
c)   koeficient indexu cen podnikatelských služeb,
d)   koeficient indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství.

(4) Změny parametrů regulačního vzorce podle odstavce 3 jsou v průběhu regulačního období možné jen v případech

a)   změn právní úpravy bezprostředně se vztahující k licencované činnosti držitele licence, které mají podstatný dopad na parametry regulačního vzorce,
b)   mimořádných změn na trhu s elektřinou nebo s plynem nebo jiných mimořádných změn v národním hospodářství hodných zvláštního zřetele,
c)   stanovení parametrů na základě nesprávných, neúplných či nepravdivých podkladů nebo údajů.

(5) Pro regulovaný rok Úřad držiteli licence na činnosti operátora trhu stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu:

a)   hodnotu indexu spotřebitelských cen,
b)   hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,
c)   hodnotu indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství,
d)   hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku pro činnosti v elektroenergetice a hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku pro činnosti v plynárenství,
e)   korekční faktor odpisů pro činnosti v elektroenergetice a korekční faktor odpisů pro činnosti v plynárenství,
f)   korekční faktor za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství a korekční faktor za činnosti operátora trhu v plynárenství podle jiného právního předpisu10),
g)   plánované administrativní náklady spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, druhotných zdrojů, decentrální výrobou elektřiny, provozní podporou tepla a podporou biometanu podle jiného právního předpisu10),
h)   plánované náklady spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, druhotných zdrojů, decentrální výrobou elektřiny a podporou biometanu podle jiného právního předpisu10),
i)   plánované hodnoty odběru a spotřeby elektřiny pro výpočet ceny na regulovaný rok v elektroenergetice,
j)   plánované hodnoty odběru a spotřeby plynu pro výpočet ceny na regulovaný rok v plynárenství,
k)   výnosy z ostatních činností v elektroenergetice a výnosy z ostatních činností v plynárenství,
l)   faktor trhu pro činnosti v elektroenergetice a faktor trhu pro činnosti v plynárenství,
m)   míru výnosnosti povolených nákladů pro činnosti v elektroenergetice a míru výnosnosti povolených nákladů pro činnosti v plynárenství.

(6) Úřad oznámí operátorovi trhu parametry regulačního vzorce nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle odstavce 3, a nejpozději 4 měsíce před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle odstavce 5.

(7) Úřad oznámí operátorovi trhu do 30. září kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtenou cenu za regulované činnosti operátora trhu.

(8) Úřad stanoví ceny do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku.“.

11. Za § 9a se vkládá nový § 9b, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11 zní:

㤠9b
Způsob stanovení nákladů operátora trhu spojených s podporou elektřiny, podporou decentrální výroby elektřiny a podporou biometanu

(1) Úřad stanoví složku ceny za přenos a distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny podle jiného právního předpisu10) způsobem uvedeným v příloze č. 6 k této vyhlášce, složku ceny za distribuci elektřiny spojenou s podporou decentrální výroby elektřiny podle jiného právního předpisu10) způsobem uvedeným v příloze č. 6c k této vyhlášce a složku ceny za přepravu a distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu podle jiného právního předpisu10) způsobem uvedeným v příloze č. 6d k této vyhlášce.

(2) Postup tvorby složky ceny za přenos a distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, složky ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny a složky ceny za přepravu a distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu je stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce.

(3) Pro regulovaný rok Úřad držiteli licence na činnosti operátora trhu podle odstavce 2 stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu:

a)   plánované náklady spojené s úhradou podpory elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu samostatně pro podporu formou výkupních cen, zelených bonusů a bonusů,
b)   plánovanou hodnotu celkové spotřeby elektřiny pro stanovení složky ceny za přenos a distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny a pro stanovení složky ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny,
c)   plánovanou hodnotu celkové spotřeby plynu pro stanovení složky ceny za přepravu a distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu,
d)   plánované prostředky státního rozpočtu na provozní podporu tepla z obnovitelných zdrojů,
e)   korekční faktor operátora trhu související s úhradou podpory elektřiny a podpory biometanu,
f)   korekční faktor prostředků státního rozpočtu na podporu tepla z obnovitelných zdrojů,
g)   korekční faktory provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů regionálních distribučních soustav související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů podle jiného právního předpisu11).

(4) Úřad oznámí operátorovi trhu parametry regulačního vzorce nejpozději 15. září kalendářního roku předcházejícího regulovanému roku, jde-li o parametry podle odstavce 3 písm. e) až g), a nejpozději 5. listopadu před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle odstavce 3 písm. a) až d).

(5) Úřad oznámí operátorovi trhu do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovanému roku vypočtenou složku ceny za přenos a distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, složku ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny a složku ceny za přepravu a distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu.

(6) Úřad stanoví složku ceny za přenos a distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, složku ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny a složku ceny za přepravu a distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovanému roku, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku.


11) § 54 odst. 18 zákona č. 165/2012 Sb.“.

12. Přílohy č. 1 až 3 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

13. Přílohy č. 5 až 7 znějí:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 5a k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 6a k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 6b k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 6c k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 6d k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

14. V příloze č. 11 v kapitole II. druhý odstavec návětí zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Korekční faktor provozovatele přenosové nebo regionální distribuční soustavy spojený s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů vzniklý před účinností zákona č. 165/2012 Sb., je stanoven podle vyhlášky č. 140/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Tento parametr stanoví a sdělí Úřad naposledy pro regulovaný rok 2015.

2. Postup Úřadu pro vyrovnání korekčních faktorů podle bodu 1, stanovený v příloze č. 6 k vyhlášce č. 140/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se uplatní naposledy pro regulovaný rok 2015.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. listopadu 2012.

Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.

E-shop

Podvojné účetnictví 2021

Podvojné účetnictví 2021

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi - vypichujeme změny v oblasti hmotného majetku a nehmotného majetku, možnost  ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Luboš Dörfl - C. H. Beck

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář

Jiří Hrádek - C. H. Beck

Komentář k přepravním smlouvám, které jsou obsaženy v § 2550 až 2585 ObčZ, systematickým způsobem představuje novou právní úpravu. Text se věnuje nejen českým právním předpisům, ale rovněž přímo aplikovatelnému právu EU a právu vyplývajícímu z mezinárodních smluv a vlivu těchto úprav ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.