Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


327

VYHLÁŠKA

ze dne 21. září 2012

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. d) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   podrobnosti k ochraně včel, zvěře, vodních organismů a některých dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin,
b)   způsob odběru vzorků za účelem vyšetření příčiny úhynu včel, zvěře a ryb, kterou může být použití přípravků (dále jen „způsob odběru vzorků“).

§ 2
Pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   porostem navštěvovaným včelami
1.  lesní porost se stromy a keři lesních dřevin, které kvetou, nebo se na nich vyskytuje medovice nebo mimokvětní nektar,
2.  porost na pozemku ve venkovním prostředí mimo pozemek s lesním porostem, na jehož jednom čtverečním metru jsou v době ošetření průměrně více než dvě kvetoucí rostliny, včetně kvetoucích plevelů, navštěvované včelami,
b)   medovicí sladká tekutina, kterou vylučují na povrchu rostlin některé druhy hmyzu a cizopasných hub,
c)   mimokvětním nektarem sladká tekutina, kterou vylučují některé rostliny na řapících listů, na listech nebo palistech,
d)   zvěří volně žijící druhy zvěře na pozemcích, mimo obory, bažantnice a zvěř ve farmovém chovu,
e)   některými dalšími necílovými organismy
1.  necíloví suchozemští členovci mimo včely (dále jen „necíloví členovci“),
2.  necílové organismy, které trvale žijí v půdě,
3.  necílové rostliny mimo vodní organismy,
4.  necíloví suchozemští obratlovci mimo zvěř,
f)   vodními organismy živočichové1) a rostliny1), které jsou svým životem odkázány výhradně na vodní prostředí,
g)   svažitým pozemkem část pozemku se sklonem větším než 3° svažující se směrem k povrchové vodě; část pozemku se nepovažuje za svažitou, pokud je od povrchové vody oddělena plochou širší než 25 m, která nemá sklon větší než 3° směrem k povrchové vodě.

Podrobnosti k ochraně včel
[K § 51 odst. 7 písm. d) zákona]
§ 3

Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako zvlášť nebezpečný pro včely, nesmí být aplikován:

a)   na porost navštěvovaný včelami,
b)   na stromy a keře v květu, při výskytu medovice nebo mimokvětního nektaru, které navštěvují včely (dále jen „stromy a keře navštěvované včelami“).

§ 4

Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný pro včely, smí být aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne.

§ 5

(1) Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako zvlášť nebezpečný pro včely, nebo přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný pro včely, může být v době, kdy včely létají, aplikován jen v takové vzdálenosti od

a)   porostů navštěvovaných včelami,
b)   stromů a keřů navštěvovaných včelami,
c)   kvetoucích stromů a keřů,
d)   části stromů s výskytem medovice nebo mimokvětního nektaru a
e)   stanoviště včelstev,

která s ohledem na způsob aplikace přípravku, použitý mechanizační prostředek a sílu a směr větru zaručuje, že aplikovaný přípravek na ně nedopadne.

(2) Je-li přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný pro včely, použit ve směsi s jiným přípravkem, dalším prostředkem nebo hnojivem, uplatňují se při aplikaci opatření jako při použití přípravku zvlášť nebezpečného pro včely. Jsou-li ve směsi použity pouze přípravky nebo další prostředky, které nejsou podle rozhodnutí o povolení označeny jako nebezpečné ani zvlášť nebezpečné pro včely nebo hnojiva, uplatňují se při aplikaci opatření jako při použití přípravku nebezpečného pro včely, s výjimkou oznamovací povinnosti podle § 51 odst. 2 písm. a) zákona.

(3) Opatření podle odstavce 2 se nepoužije, je-li aplikace přípravku spolu s jiným přípravkem, dalším prostředkem nebo hnojivem uvedena na obalu přípravku a není-li na obalu současně uvedeno, že směs nebyla posouzena rostlinolékařskou správou.

(4) Hrozí-li nebezpečí zasažení porostů navštěvovaných včelami, létajících včel nebo stanovišť včelstev při aplikaci biocidních přípravků nebo látek používaných podle jiného právního předpisu2), kdy tyto prostředky nebo látky mohou včelám škodit, jde o okolnosti, za nichž použití těchto prostředků nebo látek je nebezpečné.

§ 6

Průměrný počet kvetoucích rostlin v porostu včetně kvetoucích plevelů k posouzení, zda jde o porost navštěvovaný včelami, se zjišťuje v pásech rovnoměrně rozvržených, 1 m širokých a 100 m dlouhých; na plochách do 10 ha na pěti místech, na plochách 10 ha a více na deseti místech. Jsou-li podstatné rozdíly v zakvétání částí porostu, posuzuje se každá tato část samostatně.

Oznámení chovatele včel k umístění trvalých nebo přechodných stanovišť
§ 7
(K § 51 odst. 3 zákona)

(1) Chovatel včel oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev.

(2) Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, oznamuje chovatel včel písemně obecnímu úřadu nejpozději pět dnů před jejich přemístěním.

(3) Stanoviště včelstev, pokud není umístěno v zastavěné části obce, označí chovatel včel umístěním žlutého rovnostranného trojúhelníku o délce strany 1 m v horizontální poloze.

§ 8
[K § 51 odst. 7 písm. c) zákona]

U trvalých nebo přechodných stanovišť včelstev oznámení obsahuje:

a)   identifikaci chovatele včel
1.  jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu bydliště, datum narození nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo
2.  obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu,
b)   jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která jedná jménem osoby uvedené pod písmenem a), číslo telefonu, popřípadě jiný způsob kontaktu,
c)   identifikaci umístění včelstev
1.  pozemek označený parcelním číslem nebo číslem půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů, obcí, katastrálním územím, okresem, v případě lesního pozemku jednotkou prostorového rozdělení lesa,
2.  přiložený jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště,
d)   v případě přechodných stanovišť předpokládanou dobu umístění vymezenou datem začátku a konce umístění.

§ 9
Oznámení aplikace přípravku pro hubení hlodavců (rodenticidy) oprávněnému uživateli honitby a rostlinolékařské správě
[K § 51 odst. 7 písm. b) zákona]

Oznámení obsahuje:

a)   identifikaci ošetřovatele porostu
1.  jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu bydliště, datum narození nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo
2.  obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu,
b)   jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která přijímá oznámení o případném úhynu zvěře a jedná jménem osoby uvedené pod písmenem a), číslo telefonu, popřípadě jiný způsob kontaktu,
c)   obchodní název,
1.  číslo šarže,
2.  předpokládané celkové množství přípravku k aplikaci,
d)   identifikaci místa aplikace přípravku - pozemek označený parcelním číslem nebo číslem půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů, názvem obce, názvem katastrálního území, okresem, výměrou v hektarech, druhem plodiny a
e)   předpokládané datum aplikace přípravku ve formátu den, měsíc, rok, popřípadě období, kdy má být přípravek aplikován, ve formátu data zahájení aplikace a data ukončení aplikace.  

§ 10
Oznámení aplikace přípravku dotčeným chovatelům včel a místně příslušnému obecnímu úřadu
[K § 51 odst. 7 písm. c) zákona]

Oznámení obsahuje:

a)   identifikaci ošetřovatele porostu
1.  jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu bydliště, datum narození nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo
2.  obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu,
b)   jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která jedná jménem osoby uvedené pod písmenem a), číslo telefonu, popřípadě jiný způsob kontaktu,
c)   informaci k přípravku
1.  obchodní název,
2.  aplikační dávku přípravku,
3.  předpokládané datum a předpokládanou hodinu zahájení aplikace,
d)   identifikaci místa aplikace přípravku - pozemek označený parcelním číslem nebo číslem půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů, obcí, katastrálním územím, okresem, v případě lesního pozemku jednotkou prostorového rozdělení lesa, výměrou v hektarech, druhem plodiny.

§ 11
Ochrana zvěře a některých dalších necílových suchozemských obratlovců
[K § 51 odst. 7 písm. d) zákona]

Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen pro suchozemské obratlovce jako nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný, nesmí být aplikován

a)   v oborách, bažantnicích a farmových chovech zvěře,
b)   v takové vzdálenosti od míst uvedených pod písmenem a), při nichž hrozí, že při způsobu použití přípravku a mechanizačního prostředku určeného k jeho aplikaci, při síle a směru větru tento přípravek na ně dopadne.

§ 12

Opatřeními k ochraně necílových suchozemských obratlovců a zvěře při používání přípravku, který je označen jako nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro suchozemské obratlovce nebo pro jejich skupiny, jsou

a)   vypuzení necílových suchozemských obratlovců a zvěře z pozemku, který má být ošetřen, bezprostředně před aplikací tohoto přípravku v případě, jsou-li necíloví suchozemští obratlovci a zvěř tímto ošetřením ohroženi,
b)   zabránění přístupu necílových suchozemských obratlovců a zvěře na ošetřený pozemek vhodnými technickými prostředky, například plašiči nebo elektrickými ohradníky, minimálně po dobu aplikace přípravku,
c)   použití přípravku způsobem, kterým se zabrání přímému kontaktu necílových suchozemských obratlovců a zvěře s aplikovaným přípravkem, nebo
d)   vyloučení aplikace tohoto přípravku na honebních pozemcích v uznané honitbě nebo na jejich částech vyznačených uživatelem honitby, v době, kdy se na nich líhnou mláďata nebo se na nich nacházejí hnízda s vejci.

§ 13
Ochrana vodních organismů a některých dalších necílových organismů

(1) Ochrana vodních organismů a některých dalších necílových organismů při používání přípravku se řídí standardizovanými větami a údaji na obalu přípravku vyjadřujícími bezpečnostní pokyny a informace k rizikům.

(2) Při aplikaci přípravku se dodržují omezení vztahující se k riziku pro necílové členovce a necílové rostliny stanovené standardizovanými větami a údaji na obalu přípravku, pokud nejsou splněny podmínky uvedené v odstavcích 3 a 4.

(3) Ochranné vzdálenosti stanovené na obalu přípravku s ohledem na ochranu necílových členovců nebo necílových rostlin nemusí být dodrženy, jestliže v souvislosti s jejich dodržením a ponecháním neošetřené plochy pozemku by se mohly při jejich dodržení zvýšit rizika související se zájmy chráněnými zákonem, a to vzhledem k vlastnostem nebo k okolnostem výskytu cílového škodlivého organismu, zejména vzhledem k nutnosti zvýšeného počtu dalších ošetření přípravkem.

(4) Ochranné vzdálenosti stanovené na obalu přípravku s ohledem na ochranu necílových členovců nebo necílových rostlin nemusí být dále dodrženy od okraje pozemku, který sousedí s

a)   jiným zemědělským pozemkem včetně zemědělsky využívané louky nebo pastviny, pokud nejde o pozemek obhospodařovaný dle zásad ekologického zemědělství nebo pozemek, který je součástí území chráněného podle jiného právního předpisu1),
b)   stavebním pozemkem,
c)   vodní plochou, přičemž tímto není dotčeno ustanovení odstavce 1,
d)   komunikací, nebo
e)   pásem pozemku, který ho odděluje od silnice, rychlostní silnice a dálnice.

(5) Ochrannou vzdálenost stanovenou na obalu přípravku s ohledem na ochranu vodních organismů, ochranu necílových členovců nebo necílových rostlin je možno zkrátit použitím protiúletového zařízení pro aplikaci přípravků, které je rostlinolékařskou správou vedeno a zveřejněno podle § 62 odst. 2 zákona. Zkrácení není možné, je-li vyloučeno na obalu přípravku.

(6) Ochranná vzdálenost za účelem ochrany vodních organismů se odvozuje od břehové čáry v případě stojatých i tekoucích vod3).

(7) Je-li na obalu přípravku uvedena ochranná vzdálenost od povrchové vody pro případ aplikace na svažitých pozemcích, nesmí být přípravek aplikován na těch částech svažitých pozemků, které jsou vzdáleny od povrchové vody méně, než činí stanovená ochranná vzdálenost.

(8) Dodržování ochranných vzdáleností uvedených na obalu přípravku s ohledem na ochranu necílových členovců nebo necílových rostlin se nevyžaduje u vytrvalých kultur, zejména sadů, vinic a chmelnic, pokud jsou krajní řady ošetřovány pouze zvenku směrem dovnitř porostu za použití protiúletového zařízení pro aplikaci přípravků, které je rostlinolékařskou správou vedeno a zveřejněno podle § 62 odst. 2 zákona.

§ 14
Způsob odběru vzorku při šetření příčin úhynu včel, zvěře a ryb
(K § 51 odst. 4 zákona)

(1) K vyšetření příčiny uhynutí včel se odebírá vzorek uhynulých včel v počtu nejméně 500 jedinců a vzorek ošetřeného porostu o hmotnosti nejméně 200 gramů. Vzorky musí být označeny a zabaleny v prodyšném pevném obalu a nejpozději do 72 hodin po ošetření porostu doručeny odbornému ústavu k provedení analýzy.

(2) Vzorek ryb čerstvě uhynulých nebo ryb s příznaky otravy se odebírá v nádržích s jednodruhovou obsádkou v počtu 5 až 20 kusů podle hmotnosti a okolností úhynu. V nádržích s vícedruhovou obsádkou a v tekoucích vodách se odebírá 3 až 5 kusů od druhů nejčastěji se objevujících mezi rybami s příznaky otravy nebo uhynulými rybami. Současně se vždy odebírají vzorky znečištěné vody v množství 4 litrů a sedimentů dna o hmotnosti 2 kg.

(3) Vzorkem zvěře na vyšetření je tělo uhynulé zvěře nebo zvěře s příznaky otravy, popřípadě jen tělesná tkáň, tělní tekutina nebo výměšky zvěře v množství potřebném pro dané vyšetření podle určení krajské veterinární správy.

§ 15
Přechodná ustanovení

(1) Označením přípravku podle dosavadních právních předpisů

a)   „Přípravek pro včely toxický“ se rozumí označení „Přípravek zvlášť nebezpečný pro včely“,
b)   „Přípravek pro včely škodlivý“ se rozumí označení „Přípravek nebezpečný pro včely“,
c)   „Pro včely relativně neškodný“ se rozumí, že „Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel“,
d)   „Toxický pro zvířata“ se rozumí „Nebezpečný pro suchozemské obratlovce“.

(2) U přípravků, na které se nevztahuje odstavec 1 a které byly uvedeny do oběhu před nabytím účinnosti této vyhlášky, platí jejich označení k zabezpečení ochrany včel, zvěře, ryb a dalších vodních organismů do skončení doby použitelnosti těchto přípravků uvedené na jejich obalu.

§ 16
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.
2.  Vyhláška č. 33/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.

§ 17
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2012.

Ministr:
Ing. Bendl v. r.


1)   Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 44 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.

E-shop

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon o technických požadavcích na výrobky, komentář

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon o technických požadavcích na výrobky, komentář

doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a zákon o technických požadavcích na výrobky jsou dva stěžejní právní předpisy regulující uvádění výrobků na trh. Oba právní předpisy vycházejí mimo jiné z evropské právní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

JUDr. Jiří Doležílek - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenářům se do rukou dostává třetí, aktualizované a doplněné vydání úspěšného titulu. Důvodem ke třetímu vydání Přehledu byla potřeba doplnit jej o aktuální judikaturu, jejíž objem za posledních pět let ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Zákon o státním zastupitelství - Komentář

Zákon o státním zastupitelství - Komentář

Jan Lata, Jiří Pavlík, Jana Zezulová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zákona o státním zastupitelství (zákon č. 283/1993 Sb.), který je odrazem deseti let nové praxe za dobu, kdy byl publikován zatím poslední komentář tohoto druhu, je dílem autorů JUDr. Jana Laty, Ph.D., Mgr. Jiřího Pavlíka a JUDr. Jany Zezulové, Ph.D. Komentář zachycuje ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.