Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


308

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. září 2012,

kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb., nařízení vlády č. 258/2005 Sb. a nařízení vlády č. 293/2007 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) některé vnitrostátní podmínky v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, zejména pokud jde o smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků, pravidla uznávání organizací producentů, jejich sdružení a mezioborových organizací v odvětví mléka a mléčných výrobků.


1) Nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se zavádí dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 595/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se zavádí dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 511/2012 ze dne 15. června 2012 o oznámeních týkajících se organizací producentů a mezioborových organizací a o smluvních jednáních a vztazích stanovených nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 v odvětví mléka a mléčných výrobků.“.

2. V § 2 odst. 1, § 3 odst. 1, § 7 odst. 6, § 7 odst. 7 písm. a) a b), § 8 odst. 1 a 5, § 9 odst. 3, § 10 odst. 3 a v § 14 odst. 2 se slova „předpisů Evropských společenství“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie“.

3. V § 2 odst. 1 a v § 3 odst. 1 se slova „předpisy Evropských společenství“ nahrazují slovy „předpisy Evropské unie“.

4. V § 5 odst. 2 písm. c) se slova „předpisy Evropských společenství“ nahrazují slovy „přímo použitelnými předpisy Evropské unie“.

5. V § 5 odst. 6 se slova „předpisy Evropských společenství“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie“.

6. V § 5 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

7. V § 5 odst. 3 písmeno b) zní:

„b) bude provádět odběry mléka za účelem zjištění obsahu tuku v mléce, který je součástí plnění individuálního referenčního množství mléka, v laboratořích schválených podle jiného právního předpisu10d), a to nejméně dvakrát do měsíce; v případě, že producent ukončí nebo přeruší dodávku mléka odběrateli a odběratel u něho v kalendářním měsíci, v němž k ukončení nebo přerušení dodávky dojde, neprovede alespoň jeden odběr vzorku mléka za účelem zjištění obsahu tuku, vykáže odběratel v oznámení podle § 13 odst. 1 u tohoto producenta obsah tuku ve výši 4,21 %.“.

8. V § 5 odst. 3 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   je podnikatelem podle obchodního zákoníku.“.

9. V § 5 odst. 6 se slova „podle odstavce 2 písm. b), c) nebo d)“ nahrazují slovy „podle odstavce 2 písm. a), b) nebo c)“.

10. Za § 5 se vkládají nové § 5a až 5c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 26 až 34 znějí:

㤠5a
Uznání organizace producentů

(1) Žádost o uznání za organizaci producentů se sídlem v České republice podává žadatel, který splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie v odvětví mléka a mléčných výrobků26), Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Součástí žádosti o uznání za organizaci producentů je

a)   seznam členů, z něhož vyplývá, že žadatel sdružuje alespoň 10 členů,
b)   úředně ověřená kopie platných zakladatelských dokumentů žadatele.

(3) Fond uzná žadatele podle odstavce 1 za organizaci producentů se sídlem v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie26) v odvětví mléka a mléčných výrobků, pokud tento žadatel sdružuje alespoň 10 členů a každý z členů je producent27).

(4) Žadatel, který byl uznán podle odstavce 3, oznamuje Fondu změny týkající se údajů a listin, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání podle odstavců 1 a 2, a to vždy do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

(5) Fond provádí nejméně jednou za 3 kalendářní roky kontrolu činnosti uznané organizace producentů28).

(6) V případě, že Fond zjistí nedodržování podmínek ze strany uznané organizace producentů, vyzve ji k odstranění pochybení a k tomu jí stanoví lhůtu, jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od doručení výzvy. Nedojde-li k odstranění pochybení ve stanovené lhůtě, Fond uznání zruší29).

(7) Seznam uznaných organizací producentů zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 5b
Uznání sdružení organizací producentů

(1) Žádost o uznání za sdružení organizací producentů se sídlem v České republice podává právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie v odvětví mléka a mléčných výrobků30), Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Součástí žádosti o uznání za sdružení organizací producentů je

a)   seznam organizací producentů, z něhož vyplývá, že žadatel sdružuje alespoň 2 organizace producentů,
b)   úředně ověřená kopie platných zakladatelských dokumentů žadatele.

(3) Fond uzná právnickou osobu podle odstavce 1 za sdružení organizací producentů se sídlem v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v odvětví mléka a mléčných výrobků30), pokud tato právnická osoba sdružuje alespoň 2 uznané organizace producentů.

(4) Právnická osoba, která byla uznána podle odstavce 3, oznamuje Fondu změny týkající se údajů a listin, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání podle odstavců 1 a 2, a to vždy do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

(5) Fond provádí nejméně jednou za 3 kalendářní roky kontrolu činnosti uznaného sdružení organizací producentů28).

(6) V případě, že Fond zjistí nedodržování podmínek ze strany uznaného sdružení organizací producentů, vyzve jej k odstranění pochybení a k tomu mu stanoví lhůtu, jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od doručení výzvy. Nedojde-li k odstranění pochybení ve stanovené lhůtě, Fond uznání zruší29).

(7) Seznam uznaných sdružení organizací producentů zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 5c
Uznání mezioborové organizace

(1) Žádost o uznání mezioborové organizace v odvětví mléka a mléčných výrobků se sídlem v České republice podává právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie v odvětví mléka a mléčných výrobků31), Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Součástí žádosti o uznání mezioborové organizace je prohlášení o tom, kterou činnost uvedenou v přímo použitelném předpisu Evropské unie32) mezioborová organizace vykonává.

(3) Právnická osoba, která byla uznána za mezioborovou organizaci v odvětví mléka a mléčných výrobků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v odvětví mléka a mléčných výrobků33), oznamuje Fondu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v souladu se žádostí o uznání podle odstavců 1 a 2, do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

(4) Fond provádí nejméně jednou za 3 kalendářní roky kontrolu činnosti uznané mezioborové organizace33).

(5) V případě, že Fond zjistí nedodržování podmínek ze strany uznané mezioborové organizace, vyzve ji k odstranění pochybení a k tomu jí stanoví lhůtu, jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od doručení výzvy. Nedojde-li k odstranění pochybení ve stanovené lhůtě, Fond uznání zruší34).

(6) Seznam uznaných mezioborových organizací zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.


26) Čl. 126a odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
27) Čl. 65 a násl. nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
28) Čl. 126a odst. 4 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
29) Čl. 126a odst. 4 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
30) Čl. 126a odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
31) Čl. 123 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
32) Čl. 123 odst. 4 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
33) Čl. 126b odst. 3 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
34) Čl. 126b odst. 3 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.“.

11. V § 7 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Žadatel o zvýšení musí být podnikatelem podle obchodního zákoníku.“.

12. V § 7 odstavec 2 zní:

„(2) Žadatel o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka z části rezervy stanovené pro příslušný kvótový rok podle § 6 odst. 4 musí být

a)   podnikatelem podle obchodního zákoníku,
b)   vlastníkem stáda dojnic, popřípadě jalovic nad 5 měsíců březosti (dále jen „vysokobřezí jalovice“) evidovaných v informačním systému ústřední evidence hospodářských zvířat11a); pokud takové stádo nevlastní, předloží doklad podle § 7 odst. 4 písm. b),
c)   osobou, jejíž zařízení, v němž se zachází se živočišnými produkty, je schváleno a registrováno podle jiného právního předpisu11).“.

13. Poznámka pod čarou č. 11b se zrušuje.

14. V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Žádost o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka z části rezervy stanovené pro příslušný kvótový rok podle § 6 odst. 4 podává producent2), kterému doposud nebylo individuální referenční množství mléka přiděleno, Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději 30 dnů před datem uvedeným v § 6 odst. 3. Součástí žádosti je doklad

a)   prokazující zajištění odbytu mléka v rozsahu přidělení individuálního referenčního množství mléka v příslušném kvótovém roce, požaduje-li producent2) přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro dodávky,
b)   o budoucím nabytí dojnic, popřípadě vysokobřezích jalovic, pokud producent2) dosud takové stádo nevlastní.“.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.

15. V § 7 odst. 9 se slova „podle odstavce 2 písm. d)“ nahrazují slovy „podle odstavce 2 písm. b)“.

16. V § 7a odst. 3 se slova „podle § 7 odst. 5“ nahrazují slovy „podle § 7 odst. 6“.

17. V § 7a odst. 4 se slova „ , s výjimkou § 7 odst. 2 písm. e)“ zrušují.

18. V § 8 odstavec 6 zní:

„(6) Jestliže producent2) ukončí, popřípadě přeruší produkci mléka, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Fondu, s výjimkou případu převodu celého individuálního referenčního množství mléka podle § 9.“.

19. V § 9 odst. 1 se slova „zvláštním právním předpisem“ nahrazují slovy „jiným právním předpisem“.

20. V § 9 odstavec 2 zní:

„(2) Písemné potvrzení o převodu individuálního referenčního množství mléka novému producentovi2) Fond vydá po splnění podmínek a předložení dokladů uvedených v § 7 odst. 2 a 4.“.

21. V § 10 odst. 2 se slovo „jedenkrát“ nahrazuje slovem „dvakrát“.

22. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 35 zní:

㤠13a
Hlášení podávaná organizací producentů a sdružením organizací producentů

Organizace producentů uznaná podle § 5a a sdružení organizací producentů uznané podle § 5b oznamuje Fondu informace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie35) na formulářích vydaných Fondem.


35) Čl. 2 nařízení Komise (EU) č. 511/2012.“.

23. V příloze č. 1 se slova „předpisů Evropských společenství25)“ nahrazují slovy „přímo použitelných předpisů Evropské unie25) a slova „předpisů Evropských společenství20)“ se nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie20)“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 244/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 3. října 2012.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Bendl v. r.

E-shop

Účetnictví školské příspěvkové organizace, 2. vydání

Účetnictví školské příspěvkové organizace, 2. vydání

Ing. Zdeněk Nejezchleb - Nakladatelství PARIS

Nabízíme aktualizované vydání publikace „Účetnictví školské příspěvkové organizace“, kterou naše nakladatelství vydalo v březnu 2015. Obsah původní publikace je aktualizován na právní stav března 2017 a je dále doplněn o řešení některých nových problémů vzniklých ve vazbě na změny ...

Cena: 398 KčKOUPIT

ÚZ č. 1386 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

ÚZ č. 1386 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (registrace vozidel, technické požadavky na provoz, STK a stanice měření emisí) ve znění od 1. 10. 2020 včetně ...

Cena: 217 KčKOUPIT

Stavební zákon - Praktický komentář, 2. vydání

Stavební zákon - Praktický komentář, 2. vydání

Petr Průcha, Jana Gregorová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé, aktualizované vydání komentáře ke stavebnímu zákonu obsahuje jeho znění účinné k 1. červnu 2020. Komentář zprostředkovává dlouholeté odborné zkušenosti renomovaného autorského kolektivu s aplikací zákona i poznatky soudní praxe. Soustředí se především na nejasnosti a sporné ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.