Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


278

VYHLÁŠKA

ze dne 21. srpna 2012,

kterou se mění vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 425/2008 Sb.

Ministerstvo obrany stanoví podle § 172 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 242/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 425/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za písmeno i) vkládají nová písmena j) až l), která znějí:

„j)   údaje o prevenci sociálně nežádoucích jevů,
k)   údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,
l)   údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů,“.

Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena m) až o).

2. § 2 se včetně nadpisu zrušuje.

3. V § 5 odst. 1 a 3 se číslo „20“ nahrazuje číslem „15“.

4. V § 5 odst. 3 se číslo „7“ nahrazuje číslem „5“.

5. V § 6 odst. 3 se číslo „10“ nahrazuje číslem „5“.

6. V § 7 odstavec 2 zní:

„(2) Kniha úrazů se vede společně pro žáky a studenty. Uvede se v ní:

a)   pořadové číslo úrazu,
b)   jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,
c)   datum a hodina vzniku úrazu,
d)   místo, kde k úrazu došlo,
e)   počet hodin vzdělávání bezprostředně před vznikem úrazu,
f)   celkový počet zraněných osob,
g)   druh zranění a zraněná část těla,
h)   zdroj úrazu,
i)   příčiny úrazu,
j)   jména a příjmení svědků,
k)   jméno, popřípadě jména, příjmení a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.“.

7. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů“.

8. V § 8 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Záznam o úrazu se vyhotovuje neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zjištění úrazu. Záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc se zasílá nejpozději do pátého dne následujícího měsíce; v případě smrtelného úrazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho zjištění.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

9. V § 8 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu aktualizuje záznam o úrazu

a)   pokud byla poskytnuta náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, nebo
b)   v případě smrtelného úrazu, pokud k úmrtí došlo po vyhotovení záznamu o úrazu.“.

10. V § 9 odst. 3 se za slova „ve škole nebo školském zařízení“ vkládají slova „zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů“.

11. V § 11 odst. 1 se za slova „Ředitel školy“ vkládají slova „nebo školského zařízení“.

12. V § 11 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Při porušení povinností stanovených vnitřním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi nebo studentovi uložit kromě podmíněného vyloučení ze školského zařízení se zkušební dobou až na jeden rok a vyloučení ze školského zařízení také

a)   napomenutí ředitele školského zařízení,
b)   důtku ředitele školského zařízení.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

13. V § 11 odst. 5 se za slovo „školního“ vkládají slova „nebo vnitřního“.

14. V § 11 odst. 6 se slova „nebo ředitel školy“ nahrazují slovy „ , ředitel školy, nebo ředitel školského zařízení“.

15. V § 11 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „nebo školského zařízení“.

16. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7 zní:

㤠16a
Školské výchovné a ubytovací zařízení
(K § 121 odst. 1 zákona)

(1) Školské výchovné a ubytovací zařízení poskytuje žákům a studentům ubytování a výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost střední školy a vyšší odborné školy.

(2) Žáci nebo studenti jsou ve školském výchovném a ubytovacím zařízení zařazováni podle ročníků školy do čet. Každou četu vede velitel čety, který je vojákem z povolání. Čety jsou slučovány do rot, jejichž velitelem je voják z povolání.

(3) Žáci a studenti jsou ubytováni v pokojích odděleně podle pohlaví a podle ročníků školy.

(4) Žáci vzdělávaní v denní formě vzdělávání jsou do školského výchovného a ubytovacího zařízení umisťováni na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem. Přihláška se podává před zahájením vzdělávání v prvním ročníku školy současně s odevzdáním zápisového lístku. Ředitel školy písemně vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka o přijetí přihlášky a o umístění do školského výchovného a ubytovacího zařízení.

(5) Ostatní žáci a studenti jsou do školského výchovného a ubytovacího zařízení umisťováni na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem. Ředitel školského výchovného a ubytovacího zařízení stanoví termín pro její podání a zveřejní ho způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Umístění žáka nebo studenta ve školském výchovném a ubytovacím zařízení se ukončí, pokud

a)   žák nebo student přestal být žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy,
b)   žákovi nebo studentovi bylo povoleno přerušení vzdělávání,
c)   žák nebo student byl vyloučen ze školského výchovného a ubytovacího zařízení7).

7) § 31 zákona.“.

17. V § 22 odst. 1 se slova „ústních zkoušek“ nahrazují slovy „společné části“.

18. V § 25 odst. 1 se slova „7. května“ nahrazují slovy „30. dubna“.

19. V § 25 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

20. V § 26 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

21. V § 26 odst. 1 se slova „Pořadí uchazečů se zveřejňuje“ nahrazují slovy „Uchazeči, kteří byli přijati, se zveřejňují“.

22. § 27 se včetně nadpisu zrušuje.

23. V § 29 odst. 5 a § 37 odst. 3 písm. a) se slova „průměrný prospěch“ nahrazují slovy „průměr stupňů prospěchu“ a slovo „horší“ se nahrazuje slovem „vyšší“.

24. V § 31 odst. 1 se slova „31. května“ nahrazují slovy „30. dubna“.

25. V § 31 odst. 2 se slova „1. června“ nahrazují slovy „20. května“.

26. V § 34 odstavec 6 zní:

„(6) Počet komisionálních zkoušek konaných v jednom dnu stanoví ředitel školy po dohodě se studentem.“.

27. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který včetně nadpisu zní:

㤠39a
Organizace nostrifikační zkoušky
(K § 108a odst. 5 zákona)

(1) Nostrifikační zkouškou se ověřuje, zda znalosti a dovednosti žadatele odpovídají cílům a obsahu vzdělávání podle vzdělávacího programu v oblasti vojenství. Nostrifikační zkoušku nařizuje žadateli Ministerstvo obrany.

(2) Nostrifikační zkouška se koná před komisí, která je nejméně tříčlenná a jejíž předseda a ostatní členové jsou jmenováni Ministerstvem obrany.

(3) Obsah, rozsah a termín konání nostrifikační zkoušky určuje Ministerstvo obrany po dohodě s ředitelem školy.

(4) O hodnocení celkového výsledku nostrifikační zkoušky rozhoduje komise hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

(5) O nostrifikační zkoušce se sepisuje protokol.“.

28. Příloha včetně nadpisu zní:

„Příloha k vyhlášce č. 220/2007 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2012.

Ministr:
RNDr. Vondra v. r.

E-shop

Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti

Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti

František Emmert - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha zpracovává komplexně a přehledně vývoj právního institutu státního občanství na území dnešní České republiky od jeho založení až po současnost. Autor popisuje a vysvětluje ve společensko-politických ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2021. Stejně podrobně se ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 985 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.