Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


269

VYHLÁŠKA

ze dne 26. července 2012,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb. a zákona č. 119/2012 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 478/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb. a vyhlášky č. 281/2007 Sb., se mění takto:

1. Nadpis § 1 zní:

„Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u přeprav,
na něž se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu2)
(K § 3 zákona)“.

2. Nadpis § 1a zní:

„Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách
a době odpočinku u přeprav, na něž se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie3) ani mezinárodní smlouva,
která je součástí právního řádu2), a u přeprav uvedených v článku 13 odst. 1
a článku 14 přímo použitelného předpisu Evropské unie3)
(K § 3 zákona)“.

3. V § 1a se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Ve vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravě, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km, může dopravce vést zjednodušený záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, ve kterém řidič uvede odchylky skutečného dopravního výkonu od vzorového záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, zpracovaného ve vnitrostátní veřejné linkové dopravě v návaznosti na schválený jízdní řád. V případě vedení zjednodušeného záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku je ve vozidle k dispozici i příslušný vzorový záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, na který se ve zjednodušeném záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku řidič odkazuje.“.

4. Nadpis § 1b zní:

„Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku
(K § 3 zákona)“.

5. V § 1b se odstavce 3 až 5 zrušují.

6. V nadpisu § 2 se slova „§ 3 odst. 2 a k“ zrušují a za slova „§ 21 odst.“ se vkládají slova „3 a“.

7. § 4 až 6 se včetně nadpisů zrušují.

8. § 8 až 10 včetně nadpisů znějí:

„Odborná způsobilost
(K § 8a zákona)

§ 8
Postup skládání zkoušky

(1) Termíny konání zkoušek stanoví dopravní úřad.

(2) Zkušební komise rozhoduje hlasováním. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj většina členů zkušební komise.

(3) Před zahájením zkoušky člen zkušební komise ověří totožnost zkoušeného podle jeho dokladu totožnosti. Neprokáže-li zkoušený svoji totožnost, nemůže zkoušku vykonat.

(4) V průběhu zkoušky nelze používat takové věci, jejichž používání během zkoušky by bylo v rozporu s jejím účelem. Zkoušeného, který takové věci použil nebo narušoval průběh zkoušky, zkušební komise ze zkoušky vyloučí a učiní o tom záznam do protokolu o průběhu zkoušky.

(5) Součástí protokolu o průběhu zkoušky jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, případně obvyklého bydliště každého zkoušeného,
b)   čas zahájení a ukončení zkoušky u každého zkoušeného,
c)   odevzdané písemné testy a případové studie včetně jejich bodového ohodnocení,
d)   výsledek zkoušky u každého zkoušeného a
e)   jména, příjmení a podpisy všech členů zkušební komise.

§ 9
Hodnocení zkoušky

(1) Zkouška se skládá ze 2 částí, kterými jsou test a případová studie.

(2) Test je tvořen celkem 60 otázkami tak, aby obsahoval otázky z každého oboru uvedeného v příloze I bodě I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES. Z každého z oborů uvedených pod body A, C, F a G přílohy I bodu I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 musí test obsahovat 10 otázek, přičemž správná odpověď na každou z těchto otázek bude hodnocena 2 body. Ze zbývajících oborů musí test obsahovat celkem 20 otázek, přičemž správná odpověď na každou z těchto otázek bude hodnocena 1 bodem. Celkem lze u testu dosáhnout nejvýše 100 bodů, k úspěšnému složení testu je nutné dosáhnout nejméně 50 % z celkového možného počtu bodů.

(3) U případové studie hodnotí zkušební komise správnost a úplnost jejího zpracování přidělením bodů v rozmezí 0 až 100 bodů. K úspěšnému složení této části zkoušky je nutné dosáhnout nejméně 50 % z celkového možného počtu bodů.

(4) Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. U zkoušky prospěl zkoušený, který úspěšně složil test a případovou studii a dosáhl nejméně 60 % z celkového možného počtu bodů za test a případovou studii. Zkoušený vyloučený ze zkoušky podle § 8 odst. 4 se hodnotí stupněm „neprospěl“.

§ 10
Opakování zkoušky

(1) V případě, že zkoušený u zkoušky neprospěl, může celou zkoušku opakovat v kterémkoliv termínu.

(2) V případě, že zkoušený u zkoušky neprospěl, avšak u části zkoušky dosáhl alespoň 50 % z celkového možného počtu bodů, opakuje pouze zbývající část zkoušky, avšak nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy takto neúspěšně skládal zkoušku. Po uplynutí této doby lze opakovat pouze celou zkoušku.

(3) Zkoušený, který dosáhl u obou částí zkoušky alespoň 50 % z celkového možného počtu bodů, avšak nedosáhl 60 % z celkového možného počtu bodů za obě části zkoušky, opakuje zkoušku tak, že sám zvolí, kterou část zkoušky bude opakovat. Takto lze opakovat zkoušku nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy zkoušený takto neúspěšně skládal zkoušku. Po uplynutí této doby lze opakovat pouze celou zkoušku.“.

9. V § 11 odst. 1 se slova „příslušného pro vydání stanoviska ke koncesi“ zrušují.

10. V § 11 odst. 5 se slova „příslušnému pro vydání stanoviska ke koncesi“ zrušují.

11. V § 11 odst. 6 písm. c) se slova „pro vydání stanoviska ke koncesi“ zrušují a slova „trvalého pobytu“ se nahrazují slovem „podnikání“.

12. V nadpisu § 12 se slova „§ 9 odst. 1 a k“ zrušují.

13. V § 13 písm. d) se číslice „2“ nahrazuje číslicí „1“.

14. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

„Náležitosti záznamu objednávky

§ 15a
(K § 21b odst. 2 zákona)

Záznam objednávky obsahuje

a)   jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, místo podnikání, popřípadě sídlo, a identifikační číslo osoby dopravce v příležitostné osobní silniční dopravě,
b)   evidenční číslo objednávky,
c)   datum a čas přijetí objednávky,
d)   jméno, příjmení a podpis osoby, která objednávku přijala,
e)   jméno a příjmení, adresu pobytu a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, je-li objednatelem fyzická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě název, sídlo a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, je-li objednatelem právnická osoba,
f)   datum a čas přepravy,
g)   výchozí a cílové místo přepravy a
h)   jména a příjmení, popřípadě jiné vymezení přepravovaných osob.“.

15. § 23a zní:

㤠23a
(K § 34d odst. 6 zákona)

(1) Dopravní úřad zapisuje údaje a jejich změny přímo v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě formou elektronického zápisu údajů nebo jejich změn.

(2) Dopravní úřad zapisuje údaje a jejich změny v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se o povinnosti zápisu nebo aktualizace údajů dozví.“.

16. § 24 se zrušuje.

17. Přílohy č. 1 a 3 se zrušují.

18. Dosavadní příloha č. 2 se označuje jako příloha č. 1.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 522/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb.

Čl. II

Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 se slova „Dopravní úřad“ nahrazují slovy „Kontrolní orgán“.

2. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:

㤠7a
(K § 38a odst. 4 zákona)

(1) Vzor Potvrzení o zabránění v jízdě použitím technického prostředku nebo o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou je uveden v příloze č. 9.

(2) Vzor Potvrzení o převzetí kauce je uveden v příloze č. 10.“.

3. V § 8 odst. 1 se slova „dopravní úřad“ nahrazují slovy „kontrolní orgán“.

4. Příloha č. 6 včetně nadpisu zní:

"Příloha"

5. Za přílohu č. 8 se doplňují nové přílohy č. 9 a 10, které včetně nadpisů znějí:

"Přílohy"

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení s výjimkou čl. I bodů 13, 16, 17, 18 a čl. II bodu 5, které nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Dobeš v. r.

E-shop

Sociální politika, 7. vydání

Sociální politika, 7. vydání

Jan Mertl a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace nabízí odborný pohled na sociální politiku, tedy disciplínu, která se dotýká důležitých sfér lidského života a jejíž nastavení podstatně ovlivňuje sociálně-ekonomický rozvoj. Zabývá se jak teoretickými aspekty sociální politiky, tak i dílčími politikami ovlivňujícími ...

Cena: 875 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Rozvod manželství

Rozvod manželství

Kateřina Mencnerová - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice rozvodu manželství. Je rozdělena do dvou částí. První část představuje praktický manuál určený zejména pro samotné manžely, kteří se rozhodli své manželství ukončit. Srozumitelným způsobem vysvětluje jednotlivé procesní kroky, které ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.