Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


269

VYHLÁŠKA

ze dne 26. července 2012,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb. a zákona č. 119/2012 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 478/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb. a vyhlášky č. 281/2007 Sb., se mění takto:

1. Nadpis § 1 zní:

„Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u přeprav,
na něž se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu2)
(K § 3 zákona)“.

2. Nadpis § 1a zní:

„Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách
a době odpočinku u přeprav, na něž se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie3) ani mezinárodní smlouva,
která je součástí právního řádu2), a u přeprav uvedených v článku 13 odst. 1
a článku 14 přímo použitelného předpisu Evropské unie3)
(K § 3 zákona)“.

3. V § 1a se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Ve vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravě, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km, může dopravce vést zjednodušený záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, ve kterém řidič uvede odchylky skutečného dopravního výkonu od vzorového záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, zpracovaného ve vnitrostátní veřejné linkové dopravě v návaznosti na schválený jízdní řád. V případě vedení zjednodušeného záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku je ve vozidle k dispozici i příslušný vzorový záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, na který se ve zjednodušeném záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku řidič odkazuje.“.

4. Nadpis § 1b zní:

„Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku
(K § 3 zákona)“.

5. V § 1b se odstavce 3 až 5 zrušují.

6. V nadpisu § 2 se slova „§ 3 odst. 2 a k“ zrušují a za slova „§ 21 odst.“ se vkládají slova „3 a“.

7. § 4 až 6 se včetně nadpisů zrušují.

8. § 8 až 10 včetně nadpisů znějí:

„Odborná způsobilost
(K § 8a zákona)

§ 8
Postup skládání zkoušky

(1) Termíny konání zkoušek stanoví dopravní úřad.

(2) Zkušební komise rozhoduje hlasováním. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj většina členů zkušební komise.

(3) Před zahájením zkoušky člen zkušební komise ověří totožnost zkoušeného podle jeho dokladu totožnosti. Neprokáže-li zkoušený svoji totožnost, nemůže zkoušku vykonat.

(4) V průběhu zkoušky nelze používat takové věci, jejichž používání během zkoušky by bylo v rozporu s jejím účelem. Zkoušeného, který takové věci použil nebo narušoval průběh zkoušky, zkušební komise ze zkoušky vyloučí a učiní o tom záznam do protokolu o průběhu zkoušky.

(5) Součástí protokolu o průběhu zkoušky jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, případně obvyklého bydliště každého zkoušeného,
b)   čas zahájení a ukončení zkoušky u každého zkoušeného,
c)   odevzdané písemné testy a případové studie včetně jejich bodového ohodnocení,
d)   výsledek zkoušky u každého zkoušeného a
e)   jména, příjmení a podpisy všech členů zkušební komise.

§ 9
Hodnocení zkoušky

(1) Zkouška se skládá ze 2 částí, kterými jsou test a případová studie.

(2) Test je tvořen celkem 60 otázkami tak, aby obsahoval otázky z každého oboru uvedeného v příloze I bodě I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES. Z každého z oborů uvedených pod body A, C, F a G přílohy I bodu I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 musí test obsahovat 10 otázek, přičemž správná odpověď na každou z těchto otázek bude hodnocena 2 body. Ze zbývajících oborů musí test obsahovat celkem 20 otázek, přičemž správná odpověď na každou z těchto otázek bude hodnocena 1 bodem. Celkem lze u testu dosáhnout nejvýše 100 bodů, k úspěšnému složení testu je nutné dosáhnout nejméně 50 % z celkového možného počtu bodů.

(3) U případové studie hodnotí zkušební komise správnost a úplnost jejího zpracování přidělením bodů v rozmezí 0 až 100 bodů. K úspěšnému složení této části zkoušky je nutné dosáhnout nejméně 50 % z celkového možného počtu bodů.

(4) Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. U zkoušky prospěl zkoušený, který úspěšně složil test a případovou studii a dosáhl nejméně 60 % z celkového možného počtu bodů za test a případovou studii. Zkoušený vyloučený ze zkoušky podle § 8 odst. 4 se hodnotí stupněm „neprospěl“.

§ 10
Opakování zkoušky

(1) V případě, že zkoušený u zkoušky neprospěl, může celou zkoušku opakovat v kterémkoliv termínu.

(2) V případě, že zkoušený u zkoušky neprospěl, avšak u části zkoušky dosáhl alespoň 50 % z celkového možného počtu bodů, opakuje pouze zbývající část zkoušky, avšak nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy takto neúspěšně skládal zkoušku. Po uplynutí této doby lze opakovat pouze celou zkoušku.

(3) Zkoušený, který dosáhl u obou částí zkoušky alespoň 50 % z celkového možného počtu bodů, avšak nedosáhl 60 % z celkového možného počtu bodů za obě části zkoušky, opakuje zkoušku tak, že sám zvolí, kterou část zkoušky bude opakovat. Takto lze opakovat zkoušku nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy zkoušený takto neúspěšně skládal zkoušku. Po uplynutí této doby lze opakovat pouze celou zkoušku.“.

9. V § 11 odst. 1 se slova „příslušného pro vydání stanoviska ke koncesi“ zrušují.

10. V § 11 odst. 5 se slova „příslušnému pro vydání stanoviska ke koncesi“ zrušují.

11. V § 11 odst. 6 písm. c) se slova „pro vydání stanoviska ke koncesi“ zrušují a slova „trvalého pobytu“ se nahrazují slovem „podnikání“.

12. V nadpisu § 12 se slova „§ 9 odst. 1 a k“ zrušují.

13. V § 13 písm. d) se číslice „2“ nahrazuje číslicí „1“.

14. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

„Náležitosti záznamu objednávky

§ 15a
(K § 21b odst. 2 zákona)

Záznam objednávky obsahuje

a)   jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, místo podnikání, popřípadě sídlo, a identifikační číslo osoby dopravce v příležitostné osobní silniční dopravě,
b)   evidenční číslo objednávky,
c)   datum a čas přijetí objednávky,
d)   jméno, příjmení a podpis osoby, která objednávku přijala,
e)   jméno a příjmení, adresu pobytu a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, je-li objednatelem fyzická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě název, sídlo a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, je-li objednatelem právnická osoba,
f)   datum a čas přepravy,
g)   výchozí a cílové místo přepravy a
h)   jména a příjmení, popřípadě jiné vymezení přepravovaných osob.“.

15. § 23a zní:

㤠23a
(K § 34d odst. 6 zákona)

(1) Dopravní úřad zapisuje údaje a jejich změny přímo v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě formou elektronického zápisu údajů nebo jejich změn.

(2) Dopravní úřad zapisuje údaje a jejich změny v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se o povinnosti zápisu nebo aktualizace údajů dozví.“.

16. § 24 se zrušuje.

17. Přílohy č. 1 a 3 se zrušují.

18. Dosavadní příloha č. 2 se označuje jako příloha č. 1.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 522/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb.

Čl. II

Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 se slova „Dopravní úřad“ nahrazují slovy „Kontrolní orgán“.

2. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:

㤠7a
(K § 38a odst. 4 zákona)

(1) Vzor Potvrzení o zabránění v jízdě použitím technického prostředku nebo o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou je uveden v příloze č. 9.

(2) Vzor Potvrzení o převzetí kauce je uveden v příloze č. 10.“.

3. V § 8 odst. 1 se slova „dopravní úřad“ nahrazují slovy „kontrolní orgán“.

4. Příloha č. 6 včetně nadpisu zní:

"Příloha"

5. Za přílohu č. 8 se doplňují nové přílohy č. 9 a 10, které včetně nadpisů znějí:

"Přílohy"

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení s výjimkou čl. I bodů 13, 16, 17, 18 a čl. II bodu 5, které nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Dobeš v. r.

E-shop

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace je určena vedoucím zaměstnancům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Úvodní část obsahuje výtah z legislativy, která upravuje pracovní ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Svěřenský fond - návod k použití

Svěřenský fond - návod k použití

kolektiv autorů - PKF Family Office, s.r.o.

Správa majetku prostřednictvím svěřenských fondů nabývá na popularitě. Co je vlastně svěřenský fond? Jak jej uchopit? Jak funguje a k čemu je vůbec dobrý? To jsou jen některé z otázek, které vás mohou napadnout v souvislosti s touto problematikou. Ať už se na svěřenský fond díváte z ...

Cena: 235 KčKOUPIT

Pracovní právo pro praxi

Pracovní právo pro praxi

Kocourek, Dobřichovský - C. H. Beck

Publikace Pracovní právo pro praxi je zaměřena na přístup k řešení vybraných a nejčastěji se vyskytujících právních otázek (základní zásady, vztah ZPr a ObčZ, práva a povinnosti zaměstnanců, mateřská a rodičovská dovolená, náhrada škody) spojených s aplikací zákoníku práce a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.