Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


222

ZÁKON

ze dne 20. června 2012,

kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky

Čl. I

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb. a zákona č. 195/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 6a odstavec 2 zní:

„(2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.“.

2. V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „sdělením ve Sbírce zákonů“.

3. V § 9 odst. 2 se písmena c) až e) zrušují.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena c) a d).

4. V § 12 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f)   sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena g) až j).

5. V § 12 se doplňují odstavce 5 až 9, které znějí:

„(5) Krajský úřad využívá pro účely registrace kandidátních listin

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z informačního systému evidence obyvatel.

(6) Využívanými údaji podle odstavce 5 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“),
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum narození,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(7) Využívanými údaji podle odstavce 5 písm. b) jsou

a)   jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,
b)   datum narození,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   zbavení způsobilosti k právním úkonům,
f)   rodné číslo.

(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(9) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

6. V § 13 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g)   sestavuje přehled o telefonním spojení ve svém volebním obvodu z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena h) až k).

7. V § 13 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu pro účely registrace přihlášek k registraci a kontroly petic využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 5 až 9.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

8. V § 14a odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej nejpozději 4 dny přede dnem voleb pro volby do Poslanecké sněmovny krajskému úřadu a pro volby do Senátu pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

9. V § 14a odst. 2 se slova „písm. c) a d)“ nahrazují slovy „písm. d) a e)“.

10. V § 14b se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní číslo nahlašuje nejpozději 9 dnů přede dnem voleb pověřenému obecnímu úřadu,“.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).

11. V § 14b se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Obecní úřad pro účely vedení zvláštního seznamu využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 5 až 9. Údaje ze základního registru obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel může obecní úřad předávat okrskové volební komisi.“.

12. V § 14d se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   je oprávněn ověřit pro účely vedení zvláštního seznamu údaje v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 5 až 9,“.

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena d) až h).

13. V § 52 odst. 3 se slovo „neprodleně“ zrušuje a na konci textu se doplňují slova „sdělením ve Sbírce zákonů“.

14. V § 77 se na konci textu doplňují slova „sdělením ve Sbírce zákonů“.

15. V příloze č. 3 volební obvody č. 16, 17, 18, 21, 28, 29, 30, 36, 40, 41, 74 a 75 znějí:

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů

Čl. II

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se za slova „územního obvodu kraje,“ vkládají slova „nebo na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje“.

2. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „sdělením ve Sbírce zákonů“.

3. V § 9 odst. 2 se písmena c) až e) zrušují.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno c).

4. V § 11 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

Dosavadní písmena e) až m) se označují jako písmena f) až n).

5. V § 11 se doplňují odstavce 3 až 7, které znějí:

„(3) Krajský úřad využívá pro účely registrace kandidátních listin

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z informačního systému evidence obyvatel.

(4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“),
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum narození,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a)   jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,
b)   datum narození,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   zbavení způsobilosti k právním úkonům,
f)   rodné číslo.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

6. V § 13 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej krajskému úřadu nejpozději 4 dny přede dnem voleb a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).

7. V § 13 odst. 2 se slova „písm. c) a d)“ nahrazují slovy „písm. d) a e)“ a slova „§ 11 odst. 1 písm. i)“ se nahrazují slovy „§ 11 odst. 1 písm. j)“.

8. V § 14 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:

„b)   zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní číslo nahlašuje nejpozději 9 dnů přede dnem voleb pověřenému obecnímu úřadu,
c)   vydává voličské průkazy podle § 26a,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena d) a e).

9. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který včetně nadpisu zní:

㤠26a
Voličské průkazy

(1) Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.

(2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

(3) Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.“.

10. V § 31 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

11. V § 38 odst. 1 se slova „§ 11 odst. 1 písm. i)“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 1 písm. j)“.

12. V § 43 odst. 7 se slova „nejméně 10 %“ nahrazují slovy „nejméně 5 %“.

13. V § 44 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „sdělením ve Sbírce zákonů“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí

Čl. III

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „sdělením ve Sbírce zákonů“.

2. V § 8 odst. 2 se písmena c) a e) zrušují.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c) a dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno d).

3. V § 10 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i).

4. V § 10 odst. 2 se slova „§ 8 odst. 2 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 8 odst. 2 písm. c)“.

5. V § 12 odst. 1 písm. a) až d) a f) se slova „§ 6 písm. g)“ nahrazují slovy „§ 6 písm. f)“.

6. V § 12 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f)   sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej krajskému úřadu nejpozději 4 dny přede dnem voleb a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

Dosavadní písmena f) až j) se označují jako písmena g) až k).

7. V § 12 se doplňují odstavce 3 až 9, které znějí:

„(3) Pověřený obecní úřad pro účely registrace kandidátních listin a kontroly petic využívá

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z informačního systému cizinců.

(4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“),
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum narození,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a)   jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,
b)   datum narození,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   zbavení způsobilosti k právním úkonům.

(6) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a)   jméno, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
e)   zbavení způsobilosti k právním úkonům,
f)   údaj o tom, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí.

(7) Policie České republiky poskytuje na základě žádosti obecního úřadu z informačního systému cizinců pro účely vedení seznamů voličů údaje o cizincích zapsaných do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí přihlášených v obci k trvalému pobytu v rozsahu podle odstavce 6.

(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(9) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

8. V § 13 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   pro účely registrace kandidátních listin a kontroly petic využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 3 až 9,“.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

9. V § 13 odst. 2 se slova „§ 11 odst. 1 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. g)“.

10. V § 14 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

„c)   oznamuje Policii České republiky údaj o zápisu voliče, který není státním občanem České republiky, do dodatku stálého seznamu voličů nebo údaj o jeho vyškrtnutí z dodatku stálého seznamu voličů,
d)   zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní číslo nahlašuje nejpozději 9 dnů přede dnem voleb pověřenému obecnímu úřadu,“.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena e) až g).

11. V § 14 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:

„(2) Obecní úřad pro účely vedení stálého seznamu voličů a jeho dodatku využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 3 až 9.

(3) Ministerstvo vnitra poskytne obecnímu úřadu na jeho žádost seznam voličů v členění podle volebních okrsků.

(4) Údaje ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců může obecní úřad předávat okrskové volební komisi.“.

12. V § 26 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Volební okrsky jsou vedeny v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí36) jako účelové územní prvky. Údaje o vymezení volebních okrsků, včetně jejich změn, zapisuje do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí starosta.“.

Poznámka pod čarou č. 36 zní:


36) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.“.

13. Na konci textu § 51 se doplňují slova „sdělením ve Sbírce zákonů“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Ustanovení § 26 odst. 2 věty druhé a třetí zákona č. 491/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí ode dne, kdy údaje o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí zapíše Český úřad zeměměřický a katastrální; Český úřad zeměměřický a katastrální tyto údaje zapíše nejpozději do 1. ledna 2014. Za tím účelem poskytne Ministerstvo vnitra Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu potřebné údaje, kterými disponuje. Český úřad zeměměřický a katastrální sdělením ve Sbírce zákonů vyhlásí den, kdy k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí dojde. Do dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, poskytuje Ministerstvo vnitra seznamy voličů z informačního systému evidence obyvatel postupem uplatňovaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Starosta do 2 měsíců ode dne, kdy k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí dojde, provede kontrolu správnosti údajů o vymezení volebních okrsků v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v rozsahu přidělených adresních míst. Ode dne, kdy k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí dojde, může obecní úřad požádat Ministerstvo vnitra o poskytnutí seznamu voličů v členění podle volebních okrsků podle § 14 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pouze tak, že se žádost podává a zpracovává v systému kontaktních míst veřejné správy; obecnímu úřadu Ministerstvo vnitra tento seznam poskytne prostřednictvím datové schránky.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu

Čl. V

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se slova „veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu2)“ nahrazují slovy „přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

2. V § 6 odst. 1, § 29 odst. 1 a v § 36 odst. 4 se slova „veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu,2)“ nahrazují slovy „přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky,“.

3. V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „sdělením ve Sbírce zákonů“.

4. V § 9 odst. 2 písm. d) se slova „vedeni na území České republiky v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu2)“ nahrazují slovy „přihlášeni k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky“.

5. V § 9 odst. 2 se písmena h) a i) zrušují.

Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena h) až j).

6. V § 9 se doplňují odstavce 3 až 9, které znějí:

„(3) Ministerstvo vnitra pro účely registrace kandidátních listin využívá

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z informačního systému cizinců.

(4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“),
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum narození,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a)   jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,
b)   datum narození,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   zbavení způsobilosti k právním úkonům.

(6) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a)   jméno, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
e)   zbavení způsobilosti k právním úkonům,
f)   údaj o tom, že cizinec je zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

(7) Policie České republiky poskytuje na základě žádosti obecního úřadu z informačního systému cizinců pro účely vedení seznamů voličů údaje o cizincích zapsaných do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu přihlášených v obci k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu v rozsahu podle odstavce 6.

(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(9) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

7. V § 13 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i).

8. V § 14 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej krajskému úřadu nejpozději 4 dny přede dnem voleb a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

9. V § 15 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:

„b)   oznamuje Policii České republiky údaj o zápisu voliče, který je občanem jiného členského státu, do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo údaj o jeho vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
c)   zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní číslo nahlašuje nejpozději 9 dnů přede dnem voleb pověřenému obecnímu úřadu,“.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena d) až i).

10. V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Obecní úřad pro účely vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 9 odst. 3 až 9.

(3) Údaje ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců může obecní úřad předávat okrskové volební komisi.“.

11. V § 18 odst. 4 se slova „ , popřípadě jména,“ zrušují a slova „místo pobytu podle zvláštního právního předpisu2)“ se nahrazují slovy „přechodného pobytu na území České republiky“.

12. V § 22 odst. 1 písm. d) se slova „ , popřípadě jména,“ a slova „ , popřípadě jmen,“ zrušují, v § 23 odst. 5 se slova „popřípadě jmen,“ zrušují a v § 26 odst. 2 se slova „popřípadě jména,“ zrušují.

13. V § 28 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   údaje o občanech jiných členských států, u nichž je v evidenci podle jiného právního předpisu údaj o zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.“.

14. V § 28 odst. 2 se slova „trvalý pobyt nebo pobyt podle zvláštního právního předpisu,2)“ nahrazují slovy „trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na území České republiky,“.

15. V § 29 odst. 2 se slova „zápis žadatele v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu2)“ nahrazují slovy „přihlášení žadatele k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky“.

16. V § 36 odst. 3 se slova „veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu.2)“ nahrazují slovy „přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.“.

17. V § 43 odst. 1 se za slovo „jména“ vkládají slova „nebo příjmení“.

18. V § 49 odst. 3 se slovo „neprodleně“ zrušuje a slova „v denním periodickém tisku19) a zároveň je zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup s uvedením data uveřejnění v denním periodickém tisku“ se nahrazují slovy „sdělením ve Sbírce zákonů“.

Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Čl. VI

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 158 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g)   údaj o tom, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí, nebo údaj o tom, že cizinec je zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,“.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena h) a i).

2. V § 158 odst. 9 se za písmeno u) vkládá nové písmeno v), které zní:

„v)   o tom, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí, nebo o tom, že cizinec je zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,“.

3. Za § 158b se vkládá nový § 158c, který zní:

㤠158c

Obecní úřad oznamuje policii údaj o zápisu cizince do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí, údaj o vyškrtnutí cizince z dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí, údaj o zápisu cizince do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a údaj o vyškrtnutí cizince ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.“.

ČÁST ŠESTÁ
Účinnost

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.