Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


199

ZÁKON

ze dne 2. května 2012,

kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o rostlinolékařské péči

Čl. I

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 102/2010 Sb., zákona č. 245/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.“.

2. V § 2 odst. 1 písmeno k) zní:

„k)   integrovanou ochranou rostlin souhrn opatření, která po zvážení veškerých dostupných metod ochrany rostlin potlačují rozvoj populací škodlivých organismů, podporují přirozené mechanismy ochrany před škodlivými organismy a snižují rizika pro lidské zdraví a životní prostředí,“.

3. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena x) až z), která včetně poznámky pod čarou č. 79 znějí:

„x)   oblastmi využívanými širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel79) zejména veřejné parky nebo zahrady, veřejná prostranství uvnitř obcí, hřbitovy, sportoviště, rekreační plochy, areály škol nebo školní pozemky, dětská hřiště, areály zdravotnických zařízení, zařízení poskytujících léčebnou péči nebo kulturních zařízení,
y)   nechemickými metodami alternativní metody k použití chemických přípravků na ochranu rostlin založené na agronomických postupech, nebo fyzikální, mechanické nebo biologické metody ochrany před škodlivými organismy,
z)   zařízením pro aplikaci přípravků zařízení konkrétně určená pro aplikaci přípravků zejména samojízdná, návěsná, tažená, namontovaná na vlaku, letadle, jakož i stacionární zařízení určená k aplikaci přípravků, přenosná motorem poháněná nebo přenosná ručně ovládaná zařízení a ruční zařízení s tlakovou komorou, včetně příslušenství nezbytného pro účinný provoz takového zařízení, jako zejména trysky, tlakoměry, filtry, sítka a čisticí zařízení pro nádrže.

79) Čl. 3 odst. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.“.

4. V § 2 odst. 2 písm. h) se za slovo „osoba“ vkládají slova „ , včetně obsluhy, techniků, zaměstnavatelů a samostatně výdělečně činných osob“ a slovo „pesticidy“ se nahrazuje slovem „přípravky“.

5. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena r) až w), která znějí:

„r)   poradcem osoba, která v rámci svého podnikání nebo zaměstnání poskytuje poradenství v oblasti ochrany před škodlivými organismy a s ní souvisejícími poruchami rostlin a bezpečného používání přípravků,
s)   ukazatelem rizika výsledek výpočetní metody, který se užívá pro posouzení rizika používání přípravků na lidské zdraví nebo životní prostředí,
t)   mechanizačním prostředkem zařízení pro aplikaci přípravků a technická zařízení k hubení škodlivých organismů,
u)   osvědčením třetího stupně doklad osvědčující, že fyzická osoba může v rámci svých profesních činností poskytovat poradenství v oblasti ochrany rostlin před škodlivými organismy a s ní souvisejícími poruchami rostlin a v oblasti bezpečného používání přípravků, distribuovat přípravky pro profesionální použití a pořádat kurzy a školení k získání a prodloužení osvědčení podle § 86,
v)   osvědčením druhého stupně doklad osvědčující, že fyzická osoba může v rámci svých profesních činností při používání přípravků řídit nakládání s přípravky a provádět dohled nad nakládáním s přípravky, pokud nejsou tyto činnosti vyhrazeny pro držitele osvědčení třetího stupně,
w)   osvědčením prvního stupně doklad osvědčující, že fyzická osoba může nakládat s přípravky pod vedením držitele osvědčení druhého nebo třetího stupně pro nakládání s přípravky.“.

6. V § 4 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

7. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5
Integrovaná ochrana rostlin

(1) Opatření integrované ochrany rostlin udržují používání přípravků a ostatních metod ochrany rostlin na úrovních, které lze z hospodářského a ekologického hlediska odůvodnit, přičemž je kladen důraz na růst zdravých plodin při co nejmenším narušení zemědělských a lesních ekosystémů.

(2) Profesionální uživatelé jsou povinni za podmínek uvedených v odstavci 1 uplatňovat obecné zásady integrované ochrany rostlin, které obsahují zejména

a)   metody pro sledování výskytu škodlivých organismů a s ochranou rostlin souvisejících poruch rostlin a pro rozhodování v oblasti integrované ochrany rostlin,
b)   preventivní opatření a přímé metody ochrany rostlin, které mají co nejmenší vedlejší účinky na lidské zdraví, necílové organismy a životní prostředí,
c)   opatření k zamezení rezistence škodlivých organismů k přípravkům (dále jen „antirezistentní strategie“) a
d)   způsob ověřování úspěšnosti používaných opatření v oblasti integrované ochrany rostlin.

(3) Obecné zásady integrované ochrany rostlin podle odstavce 2 stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Státní rostlinolékařská správa (dále jen „rostlinolékařská správa“)

a)   provádí monitoring škodlivých organismů a s ochranou rostlin souvisejících poruch rostlin a podmínek pro šíření škodlivých organismů,
b)   zveřejňuje aktuální informace o výskytu škodlivých organismů včetně upozornění na riziko dosažení hodnot prahů škodlivosti škodlivých organismů a riziko výskytu s ochranou rostlin souvisejících poruch rostlin,
c)   shromažďuje a zveřejňuje dostupné údaje o riziku vzniku rezistence škodlivých organismů k přípravkům a o opatřeních k zamezení rezistence škodlivých organismů k přípravkům (dále jen „antirezistentní strategie“),
d)   zajišťuje dostupnost přípravků pro uplatňování integrované ochrany rostlin a antirezistentních strategií a
e)   shromažďuje a zveřejňuje metodické postupy k uplatňování obecných zásad integrované ochrany rostlin pro rostliny a skupiny rostlin s využitím výsledků činnosti vědeckovýzkumné základny.“.

8. V § 6 odst. 1 se slova „podléhající uznávacímu řízení“ zrušují.

9. V § 6 odst. 2 se slova „ , který podléhá uznávacímu řízení“ zrušují.

10. § 6a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 80 a 81 zní:

㤠6a
Laboratorní činnosti na úseku rostlinolékařské péče

(1) K prohlubování a koordinaci laboratorní činnosti na úseku odborných rostlinolékařských činností vykonává rostlinolékařská správa působnost národní referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů a národní referenční laboratoře pro přípravky a další prostředky na ochranu rostlin. Národní referenční laboratoř koordinuje činnost referenčních laboratoří.

(2) Rostlinolékařská správa pověřuje právnické osoby, které se přihlásí na její výzvu, výkonem odborné činnosti referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů uvedených v § 10 odst. 1 nebo škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11 odst. 2 a 3. Rostlinolékařská správa vydá pověření, pokud z předložených dokumentů, které jsou součástí žádosti, vyplývá, že

a)   právnická osoba je schopna zajistit nestrannost, kvalitu a ochranu důvěrných informací80),
b)   mezi prováděním úkolů, k jejichž provádění je zmocněna, a jejími dalšími činnostmi nebude docházet ke střetu zájmů a
c)   splňuje technické požadavky pro pověření referenční laboratoře stanovené prováděcím právním předpisem.

(3) Národní referenční laboratoř a referenční laboratoře spolupracují s obdobně zaměřenými pracovišti členských států Evropské unie.

(4) Rostlinolékařská správa odejme pověření, jestliže referenční laboratoř nedodržuje požadavky nebo podmínky podle odstavce 2.

(5) Rostlinolékařská správa zasílá Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“) kopie rozhodnutí o vydání a odnětí pověření a zveřejňuje seznam referenčních laboratoří včetně zaměření jejich činnosti ve Věstníku Státní rostlinolékařské správy (dále jen „Věstník“).

(6) Pověření referenčních laboratoří podle odstavce 2 se považuje za zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování podle předpisu Evropské unie upravujícího zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování81). Výsledek laboratorního rozboru vzorku provedeného laboratoří zmocněnou k plnění úkolů laboratorního testování podle předpisu Evropské unie81) v jiném členském státě Evropské unie je rovnocenný výsledku laboratorního rozboru vzorku provedeného národní referenční laboratoří nebo referenční laboratoří.


80) § 271 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
81) Směrnice Rady 2000/29/ES, v platném znění.“.

11. V § 22 odst. 3 písm. d) a e) a v § 26 odst. 11 písm. a) se slova „§ 25 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 25 odst. 6“.

12. V § 28 odst. 8 písm. a) se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

13. V § 33 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Toxikologický posudek v případech týkajících se použití přípravku v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel podle § 2 odst. 1 písm. x) obsahuje i závěry k zákazu jeho použití nebo způsobu a možnosti jeho podmíněného použití.“.

14. V § 34 se na konci textu písmene d) doplňují slova „včetně opatření k ochraně vod“.

15. V § 34 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 82 znějí:

„(2) Rostlinolékařská správa nepovolí pro neprofesionální použití přípravky, které na základě posouzení účinků na zdraví lidí podle § 33 odst. 2

a)   jsou klasifikovány jako toxické nebo vysoce toxické podle chemického zákona,
b)   mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 282), nebo
c)   mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 382) nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 182), u nichž není sníženo riziko pro zdraví člověka stanovením dalších opatření.

(3) Přípravek nelze povolit pro leteckou aplikaci,

a)   jde-li o přípravek toxický nebo vysoce toxický podle chemického zákona,
b)   jde-li o přípravek nebezpečný nebo vysoce nebezpečný pro suchozemské obratlovce nebo pro včely,
c)   není-li formulační úprava přípravku pro leteckou aplikaci vhodná, nebo
d)   vylučují-li leteckou aplikaci závěry stanovené toxikologickým posudkem.

82) Příloha I část 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.“.

16. V § 43 odst. 3 se slova „aplikačního zařízení“ nahrazují slovy „zařízení pro aplikaci přípravků“.

17. V § 46a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   distribuovat přípravky povolené k profesionálnímu použití pouze osobám, které zajistí, že s přípravky bude nakládat pouze držitel osvědčení druhého nebo třetího stupně; takový přípravek může být vydán pouze osobě, která je držitelem osvědčení prvního, druhého nebo třetího stupně; o distribuci a vydávání těchto přípravků vede distributor evidenci, která obsahuje datum výdeje přípravku, název a množství vydaného přípravku, pořadové číslo osvědčení osoby, které byl přípravek distribuován a vydán, a datum vydání tohoto osvědčení.“.

18. V § 46a se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Distributor, s výjimkou distributora, který uvádí na trh pouze přípravky pro neprofesionální použití, musí zabezpečit, aby tyto přípravky prodávala osoba, která je držitelem osvědčení třetího stupně. Tato osoba v době jejich prodeje poskytuje informace týkající se použití přípravku, rizik pro zdraví a životní prostředí a bezpečnostní pokyny k zamezení těchto rizik.

(5) Při uvádění na trh přípravku určeného neprofesionálním uživatelům je distributor povinen poskytovat osobám informace, které se týkají rizik souvisejících s používáním přípravků, zejména informace o nebezpečí vlivu přípravku na osoby nebo životní prostředí, způsobů správného skladování a aplikace přípravku, způsobů nakládání s ním a jeho bezpečné likvidace v souladu s právními předpisy34), včetně informace o možnostech ochrany rostlin představujících nízké riziko.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

19. Za § 48 se vkládá nový § 48a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 83 a 84 zní:

㤠48a
Národní akční plán

(1) Národní akční plán pro bezpečné používání přípravků (dále jen „akční plán“) stanoví kvantitativní úkoly, cíle, opatření a harmonogramy jejich plnění pro snížení rizik a omezení dopadů používání přípravků na lidské zdraví a životní prostředí s cílem podpořit vývoj a zavádění integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů, aby se snížila závislost na používání přípravků.

(2) Akční plán obsahuje kromě náležitostí stanovených v odstavci 1 zejména

a)   harmonizované83) a neharmonizované ukazatele rizik,
b)   směry vývoje v používání účinných látek,
c)   účinné látky, plodiny, oblasti nebo postupy, kterým je třeba věnovat přednostní pozornost,
d)   harmonogram správných postupů pro účely dosažení bezpečného používání přípravků,
e)   vyhodnocení nezbytných intervalů kontrol zařízení pro aplikaci přípravků, jež se nepoužívají pro postřik přípravky, a přídavných zařízení pro aplikaci přípravků, která se používají jen v malém rozsahu, používaných profesionálními uživateli,
f)   možné způsoby informování osob, které by mohly být vystaveny úletu postřikové kapaliny,
g)   postupy na podporu uplatňování integrované ochrany rostlin.

(3) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí vytváří a vyhodnocuje a vždy nejpozději po 5 letech aktualizuje akční plán.

(4) Ministerstvo zveřejňuje návrh akčního plánu nebo jeho aktualizace způsobem umožňujícím dálkový přístup. Současně ministerstvo informuje veřejnost formou oznámení v periodickém tisku84) o zveřejnění návrhu akčního plánu nebo jeho aktualizace a o možnosti osob, které se jimi cítí dotčeny, sdělit ministerstvu připomínky. Lhůta pro sdělení připomínek činí dva měsíce ode dne zveřejnění návrhu akčního plánu nebo jeho aktualizace.

(5) Akční plán schvaluje vláda. Před předložením návrhu vládě ministerstvo vyhodnotí a zohlední předložené připomínky k návrhu akčního plánu nebo jeho aktualizaci. Obecné vyhodnocení připomínek, které se jednoznačně vztahují k předloženému návrhu, ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že připomínce nebylo vyhověno, zveřejní též důvod.

(6) Ministerstvo zveřejní schválený akční plán způsobem umožňujícím dálkový přístup a neprodleně ohlašuje Komisi veškeré významné změny v akčním plánu.


83) Příloha č. IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES.
84) § 6 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).“.

20. V § 49 odstavec 1 zní:

„(1) Přípravky nesmí být používány v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie67) a tímto zákonem s výjimkou rozšířeného povolení nebo použití pro účely výzkumu a vývoje nebo zkoušení. Při jejich aplikaci nesmí být

a)   postupováno v rozporu s požadavky na ochranu vod, včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů včetně rostlin, stanovenými prováděcím právním předpisem,
b)   zasaženy rostliny a plochy mimo pozemek, na němž se provádí aplikace.“.

21. V § 49 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Způsob dodržení požadavků podle odstavce 1 písm. a) stanoví prováděcí právní předpis.“.

22. V § 51 odst. 1 písm. b) se slova „ , České inspekci životního prostředí78)“ a slova „ ; použití osiva namořeného přípravkem nebezpečným nebo zvlášť nebezpečným pro suchozemské obratlovce oznámí 3 dny před vysetím oprávněnému uživateli honitby40), České inspekci životního prostředí78) a rostlinolékařské správě“ včetně poznámky pod čarou č. 78 zrušují.

23. V § 51 odst. 4 se slova „příslušnému orgánu Státní veterinární správy“ nahrazují slovy „krajské veterinární správě“ a slova „Příslušný orgán Státní veterinární správy“ se nahrazují slovy „Krajská veterinární správa“.

24. V § 51 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

25. § 52 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 85 zní:

㤠52
Letecká aplikace přípravků

(1) Letecká aplikace přípravků je zakázána, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Leteckou aplikaci lze provést pouze z letadla nebo vrtulníku, je-li povolena rostlinolékařskou správou, a to na základě

a)   schváleného plánu letecké aplikace a následné žádosti o povolení jednotlivé letecké aplikace, nebo
b)   žádosti o povolení mimořádné letecké aplikace.

(3) Plán letecké aplikace obsahuje zejména

a)   údaje o přibližné době postřiku a předběžném množství a druhu aplikovaných přípravků,
b)   opatření nezbytná k včasnému varování místních obyvatel i náhodně se vyskytujících osob a opatření pro řízení rizik, která mají zajistit, že nedojde k žádným negativním účinkům na zdraví náhodně se vyskytujících osob,
c)   opatření nezbytná k ochraně životního prostředí v blízkosti ošetřované oblasti,
d)   vymezení oblasti, v níž je zamýšlena letecká aplikace.

(4) Opatření uvedená v odstavci 3 písm. b) a c) musí být v souladu se stanovisky České inspekce životního prostředí a krajské hygienické stanice, která jsou přílohou žádosti.

(5) Rostlinolékařská správa na žádost osoby, která bude provádět leteckou aplikaci, schválí plán letecké aplikace, pokud z návrhu plánu letecké aplikace, který je přílohou žádosti, vyplývá, že

a)   neexistují žádné jiné přijatelné alternativy nebo má v konkrétním případě letecká aplikace nižší dopady na lidské zdraví a životní prostředí než pozemní aplikace přípravků,
b)   použité přípravky jsou povoleny pro použití leteckou aplikací,
c)   osoba provádějící leteckou aplikaci je držitelem povolení k provozování leteckých prací podle zvláštního právního předpisu85),
d)   použité zařízení pro leteckou aplikaci přípravků splňuje požadavky stanovené tímto zákonem,
e)   osoba provádějící leteckou aplikaci má zajištěn výkon letecké aplikace fyzickou osobou, která je odborně způsobilou osobou pro nakládání s přípravky,
f)   zařízení pro aplikaci přípravků je vybaveno příslušenstvím, které představuje nejlepší dostupnou technologii zajišťující omezení nežádoucího úletu,
g)   oblast, která má být ošetřena, nesmí být v těsné blízkosti trvale obydlených oblastí.

(6) Žádost o povolení jednotlivé nebo mimořádné letecké aplikace kromě náležitostí podle správního řádu obsahuje

a)   předběžnou dobu postřiku,
b)   množství a druh aplikovaných přípravků,
c)   přesné určení oblasti,
d)   název nebo jméno a příjmení osoby, která bude leteckou aplikaci provádět,
e)   název nebo jméno a příjmení osoby, pro kterou se bude letecká aplikace provádět,
f)   návrh opatření nezbytných k včasnému varování místních obyvatel i náhodně se vyskytujících osob,
g)   návrh opatření nezbytných k ochraně životního prostředí v blízkosti ošetřované oblasti.

(7) Rostlinolékařská správa na žádost osoby, která bude leteckou aplikaci provádět, povolí jednotlivou leteckou aplikaci, je-li v souladu se schváleným plánem letecké aplikace, a v rozhodnutí určí opatření pro řízení rizik, zejména

a)   opatření nezbytná k včasnému varování místních obyvatel i náhodně se vyskytujících osob,
b)   opatření k ochraně životního prostředí v blízkosti ošetřované oblasti a
c)   opatření, která mají zajistit, že nedojde k žádným negativním účinkům na zdraví náhodně se vyskytujících osob.

(8) V případě, že hrozí závažné hospodářské škody, je ohroženo zdraví lidí nebo zvířat, nebo hrozí závažná újma životnímu prostředí, povolí rostlinolékařská správa na základě žádosti mimořádnou leteckou aplikaci. V rozhodnutí o povolení mimořádné letecké aplikace rostlinolékařská správa stanoví podmínky pro provedení letecké aplikace, které odpovídají požadavkům podle odstavce 5, a opatření podle odstavce 7.

(9) Rozhodnutí o povolení jednotlivé aplikace nebo o povolení mimořádné aplikace vyhlásí rostlinolékařská správa na své úřední desce a úředních deskách obecních úřadů, jejichž územních obvodů se rozhodnutí týká.

(10) Obecní úřady podle odstavce 9 informují obyvatele o obsahu rozhodnutí způsobem v místě obvyklým.


85) § 74 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění zákona č. 225/2006  Sb.“.

26. Za § 52 se vkládají nové § 52a a 52b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 86 a 87 znějí:

㤠52a
Zvláštní opatření na ochranu vodního prostředí a pitné vody

Aplikace a skladování přípravků jsou zakázány ve vzdálenosti 10 metrů od podzemního nebo povrchového zdroje pitné vody86), pokud pro tento zdroj nebylo stanoveno ochranné pásmo podle vodního zákona. Vzdálenost 10 metrů se počítá od odběrného zařízení.

§ 52b
Omezení použití přípravků nebo rizika použití přípravků v určitých oblastech

(1) Při používání přípravků v územích chráněných podle zvláštního právního předpisu v oblasti ochrany přírody87) je profesionální uživatel povinen přijmout opatření k minimalizaci rizik aplikace přípravku pro životní prostředí, necílové organismy a biodiverzitu. Ustanovení zvláštního právního předpisu v oblasti ochrany přírody87) tímto nejsou dotčena.

(2) Na pozemcích a v objektech, ve kterých má být provedeno ošetření přípravkem, upřednostní profesionální uživatel při tomto ošetření přípravky představující nízké riziko67) nebo přijme opatření vedoucí ke snížení rizika z hlediska zdraví lidí, pokud tyto pozemky nebo objekty využívají nebo do nich mají přístup pracovníci v zemědělství, nebo se jedná o oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel.


86) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
87) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.“.

27. V § 54 odst. 1 se slova „nebo mikroorganismus“ zrušují.

28. V § 54 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

29. V § 54 odst. 12 se číslo „8“ nahrazuje číslem „11“.

30. § 55 zní:

㤠55

Osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o zápisu dalšího prostředku do úředního registru, je povinna označit další prostředky, které uvádí na trh, údaji stanovenými prováděcím právním předpisem.“.

31. V § 60 odst. 1 písm. a) se slova „množství jimi nově skladovaných přípravků nebo dalších prostředků, které přemístili z jiného členského státu Evropské unie nebo dovezli ze třetích zemí, a to včetně názvů a čísel šarží“ nahrazují slovy „název přípravku nebo dalšího prostředku a množství podle jednotlivých čísel šarží, které přemístili z jiného členského státu Evropské unie nebo dovezli ze třetích zemí“.

32. V § 60 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 88 zní:

„(5) Způsob vedení záznamů o používaných přípravcích profesionálními uživateli88) stanoví prováděcí právní předpis.


88) Čl. 67 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.“.

33. § 61 až 65 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 89 až 91 znějí:

㤠61
Zařízení pro aplikaci přípravků

(1) Zařízení pro aplikaci přípravků, která jsou používána k aplikaci přípravků v rámci podnikání (dále jen „profesionální zařízení pro aplikaci přípravků“), s výjimkou ručních zařízení pro aplikaci přípravků a zádových postřikovačů, musí být podrobována kontrolnímu testování podle tohoto zákona.

(2) Zařízení pro aplikaci přípravků smí v rámci podnikání používat k aplikaci přípravků pouze osoba odborně způsobilá pro nakládání s přípravky.

(3) Provozovatel profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků musí zařízení udržovat v odpovídajícím technickém stavu, provádět jeho kalibraci a kontrolu pro zajištění správné a kvalitní aplikace přípravků i v období mezi pravidelně provedeným kontrolním testováním.

(4) Provozovatel profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků postupuje při jeho použití v závislosti na druhu a způsobu aplikace přípravků tak, aby byla minimalizována rizika pro zdraví lidí a životní prostředí.

(5) Provozovatel profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků dodržuje stanovené postupy pro přípravu postřikové kapaliny a pro čištění profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků.

(6) Rostlinolékařská správa kontroluje používání profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků.

(7) Prováděcí právní předpis stanoví

a)   náležitosti postupu údržby a kalibrace profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků podle odstavce 3,
b)   omezení použití jednotlivých profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků a postupy při jejich použití v závislosti na druhu a způsobu aplikace přípravků vedoucí k minimalizaci rizik pro ochranu zdraví a životního prostředí podle odstavce 4,
c)   postupy pro přípravu postřikové kapaliny a pro čištění profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků podle odstavce 5.

§ 62
Zařízení pro aplikaci přípravků omezující nežádoucí úlet přípravků

(1) Požadavky na omezení nežádoucího úletu přípravků stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Rostlinolékařská správa vede a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup přehled zařízení pro aplikaci přípravků z hlediska omezení nežádoucího úletu přípravků.

(3) Při použití zařízení omezujících úlet přípravků nemusí být za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem dodrženy ochranné vzdálenosti určené v rozhodnutí o povolení přípravku.

§ 63
Evidence profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků

Provozovny kontrolního testování v rámci jejich zjištění při prováděné kontrole profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků předávají bez zbytečného odkladu dálkovým přístupem do evidence profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména a příjmení, nebo název vlastníka profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,
b)   jméno, popřípadě jména a příjmení, nebo název držitele profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků, je-li to osoba odlišná od vlastníka,
c)   identifikační údaje profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků, které bylo podrobeno kontrolnímu testování,
d)   informaci, zda profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vyhovělo požadavkům či nikoliv,
e)   datum provedení kontrolního testování,
f)   přehled zjištěných závad,
g)   přehled vydaných dokladů o funkční způsobilosti profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,
h)   název provozovny kontrolního testování.

§ 64
Kontrolní testování

(1) Kontrolní testování spočívá v přezkoumání způsobilosti profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků pro správnou aplikaci přípravků podle technologických požadavků na profesionální zařízení pro aplikaci přípravků.

(2) Kontrolní testování provádí rostlinolékařská správa nebo provozovatel kontrolního testování. Na základě výsledku kontrolního testování vydá rostlinolékařská správa nebo provozovatel kontrolního testování osvědčení o způsobilosti profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků spolu s výsledky provedeného testování pro potřeby vlastníka nebo držitele profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků a označí předmětné zařízení kontrolní nálepkou.

(3) Osvědčení o provedení kontrolního testování vydaná v jiných členských státech Evropské unie se považují za osvědčení podle odstavce 2, neuplyne-li od posledního kontrolního testování provedeného v jiném členském státě Evropské unie lhůta delší, než je lhůta pro kontrolní testování stanovená podle tohoto zákona.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví

a)   lhůty pro provádění kontrolního testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků,
b)   technologické požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci přípravků,
c)   technologický postup kontrolního testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,
d)   technické podmínky pro kontrolní testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,
e)   náležitosti a vzor osvědčení o způsobilosti profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,
f)   náležitosti a vzor kontrolní nálepky podle odstavce 2.

§ 65
Provozovatel kontrolního testování

(1) Provozovatel kontrolního testování je povinen postupovat podle technologických požadavků na profesionální zařízení pro aplikaci přípravků a dodržovat technologický postup provádění kontrolního testování, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem.

(2) Provozovatel kontrolního testování vede průběžnou evidenci profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků, která byla u něj podrobena testování, která obsahuje údaje podle § 63.

(3) Podmínkou pro vydání živnostenského oprávnění k provozování koncesované živnosti89), na základě kterého je provozovatel v konkrétní provozovně oprávněn provádět kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků, je stanovisko rostlinolékařské správy. Fyzická nebo právnická osoba k žádosti o koncesi sdělí mimo náležitostí stanovených zvláštním právním předpisem90) adresu umístění provozovny a přiloží technickou dokumentaci vybavení provozovny. Ve stanovisku rostlinolékařská správa uvede, zda provozovna a její vybavení odpovídá technickým podmínkám pro kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků stanoveným prováděcím právním předpisem.

(4) Příslušný živnostenský úřad omezí91) provozování koncesované živnosti podle odstavce 3 na schválenou provozovnu.

(5) Výkon kontrolního testování kontroluje rostlinolékařská správa.


89) § 26 zákona č. 455/1991 Sb.
90) § 50 zákona č. 455/1991 Sb.
91) § 27 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb.“.

34. § 66 a 67 se včetně společného nadpisu a poznámek pod čarou č. 43 až 47 zrušují.

35. V § 71 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

„b)   rozhoduje na základě žádosti o pověření vzdělávacích zařízení,
c)   stanoví hlavní úkoly rostlinolékařské péče v oblasti vědy a výzkumu se zaměřením na výzkum metod integrované ochrany rostlin, zejména nechemických metod ochrany rostlin a metod ochrany rostlin využívajících přípravky s nízkým rizikem,“.

36. V § 71 odst. 1 písm. f) se slovo „registrovaných“ nahrazuje slovem „povolených“.

37. V § 72 odst. 4 písm. d) se slova „ , provozování technických zařízení k hubení škodlivých organismů a označování dřevěného obalového materiálu“ zrušují.

38. V § 72 odst. 4 písm. e) se číslo „78“ nahrazuje slovy „77 a § 79a až 79i“.

39. V § 72 odst. 5 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až m) se označují jako písmena b) až l).

40. V § 72 odst. 5 písmeno h) zní:

„h)   rozhoduje na základě žádosti o pověření fyzické nebo právnické osoby prováděním odborných rostlinolékařských činností stanovených v § 81 odst. 1,“.

41. V § 72 odst. 6 se slova „registraci přípravků a dalších prostředků“ nahrazují slovy „vydaných povolení přípravků a o vydáních povolení zápisu dalších prostředků do úředního registru“ a slova „mechanizačních prostředků“ se nahrazují slovy „zařízení pro aplikaci přípravků“.

42. V § 72 odst. 7 se slova „Státní veterinární správy“ nahrazují slovy „orgánů veterinární správy“.

43. V § 72 se na konci odstavce 10 doplňuje věta „Rostlinolékařská správa zpřístupní zejména informace o možných účincích přípravků na ochranu rostlin na lidské zdraví Toxikologickému informačnímu středisku.“.

44. V § 72 odst. 12 se slovo „dále“ nahrazuje slovy „sleduje účinnost geneticky modifikovaných organismů využívaných v ochraně rostlin a rezistenci škodlivých organismů k produktům geneticky modifikovaných organismů a“.

45. V § 73 odstavec 2 zní:

„(2) Obecní úřady vykonávají působnost na úseku ochrany včel podle § 51 odst. 2 a 6 a na úseku letecké aplikace podle § 52 odst. 8.“.

46. V § 74 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a o integrované ochraně rostlin (§ 5)“.

47. V § 74 odst. 1 písm. h) se slova „podmínek uvedených v rozhodnutí o zápisu mechanizačního prostředku do úředního registru (§ 63), ustanovení o používání a kontrolním testování mechanizačních prostředků [§ 3 odst. 1 písm. b), § 66 a 67]“ nahrazují slovy „ustanovení o používání a kontrolním testování zařízení pro aplikaci přípravků“.

48. V § 74 odst. 1 písmeno i) zní:

„i)   požadavků týkajících se
1.  výkonu odborných rostlinolékařských činností pověřenými fyzickými a právnickými osobami (§ 6a a 81),
2.  činnosti poradců (§ 85) nebo osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění včetně dodržování podmínek odborné způsobilosti pro tyto činnosti (§ 86),“.

49. V § 76 odst. 1 písm. h) se slova „mechanizačních prostředků“ nahrazují slovy „zařízení pro aplikaci přípravků“.

50. V § 76 odst. 2 písm. e) bodě 1 se slova „mechanizační prostředek“ nahrazují slovy „zařízení pro aplikaci přípravků“ a slova „§ 61 a § 63 odst. 1 a 3“ se nahrazují slovy „§ 61, 62 a 64“.

51. V § 79 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až n) se označují jako písmena a) až m).

52. V § 79 odst. 1 písm. i) se slova „a mechanizačních prostředků podle § 63“ zrušují.

53. V § 79 odst. 1 písm. j) se slova „mechanizačních prostředků podle § 66“ nahrazují slovy „zařízení pro aplikaci přípravků“.

54. V § 79 odst. 1 písm. m) se slova „národní referenční laboratoře a“ zrušují.

55. V § 79 odst. 4 písm. d) se za slovo „zájmu“ vkládají slova „nebo rozšíření povolení na menšinová použití ve veřejném zájmu“.

56. V § 79a odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

57. V § 79a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

„c)   jako profesionální uživatel neuplatňuje obecné zásady integrované ochrany rostlin podle § 5 odst. 2, nebo
d)   neodevzdá osvědčení podle § 86 odst. 6.“.

58. V § 79c odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „ , 2, 3 nebo 4“ zrušují.

59. V § 79c odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , nebo § 52 až 52b“.

60. V § 79c odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   při své profesní činnosti nakládá s přípravky bez osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky potřebného podle tohoto zákona,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

61. V § 79c se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b), písm. c) bodu 2 a písm. d) lze vedle pokuty uložit sankci zákazu činnosti do 2 let.“.

62. V § 79e odstavec 1 zní:

„(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   jako profesionální uživatel neuplatňuje obecné zásady integrované ochrany rostlin podle § 5 odst. 2,
b)   v rozporu s § 43 odst. 8 jako držitel povolení nedodá rostlinolékařské správě na její žádost
1.  analytický standard obsažené účinné látky případně účinné složky opatřený certifikátem o analýze,
2.  analytické standardy toxikologicky nebo ekotoxikologicky významných nečistot, nebo
3.  vzorek v neporušeném prodejním obalu odpovídající výrobnímu číslu (šarži) přípravku nebo dalšího prostředku uvedeného na trh v České republice, a to v množství nezbytně nutném k provedení kontrolních analýz a ve lhůtě a na místo určené rostlinolékařskou správou,
c)   distribuuje přípravek nebo další prostředek v rozporu s § 46a odst. 3,
d)   v rozporu s § 47 uvede na trh další prostředek po uplynutí doby použitelnosti,
e)   v rozporu s § 54 odst. 1 uvede na trh nebo použije další prostředek, který není zapsán do úředního registru, ačkoliv tomuto zápisu podléhá,
f)   použije další prostředek v rozporu s § 54 odst. 14,
g)   uvede na trh další prostředek neoznačený podle § 55 nebo použije další prostředek v rozporu s jeho označením,
h)   nesplní oznamovací, informační nebo dokladovou povinnost podle § 60,
i)   použije zařízení pro aplikaci přípravků v rozporu s § 64,
j)   jako výrobce ošetřeného dřevěného obalového materiálu vyrobí dřevěný obalový materiál v rozporu s podmínkami podle § 69 odst. 3, nebo
k)   použije neoprávněně značku pro označování ošetřeného dřevěného obalového materiálu podle § 69a odst. 2.“.

63. V § 79f odst. 1 úvodní části ustanovení, § 79g odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 79h odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „Právnická osoba“ vkládají slova „nebo podnikající fyzická osoba“.

64. V § 79f odst. 1 písm. b) se slova „ , další prostředek nebo mechanizační prostředek, který není povolen,“ nahrazují slovy „nebo další prostředek, které nejsou povoleny“ a slova „upravujícího uvádění přípravku na trh“ se nahrazují slovy „ , použije zařízení pro aplikaci přípravků, které v rozporu se zákonem nebylo kontrolně testováno“.

65. V § 79f odst. 1 písm. c) se slova „odst. 1 nebo nedodrží způsob zjišťování nebo regulace výskytu škodlivých organismů v uskladněných rostlinných produktech stanovený prováděcím právním předpisem vydaným na základě § 4 odst. 2“ zrušují.

66. V § 79g odst. 1 písm. c) se slova „§ 36 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 35 odst. 5“.

67. V § 79g odst. 1 písm. g) se slova „ , 2, 3 nebo 4“ zrušují.

68. V § 79g odst. 1 písmeno h) zní:

„h)   jako osoba, která při podnikatelské činnosti nakládá s přípravky, nezabezpečí výkon této činnosti držitelem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky potřebného podle tohoto zákona,“.

69. V § 79g odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova „ , nebo § 52 až 52b“.

70. V § 79g odst. 1 písm. l) se slovo „nebo“ zrušuje.

71. V § 79g se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) až r), která znějí:

„n)   uvádí na trh přípravek nebo adjuvant, který není v České republice povolen podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na trh67),
o)   porušuje povinnosti při distribuci přípravků nebo dalších prostředků podle § 46a odst. 3 písm. g) nebo § 46a odst. 4 nebo 5,
p)   porušuje povinnosti při vedení evidence, které jsou uloženy tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím vedení záznamů,
q)   porušuje povinnosti k propagaci přípravků stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na trh67), nebo
r)   nesplní opatření nařízené rostlinolékařskou správou podle § 75 nebo mimořádné rostlinolékařské opatření podle § 76 odst. 1“.

72. V § 79g se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), g), i) a j) lze vedle pokuty uložit sankci zákazu činnosti do 2 let.“.

73. V § 79i odst. 2 se slovo „pokuty“ nahrazuje slovem „sankcí“.

74. V § 79i se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Sankci zákazu činnosti lze právnické osobě uložit, byl-li správní delikt spáchán v souvislosti s touto činností.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

75. Nadpis hlavy IX zní:

„ODBORNÁ ZPŮSOBILOST K VÝKONU ODBORNÉ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ČINNOSTI A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY“.

76. § 81 včetně nadpisu zní:

㤠81
Pověřování k provádění odborných rostlinolékařských činností

(1) Odborné rostlinolékařské činnosti, k jejichž výkonu lze též pověřit, jsou

a)   monitoring včetně související diagnostiky škodlivých organismů jiných než uvedených v § 10 odst. 1 a škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11 odst. 2 a 3, a poskytování informací pro rozhodování v oblasti integrované ochrany rostlin,
b)   sledování účinnosti geneticky modifikovaných organismů využívaných v ochraně rostlin, hodnocení rezistence škodlivých organismů k přípravkům a k produktům geneticky modifikovaných organismů a hodnocení a přezkušování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků,
c)   monitoring nežádoucích vedlejších účinků přípravků na složky životního prostředí a
d)   průzkum výskytu škodlivých organismů uvedených v § 10 odst. 1 nebo škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11 odst. 2 a 3.

(2) Prováděním odborných rostlinolékařských činností podle odstavce 1 písm. a) až c) lze pověřit právnickou nebo fyzickou osobu, pokud tato osoba podá na základě výzvy rostlinolékařské správy žádost a

a)   splňuje podmínky odborné způsobilosti podle § 84,
b)   zajistí ochranu důvěrných informací, objektivitu výsledků a skutečnost, že mezi prováděním činností, k jejichž provádění má být pověřena, a prováděním jejích dalších činností nedochází ke střetu zájmů, a
c)   prokáže, že její prostorové, přístrojové a materiální vybavení odpovídá rozsahu odborné činnosti, k jejímuž provádění má být pověřena, a umožňuje její kvalitní provádění a vyhodnocování.

(3) Prováděním odborných rostlinolékařských činností podle odstavce 1 písm. d) lze pověřit pouze právnickou osobu, která je zřízena výhradně k plnění úkolů veřejného zájmu v oblasti zemědělství nebo životního prostředí, podá na základě výzvy rostlinolékařské správy žádost a splňuje požadavky stanovené v odstavci 2.

(4) O vydání a odebrání pověření k provádění odborných rostlinolékařských činností rozhoduje rostlinolékařská správa, která si v rámci řízení o pověření vyžádá stanovisko ministerstva.

(5) Kopie rozhodnutí o vydání a odebrání pověření k provádění odborných rostlinolékařských činností zasílá rostlinolékařská správa ministerstvu.

(6) Pověření vydává rostlinolékařská správa na žádost právnické nebo fyzické osoby po předchozím ověření splnění požadavků stanovených v odstavcích 2 a 3. Pověření se vydává na dobu 5 let a lze jej odebrat, pokud je prokázáno, že pověřená osoba přestala splňovat jeden nebo více požadavků stanovených v odstavcích 2 a 3.

(7) Pokud pověřená osoba oznámí, že již nebude odborné rostlinolékařské činnosti podle odstavce 1 vykonávat, zaniká pověření k provádění odborných rostlinolékařských činností dnem doručení tohoto oznámení rostlinolékařské správě.“.

77. V § 82 odst. 1 písm. b) se za slova „81 odst. 1 písm. b) nebo c)“ doplňují slova „nebo laboratorní činnosti na úseku rostlinolékařské péče včetně odběru vzorků“.

78. V § 82 odst. 2 písmena a) a b) znějí:

„a)   absolventy akreditovaných magisterských nebo doktorských studijních programů rostlinolékařství59),
b)   absolventy programů celoživotního vzdělávání rostlinolékařství60) vysokých škol uskutečňujících akreditované studijní programy v oblasti zemědělství nebo přírodních věd a určené pro absolventy jiných akreditovaných studijních programů, nebo“.

79. V § 82 odst. 3 písmena a) až c) znějí:

„a)   jsou absolventy akreditovaných bakalářských studijních programů rostlinolékařství59),
b)   mají střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru rostlinolékařství nebo ochrany rostlin, nebo
c)   střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání vinohradnictví, zahradnictví, lesnictví a zemědělství a praxi nejméně dva roky v oboru rostlinolékařství,“.

80. V nadpisu § 84 se slova „a osob poskytujících odbornou pomoc fyzickým a právnickým osobám“ zrušují.

81. V § 84 odst. 1 se slovo „některé“, slova „ministerstva podle § 71 odst. 1 písm. b) a c) nebo“ a slova „podle § 72 odst. 5 písm. i) a na osoby poskytující odbornou pomoc podle § 5“ zrušují.

82. V § 84 odst. 3 se slova „její odborný zástupce“ nahrazují slovy „zaměstnanec, který přímo zajišťuje odbornou rostlinolékařskou činnost, k jejímuž provádění je právnická osoba pověřena“.

83. § 85 včetně nadpisu zní:

㤠85
Odborná způsobilost pro poradenství v oblasti ochrany před škodlivými organismy a v oblasti bezpečného používání přípravků

(1) Fyzické osoby mohou v rámci svého podnikání nebo zaměstnání provádět pro jiné osoby poradenství v oblasti ochrany před škodlivými organismy a s ní souvisejícími poruchami rostlin a v oblasti bezpečného používání přípravků, pouze pokud jsou držiteli platného osvědčení o odborné způsobilosti podle § 86 odst. 3 a

a)   splňují podmínky odborné kvalifikace rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo § 82 odst. 3 písm. a) nebo § 82 odst. 5,
b)   mají střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání rostlinolékařství a nejméně tříletou odbornou praxi stejného zaměření, nebo
c)   jsou absolventy akreditovaných bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programů v oblasti pěstitelství, zemědělství nebo lesnictví, nebo mají střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem v pěstitelských zemědělských a lesnických oborech a mají nejméně čtyři roky praxe v oboru rostlinolékařství nebo ochrany rostlin, nebo složily zkoušku z dílčí (profesní) kvalifikace „Poradce v ochraně rostlin“ podle zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

(2) Živnostensky podnikat12) v oboru poradenství v oblasti ochrany před škodlivými organismy a s ní souvisejícími poruchami rostlin a v oblasti bezpečného používání přípravků mohou jen osoby, které splňují požadavky stanovené v odstavci 1.“.

84. § 86 včetně nadpisu zní:

„Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky
§ 86

(1) Fyzická osoba, která v rámci svých profesních činností nakládá s přípravky pod dohledem držitele osvědčení druhého stupně nebo třetího stupně, musí být držitelem osvědčení prvního stupně. Toto osvědčení fyzické osobě vydá po absolvování základního kurzu vzdělávací zařízení pověřené ministerstvem. Osvědčení se vydává s platností na dobu 5 let. Po uplynutí platnosti tohoto osvědčení vydá vzdělávací zařízení na základě absolvování doplňujícího školení nové osvědčení prvního stupně s platností na dobu 5 let.

(2) Osoba, která v rámci svých profesních činností používá přípravky, musí zajistit, aby nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, jež je držitelem osvědčení druhého stupně. Držitel osvědčení druhého stupně je způsobilý i pro činnosti držitele osvědčení prvního stupně. Osvědčení druhého stupně vydá rostlinolékařská správa fyzické osobě, která splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5, nebo absolvuje základní kurz a úspěšně vykoná zkoušku. Osvědčení se vydává s platností na dobu 5 let. Platnost tohoto osvědčení lze prodloužit na základě absolvování doplňujícího školení.

(3) Osoba, která v rámci svých profesních činností

a)   poskytuje poradenství v oblasti ochrany rostlin před škodlivými organismy a s ní souvisejícími poruchami rostlin a v oblasti bezpečného používání přípravků,
b)   distribuuje přípravky pro profesionální použití, nebo
c)   pořádá základní kurzy k získání osvědčení prvního a druhého stupně, doplňující školení k prodloužení osvědčení druhého a třetího stupně a doplňující školení k získání nového osvědčení prvního stupně,

musí tyto činnosti vykonávat prostřednictvím fyzické osoby, jež je držitelem osvědčení třetího stupně. Držitel osvědčení třetího stupně je způsobilý i pro činnosti držitele osvědčení druhého stupně a prvního stupně. Osvědčení třetího stupně vydá rostlinolékařská správa fyzické osobě, která splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5, nebo úspěšně vykoná zkoušku. Platnost tohoto osvědčení lze prodloužit na základě absolvování doplňujícího školení a úspěšně vykonané zkoušky.

(4) Rostlinolékařská správa prodlouží platnost osvědčení druhého nebo třetího stupně o 5 let na základě žádosti držitele osvědčení podané před uplynutím doby jeho platnosti, pokud žadatel v době platnosti původního osvědčení splnil podmínky prodloužení platnosti osvědčení podle odstavce 2 nebo 3. Žádost se podává rostlinolékařské správě přímo nebo prostřednictvím vzdělávacího zařízení, u kterého žadatel absolvoval doplňující školení; toto vzdělávací zařízení v takovém případě postupuje žádost rostlinolékařské správě spolu s dokladem o absolvování školení.

(5) Skončila-li platnost osvědčení druhého stupně, je možné nové osvědčení druhého stupně získat pouze na základě absolvování základního kurzu a úspěšného vykonání zkoušky podle odstavce 2. Skončila-li platnost osvědčení třetího stupně, je možné nové osvědčení třetího stupně získat pouze na základě úspěšného vykonání zkoušky podle odstavce 3 věty třetí.

(6) Jestliže byla držiteli osvědčení uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu nakládání s přípravky, je tato osoba povinna odevzdat osvědčení pro nakládání s přípravky rostlinolékařské správě do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla sankce zákazu činnosti uložena. Orgán, který o uložení sankce zákazu činnosti rozhodl, je povinen o jejím uložení bez zbytečného odkladu vyrozumět rostlinolékařskou správu.

(7) Osoba, která byla držitelem osvědčení pro nakládání s přípravky a které byla uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu nakládání s přípravky, může po vykonání této sankce nebo upuštění od výkonu zbytku sankce zažádat rostlinolékařskou správu o vrácení tohoto osvědčení, pokud neuplynula doba jeho platnosti. Podmínkou vrácení osvědčení příslušného stupně je splnění podmínek pro jeho získání.

(8) Za odborně způsobilou osobu pro nakládání s přípravky se považuje i osoba, která získala odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky v odpovídajícím rozsahu vykonávané činnosti v jiném členském státě.“.

85. Za § 86 se vkládají nové § 86a a 86b, které znějí:

㤠86a

(1) Základní kurzy podle § 86 odst. 1 a 2 a doplňující školení podle § 86 odst. 1 až 3 provádějí vzdělávací zařízení pověřená k této činnosti ministerstvem.

(2) K poskytování znalostí týkajících se ochrany zdraví lidí jsou oprávněny orgány ochrany veřejného zdraví23a).

(3) Ministerstvo rozhodne o pověření vzdělávacího zařízení, jestliže vzdělávací zařízení spolu se žádostí předloží dokumenty, které prokazují, že

a)   vzdělávací zařízení zabezpečí provádění výuky držitelem osvědčení třetího stupně,
b)   vzdělávací zařízení disponuje odpovídajícím technickým zabezpečením pro pořádání základních kurzů a doplňujících školení, které stanoví prováděcí právní předpis,
c)   obsah a rozsah základních kurzů a doplňujících školení odpovídá požadavkům tohoto zákona a
d)   vzdělávací zařízení má zahrnuto vzdělávání v předmětu své činnosti.

(4) Ministerstvo rozhodne o odnětí pověření, jestliže vzdělávací zařízení poruší podmínky pro pověření vzdělávacího zařízení podle odstavce 3.

(5) Ministerstvo vede za účelem výkonu působnosti při pověřování vzdělávacích zařízení a informování veřejnosti evidenci vzdělávacích zařízení pověřených podle odstavce 3, která obsahuje název vzdělávacího zařízení, datum pověření a datum odnětí pověření vzdělávacího zařízení.

§ 86b

(1) Rostlinolékařská správa

a)   zajišťuje po dohodě s místně příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví23a) konání zkoušek stanovených pro získání osvědčení druhého a třetího stupně a vyhlašuje termíny pro jejich konání, a to nejméně 1 rok přede dnem jejich konání,
b)   vede evidenci o osvědčeních o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.

(2) Zkoušející rostlinolékaři u zkoušek stanovených pro získání osvědčení druhého a třetího stupně zkoušek musí být držiteli osvědčení třetího stupně.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví:

a)   obsah a rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení prvního stupně a doplňujícího školení pro vydání nového osvědčení prvního stupně a náležitosti osvědčení prvního stupně,
b)   obsah a rozsah základního kurzu a doplňujícího školení pro vydání a prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně, rozsah a způsob provedení zkoušky a náležitosti osvědčení druhého stupně,
c)   rozsah a způsob provedení zkoušky pro vydání osvědčení třetího stupně, obsah a rozsah doplňujícího školení a rozsah a způsob provedení zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně a náležitosti osvědčení třetího stupně,
d)   požadavky na technické zabezpečení pro pořádání základních kurzů a doplňujících školení.“.

86. V § 87 odstavec 2 zní:

„(2) Evidence profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků vedená rostlinolékařskou správou slouží k výkonu státní správy na úseku kontrol profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků. Evidence obsahuje tyto údaje:

a)   jméno a příjmení, nebo název vlastníka profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,
b)   jméno a příjmení, nebo název držitele profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků, je-li to osoba odlišná od vlastníka,
c)   identifikační údaje profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků, které bylo podrobeno kontrolnímu testování,
d)   datum provedení kontrolního testování,
e)   informaci, zda profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vyhovělo požadavkům či nikoliv,
f)   přehled zjištěných závad,
g)   přehled vydaných dokladů o funkční způsobilosti zařízení,
h)   název provozovny kontrolního testování.“.

87. V § 87 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) V evidenci o osvědčeních o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky vede rostlinolékařská správa pro účely rostlinolékařského dozoru a vydávání osvědčení druhého a třetího stupně údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení držitele osvědčení druhého a třetího stupně,
b)   místo trvalého pobytu nebo bydliště a datum a místo narození držitele osvědčení druhého a třetího stupně,
c)   pořadové číslo osvědčení druhého nebo třetího stupně,
d)   datum zkoušky,
e)   datum vydání osvědčení druhého nebo třetího stupně,
f)   dobu platnosti osvědčení druhého nebo třetího stupně,
g)   název vzdělávacího zařízení, které provádělo základní kurz pro vydání osvědčení druhého stupně nebo doplňující školení pro prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně nebo třetího stupně,
h)   jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu nebo bydliště a datum a místo narození osoby, které byla uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu nakládání s přípravky,
i)   datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu nakládání s přípravky a datum ukončení výkonu této sankce.

(6) Údaje o držiteli osvědčení druhého a třetího stupně se v evidenci podle odstavce 5 vedou po dobu 3 let ode dne skončení platnosti osvědčení.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

88. V § 88 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   o zařízeních pro aplikaci přípravků k provedení § 61 odst. 7, § 62 odst. 1 a 3 a § 64 odst. 4,“.

89. V § 88 odst. 1 písm. d) se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

90. V § 88 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   k provedení § 5 odst. 3.“.

91. V § 88 odst. 3 se slova „§ 31 odst. 6, § 37 odst. 2, § 45 odst. 13, § 46a odst. 1 a 4, § 49 odst. 2, § 54 odst. 3 a 4 a § 55“ nahrazují slovy „§ 31 odst. 6, § 37 odst. 2, § 45 odst. 13, § 46a odst. 1 a 6, § 49 odst. 1 a 6, § 54 odst. 3 a 4, § 55 a § 60 odst. 5“.

92. V § 88 odstavec 4 zní:

„(4) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 86b odst. 3.“.

93. V § 88 odstavec 6 zní:

„(6) Ministerstvo vydá vyhlášku, kterou stanoví technické požadavky pro pověření referenčních laboratoří k provedení § 6a odst. 2 písm. c).“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Osoby, které jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na základě vykonání zkoušky zajišťované Státní rostlinolékařskou správou podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za držitele osvědčení třetího stupně podle tohoto zákona. Těmto osobám a osobám se vzděláním podle § 82 odst. 2 a 5 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na jejich žádost vydá od 1. ledna 2013 Státní rostlinolékařská správa osvědčení druhého nebo třetího stupně.

2. Do 31. prosince 2012 lze získávat osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna živnostenského zákona

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb. a zákona č. 119/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno aj), které včetně poznámky pod čarou č. 53 zní:

„aj)  provádění odborných rostlinolékařských činností podle zvláštního právního předpisu53).

53) § 81 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb.“.

2. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ se živnost s předmětem podnikání „Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky“ zrušuje.

3. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI v prvním sloupci se slova „Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin“ nahrazují slovy „Kontrolní testování zařízení na ochranu rostlin“.

4. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI ve druhém sloupci se slova „odborná způsobilost podle § 85 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb.“ nahrazují slovy „a) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zaměřeném na rostlinolékařství, ochranu rostlin, pěstitelství, zahradnictví, chmelařství, vinohradnictví, lesnictví, zemědělskou nebo lesnickou techniku, nebo obecné zemědělství a 3 roky praxe v obsluze a seřizování zařízení pro aplikaci přípravků, nebo b) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a 4 roky praxe v obsluze a seřizování zařízení pro aplikaci přípravků“.

5. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI v pátém sloupci se slova „§ 66 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů“ nahrazují slovy „§ 65 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb.“.

6. V příloze č. 4 ŽIVNOST VOLNÁ obory činnosti 2 a 3 znějí:

„2.  Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
3.  Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky“.

Čl. IV
Přechodná ustanovení

1. Živnostenská oprávnění vydaná k vázané živnosti s předmětem podnikání „Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky“ a ke koncesované živnosti s předmětem podnikání „Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin“, vydaná podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.

2. Podnikatel, kterému do dne nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění k provozování vázané živnosti s předmětem podnikání „Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky“, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování volné živnosti s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona“.

3. Živnostenský úřad zapíše do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona změnu předmětu podnikání podle bodu 2 do živnostenského rejstříku a zároveň zapíše do tohoto rejstříku obor činnosti živnosti volné „Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky“.

4. Živnostenské oprávnění podle bodů 2 a 3 se do doby vydání nového výpisu ze živnostenského rejstříku prokazuje dosavadním výpisem ze živnostenského rejstříku.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o vinohradnictví a vinařství

Čl. V

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 311/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 256/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1. Nadpis § 29 zní: „Prohlášení o sklizni, prohlášení o produkci a prohlášení o zásobách“.

2. V § 29 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

3. V § 29 odst. 5 se slova „ , vzor prohlášení o nákupu“ zrušují.

4. V § 39 odst. 1 písm. ee) se slova „nebo neodevzdá prohlášení o nákupu rmutu, moštu nebo vína,“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první čl. I

a)   bodu 25, pokud jde o § 52 odst. 5 písm. f), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013,
b)   bodu 7, pokud jde o § 5 odst. 2, bodu 57, pokud jde o § 79a odst. 1 písm. c), a bodu 62, pokud jde o § 79e odst. 1 písm. a), která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1369 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1369 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od posledního vydání došlo k několika změnám živnostenského zákona a zákona o podnikání v oblasti cestovního ruchu. Nově byl zařazen zákon o realitním zprostředkování, který od března 2020 stanovuje ...

Cena: 135 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i ...

Cena: 445 KčKOUPIT

Živnostenský zákon - Komentář

Živnostenský zákon - Komentář

Tatiana Kunštátová, Kristýna Solomonová, František Dickelt, Lukáš Balada - C. H. Beck

Komentář nabízí pohled na aplikaci živnostenského zákona v praxi živnostenského úřadu. Cílem této publikace je čtenářům co nejvíce přiblížit danou problematiku pokud možno přijatelným a srozumitelným jazykem. Kniha se dále pokouší stručně zmapovat historický vývoj živnostenské správy ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

Komerční bezpečnost, 2. vydání

Komerční bezpečnost, 2. vydání

Jiří Kameník, František Brabec a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy, jde o publikaci věnující se zejména aplikaci práva v ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 15. vydání

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 15. vydání

Eva Horzinková, Václav Urban - Wolters Kluwer, a. s.

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání. U některých druhů živností se vedle obecných podmínek vyžaduje ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání

Stanislav Servus, David Elischer, Tomáš Horáček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání je svým zaměřením, ale i pojetím unikátní publikací, která na trhu významně chyběla. Zabývá se v současné době stále aktuálnějším tématem rodinných firem, a to v souvislosti s předáváním moci (nástupnictvím) v rodinné ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Ukončení podnikání

Ukončení podnikání

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie věnovaná ukončení podnikání čtenáře podrobně provede jak obecnými informacemi o skončení podnikání (např. statistickými údaji o tom, jaká je šance nového podniku přežít první rok), tak konkrétními případy (např. diagnostickým testem, jestli stávající krize podniku směřuje ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Rodinné firmy

Rodinné firmy

Ondřej Machek - C. H. Beck

V mnoha zemích světa jsou rodinné firmy páteří ekonomiky a zároveň symbolem kvality a tradice. Studium jejich specifik má však poměrně krátkou historii a v České republice byly rodinné firmy do nedávné doby téměř přehlížené. Tato kniha čtenářům představuje první česky publikovaný ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.