Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


192

ZÁKON

ze dne 25. dubna 2012,

kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o investičních pobídkách

Čl. I

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 62/2005 Sb., zákona č. 443/2005 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 457/2011 Sb., se mění takto:

1. Nadpis části první zní: „INVESTIČNÍ POBÍDKA“.

2. V § 1 odst. 1 se slova „předpis Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „předpis Evropské unie pro poskytování regionální investiční podpory a podpory zaměstnanosti a vzdělávání1)“ a slova „investičních pobídek“ se nahrazují slovy „investiční pobídky“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), publikované v Úředním věstníku EU L 214 ze dne 9. srpna 2008.“.

3. V § 1 odstavec 2 zní:

„(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) plní oznamovací povinnost o poskytování investiční pobídky podle tohoto zákona vyplývající pro Českou republiku z přímo použitelného předpisu Evropské unie1).“.

Poznámky pod čarou č. 1a, 2, 2a, 2b a 3 se včetně odkazů na poznámky pod čarou zrušují.

4. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12 až 19 zní:

㤠1a
Vymezení základních pojmů

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   investiční pobídkou veřejná podpora ve formě
1.  slevy na daních z příjmů podle zvláštního právního předpisu12),
2.  převodu pozemků včetně související infrastruktury za zvýhodněnou cenu,
3.  hmotné podpory vytváření nových pracovních míst podle zvláštního právního předpisu13),
4.  hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu13), nebo
5.  hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku14) pro strategickou investiční akci,
b)   investiční akcí
1.  zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu15),
2.  vybudování nebo rozšíření technologického centra, nebo
3.  zahájení nebo rozšíření činnosti centra strategických služeb,
c)   zahájením prací souvisejících s realizací investiční akce zahájení stavebních prací, zahájení pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bez nákladů na pořízení dokumentace potřebné pro vydání stavebního povolení či pro ohlášení stavby, nebo učinění právního úkonu zavazujícího k pořízení strojního zařízení16),
d)   strategickou investiční akcí
1.  investiční akce ve výrobě schválená vládou, přičemž částka způsobilých nákladů je minimálně 500 000 000 Kč, z nichž alespoň 250 000 000 Kč je vynaloženo na pořízení strojního zařízení16) určeného pro výrobní účely, a je vytvořeno alespoň 500 nových pracovních míst,
2.  investiční akce v oblasti technologických center schválená vládou, přičemž částka způsobilých nákladů je minimálně 200 000 000 Kč, z nichž alespoň 100 000 000 Kč je vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a je vytvořeno alespoň 120 nových pracovních míst,
e)   technologickým centrem podnik nebo jeho část se zaměřením na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace17) technicky vyspělých výrobků, technologií a výrobních procesů, včetně tvorby a inovace jejich softwaru, za účelem použití ve výrobě a zvýšení přidané hodnoty,
f)   centrem pro tvorbu softwaru podnik nebo jeho část se zaměřením na tvorbu nového nebo inovace17) stávajícího softwaru,
g)   opravárenským centrem podnik nebo jeho část se zaměřením na opravu technicky vyspělých zařízení, zejména kancelářských strojů a výpočetní techniky, elektronických strojů a přístrojů, radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů, optických a měřicích přístrojů, letadel a elektronických a řídicích systémů kolejových vozidel, s výjimkou opravy automobilů, autobusů a opravy mechanických částí dopravních prostředků určených k pozemní dopravě,
h)   centrem sdílených služeb podnik nebo jeho část se zaměřením na převzetí řízení, provozu a administrace vnitřních činností jako jsou účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, marketing nebo řízení informačních systémů, od ovládající nebo ovládané osoby18) nebo od smluvních partnerů, pro které nejsou tyto činnosti předmětem podnikání, s výjimkou ostrahy objektů, tiskařských, stravovacích, úklidových služeb nebo služeb obdobného charakteru,
i)   centrem strategických služeb centrum pro tvorbu softwaru, opravárenské centrum nebo centrum sdílených služeb, kdy služby poskytované centrem přesahují území nejméně 2 států,
j)   novým pracovním místem pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu pracovních míst ve srovnání s průměrem za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém bylo vydáno potvrzení podle § 4 odst. 1, a které je obsazené zaměstnancem, který má sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou a je občanem České republiky nebo státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem.

(2) Tento zákon se nevztahuje na služby cestovního ruchu, rekreační, kulturní a sportovní služby, dále služby zdravotní a sociální, služby dopravní a přepravní, distribuční, logistické, poštovní a kurýrní služby, konzultační a poradenské služby, bankovní, realitní, leasingové služby, služby datových center, služby audiovizuální19), přímý marketing, služby spojené s ochranou životního prostředí a služby agentur práce.


12) § 35a a 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
13) § 111 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 159/2007  Sb., zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb.
14) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
15) Sekce C sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).
16) Kapitoly 84, 85 a 90 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.
17) Čl. 2.2 Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.
18) § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000  Sb., zákona č. 88/2003 Sb. a zákona č. 554/2004 Sb.
19) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání.“.

5. § 2 včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:

㤠2

(1) Podnikající právnické nebo fyzické osobě lze investiční pobídku poskytnout, pokud prokáže, že může splnit všeobecné podmínky stanovené tímto zákonem, zvláštní podmínky stanovené zvláštními právními předpisy12),13) a podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie1).

(2) Všeobecnými podmínkami jsou

a)   realizace investiční akce na území České republiky,
b)   šetrnost činností, stavby nebo zařízení k životnímu prostředí4),
c)   zahájení prací souvisejících s realizací investiční akce až po dni vydání potvrzení podle § 4 odst. 1,
d)   splnění podmínek podle odstavců 3 až 5 nejdéle do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky (dále jen „rozhodnutí o příslibu“) podle § 5 odst. 4 nebo § 5a.

(3) Všeobecnými podmínkami pro investiční akci ve výrobě dále jsou

a)   vynaložení prostředků do oborů zpracovatelského průmyslu15) s výjimkou sektorů, na které se přímo použitelný předpis Evropské unie1) nevztahuje,
b)   pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 6a odst. 1 písm. a) nejméně v částce 100 000 000 Kč, přičemž nejméně částka 50 000 000 Kč musí být vynaložena na pořízení strojního zařízení16), které je určeno pro výrobní účely, bylo pořízeno za tržní cenu, nebylo vyrobeno více než 2 roky před pořízením a které nebylo předmětem odpisů,
c)   financování nejméně částky 50 000 000 Kč z vlastního kapitálu právnické osoby nebo vlastními prostředky podnikající fyzické osoby; za splnění této podmínky se nepovažuje vynaložení investičních prostředků vytvořených ze zisku dosaženého z investiční akce posuzované pro účely poskytnutí veřejné podpory,
d)   zahájení výroby.

(4) Všeobecnými podmínkami pro investiční akci v oblasti technologických center dále jsou

a)   pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 6a odst. 1 písm. b) bodu 1 nejméně v částce 10 000 000 Kč, přičemž nejméně částka 5 000 000 Kč musí být vynaložena na pořízení strojního zařízení16), které bylo pořízeno za tržní cenu, nebylo vyrobeno více než 2 roky před pořízením a které nebylo předmětem odpisů,
b)   financování nejméně částky 5 000 000 Kč z vlastního kapitálu právnické osoby nebo vlastními prostředky podnikající fyzické osoby; za splnění této podmínky se nepovažuje vynaložení investičních prostředků vytvořených ze zisku dosaženého z investiční akce posuzované pro účely poskytnutí veřejné podpory,
c)   vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst.

(5) Všeobecnou podmínkou pro investiční akci v oblasti center strategických služeb je dále vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst v případě center pro tvorbu softwaru, nebo vytvoření a obsazení minimálně 100 nových pracovních míst v případě opravárenských center a center sdílených služeb.

(6) Do částek podle odstavce 3 písm. b) a odstavce 4 písm. a) se nezahrnují platby na základě smlouvy umožňující užívání věci před nabytím vlastnického práva.

(7) Pokud ze záměru získat investiční pobídku vyplývá, že celá investiční akce ve výrobě by měla být realizována v okrese, v němž je míra nezaměstnanosti k datu předložení záměru alespoň o 50 % vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v České republice uvedená ve statistických údajích Ministerstva práce a sociálních věcí za uplynulá 2 pololetí, nebo na území státem podporovaných regionů, které v souladu se zvláštním právním předpisem5) vymezí vláda, ministerstvo sníží částky uvedené v odstavci 3 písm. b) a c) na polovinu. Ostatní podmínky uvedené v odstavci 3 zůstávají zachovány.

(8) Jsou-li z investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 až 3 a 5 hrazeny náklady, které se současně uhrazují z investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 4, lze tyto náklady hradit do výše maximální míry veřejné podpory podle § 6 odst. 1.


4) Například zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje.

7. V § 3 odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 20 a 21 znějí:

„(1) Žadatelem o investiční pobídku (dále jen „žadatel“) může být podnikající právnická nebo fyzická osoba. Žadatel předloží na tiskopisu záměr získat investiční pobídku a dokumenty podle odstavců 3 až 6 (dále jen „podklady pro poskytnutí investiční pobídky“). Podklady pro poskytnutí investiční pobídky předloží žadatel buď v listinné podobě a současně v elektronické podobě na předepsaném technickém nosiči dat, anebo v elektronické podobě organizaci zřízené ministerstvem (dále jen „určená organizace“). Předepsaný tiskopis je stanoven v příloze k tomuto zákonu.

(2) Žadatel v záměru uvede

a)   jde-li o právnickou osobu, identifikační údaje osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, s uvedením způsobu, v jakém mohou jednat jejím jménem, identifikační údaje osob, které disponují 20 % nebo více hlasovacími právy nebo mají obchodní podíl ve výši 20 % nebo více základního kapitálu nebo v případě, jde-li o ovládanou osobu, identifikaci obchodní firmy nebo název anebo jméno a příjmení ovládající osoby a stát, ve kterém je umístěno její sídlo nebo místo podnikání,
b)   hlavní předmět podnikání, velikost podniku20), údaje o kontaktní osobě zmocněné k jednání za žadatele v řízeních podle tohoto zákona, vybrané ekonomické údaje o žadateli a údaje o počtu zaměstnanců v členění za Českou republiku a členské státy Evropské unie za poslední tři účetní nebo zdaňovací období, v případě členství ve skupině konsolidované údaje za skupinu spojených osob21),
c)   údaje o investiční akci a o způsobu jejího finančního, personálního a materiálního zajištění,
d)   údaje o vlivu investiční akce na životní prostředí,
e)   údaje k požadovaným formám investiční pobídky,
f)   údaje o dalších požadovaných nebo poskytnutých podporách pro investiční akci,
g)   údaje ke způsobilým nákladům,
h)   údaje potřebné pro posouzení investiční akce Evropskou komisí (dále jen „Komise“) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) v případě, že výše způsobilých nákladů přesahuje částku 100 000 000 EUR.

20) Příloha I k nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).
21) § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 346/2010 Sb.“.

8. V § 3 odst. 3 písm. a) se slova „u akciové společnosti, družstva, popřípadě společnosti s ručením omezeným“, slova „u zahraniční osoby doklad obdobný výpisu z obchodního rejstříku,“ a slova „nebo za 1 či 2 účetní období, podniká-li právnická osoba po dobu kratší než 3 roky“ zrušují.

9. V § 3 odst. 3 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a doplňují se věty „V případě, že byl žadatel založen méně než 3 roky před podáním záměru a je součástí podnikatelského seskupení, připojí za zbývající účetní období ovládající osoba18) k záměru výroční zprávy nebo účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky za svou osobu. Zahraniční osoba připojí doklady obdobného charakteru,“.

10. V § 3 odst. 3 písm. b) se za slova „jde-li o“ vkládá slovo „podnikající“ a slova „jde-li o účetní jednotku účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, výkaz o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích“ se nahrazují slovy „doklady o daňové evidenci nebo jednoduché evidenci podle zákona o daních z příjmů“.

11. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; zahraniční osoba připojí doklady obdobného charakteru“.

12. V § 3 odstavec 4 zní:

„(4) Žadatel k záměru dále připojí

a)   čestné prohlášení, že
1.  zahájí práce související s realizací investiční akce až po dni vydání potvrzení podle § 4 odst. 1,
2.  má nebo nemá postavení malého a středního podniku20),
3.  vůči němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo obdobné rozhodnutí u zahraniční osoby, nebo že mu úpadek nehrozí,
4.  podklady pro poskytnutí investiční pobídky předložené v elektronické podobě na technickém nosiči dat jsou shodné s podklady pro poskytnutí investiční pobídky předloženými v listinné podobě,
5.  se nenachází v obtížích1) a že mu nebyla poskytnuta podpora, o které Komise rozhodla, že je protiprávní nebo neslučitelná se společným trhem, a pokud mu poskytnuta byla, že má vypořádané navrácení takové podpory,
b)   potvrzení příslušného orgánu, že nemá v evidenci daní evidován nedoplatek, nemá nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, včetně penále, nemá nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, včetně penále; potvrzení nesmí být starší 1 měsíce a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni podání žádosti,
c)   doklad, kterým prokáže způsob financování investiční akce,
d)   popis investiční akce,
e)   organizační uspořádání podnikatelského seskupení, pokud je žadatel jeho součástí.“.

13. V § 3 se doplňují odstavce 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 22 znějí:

„(5) Má-li být žadatel současně příjemcem investiční pobídky, připojí dále k záměru doklad o zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost podle daňového řádu pro pracovníky místně příslušných územních finančních orgánů a pracovníky Ministerstva financí vůči ministerstvu pro účely kontroly podle § 7 odst. 1 a zvláštního právního předpisu22), a to v rozsahu údajů dokládajících stav plnění všeobecných podmínek podle § 2 odst. 2 písm. c) a d), § 2 odst. 3 písm. b) a c) a § 2 odst. 4 písm. a) a b), povinností podle § 6a odst. 2 a 5, jakož i údajů o výši uplatněné investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1.

(6) Žadatel, který nemá postavení malého a středního podniku, k záměru dále připojí doklad, kterým prokáže naplnění motivačního účinku investiční pobídky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1).

(7) Zahraniční osoba může předložit společenské či jiné zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny společnosti, stanovy, výroční zprávy, účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky v anglickém jazyce.

8. Jedná-li se o investiční akci v oblasti technologických center nebo investiční akci v oblasti center strategických služeb, žadatel v záměru provede volbu způsobilých nákladů podle § 6a odst. 1 písm. b).


22) Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.“.

14. § 4 zní:

㤠4

(1) Určená organizace vypracuje k podkladům pro poskytnutí investiční pobídky posudek a spolu s nimi ho předloží ministerstvu nejpozději do 30 dnů ode dne jejich podání. V posudku uvede, zda žadatel může splnit všeobecné a zvláštní podmínky, zda se může jednat o strategickou investiční akci, a zhodnotí soulad investiční akce uvedené v záměru s přímo použitelným předpisem Evropské unie1). Vyplyne-li z posudku, že žadatel může splnit všeobecné a zvláštní podmínky pro poskytnutí investiční pobídky a investiční akce uvedená v záměru je v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1), vydá určená organizace žadateli potvrzení, že může splnit všeobecné a zvláštní podmínky pro poskytnutí investiční pobídky a že investiční akce uvedená v záměru je v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1), a k posudku připojí návrh na poskytnutí investiční pobídky. V návrhu na poskytnutí investiční pobídky uvede, jakou formu investiční pobídky je možné poskytnout, její výši a podmínky pro její uplatnění. V případě, že z posudku vyplyne, že žadatel nemůže splnit všeobecné a zvláštní podmínky nebo investiční akce uvedená v záměru není v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1), připojí určená organizace k posudku návrh na zamítnutí poskytnutí investiční pobídky.

(2) Vyplyne-li z posudku podle odstavce 1, že se může jednat o strategickou investiční akci, předloží ministerstvo před vydáním rozhodnutí o nabídce podle odstavce 4 nebo rozhodnutí o příslibu podle § 5a vládě návrh na schválení této investiční akce jako strategické investiční akce; do doby tohoto schválení vládou lhůta pro vydání rozhodnutí o nabídce podle odstavce 4 nebo rozhodnutí o příslibu podle § 5a neběží.

(3) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí a Ministerstvo životního prostředí (dále jen „dotčený orgán“) posoudí předpoklady splnění všeobecných a zvláštních podmínek pro poskytnutí investiční pobídky a do 30 dnů od doručení podkladů podle odstavce 1 vydá závazné stanovisko, ve kterém vyjádří souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím investiční pobídky. V případě, že si dotčený orgán vyžádá doplnění podkladů pro poskytnutí investiční pobídky, lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží a prodlužuje se o dobu doplnění těchto podkladů. Obec, na jejímž katastrálním území bude uskutečněna výstavba a umístěno strojní zařízení, se na základě žádosti ministerstva vyjádří k poskytnutí investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 2 do 30 dnů od obdržení žádosti. Pokud nebylo ve lhůtě uvedené ve větě první nebo druhé vydáno nesouhlasné stanovisko, má se za to, že bylo vydáno souhlasné stanovisko.

(4) Ministerstvo vydá rozhodnutí o nabídce na poskytnutí investiční pobídky (dále jen „rozhodnutí o nabídce“), včetně podmínek, za kterých lze investiční pobídku čerpat, a to do 30 dnů od uplynutí lhůty podle odstavce 3 na základě posouzení podkladů pro poskytnutí investiční pobídky a stanovisek doručených ve lhůtě podle odstavce 3, nebo vydá rozhodnutí, kterým poskytnutí investiční pobídky zamítne. Ministerstvo nemůže vydat rozhodnutí o nabídce, pokud některý z dotčených orgánů vydal nesouhlasné stanovisko. Rozhodnutí o nabídce nebo rozhodnutí, kterým poskytnutí investiční pobídky zamítne, zašle ministerstvo prostřednictvím určené organizace žadateli a kopii zašle dotčeným orgánům.“.

15. V § 5 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Na základě rozhodnutí o nabídce může zájemce o investiční pobídku (dále jen „zájemce“) předložit ministerstvu prostřednictvím určené organizace nejpozději do 3 měsíců od jeho doručení žádost o příslib investiční pobídky. Zájemcem může být osoba, která současně s podáním žádosti o příslib investiční pobídky prokáže, že

a)   byla založena v souvislosti s rozhodnutím o nabídce a žadatel má v nově založené právnické osobě stoprocentní majetkovou účast, nebo
b)   byla založena v souvislosti s rozhodnutím o nabídce dceřinou společností žadatele a tato dceřiná společnost má v nově založené právnické osobě stoprocentní majetkovou účast.

(2) Žádost o příslib investiční pobídky podaná zájemcem musí obsahovat souhlas zájemce s investiční pobídkou a podmínkami uvedenými v rozhodnutí o nabídce.“.

16. V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Zájemce k žádosti o příslib investiční pobídky přiloží

a)   výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 3 měsíce a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni podání žádosti o příslib,
b)   dokumenty uvedené v § 3 odst. 4 písm. a) bodech 2 a 3 a v § 3 odst. 4 písm. b) a c),
c)   čestné prohlášení zájemce o pravdivosti údajů týkajících se investiční akce uvedených v podkladech pro poskytnutí investiční pobídky a
d)   zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost podle § 3 odst. 5.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

17. V § 5 odst. 4 se slova „investičních pobídek“ zrušují.

18. V § 5 odst. 5 úvodní část ustanovení zní: „Rozhodnutí o příslibu musí obsahovat“.

19. V § 5 odst. 5 písm. a) a c) se slovo „pobídky“ nahrazuje slovem „pobídku“.

20. V § 5 odst. 5 písm. b) se slova „druhy přiznaných investičních pobídek“ nahrazují slovy „formy přiznané investiční pobídky“.

21. V § 5 odst. 5 písm. d) se slova „přípustná míra a hodnota“ nahrazují slovy „maximální míru a výši“.

22. V § 5 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.

23. V § 5 odst. 6 se slova „investičních pobídek“ zrušují a slova „investiční pobídky ji nezačal“ se nahrazují slovy „nezačal investiční pobídku“.

24. V § 5 odst. 7 se slova „3 nebo 6“ nahrazují slovy „4 nebo 6“, slovo „ministerstvům“ se nahrazuje slovy „dotčeným orgánům“ a číslo „2“ se nahrazuje číslem „3“.

25. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

㤠5a

Má-li být žadatel současně příjemcem investiční pobídky, posoudí ministerstvo podklady pro poskytnutí investiční pobídky a vyhodnotí stanoviska doručená ve lhůtě podle § 4 odst. 3 a do 30 dnů od uplynutí lhůty podle § 4 odst. 3 vydá rozhodnutí o příslibu podle § 5 nebo rozhodnutí, kterým poskytnutí investiční pobídky zamítne. Ministerstvo nemůže vydat rozhodnutí o příslibu, pokud některý z dotčených orgánů vydal nesouhlasné stanovisko.“.

26. V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) Maximální mírou veřejné podpory pro investiční akci je podíl výše veřejné podpory poskytnuté formou investiční pobídky, s výjimkou investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 4, na způsobilých nákladech vyjádřený v procentech a stanovený v souladu s prováděcím právním předpisem.“.

27. V § 6 odst. 2 se slova „Přípustnou hodnotou veřejné podpory“ nahrazují slovy „Maximální výší veřejné podpory pro investiční akci“, slova „nákladů, které mohou být podpořeny,“ se nahrazují slovy „způsobilých nákladů“ a slova „přípustnou míru“ se nahrazují slovy „maximální míru“.

28. V § 6 se odstavec 4 zrušuje.

29. § 6a včetně poznámek pod čarou č. 8a až 8c zní:

㤠6a

(1) Způsobilými náklady jsou náklady vynaložené po dni vydání potvrzení podle § 4 odst. 1, které se vztahují k investiční akci, na které nebyla dosud poskytnuta žádná veřejná podpora a pro které příjemce vede oddělenou evidenci; způsobilé náklady jsou tvořeny

a)   v případě investiční akce ve výrobě hodnotou dlouhodobého hmotného majetku14) ve formě strojního zařízení podle § 2 odst. 3 písm. b) a dále hodnotou nebo částí hodnoty dlouhodobého hmotného majetku14) ve formě pozemků nebo staveb nebo dlouhodobého nehmotného majetku14) koupeného za tržní cenu od jiných než spojených osob21), a to až do výše hodnoty strojního zařízení zahrnuté do způsobilých nákladů. Do způsobilých nákladů nelze zahrnout majetek nabytý na základě smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části od spojených osob21), nebo majetek, který není využíván příjemcem v místě realizace investiční akce,
b)   v případě investiční akce v oblasti technologických center nebo investiční akce v oblasti center strategických služeb na základě volby žadatele
1.  hodnotou majetku podle písmene a); strojním zařízením se v tomto případě rozumí strojní zařízení podle § 2 odst. 4 písm. a), nebo
2.  hodnotou mzdových nákladů vynaložených na nová pracovní místa v průběhu 24 měsíců bezprostředně následujících po měsíci, ve kterém bylo místo obsazeno. Do nových pracovních míst podle věty první lze zahrnout pouze nová pracovní místa vytvořená a obsazená zaměstnancem se stanovenou týdenní pracovní dobou8a) v období ode dne vydání potvrzení podle § 4 odst. 1 do uplynutí tří let od vydání rozhodnutí o příslibu. Do hodnoty měsíčních mzdových nákladů vynaložených na nové pracovní místo lze měsíčně zahrnout maximálně trojnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém žadatel předložil záměr.

(2) Příjemce investiční pobídky, u něhož jsou způsobilé náklady tvořeny náklady podle odstavce 1 písm. a) nebo b) bodu 1, je povinen zachovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, na který byla poskytnuta investiční pobídka, v rozsahu odpovídajícím skutečné výši dosud čerpané podpory, nejméně však ve výši a skladbě, které odpovídají splnění všeobecných podmínek podle § 2 odst. 3 až 5, a to po dobu uplatňování investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1, nejméně však po dobu pěti let od dokončení investiční akce, a zachovat nová pracovní místa podle § 2 odst. 4 nebo 5 a obsazení těchto míst zaměstnanci se stanovenou týdenní pracovní dobou8a) po dobu uplatňování investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1, nejméně však 5 let ode dne vzniku prvního pracovního poměru na každém pracovním místě. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu po dokončení investiční akce, na niž mu bylo vydáno rozhodnutí o příslibu, zaslat ministerstvu oznámení o tom, kdy byla investiční akce dokončena a v jakém rozsahu. V případě, že tak neučiní, začne běžet pětiletá lhůta pro zachování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku prvním dnem následujícím po dni, kdy uplyne 5 let ode dne vydání rozhodnutí o příslibu, nebo v případě investiční akce přesahující částku způsobilých nákladů 500 000 000 Kč prvním dnem následujícím po dni, kdy uplyne 7 let od vydání rozhodnutí o příslibu.

(3) Příjemce investiční pobídky, u něhož jsou způsobilé náklady tvořeny hodnotou mzdových nákladů podle odstavce 1 písm. b) bodu 2, je povinen zachovat nová pracovní místa a obsazení těchto míst zaměstnanci se stanovenou týdenní pracovní dobou8a), na která byla poskytnuta investiční pobídka, v počtu odpovídajícím skutečné výši dosud čerpané podpory, nejméně však v počtu, který odpovídá splnění všeobecných podmínek podle § 2 odst. 4 písm. c) a § 2 odst. 5, a to po dobu uplatňování investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1, nejméně však 5 let ode dne vzniku prvního pracovního poměru na každém podporovaném pracovním místě, a v případě technologického centra zachovat i dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 2 odst. 4 písm. a) po dobu uplatňování investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1, nejméně však 5 let ode dne splnění podmínky podle § 2 odst. 4 písm. a).

(4) Příjemce investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3 je povinen zachovat počet nových pracovních míst a obsazení těchto míst zaměstnanci se stanovenou týdenní pracovní dobou8a), na která byla čerpána investiční pobídka podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3, po dobu nejméně 5 let ode dne prvního čerpání investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3. V případě, že nové pracovní místo není ke dni prvního čerpání investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3 obsazeno, začne běžet lhůta podle věty první pro toto pracovní místo až ode dne jeho obsazení.

(5) Investiční akce posuzovaná pro účely poskytnutí veřejné podpory musí být provedena tak, že alespoň 25 % celkové hodnoty investice musí být financováno prostředky, v nichž není obsažen žádný prvek veřejné podpory.

(6) Maximální výši veřejné podpory na investiční akci určenou podle § 6 odst. 2 nesmí překročit příjemce podpory ani její poskytovatel nebo poskytovatelé. Pokud příjemce získá veřejnou podporu nad maximální výši veřejné podpory, je povinen vrátit tu část veřejné podpory, o kterou byla překročena maximální výše veřejné podpory pro danou investiční akci, a zaplatit penále ve výši stanovené rozpočtovými pravidly, nejméně však ve výši úroků8b) stanovených Komisí v době vydání rozhodnutí o příslibu. Ministerstvo provádí kontrolu nepřekročení maximální míry a výše veřejné podpory průběžně po dobu čerpání investiční pobídky.

(7) V případě investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 2 při nesplnění podmínky uvedené v odstavci 2 nebo při nesplnění všeobecných podmínek podle § 2 odst. 2 pozbývá tato investiční pobídka platnosti. Příjemce této investiční pobídky musí v tomto případě zaplatit hodnotu takto poskytnuté veřejné podpory tomu, kdo pozemky na příjemce této investiční pobídky převedl, a to včetně penále ve výši úroků8b) stanovených Komisí z výše takto poskytnuté podpory od data vydání rozhodnutí o příslibu do data vrácení veřejné podpory.

(8) V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavcích 2, 3 nebo 5 nastávají účinky podle odstavce 9. V případě nesplnění podmínky uvedené v odstavci 4 vrací příjemce investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3 poměrnou část takto získané investiční pobídky, která odpovídá počtu nezachovaných nových pracovních míst v souladu s rozpočtovými pravidly.

(9) Při nesplnění všeobecných podmínek stanovených v § 2 odst. 2 pozbývá rozhodnutí o příslibu platnosti a vše, co bylo formou investiční pobídky získáno, musí být vráceno nebo odvedeno včetně příslušného penále nebo dalších sankcí podle zvláštních právních předpisů8c), nejméně však ve výši úroků8b) stanovených Komisí v době vydání rozhodnutí o příslibu. Zjistí-li se nesplnění zvláštních podmínek, postupuje se podle zvláštního právního předpisu12),13).

(10) Pokud se chce příjemce investiční pobídky zúčastnit fúze jako zanikající obchodní společnost nebo zanikající družstvo a má zájem, aby na právního nástupce přešly práva a povinnosti z rozhodnutí o příslibu, je povinen před zveřejněním projektu fúze požádat ministerstvo o souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o příslibu. Ministerstvo posoudí, zda bude zachován účel, pro který byla investiční pobídka přiznána, a zda je zajištěno plnění podmínek pro poskytnutí investiční pobídky. V případě kladného posouzení vydá rozhodnutí, kterým udělí souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o příslibu a určí osobu, na kterou práva a povinnosti z rozhodnutí o příslibu mají přejít. Bez tohoto souhlasu nelze práva a povinnosti z rozhodnutí o příslibu převést. Povinnost plnění zvláštních podmínek zákona o daních z příjmů pro poskytnutí investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 tím není dotčena.


8a) § 79 zákoníku práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.
8b) Čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES.
8c) Například zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

30. V § 7 odst. 1 se slova „investičních pobídek“ nahrazují slovy „investiční pobídky“ a slova „byly investiční pobídky poskytnuty“ se nahrazují slovy „byla investiční pobídka poskytnuta“.

31. V § 7 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

32. V § 7 odstavec 2 zní:

„(2) Výkon kontroly přísluší

a)   ministerstvu u investiční pobídky uvedené v § 1a odst. 1 písm. a) bodech 2 a 5, u všeobecných podmínek uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) a d) v rozsahu splnění podmínek podle § 2 odst. 3 písm. a) a d), § 2 odst. 4 písm. c) a § 2 odst. 5 a u povinnosti uvedené v § 6a odst. 3,
b)   Ministerstvu životního prostředí u všeobecné podmínky uvedené v § 2 odst. 2 písm. b),
c)   Úřadu práce České republiky – generálnímu ředitelství u investiční pobídky uvedené v § 1a odst. 1 písm. a) bodech 3 a 4 a Úřadu práce České republiky – krajské pobočce a pobočce pro hlavní město Prahu u povinnosti uvedené v § 6a odst. 4,
d)   Ministerstvu financí a územním finančním orgánům u investiční pobídky uvedené v § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 a u všeobecných podmínek uvedených v § 2 odst. 2 písm. c) a d) v rozsahu splnění podmínek podle § 2 odst. 3 písm. b) a c) a § 2 odst. 4 písm. a) a b) a u povinnosti uvedené v § 6a odst. 2 a 5.“.

33. V § 7 odst. 3 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 2“, slova „podle § 5“ se zrušují a slova „v § 6a odst. 2 a 4“ se nahrazují slovy „v § 6a odst. 2 a 3 a investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5“.

34. V § 7 odstavec 4 zní:

„(4) Kontrola splnění podmínky uvedené v § 6a odst. 2 se provede po uplynutí pětileté lhůty pro zachování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 6a odst. 2 nebo, pokud je investiční pobídka podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 i po této době uplatňována, v roce následujícím po uplynutí posledního zdaňovacího období, v němž bylo možno naposledy uplatnit investiční pobídku podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1. Kontrola splnění podmínky uvedené v § 6a odst. 3 se provede po 8 letech ode dne vydání rozhodnutí o příslibu nebo, pokud je investiční pobídka podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 i po této době uplatňována, v roce následujícím po uplynutí posledního zdaňovacího období, v němž bylo možno naposledy uplatnit investiční pobídku podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1.“.

35. V § 7 odst. 5 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 2“.

36. V § 7 odst. 6 se slova „investičních pobídek uvedených v § 1 odst. 2 písm. c) a d)“ nahrazují slovy „investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodů 3 až 5“, slova „zvláštního právního předpisu10)“ se nahrazují slovy „§ 11a nebo zvláštního právního předpisu10)“, slova „§ 6a odst. 3“ se nahrazují slovy „§ 6a odst. 4“ a slova „podle § 1 odst. 2 písm. c)“ se nahrazují slovy „podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3“.

Poznámka pod čarou č. 10 zní:


10)  § 111 odst. 6 a 7 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.

37. V § 10 odst. 2 se slova „investičních pobídek“ zrušují.

38. V § 11 se odstavce 1 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

39. V § 11 se slova „§ 6 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 6 odst. 1 a 3“.

40. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

㤠11a
Postup při poskytování investiční pobídky ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

(1) Hmotnou podporu pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5 poskytuje ministerstvo na základě dohody uzavřené mezi ministerstvem a příjemcem, kterému bylo vydáno rozhodnutí o příslibu.

(2) Dohoda o poskytnutí hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku musí obsahovat

a)   identifikační údaje účastníků dohody,
b)   vymezení nákladů, na jejichž úhradu lze hmotnou podporu poskytnout,
c)   výši hmotné podpory,
d)   způsob a termín poskytnutí hmotné podpory,
e)   způsob a termín zúčtování hmotné podpory,
f)   způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,
g)   lhůtu a podmínky vrácení hmotné podpory nebo její poměrné části, pokud byla příjemcem čerpána nebo použita v rozporu s dohodou,
h)   ujednání o vypovězení dohody, včetně lhůty pro její vypovězení.

(3) Příjemce má právo dohodu vypovědět, pokud je ministerstvo v prodlení s výplatou hmotné podpory déle než 60 dnů. Ministerstvo má právo dohodu vypovědět, pokud příjemce přestal splňovat všeobecné podmínky podle § 2 odst. 2 nebo neplní povinnosti vyplývající z dohody.

(4) Hmotná podpora pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je účelově určena a nemůže být použita na jiný účel, než je uvedený v dohodě.

(5) Výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku stanovená v dohodě může činit až 5 % z celkových způsobilých nákladů, v závislosti na velikosti investiční akce, maximálně však 1 500 000 000 Kč v případě strategické investiční akce ve výrobě a maximálně 500 000 000 Kč v případě strategické investiční akce v oblasti technologických center. Pokud v rámci investiční akce dojde k zavedení nebo rozšíření výroby a současně vybudování nebo rozšíření technologického centra, může být příjemci hmotná podpora podle věty první navýšena až na 7 % z celkových způsobilých nákladů.

(6) Nedodržení podmínek sjednaných v dohodě podle odstavce 2 nebo nevrácení hmotné podpory ve stanoveném termínu je porušením rozpočtové kázně a bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel.“.

41. Příloha zní:

„Příloha k zákonu č. 72/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Investiční pobídky poskytnuté v souladu s dosavadními právními předpisy zůstávají v platnosti v rozsahu a za podmínek, za kterých byly poskytnuty.

3. Kontrola investičních pobídek poskytnutých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se provádí podle dosavadních právních předpisů.

4. Při nesplnění podmínek, za kterých byly investiční pobídky poskytnuty podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou nesplnění podmínky podle § 6a odst. 3 zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, kdy se postupuje podle § 6a odst. 8 věty druhé zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. III

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb. a zákona č. 470/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 35a odst. 2 písm. e) se slova „zvláštním právním předpise,68)“ nahrazují slovy „všeobecných podmínkách pro investiční akci podle zákona upravujícího investiční pobídky,“.Poznámka pod čarou č. 68 se zrušuje.

2. V § 35a odst. 2 písm. f) se za slova „investičních pobídek“ a za slova „dříve vydaných příslibů“ vkládají slova „pro stejný typ investiční akce vymezený v zákoně upravujícím investiční pobídky“.

3. V § 35a odst. 3 a v § 35b odst. 4 se slovo „pěti“ nahrazuje slovem „deseti“ a věta druhá se zrušuje.

4. V § 35a odstavec 4 zní:

„(4) Sleva na dani nesmí v jednotlivých zdaňovacích obdobích překročit míru veřejné podpory podle zákona upravujícího investiční pobídky vztaženou k dosud skutečně vynaloženým způsobilým nákladům a současně nemůže v celkovém souhrnu překročit maximální výši veřejné podpory stanovenou rozhodnutím podle zákona upravujícího investiční pobídky.“.

Poznámka pod čarou č. 67a se zrušuje.

5. V § 35b odstavec 5 zní:

„(5) Sleva na dani nesmí v jednotlivých zdaňovacích obdobích překročit míru veřejné podpory podle zákona upravujícího investiční pobídky vztaženou k dosud skutečně vynaloženým způsobilým nákladům a současně nemůže v celkovém souhrnu překročit maximální výši veřejné podpory stanovenou rozhodnutím podle zákona upravujícího investiční pobídky.“.

6. V § 36 odst. 3 se za větu šestou vkládá věta „U příjmů uvedených v odstavci 2 písm. a) nebo m) s výjimkou dividendového příjmu se základ daně a sražená daň nezaokrouhluje a celková částka daně sražená plátcem z jednotlivého druhu příjmu se zaokrouhluje na celé koruny dolů.“.

7. V § 38m odst. 2 písmena e) až h) znějí:

„e)   za období od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku za zanikající nebo rozdělovanou obchodní společnost nebo družstvo nebo za část obchodní společnosti nebo družstva, u které je právním nástupcem poplatník uvedený v § 17 odst. 4, který nemá ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku stálou provozovnu na území České republiky; při stanovení základu daně se vychází z výsledku hospodaření zjištěného z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, kterou je povinna sestavit obchodní společnost nebo družstvo ke dni předcházejícímu dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku,
f)   za období předcházející dni zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříku přejímajícím společníkem za zanikající obchodní společnost, jedná-li se o převod jmění obchodní společnosti na společníka, který je fyzickou osobou, a nebylo-li dosud za toto období daňové přiznání podáno; při stanovení základu daně se vychází z výsledku hospodaření zjištěného z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, kterou je povinna sestavit obchodní společnost ke dni předcházejícímu dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku,
g)   za období předcházející rozhodnému dni splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování, za které dosud nebylo daňové přiznání podáno, není-li den předcházející rozhodný den posledním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku investiční společnosti, která splývající nebo slučovaný fond obhospodařuje,
h)   za období od rozhodného dne splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku nástupnického obhospodařovatele fondu, není-li rozhodný den prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku nástupnického obhospodařovatele fondu,“.

8. V § 38m se na konci odstavce 2 doplňují písmena i) a j), která znějí:

„i)   za období předcházející rozhodnému dni sloučení fondů penzijních společností, za které dosud nebylo daňové přiznání podáno, není-li den předcházející rozhodný den posledním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku penzijní společnosti, která slučovaný fond obhospodařuje,
j)   za období od rozhodného dne sloučení fondů penzijních společností do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku nástupnické penzijní společnosti, není-li rozhodný den prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku nástupnické penzijní společnosti.“.

9. V § 38m odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „konce“ vkládá slovo „třetího“.

10. V § 38m se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až j), která znějí:

„g) den předcházející rozhodnému dni splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování,
h) den, který je posledním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku, není-li rozhodný den splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku nástupnického obhospodařovatele fondu,
i) den předcházející rozhodnému dni sloučení fondů penzijních společností,
j) den, který je posledním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku, není-li rozhodný den sloučení fondů penzijních společností prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku nástupnické penzijní společnosti.“.

11. V § 38m se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) Ustanovení odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. a) a odstavce 10 se přiměřeně použijí při transformaci penzijního fondu na penzijní společnost a transformovaný fond.“.

Čl. IV
Přechodná ustanovení

1. Ustanovení § 35a a 35b zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije u poplatníka, kterému byl příslib investiční pobídky poskytnut v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Pro úrokový příjem z dluhopisu emitovaného přede dnem nabytí účinnosti čl. III bodu 6 tohoto zákona se použije ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. III bodu 6 tohoto zákona.

3. Vznikla-li v období od 1. ledna 2012 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona povinnost podat daňové přiznání podle § 38m odst. 2 písm. e) nebo f) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podává se daňové přiznání nejpozději do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 428/2011 Sb.

Čl. V

V části šesté čl. VI zákona č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření, se body 20 a 21 zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
Zrušovací ustanovení

Čl. VI

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 242/2005 Sb., kterou se stanoví vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídky.
2.  Vyhláška č. 250/2004 Sb., kterou se stanoví sektory, v nichž nemohou být uděleny investiční pobídky.

ČÁST PÁTÁ
Účinnost

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jeho vyhlášení, s výjimkou čl. III bodů 6 a 11 a čl. IV bodu 2, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.