Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


169

ZÁKON

ze dne 25. dubna 2012,

kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna živnostenského zákona

Čl. I

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 86/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 152/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 6 a v § 11 odst. 3 se slova „§ 58 odst. 2 až 4“ nahrazují slovy „§ 58 odst. 2 nebo 3“.

2. V § 10 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ ; v případě koncese tuto skutečnost poznamená do spisu a zapíše do živnostenského rejstříku“.

3. § 13 včetně nadpisu zní:

㤠13
Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele

(1) Zemře-li podnikatel, mohou v provozování živnosti pokračovat za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 5 až do skončení řízení o projednání dědictví

a)   správce dědictví29),
b)   dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,
c)   dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner28a), i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti,
d)   insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu26); nejdéle však do skončení insolvenčního řízení, nebo
e)   pozůstalý manžel nebo partner28a) splňující podmínku uvedenou v písmenu c), pokud v živnosti nepokračují dědicové.

(2) Pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e) hodlá pokračovat v provozování živnosti na základě oprávnění zemřelého podnikatele, je povinna oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Pokud tato lhůta marně uplyne, zaniká živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele dnem jeho úmrtí, nepokračuje-li v provozování živnosti správce dědictví nebo insolvenční správce. Nesplňuje-li osoba podle odstavce 1 písm. b), c) nebo e), která hodlá pokračovat v provozování živnosti, podmínky stanovené v § 6 nebo 7 nebo jsou-li u ní překážky podle § 8 anebo nemá-li pobyt na území České republiky, pokud jej tento zákon vyžaduje, je povinna neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.

(3) Pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e), která oznámila podle odstavce 2 pokračování v provozování živnosti, se rozhodla nadále nepokračovat v provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění zemřelého podnikatele, oznámí tuto skutečnost živnostenskému úřadu. Oprávnění pokračovat v provozování živnosti jí zanikne dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu, a nepokračuje-li v provozování živnosti jiná oprávněná osoba podle odstavce 1, zanikne tímto dnem i živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele.

(4) Správce dědictví nebo insolvenční správce je povinen oznámit pokračování v provozování živnosti ve lhůtě 1 měsíce ode dne úmrtí podnikatele, a pokud byl do funkce ustanoven později, do 1 měsíce ode dne, kdy byl do této funkce ustanoven. Nesplňuje-li správce dědictví nebo insolvenční správce podmínky stanovené v § 7, je povinen neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.

(5) Pokud živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele nezaniklo podle odstavce 2 nebo 3, může po skončení řízení o dědictví pokračovat v provozování živnosti osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) ne- bo e), jestliže prokáže, že nabyla majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti, a to i když neoznámila pokračování v provozování živnosti podle odstavce 2. Pokračování v provozování živnosti musí tato osoba do 3 měsíců od skončení dědického řízení oznámit živnostenskému úřadu a současně ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi podle tohoto zákona, jinak jí právo pokračovat v provozování živnosti zanikne marným uplynutím této lhůty. Právo pokračovat v provozování živnosti zanikne osobě, která oznámila pokračování v provozování živnosti podle věty druhé, nejpozději dnem vzniku vlastního živnostenského oprávnění nebo u ohlašovacích živností rozhodnutím živnostenského úřadu podle § 47 odst. 5 nebo 6 a u koncesovaných živností zastavením řízení nebo zamítnutím žádosti o koncesi. Živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele zaniká marným uplynutím tříměsíční lhůty uvedené ve větě druhé nebo dnem zániku práva pokračovat v provozování živnosti poslední z pokračujících osob.

(6) Pro náležitosti oznámení podle odstavců 2 až 5 platí § 45, 46 a 50 obdobně.

(7) Pro účely zápisu do živnostenského rejstříku soud poskytne na žádost živnostenského úřadu údaj o pravomocném skončení řízení o dědictví po zemřelém podnikateli.“.

4. V § 14 se slova „právní mocí rozhodnutí živnostenského úřadu podle § 47 odst. 5 a 6, § 51 odst. 2 nebo § 53 odst. 2“ nahrazují slovy „u ohlašovacích živností rozhodnutím živnostenského úřadu podle § 47 odst. 5 a 6 a u koncesovaných živností zastavením řízení nebo zamítnutím žádosti o koncesi“.

5. V § 17 odst. 4 se slova „a byla řádně označena“ zrušují.

6. V § 17 odst. 5 písm. d) se slova „ , identifikační číslo provozovny, bylo-li přiděleno,“ zrušují.

7. V § 17 odst. 6 se slova „a přiděleném identifikačním čísle provozovny“ zrušují.

8. V § 17 odst. 7 se slova „a identifikačním číslem provozovny“ zrušují.

9. V § 31 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž má na území České republiky místo podnikání, sídlo a zahraniční osoba organizační složku podniku. Podnikatel nemusí prokazovat vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž má v České republice umístěno místo podnikání, má-li místo podnikání totožné s bydlištěm (§ 5 odst. 2), s výjimkou případů, že bydliště je na adrese sídla ohlašovny53) nebo na adrese sídla správního orgánu54), který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky.“.

Poznámky pod čarou č. 53 a 54 znějí:


53)  Například § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č.  424/2010 Sb.
 54)  § 98a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 274/2008 Sb.“.

10. V § 31 odst. 11 se za slovy „v oznámení“ tečka zrušuje a slova „V době přerušení provozování živnosti se na podnikatele vztahují povinnosti uložené tímto zákonem kromě povinností stanovených v odstavcích 2,“ se nahrazují slovy „a končí dnem uvedeným v oznámení; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu trvání tohoto oprávnění. Po dobu přerušení provozování živnosti se na podnikatele vztahují povinnosti uložené tímto zákonem, kromě povinností stanovených v odstavci 2, které se týkají označení objektu, v němž má místo podnikání, sídlo nebo organizační složku podniku, povinností stanovených v odstavcích“.

11. V § 31 se na konci odstavce 16 doplňuje věta „Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště podnikatele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny53) nebo adresu sídla správního orgánu54); to neplatí, pokud podnikatel prokáže k prostorám na těchto adresách vlastnické nebo užívací právo.“.

12. V § 45 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„i)   titul nebo vědeckou hodnost osob uvedených v písmenech a) až c) zapisované do občanského průkazu podle zákona o občanských průkazech (dále jen „titul nebo vědecká hodnost“), pokud je budou při provozování živnosti používat,
j)   případný požadavek na automatickou změnu adresy místa podnikání na adresu bydliště.“.

13. V § 45 odst. 3 písm. a) se za slova „číslo) a“ vkládají slova „u osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy,“ a slova „osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy,“ se zrušují.

14. V § 45 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   titul nebo vědeckou hodnost osob uvedených v písmenech a) až c), pokud je budou při provozování živnosti používat.“.

15. V § 45a odst. 5 se slova „podle odstavců 1 a 2, pokud tak učiní v souvislosti s plněním oznamovací povinnosti podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „uvedených v přihláškách nebo oznámeních podle odstavců 1 a 2 a obsažených na tiskopise podle odstavce 3“.

16. V § 46 odst. 1 písm. c) a v § 46 odst. 2 písm. c) se slova „státním příslušníkem“ nahrazují slovem „občanem“.

17. V § 46 odst. 1 písm. e) se slova „státní příslušník“ nahrazují slovem „občan“.

18. V § 46 odst. 1 písm. f) se slova „v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka“ nahrazují slovy „má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny53) nebo na adrese sídla správního orgánu54), nebo do nichž umístil na území České republiky organizační složku“ a slova „ ; má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním místa podnikání v jeho sídle“ se zrušují.

19. V § 46 odst. 2 písm. f) a g) se slova „případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat,“ zrušují.

20. Poznámka pod čarou č. 31e zní:


31e)  § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č.  189/2008 Sb.“.

21. V § 47 odst. 1 a 8 se za číslo „5“ vkládá slovo „pracovních“.

22. V § 47 odst. 2 písm. a), § 47 odst. 3 písm. a) a v § 60 odst. 2 písm. a) se za slovo „příjmení,“ vkládají slova „titul nebo vědecká hodnost,“.

23. V § 47 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Živnostenský úřad do živnostenského rejstříku zapíše skutečnost, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.“.

24. V § 47 odst. 10 se slova „a vydá výpis“ zrušují.

25. V § 47 odst. 11 se slovo „nový“ zrušuje.

26. V § 48 odst. 2 se slova „že ohlášení živnosti bylo odloženo,“ zrušují.

27. V § 49 odst. 1 a v § 56 odst. 1 se slovo „státním“ zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta „Změny a doplnění údajů získaných z těchto registrů, systémů nebo z obchodního rejstříku zapíše živnostenský úřad bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.“.

28. V § 49 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Nesplní-li podnikatel oznamovací povinnost podle odstavce 1 a živnostenský úřad změnu údajů prokazatelně zjistí, zapíše ji bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.“.

29. V § 49 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „podle § 58 odst. 3“.

30. V § 49 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Změní-li se bydliště podnikatele a podnikatel oznámil živnostenskému úřadu, že při změně bydliště požaduje změnit místo podnikání na stejnou adresu, jako je adresa bydliště, není povinen při změně bydliště změnu místa podnikání živnostenskému úřadu oznamovat.

(5) Zjistí-li živnostenský úřad, že zápis změny nebo doplnění do živnostenského rejstříku byl proveden v rozporu se zákonem, postupuje podle § 47 odst. 10 obdobně.

(6) Při nápravě chyb v psaní a jiných zřejmých nesprávností v zápisu změny nebo doplnění v živnostenském rejstříku nebo ve výpisu z něj postupuje živnostenský úřad podle ustanovení § 47 odst. 11 obdobně.“.

31. V § 50 odst. 2 se slova „§ 45 odst. 2 až 5“ nahrazují slovy „§ 45 odst. 2, 3 a 5“.

32. § 51 se zrušuje.

33. V § 52 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

34. V § 54 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Pokud zahraniční fyzická osoba, která je podle § 5 odst. 5 povinna doložit doklad o povolení k pobytu ve lhůtě podle § 47 odst. 8, tento doklad nedoloží, má se za to, že nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Živnostenský úřad tuto skutečnost poznamená do spisu a zapíše do živnostenského rejstříku.

(4) Zjistí-li živnostenský úřad, že zápis do živnostenského rejstříku nebyl proveden v souladu s rozhodnutím o udělení koncese, nebo že údaje, které se zapisují do živnostenského rejstříku a nejsou obsahem rozhodnutí o udělení koncese, neodpovídají skutečnosti, provede opravu zápisu v živnostenském rejstříku a podle okolností vydá výpis nebo informuje podnikatele o opravě zápisu.“.

35. V § 55 odst. 2 se slova „k udělení koncese vydával stanovisko“ nahrazují slovy „je příslušný k vydání stanoviska“.

36. V § 56 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Nesplní-li podnikatel oznamovací povinnost podle odstavce 1, a živnostenský úřad změnu údajů prokazatelně zjistí, zapíše ji bez zbytečného odkladu do živnostenského rejstříku.“.

37. V § 56 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Změní-li se bydliště podnikatele a podnikatel oznámil živnostenskému úřadu, že při změně bydliště požaduje změnit místo podnikání na stejnou adresu, jako je adresa bydliště, není povinen při změně bydliště změnu místa podnikání živnostenskému úřadu oznamovat.

(6) Pro opravu chybného zápisu změny nebo doplnění údajů do živnostenského rejstříku živnostenský úřad přiměřeně použije ustanovení § 54 odst. 4 nebo § 47 odst. 11.“.

38. V § 57 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   smrtí podnikatele, nejde-li o případy podle § 13,“.

39. V § 57 odst. 2 se slova „ , pokud již uplynula doba, na kterou bylo živnostenské oprávnění omezeno. Pokud tato doba ještě neuplynula, živnostenské oprávnění zaniká uplynutím doby podle odstavce 1 písm. c)“ zrušují.

40. V § 58 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“.

41. V § 58 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor podle § 31 odst. 2.“.

42. V § 58 odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Živnostenský úřad pozastaví provozování živnosti v provozovně, jsou-li při provozování živnosti v dané provozovně závažným způsobem porušeny nebo jsou-li porušovány povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy.

(5) Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění na žádost podnikatele ke dni, který mu podnikatel oznámí, nejdříve však ke dni doručení žádosti. Není-li datum zrušení podnikatelem uvedeno, je živnostenské oprávnění zrušeno ke dni nabytí právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu.“.

Poznámka pod čarou č. 38 se zrušuje.

43. V § 58 odst. 6 větě druhé se za slovo „pozastavení“ vkládá slovo „provozování“.

44. V § 59 se slova „živnost „Provozování cestovní agentury“ nebo „Provozování cestovní kanceláře“……“ nahrazují slovy „cestovní agenturu nebo cestovní kancelář“ a slova „Evropských společenství“ se nahrazují slovy „Evropské unie“.

45. V § 60 odst. 2 písmeno d) zní:

„d)   provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována, s výjimkou automatů a mobilních provozoven, s údaji podle § 17 odst. 5 písm. d) a e), včetně identifikačního čísla provozovny, popřípadě s údaji podle § 58 odst. 4,“.

46. V § 60 odst. 2 se na začátek písmene g) vkládá slovo „doba“.

47. V § 60 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) a q), která znějí:

„p)   osoba pokračující v provozování živnosti po zemřelém podnikateli; údaje o této osobě se zapisují přiměřeně podle písmene a),
q)   nesplnění podmínek provozování živnosti podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2.“.

48. V § 60 odst. 7 úvodní části ustanovení se za slova „pro potřeby“ vkládají slova „řízení před živnostenským úřadem a pro potřeby“.

49. V § 60 se na konci odstavců 9 a 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.“.

50. V § 60b se za větu první vkládá věta „Při kontrole se prokazují pověřením ve formě písemného pověření nebo ve formě průkazu.“.

51. V § 60d odstavec 2 zní:

„(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.“.

52. V § 60d se odstavec 3 zrušuje.

53. V § 61 odstavec 1 zní:

„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   jako osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) v rozporu s § 13 odst. 2 neustanoví odpovědného zástupce, nebo
b)   jako správce dědictví nebo insolvenční správce v rozporu s § 13 odst. 4 neoznámí, že hodlá pokračovat v provozování živnosti, nebo neustanoví odpovědného zástupce.“.

54. V § 62 odst. 1 písm. f) se slova „nezajistí, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti, nebo“ zrušují.

55. V § 62 odst. 1 písmeno j) zní:

„j)   v rozporu s § 31 odst. 2 neoznačí místo podnikání, sídlo nebo organizační složku podniku,“.

56. V § 64 odst. 5 se slovo „zákona“ zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují slova „podle odstavců 1 až 3“.

57. V § 69a odst. 1 se slova „Státní příslušník“ nahrazují slovem „Občan“ a slova „49 a následujícími Smlouvy o založení Evropského společenství“ se nahrazují slovy „56 a následujícími Smlouvy o fungování Evropské unie“.

58. V § 69a odst. 2 se slova „49 až 55 Smlouvy o založení Evropského společenství“ nahrazují slovy „56 a následujícími Smlouvy o fungování Evropské unie“.

59. V § 69a odst. 3 se slova „Státní příslušníci“ nahrazují slovem „Občané“.

60. V § 70 odst. 1 větě první se slova „za státního příslušníka členského státu Evropské unie i státní příslušník“ nahrazují slovy „za občana členského státu Evropské unie i jeho rodinný příslušník, dále občan“ a slova „a státní příslušník“ se nahrazují slovy „a občan“.

61. V § 78 odst. 1 se slova „ ; v téže lhůtě podnikatele o přiděleném identifikačním čísle provozovny vyrozumí“ zrušují.

62. V § 78 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

63. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ ve druhém sloupci text zní:

„a)   odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře podle zvláštního právního předpisu*), nebo
b)   odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního předpisu**), nebo
c)   odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele mateřské školy podle zvláštního právního předpisu***), nebo
d)   profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu****);“.

ve třetím sloupci text zní:

„*) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
**) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
***) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
****) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

64. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání „Provádění trhacích a ohňostrojných prací“ ve druhém sloupci v písmenu a) se slova „a věk nejméně 21 let“ a v písmenu b) slova „a věk nejméně 24 let“ zrušují.

65. V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností, u živnosti „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ ve druhém sloupci text zní:

„a)   odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo všeobecného sanitáře podle zvláštního právního předpisu*), nebo
b)   odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního předpisu**), nebo
c)   odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele mateřské školy podle zvláštního právního předpisu***), nebo
d)   profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu****), nebo
e)   doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
f)   doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu*****)“;

ve třetím sloupci text zní:

„*) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
**) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
***) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
****) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
*****) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Zemřel-li podnikatel přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou osoby uvedené v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, oprávněny pokračovat v provozování živnosti do ukončení řízení o dědictví na základě oprávnění zemřelého podnikatele. Tuto skutečnost jsou povinny oznámit do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenskému úřadu, neučinily-li tak přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Po marném uplynutí této lhůty zaniká živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele dnem jeho úmrtí, pokud nepokračuje v provozování živnosti správce dědictví nebo insolvenční správce.

2. Jestliže přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oznámily osoby uvedené v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, že budou pokračovat v provozování živnosti, a nabyly majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti, mohou pokračovat v živnosti na základě oprávnění zemřelého podnikatele za podmínek stanovených v § 13 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právní úpravy, která je pro podnikatele příznivější.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

V příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb. a zákona č. 37/2012 Sb., položce 24 se v odstavci „Předmětem poplatku není“ bod 4 zrušuje a zároveň se dosavadní bod 5 označuje jako bod 4.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. IV

V § 91a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 305/2008 Sb., se slova „ , pokud tak tyto osoby činí v souvislosti s ohlášením živnosti, žádostí o koncesi nebo v souvislosti s plněním oznamovací povinnosti podle živnostenského zákona“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 30. června 2012.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1369 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1369 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od posledního vydání došlo k několika změnám živnostenského zákona a zákona o podnikání v oblasti cestovního ruchu. Nově byl zařazen zákon o realitním zprostředkování, který od března 2020 stanovuje ...

Cena: 135 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i ...

Cena: 445 KčKOUPIT

Živnostenský zákon - Komentář

Živnostenský zákon - Komentář

Tatiana Kunštátová, Kristýna Solomonová, František Dickelt, Lukáš Balada - C. H. Beck

Komentář nabízí pohled na aplikaci živnostenského zákona v praxi živnostenského úřadu. Cílem této publikace je čtenářům co nejvíce přiblížit danou problematiku pokud možno přijatelným a srozumitelným jazykem. Kniha se dále pokouší stručně zmapovat historický vývoj živnostenské správy ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

Komerční bezpečnost, 2. vydání

Komerční bezpečnost, 2. vydání

Jiří Kameník, František Brabec a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy, jde o publikaci věnující se zejména aplikaci práva v ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 15. vydání

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 15. vydání

Eva Horzinková, Václav Urban - Wolters Kluwer, a. s.

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání. U některých druhů živností se vedle obecných podmínek vyžaduje ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání

Stanislav Servus, David Elischer, Tomáš Horáček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání je svým zaměřením, ale i pojetím unikátní publikací, která na trhu významně chyběla. Zabývá se v současné době stále aktuálnějším tématem rodinných firem, a to v souvislosti s předáváním moci (nástupnictvím) v rodinné ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Ukončení podnikání

Ukončení podnikání

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie věnovaná ukončení podnikání čtenáře podrobně provede jak obecnými informacemi o skončení podnikání (např. statistickými údaji o tom, jaká je šance nového podniku přežít první rok), tak konkrétními případy (např. diagnostickým testem, jestli stávající krize podniku směřuje ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Rodinné firmy

Rodinné firmy

Ondřej Machek - C. H. Beck

V mnoha zemích světa jsou rodinné firmy páteří ekonomiky a zároveň symbolem kvality a tradice. Studium jejich specifik má však poměrně krátkou historii a v České republice byly rodinné firmy do nedávné doby téměř přehlížené. Tato kniha čtenářům představuje první česky publikovaný ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.