Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


133

VYHLÁŠKA

ze dne 20. dubna 2012

o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 159 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 179/2010 Sb. a zákona č. 55/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 17 písm. x), § 108, § 146 odst. 3 a 6 a § 147a odst. 8 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)

a)   přístup k uveřejněným vyhlášením,
b)   postupy při uveřejňování vyhlášení,
c)   povinně uveřejňované údaje ve vyhlášeních, které mají být uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek,
d)   formuláře, jejichž prostřednictvím jsou ve Věstníku veřejných zakázek uveřejňována vyhlášení,
e)   náležitosti profilu zadavatele,
f)   strukturu údajů pro uveřejnění na profilu zadavatele.

§ 2
Způsob uveřejnění

(1) Údaje o veřejných zakázkách prostřednictvím formulářů uvedených v § 3 uveřejní zadavatel nebo vybraný uchazeč ve Věstníku veřejných zakázek.

(2) Všechny údaje z vyhlášení, která byla doručena v souladu s § 4, jsou uveřejňovány na internetových stránkách provozovatele Věstníku veřejných zakázek (dále jen „provozovatel“) způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup. Uveřejněná vyhlášení a jejich úpravy ve smyslu § 6 jsou bezplatně veřejně přístupná po dobu nejméně 5 let od jejich uveřejnění.

§ 3
Druhy formulářů pro uveřejnění vyhlášení

(1) Zadavatel použije k uveřejnění vyhlášení ve Věstníku veřejných zakázek pro

a)   oznámení na profilu zadavatele formulář Oznámení na profilu kupujícího upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
b)   zjednodušené oznámení formulář Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
c)   oznámení soutěže o návrh formulář Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
d)   výsledek soutěže o návrh formulář Výsledky veřejné soutěže na určitý výkon upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
e)   oznámení o záměru uzavřít smlouvu ve smyslu § 146 odst. 2 zákona formulář Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
f)   oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh formulář Zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce,
g)   souhrn oznámení veřejných zakázek v případě dynamického nákupního systému nebo souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy formulář Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy uvedený v příloze č. 2 k této vyhlášce,
h)   oznámení profilu zadavatele formulář Oznámení profilu zadavatele uvedený v příloze č. 3 k této vyhlášce,
i)   zrušení profilu zadavatele formulář Zrušení profilu zadavatele uvedený v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Veřejný zadavatel použije k uveřejnění vyhlášení ve Věstníku veřejných zakázek pro

a)   předběžné oznámení formulář Oznámení předběžných informací upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
b)   oznámení o zahájení zadávacího řízení formulář Oznámení o zakázce upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
c)   oznámení o výsledku zadávacího řízení formulář Oznámení o zadání zakázky upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1).

(3) Sektorový zadavatel použije k uveřejnění vyhlášení ve Věstníku veřejných zakázek pro

a)   pravidelné předběžné oznámení formulář Pravidelné předběžné oznámení - veřejné služby upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
b)   oznámení o zahájení zadávacího řízení formulář Oznámení o zakázce - veřejné služby upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
c)   oznámení o výsledku zadávacího řízení formulář Oznámení o zadání zakázky - veřejné služby upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1).

(4) Zadavatel veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti použije k uveřejnění vyhlášení ve Věstníku veřejných zakázek pro

a)   předběžné oznámení formulář Oznámení předběžných informací k zakázkám v oblasti obrany a bezpečnosti upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
b)   oznámení o zahájení zadávacího řízení formulář Oznámení o zakázce v oblasti obrany a bezpečnosti upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1),
c)   oznámení o výsledku zadávacího řízení formulář Oznámení o zadání zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1).

(5) Pro uveřejnění vyhlášení ve Věstníku veřejných zakázek vybraný uchazeč pro veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti použije pro oznámení o subdodávce formulář Oznámení o subdodávce upravený v přímo použitelném předpisu Evropské unie1).

§ 4
Způsoby doručení vyhlášení

(1) Zadavatel nebo vybraný uchazeč doručuje provozovateli Věstníku veřejných zakázek vyhlášení k uveřejnění nebo požadavky na úpravu již uveřejněného vyhlášení podle § 6 písemně, a to v listinné nebo v elektronické podobě.

(2) Dokument podle odstavce 1 doručovaný v listinné podobě

a)   se doručuje prostřednictvím držitele poštovní licence podle zákona o poštovních službách, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek, nebo osobním doručením do podatelny provozovatele Věstníku veřejných zakázek,
b)   musí být podepsán fyzickou osobou oprávněnou k podepisování za zadavatele nebo vybraného uchazeče, popřípadě opatřen otiskem razítka, pokud je otisk razítka součástí užívané formy podepisování zadavatele nebo vybraného uchazeče.

(3) Dokument podle odstavce 1 doručovaný v elektronické podobě se doručuje

a)   prostřednictvím datové schránky podle jiného právního předpisu2),
b)   elektronickými prostředky podle § 149 zákona na elektronickou adresu podatelny provozovatele,
c)   prostřednictvím dálkového přístupu přímým vyplněním elektronického formuláře v informačním systému s využitím internetové aplikace,
d)   prostřednictvím dálkového přístupu s využitím datového rozhraní informačního systému.

(4) Dokument doručovaný podle odstavce 3 musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu3) vystaveným pro osobu oprávněnou k podepisování za zadavatele nebo vybraného uchazeče.

(5) Přípustnými formáty datové zprávy obsahující vyhlášení doručované provozovateli prostřednictvím datové schránky jsou

a)   pdf (Portable Document Format), který vznikl vyplněním elektronického formuláře zveřejněného na internetových stránkách provozovatele, pokud obsahuje odpovídající příponu,
b)   xml (Extensible Markup Language Document), odpovídá-li validačním pravidlům obsaženým v XSD schématu zveřejněném na internetových stránkách provozovatele a obsahuje-li odpovídající příponu.

(6) Odpovídající příponou podle odstavce 5 písm. a) a b) se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru.

§ 5
Vady vyhlášení

(1) Neobsahuje-li vyhlášení doručené provozovateli náležitosti uvedené v § 4 odst. 2 písm. b) a § 4 odst. 4 nebo údaje uvedené v § 7, nebude vyhlášení uveřejněno. Rovněž nebude uveřejněno vyhlášení, které není ve formátech uvedených v § 4 odst. 5.

(2) Provozovatel odešle zadavateli nebo vybranému uchazeči do 3 pracovních dnů od doručení vyhlášení vyrozumění, že vyhlášení nebude pro vady uvedené v odstavci 1 uveřejněno, včetně náležitého odůvodnění této skutečnosti. Zároveň provozovatel vyzve zadavatele nebo vybraného uchazeče k odstranění vad vyhlášení.

(3) V případě, že je zjištěna vada plnění provozovatele, provozovatel odešle zadavateli či vybranému uchazeči do 2 pracovních dnů od zjištění nebo nahlášení vady vyrozumění, které bude obsahovat návrh nápravného opatření k odstranění vady. Provozovatel zajistí neprodleně po písemném souhlasu zadavatele nebo vybraného uchazeče s navrženým nápravným opatřením odstranění vady na vlastní náklady.

§ 6
Úprava údajů v uveřejněném vyhlášení

(1) Zadavatel nebo vybraný uchazeč, který požaduje úpravu uveřejněného vyhlášení v souladu s § 147 odst. 8 zákona, postupuje obdobně podle § 3 tak, že znovu vyplní příslušný formulář a změní v něm údaje, které požaduje upravit.

(2) V případě uveřejnění upraveného vyhlášení zajistí provozovatel zneplatnění původního vyhlášení a tuto skutečnost viditelně vyznačí na původním formuláři. Takto zneplatněné vyhlášení bude provozovatelem uchováno, aby byla zajištěna případná kontrola a umožněno porovnání s upraveným vyhlášením.

§ 7
Informace a dokumenty uveřejňované na profilu zadavatele

(1) Zadavatel uveřejní na svém profilu zadavatele zadávací dokumentaci nebo textovou část zadávací dokumentace podle § 48 zákona, kvalifikační dokumentaci podle § 48 odst. 6 zákona, dodatečné informace podle § 49 zákona a písemnou zprávu podle § 85 zákona. Zadavatel na svém profilu zadavatele rovněž uveřejní informace o elektronickém tržišti veřejné správy, jehož prostřednictvím zadává veřejné zakázky, je-li zadavateli uložena povinnost k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků.

(2) Veřejný zadavatel uveřejní na svém profilu zadavatele písemnou výzvu ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona, informace o umožnění prohlídky místa plnění u zjednodušeného podlimitního řízení podle § 49 zákona, smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky podle § 147a zákona a odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 zákona. Na svém profilu zadavatele může veřejný zadavatel uveřejnit ve zjednodušeném podlimitním řízení rozhodnutí o vyloučení uchazeče podle § 60 a 76 zákona a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81 zákona.

§ 8
Požadavky na náležitosti profilu zadavatele

(1) Zadavatel zajistí, aby

a)   se každý mohl ujistit o identitě zadavatele, případně o identitě provozovatele profilu zadavatele vhodnou formou,
b)   záznamy o stavu profilu zadavatele a uveřejněných dokumentech byly vytvořeny a chráněny proti změně, zničení a neoprávněnému přístupu,
c)   záznamy obsahovaly informaci o identifikaci osoby, která uveřejnila dokument, identifikaci dokumentu, datum a čas začátku a konce uveřejnění,
d)   uveřejněný dokument byl chráněn proti neoprávněné změně a byl ve stanovené lhůtě přístupný nepřetržitě,
e)   časový údaj byl uveden s přesností na sekundu a byl získán z důvěryhodného měřidla času tak, aby odpovídal hodnotě koordinovaného světového času (UTC),
f)   internetová adresa profilu zadavatele uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek odkazovala přímo na internetovou stránku, na které jsou uveřejněny výhradně veřejné zakázky příslušného zadavatele, a
g)   všechny dokumenty a informace, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, byly bezplatně veřejně přístupné po dobu nejméně 5 let od jejich uveřejnění. Výjimkou jsou dokumenty poskytované podle § 38 a 48 zákona.

(2) Zadavatel při změně profilu zadavatele zajistí nepřetržitou přístupnost všech dokumentů a informací, které byly uveřejněny na původním profilu zadavatele, a to v souladu s odstavcem 1 písm. g).

(3) Zadavatel není oprávněn využívat k uveřejnění informací o svých veřejných zakázkách současně více profilů zadavatele. Výjimkou jsou případy, kdy zadavatel využívá elektronické tržiště veřejné správy rovněž jako svůj profil zadavatele.

§ 9
Struktura údajů uveřejněných na profilu zadavatele

(1) Všechny dokumenty k veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele jsou umístěny v logickém celku, označeném jednoznačným identifikátorem veřejné zakázky.

(2) Zadavatel pro dokumenty uveřejněné na profilu zadavatele použije některý z formátů uvedených v části I. a) – q) přílohy 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek.

(3) Písemná výzva ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona, zadávací dokumentace nebo textová část zadávací dokumentace podle § 48 zákona, dodatečné informace a informace o umožnění prohlídky místa plnění u zjednodušeného podlimitního řízení podle § 49 zákona, rozhodnutí o vyloučení uchazeče podle § 60 a 76 zákona, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81 zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení a písemná zpráva podle § 85 zákona jsou podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, který byl vystaven pro osobu oprávněnou k podepisování za zadavatele.

(4) Je-li zadavateli uložena povinnost k používání elektronických tržišť veřejné správy, zadavatel uveřejní na svém profilu zadavatele název a internetovou adresu elektronického tržiště, jehož prostřednictvím zadává veřejné zakázky, a to nejpozději před zahájením řízení na elektronickém tržišti. Pokud zadavatel změní provozovatele elektronického tržiště, je povinen změnu elektronického tržiště uveřejnit na svém profilu zadavatele ještě před zahájením řízení na novém elektronickém tržišti.

(5) Základní vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele mají podobu strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 10
Přechodná ustanovení

Zadavatel zajistí splnění požadavku uveřejnit na profilu zadavatele základní vybrané informace o veřejné zakázce v podobě strukturovaných dat podle § 9 odst. 5 nejpozději do 31. prosince 2012.

§ 11
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zrušuje.

§ 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Jankovský v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1564/2005.
2)   Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy 2022

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy 2022

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a České účetní standardy č. 001 až 023. Praktický pomocník pro ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Zákon o státním občanství - Komentář

Zákon o státním občanství - Komentář

Hugo Körbl - C. H. Beck

Právní úprava státního občanství České republiky, jeho nabývání a pozbývání, jeho prokazování a dalších souvisejících otázek prošla k počátku roku 2014 zásadní a komplexní úpravou. Právní úprava do té doby obsažená ve dvou klíčových zákonech byla sjednocena do jediného předpisu, a to ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Komplexní zpracování ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.