Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


120

ZÁKON

ze dne 14. března 2012,

kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

㤠2a

Sbírku lze konat na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Sbírku na dobu určitou lze konat nejdéle po dobu 3 let ode dne oznámení sbírky.“.

2. § 3 zní:

㤠3

(1) Sbírku může konat obec nebo kraj, v hlavním městě Praze rovněž městská část, nebo jiná právnická osoba (dále jen „právnická osoba“).

(2) Právnická osoba, nejde-li o obec nebo kraj nebo v hlavním městě Praze městskou část, může konat sbírku v případě, že má na území České republiky sídlo, nebo, jde-li o právnickou osobu, jejíž sídlo je na území jiného členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, má-li na území České republiky umístěnou organizační složku.“.

3. § 4 zní:

㤠4

(1) Právnická osoba, která hodlá sbírku konat, je povinna její konání písemně oznámit krajskému úřadu příslušnému podle sídla právnické osoby, v hlavním městě Praze Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „příslušný krajský úřad“). Jsou-li splněny náležitosti oznámení o konání sbírky (dále jen „oznámení“) uvedené v § 5 odst. 1 až 4 a neshledá-li příslušný krajský úřad důvody pro to, že sbírku nelze konat podle § 6, osvědčí právnické osobě datum přijetí jejího oznámení, a to nejpozději do 30 dnů ode dne splnění náležitostí oznámení. Osvědčení musí být doručeno právnické osobě do vlastních rukou.

(2) Uvede-li právnická osoba v oznámení důvody hodné zvláštního zřetele, pro něž navrhuje zahájit sbírku ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí oznámení, například zmírnění následků ozbrojeného konfliktu, živelní pohromy nebo ekologické nebo průmyslové havárie, anebo záchrana zdraví nebo života osoby, příslušný krajský úřad tyto důvody bez zbytečného odkladu přezkoumá, osvědčením právnické osobě potvrdí datum přijetí jejího oznámení a stanoví den zahájení sbírky s přihlédnutím ke lhůtě navržené právnickou osobou. Osvědčení zveřejní na úřední desce a doručí právnické osobě do vlastních rukou; účinky doručení osvědčení nastávají dnem vyvěšení na úřední desce příslušného krajského úřadu.

(3) Nejsou-li splněny podmínky pro vydání osvědčení podle odstavce 2, příslušný krajský úřad o tom písemně vyrozumí právnickou osobu, která hodlá sbírku konat, a dále postupuje podle odstavce 1.“.

4. V § 5 odst. 1 písm. a) bodě 2 a v § 5 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slovo „místo“ nahrazuje slovy „adresu místa“.

5. V § 5 odst. 1 písm. b) bod 1 zní:

„1.  název (obchodní firmu), adresu sídla, své identifikační číslo a jména, příjmení, data narození a adresy místa trvalého pobytu osob, které jsou statutárními orgány právnické osoby nebo členy statutárního orgánu právnické osoby,“.

6. V § 5 odst. 2 písm. c) se slova „ukončení sbírky“ nahrazují slovy „datum ukončení sbírky, popřípadě informaci, že sbírka bude konána na dobu neurčitou“.

7. V § 5 odst. 2 písmeno h) zní:

„h)   den v roce, ke kterému bude zpracováno roční průběžné vyúčtování podle § 24 odst. 2, koná-li se sbírka na dobu neurčitou nebo na dobu určitou po dobu delší než 1 rok,“.

8. V § 5 odst. 2 se doplňuje písmeno i), které zní:

„i)   den v roce, ke kterému bude zpracováno první roční průběžné vyúčtování podle § 24 odst. 2, není-li tento den totožný s dnem uvedeným v odstavci 2 písm. h).“.

9. V § 5 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Změnit a rozšířit způsob provádění sbírky na jiný než uvedený v § 9 odst. 1 lze pouze na základě rozhodnutí příslušného krajského úřadu podle § 9 odst. 2.“.

10. V § 5 odstavec 6 zní:

„(6) Pokud je právnická osoba vyzvána k odstranění nedostatků oznámení, doba, po kterou není výzvě vyhověno, se do lhůty podle § 4 odst. 1 nezapočítává. Neodstraní-li právnická osoba nedostatky oznámení ve lhůtě stanovené ve výzvě, příslušný krajský úřad právnickou osobu písemně vyrozumí, že se oznámením nebude zabývat.“.

11. § 7 zní:

㤠7

Nerozhodne-li příslušný krajský úřad, že sbírku nelze konat, platí, že sbírka je zahájena dnem následujícím po dni doručení osvědčení, pokud právnická osoba neuvede v oznámení jako den zahájení sbírky datum pozdější; dříve nesmí být sbírka zahájena ani propagována.“.

12. § 8 zní:

㤠8

(1) Sbírka končí dnem uvedeným právnickou osobou v oznámení podle odstavce 3, dnem uvedeným v oznámení podle § 5 odst. 2 písm. c), nebo dnem uvedeným v rozhodnutí příslušného krajského úřadu podle § 21 odst. 1.

(2) Sbírku může právnická osoba ukončit kdykoliv přede dnem uvedeným v odstavci 1. Tuto skutečnost právnická osoba oznámí příslušnému krajskému úřadu ve lhůtě podle § 5 odst. 5.

(3) Ukončení sbírky konané na dobu neurčitou právnická osoba písemně oznámí příslušnému krajskému úřadu nejpozději 30 dní před jejím ukončením.

(4) Pokud právnická osoba propagovala sbírku a ukončila ji podle odstavců 2 a 3, je povinna bez zbytečného odkladu seznámit veřejnost s ukončením sbírky srovnatelným způsobem, jakým sbírku propagovala.

(5) Právnická osoba může před ukončením sbírky konané na dobu určitou písemně oznámit příslušnému krajskému úřadu její prodloužení s uvedením nového data ukončení sbírky, a to nejpozději poslední den konání sbírky; ustanovení § 2a tím není dotčeno. U sbírek konaných na dobu určitou po dobu delší než 1 rok zároveň právnická osoba doplní údaj podle § 5 odst. 2 písm. h).

(6) Sbírku, která byla oznámena jako sbírka konaná na dobu určitou, nelze po zveřejnění jejího osvědčení změnit na sbírku konanou na dobu neurčitou.“.

13. V § 9 odst. 1 písm. c) se slova „v místech určených k přijímání příspěvků“ zrušují.

14. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene e) slovo „nebo“ zrušuje.

15. V § 9 odst. 1 písmeno f) zní:

„f)   dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení, nebo“.

16. V § 9 odst. 1 se doplňuje písmeno g), které zní:

„g)   složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou.“.

17. V § 9 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Příslušný krajský úřad na žádost právnické osoby, která oznámila konání sbírky, rozhodne o možnosti konat sbírku i jiným způsobem než uvedeným v odstavci 1. Příslušný krajský úřad posoudí navrhovaný jiný způsob z hlediska transparentnosti získávání příspěvků do sbírky a zabezpečení jejich využití a z hlediska souladu s jinými právními předpisy a veřejným pořádkem.

(3) Pokud právnická osoba hodlá konat sbírku jiným způsobem podle odstavce 2 zároveň s některým ze způsobů uvedených v odstavci 1 a pro tento způsob jí lze konání sbírky osvědčit, příslušný krajský úřad jí sbírku pro způsob konání podle odstavce 1 osvědčí.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

18. V § 10 odst. 1 písm. e) se slovo „místo“ nahrazuje slovy „adresu místa“ a slovo „konáním“ se nahrazuje slovem „prováděním“.

19. V § 10 odstavec 2 zní:

„(2) Nejde-li o obec nebo kraj nebo v hlavním městě Praze městskou část, musí právnická osoba předložit obecnímu úřadu, v územně členěném statutárním městě úřadu městského obvodu (městské části), v hlavním městě Praze úřadu městské části, (dále jen „obecní úřad“), v jehož územním obvodu se má sbírka konat, sběrací listiny mající náležitosti uvedené v odstavci 1 se žádostí o ověření jejich počtu a náležitostí a zároveň předloží obecnímu úřadu k nahlédnutí originál nebo kopii osvědčení; o ověřeném počtu sběracích listin vydá obecní úřad právnické osobě potvrzení pro účely vyúčtování sbírky.“.

20. V § 10 odst. 4 se slova „jménem a příjmením“ zrušují.

21. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Má-li být stejná pokladnička použita ke konání sbírky ve správních obvodech více obecních úřadů, právnická osoba ji viditelně opatří nápisem „putovní pokladnička“; pečetí ji obecní úřad, v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo; má-li být použito více putovních pokladniček ke konání jedné sbírky, označují se jednou číselnou řadou pro všechny správní obvody, v nichž mají být použity.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

22. V § 11 odstavec 3 zní:

„(3) Otevření pokladničky s uvedením data pracovního dne, místa a hodiny otevření musí právnická osoba oznámit nejméně 3 pracovní dny předem obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu pokladničku umístila. Otevření putovní pokladničky se oznamuje obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo.“.

23. V § 11 odst. 4 se slova „2 oprávnění zástupci“ nahrazují slovy „oprávněný zástupce“.

24. V § 11 odst. 5 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“.

25. V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Koná-li se sbírka prodejem předmětů, vede právnická osoba o předmětech určených k tomuto prodeji evidenci, v níž je uvedeno, kolik předmětů bylo určeno k prodeji, jak byly získány, například nákupem, vlastní výrobou nebo darem, výše nákladů na pořízení předmětů, výše příspěvku za jeden předmět, kolik předmětů bylo skutečně prodáno, jaký byl celkový objem příspěvků získaných prodejem předmětů a jak bylo naloženo s předměty, které se nepodařilo prodat. Do hrubého výtěžku sbírky se zahrnuje výše příspěvku.“.

26. V § 13 se na konci textu věty první doplňují slova „a pořadové číslo vstupenky“.

27. V § 13 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Koná-li se sbírka prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, vede právnická osoba o vstupenkách určených k prodeji evidenci, v níž je uvedeno, kolik vstupenek bylo určeno k prodeji, jaká je výše příspěvku, kolik vstupenek bylo skutečně prodáno, celkový objem příspěvků získaný z prodeje vstupenek a jak bylo naloženo se vstupenkami, které nebyly prodány. Do hrubého výtěžku sbírky se zahrnuje výše příspěvku.“.

28. V § 14 odstavec 1 zní:

„(1) Fyzická osoba pověřená prováděním sbírky se na požádání vykáže kopií osvědčení příslušného úřadu, plnou mocí právnické osoby, která obsahuje jméno, příjmení, popřípadě též titul a vědeckou hodnost a dále datum narození, adresu místa trvalého pobytu a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu této fyzické osoby a údaje uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až d); plná moc musí být opatřena pořadovým číslem, podpisy statutárních orgánů právnické osoby a otiskem jejího razítka.“.

29. § 16 zní:

㤠16

V případě konání sbírky dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení je poskytovatel veřejně dostupné telefonní služby, jejímž prostřednictvím jsou příspěvky získávány, povinen poskytnout právnické osobě konající sbírku informaci o počtu zaslaných zpráv a odpovídající částku poukázaných prostředků v Kč, jestliže o to požádá.“.

30. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:

㤠16a

Koná-li se sbírka složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou, účtuje právnická osoba o takovémto vkladu položkově způsobem jednoznačně identifikujícím vazbu vkladu do pokladny na sbírku v souladu s § 23 tohoto zákona.“.

31. V § 19 odstavce 3 až 5 znějí:

„(3) Neshledá-li příslušný krajský úřad důvody, pro něž nelze sbírku dále pro změněný účel konat, osvědčí právnické osobě datum přijetí oznámení změny účelu sbírky. Je-li v oznámení změny účelu sbírky navrženo z důvodů uvedených v § 4 odst. 2 pokračování v konání sbírky ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí tohoto oznámení, stanoví příslušný krajský úřad v osvědčení den, od něhož bude konání sbírky pokračovat. Pro doručování a zveřejňování osvědčení platí obdobně § 4 odst. 1 a 2.

(4) Neshledá-li příslušný krajský úřad důvody, pro něž sbírku nelze pro změněný účel konat, může být sbírka propagována a v jejím konání pro změněný účel může být pokračováno nejdříve dnem následujícím po dni uvedeném v osvědčení krajského úřadu o oznámení změny účelu sbírky.

(5) Pokud právnická osoba propagovala sbírku, je povinna bez zbytečného odkladu seznámit veřejnost se změnou účelu sbírky srovnatelným způsobem, jakým sbírku propagovala.“.

32. V § 20 odst. 1, § 21 odst. 4 a v § 24 odst. 4 se slova „stejným způsobem, jakým sbírku propagovala, a nelze-li toho dosáhnout, srovnatelným způsobem“ nahrazují slovy „srovnatelným způsobem, jakým sbírku propagovala“.

33. V § 20 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a způsobem umožňujícím dálkový přístup (dále jen „internetové stránky“)“.

34. V § 22 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a svých internetových stránkách“.

35. V § 23 odstavec 1 zní:

„(1) Právnická osoba je povinna pro každou sbírku zřídit zvláštní bankovní účet, na který převede hrubý výtěžek sbírky. Povinnost zřizovat zvláštní bankovní účet se nevztahuje na sbírky konané výlučně prostřednictvím pokladniček nebo sběracích listin po dobu nejvýše 3 měsíců. Právnická osoba účtuje o nákladech, výnosech, aktivech a pasivech jednotlivých sbírek tak, aby prokázala soulad účetních záznamů s vyúčtováním sbírky.“.

36. V § 23 odst. 2 se slova „z hrubého výtěžku“ nahrazují slovy „z celkového hrubého výtěžku za dobu, po kterou byla sbírka konána“.

37. V § 23 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Nevyčerpá-li právnická osoba veškeré prostředky určené na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky podle odstavce 2 v období, za něž podává průběžné vyúčtování, je možné takto ušetřené prostředky použít v dalších obdobích, nejdéle však do doby ukončení sbírky. Převádí-li právnická osoba prostředky na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky podle věty první, je povinna při ročním vyúčtování sbírky předložit kumulativní procentuální průměr použitých prostředků za celé období sbírky. Tento průměr nesmí překročit hodnotu 5 % podle odstavce 2.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

38. V § 24 odstavec 2 zní:

„(2) Koná-li se sbírka na dobu neurčitou nebo na dobu určitou po dobu delší než 1 rok, provádí příslušný krajský úřad každoročně kontrolu průběžného vyúčtování sbírky. Ke kontrole je právnická osoba, která koná sbírku, povinna předložit vyúčtování vždy do 3 měsíců ode dne uvedeného v oznámení podle § 5 odst. 2 písm. h). Tento den nelze po zveřejnění osvědčení změnit. První průběžné vyúčtování může být zpracováno za dobu delší než kalendářní rok, nejdéle však do 18 měsíců ode dne zahájení sbírky.“.

39. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:

㤠24a

Na čistý výtěžek sbírky, který nebyl dosud použit pro účel, pro nějž je nebo byla sbírka konána, nelze vést exekuci a výkon rozhodnutí, s výjimkou exekuce a výkonu rozhodnutí na rozhodnutí vydaná podle § 20 odst. 3, § 22 odst. 1 a 2 a § 24 odst. 3 a 5.“.

40. § 25 zní:

㤠25

(1) Fyzická osoba, v jejíž prospěch byla sbírka konána, nebo její zákonný zástupce nebo opatrovník, se dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s § 23 odst. 4 nevyužije výtěžek sbírky, který obdržela, ke stanovenému účelu sbírky, nebo
b)   v rozporu s § 24 odst. 5 neprokáže, zda a jakým způsobem byl využit čistý výtěžek sbírky.

(2) Fyzická osoba pověřená prováděním sbírky se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost stanovenou v § 14 odst. 1.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu až do

a)   500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b),
b)   10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.“.

41. Za § 25 se vkládají nové § 25a a 25b, které znějí:

㤠25a

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   koná sbírku bez oznámení podle § 4 odst. 1,
b)   nesplní oznamovací povinnost podle § 5 odst. 5 nebo § 8 odst. 5,
c)   zahájí propagaci nebo konání sbírky v rozporu s § 7,
d)   pokračuje v provádění sbírky po dni, kterým sbírka končí podle § 8 odst. 1,
e)   nesplní oznamovací povinnost podle § 8 odst. 3,
f)   nepředloží sběrací listiny k ověření jejich počtu a náležitostí podle § 10 odst. 2 nebo v rozporu s § 10 odst. 4 nezajistí, aby fyzické osoby jako přispěvatelé ve sběrací listině vyznačily poskytnutý příspěvek a podepsaly se,
g)   nesplní některou z povinností při konání sbírky s pokladničkami podle § 11 odst. 1 až 5,
h)   nevyvěsí v prostoru, kde se prodávají předměty, v jejichž ceně je zahrnut příspěvek na sbírku, oznámení s informacemi o sbírce podle § 12 odst. 1,
i)   nevede evidenci o prodeji předmětů určených k prodeji podle § 12 odst. 2,
j)   v rozporu s § 13 odst. 1 neuvede výši příspěvku a pořadové číslo na vstupenkách na veřejné kulturní nebo sportovní vystoupení nebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku nebo nevyvěsí u vchodu do prostoru, kde se vystoupení nebo akce koná, oznámení anebo údaje obsažené v tomto oznámení neuvede na veřejných oznámeních o konání vystoupení nebo akce,
k)   nevede evidenci o vstupenkách určených k prodeji podle § 13 odst. 2,
l)   pověří prováděním sbírky fyzickou osobu v rozporu s § 14 odst. 2,
m)   koná sbírku sběracími listinami nebo prodejem předmětů nebo vstupenek v rozporu s § 15,
n)   poskytne nebo zveřejní údaje o osobách, které poskytly příspěvek, v rozporu s § 17,
o)   pokračuje v konání sbírky po změně jejího účelu v rozporu s § 19 odst. 1, 4 nebo 5,
p)   nesplní některou z povinností podle § 20 odst. 1 v případech, kdy nepokračuje v konání sbírky po zániku jejího účelu,
q)   koná sbírku přesto, že podle § 21 odst. 1 nebo 2 bylo rozhodnuto o tom, že sbírku konat nelze, nebo o tom, že její konání je dočasně zastaveno,
r)   v rozporu s § 21 odst. 4 nezveřejní rozhodnutí o tom, že sbírku nelze konat, nebo o tom, že konání sbírky je dočasně zastaveno, anebo o způsobu zveřejnění těchto rozhodnutí neinformuje příslušný krajský úřad,
s)   využije příspěvky získané sbírkou, konanou bez oznámení, v rozporu s rozhodnutím podle § 22 odst. 1,
t)   v rozporu s § 23 odst. 1 nezřídí pro sbírku zvláštní bankovní účet, nebo na tento účet nepřevede hrubý výtěžek sbírky anebo neúčtuje o nákladech, výnosech, aktivech a pasivech jednotlivých sbírek tak, aby prokázala soulad účetních záznamů s vyúčtováním sbírky,
u)   v rozporu s § 23 odst. 2 použije na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky více jak 5 % hrubého výtěžku sbírky,
v)   v rozporu s § 23 odst. 4 nevyužije čistý výtěžek sbírky výhradně ke stanovenému účelu sbírky,
w)   nepředloží průběžné vyúčtování sbírky podle § 24 odst. 2,
x)   nepředloží celkové vyúčtování sbírky nebo nesplní některou z povinností podle § 24 odst. 3, nebo
y)   v rozporu s § 24 odst. 4 neseznámí veřejnost s konečným vyúčtováním sbírky a jejím využitím.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), f) a m),
b)   100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. j), k), l) nebo x),
c)   300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), e), g), n), p), q) nebo r),
d)   500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d), h), i), o), s), t), u), v), w) nebo y).

§ 25b

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty právnické osoby podle tohoto zákona projednává v prvním stupni příslušný krajský úřad. Je-li právnickou osobou kraj nebo hlavní město Praha, správní delikty projednává v prvním stupni ministerstvo. Přestupky podle § 25 projednává v prvním stupni příslušný krajský úřad.“.

42. V § 26 odst. 2 větě druhé se slova „1 měsíce“ nahrazují slovy „14 dnů“.

43. V § 26 odst. 3 se slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahrazují slovy „na svých internetových stránkách do 14 dnů ode dne přijetí oznámení příslušného krajského úřadu podle odstavce 2“.

44. § 29 se včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Sbírky oznámené podle zákona č. 117/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle zákona č. 117/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Na řízení ohledně sbírky oznámené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vztahuje zákon č. 117/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

E-shop

Zákoník práce, Komentář s judikaturou, 2. vydání

Zákoník práce, Komentář s judikaturou, 2. vydání

Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Petra Hušková, Václav Sládek, Helena Úlehlová, Jan Vácha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání komentáře k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelu zákonem č. 285/2020 Sb., která nabyla účinnosti 30. července 2020 a 1. ledna 2021 a přináší změny týkající se: výpovědi ze strany zaměstnance dané z důvodu přechodu práv a povinností z ...

Cena: 1 969 KčKOUPIT

Ústava v kontextu společenských změn

Ústava v kontextu společenských změn

Jan Kudrna - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Přijetí Ústavy České republiky 16. prosince 1992 znamenalo položení symbolického základního kamene nově vznikajícího státu. Kniha, která je čtenáři předkládána 30 let poté, se soustřeďuje na uplynulé tři dekády, v nichž Ústava působila a které současně působily na ni. Mimochodem, je ...

Cena: 735 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.